MVA for energibransjen - utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MVA for energibransjen - utfordringer"

Transkript

1 MVA for energibransjen - utfordringer 6. april 2011 v/ adv. Erlend Øen, Deloitte Advokatfirma AS

2 Agenda Åpning EnergiNorge MVA-loven Sentrale begreper Beregningsgrunnlag Konsesjonskraft Kompensasjonsordning for kommuner og fylkeskommuner Justeringsregler Erlend Øen, Deloitte Advokatfirma Erlend Øen 12:15 13:15 LUNCH 2011 Deloitte Advokatfirma

3 Agenda forts Uttak / Justeringsregler Erlend Øen Inngående avgift, fradrag og fordeling Utleie av fast eiendom Utland Finansiell krafthandel - kort om sertifikatordninger (MVA) - kort om kvotehandel (Co2) (MVA) Omorganisering Andre nyheter Bokettersyn retter og plikter BFU som verktøy for forutberegnelighet Avslutning Erlend Øen Erlend Øen EnergiNorge 2011 Deloitte Advokatfirma

4 INNLEDNING Deloitte Advokatfirma

5 MVA Kilder Betydning Prinsipper 2011 Deloitte Advokatfirma

6 MVA Prinsipper Indirekte skatt Fradragssystem mer-verdi Endelig kostnad hos sluttbruker Internasjonal samordning Deloitte Advokatfirma

7 Lov og andre rettskilder Lov om merverdiavgift lov 19. juni 2009 nr. 58 Merverdiavgiftsforskriften (2009) Forarbeider, bla.a. Ot.prp. nr 76 ( ) Rettspraksis stadig flere dommer ift. MVA Forvaltningspraksis Særlig v/ny lov! Juridisk teori 2011 Deloitte Advokatfirma

8 MVA Systemet Omsetning (uttak/innførsel) Fradragssystem mer-verdi Endelig kostnad hos sluttbruker Deloitte Advokatfirma

9 MVA Systemet HOVEDREGEL : alt som omsettes er avgiftspliktig 3-1 Unntak (def. 1-3, 1. ledd, bokstav g) -Ikke utgående MVA / ikke fradrag for inngående MVA Fritak (def. 1-3, 1. ledd, bokstav h) -Ikke utgående MVA, men fradrag for inngående MVA - kap Deloitte Advokatfirma

10 TRANSAKSJONSSKATT Begrepet omsetning Omsetning a) Levering av varer og tjenester mot vederlag Vederlag : penger, vare eller tjeneste (bytte) Overførsel / mottak av vederlag er ikke alltid omsetning visse off. tilskudd, skadeerstatning mv Deloitte Advokatfirma

11 OMSETNING Spesielle typetilfeller Fellesføring: Netteier lar andre (tele?) benytte kabelgrøft/stolper mot betaling Avgiftsmyndighetene har ansett dette som avgiftspliktig omsetning Yter en tjeneste mot vederlag Frikraft / gratiskraft : Historisk betinget vederlag for fallretter eller annet Erstatning: Beløpet er ikke vederlag for levering av vare eller tjeneste Konkret om flytting av stolper Ref tidligere praksis, erstatningslignende Energibedriften påfører andre skade Fradragsrett ved kjøp av varer/tjenester for å rette opp i skaden Deloitte Advokatfirma

12 UNNTAKENE Kan systematisk inndeles slik: Subjektive unntak (eks 3-7, 3-13) (eks. opphavsmannens omsetning av egen kunst) Unntak vedr fast eiendom ( 3-11) (salg / utleie) Unntak knyttet til konkrete varer og tjenesters art (eks. 3-5 (undervisning) og 3-6 (finansielle tjenester) (helse, undervisning etc) Alle unntak er tatt inn i 3-2 til Deloitte Advokatfirma

13 FRITAKENE - Alle fritakene kap. 6 Eksport Skips-/oljeindustrien Transport her i landet når direkte til eller fra utlandet Særskilte fritak for bøker, aviser Bruktbiler biler omfattet av omregistreringsvedtak + elbiler Elektrisk kraft til husholdningsbruk i Nord-Norge ( 6-5) Omsetningen er innenfor loven men fritatt for beregning av utgående avgift 0-sats på salg Fradragsrett på vanlig måte 2011 Deloitte Advokatfirma

14 Avgiftsplikt - transaksjonsbasert AVGIFTSPLIKTIG FRITATT UNNTATT OMSETNING INNFØRSEL -Fradragsrett -Avgiftsplikt -Avgift -Fradrag -Fradragsrett -Ikke utg. avg. pl. -Ikke innf. avg - Ikke fradrag - Ikke utg. avg.pl. - Ikke innf. avg. UTTAK -Ikke uttaksavgift -Ikke uttaksavgift - Uttaksavgift BRUKSENDRING (justeringsregler) -Ikke justering -Ikke justering - Justering / overføring av plikt 14

15 MVA-LOV 2011 Deloitte Advokatfirma

16 Ny revidert merverdiavgiftslov 2009 ( ) Brukervennlig, enklere å finne fram og lettere å forstå. Øke forutberegnligheten på dette rettsområdet Hovedsakelig en teknisk revisjon av merverdiavgiftslovgivningen EN samleforskrift 2011 Deloitte

17 Merverdiavgiftslov Lovtekniske spørsmål Inndeling og nummerering Deler av forskrifter og plenarvedtaket inn i lov En samleforskrift 2011 Deloitte

18 Merverdiavgiftslov Bruk av definisjoner i loven Merverdiavgiftsområdet merverdiavgiftslovens geografiske område 1-2 Lovforslaget inneholder en egen paragraf med definisjoner 1-3 Betegnelsene som defineres brukes gjennomgående i hele lovforslaget Avgiftssubjekt Dagens Registreringspliktige næringsdrivende Unntak og fritak Unntatt omsetning ikke omfattet av loven. Fritatt omsetning er omfattet av loven med fradragsrett Merverdiavgiftsregisteret Mer tidsriktig betegnelse Omsetning Levering av varer eller tjenester mot vederlag 2011 Deloitte

