MVA for energibransjen - utfordringer 21. april 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MVA for energibransjen - utfordringer 21. april 2010"

Transkript

1 MVA for energibransjen - utfordringer 21. april 2010 v/ adv. Erlend Øen Deloitte Advokatfirma AS

2 Agenda Åpning Tom Wigdahl, EnergiNorge Innledning / hovedregler Ny MVA-lov Sentrale begreper Beregningsgrunnlag Anleggsbidrag mv. Konsesjonskraft Veilys Kompensasjonsordning for kommuner og fylkeskommuner Frikraft Erstatningskraft Erlend Øen, Deloitte Advokatfirma Erlend Øen 12:15 13:15 LUNCH

3 Agenda forts Inngående avgift, fradrag og fordeling Uttak / Justeringsregler Dokumentasjon Erlend Øen Utleie av fast eiendom - frivillig registrering Utland Finansiell krafthandel - kort om sertifikatordninger (MVA) - kort om kvotehandel (Co2) (MVA) Omorganisering Andre nyheter Bokettersyn retter og plikter BFU verktøy for forutberegnelighet / tveegget? Avslutning Erlend Øen Erlend Øen Tom Wigdahl

4 INNLEDNING 4

5 MVA Kilder Betydning Prinsipper

6 MVA Prinsipper Indirekte skatt Fradragssystem mer-verdi Endelig kostnad hos sluttbruker Internasjonal samordning 6

7 Lov og andre rettskilder Lov om merverdiavgift lov 19. juni 2009 nr. 58 Merverdiavgiftsforskriften (2009) Forarbeider, bla.a. Ot.prp. nr 76 ( ) Rettspraksis stadig flere dommer ift. MVA Forvaltningspraksis Særlig v/ny lov! Juridisk teori

8 MVA Systemet Omsetning (uttak/innførsel) Fradragssystem mer-verdi Endelig kostnad hos sluttbruker 8

9 MVA Systemet HOVEDREGEL : alt som omsettes er avgiftspliktig 3-1 Unntak (def. 1-3, 1. ledd, bokstav g) -Ikke utgående MVA / ikke fradrag for inngående MVA Fritak (def. 1-3, 1. ledd, bokstav h) -Ikke utgående MVA, men fradrag for inngående MVA - kap. 6 9

10 TRANSAKSJONSSKATT Begrepet omsetning Omsetning a) Levering av varer og tjenester mot vederlag Vederlag : penger, vare eller tjeneste (bytte) Overførsel / mottak av vederlag er ikke alltid omsetning visse off. tilskudd, skadeerstatning mv.

11 OMSETNING - Spesielle (a-typiske) inntekter Fellesføring: Netteier lar andre (tele?) benytte kabelgrøft/stolper mot betaling Avgiftsmyndighetene har ansett dette som avgiftspliktig omsetning Yter en tjeneste mot vederlag Frikraft / gratiskraft : Historisk betinget vederlag for fallretter eller annet Erstatning: Beløpet er ikke vederlag for levering av vare eller tjeneste Konkret om flytting av stolper Ref tidligere praksis, erstatningslignende Energibedriften påfører andre skade Fradragsrett ved kjøp av varer/tjenester for å rette opp i skaden 11

12 UNNTAKENE Kan systematisk inndeles slik: Subjektive unntak (eks 3-7, 3-13) (eks. opphavsmannens omsetning av egen kunst) Unntak vedr fast eiendom ( 3-11) (salg / utleie) Unntak knyttet til konkrete varer og tjenesters art (eks. 3-5 (undervisning) og 3-6 (finansielle tjenester) (helse, undervisning etc) Alle unntak er tatt inn i 3-2 til 3-20

13 FRITAKENE - Alle fritakene kap. 6 Eksport Skips-/oljeindustrien Transport her i landet når direkte til eller fra utlandet Særskilte fritak for bøker, aviser Bruktbiler biler omfattet av omregistreringsvedtak + elbiler Elektrisk kraft til husholdningsbruk i Nord-Norge ( 6-5) Omsetningen er innenfor loven men fritatt for beregning av utgående avgift 0-sats på salg Fradragsrett på vanlig måte

14 Avgiftsplikt - transaksjonsbasert AVGIFTSPLIKTIG FRITATT UNNTATT OMSETNING INNFØRSEL -Fradragsrett -Avgiftsplikt -Avgift -Fradrag -Fradragsrett -Ikke utg. avg. pl. -Ikke innf. avg - Ikke fradrag - Ikke utg. avg.pl. - Ikke innf. avg. UTTAK -Ikke uttaksavgift -Ikke uttaksavgift - Uttaksavgift BRUKSENDRING (justeringsregler) -Ikke justering -Ikke justering - Justering / overdragelse 14

15 NY MVA-LOV

16 Ny revidert merverdiavgiftslov Brukervennlig, enklere å finne fram og lettere å forstå. Øke forutberegnligheten på dette rettsområdet Hovedsakelig en teknisk revisjon av merverdiavgiftslovgivningen EN samleforskrift 2010 Deloitte

17 Ny revidert merverdiavgiftslov Lovtekniske spørsmål Inndeling og nummerering Deler av forskrifter og plenarvedtaket inn i lov En samleforskrift 2010 Deloitte

18 Ny revidert merverdiavgiftslov Bruk av definisjoner i loven Merverdiavgiftsområdet merverdiavgiftslovens geografiske område 1-2 Lovforslaget inneholder en egen paragraf med definisjoner 1-3 Betegnelsene som defineres brukes gjennomgående i hele lovforslaget Avgiftssubjekt Dagens Registreringspliktige næringsdrivende Unntak og fritak Unntatt omsetning ikke omfattet av loven. Fritatt omsetning er omfattet av loven med fradragsrett Merverdiavgiftsregisteret Mer tidsriktig betegnelse Omsetning Levering av varer eller tjenester mot vederlag 2010 Deloitte

