Sponsing skatt og mva Bergen Næringsråd. Deloitte Advokatfirma AS, Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat Eirik Bjørhusdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sponsing skatt og mva Bergen Næringsråd. Deloitte Advokatfirma AS, 27.10.2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat Eirik Bjørhusdal"

Transkript

1 Sponsing skatt og mva Bergen Næringsråd Deloitte Advokatfirma AS, Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat Eirik Bjørhusdal

2 Hva er sponsing? Wikipedia: En sponsor er en person eller organisasjon som økonomisk eller ved sin anseelse støtter en forening, kampanje, TV program, idrettsklubb eller lignende En sponsor er som oftest et firma, som dekker økonomiske utgifter i forbindelse med (eksempelvis) sport, for til gjengjeld å bli promotert og assosiert med den gitte begivenhet og/eller organisasjon/utøver Sponsorer opptrer i dag overalt hvor offentlighetens interesse er rettett Sponsor er et låneord fra engelsk 2

3 Magma nr 1/2010 Sponsing forretning eller lek med penger? Hans Mathias Thjømøe er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI Thjømøe er forfatter/medforfatter til en rekke fagbøker i markedsføring Sponsing er i Norge i dag den tredje største kommunikasjonskanalen etter aviser og TV. Ifølge en måling utført av Synovate ble det i 2008 benyttet ca. 3,5 milliarder kroner til sponsing i Norge (Hauger, 2008). Sponsing kan ha flere formål: økt salg, økt oppmerksomhet, endret profil i form av en mer positiv holdning til sponsoren eller sponsorens produkter, motivering av egne ansatte samt økt lojalitet Sponsing har gått fra å handle om gaver og almisser til å bli et profesjonelt kommunikasjonsverktøy med krav til avkastning Det er min påstand at ut fra en rekke både egne studier og studier fra andre land vet vi at sponsing er et effektivt og billig, men undervurdert kommunikasjonsmedium 3

4 4

5 Skatt 5

6 Skatterettslig utgangspunkt Ingen direkte fradragshjemmel som beskriver sponsing eller reklame Fradrag for utgifter til sponsing er hjemlet i sktl 6-1: Det gis fradrag for kostnad som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Bestemmelser som presiserer, utvider eller innskrenker fradragsretten for kostnader som nevnt i forrige punktum er gitt i til 6-32 Hovedbestemmelse for fradrag 6

7 Avgrensning mot gaver Gave er en frivilllig overdragelse uten motytelse Kostnader til gave er som hovedregel ikke fradragsberettiget for giveren Dog særlige fradragshjemler for pengegaver på bestemte vilkår og innenfor bestemte beløpsgrenser til visse frivillige organisasjoner Gjelder både næringsdrivende og personer 7

8 Avgrensning mot representasjon Sktl 6-21: Fradrag gis ikke for kostnad til representasjon Detaljerte regler i forskrift for FSSD til Gavegjenstander kan godtas som fradragsberettiget reklame Kostnad ikke > kr 200 inkl mva pr gjenstand Utformet med reklame for øyet i et større antall eksemplarer og firmamerke/navn/logo er fast knyttet til denne SKDs eksempler er vinopptrekkere, nøkkelringer, skrivesett, bordkalenderer osv med påtrykt firmanavn 8

9 Avgrensninger mot bestikkelser mv 6-22: Fradrag gis ikke for bestikkelser og annen ytelse som er vederlag for urettmessig motytelser, eller som tar sikte på å oppnå en slik motytelse. Motytelsen er urettmessig både når den strider mot den alminnelige forretningsmoral eller forvaltningskilde på det stedet motytelsen skjer eller skulle ha skjedd og når den ville stride mot den alminnelige forretningsmoral eller forvaltningsskikk i Norge 9

10 Skatterettslig definisjon av sponsing Tiltak som går ut på å fremheve bedriften og/eller dens produkter/tjenester overfor kjøpermassen for derved å øke omsetningen Sponsorkostnader er fradragsberettiget i den grad de har reklameverdi Ved sponsing må det foreligge en motytelse Det bør alltid settes opp en skriftlig avtale 10