19 Merverdiavgiftslov Definisjoner som mangler Næringsbegrepet Konkret vurdering, ingen definisjon i loven Tilknytningskravet som vilkår for fradragsrett Betydelig rettspraksis, ikke lovregulert 2011 Deloitte

20 Merverdiavgiftslov - oversikt Kap. 1 inneholder definisjoner mv. Kap. 2 inneholder registreringsforhold Kap. 4 inneholder beregningsgrunnlaget for MVA Kap. 5 gjelder de ulike avgiftssatsene 2011 Deloitte

21 Merverdiavgiftslov oversikt, forts Kap. 3 inneholder UNNTAKENE Kap. 6 og 7 inneholder FRITAKENE Kap. 8 inneholder fradragsretten for inngående avgift Kap. 9 gjelder justering og tilbakeføring 2011 Deloitte

22 Merverdiavgiftslov oversikt, forts Kap. 11 inneholder BEREGNING OG BETALING AV AVGIFT Kap. 14 inneholder REGISTRERINGSREGLER Kap. 15 inneholder regler om OMSETNINGSOPPGAVEN, frister, periodisering, dokumentasjon Kap. 17 gjelder BFU 2011 Deloitte

23 Deloitte Advokatfirma

24 Beregning av avgiften Når det er konstatert at en OMSETNING ikke er UNNTATT eller FRITATT: Avgiftssats x avgiftsgrunnlag = avgiften Grunnlaget (vederlaget til selger) + MVA (statens andel) = det kunden betaler Deloitte Advokatfirma

25 AVGIFTSSATSER Type År IVA 13 % 10 % Mai-okt 9 Fra nov:7 7% 7% 7% Fra 1. okt opphevet MVA, ordinær 20 % 20 % 20 % 22 % 23 % 24 % 24% 25 % 25 % 25 % MVA, middels 1. juli: 12 % 12 % 11 % 13 % 14% MVA, lav 1. juli: 6 % 6 % 7 % 8 % 8 % 25

26 Avgiftsgrunnlag Kap Vederlaget for den avgiftspliktige omsetning. Tilskudd som utgjør del av prisen Selve avgiften regnes ikke med i beregningsgrunnlaget. 4-2 Alle omkostninger ved oppfyllelsen av avtalen emballasje, forsendelse, forsikring o.l. som går inn i vederlaget eller som det kreves særskilt betaling for Ex reise/overnatting for konsulenter Toll og andre avgifter i henhold til lov. (engangsavgift for bil) Tilknytningsavgift etc. 26

27 Avgiftsgrunnlag 4-1 (2) Vederlaget omfatter blant annet ikke: -Utlegg / refusjon -Inkasso- og purregebyr -Forsinkelsesrenter 27

28 Avgiftsgrunnlag atypiske tilfeller Byttehandel ( 4-3) Interessefellesskap ( 4-4) Uttak ( 4-9) prisen / vederlaget alminnelige omsetningsverdi for tilsvarende vare / tjeneste 28

29 ANLEGGSBIDRAG, KONSESJONSKRAFT Deloitte Advokatfirma

30 Anleggsbidrag Omsetningsbegrepet Partenes forpliktelser Forholdet til erstatning Gjensidighet Forhold til tidligere forvaltningspraksis tonet ned Lovpålegg Tariffestet anleggsbidrag Betydningen av lov / forskrift Brev fra SKD til kraftbransjen Betaling i hht. Tarifferingsforskriftens 17-5 er ikke omsetning, og er derfor ikke-pliktig anleggsbidrag Deloitte

31 BFU 15/10 (20. august 2010) Et nettselskap legger om høyspentledning Arbeidet utføres etter avtale med utbyggere av et tomteområde og kommunen Utbyggerne belastet et anleggsbidrag som dekker utgiftene med omleggingen Bakgrunnen: nettselskapet hadde en kraftledning i luftstrekk med 9 stålmaster i en trase på ca. 1,5 kilometer over et område der det var planlagt utbygging med boliger og næringsbygg. Luftstrekket med kraftledninger reduserer imidlertid muligheten for utbygging vesentlig pga. en sikkerhetsavstand på 50 meter fra kraftlinjen. Selskapet og utbyggerne ble enige om at luftstrekket skulle erstattes med kabel som dels skal legges i jord og dels i sjøen. Det var en forutsetning at utbyggerne dekker anleggskostnadene. Skattedirektoratet: Anleggsbidraget er vederlag for utførte anleggsarbeider Nettselskapet må beregne MVA av vederlaget 2011 Deloitte

32 Konsesjonskraft 1) kommunen kjøper kraft Kommuner har rett til å kjøpe en viss mengde kraft fra konsesjonær Konsesjonskraftprisen fastsettes av myndighetene Lavere enn markedspris (?) = fortjenestepotensiale Salg av konsesjonskraft fra kraftprodusent (konsesjonær) til kommune med kjøpsrett Ordinært salg 25 % utgående avgift Avgiftsgrunnlaget er den fastsatte konsesjonskraftpris Fradragsrett/kompensasjonsrett for kommunen Dersom kraften brukes i avgiftspliktig/komp.berettiget virksomhet Deloitte

33 Konsesjonskraft 2) kommunen trenger ikke kraftmengden selv Kommunen vil selge kraften videre til markedspris To avgiftspliktige transaksjoner Konsesjonær til kommune ordinær omsetning 25 % MVA Kommune til bruker ordinær omsetning 25 % MVA (NB!) Administreres ofte av en 3. part (kraftselskap) Utgangspunkt AVTALEN med kommunen Administrasjonstjeneste = avgiftpliktig tjeneste Deloitte

