Merverdiavgift for energibedrifter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merverdiavgift for energibedrifter."

Transkript

1 Merverdiavgift for energibedrifter. - NYE UTFORDRINGER 17. APRIL 2008 Advokat Erlend Øen

2 ema 10:00-10:05 Åpning v/ Tom Wigdahl, EBL Kompetanse 10:05-11:00 Innledning / hovedregler v/ Erlend Øen, Deloitte Advokatfirma DA 11:00-11:15 Kaffe 11:15-12:15 - Konsesjonskraft v/erlend Øen - Uttaksregler -MVA-kompensasjon -Veilys 12:15-13:15 Lunch 13:15-14:15 - Justering av inngående MVA v/ Erlend Øen -Dokumentasjon -Frikraft -Utland - Fradrag for inngående MVA 14:15-14:30 Kaffe 14:30-15:45 - Fast eiendom, v/ Erlend Øen - Organisatoriske endringer; MVA konsekvenser - Finansiell krafthandel - Klima, kvoter og sertifikater 15:45-16:00 Pause 16:00-16:50 Andre nyheter mm. v/ Erlend Øen 16:25-16:30 Avslutning v/ Tom Wigdahl Deloitte Advokatfirma DA

3 Innledning/hovedregler. -- Omsetning -- Avgiftsplikt -- Avgiftsgrunnlag

4 Deloitte Advokater DA kort presentasjon Ett av Norges største advokatkontorer Forretningsjuridiske tjenester Skatt, avgift, selskap, kontrakt Annen forretningsjuss Kjøp og salg av virksomheter ERLEND ØEN fast advokat ved kontoret i Bergen - arbeider særlig innen fagfeltet avgiftsrett - bistår bl.a. store aktører i kraftsektoren Deloitte Advokatfirma DA

5 Avgiftsplikt - transaksjonsbasert Omsetning Levering av varer/tjenester mot vederlag. Innførsel Uttak Avgiftspliktig Ikke avgiftspliktig Deloitte Advokatfirma DA

6 Avgiftspliktig omsetning MVAL. 13 Det skal betales avgift av omsetning av varer og tjenester som er omfattet av loven i henhold til bestemmelsene i kapittel I. omsetning varer og tjenester som er omfattet (= ikke unntatt) Deloitte Advokatfirma DA

7 Avgiftspliktig omsetning Mval. 13 * All omsetning av varer -Varebegrepet er definert i 2 * All omsetning av tjenester -Tjenester er definert i 2 2. ledd...alt som kan omsettes og som ikke er å anse som vare Deloitte Advokatfirma DA

8 Avgiftspliktig omsetning Omsetning legaldefinisjon 3 Levering av vare/tjeneste mot vederlag Også mot vederlag i annet enn penger (byttehandel) Prinsipp om gjensidighet Deloitte Advokatfirma DA

9 Spesielle (a-typiske) inntekter Fellesføring: Netteier lar andre benytte kabelgrøft/stolper mot betaling Ex. Teleselskap eller lignende Avgiftsmyndighetene har ansett dette som avgiftspliktig omsetning Yter en tjeneste mot vederlag Frikraft / gratiskraft Historisk betinget vederlag for fallretter eller annet Deloitte Advokatfirma DA

10 Erstatning HUSK! Erstatning er ikke omsetning Energibedriften mottar erstatning Skal ikke beregne utgående avgift Beløpet er ikke vederlag for levering av vare eller tjeneste Konkret om flytting av stolper Ref tidligere praksis, erstatningslignende Energibedriften påfører andre skade Fradragsrett ved kjøp av varer/tjenester for å rette opp i skaden Deloitte Advokatfirma DA

11 Avgiftspliktige ytelser - skillet mellom UNNTAK og FRITAK Unntak utenfor merverdiavgiftsloven, omfattes ikke av loven Ingen fradragsrett for inngående MVA Fritak innenfor merverdiavgiftsloven, men slipper å beregne utgående avgift ved salg 0-sats Ordinær fradragsrett til bruk i avgiftspliktig virk. nær og naturlig tilknytning Deloitte Advokatfirma DA

12 Unntak fra merverdiavgift - utenfor avgiftsområdet Omsetningen er utenfor merverdiavgiftslovens område Omfattes ikke av merverdiavgiftsloven Reguleres ikke av loven Ikke utgående avgift ved salg Omsetningen skal ikke innberettes (Kun post 1 = Statistisk sentralbyrå) Ikke fradragsrett for mva ved kjøp av varer og tjenester til slik virksomhet Deloitte Advokatfirma DA

13 Avgiftspliktig omsetning Unntak - Subjekt Subjekt-unntak HVEM - HVA Opphavsmenn - egen utnyttelse av opphavsrett Tannteknikere - egenfremstilte tanntekniske produkt Museer, arrangører - kataloger,,suvenirer mm Org. og foreninger - kontingent Boligbyggelag - forvaltningstjenester m.fl Deloitte Advokatfirma DA