19 Ny revidert merverdiavgiftslov Oppklaringer som IKKE er foretatt Næringsbegrepet Vil fremdeles bero på en konkret vurdering. Ingen definisjon tatt inn i loven Tilknytningskravet som vilkår for fradragsrett Kodifisering av rettspraksis ikke ansett som hensiktsmessig 2010 Deloitte

20 Ny revidert merverdiavgiftslov Plassering i ny lov: Kap. 1 inneholder definisjoner mv. Kap. 2 inneholder registreringsforhold Kap. 4 inneholder beregningsgrunnlaget for MVA Kap. 5 gjelder de ulike avgiftssatsene 2010 Deloitte

21 Ny revidert merverdiavgiftslov Plassering i ny lov: Kap. 3 inneholder UNNTAKENE Kap. 6 og 7 inneholder FRITAKENE Kap. 8 inneholder fradragsretten for inngående avgift Kap. 9 gjelder justering og tilbakeføring 2010 Deloitte

22

23 Beregning av avgiften Når det er konstatert at en OMSETNING ikke er UNNTATT eller FRITATT: Avgiftssats x avgiftsgrunnlag = avgiften Grunnlaget (vederlaget til selger) + MVA (statens andel) = det kunden betaler 23

24 AVGIFTSSATSER Type År IVA 13 % 10 % Mai-okt 9 Fra nov:7 7% 7% 7% Fra 1. okt opphevet MVA, ordinær 20 % 20 % 20 % 22 % 23 % 24 % 24% 25 % 25 % 25 % MVA, middels 1. juli: 12 % 12 % 11 % 13 % 14% MVA, lav 1. juli: 6 % 6 % 7 % 8 % 8 % 24

25 Avgiftsgrunnlag Kap Vederlaget for den avgiftspliktige omsetning. Tilskudd som utgjør del av prisen Selve avgiften regnes ikke med i beregningsgrunnlaget. 4-2 Alle omkostninger ved oppfyllelsen av avtalen emballasje, forsendelse, forsikring o.l. som går inn i vederlaget eller som det kreves særskilt betaling for Ex reise/overnatting for konsulenter Toll og andre avgifter i henhold til lov. (engangsavgift for bil) Tilknytningsavgift etc. 25

26 Avgiftsgrunnlag 4-1 (2) Vederlaget omfatter blant annet ikke: -Utlegg / refusjon -Inkasso- og purregebyr -Forsinkelsesrenter 26

27 Avgiftsgrunnlag atypiske tilfeller Byttehandel ( 4-3) Interessefellesskap ( 4-4) Uttak ( 4-9) prisen / vederlaget alminnelige omsetningsverdi for tilsvarende vare / tjeneste 27

28 ANLEGGSBIDRAG, KONSESJONSKRAFT, FRIKRAFT MV. 28

29 Anleggsbidrag Omsetningsbegrepet Partenes forpliktelser Forholdet til erstatning Gjensidighet Forhold til tidligere forvaltningspraksis tonet ned Lovpålegg Tariffestet anleggsbidrag Betydningen av lov / forskrift Brev fra SKD til kraftbransjen Betaling i hht. Tarifferingsforskriftens 17-5 er ikke omsetning, og er derfor ikke-pliktig anleggsbidrag Deloitte

30 Konsesjonskraft 1) kommunen kjøper kraft Kommuner har rett til å kjøpe en viss mengde kraft fra konsesjonær Konsesjonskraftprisen fastsettes av myndighetene Lavere enn markedspris (?) = fortjenestepotensiale Salg av konsesjonskraft fra kraftprodusent (konsesjonær) til kommune med kjøpsrett Ordinært salg 25 % utgående avgift Avgiftsgrunnlaget er den fastsatte konsesjonskraftpris Fradragsrett/kompensasjonsrett for kommunen Dersom kraften brukes i avgiftspliktig/komp.berettiget virksomhet Deloitte

31 Konsesjonskraft 2) kommunen trenger ikke kraftmengden selv Kommunen vil selge kraften videre til markedspris To avgiftspliktige transaksjoner Konsesjonær til kommune ordinær omsetning 25 % MVA Kommune til bruker ordinær omsetning 25 % MVA (NB!) Administreres ofte av en 3. part (kraftselskap) Utgangspunkt AVTALEN med kommunen Administrasjonstjeneste = avgiftpliktig tjeneste Deloitte

32 Konsesjonskraft 3) kommunen selger rettigheten tilbake til konsesjonær Konsesjonskraftrettigheten selges tilbake til konsesjonær Immateriell rettighet? Opsjon (finansiell/unntatt) eller varerepresentativ? Anses som tjeneste i merverdiavgiftsloven Ikke fritak/unntak for slike tjenester (ikke betraktet som finansiell) Merverdiavgiftsplikt 25 % Jfr. skd brev Deloitte

33 Veilys Hvem er eier? egenregi eller fremmedregi? Omsetning av strøm til veilysene Ordinær avgiftspliktig omsetning 25 % Oppføring av veilysanlegg utført av kraftverk Avgiftspliktige entreprenørtjenester 25 % Deloitte

34 Veilys Overdragelse av veilysanlegg overdragelse av fast anlegg unntatt 3-11 Utleie kan sannsynligvis frivillig registreres etter 2-3 Vedlikehold/drift av veilysene utført av kraftverket Omsetning av avgiftspliktige tjenester 25 % Deloitte