34 Konsesjonskraft 3) kommunen selger rettigheten tilbake til konsesjonær Konsesjonskraftrettigheten selges tilbake til konsesjonær Immateriell rettighet? Opsjon (finansiell/unntatt) eller varerepresentativ? Anses som tjeneste i merverdiavgiftsloven Ikke fritak/unntak for slike tjenester (ikke betraktet som finansiell) Merverdiavgiftsplikt 25 % Jfr. skd brev Deloitte

35 UTTAK Deloitte Advokatfirma

36 Uttak av varer Hovedregelen om uttak av varer, 3-21 Det skal beregnes merverdiavgift når en vare tas ut fra den registrerte eller registreringspliktige virksomheten Uttaksmerverdiavgiften beregnes ut fra alminnelig omsetningsverdi og bare i det omfang avgiftssubjektet har hatt rett til fradrag for IMVA Ingen uttaksberegning ved uttak av varer Som er fritatt for utgående avgift ved omsetning Som er kapitalvare etter 9-1 dersom varen tas ut til formål innenfor den samlede virksomheten 2011 Deloitte

37 Uttak tjenester Hovedregel om uttak av tjenester, 3-22 Det skal beregnes merverdiavgift når en tjeneste tas ut fra den registrerte eller registreringspliktige virksomheten til privat bruk eller til andre formål utenfor den samlede virksomheten Gjelder for tjenester med tilknytning til virksomhete selges fra virksomheten produseres/brukes internt i virksomheten Uttak dersom tjenesten krever spesiell kompetanse, evt spesialverktøy/-maskiner den samlede virksomheten Dette representerer en betydelig endring IKKE UTTAKS-MVA AV TJENESTER INNEN VIRKSOMHETEN Vilkåret om fradragsrett gjelder ikke for uttak av tjenester 2011 Deloitte

38 Uttak særlig vedr bygg/anlegg 3-22 (2) 3-26 Oppføring av bygg eller anlegg for egen regning Det skal beregnes merverdiavgift når næringsdrivende tar i bruk varer og tjenester i virksomhet med oppføring, oppussing, modernisering mv. av bygg eller anlegg for salg eller utleie, herunder byggeledelse, byggeadministrasjon og annen administrasjon av slike arbeider, og det drives slik virksomhet bare for egen regning. Uttaksavgift kan også fradragsføres ved bruksendring jfr justeringsregler 2011 Deloitte

39 KOMMUNER MV Deloitte Advokatfirma

40 Kompensasjon for MVA Egen lov 12. des (ikr ) Kommuner, fylkeskommuner, andre som produserer helse, sosial, undervisnings- eller barnehagetjenester som kom./fylke er pålagt Kompensasjon for inngående MVA IKKE dersom ord. fradragsrett Begrensning som i mval. 8-3 IKKE fradrag vedr. bygg/anl for salg/utleie Deloitte

41 Forhold offentlig / privat To regelsett MVA-loven Kompensasjonsloven Offentlig / privat samarbeid Kostnadsdeling Sikre legitimasjon Porthus muligheter Frivillig registrering Overta den privates MVA kostnad Avtale om overføring av justeringsrett Midler til private Bevillning Gave Kjøp Justeringsrett Overføring Privat offentlig - privat Rett og plikt Sponsing 41 Fradrag og kompensasjon 2011 Deloitte Advokatfirma AS

42 Veilys Hvem er eier? egenregi eller fremmedregi? Omsetning av strøm til veilysene Ordinær avgiftspliktig omsetning 25 % Oppføring av veilysanlegg utført av kraftverk Avgiftspliktige entreprenørtjenester 25 % Deloitte

43 Veilys Overdragelse av veilysanlegg overdragelse av fast anlegg unntatt 3-11 Utleie kan sannsynligvis frivillig registreres etter 2-3 Vedlikehold/drift av veilysene utført av kraftverket Omsetning av avgiftspliktige tjenester 25 % Deloitte

44 JUSTERINGSREGLER Deloitte Advokatfirma

45 Justeringsreglene Fradraget for inngående MVA tilpasses faktisk bruk over tid Fradragsretten vurderes som i dag på anskaffelsestidspunktet Hele avgiftsbeløpet behandles ved anskaffelsen Ikke periodisert fradrag fremover Justering gjennomføres dersom bruken endres i løpet av justeringsperioden 5 år for løsøre, 10 år for fast eiendom Deloitte

46 Justeringsregler Driftsmidler der IMVA av kostpris utgjør minst NOK (netto anskaffelsespris over ) Verdigrensen gjelder hver enkelt anskaffelse Fast eiendom, (nybygg, påbygging og ombygging) der IMVA utgjør minst NOK (netto pris over ) De ulike tiltakene i løpet av året legges sammen Tiltak som utføres av eier slås sammen med tiltak som utføres av leier!!! Deloitte

47 Hva utløser justering? når bruken endres Hvilke bruksendringer omfattes? Kun bruksendringer av betydning (= 10 prosentpoeng) Terskel for bruksendring Endring til ugunst for den næringsdrivende er pliktig dersom fradragsretten er endret med 10 prosentpoeng eller mer Endring til gunst for den næringsdrivende Kan velge å ikke justere Kan ikke velge å justere i de tilfelle endringen i fradragsretten er under 10 prosentpoeng Deloitte

48 Når skal det justeres? Justeringsperioden 5 år for kapitalvarer 10 år for fast eiendom Årvis justering normalen foretas i 6. avgiftstermin Samlet justering Overdragelse av kapitalvare eller opphør av virksomhet Justering for resterende delen av justeringsperioden Foretas i omsetningsoppgaven i den aktuelle termin hvor overdragelse / opphør Økning eller reduksjon av inngående MVA i post Deloitte

49 Justeringsreglene Dokumentasjonskrav løpende: Anskaffelser (mva i forbindelse med byggetiltak) Anskaffelseskostnaden - spesifisert på fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede formål Anskaffelseskostnaden for hver enkelt leietaker Anskaffelsestidspunkt / fullføringstidspunkt Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift Total merverdiavgift Fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen Fradragsrett ved anskaffelsen angitt i prosent Justeringer spesifisert med beløp per år 2011 Deloitte