14 5a. UNNTAK FAST EIENDOM omsetning og utleie av fast eiendom rettighet til fast eiendom. omsetning av varer og tjenester som leveres som ledd i utleien. Unntak fra unntaket : (= Likevel avgiftspliktig): parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet, omsetning av romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet, utleie av fast eiendom til camping samt utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom (siste del fra ) Selskapslokaler - i forbindelse med servering, Rett til å disponere plass for reklame, oppbevaringsbokser, Trær og avling på rot, rett til å ta ut naturalier av grunn, jakt og fiske. P.S.: Reglene om frivillig registrering (Forskrift 117) for utleie av fast eiendom til avgiftspliktig leietaker omtales senere Deloitte Advokatfirma DA

15 5b. Unntak etter tjenestens art Helsetjenester : Se forskrift 119 -Helserelaterte tjenester -Helselovene, herunder helsepersonelloven, utøvers autorisasjon -Ftl kap 5 -Ambulansetjenester Sosiale tjenester : Forskrift nr 118 Undervisningstjenester : Ikke forskrift Tjenestens art Ikke formen ex e-læring fritatt Formål kunnskapsformidling Kurs / konferanse Grensen mot konsulenter Varer som omsettes som naturlig ledd Utleie Formidling Deloitte Advokatfirma DA

16 Unntak Tjenstens art forts 5b. Unntatt bestemmelsene i kapitlene XI, XII, XIX og XX gjelder loven ikke for omsetning av: 4.Finansielle tjenester, herunder a)forsikring og formidling av forsikring, b)finansieringstjenester, men ikke finansiell leasing, c)utførelse av betalingsoppdrag, d)gyldige betalingsmidler og meglingstjenester ved slik omsetning, e)finansielle instrumenter og lignende og meglingstjenester ved slik omsetning, f)forvaltning av verdipapirfond. I alt 13 (mer eller mindre presise) UNNTAK Stadig endring Ref: Kulturmomsutvalger (NOU ) Deloitte Advokatfirma DA

17 Fritak 0-sats ikke utgående MVA fradrag for inngående MVA Eksport Elektrisk kraft og energi levert fra alternative energikilder til husholdningsbruk i fylkene Finnmark, Troms og Nordland Aviser / bøker El-biler Deloitte Advokatfirma DA

18 Beregning av avgiften Når det er konstatert at en OMSETNING ikke er UNNTATT eller FRITATT: Avgiftssats x avgiftsgrunnlag = avgiften Grunnlaget (vederlaget til selger) + MVA (statens andel) = det kunden betaler Deloitte Advokatfirma DA

19 AVGIFTSSATSER Type År IVA 13 % 10 % Mai-okt 9 Fra nov:7 7% 7% 7% Fra 1. okt opphevet MVA, ordinær 20 % 20 % 20 % 22 % 23 % 24 % 24% 25 % 25 % 25 % MVA, middels 1. juli: 12 % 12 % 11 % 13 % 14% MVA, lav 1. juli: 6 % 6 % 7 % 8 % 8 % Deloitte Advokatfirma DA

20 Avgiftsgrunnlag 18. Vederlaget for den avgiftspliktige omsetning. Selve avgiften regnes ikke med i beregningsgrunnlaget. Alle omkostninger ved oppfyllelsen av avtalen emballasje, forsendelse, forsikring o.l. som går inn i vederlaget eller som det kreves særskilt betaling for Ex reise/overnatting for konsulenter 2. Toll og andre avgifter i henhold til lov. Dette gjelder ikke avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift. 3. Tilknytningsavgifter, gebyrer og andre beløp som påløper i forbindelse med leveringen av varer eller tjenester. 4. Auksjonssalær, provisjoner o.l. 5. Betjeningsavgift, serveringstillegg o.l Deloitte Advokatfirma DA

21 Avgiftsgrunnlag SMITTEREGELEN Omkostninger FOR Å OPPFYLLE AVTALEN Nødvendige omkostninger for å kunne levere ytelsen Avtale tolkning Betydningen av anvendte incoterms Avgiftspliktige ytelser Ikke avgiftspliktige ytelser Ex : Advokat skal prosedere en sak i en annen by Faktura for advokattjenester (med MVA) Flybillett (ikke pliktig) Hotellovernatting (ikke pliktig) Gebyr til retten (ikke pliktig) Ex : Fraktkostnader DDP / FOB Deloitte Advokatfirma DA

22 Avgiftsgrunnlag Vederlag for omsetning Motsatt: -Utlegg / refusjon -Erstatning Ex Inkasso erstatning for innfordringskostnader Deloitte Advokatfirma DA

23 Avgiftsgrunnlag 19. Særlig i atypiske tilfeller Byttehandel Ikke avtalt vederlag Interessefellesskap Uttak prisen på den leverte ytelse Evt. den alminnelige omsetningsverdi for tilsvarende vare eller tjenester Deloitte Advokatfirma DA

24 Regelverk. -- Anleggsbidrag -- Konsesjonskraft -- Veilys -- MVA-kompensasjon -- Uttaksregler

25 Anleggsbidrag Brev fra Skattedirektoratet av Egentlig vedr. et teleselskap Kortfattet endring i avgiftshåndboken 2. UTG. Generell ang anleggsbidrag Uttalelser fra ulike fylkesskattekontor Uensartet praksis Uttalelser fra Skd. Beløp som kreves med hjemmel i lov Brev fra SKD Fortolkningsuttalelse til KS-bedrift og EBL BFU 33/05 lignende situasjoner hjemmel i avtale ( ) BFU 33/07 anleggsbidrag ved fjernvarme/kjøleanlegg ( ) Ikke lovhjemlet = vederlag er OMSETNING Deloitte Advokatfirma DA