35 Kompensasjon for MVA Egen lov 12. des (ikr ) Kommuner, fylkeskommuner, andre som produserer helse, sosial, undervisnings- eller barnehagetjenester som kom./fylke er pålagt Kompensasjon for inngående MVA IKKE dersom ord. fradragsrett Begrensning som i mval. 8-3 IKKE fradrag vedr. bygg/anl for salg/utleie Ordningen finansieres ved tilsvarende reduksjon i overføringer Deloitte

36 Frikraft til grunneiere Tidligere: uttak Uttaksmerverdiavgift med grunnlag i omsetningsverdien Avgiftsmyndighetene har endret syn Avgiftsmyndighetene anser nå forholdet som omsetning av kraft fra produsenten (byttehandel; kraft mot fallrett ) Utgående avgift skal faktureres til grunneierne som mottar frikraft Gulating lagmannsrett, 16. sept 2005 (anke HR nektet fremmet) Deloitte

37 Erstatningskraft (til kommuner) Samme avgiftsmessige behandling som for konsesjonskraft eller som frikraft? Ikke faktura fra konsesjonær Gratis kraft eller rabattavtale? Kommunens evt. (videre)salg Mva pliktig på vanlig måte Kommunen skal beregne utgående avgift 25 % Deloitte

38 INNGÅENDE MVA 38

39 Grunnleggende byggestein i avgiftssystemet Avgiftspliktige beregner utgående MVA av sin omsetning Avgiftspliktige fradragsfører inngående avgift på sine anskaffelser Avgiftsbelastningen rulleres frem til sluttbruker Deloitte

40 Fradrag for MVA Kapittel 8. Fradrag for inngående merverdiavgift 8-1 Hovedregel Et registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten 8-2 Fradragsrett for anskaffelser delvis til bruk i registrert virksomhet Et registrert avgiftssubjekt som anskaffer varer og tjenester som er til bruk både i den registrerte virksomheten og til andre formål, har rett til fradrag for inngående merverdiavgift bare for den del av varen eller tjenesten som er til antatt bruk i den registrerte virksomheten Deloitte

41 Fradrag for MVA Til bruk i registrert avgiftspliktig virksomhet Må være registrert i Merverdiavgiftsregisteret Dokumentasjonskrav Merverdiavgiftsloven (1) Aktsomhetsplikt IMVA kan ikke fradragsføres dersom kjøper burde vite at selgers beregning av UMVA er feilaktig Kvalifisert uaktsomhet hos kjøper rettspraksis Deloitte

42 Fradrag for MVA Til bruk i avgiftspliktig virksomhet hva menes Flere dommer her stadig utvidelse av fradragsrett Ny lov endrer ikke rettstilstand tidligere praksis fortsatt relevant To krav: Tilordningskravet Til bruk i den næringsdrivendes egen virksomhet Relevanskravet Til faktisk bruk i virksomheten Deloitte

43 Tilordningskravet Til bruk i egen virksomhet Anskaffelse til bruk i annen næringsdrivende virksomhet gir ikke fradragsrett Selv om også denne er avgiftspliktig Ikke krav til objektiv hensiktsmessighet Fradragsberettiget selv om anskaffelsen er uklok eller uhensiktsmessig Myndighetene skal ikke overprøve forretningsmessige beslutninger Deloitte

44 Tønsberg Bolig AS (2008/47052) Høyesterett (3-2) ga et morselskap rett i at det hadde forholdsmessig fradrag for IMVA som i stor grad direkte gjaldt et heleid datterselskaps forhold Anskaffelsene (tjenestene) ble ansett for å ha en klar interesse for den avgiftspliktige virksomheten til den som har betalt for og krever avgiftsfradrag for tjenestene Hensynet til morselskapets fremtidige virksomhet (renommé) Deloitte

45 Relevanskravet Sira kvina (Rt ) Konsesjonsvilkår NC (Rt ) Kontraktsforpliktelse Hunsbedt Racing (Rt ) Primær bruk HR : Etter min oppfatning kan det ikke oppstilles noen generell regel med et slikt innhold Porthuset (Rt ) Primær bruk definitivt avvist avgjørende om nær og naturlig tilknytning Deloitte

46 Bowlingsaken HR: Er anskaffelsen til direkte, faktisk bruk i begge virksomheter, vil kravet være oppfylt, forutsatt at den er relevant og har naturlig og nær tilknytning. En ren bedriftsøkonomisk tilknytning vil normalt ikke være tilstrekkelig Ingen felles, fysisk bruk av anskaffelser til bowling/biljard i serveringsvirksomheten Sjelden gang pådekning av biljardbord, ikke relevant Ofte tilsøling av biljarddukene, ikke relevant Deloitte

47 EU avgjørelser Kretztechnik AG Østerriksk AS som driver avgiftpliktig vareomsetning foretok en kapitalutvidelse ved emisjon i forbindelse med børsintroduksjon EF-domstolen konkluderte med at Kretztechnik AG hadde fradragsrett for inngående MVA som påløp på tjenester i den forbindelse Fordi kapitalutvidelsen var begrunnet i driftsmessige hensyn Cibo Participations SA Morselskaps erverv av datterselskap MVA er fradragsberettiget dersom: Morselskapet (kjøper) driver avgiftspliktig virksomhet Anskaffelsen av datterselskapet er relevant for morselskapets avgiftspliktige virksomhet De konkrete anskaffelsene er relevant for ervervet Deloitte