50 Justeringsreglene Dokumentasjonskrav løpende: Bruken Dokumentere bruk av bygget ved tegninger og kontrakter Ved utgangen av hvert år skal det foreligge oversikt over bruken av lokalene gjennom året Bekreftelse på at leietaker er avgiftspliktig Gjelder for hvert bygg 2011 Deloitte

51 EKSEMPEL JUSTERING 3. etg: Lege unntatt 2. etg: Advokat MVA 1. etg: Butikk MVA Fradrag på anskaffelsestidspunktet (v/ a.p. bruk) Justeringsperioden (10 år) starter ved fullført (ferdigattest, midlertidig brukstillatelse eller faktisk bruk) Justering vurderes årlig bruksendring i justeringsperioden I eksempelet er samlet inngående MVA MNOK 3 (1/10 = 300 pr år) År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Inn flytting Ingen endring Ingen endring Adv. ut tom 2. etg Tom 2. etg Tom 2. etg Lege inn 2. etg Lege ut av 2. etg Advokat inn i 2. etg Lege ut / advokat inn i 3. etg. 2/3 Fradrag (MNOK 2) ingen justering ingen justering ingen justering ingen justering ingen justering justering ned (1/3 av årets 1/10) 100 NOK justering ned 100 NOK ingen justering justering opp 100 NOK Deloitte

52 Justeringsreglene Overføring av justeringsforpliktelser- kjøper/overtaker kan overta justeringsforpliktelsen ved; Overdragelse av fast eiendom Overdragelse av kapitalvare som ledd i overdragelse av virksomhet etter merverdiavgiftsloven Vilkår Kjøpers fradragsrett minst den samme som selgers Dvs. har kjøper mindre fradragsrett enn selger, må selger etterjustere den resterende del Legitimasjon/opplysning Skriftlig avtale på overtagelsen av justeringsforpliktelsene Senest i samme MVA termin som levering /gjennomføring For å kunne justere senere må kjøper kjenne opprinnelig eiers fradragsprosent ved anskaffelse 2011 Deloitte

53 DOKUMENTASJON Deloitte Advokatfirma

54 Innhold i salgsdokument - faktura Bokføringsforskriften Faktura skal inneholde: Nummer og dato for utstedelse av dokumentasjonen Angivelse av partene (kjøper / selger) Ytelses art og omfang (hva er levert) Tidspunkt og sted for levering av ytelsen Vederlag og betalingsforfall Eventuell mva og andre avgifter Mva skal angis i NOK Deloitte

55 Nummerering av salgsdokument Bokføringsforskriften Salgsdokument skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer med en kontrollerbar sekvens eller være merket på annen måte slik at fullstendig registrering av utfakturerte salg kan etterprøves på en enkel måte Deloitte

56 Tilleggskrav for nett og kraft forskrift om prisopplysning ved transport og salg av elektrisk kraft I avregninger til forbruker skal det spesifiseres nettleie, kraftpris og fastbeløp På alle a konto-regninger skal det opplyses hvilket årsforbruk a konto-beløpet er beregnet ut ifra. Tilbud basert på variable priser der fordelingen av forbruket ikke beregnes ut ifra netteiers justerte innmatingsprofil, skal opplyses På hvilket grunnlag for fordeling av forbruket beregnes. Hvordan den variable prisen beregnes. I tilbud med variable priser og samtidig oppgitt gjennomsnittspris, skal det redegjøres for forutsetninger for denne beregningen Deloitte

57 Felles faktura, faktura for andre (særlige ordninger) Samfakturering; Nett / kraft i ett dokument Forvaltningstjenester / nettadministrasjon Kjøper fakturerer på vegne av selger (avregning) Regulatoriske krav Forholdet til finanslovgivning konsesjonskrav mv Deloitte

58 FRIKRAFT MV Deloitte Advokatfirma

59 Frikraft til grunneiere Tidligere: uttak Uttaksmerverdiavgift med grunnlag i omsetningsverdien Avgiftsmyndighetene har endret syn Avgiftsmyndighetene anser nå forholdet som omsetning av kraft fra produsenten (byttehandel; kraft mot fallrett ) Utgående avgift skal faktureres til grunneierne som mottar frikraft Gulating lagmannsrett, 16. sept 2005 (anke HR nektet fremmet) Deloitte

60 Erstatningskraft (til kommuner) Samme avgiftsmessige behandling som for konsesjonskraft eller som frikraft? Ikke faktura fra konsesjonær Gratis kraft eller rabattavtale? Kommunens evt. (videre)salg Mva pliktig på vanlig måte Kommunen skal beregne utgående avgift 25 % Deloitte

61 UTLAND Deloitte Advokatfirma

62 Varer & tjenester til utlandet 6-21 / 6-22 Omsetning av varer / tjenester til utlandet Fritaket gjelder alle varer Tjenester til bruk i utlandet Tjenester fjernlevert til utlandet Omsetning av varer / tjenester til utenlandske skip Deloitte

63 Varer og tjenester fra utlandet Tjenester som kan fjernleveres" Kjøper i Norge beregner avgiften Tjenester som ikke kan fjernleveres Selger beregner avgiften Tjenester levert i utlandet utenlandsk mva Tjenester levert i Norge norsk mva Deloitte

64 Særlig vedr. tjenester Fra 1. juli 2011 skal det beregnes merverdiavgift når næringsdrivende tilbydere i utlandet leverer elektroniske tjenester til privatpersoner i Norge. Forenklet registrerings- og rapporteringsordning skal være på plass til avgiftsplikten trer i kraft. Innberetning av utgående MVA Refusjon (ikke fradrag ) for inngående MVA 2011 Deloitte

65 EU-regler fra 1. januar 2010 Nye leveringsstedsregler i EU Hovedregelen tidligere Levering av tjenester mellom to registerte næringsdrivende anses skjedd der hvor selger er hjemmehørende selger skal fakturere med eget lands merverdiavgift Lovendring i EU fra Levering anses skjedd der hvor kunden er hjemmehørende Deloitte