26 Omsetningsbegrepet Anleggsbidrag hva er GJELDENDE RETT? Partenes forpliktelser Forholdet til erstatning Gjensidighet Forhold til tidligere forvaltningspraksis tonet ned Lovpålegg Tariffestet anleggsbidrag Betydningen av lov / forskrift Brev fra SKD til kraftbransjen Betaling i hht. Tarifferingsforskriftens 17-5 er ikke omsetning, og er derfor ikke-pliktig anleggsbidrag Deloitte Advokatfirma DA

27 Konsesjonskraft - kommunen kjøper konsesjonskraft i henhold til avtalen Kommuner har rett til å kjøpe en viss mengde kraft fra konsesjonær Konsesjonskraftprisen fastsettes av myndighetene Lavere enn markedspris (?) = fortjenestepotensiale Salg av konsesjonskraft fra kraftprodusent (konsesjonær) til kommune med kjøpsrett Ordinært salg 25 % utgående avgift Avgiftsgrunnlaget er den fastsatte konsesjonskraftpris Fradragsrett/kompensasjonsrett for kommunen Dersom kraften brukes i avgiftspliktig/komp.berettiget virksomhet Deloitte Advokatfirma DA

28 Konsesjonskraft - kommunen ønsker ikke den aktuelle kraftmengde selv Kommunen vil selge kraften videre til markedspris To avgiftspliktige transaksjoner Konsesjonær til kommune ordinær omsetning 25 % mva Kommune til bruker ordinær omsetning 25 % mva Administreres ofte av en 3. part Utgangspunkt AVTALEN med kommunen Administrasjonstjeneste = 25 % Mange kommuner ikke klar over mva-plikt!! Deloitte Advokatfirma DA

29 Konsesjonskraft - kommunen selger konsesjonskraftrettigheten tilbake til konsesjonær Konsesjonskraftrettigheten selges tilbake til konsesjonær Immateriell rettighet? Opsjon (finansiell/unntatt) eller varerepresentativ? Anses som tjeneste i merverdiavgiftsloven Ikke fritak/unntak for slike tjenester Merverdiavgiftsplikt 25 % Jfr skd brev Deloitte Advokatfirma DA

30 Veilys Hvem er eier? egenregi eller fremmedregi? Omsetning av strøm til veilysene Ordinær avgiftspliktig omsetning 25 % Oppføring av veilysanlegg utført av kraftverk Avgiftspliktige entreprenørtjenester 25 % Deloitte Advokatfirma DA

31 Veilys Overdragelse av veilysanlegg overdragelse av fast anlegg unntatt 5a, 1. ledd Utleie kan sannsynligvis frivillig registreres etter F. 117 Vedlikehold/drift av veilysene utført av kraftverket Omsetning av avgiftspliktige tjenester 25 % Deloitte Advokatfirma DA

32 Kompensasjon for MVA Egen lov 12. des (ikr ) Kommuner, fylkeskommuner, andre som produserer helse, sosial, undervisnings- eller barnehagetjenester som kom./fylke er pålagt Kompensasjon for inngående MVA IKKE dersom ord. fradragsrett Begrensning som i mval. 22 IKKE fradrag ved ansk. Til bygg/anl. For salg/utleie(*) Ordningen finansieres ved tilsvarende reduksjon i overføringer Deloitte Advokatfirma DA

33 Uttak

34 UTTAK - MVA Uttak knytter seg til situasjoner der varer / tjenester i virksomhet IKKE omsettes, men brukes på et vis som ikke ville gitt fradrag for MVA dersom varen/tjenesten ble anskaffet til denne bruken EX Innehaver av dagligvareforretning konsumerer varer fra beholdningen EX Snekkeren bygger sin egen private garasje Deloitte Advokatfirma DA

35 DELT VIRKSOMHET, forholdsmessig fradrag / uttak ANSKAFFELSE BRUK / OMSETNING Pliktig virksomhet FRADRAG Avgiftspliktig IKKE FRADRAG UTTAK Unntatt Ikke pliktig / privat Deloitte Advokatfirma DA

36 ENDRING i uttaksreglene fra 1. jan 08 Fra 1. jan er det endrede regler omkring uttak Sammenheng med justeringsreglene Sterkere skille mellom varer / tjenester Deloitte Advokatfirma DA

37 Uttak av varer Avgiftsplikten for uttak av varer opprettholdes Dette betyr at det skal foretas uttaksberegning når en vare tas ut til bruk privat eller til andre formål utenfor loven Området for avgiftsplikt ved uttak av varer er således som før, jf. 14 første ledd Deloitte Advokatfirma DA

38 Uttak av varer Vilkår for uttaksberegning av varer Uttaksavgift skal bare beregnes i den utstrekning det forelå fradragsrett ved anskaffelsen eller fremstillingen av varen Vilkåret er tatt inn i 14 annet ledd og gjelder i den grad den næringsdrivende har hatt fradragsrett. Dette betyr at forholdsmessig fradrag vil gi delvis uttaksberegning Deloitte Advokatfirma DA