48 Eksempel fra forvaltningspraksis Kjøp av eiendom MVA på megler Fradragsrett under alminnelige vilkår Kjøper man bygget for å bruke det i MVA pliktig virksomhet foreligger det fradragsrett Kjøp av eiendoms AS MVA på megler Fordi eiendomsmeglingen det sentrale ref. SKD Avskåret fradragsrett fordi kjøp av aksjer Selv om eiendomservervet det sentrale Kjøper man eiendom AS for å bruke det i MVA pliktig virksomhet blir MVA likevel kostnad Deloitte

49 Fradragsrett - oppsummert Relevant for den avgiftspliktige virksomheten til subjektet Rett subjekt / organisering Dokumentasjon Registrering Vi anbefaler BFU ved større og/eller ekstraordinære transaksjoner Deloitte

50 Ikke fradragsrett for enkelte kostnader 8-3 (1), avskåret fradragsrett for IMVA på Servering Kostnader vedrørende leie av selskapslokaler ifb. med servering Kunst og antikviteter Kost til og naturalavlønning av innehaver/ledelse/ansatte/pensjonister Representasjon Gaver og varer og tjenester til utdeling i reklameøyemed når verdien ikke er bagatellmessig (NOK 100) Oppføring, vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov, herunder løsøre og utstyr til slike eiendommer Personkjøretøy ( 8-4 (1)) Det er likevel fradragsrett for inngående merverdiavgift på oppføring og vedlikehold av bedriftskantiner, herunder løst inventar til bedriftskantiner Avgiftsreglene strengere enn skattereglene 2010 Deloitte

51 Fellesanskaffelser forholdsmessig fradragsrett 8-2 (1) Varer og tjenester som er til bruk både i den MVA registrerte virksomheten og til andre formål Fradrag for IMVA bare for den del av varen eller tjenesten som er til antatt bruk i den MVA registrerte virksomheten Forskrift flg. Hovedregel antatt faktisk bruk Alternativ areal (oppføring av bygg) Omsetningstall for driftskostnader, men prinsippet kan benyttes også for andre kostnader 2010 Deloitte

52 UTTAK 52

53 Uttak av varer Hovedregelen om uttak av varer, 3-21 Det skal beregnes merverdiavgift når en vare tas ut fra den registrerte eller registreringspliktige virksomheten Uttaksmerverdiavgiften beregnes ut fra alminnelig omsetningsverdi og bare i det omfang avgiftssubjektet har hatt rett til fradrag for IMVA Ingen uttaksberegning ved uttak av varer Som er fritatt for utgående avgift ved omsetning Som er kapitalvare etter 9-1 dersom varen tas ut til formål innenfor den samlede virksomheten 2010 Deloitte

54 Uttak tjenester Hovedregel om uttak av tjenester, 3-22 Det skal beregnes merverdiavgift når en tjeneste tas ut fra den registrerte eller registreringspliktige virksomheten til privat bruk eller til andre formål utenfor den samlede virksomheten Gjelder for tjenester med tilknytning til virksomhete selges fra virksomheten produseres/brukes internt i virksomheten Uttak dersom tjenesten krever spesiell kompetanse, evt spesialverktøy/-maskiner den samlede virksomheten Dette representerer en betydelig endring IKKE UTTAKS-MVA AV TJENESTER INNEN VIRKSOMHETEN Vilkåret om fradragsrett gjelder ikke for uttak av tjenester 2010 Deloitte

55 JUSTERINGSREGLER 55

56 Justeringsreglene Fradraget for inngående MVA tilpasses faktisk bruk over tid Fradragsretten vurderes som i dag på anskaffelsestidspunktet Hele avgiftsbeløpet behandles ved anskaffelsen Ikke periodisert fradrag fremover Justering gjennomføres dersom bruken endres i løpet av justeringsperioden 5 år for løsøre, 10 år for fast eiendom 56

57 Justeringsregler Driftsmidler der IMVA av kostpris utgjør minst NOK (netto anskaffelsespris over ) Verdigrensen gjelder hver enkelt anskaffelse Fast eiendom, (nybygg, påbygging og ombygging) der IMVA utgjør minst NOK (netto pris over ) De ulike tiltakene i løpet av året legges sammen Tiltak som utføres av eier slås sammen med tiltak som utføres av leier!!! 57

58 Hva utløser justering? når bruken endres Hvilke bruksendringer omfattes? Kun bruksendringer av betydning (= 10 prosentpoeng) Terskel for bruksendring Endring til ugunst for den næringsdrivende er pliktig dersom fradragsretten er endret med 10 prosentpoeng eller mer Endring til gunst for den næringsdrivende Kan velge å ikke justere Kan ikke velge å justere i de tilfelle endringen i fradragsretten er under 10 prosentpoeng 58

59 Når skal det justeres? Justeringsperioden 5 år for kapitalvarer 10 år for fast eiendom Årvis justering normalen foretas i 6. avgiftstermin Samlet justering Overdragelse av kapitalvare eller opphør av virksomhet Justering for resterende delen av justeringsperioden Foretas i omsetningsoppgaven i den aktuelle termin hvor overdragelse / opphør Økning eller reduksjon av inngående MVA i post 8 59

60 Justeringsreglene Dokumentasjonskrav løpende: Anskaffelser (mva i forbindelse med byggetiltak) Anskaffelseskostnaden - spesifisert på fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede formål Anskaffelseskostnaden for hver enkelt leietaker Anskaffelsestidspunkt / fullføringstidspunkt Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift Total merverdiavgift Fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen Fradragsrett ved anskaffelsen angitt i prosent Justeringer spesifisert med beløp per år

61 Justeringsreglene Dokumentasjonskrav løpende: Bruken Dokumentere bruk av bygget ved tegninger og kontrakter Ved utgangen av hvert år skal det foreligge oversikt over bruken av lokalene gjennom året Bekreftelse på at leietaker er avgiftspliktig Gjelder for hvert bygg