66 Internasjonal krafthandel Eksportfritak Innførsel ( 7-7) ikke MVA ved innførsel av elektrisk kraft Sletting av klimakvoter ( 3-20) Kvotehandel generelt (snudd avregning) 2011 Deloitte

67 INNGÅENDE MVA Deloitte Advokatfirma

68 Grunnleggende byggestein i avgiftssystemet Avgiftspliktige beregner utgående MVA av sin omsetning Avgiftspliktige fradragsfører inngående avgift på sine anskaffelser Avgiftsbelastningen rulleres frem til sluttbruker Deloitte

69 Fradrag for MVA Kapittel 8. Fradrag for inngående merverdiavgift 8-1 Hovedregel Et registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten 8-2 Fradragsrett for anskaffelser delvis til bruk i registrert virksomhet Et registrert avgiftssubjekt som anskaffer varer og tjenester som er til bruk både i den registrerte virksomheten og til andre formål, har rett til fradrag for inngående merverdiavgift bare for den del av varen eller tjenesten som er til antatt bruk i den registrerte virksomheten Deloitte

70 Fradrag for MVA Til bruk i registrert avgiftspliktig virksomhet Må være registrert i Merverdiavgiftsregisteret Dokumentasjonskrav Merverdiavgiftsloven (1) Aktsomhetsplikt IMVA kan ikke fradragsføres dersom kjøper burde vite at selgers beregning av UMVA er feilaktig Kvalifisert uaktsomhet hos kjøper rettspraksis Deloitte

71 Fradrag for MVA Til bruk i avgiftspliktig virksomhet hva menes Flere dommer her stadig utvidelse av fradragsrett Ny lov endrer ikke rettstilstand tidligere praksis fortsatt relevant To krav: Tilordningskravet Til bruk i den næringsdrivendes egen virksomhet Relevanskravet Til faktisk bruk i virksomheten Deloitte

72 Tilordningskravet Til bruk i egen virksomhet Anskaffelse til bruk i annen næringsdrivende virksomhet gir ikke fradragsrett Selv om også denne er avgiftspliktig Ikke krav til objektiv hensiktsmessighet Fradragsberettiget selv om anskaffelsen er uklok eller uhensiktsmessig Myndighetene skal ikke overprøve forretningsmessige beslutninger Deloitte

73 Tønsberg Bolig AS (2008/47052) Høyesterett (3-2) ga et morselskap rett i at det hadde forholdsmessig fradrag for IMVA som i stor grad direkte gjaldt et heleid datterselskaps forhold Anskaffelsene (tjenestene) ble ansett for å ha en klar interesse for den avgiftspliktige virksomheten til den som har betalt for og krever avgiftsfradrag for tjenestene Hensynet til morselskapets fremtidige virksomhet (renommé) Deloitte

74 Relevanskravet Sira kvina (Rt ) Konsesjonsvilkår NC (Rt ) Kontraktsforpliktelse Hunsbedt Racing (Rt ) Primær bruk HR : Etter min oppfatning kan det ikke oppstilles noen generell regel med et slikt innhold Porthuset (Rt ) Primær bruk definitivt avvist avgjørende om nær og naturlig tilknytning Deloitte

75 Bowlingsaken HR: Er anskaffelsen til direkte, faktisk bruk i begge virksomheter, vil kravet være oppfylt, forutsatt at den er relevant og har naturlig og nær tilknytning. En ren bedriftsøkonomisk tilknytning vil normalt ikke være tilstrekkelig Ingen felles, fysisk bruk av anskaffelser til bowling/biljard i serveringsvirksomheten Sjelden gang pådekning av biljardbord, ikke relevant Ofte tilsøling av biljarddukene, ikke relevant Deloitte

76 Nye dommer HR (16. febr. 2011) (Dissens 4-1) Gjennomskjæring Fradragsnekt for kjøper pga. selgers manglende innbetaling av MVA HR (12. okt. 2010) Leilighetshotell, salg av leiligheter med tilbakeleie til utbygger som også drev hotellvirksomhet ved utleie av leilighetene Ikke anledning til å betrakte leilighetssalget som en finansieringsordning Fradragsrett ble nektet på leiligheter som ble solgt 2011 Deloitte

77 Fradrag for inngående MVA på transaksjonskostnader Transaksjons Kjøp av selskap Salg av selskap Fusjon Fisjon Emisjon Etc kostnader Revisorer Advokater Meglere Etc Deloitte

78 Transaksjonskostnader den grunnleggende utfordring Finansinntekter (utbytter, inntekter fra salg av selskap etc) er unntatt fra avgiftplikt Hva skulle da det rettslige grunnlaget for fradragsrett være, jf at det bare foreligger fradragsrett for anskaffelser til bruk i avgiftspliktig virksomhet Deloitte

79 EU avgjørelser Kretztechnik AG Østerriksk AS som driver avgiftpliktig vareomsetning foretok en kapitalutvidelse ved emisjon i forbindelse med børsintroduksjon EF-domstolen konkluderte med at Kretztechnik AG hadde fradragsrett for inngående MVA som påløp på tjenester i den forbindelse Fordi kapitalutvidelsen var begrunnet i driftsmessige hensyn Cibo Participations SA Morselskaps erverv av datterselskap MVA er fradragsberettiget dersom: Morselskapet (kjøper) driver avgiftspliktig virksomhet Anskaffelsen av datterselskapet er relevant for morselskapets avgiftspliktige virksomhet De konkrete anskaffelsene er relevant for ervervet Deloitte

80 Eksempel fra forvaltningspraksis Kjøp av eiendom MVA på megler Fradragsrett under alminnelige vilkår Kjøper man bygget for å bruke det i MVA pliktig virksomhet foreligger det fradragsrett Kjøp av eiendoms AS MVA på megler Fordi eiendomsmeglingen det sentrale ref. SKD Avskåret fradragsrett fordi kjøp av aksjer Selv om eiendomservervet det sentrale Kjøper man eiendom AS for å bruke det i MVA pliktig virksomhet blir MVA likevel kostnad Deloitte