39 Uttak av varer Dokumentasjon Den avgiftspliktige må dokumentere at den varen som tas ut ikke har gitt rett til fradrag for inngående avgift ved anskaffelsen, 14 annet ledd, tredje punktum Den avgiftspliktige har således ingen valgmulighet med hensyn til å fradragsføre inngående avgift ved anskaffelsen Deloitte Advokatfirma DA

40 Uttak av varer Forholdet til justeringsreglene - 14 første ledd, annet punktum og 26 d, femte ledd Ved uttak av kapitalvare som ikke er fast eiendom skal uttaksreglene benyttes når uttaket skjer til privat bruk til andre formål utenfor den samlede virksomheten I disse tilfellene er uttak av kapitalvarer likestilt med uttak av varer som ikke omfattes av justeringsreglene Deloitte Advokatfirma DA

41 Uttak av tjenester Avgiftsplikten for uttak av tjenester er regulert i 14 tredje ledd Etter bestemmelsens første punktum skal det bare beregnes avgift ved uttak av tjeneste til Privat bruk og til andre formål utenfor den samlede virksomheten Dette representerer en betydelig endring IKKE UTTAKS-MVA AV TJENESTER INNEN VIRKSOMHETEN Vilkåret om fradragsrett gjelder ikke for uttak av tjenester Deloitte Advokatfirma DA

42 Uttak av tjenester Uttak til ikke-avgiftspliktig del av virksomhet Avgiftsplikten er begrenset til uttak til andre formål utenfor den samlede virksomheten Innebærer at det ikke lenger skal beregnes avgift ved uttak til bruk i del av virksomhet utenfor avgiftsområdet Skal også gjelde ved fellesregistrering Skal gjelde uansett om og i hvor stort omfang vedkommende tjenesten også omsettes til andre 20%-regelen anses opphevet fra ikrafttredelsen av de nye reglene Deloitte Advokatfirma DA

43 Uttak av tjenester Avgrensninger Midlertidig bruk av driftmidler/omsetningsvarer privat eller til formål utenfor loven skal ikke avgiftsberegnes Dette gjelder selv om virksomheten driver utleie av driftsmidler Dette er en lemping av tidligere regler NB: For kapitalvarer kan justeringsreglene komme til anvendelse For mindre anskaffelser skal det foretas en fordeling når det på anskaffelsestidspunktet er forutsatt delt bruk Deloitte Advokatfirma DA

44 Særlig om byggebransjen Likevel uttak ved egenregi Dagens 20 %-regel med hjemmel i 70 oppheves Dette innebærer avgiftsskjerpelse for byggebransjen Deloitte Advokatfirma DA

45 Regelverk. -- Fradrag for inngående MVA -- Justering av inngående MVA -- Dokumentasjon -- Frikraft -- Utland

46 Grunnleggende byggestein i avgiftssystemet Avgiftspliktige beregner utgående MVA av sin omsetning Avgiftspliktige fradragsfører inngående avgift på sine anskaffelser Avgiftsbelastningen rulleres frem til sluttbruker Deloitte Advokatfirma DA

47 Fradragsrett for inngående avgift - MVA på hvilke kostnader kan fradragsføres? Vilkår at anskaffelsen er..til bruk i den avgiftspliktige virksomheten Relevante anskaffelser for den avgiftspliktige (delen av) virksomheten Fellesanskaffelser Brukes dels innenfor den avgiftspliktige delen av virksomheten og dels utenfor Delvis fradrag iht. bruk Alternativ omsetning eller areal Deloitte Advokatfirma DA

48 Fradragsrett Til bruk i avgiftspliktig virksomhet Privat bruk F. ex.: Ansattes telefoner mv. ( 22, 3 jfr 14, 2. ledd nr.1) Hjemme PC-ordinger Erstatning Utbedring av forvoldt skade Deloitte Advokatfirma DA

49 Hjemme PC Uttalelse fra Sivilombudsmannen og Finansdepartementet Følgende forhold trekker (iflg. Fin. Dep) i retning av fradragsrett: Hjemmekontor/avtale om hjemmearbeid Eneste datamaskin fra jobben (altså ikke en på jobb og en hjemme) Utførelse av konkrete oppdrag hjemmefra Oppkobling til virksomhetens nettverk hjemmefra Opplæringsprogram Spesifikk øvelsesbruk som gir økt ferdighet til konkrete arbeidsoppgaver - Finansieringen (trekk i bruttolønn) ikke avgjørende - MVA i størrelsesorden %. - Kravene foreldes suksessivt (3 år?) Deloitte Advokatfirma DA

50 Fradragsrett Relevanskriteriet Ansk. Som er relevant for den avgiftspliktige omsetningsvirksomheten En rekke dommer vedr dette kriteriet har utvidet fradragsretten i forhold til avgiftsmyndighetenes praksis Deloitte Advokatfirma DA