11 Tradisjonelle krav til avtale Sponsorers navn fremgår av: Program Omtale Arena Plakater Sammenheng mellom sponsorbidrag/motytelse Ikke for strenge krav SKD krav til hensiktsmessig reklame 11

12 Ligningspraksis Varierende fra sted til sted Trenden går i retning av å akseptere relativt stor grad av handlefrihet med hensyn til hvordan den enkelte bedrift velger å benytte sine sponsormidler/reklamebudsjett Eksempel: Masseidrett fremfor toppidrett Viktig at selskapet som yter sponsorbidraget ikke legger seg opp i bruken av sponsormidlene 12

13 Sosiosponsing Stavanger tingrett av Deloitte Skagen AS Forvaltningsselskap (verdipapirfond/aksjefond) Samarbeidsavtaler med en rekke organisasjoner SOS Barnebyer kr (kr )x2 Children at Risk Foundation kr (kr ) Skagen Museum kr (kr ) Sandnes kommune/planetarium kr (kr ) Fellestrekk ved avtalen Aktivt samarbeid Positivt bidrag Legge til rette for eksponering 13

14 Sosiosponsing Alle avtaler delte sponsorbidraget i to deler 1) Prosjektstøte/sponsorat 2) Markedsføringsrettigheter/sponsoravgift (25% mva) Hovedspørsmål for retten: Hvordan skal utgifter til sponsing av ideelle organisasjoner sosiosponsing behandles skatterettslig hos sponsoren Sktl 6-1 Særlige kjennetegn ved sponsing Forretningsmotiver (ikke idealistiske) Avtaleforankrende motytelser/plikter Aktivering (planlagt/målrettet innsats for å utnytte effekt) Forretningsmessig betydning Synergi/samordning med andre aktiviteter 14

15 Sosiosponsing Flere formål = hovedformålet teller Avgjørende er at sponsing er objektivt egnet til å sikre, erverve eller opprettholde skattepliktig inntekt Ikke symmetri med avgiftsmessig behandling Fremme sponsors omdømme Egen oppgave lagt til grunn ved ligningen Dommen er påanket 15

16 MVA 16

17 Ulike former for sponsing Kontantoverføring Barter/bytteavtaler Ytelse av varer og/eller tjenester Ift. MVA spørsmål om omsetning eller uttak Skal det svares MVA? Skatteetatens utgangspunkt sponsing er i alle fall delvis gave (foreligger gavehensikt, mangler vederlagshensikt ) Merverdiavgiftslovens utgangspunkt (2) Avgiftssubjektet skal beregne utgående merverdiavgift, med mindre det ved regnskapsmateriale eller på annen måte som avgiftsmyndighetene godkjenner, kan godtgjøres at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved omsetningen eller uttaket Alminnelige rettslige utgangspunkt gave : krever gavehensikt (preg av gavmildhet) 17

18 Kontant overføring 18

19 Omsetning Utgangspunkt Merverdiavgiftsloven 3-1 All omsetning av tjenester er avgiftspliktig med mindre det er fastsatt unntak i loven Ingen relevante unntak/fritak 1-3 omsetning ; levering av varer og tjenester mot vederlag Sponsing mot profilering Ytelse mot ytelse? Gave og takk? 19

20 MVA plikt for mottaker? Alminnelig vurdering Avgiftsplikt for mottaker Alminnelige vilkår Omsetter mer enn TNOK 50 i 12 mnd. periode Omsetning som ledd i næringsvirksomhet Minner om merverdiavgiftslovens utgangspunkt (2) Avgiftssubjektet skal beregne utgående merverdiavgift, med mindre det ved regnskapsmateriale eller på annen måte som avgiftsmyndighetene godkjenner, kan godtgjøres at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved omsetningen eller uttaket 20

21 Fradragsrett for sponsor Kapittel 8. Fradrag for inngående merverdiavgift 8-1 Hovedregel Et registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten 8-2 Fradragsrett for anskaffelser delvis til bruk i registrert virksomhet Et registrert avgiftssubjekt som anskaffer varer og tjenester som er til bruk både i den registrerte virksomheten og til andre formål, har rett til fradrag for inngående merverdiavgift bare for den del av varen eller tjenesten som er til antatt bruk i den registrerte virksomheten 21