81 FAST EIENDOM Deloitte Advokatfirma

82 UTLEIE AV FAST EIENDOM UNNTATT Merverdiavgiftsloven 3-11 Omsetning i form av salg og utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgiftsloven Også varer og tjenester som ledd i utleien endret syn fra myndighetene? Før; knyttet til bygget som sådan Nå: direkte følge av byggets standard og beskaffenhet og utleiers driftsform Særskilte former for utleie er likevel avgiftspliktig For eksempel hotell Deloitte Advokatfirma

83 FRIVILLIG REGISTRERING PLIKTIG MVAL 2-3 Frivillig ordning for utleie av næringseiendom til helt eller delvis avgiftspliktig virksomhet kommunale / fylkeskommunale virksomhet Registreringen omfatter alle leieforhold som oppfyller vilkårene må positivt avgrense annerledes Fradragsrett for inngående avgift som pådras i utleievirksomheten Leietaker likestilles avgiftsmessig som om hun eide eiendommen selv Deloitte Advokatfirma

84 PRESISERINGER Utleiere må søke om frivillig registrering 2-3 Ikke fakturere leiebeløpet med avgift til ikke mva-registrert leietaker Leietaker som bruker arealet dels til bruk som gir fradragsrett og dels til bruk utenfor loven Avgift på hele leiebeløpet Hele arealet er omfattet av registreringen Leietaker har bare delvis fradragsrett Utleie gjennom flere ledd vilkårene må være oppfylt for samtlige ledd Deloitte Advokatfirma

85 DOKUMENTASJONSPLIKT Dokumentasjonsplikt, forskriftens Dokumentere bruk av bygget ved tegninger og kontrakter Ved utgangen av hvert år skal det foreligge oversikt over bruken av lokalene gjennom året Bekreftelse på at leietaker er avgiftspliktig Gjelder for hvert bygg Deloitte Advokatfirma

86 Kontraktsmessige forhold Dokumentasjonskravene Ansvarsforhold Erstatning Avgiftsmessige konsekvenser av ulike forhold Opplysning Endringer / investeringer Særlig ved justeringsregler Behov for å avtalefeste rettigheter til dokumentasjon? Behov for årlig erklæring fra leietakere? 2011 Deloitte Advokatfirma

87 Kontraktsmessige forhold forts Spesielle forhold Nye bygg To-leddet utleie Ubrutt kjede Proposjonale leieavtale med inngåtte fremleieforhold? Sammensatte utleie/service-forhold? 2011 Deloitte Advokatfirma

88 FINANSIELLE TJENESTER Deloitte Advokatfirma

89 Finansiell krafthandel Trading / Prissikring Avgiftsmyndighetene: finansiell omsetning unntatt Konsekvenser for fradragsrett Beregning av omsetningen? Alternativ organisering v/ risiko Deloitte Advokatfirma

90 El-sertifikater / grønne sertifikater Norsk/Svensk elsertifikatmarked Det er vedtatt å innføre felles Norsk/Svensk el.sertifikatmarked Det tas sikte på at dette settes i kraft fra 1. januar 2012 Lov om elsertifikater har vært på høring (1. februar 2011) Finansdepartementet antar at omsetning av el-sertifikater blir ordinær avgiftspliktig tjenesteomsetning (25 % MVA) Dette samsvarer med avgiftsbehandlingen i Sverige Finansdepartementet bebuder imidlertid at nærmere avklaring kan komme når regelverket for ordningen er nærmere fastsatt 2011 Deloitte Advokatfirma

91 Sertifikatordninger Deltakelse i utenlandske ordninger på grunnlag av kraft produsert i godkjente produksjonsanlegg i Norge I land som har innført ordning med el-sertifikater / grønne sertifikater (f. eks. Sverige, UK m.fl.) er det besluttet å betrakte slike som varer og ikke som finansielle instrumenter (knytning mellom den elektriske kraften og sertifikatet) Antatt at norske myndigheter vil betrakte slik omsetning som fritatt omsetning til utlandet, jfr. mval / 6-22 og ikke som unntatt finansiell omsetning jfr. 3-6 Eventuell omsetning av sertifikater i/til andre land antas derfor ikke å redusere fradragsretten for inngående MVA for den enkelte produsent Norske produsenter som omsetter sertifikater i utlandet må ta stilling til evt. registreringsplikt i det aktuelle landet hvor omsetningen skjer / evt. eksport fra N Deloitte Advokatfirma

92 Kvotehandel Snudd MVA-beregning Omsetning og uttak (1) (2) Ved omsetning av klimakvoter til næringsdrivende eller offentlig virksomhet skal mottakeren av tjenestene beregne og betale merverdiavgift. Mottakere som er næringsdrivende eller offentlig virksomhet, men ikke avgiftssubjekt, skal beregne og betale merverdiavgift først når de samlede kjøp for en termin overstiger 2000 kroner, merverdiavgift ikke medregnet Deloitte Advokatfirma

93 ORGANISATORISKE ENDRINGER Deloitte Advokatfirma

94 Vilkår for MVA registrering 3 vilkår for registreringsplikt etter merverdiavgiftsloven 2-1 Omsetning som ikke er unntatt Beløpsgrense - pt. TNOK 50 Aktivitet i næring Næringsdrivende Videre begrep enn i skatteretten Særlig pga. konkurransehensyn Hindre avgiftssubsidier (sk. Skatteutgifter ) 2011 Deloitte Advokatfirma