51 Fradragsrett for inngående avgift Sira-Kvina (Rt ) Konsesjonsvilkår NC (Rt ) Kontraktsforpliktelse Hunsbedt Racing (Rt ) Primær bruk HR : Etter min oppfatning kan det ikke oppstilles noen generell regel med et slikt innhold Porthuset (Rt ) Primær bruk definitivt avvist - rettspraksis Dyreparkdommen (tingrettsavgjørelse påanket) Fradragsrett for fór og bur en sammensatt attraksjon Deloitte Advokatfirma DA

52 Dyreparkdommen faktum: Dyreparken produserer bøker, CD'er, DVD'er, suvenirer og salgsvarer som er bygget på dyrene og basert på dyrene, på temaene i parken og på parkens logo og på parken som konsept og merkevare. Dyreparken tilbyr underholdning, fritidsopplevelser og fornøyelser av forskjellig karakter. Publikum betaler en inngangsbillett og billetten gir deretter fri adgang til alle attraksjonene. Dyreparken tilbyr serveringssted for varm og kald mat, drikke, is og godterier, og en butikk for salg av et stort varesortiment som er direkte eller tematisk basert på dyrene i parken og på de øvrige attraksjonene. vanlig kiosksalg av konsum- og andre forbruksvarer, rundt omkring i Dyreparken er det videre en rekke serveringssteder, butikker og kiosker i direkte tilknytning til dyrene og andre attraksjoner Det er dessuten utplassert mange automater langs naturstiene og veiene mellom attraksjonene, og i butikkene og på serveringsstedene. Automater, isdisker, endel av attraksjonene, serveringsstedene og lignende bærer gjennomgående reklame for eksklusive leverandører. Serveringssteder og serveringsstedenes menyer bærer også navn relatert til dyrene eller andre attraksjoner i parken, og de er også for øvrig regelmessig innrettet og utstyrt med assosiasjoner til dyr og dyretema i parken Deloitte Advokatfirma DA

53 Dyreparkdommen faktum forts : Serveringsstedene, butikkene, kioskene, automatene, parkeringen, tralleleie, eksklusiv reklame og royaltyinntekter generer avgiftspliktig omsetning som gir rett til fullt fradrag for inngående merverdiavgift. Vel 40 % av inntektene er resultat av den avgiftspliktige omsetningen Saken gjelder om Dyreparken også har krav på forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift av kostnadene til investeringer og drift av de ikke avgiftspliktige attraksjonene ansett som fellesanskaffelser Deloitte Advokatfirma DA

54 Dyreparkdommen rettens begrunnelse: Etter tingrettens syn er det en utvilsom økonomisk tilknytning mellom attraksjonene og de avgiftspliktige virksomhetene som skjer i Dyreparken eller som er basert på Dyreparkens attraksjoner. Det ville ikke vært noen avgiftspliktig omsetning av varer og tjenester overhodet på det aktuelle området eller med utgangspunkt i området dersom ikke parken var anlagt der med sine attraksjoner Den avgiftspliktige omsetningen i Dyreparken er meget betydelig. Den økonomiske tilknytningen gjelder Dyreparken som et totalkonsept der publikum på grunn av inngangsprisen, parkens omfang og attraksjonenes mangfold lar seg fange innenfor parkens område til et mange timers opphold omgitt av avgiftspliktige nødvendigheter, bekvemmeligheter og andre fristelser, og der Dyreparken har utnyttet attraksjonenes og parkens merkevare- og markedsverdi til å generere inntekter i form av reklame, royalties og salg av produkter som er preget av eller forbundet med parken og attraksjonene. parkrommet med alle attraksjonene fremstår som en innsatsfaktor for omsetning av avgiftspliktige ytelser (jfr. Porthuset). Som driftsmiddel genererer dette totalkonseptet betydelig og variert spekter av avgiftspliktige ytelser den avgiftspliktige omsetningen danner et vesentlig økonomisk fundament for oppbyggingen og driften av attraksjonene (jfr. Porthuset og Hunsbedt) Deloitte Advokatfirma DA

55 Dyreparkdommen begrunnelse forts : Den økonomiske tilknytningen mellom attraksjonene som avgiftsfrie innsatsfaktorer og de ulike former for avgiftspliktige varer og tjenester er relevant, nær og natulig, nettopp fordi hele det avgiftspliktige omsetningsregisteret er resultat av en bevisst, målrettet og profesjonell markedsføring og kommersialisering av et integrert totalkonsept Attraksjonene kan ikke skilles fra den avgiftspliktige omsetningen, men utgjør integrerte deler av samme virksomhet det ikke ville vært noen avgiftspliktig omsetning på eller med utgangspunkt i området uten attraksjonene omvendt ville det for øvrig neppe heller vært en Dyrepark med et slikt innhold og slike proporsjoner på stedet uten den avgiftspliktige omsetningen. Produksjon og salg av kosedyr, suvenirer, bøker, CD-er, T-skjorter og liknende som er kopier av attraksjonene eller som er bygget på og preget dem, handler også om at attraksjonene er til direkte bruk i den avgiftspliktige omsetningen. Også ut over det generelt økonomiske, må tilknytningsforholdet vurderes på totalkonseptet og av samme grunn som for den økonomiske. Det er således ikke bare de mer oppsiktsvekkende og merkevarepregede dyrene og opplevelsene som er relatert, tilknyttet eller til direkte faktisk bruk i avgiftspliktig omsetning. Sammenhengen i hele parkens faktiske og tematiske fauna, flora og topografi utgjør en samlet innsatsfaktor i den avgiftspliktige omsetningen uten at den enkelte høne, geit, slange eller ape bærer eget navn, reklame på ryggen, har tigerstatus eller en egen salgbar historie. Attraksjonene virker for øvrig ikke dersom dyrene dør av sult, sykdom eller flykter, og statens dyrefor-, og dyrlege- og bureksempel synes således lite relevant. Uten å ta eksplisitt stilling til om rent økonomisk tilknytning etter Husbedt og Porthuset er nok, er retten etter dette kommet frem til at tilknytningsforholdet mellom attraksjonene og de avgiftspliktige virksomhetene i Dyreparken ifølge rettspraksis uansett er tilstrekkelig relevant, naturlig og nær som grunnlag for forholdsmessig fradrag i den inngående merverdiavgiften selskapet betaler for anskaffelse og drift av attraksjonene Deloitte Advokatfirma DA