22 Bytte Barteravtaler 22

23 Byttehandel 2 omsetninger 4-3. Byttehandel mv. (1) Består vederlaget helt eller delvis av annet enn vanlige betalingsmidler, er beregningsgrunnlaget prisen på den leverte ytelsen. Dersom prisen i slike tilfeller er lavere enn den alminnelige omsetningsverdien for tilsvarende varer eller tjenester som omsettes i virksomheten, er beregningsgrunnlaget den alminnelige omsetningsverdien. Det samme gjelder hvis det ikke er avtalt noen særskilt pris. 23

24 Ytelse av varer og/eller tjenester 24

25 Uttak Når varer og tjenester ytes gratis eller til redusert vederlag Hovedregelen om uttak av varer, 3-21 Det skal beregnes merverdiavgift når en vare tas ut fra den registrerte eller registreringspliktige virksomheten Uttaksmerverdiavgiften beregnes ut fra alminnelig omsetningsverdi og bare i det omfang avgiftssubjektet har hatt rett til fradrag for IMVA ved anskaffelse av det som gis bort Hovedregel om uttak av tjenester, 3-22 Det skal beregnes merverdiavgift når en tjeneste tas ut fra den registrerte eller registreringspliktige virksomheten til privat bruk eller til andre formål utenfor den samlede virksomheten Gjelder for tjenester med tilknytning til virksomheten Selges fra virksomheten Produseres/brukes internt i virksomheten Vilkåret om fradragsrett gjelder ikke for uttak av tjenester 25

26 Uttak Unntak likevel ikke uttak Veldedige formål mv. (1) Tjenester som ytes vederlagsfritt på veldedig grunnlag, er fritatt for merverdiavgift. (2) Varer og tjenester som leveres vederlagsfritt til frivillige organisasjoner som ledd i en nødhjelpsaksjon i tilknytning til en naturkatastrofe, er fritatt for merverdiavgift Og for helhetens skyld 3-27 Uttak av varer og tjenester er unntatt fra loven dersom tilsvarende omsetning er unntatt etter dette kapitlet 6-17 Uttak av varer og tjenester er fritatt for merverdiavgift dersom tilsvarende omsetning er fritatt etter dette kapitlet 26

27 Fjernleverbare tjenester 27

28 Fjernleverbare tjenester Avgiftsmyndighetene har økt fokus på fjernleverbare tjenester Ofte beregnes ikke avgift ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet Fjernleverbar tjeneste første ledd bokstav i): der utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted. 28

29 Over landegrensene Merverdiavgiftsloven 6-22 (1)Omsetning av tjenester som helt ut er til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet, er fritatt for merverdiavgift (2) Omsetning av fjernleverbare tjenester er fritatt for merverdiavgift når mottakeren er næringsdrivende eller offentlig virksomhet hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet. For omsetning av fjernleverbare tjenester til andre mottakere hjemmehørende utenfor merverdiavgiftsområdet, gjelder første ledd I en uttalelse fra SKD fremgår at forbruksstedet ikke lenger skal være avgjørende for avgiftsbehandlingen av fjernleverbare tjenester Reklametjenester anses som fjernleverbare tjenester Også annonser, plakater mv. Avtalepartenes hjemsted avgjørende 29

30 Modell - forslag 30

31 Sponsormodell Eier av bygg: - Stiftelse - Forening - AS - Idrettshall - Kulturhus - Samfunnshus Sponsor Låneavtale Nedbetaling (avdrag + renter) Merverdiavgift Årlig kostnad 31

32 Kontaktinformasjon Deloitte Advokatfirma AS Damsgårdsveien 135 Postboks 6013 Posterminalen 5892 Bergen Norge Eivind O. G. Ottesen Partner/advokat Tel: Mobile: Eirik Bjørhusdal Advokat Deloitte Advokatfirma AS Damsgårdsveien 135 Postboks 6013 Posterminalen 5892 Bergen Norge Tel: Mobile: Member of Deloitte Touche Tohmatsu Member of Deloitte Touche Tohmatsu 32

33