95 MVA registreringsalternativer Flere virksomheter som drives av samme eier anses som én avgiftspliktig virksomhet Hovedregel Filial A X AS Filial B Kan søkes om: Særskilt registrering for del av virksomhet Dersom særskilt regnskap føres for noen enkelt virksomhet som nevnt i første ledd, kan avgiftsmyndighetene bestemme at denne del av virksomheten skal anses som en særskilt avgiftspliktig Fellesregistrering/MVA konsern Samarbeidende selskaper kan anses som én avgiftspliktig virksomhet når minst 85 pst. av kapitalen i hvert selskap eies av et eller flere av de samarbeidende selskaper og selskapene er fellesregistrert MVA konsern medfører felles innrapportering og solidarisk ansvar for MVA beløp Filial A Y AS X AS X AS Filial B Z AS 2011 Deloitte Advokatfirma

96 Omstruktureringer Fisjon Fusjon Kjøp / salg av virksomhet Ha alltid oversikt over eventuelle MVA konsekvenser Kan bli dyrt å bomme Deloitte Advokatfirma

97 Problemstillinger Utløser selve transaksjonen MVA? F. eks.: omdisponering av eiendom (tilbakeføring av MVA), uttak, omsetning Er MVA forholdene etter omstruktureringen riktig? F. eks.: registreringsforhold Gir omstruktureringen anledning til å optimalisere avgiftshåndteringen? F. eks.: større fradragsrett for MVA, hindre akkumulering Kan MVA på transaksjonskostnadene fradragsføres? Vurdering bla.a. : til bruk for avgiftspliktig virksomhet eller eier? Deloitte Advokatfirma

98 Salg av virksomhet Helt / delvis / andeler utgangspunkt avgift dersom fradragsført omsetning eller uttak Virksomhetsoverdragelse (fritak 6-14) Fritak for avgift / ikke uttak Overdragelse av justeringsforpliktelse? Fradragsrett på omkostninger ifb. salget Fellesregistrering? vilkårene fortsatt oppfylt? opphør av fellesregistrering må meldes (solidaransvar inntil melding!) Fast eiendom Spesielle registreringsforhold? ( 2-3) Overdragelse av justeringsposisjon? Deloitte Advokatfirma

99 Kjøp av virksomhet Omkostninger ved kjøpet fradragsberettiget under alminnelige vilkår Fellesregistrering har man kjøpt gamle eller fremtidige avgiftskrav - solidaransvar? 2-3 utleie av eiendom Overtakelse av justeringsposisjon Deloitte Advokatfirma

100 Fusjon Virksomhetsoverdragelse? medfører fritak for avgift heller ikke uttaksavgift dersom fritatt Overdragelse av justeringsforpliktelse? Uttak (datatjenesteselskapet som fusjoneres med bank/forsikring) Fast eiendom Spesielle registreringsforhold? Kan bli omdisponering Fullført etter 1. januar 2008 overdragelse av justeringsposisjon? Fullført før 1. januar 2008 tilbakeføring? 2-2 overtagelse av solidaransvar? Oppløsning av fellesregistrering må meldes Deloitte Advokatfirma

101 Fisjon Gyldendal dommen Fellesregistrering må søkes Utskillelsen av eiendom Omdisponeringssituasjon? Overføre justeringsforpliktelse? Utakssituasjon ift. andre driftsmidler? - Overførings av justeringsforpliktelse? Tidligere interne overføringer blir nå avgiftspliktig omsetning For eksempel ut- / innleie av arbeidskraft Deloitte Advokatfirma

102 Deloitte Advokatfirma

103 EKSEMPEL (rettspraksis): SKULD (Forsikring) SKULD (Forsikring) OMORGANISERING Vika mgmt. AS (Administrative ytelser) Etterberegning MVA + renter mer enn 111 mill Deloitte Advokatfirma

104 NYHETER Deloitte Advokatfirma

105 Rt (ABG / Carnegie) Saken gjaldt gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift overfor to verdipapirforetak for mottatt vederlag for corporate finance tjenester i forbindelse med fusjon mellom to finansinstitusjoner. For det ene av foretakene, gjaldt det også for vederlaget for tilsvarende tjenester ved salg av to selskaper. Lovendring om elektronisk leverte tjenester Dommer om fradragsrett Klagenemndsavgjørelser 2011 Deloitte Advokatfirma

106 MYNDIGHETSKONTAKT BOKETTERSYN BFU Deloitte Advokatfirma

107 Bokettersyn / kontroll MVA / Lønn / Skatt (Regionale skattekontor/kemner) Særavgift (toll) Flere? Konkurransemyndigheter Arbeidstilsyn Miljømyndigheter De ulike etatene samarbeider og gir kontrollopplysninger til hverandre Retter og plikter Normalgjennomgang i MVA-sak Deloitte Advokatfirma

108 BFU Bindende forhåndsuttalelser Et verktøy for å sikre forutberegnelighet Særlig aktuelt ved større enkelttransaksjon / omorganisering Gebyrbelagt NB. Kan være et tveegget sverd 2011 Deloitte Advokatfirma

109 Erlend Øen Advokat Deloitte Advokatfirma AS Damsgårdsveien 135 Postboks 6013 Posterminalen 5892 Bergen Norge Tel: Mobile: Member of Deloitte Touche Tohmatsu 2011 Deloitte Advokatfirma

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte.

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte. MVA for energibedrifter 27. mars 2012 Adv. Erlend Øen, 971 80 599 eoen@deloitte.no Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088 ebjorhusdal@deloitte.no Deloitte Advokatfirma AS Deloitte Advokatfirma AS, foreleserne

Detaljer

Merverdiavgift for energibedrifter.