62 EKSEMPEL JUSTERING 3. etg: Lege unntatt 2. etg: Advokat MVA 1. etg: Butikk MVA Fradrag på anskaffelsestidspunktet (v/ a.p. bruk) Justeringsperioden (10 år) starter ved fullført (ferdigattest, midlertidig brukstillatelse eller faktisk bruk) Justering vurderes årlig bruksendring i justeringsperioden I eksempelet er samlet inngående MVA MNOK 3 (1/10 = 300 pr år) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Inn flytting Ingen endring Ingen endring Adv. ut tom 2. etg Tom 2. etg Tom 2. etg Lege inn 2. etg Lege ut av 2. etg Advokat inn i 2. etg Lege ut / advokat inn i 3. etg. 2/3 Fradrag (MNOK 2) ingen justering ingen justering ingen justering ingen justering ingen justering justering ned (1/3 av årets 1/10) 100 NOK justering ned 100 NOK ingen justering justering opp 100 NOK 62

63 Justeringsreglene Overføring av justeringsforpliktelser- kjøper/overtaker kan overta justeringsforpliktelsen ved; Overdragelse av fast eiendom Overdragelse av kapitalvare som ledd i overdragelse av virksomhet etter merverdiavgiftsloven Vilkår Kjøpers fradragsrett minst den samme som selgers Dvs. har kjøper mindre fradragsrett enn selger, må selger etterjustere den resterende del Legitimasjon/opplysning Skriftlig avtale på overtagelsen av justeringsforpliktelsene Senest i samme MVA termin som levering /gjennomføring For å kunne justere senere må kjøper kjenne opprinnelig eiers fradragsprosent ved anskaffelse

64 DOKUMENTASJON 64

65 Innhold i salgsdokument - faktura Bokføringsforskriften Faktura skal inneholde: Nummer og dato for utstedelse av dokumentasjonen Angivelse av partene (kjøper / selger) Ytelses art og omfang (hva er levert) Tidspunkt og sted for levering av ytelsen Vederlag og betalingsforfall Eventuell mva og andre avgifter Mva skal angis i NOK. 65

66 Nummerering av salgsdokument Bokføringsforskriften Salgsdokument skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer med en kontrollerbar sekvens eller være merket på annen måte slik at fullstendig registrering av utfakturerte salg kan etterprøves på en enkel måte 66

67 Tilleggskrav for nett og kraft forskrift om prisopplysning ved transport og salg av elektrisk kraft I avregninger til forbruker skal det spesifiseres nettleie, kraftpris og fastbeløp På alle a konto-regninger skal det opplyses hvilket årsforbruk a konto-beløpet er beregnet ut ifra. Tilbud basert på variable priser der fordelingen av forbruket ikke beregnes ut ifra netteiers justerte innmatingsprofil, skal opplyses På hvilket grunnlag for fordeling av forbruket beregnes. Hvordan den variable prisen beregnes. I tilbud med variable priser og samtidig oppgitt gjennomsnittspris, skal det redegjøres for forutsetninger for denne beregningen. 67

68 Felles faktura, faktura for andre (særlige ordninger) Samfakturering; Nett / kraft i ett dokument Forvaltningstjenester / nettadministrasjon Fellesmåling Kjøper fakturerer på vegne av selger (avregning) 68

69 FAST EIENDOM 69

70 UTLEIE AV FAST EIENDOM UNNTATT Merverdiavgiftsloven 3-11 Omsetning i form av salg og utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgiftsloven Også varer og tjenester som ledd i utleien endret syn fra myndighetene? Før; knyttet til bygget som sådan Nå: direkte følge av byggets standard og beskaffenhet og utleiers driftsform Særskilte former for utleie er likevel avgiftspliktig For eksempel hotell 70

71 FRIVILLIG REGISTRERING PLIKTIG MVAL 2-3 Frivillig ordning for utleie av næringseiendom til helt eller delvis avgiftspliktig virksomhet kommunale / fylkeskommunale virksomhet Registreringen omfatter alle leieforhold som oppfyller vilkårene må positivt avgrense annerledes Fradragsrett for inngående avgift som pådras i utleievirksomheten Leietaker likestilles avgiftsmessig som om hun eide eiendommen selv 71

72 PRESISERINGER Utleiere må søke om frivillig registrering 2-3 tidspunkt Ikke fakturere leiebeløpet med avgift til ikke mva-registrert leietaker Leietaker som bruker arealet dels til bruk som gir fradragsrett og dels til bruk utenfor loven Avgift på hele leiebeløpet Hele arealet er omfattet av registreringen Leietaker har bare delvis fradragsrett Utleie gjennom flere ledd vilkårene må være oppfylt for samtlige ledd 72

73 DOKUMENTASJONSPLIKT Dokumentasjonsplikt, forskriftens Dokumentere bruk av bygget ved tegninger og kontrakter Ved utgangen av hvert år skal det foreligge oversikt over bruken av lokalene gjennom året Bekreftelse på at leietaker er avgiftspliktig Gjelder for hvert bygg 73

74 Kontraktsmessige forhold Dokumentasjonskravene Ansvarsforhold Erstatning Avgiftsmessige konsekvenser av ulike forhold Opplysning Endringer / investeringer Særlig ved justeringsregler Behov for å avtalefeste rettigheter til dokumentasjon? Behov for årlig erklæring fra leietakere?

75 Kontraktsmessige forhold forts Spesielle forhold Nye bygg To-leddet utleie Ubrutt kjede Proposjonale leieavtale med inngåtte fremleieforhold? Sammensatte utleie/service-forhold?