56 Fradragsrett Aktsomhetskriteriet Korrekt salgsbilag? Tvil om materiell avgiftsplikt? Kun dersom kjøper er kvalifisert uaktsom Deloitte Advokatfirma DA

57 Ikke fradragsrett for enkelte kostnader Selv om de brukes i avgiftspliktig virksomhet Aldri fradragsrett for anskaffelser som fremgår av 14, 2. ledd, til bruk som Velferdstiltak Kost, naturalytelser og gaver Representasjon Personbiler Fast eiendom som dekker bolig eller fritidsbehov Deloitte Advokatfirma DA

58 Ikke fradragsrett Varer/tjenester som brukes til kost- og naturalavlønning Julebord, blåtur, vår- og høstfest mv. Anskaffelser av sosial art, abonnement i helsestudio Avgiftsreglene strengere enn skattereglene Deloitte Advokatfirma DA

59 Ikke fradragsrett Varer/tjenester til fast eiendom som skal dekke bolig- og velferdsbehov, ferie- og fritidsbehov mv., samt løsøre/utstyr til slike eiendommer Bedriftshytter, fritidsbåt, trimrom Bolighus for de ansatte Deloitte Advokatfirma DA

60 Ikke fradragsrett Kostnader knyttet til smøring av kunder eller representanter for pressen mv. Middagsbesøk Opphold på bedriftens hytte Spandering Deloitte Advokatfirma DA

61 Delvis til bruk i avgiftspliktig virksomhet - forholdsmessig fradragsrett ml. 23 Brukes anskaffelsen både i virksomhet innenfor avgiftsområdet og virksomhet utenfor avgiftsområdet? FELLESANSKAFFELSER Da skal inngående avgift fordeles etter bruk Kartlegge bruken hvor mye brukes varen i virksomhet innenfor avgiftsområdet? Deloitte Advokatfirma DA

62 Fellesanskaffelser - Hvordan fordeler vi momsen? Første spørsmål: Kan vi henføre anskaffelsen til avgiftspliktig eller ikkeavgiftspliktig virksomhet? Nei? Da er det en FELLESANSKAFFELSE mva fordeles/forholdsmessig fradrag Forskrift nr. 18 regulerer fordelingen Hovedregel bruk Alternativ areal (bygg) Omsetningstall Deloitte Advokatfirma DA

63 Justeringsregler -nytt fra 1. januar 2008

64 JUSTERINGSREGLER MVAL 26 b e Forskrift nr 132 (19. des. 2007) Kommentar til forskriften Uttalelse fra avgiftsmyndighetene Forarbeider Deloitte Advokatfirma DA

65 Rettslig plassering MVA systemet Hensikten med uttaksreglene er å likestille avgiftsregistrerte med unntatt omsetning skal ikke ha en avgiftsfordel gjennom fradragsretten Uttak beregnes normalt ( 19) ved at alminnelig omsetningsverdi på uttakstidspunktet fastsettes Justeringsreglene blir fra en del av denne likestillingen, men på en mer avdempet måte. I stedet for uttaksberegning skal fradragsretten for den historiske inngående avgift justeres ned eller opp i forhold til endret bruk Deloitte Advokatfirma DA

66 DELT VIRKSOMHET, forholdsmessig fradrag / uttak FRADRAG Avgiftspliktig FORHOLDSMESSIG FRADRAG IKKE FRADRAG UTTAK / TILBAKEFØRING Unntatt Deloitte Advokatfirma DA

67 Nye regler om justering Kort oversikt Hva er Justering? Fradraget for inngående MVA tilpasses faktisk bruk over tid Fradragsretten vurderes som i dag på anskaffelsestidspunktet Hele avgiftsbeløpet behandles ved anskaffelsen Ikke periodisert fradrag fremover Justering gjennomføres dersom bruken endres i løpet av justeringsperioden 5 år for løsøre, 10 år for fast eiendom NB: Dersom justering - ikke uttak Justering i forhold til historisk inngående avgift Uttak - omsetningsverdien på uttakstidspunktet Deloitte Advokatfirma DA