Merverdiavgift for energibedrifter. Merverdiavgift for energibedrifter. - NYE UTFORDRINGER 17. APRIL 2008 Advokat Erlend Øen ema 10:00-10:05 Åpning v/ Tom Wigdahl, EBL Kompetanse 10:05-11:00 Innledning / hovedregler v/ Erlend Øen, Deloitte

Detaljer

MVA-regimet for finansielle tjenesteytere 10. mars 2010. Advokatene Eivind O. G. Ottesen, Eirik Bjørhusdal og Erlend Øen, Deloitte Advokatfirma AS

MVA-regimet for finansielle tjenesteytere 10. mars 2010. Advokatene Eivind O. G. Ottesen, Eirik Bjørhusdal og Erlend Øen, Deloitte Advokatfirma AS MVA-regimet for finansielle tjenesteytere 10. mars 2010 Advokatene Eivind O. G. Ottesen, Eirik Bjørhusdal og Erlend Øen, Deloitte Advokatfirma AS 2 Innledning MVA systemet Rettskilder Ny MVA lov AGENDA

Detaljer

Veileder for håndtering av merverdiavgift for universiteter og statlige høyskoler

Veileder for håndtering av merverdiavgift for universiteter og statlige høyskoler Veileder for håndtering av merverdiavgift for universiteter og statlige høyskoler Utarbeidet av arbeidsgruppe opprettet av Kunnskapsdepartementet À jour pr. mars 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011 Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom Merverdiavgift Oslo, 17. oktober 2011 Presentert av: Advokat Trond Ingebrigtsen og advokatfullmektig Richard Hanssen 1 Agenda Introduksjon Siste oppdatering

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

Merverdiavgiftslovens 8-1

Merverdiavgiftslovens 8-1 Merverdiavgiftslovens 8-1 Fradrag for inngående merverdiavgift med fokus på fellesanskaffelser. Kandidatnummer: 181204 Veileder: Maj Hines Grape Antall ord: 14.623 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet

Detaljer

Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene

Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene Mastergradsoppgave JUS399/JUS398 Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene Kandidatnr: 188100 Veileder: Bjarte Songstad Antall ord: 14995 31.05.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6.

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6. Sjekkliste for bokføring og behandling av merverdiavgift Bygge- og anleggsvirksomhet 6. utgave, mai 2014 INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 2 Section or Brochure name Sjekkliste for

Detaljer

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Veileder: Røkke, Hild Sande Kandidatnr: 145958 Til sammen 13 343 ord 02.06.2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2014 endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom Med virkning fra 1. juli 2014 er det fastsatt

Detaljer

MERVERDIAVGIFT OG FAST EIENDOM

MERVERDIAVGIFT OG FAST EIENDOM Mastergradsoppgave JUS399/JUS398 MERVERDIAVGIFT OG FAST EIENDOM Særlig om forholdet mellom begrepene «fast eiendom», «bygg eller anlegg» og «fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging»

Detaljer

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 21/13. Avgitt 9. oktober 2013 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes (Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Til Norges Idrettsforbund.

Til Norges Idrettsforbund. Mai 2007 Deloitte Advokatfirma DA Til Norges Idrettsforbund. Veileder: Merverdiavgift, sponsor-/ barteravtaler og undervisning 1. Mandat... 3 2. Oppsummering... 3 3. Sponsoravtaler... 4 3.1 Utgangspunkter...4

Detaljer

Ikraftsetting av endringer i oppbevaringstiden for primærdokumentasjon. utredning av lov- og forskriftsendringer

Ikraftsetting av endringer i oppbevaringstiden for primærdokumentasjon. utredning av lov- og forskriftsendringer Høringsnotat Ikraftsetting av endringer i oppbevaringstiden for primærdokumentasjon 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Sammendrag...5 Bakgrunn...7 1 REGLER I SKATTE- OG AVGIFTSLOVGIVNINGEN SOM BYGGER PÅ PRIMÆRDOKUMENTASJON

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

Update. Feil bruk av mvaregistrerte lokaler. Markedsleie side 16. Gårdeieransvaret side 34. Næringseiendom. side 6. Desember 2013

Update. Feil bruk av mvaregistrerte lokaler. Markedsleie side 16. Gårdeieransvaret side 34. Næringseiendom. side 6. Desember 2013 Update Desember 2013 Næringseiendom Feil bruk av mvaregistrerte lokaler Markedsleie side 16 Gårdeieransvaret side 34 side 6 update Desember 2013 Næringseiendom 2 innhold Måten avskrivninger behandles på

Detaljer

Frokostmøte 16. april 2015. Skatte- og avgiftsnyheter for eiendomsbransjen

Frokostmøte 16. april 2015. Skatte- og avgiftsnyheter for eiendomsbransjen Frokostmøte 16. april 2015 Skatte- og avgiftsnyheter for eiendomsbransjen Infrastrukturkostnader - Bjørvikadommen Bjørvikadommen, 26. feb. 2015 Bidrag til infrastrukturtiltak måtte aktiveres som tomtekostnad

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Med oppføring siktes det heretter til både nyoppføring, utvidelser og rehabilitering.

Med oppføring siktes det heretter til både nyoppføring, utvidelser og rehabilitering. INNHOLD 1 Sammenfatning... 3 1.1 Hovedformer for organisering ved oppføring av golfbaner avgiftsmessige konsekvenser 3 1.1.1 En golfklubb oppfører, og benytter, golfbanen selv... 3 1.1.2 Et baneselskap

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner.

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner. Borgarting lagmannsretts dom i Telenor-saken: Salg av aksjer og fradragsrett for inngående avgift Artikkelen er forfattet av: Cand. jur./doktorgradsstipendiat Jørn Lyngstad Institutt for offentlig rett

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007 Hovedlinjer i merverdiavgiftsloven vedr fast eiendom. Utgangspunktet er at all

Detaljer

Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset. Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst

Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset. Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst Eik# Skatt øst notat Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset Fra Lars Berger Kopi Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst Det vises til høringsnotat av 15.6.2011 fra Finansdepartementet

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2010 Grant Thornton informerer Nr. 2/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det første kvartalet i 2010 begynte godt for de fleste,

Detaljer

Alminnelig inntektsskatt 9. desember 2009. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Alminnelig inntektsskatt 9. desember 2009. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntektsskatt 9. desember 2009 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntekt Alminnelig inntekt for kraftforetak fastsettes som et utgangspunkt på tilsvarende måte som

Detaljer