76 UTLAND 76

77 Varer & tjenester til utlandet 6-21 / 6-22 Omsetning av varer / tjenester til utlandet Fritaket gjelder alle varer Tjenester til bruk i utlandet Tjenester fjernlevert til utlandet Omsetning av varer / tjenester til utenlandske skip 77

78 Varer og tjenester fra utlandet Tjenester som kan fjernleveres" Kjøper i Norge beregner avgiften Tjenester som ikke kan fjernleveres Selger beregner avgiften Tjenester levert i utlandet utenlandsk mva Tjenester levert i Norge norsk mva 78

79 EU-regler fra 1. januar 2010 Nye leveringsstedsregler i EU Hovedregelen tidligere Levering av tjenester mellom to registerte næringsdrivende anses skjedd der hvor selger er hjemmehørende selger skal fakturere med eget lands merverdiavgift Lovendring i EU fra Levering anses skjedd der hvor kunden er hjemmehørende 79

80 Internasjonal krafthandel Eksportfritak Innførsel ( 7-7) ikke MVA ved innførsel av elektrisk kraft Sletting av klimakvoter ( 3-20) Kvotehandel generelt (snudd avregning)

81 FINANSIELLE TJENESTER 81

82 Finansiell krafthandel Trading / Prissikring Avgiftsmyndighetene : finansiell omsetning unntatt Konsekvenser for fradragsrett Beregning av omsetningen? Alternativ organisering v/ risiko 82

83 Sertifikatordninger Grønne sertifikater / el-sertifikater? Norsk/nordisk ordning utsatt / stanset 2006 Ny nordisk plan på trappene (Lovarbeid planlagt høsten 2010 ikrafttredelse planlagt 1. januar 2012 Avgiftsmessig behandling? LEC (GB) følger det underliggende Evt. eksport fra N. 83

84 ORGANISATORISKE ENDRINGER 84

85 Vilkår for MVA registrering 3 vilkår for registreringsplikt etter merverdiavgiftsloven 2-1 Omsetning som ikke er unntatt Beløpsgrense - pt. TNOK 50 Aktivitet i næring Næringsdrivende Videre begrep enn i skatteretten Særlig pga. konkurransehensyn Hindre avgiftssubsidier (sk. Skatteutgifter )

86 MVA registreringsalternativer Flere virksomheter som drives av samme eier anses som én avgiftspliktig virksomhet Hovedregel Filial A X AS Filial B Kan søkes om: Særskilt registrering for del av virksomhet Dersom særskilt regnskap føres for noen enkelt virksomhet som nevnt i første ledd, kan avgiftsmyndighetene bestemme at denne del av virksomheten skal anses som en særskilt avgiftspliktig Fellesregistrering/MVA konsern Samarbeidende selskaper kan anses som én avgiftspliktig virksomhet når minst 85 pst. av kapitalen i hvert selskap eies av et eller flere av de samarbeidende selskaper og selskapene er fellesregistrert MVA konsern medfører felles innrapportering og solidarisk ansvar for MVA beløp Filial A Y AS X AS X AS Filial B Z AS

87 Omstruktureringer Fisjon Fusjon Kjøp / salg av virksomhet Ha alltid oversikt over eventuelle MVA konsekvenser Kan bli dyrt å bomme 87

88 Problemstillinger Utløser selve transaksjonen MVA? F. eks.: omdisponering av eiendom (tilbakeføring av MVA), uttak, omsetning Er MVA forholdene etter omstruktureringen riktig? F. eks.: registreringsforhold Gir omstruktureringen anledning til å optimalisere avgiftshåndteringen? F. eks.: større fradragsrett for MVA, hindre akkumulering Kan MVA på transaksjonskostnadene fradragsføres? Vurdering bla.a. : til bruk for avgiftspliktig virksomhet eller eier? 88

89 Salg av virksomhet Helt / delvis / andeler utgangspunkt avgift dersom fradragsført omsetning eller uttak Virksomhetsoverdragelse (fritak 6-14) Fritak for avgift / ikke uttak Overdragelse av justeringsforpliktelse? Fradragsrett på omkostninger ifb. salget Fellesregistrering? vilkårene fortsatt oppfylt? opphør av fellesregistrering må meldes (solidaransvar inntil melding!) Fast eiendom Spesielle registreringsforhold? ( 2-3) Overdragelse av justeringsposisjon? 89

90 Kjøp av virksomhet Omkostninger ved kjøpet fradragsberettiget under alminnelige vilkår Fellesregistrering har man kjøpt gamle eller fremtidige avgiftskrav - solidaransvar? 2-3 utleie av eiendom Overtakelse av justeringsposisjon 90

91 Fusjon Virksomhetsoverdragelse? medfører fritak for avgift heller ikke uttaksavgift dersom fritatt Overdragelse av justeringsforpliktelse? Uttak (datatjenesteselskapet som fusjoneres med bank/forsikring) Fast eiendom Spesielle registreringsforhold? Kan bli omdisponering Fullført etter 1. januar 2008 overdragelse av justeringsposisjon? Fullført før 1. januar 2008 tilbakeføring? 2-2 overtagelse av solidaransvar? Oppløsning av fellesregistrering må meldes 91

92 Fisjon Gyldendal dommen Fellesregistrering må søkes Utskillelsen av eiendom Omdisponeringssituasjon? Overføre justeringsforpliktelse? Utakssituasjon ift. andre driftsmidler? - Overførings av justeringsforpliktelse? Tidligere interne overføringer blir nå avgiftspliktig omsetning For eksempel ut- / innleie av arbeidskraft 92

93 9 3

94 EKSEMPEL (rettspraksis): SKULD (Forsikring) SKULD (Forsikring) OMORGANISERING Vika mgmt. AS (Administrative ytelser) Etterberegning MVA + renter mer enn 111 mill. 94