68 DELT VIRKSOMHET, justering ved endret bruk ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 FRADRAG Avgiftspliktig FORHOLDSMESSIG FRADRAG IKKE FRADRAG Unntatt Deloitte Advokatfirma DA

69 UTTAK / JUSTERING UTTAK dersom bruk utenfor den samlede virksomheten 12-3 HOLDING AVGIFTS- PLIKTIG UNNTATT EGET SELSKAP Deloitte Advokatfirma DA

70 Justeringsregler - Hvilke kapitalvarer omfattes? Driftsmidler der inngående merverdiavgift av kostpris utgjør minst NOK (netto anskaffelsespris over ) Verdigrensen gjelder hver enkelt anskaffelse Fast eiendom, (nybygg, påbygging og ombygging) der inngående merverdiavgift utgjør minst NOK (netto pris over ) Tiltak som utføres av eier slås sammen med tiltak som utføres av leier!!! NB! Kan innebære behov for kontraktsrevisjon Deloitte Advokatfirma DA

71 Justeringsregler - Hvilke kapitalvarer omfattes? Opprinnelig anskaffelse til bruk i næringsvirksomheten (innenfor eller utenfor MVA-loven) Opprinnelig anskaffelse delvis til bruk privat og delvis til bruk i virksomhet innenfor loven Kun nedjustering ved økt privat bruk Ikke økt fradrag dersom privatbruk reduseres og a.p. bruk øker Opprinnelig privat anskaffelse som senere tas i bruk i virksomhet innenfor loven faller utenfor Deloitte Advokatfirma DA

72 Hva utløser justering? når bruken endres Hvilke bruksendringer omfattes? Kun bruksendringer av betydning (= 10 prosentpoeng) Terskel for bruksendring Endring til ugunst for den næringsdrivende er pliktig dersom fradragsretten er endret med 10 prosentpoeng eller mer Endring til gunst for den næringsdrivende Kan velge å ikke justere Kan ikke velge å justere i de tilfelle endringen i fradragsretten er under 10 prosentpoeng Deloitte Advokatfirma DA

73 Hva utløser justering? Hvilke bruksendringer omfattes? Kun bruksendringer av betydning Faktisk bruk eller økonomisk bruk? Terskel for bruksendring Minimum endring på 10 prosentpoeng Bygget som hele - eller - m2 for m2? Endring til ugunst for den næringsdrivende er pliktig dersom fradragsretten er endret med 10 prosentpoeng eller mer Endring til gunst for den næringsdrivende Kan velge å ikke justere Ingen rett til å justere dersom endringen i fradragsretten er under 10 prosentpoeng Deloitte Advokatfirma DA

74 EKSEMPEL Opprinnelig fradragsrett 70 % Bruken endres Justering? 1) Etter endring er fradragsrett 77 % (10%, men bare 7 %-POENG) Ikke rett til å justere fradraget 2) Etter endring fradragsrett er økt til 80 % Retttil å justere fradraget 3) Etter endring fradragsrett er redusert til 60 % Plikt til å justere fradraget Deloitte Advokatfirma DA

75 Hva utløser justering? Justeringsregler - Hvilke bruksendringer kan omfattes? Endring i faktisk bruk eller økonomisk bruk Eksempler på hendelser: Driftsmidler som tas mer i bruk utenfor loven Driftsmidler som tas mer i bruk innenfor loven Opphevelse eller etablering av fellesregistrering Omorganisering Overføring innen konsern Salg /Bytte Opphør/sletting av virksomhet Dødsfall, konkurs, ekspropriasjon Overføring uten vederlag (generasjonsskifte, gave, ol) Overdragelse som ledd i overdragelse av virksomhet etter 16 nr 6 Utleiebygg; Utleie av eget bygg (brukt i egen avgiftspliktig virksomhet) uten at det er frivillig registrert Bygg brukt i egen virksomhet utenfor loven som senere blir frivillig registrert F 117-bygg; Ny leietaker med annen avgiftsmessig status F 117-bygg; Eksisterende leietaker endrer avgiftsmessig status F 117-bygg; Tomme lokaler er ingen bruksendring Deloitte Advokatfirma DA

76 Hva utløser justering? Hvilke bruksendringer omfattes? Ved overdragelse av fast eiendom Justeres til fullt ut ikke-avgiftspliktig formål Overføring av del av eiendom; kun justering for delen som overføres Ved endret bruk Justering av IMVA knyttet til det arealet som har fått endret bruk Deloitte Advokatfirma DA

77 Hva utløser justering? Når vare / fast eiendom selges Ved virksomhetsoverdragelse KAN UNNLATES DERSOM KJØPER OVERTAR JUSTERINGSFORPLIKTELSEN Særskilte materielle og formelle krav (dokumentasjon) Bør reguleres særskilt i kontrakt ved overdragelse Maksimumsgrense for justeringsbeløpet For å forhindre at justeringsbeløpet overstiger utgående merverdiavgift ved salg av driftsmidler, kan justeringsbeløpet ikke overstige 25 % av salgsprisen (mva ikke medregnet) Deloitte Advokatfirma DA

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte.

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte. MVA for energibedrifter 27. mars 2012 Adv. Erlend Øen, 971 80 599 eoen@deloitte.no Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088 ebjorhusdal@deloitte.no Deloitte Advokatfirma AS Deloitte Advokatfirma AS, foreleserne

Detaljer

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011 Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom Merverdiavgift Oslo, 17. oktober 2011 Presentert av: Advokat Trond Ingebrigtsen og advokatfullmektig Richard Hanssen 1 Agenda Introduksjon Siste oppdatering

Detaljer

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6.

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6. Sjekkliste for bokføring og behandling av merverdiavgift Bygge- og anleggsvirksomhet 6. utgave, mai 2014 INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 2 Section or Brochure name Sjekkliste for

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008 Grant Thornton informerer Nr. 1/2008 AKTUELLE DATOER 8. mars Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering papiroppgave. 10. mars Årsoppgave og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet Grant Thornton informerer Nr. 4/2007 RISK-regulering Forberedelser til årsavslutningen MVA ved utleie av fritidseiendom Endringer i arveavgiftsloven Aktuelle satser Neste trend: Folkeskikk? Uttaksmerverdiavgift

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2010 Grant Thornton informerer Nr. 2/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det første kvartalet i 2010 begynte godt for de fleste,

Detaljer

Magasinet. Sticos. Hovedtema: Arbeidsreise eller yrkesreise? Et fagblad for regnskap, lønn og personal

Magasinet. Sticos. Hovedtema: Arbeidsreise eller yrkesreise? Et fagblad for regnskap, lønn og personal Sticos Magasinet Nr. 2-2013 Et fagblad for regnskap, lønn og personal Hovedtema: Arbeidsreise eller yrkesreise? ENDRINGER I AKSJELOVEN - PRAKTISKE VEIVISERE - DOKUMENTASJON AV MVA. I REGNSKAPET 2 LEDER

Detaljer

Update. Feil bruk av mvaregistrerte lokaler. Markedsleie side 16. Gårdeieransvaret side 34. Næringseiendom. side 6. Desember 2013

Update. Feil bruk av mvaregistrerte lokaler. Markedsleie side 16. Gårdeieransvaret side 34. Næringseiendom. side 6. Desember 2013 Update Desember 2013 Næringseiendom Feil bruk av mvaregistrerte lokaler Markedsleie side 16 Gårdeieransvaret side 34 side 6 update Desember 2013 Næringseiendom 2 innhold Måten avskrivninger behandles på

Detaljer

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner.

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner. Borgarting lagmannsretts dom i Telenor-saken: Salg av aksjer og fradragsrett for inngående avgift Artikkelen er forfattet av: Cand. jur./doktorgradsstipendiat Jørn Lyngstad Institutt for offentlig rett

Detaljer

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Skattedirektoratet mars 2008. Innhold FORORD 2 SAMMENDRAG 2 GENERELT OM MERVERDIAVGIFT 4 NÅR ER EN ORGANISASJON AVGIFTSPLIKTIG?

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2010 Grant Thornton informerer Nr. 3/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer I forrige nummers leder omtalte vi den senere tids internasjonale

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013

Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013 Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013 I det følgende vises de bestemmelser som er endret, jf. forskrift av 28.03.13 om endringer

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 24. april 2009 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport III Forslag til endringer i bokføringsforskriften Innholdsfortegnelse 1 Mandat og organisering...

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011 Grant Thornton informerer Nr. 3/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Rådgivning på tørt og vått Etter en ekstraordinær

Detaljer

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 21/13. Avgitt 9. oktober 2013 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes (Merverdiavgiftsloven

Detaljer

line ravlo-losvik, trude gran m.fl. næringseiendomstips

line ravlo-losvik, trude gran m.fl. næringseiendomstips line ravlo-losvik, trude gran m.fl. 100 næringseiendomstips Wikborg Rein 2014 Redaktører: Line Ravlo-Losvik og Trude Gran Design og sats: Ferskvann Reklamebyrå as Omslagsfoto: Ilja Hendel Trykk: Rolf

Detaljer

Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 1. Instruks for merverdiavgiftsområdet 2. Delinstruks for forskningstjenester 3. Delinstruks for fradrag for inngående

Detaljer

Kommunerevisoren. Les mer om: N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Les mer om: N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g Les mer om: Årsoppgjørsrevisjon Utgiftsføring av avdrag på lån i kommuneregnskapet Nye avgiftsregler for fast eiendom konsekvenser

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2013-19. årgang Tema Skatt og avgift Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene

Innholdsfortegnelse. Kommentarer til tollverdibestemmelsene Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Oversikt over rettskildene innen tollverdi... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 GATT-avtalen 1947... 4 2.3 Konvensjonen av 1950... 5 2.4 Gjennomføringsavtalen av 1979

Detaljer

men også selskapsrettslige og regnskapsmessige sider ved transaksjonen.

men også selskapsrettslige og regnskapsmessige sider ved transaksjonen. blir tilordnet skatt på gevinsten ved salg av aksjene, som blir beregnet på bakgrunn av reell eiendomsverdi fratrukket kostpris. Morselskapet blir dermed tilordnet skatteplikt for salg av en eiendel det

Detaljer