95 NYHETER 95

96 Rettsavgjørelse og uttalelser Rt (ABG / Carnegie) Saken gjaldt gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift overfor to verdipapirforetak for mottatt vederlag for corporate finance tjenester i forbindelse med fusjon mellom to finansinstitusjoner. For det ene av foretakene, gjaldt det også for vederlaget for tilsvarende tjenester ved salg av to selskaper. HR (19/2-2010) Kompensasjon for merverdiavgift. Saken gjelder gyldigheten av Skattedirektoratets vedtak om stadfestelse av avslag på søknad fra Stiftelsen Utleieboliger i Alta om kompensasjon for merverdiavgift etter kompensasjonsloven 2 første ledd bokstav c som gir kompensasjonsrett for «private eller ideelle virksomheter som produserer helsetjenester, undervisningstjenester eller sosiale tjenester som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov». Høyesterett bemerker at uttrykket «produserer» her må forstås slik at det også omfatter et samvirke. Hensynet til fleksibilitet, kvalitet og lokal tilpasning av tjenestetilbudet taler for å gi kompensasjon der kommunen går sammen med private om å produsere ulike - men hver for seg vesentlige - elementer i et lovpålagt tjenestetilbud. Anken forkastet. Dissens 4-1.

97 Rettsavgjørelse og uttalelser forts LG UTV merverdiavgiftslovens 21 - fradrag for inngående merverdiavgift relatert til oppføring av utleiearealer. Et industriforetak innen servicevirksomhet til offshorebransjen utvidet produksjonsarealene sine, herunder ved å tilrettelegge arealer for utleie til samarbeidende foretak. Denne oppofrelsen ble av lagmannsretten, i motsetning til av tingretten, ansett som en relevant innsatsfaktor for selskapets avgiftspliktige virksomhet, og fradragsrett for inngående merverdiavgift ble innrømmet.

98 MYNDIGHETSKONTAKT BOKETTESYN BFU 98

99 Bokettersyn / kontroll MVA / Lønn / Skatt (Regionale skattekontor/kemner) Særavgift (toll) Flere? Konkurransemyndigheter Arbeidstilsyn Miljømyndigheter De ulike etatene samarbeider og gir kontrollopplysninger til hverandre Retter og plikter Normalgjennomgang i MVA-sak 99

100 BFU Bindende forhåndsuttalelser Et verktøy for å sikre forutberegnelighet Særlig aktuelt ved større enkelttransaksjon / omorganisering Gebyrbelagt NB.: Kan være et tveegget sverd

101 Erlend Øen Advokat Deloitte Advokatfirma AS Damsgårdsveien 135 Postboks 6013 Posterminalen 5892 Bergen Norge Tel: Mobile: Member of Deloitte Touche Tohmatsu

MVA for energibransjen - utfordringer

MVA for energibransjen - utfordringer MVA for energibransjen - utfordringer 6. april 2011 v/ adv. Erlend Øen, 971 80 599 eoen@deloitte.no Deloitte Advokatfirma AS 1000 1005 Agenda Åpning EnergiNorge 1005 1100 1115 1215 MVA-loven Sentrale begreper

Detaljer

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte.

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte. MVA for energibedrifter 27. mars 2012 Adv. Erlend Øen, 971 80 599 eoen@deloitte.no Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088 ebjorhusdal@deloitte.no Deloitte Advokatfirma AS Deloitte Advokatfirma AS, foreleserne

Detaljer

Merverdiavgift for energibedrifter.

Merverdiavgift for energibedrifter. Merverdiavgift for energibedrifter. - NYE UTFORDRINGER 17. APRIL 2008 Advokat Erlend Øen ema 10:00-10:05 Åpning v/ Tom Wigdahl, EBL Kompetanse 10:05-11:00 Innledning / hovedregler v/ Erlend Øen, Deloitte

Detaljer

MVA-regimet for finansielle tjenesteytere 10. mars 2010. Advokatene Eivind O. G. Ottesen, Eirik Bjørhusdal og Erlend Øen, Deloitte Advokatfirma AS

MVA-regimet for finansielle tjenesteytere 10. mars 2010. Advokatene Eivind O. G. Ottesen, Eirik Bjørhusdal og Erlend Øen, Deloitte Advokatfirma AS MVA-regimet for finansielle tjenesteytere 10. mars 2010 Advokatene Eivind O. G. Ottesen, Eirik Bjørhusdal og Erlend Øen, Deloitte Advokatfirma AS 2 Innledning MVA systemet Rettskilder Ny MVA lov AGENDA

Detaljer

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011 Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom Merverdiavgift Oslo, 17. oktober 2011 Presentert av: Advokat Trond Ingebrigtsen og advokatfullmektig Richard Hanssen 1 Agenda Introduksjon Siste oppdatering

Detaljer

Veileder for håndtering av merverdiavgift for universiteter og statlige høyskoler

Veileder for håndtering av merverdiavgift for universiteter og statlige høyskoler Veileder for håndtering av merverdiavgift for universiteter og statlige høyskoler Utarbeidet av arbeidsgruppe opprettet av Kunnskapsdepartementet À jour pr. mars 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Merverdiavgiftslovens 8-1

Merverdiavgiftslovens 8-1 Merverdiavgiftslovens 8-1 Fradrag for inngående merverdiavgift med fokus på fellesanskaffelser. Kandidatnummer: 181204 Veileder: Maj Hines Grape Antall ord: 14.623 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene

Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene Mastergradsoppgave JUS399/JUS398 Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene Kandidatnr: 188100 Veileder: Bjarte Songstad Antall ord: 14995 31.05.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Veileder: Røkke, Hild Sande Kandidatnr: 145958 Til sammen 13 343 ord 02.06.2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6.

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6. Sjekkliste for bokføring og behandling av merverdiavgift Bygge- og anleggsvirksomhet 6. utgave, mai 2014 INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 2 Section or Brochure name Sjekkliste for

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

Merverdiavgift - Veiledning til næringsdrivende

Merverdiavgift - Veiledning til næringsdrivende Merverdiavgift - Veiledning til næringsdrivende Brosjyre eller bok, 16. januar 2007, oppdatert 30. mars 2009. Merverdiavgift er en avgift på omsetning av varer og tjenester. Denne brosjyren er ment å være

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

Veiledning til søknad om mva-kompensasjon 2013. MVA-kompensasjon - generell ordning

Veiledning til søknad om mva-kompensasjon 2013. MVA-kompensasjon - generell ordning Side 1 av 18 MVA-kompensasjon - generell ordning Veiledning til søknad samla dokument Mva-kompensasjon for frivillige organisasjoner veiledning til søknad... 2 1. Avgrensninger i henhold til forskriftens

Detaljer

MERVERDIAVGIFT OG FAST EIENDOM

MERVERDIAVGIFT OG FAST EIENDOM Mastergradsoppgave JUS399/JUS398 MERVERDIAVGIFT OG FAST EIENDOM Særlig om forholdet mellom begrepene «fast eiendom», «bygg eller anlegg» og «fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging»

Detaljer

Til Norges Idrettsforbund.

Til Norges Idrettsforbund. Mai 2007 Deloitte Advokatfirma DA Til Norges Idrettsforbund. Veileder: Merverdiavgift, sponsor-/ barteravtaler og undervisning 1. Mandat... 3 2. Oppsummering... 3 3. Sponsoravtaler... 4 3.1 Utgangspunkter...4

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringer i merverdiavgiftsregelverket om frivillig registrering av utleie av bygg eller anlegg

Høringsnotat - Forslag til endringer i merverdiavgiftsregelverket om frivillig registrering av utleie av bygg eller anlegg Saksnr. 13/4007 24.9.2013 Høringsnotat - Forslag til endringer i merverdiavgiftsregelverket om frivillig registrering av utleie av bygg eller anlegg Side 2 Innhold 1 Innledning... 5 2 Bakgrunn for utredningsarbeidet...

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTETS FORTOLKNINGSUTTALELSE AV 2. MARS 2004 OM MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON TIL KOMMUNER, FYLKESKOMMUNER MV.

FINANSDEPARTEMENTETS FORTOLKNINGSUTTALELSE AV 2. MARS 2004 OM MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON TIL KOMMUNER, FYLKESKOMMUNER MV. FINANSDEPARTEMENTETS FORTOLKNINGSUTTALELSE AV 2. MARS 2004 OM MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON TIL KOMMUNER, FYLKESKOMMUNER MV. Kompensasjonsordningen for merverdiavgift reiser flere avgrensingsspørsmål. Disse

Detaljer

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2014 endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom Med virkning fra 1. juli 2014 er det fastsatt

Detaljer

Med oppføring siktes det heretter til både nyoppføring, utvidelser og rehabilitering.

Med oppføring siktes det heretter til både nyoppføring, utvidelser og rehabilitering. INNHOLD 1 Sammenfatning... 3 1.1 Hovedformer for organisering ved oppføring av golfbaner avgiftsmessige konsekvenser 3 1.1.1 En golfklubb oppfører, og benytter, golfbanen selv... 3 1.1.2 Et baneselskap

Detaljer

«TIL BRUK», JF. MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21 (NY MVAL. 8-1)

«TIL BRUK», JF. MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21 (NY MVAL. 8-1) «TIL BRUK», JF. MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21 (NY MVAL. 8-1) av Glenn Nilsen Robertsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap Ved Universitetet i Tromsø, JUR-3902 Det Juridiske Fakultet Høst 2009 INNLEDNING...

Detaljer

Update. Feil bruk av mvaregistrerte lokaler. Markedsleie side 16. Gårdeieransvaret side 34. Næringseiendom. side 6. Desember 2013

Update. Feil bruk av mvaregistrerte lokaler. Markedsleie side 16. Gårdeieransvaret side 34. Næringseiendom. side 6. Desember 2013 Update Desember 2013 Næringseiendom Feil bruk av mvaregistrerte lokaler Markedsleie side 16 Gårdeieransvaret side 34 side 6 update Desember 2013 Næringseiendom 2 innhold Måten avskrivninger behandles på

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02430-A, (sak nr. 2014/878), sivil sak, anke over dom, (advokat Arne Abusdal Aasgaard til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02430-A, (sak nr. 2014/878), sivil sak, anke over dom, (advokat Arne Abusdal Aasgaard til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 12. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02430-A, (sak nr. 2014/878), sivil sak, anke over dom, Mandal kommune (advokat Arne Abusdal Aasgaard til prøve) mot Staten v/skattedirektoratet

Detaljer

Fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonstjenester anskaffet ved kjøp eller salg av aksjer.

Fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonstjenester anskaffet ved kjøp eller salg av aksjer. Fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonstjenester anskaffet ved kjøp eller salg av aksjer. Kandidatnummer:200385 Veileder: Anders Mikelsen Antall ord:12332 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 21/13. Avgitt 9. oktober 2013 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes (Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (med oppdateringer, senest 19. desember 2014) 1 Om veiledningsnotatet...

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (oppdatert 30. oktober 2014) 1 Om veiledningsnotatet... 4 2 Er virksomheten

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer