ÅRSMELDING 2012 FORENINGEN BASECAMP UNGDOMSDIAKONITILTAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012 FORENINGEN BASECAMP UNGDOMSDIAKONITILTAK"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 FORENINGEN BASECAMP UNGDOMSDIAKONITILTAK

2 Innhold Innhold 2 Sammendrag av årsmelding Om Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak.4 Organisasjon og ledelse Strategiplan, statistikk og regnskap Innsatsområder...10 Oppsummering Vedlegg Gratis vafler og saft på Åpent hus. Side 2

3 Sammendrag av årsmelding 2012 Året 2012 har vært preget av flere forhold; - Videreføring av Åpent Hus - Styrking av det tverrfaglig arbeidet - Nattåpent - Anti-naskeprogrammet Det som ikke skulle skje - Nye lokaler - Basecamp Active - Juleaksjonen "La gode ting skje" - Fjelltur Inntekter og utgifter Basecamp har i 2012 disponert tilskudd på til sammen fra eierne til dekning av lønn, husleie m.m. I tillegg kommer gaver og andre inntekter. Styret Styret har hatt 13 møter og behandlet totalt 74 saker. Side 3 Frisk tur til Galdhøpiggen, september Side 3

4 Generelt om Basecamp ungdomsdiakonitiltak Om Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak (forkortet Basecamp ) ble etablert som prosjekt da ungdomsdiakon Vetle Karlsen Eide tiltrådte sin stilling som ungdomsdiakon på Sartor Storsenter. Prosjektlengden var tre år; fom tom Fom gikk Basecamp over til å bli et fast tiltak. Basecamp er eid av Fjell sokneråd, Sartor Storsenter og Fjell kommune. Tiltaket deler lokaliteter med Helsestasjon for ungdom (forkortet HFU). Disse to tiltakene har til sammen til rådighet om lag 100 m², i 2. etasje midt på Sartor Storsenter. Lokalet er tredelt: et kontor som deles mellom HFU og Basecamp, et legekontor og et allrom. I allrommet er det fasiliteter som kjøkken, møtebord, Playstation, PC er og sofakrok. Lokalene ble nyoppusset våren 2004, men har med tiden merket tidens tann. På grunn av ombygging av Sartor Storsenter, må Basecamp flytte lokale innad på senteret i løpet av våren/sommeren Det vil da gi rom for en oppfriskning av nye lokaler. Noe som skal komme alle til gode. Visjon Basecamp er et tilbud uten terskler og det har en løsningsfokusert tilnærming til de problemer og utfordringer ungdom på Sartor Storsenter står overfor. Basecamp skal bidra til å realisere ungdoms drømmer om et godt liv. Derfor har vi også våget å si at prosjektet skal ha følgende visjon: Basecamp vil drømme om det gode liv og bidra til at noen av drømmene kan gå i oppfyllelse. Målgruppe Basecamps målgruppe er ungdom mellom år som oppholder seg på Sartor Storsenter og i nærområde. Vårt primærfokus er ungdom som pr. i dag ikke benytter seg av organisert ungdomsarbeid og som risikerer å ta fatt på en ruskarriere/ kriminell løpebane eller som på andre måter er i en utsatt livssituasjon psykisk, fysisk og/eller emosjonelt. Vi ønsker primært ikke å fokusere på ungdommer som allerede er tunge rusmisbrukere. Disse må benytte seg av andre tilbud som bedre ivaretar deres behov. Side 4

5 Verdigrunnlag og menneskesyn Basecamp ungdomsdiakonitiltak er preget av gata hvor hovedfokuset er diakonalt nærvær i ungdommers liv. Dette skjer ved at vi møter ungdom med nestekjærlighet; en utstrakt hånd og konkret omsorg. Arbeidet vårt skal speile vårt ønske om å lindre smerte, bygge fellesskap og bekrefte menneskeverdet. Gjennom dette skal ungdom få oppleve seg elsket og ønsket. Ved å praktisere en gjestfrihet som er både oppsøkende og inviterende skal videreformidle tro på ungdom, håp for deres liv og omsorg for dem. Armbåndsmekking på Åpent hus Side 5

6 Organisasjon og ledelse Stiftelsesdokument Et stiftelsesdokument mellom Fjell kommune, Fjell Sokneråd og Sartor Storsenter regulerer, på generelt grunnlag, ansvarsforhold og satsningsområder for Basecamp. En utfyllende strategiplan konkretiserer Basecamps innsatsområder. Årsmøtet Årsmøtet er foreningens øverste organ, og skal godkjenne årsmelding, budsjett og årsregnskap. De har også den endelige vedtaksmyndigheten i forhold til regnskap og formuesforvaltning. Årsmøtet skal se til at foreningen sitt formål blir ivaretatt, økonomiske disponeringer blir gjort i samsvar med årsmøtet sin delegering til styret og foreningens vedtekter og at regnskapet og formuesforvaltningen er gjenstand for trygg kontroll. Årsmøtet består av totalt seks medlemmer med seks varamedlemmer: - Fjell sokneråd oppnevner kirkeverge/ daglig leder, leder for Fjell sokneråd og personlig vara for hver representant. - Fjell kommune oppnevner administrativ leder, leder for komité for drift og personlig vara for hver representant - Sartor Storsenter oppnevner senterdirektør, eiendomsdirektør Sartor Holding AS og personlig vara for hver representant. Ungdomsdiakonen har plikt og rett til å møte i årsmøtet som sekretær med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Oppmøte I 2012 møtte følgende personer på årsmøtet: - for Fjell kommune: Tove Helleland (sosialsjef) og Vidar Arnesen (leder komité for drift) - for Fjell sokneråd: Annlaug Børve (kirkeverge) og Dag Olav Bjorøy (leder Fjell sokneråd) - for Sartor Storsenter: Thomas Skålnes (direktør Sartor Storsenter) og Ernst Einarsen (eiendomsdirektør Sartor Holding) Observatører: styret for Basecamp ved Svein Ekrem (Fjell kommune), Torbjørn Fjøren (Fjell sokneråd) og for Basecamp: Torstein Nordhaug (daglig leder, Basecamp) Side 6

7 Valg Torbjørn Fjøren ble valgt inn i en ny periode i styret for Basecamp. Ragnhild Nese ble valgt inn som vararepresentant for kommunen i styret. Etter valget består styret av: - Fjell kommune: Svein Ekrem, leder for de kommunale ungdomsklubbene Vara: Ragnhild Nese, helsesøster Fjell kommune - Fjell sokneråd: Torbjørn Fjøren, soknediakon Vara: Borghild Hustad Berge, driftskoordinator - Sartor Storsenter: Thomas Skålnes, senterdirektør. Vara: Hans Jarle Einarsen, markedssjef Årsmøte vedtak Endring av vedtekt 5: Styremedlemane og deira varamedlemar vert oppnemnd av årsmøtet. Valperioden er to år for styremedlemar og eit år for varamedlemar. Det einskilde styremedlem kan gjenoppnemnast for inntil seks periodar. Det einskilde varamedlem kan gjenoppnemnast for inntil seks periodar. Forslag om endring av vedtekt 14: Styret fremma forslag om endring av 14. Dette ble videre behandlet i et ekstraordinert årsmøte Vedtak av paragrafen blir gjort ved neste ordinære årsmøte. Styret Basecamps utøvende organ er styret. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet. Forvaltningen av foreningen hører inn under styret. Styret skal sørge for at foreningens formål blir ivaretatt, og at økonomiske disponeringer blir foretatt i samsvar med årsmøtet sin delegering og foreningens vedtekter. Styret skal se til at regnskap og formuesforvalting er gjenstand for trygg kontroll. Styret består av representanter for de tre eierne med personlige vara. Ungdomsdiakonen har plikt og rett til å møte i styret som sekretær med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Side 7

8 Daglig leder/ungdomsdiakon I slutten av 2011 fikk ungdomsdiakon Vetle Karlsen Eide innvilget ett års permisjon fra I hans sted ble Torstein Nordhaug ansatt som ny ungdomsdiakonmedarbeider fra Etter ett års vikariat gikk Torstein tilbake i sin stilling ved Øygarden Ungdomsskole og Vetle Karlsen Eide sa opp sin stilling i Basecamp. Marianne Gilje Løining ble ansatt som ny ungdomsdiakon og daglig leder fra Assistenter Fra til har Christian Lilleheim vært utlånt av Fjell sokneråd til Åpent hus på Basecamp som miljøarbeider. For å styrke arbeidet rundt "Åpent hus", ble Solveig Stenerud engasjert som praksisstudent fra Bildøy Bibelskole fra Hun har også vært med å opparbeide en jentegruppe som er et samarbeid med Felles ansvar og Barnevernet i Fjell kommune. Torstein Nordhaug og Christian Lilleheim Solveig Stenerud, praksisstudent fra Bildøy Bibelskole Marianne Gilje Løining, Ungdomsdiakon på Basecamp fra 2013 Side 8

9 Strategiplan, statistikk og regnskap Strategiplan Basecamps strategiplan ble videreført i Planen er bygget opp med en visjon, et hovedmål, definering av målgruppen, målsetting og fire delmål. Delmålene og strategiplanen som helhet skal følges opp av tiltaksplaner for hvert enkelt delmål. I tillegg holder strategiplanen frem at Basecamp i alt sitt arbeid skal være åpent inviterende, dristig inkluderende, aktivt nærværende, omsorgsfullt ivaretagende og frimodig utfordrende. Med dette ønsker Basecamp å understreke det gode nærvær i den enkelte ungdoms liv. Basecamp er også opptatt av å utfordre den enkelte ungdom til å være nærværende i eget liv og ikke løpe fra de utfordringer som kommer i den enkeltes vei. Slik tar Basecamp ungdom på alvor. Statistikk Styret har i 2012 hatt 13 styremøter og behandlet totalt 74 saker. Basecamp har i 2012 hatt 4093 besøkende i lokalene sine på Sartor Storsenter ( Åpent Hus ). Antall registrerte møter med ungdom på senteret i den oppsøkende tjenesten er ca I 2012 har ungdomsdiakonen hatt 9 ungdommer inne til samtale i forbindelse med programmet "Det som ikke skulle skje". Hver ungdom har hatt fire samtaler. Totalt 36 naskesamtaler. Oppgangen i antall besøkende til Basecamp Åpent hus er mest sannsynlig et resultat av økt satsing på arrangementet under nattåpent, der besøkstallet har vært godt. Basecamp har også vært på ulike skolebesøk for å synliggjøre arbeidet for ungdommer og foreldre. Synliggjøring med tilstedeværelse og aktivt oppsøkende samt roll-up på senteret, har også gitt resultat. Se forøvrig vedlegg for mer inngående informasjon om Basecamps statistikk. Regnskap Basecamp har i 2012 disponert tilskudd på til sammen kr fra eierne til dekning av lønn, husleie m.m. I tillegg kommer gaver og andre inntekter. Regnskapet for 2011 og 2012 er vedlagt. Side 9

10 Innsatsområder Innsatsområder Året 2012 har vært preget av: - Videreføring av Åpent Hus - Styrking av det tverrfaglige arbeidet - Nattåpent - Anti-naskeprogrammet Det som ikke skulle skje - Nye lokaler - Basecamp Active - Juleaksjonen "La gode ting skje" - Fjelltur 1. Videreføring av "Åpent Hus" Også i 2012 har Basecamp arrangert "Åpent hus" hver tirsdag (13-16), onsdag (13-18) og torsdag (13-16). Året har vært preget av flere besøkende enn tidligere år. Dette kommer mest sannsynlig av økt markedsføring. Daglig leder har reist rundt og holdt foredrag og reklamert for Basecamp, både på skoler og til ulike organisasjoner på Sotra. 2. Styrking av det tverrfaglige arbeidet SLT Samordning av Lokale kriminalitets forebyggende Tiltak (heretter kalt SLT) er organisert under Politiet i Fjell ved Monica Mørk Johannesen. SLT har bidragsytere fra helsestasjonen for ungdom, de ulike skolene på Sotra, Politiet, barneverntjenesten, Nokas, MOT, kommunen og Basecamp. Arbeidet i gruppen har vært preget av godt samarbeid og ønske om å være en del av det forebyggende arbeidet på Sotra. Side 10

11 Betre saman for barna Betre saman for barna er initiert av Regionråd Vest og har til hensikt å sikre barnets rett til hjelp og ha mot til å handle, gi tidlig, rask og rett hjelp gjennom å forskyve ressurser og innsats, tydeliggjøre ansvar og roller i tverrfaglig samhandling på tvers av ulike aktører og bidra til et barnevern som har et samlet og helhetlig ansvar for tjenestene. Basecamp har i 2012 vært lite aktiv direkte inn i dette arbeidet. Daglig leder var på en samling i Nattåpent Som et konkret resultat av arbeidet i SLT-gruppen, har Basecamp fått mulighet til å holde Åpent hus i forbindelse med Sartor Storsenters nattåpentarrangement. Ved de to seneste arrangementene i 2012 ble Basecamps egne ungdommer utfordret til å delta i ungdomspatruljen under nattåpent. Dette har gitt ungdommene tillit og ansvar inn i en viktig forebyggende rolle. Ungdommene har fått ulike ansvarsoppgaver i og rundt arrangementet. Dette har fungert meget bra. Basecamp Åpent hus har under arrangementet vært godt besøkt i 2012 med ett snittbesøk på omlag 170 besøkende hver kveld. 4. Anti-naskeprogrammet Det som ikke skulle skje Anti-naskeprogrammet "Det som ikke skulle skje" er et samtaleprogram for ungdom som er tatt for nasking på Sartor Storsenter. Programmet er et samarbeid mellom Politiet, Nokas, barnevernet og Basecamp. Ungdommer som er under 15 år og blir anmeldt for naskeri, må møte på Basecamp i stedet for bekymringssamtale hos Politiet. De som har nasket og er over 15 år, kan få en påtaleunnlatelse av politiet som reaksjon med vilkår at de følger naskerioppfølgingen på Basecamp. Dette blir som alternativ til forelegg. I 2012 hadde Basecamp samtaler med 9 ungdommer angående nasking. 5. Nye lokaler I 2012 ble det jobbet med å få til et samarbeid mellom HFU og Basecamp i forhold til nye lokaler på Sartor Storsenter. Det var ikke kommet en avklaring på dette ved årets slutt. De nye lokalene til Basecamp er i etasjen ovenfor Burger King og ved siden av Baiiline Side 11

12 6. Basecamp Active Prosjektet Basecamp Active ble opprettet våren Tanken var å gi et gruppetilbud til utsatt ungdom en ettermiddag i uken gjennom hele året. Liknende tiltak har vært benyttet andre steder i Norge med svært gode resultat. Samarbeidspartnere var Felles Ansvar, Politiet, barnevernet, skolen og frivillige. Daglig leder og 3 frivillige fungerte som ledere i gruppen. Aktivitetsgruppen har gjennomført samlinger med klatring, kanopadling, matlaging, fisking, bowling, curling, paintball m.m. Enkelte av ungdommene har også deltatt i ungdomspatruljen under nattåpent på Storsenteret. På grunn av dårlig oppmøte, ble prosjektet avviklet høsten Jentegruppe I samarbeid med barnevernet og "Felles ansvar" ble det opprettet en jentegruppe i november Målet var å legge til rette for gode relasjoner, positiv dialog og aktiv samhandling for jenter med spesielle behov. To jenter, som har forbindelse med barnevernet, møtte opp i gruppen. Men etter hvert ble det også her dårlig oppmøte, og gruppen ble avviklet i februar Juleaksjonen "La gode ting skje" For fjerde år på rad ble juleaksjonen La gode ting skje arrangert, en kunderettet aksjon på Sartor Storsenter. Det ble levert ut bøsser til de fleste butikker på Sartor Storsenter. Bøsseinnsamlingen gav et resultat på kr. I tillegg ga butikker konkrete gaver til en verdi av 6000 kr. Samarbeidet med Sartor Senter og bruk av Facebook hadde ikke samme respons som det forrige året. Det ble også gitt en gave fra Tremorkirken på 4380 kr. Basecampungdommene på toppen av Galdhøpiggen, september Fjelltur med Basecampungdommene I starten av september 2012 arrangerte Basecamp og ungdomsklubbene i Fjell tur til Galdhøpiggen, Norges høyeste fjell. 18 ungdommer og 6 ledere ønsket å sprenge nye grenser. Turen ble en god mulighet for å få nye venner, bli bedre kjent med seg selv og egne grenser. Ikke minst var det en høy mestringskurve der gruppen som helhet klarte det som andre mente var umulig: Å stå på 2469 m.o.h og juble. Side 12

13 Oppsummering Oppsummering Basecamp kjenner at det gjør godt at vi blir regnet med og tatt på alvor som en liten, men viktig aktør innenfor det forebyggende feltet i Fjell kommune og i Region Vest. Det være seg i møte med samarbeidspartnere, foreldre og ungdom selv. Vi opplever at den kompetansen vi har opparbeidet siden 2004 etterspørres og tas på alvor. Det er gledelig! Året vi legger bak oss har i øvrig vært preget av kontinuerlig og god jobbing i styret. Representantene har jobbet målrettet og løsningsfokusert og er klare for nye utfordringer i Basecamp sin utfordring er å videreutvikle tilbudet innenfor de rammene vi operer. Det utfordrer og stimulerer! Sammen med flere taulag går ungdommer fra Basecamp målrettet opp mot Gladhøpiggen Thomas Skålnes (sign.) Torbjørn Fjøren (sign.) Svein Ekrem (sign.) Sartor Storsenter Fjell sokneråd Fjell kommune Sartor Storsenter juni 2013 Side 13

14 Vedlegg 1. Rekneskap Budsjett Strategiplan 4. Organisasjonskart Statistikk Samanliknande statistikk Side 14

15 Regnskap 2012 Buds(end) Regnskap Avsettjing BASECAMP 4500 OG til fond Kostnadstad: 4500 BASECAMP FAST LØN , , FASTE TILEGG 7 000, , VIKARLØN , , AFP-PREMIE KLP 9 000, , PENSJON KLP , , KOLL. ULYKKESFORSIKRING 0,00 308, KOLL. GRUPPELIVSFORSIKRING 0, , ARBEIDSGJEVARAVGIFT , , KONTORMATERIELL 1 000, , FORBRUKSMATERIELL 1 000, , UNDERVISNINGSMATERIELL 1 000,00 0, DIVERSE FORBRUKSMATERIELL 1 000,00 0, ARBEIDSTØY ,00 0, BEVERTNING 3 000, , BLOMSTER 1 000,00 159, MATVARER , , PORTO, BANK, TELEFONI OG DATA , , TELEFONUTGIFTER ,00 0, GEBYR 0,00 21, DATAKOMMUNIKASJON 5 000,00 0, STILLINGSANNONSER 0, , TRYKKING 4 000, , ANNONSER, REKLAME OG INFORMASJON 5 000, , OPPLÆRING/KURS 7 000, , OPPLÆRING/KURS FRIVILLIGE 1 000,00 0, REISEUTGIFTER - KURS (IKKE OPPGÅVEPLIKTIG) 3 000,00 877, OPPG.PL.REISEUTGIFTER 5 000, , ANDRE OPPG.PL.GODTGJERSLE 3 000,00 180, DRIFT AV EIGNE TRANSPORTMIDDEL 7 000,00 0, KJØP AV TRANSPORTTENESTER 0, , REF. REISEUTGIFTER 9 000,00 0, ENERGI 8 000, , FORSIKRING 2 000,00 0, HUSLEIGE , , KONTIGENT/LISENSAR 0, , INVENTAR/UTSTYR , , BØKER O.A. TIL BIBILOTEK 1 000,00 200, MVA PÅ KJØP I DRIFTSREKNESK , , TILSKOTT/GÅVER TIL ANDRE , , AVSETNAD DISP.FOND ,00 0,00 Sum utgifter , , DELTAKERBETALING 0, , ANNA SALG AV VARER OG TENESTER ,00 0, REFUSJON STATEN 0, , MVA. KOMP. DRIFT , , REFUSJON FRÅ KOMMUNEN , , REFUSJON FRÅ SARTOR , , INTERNE OVERFØRINGAR , , OFFER TIL EIGNE FØREMÅL , , TILSKOT/GÅVER FRÅ ANDRE 0, , REKNESKAPSMESSIG UNDERSKOTT ,00 0,00 Sum inntekter , ,29 Sum kostnadstad: 4500 BASECAMP 0, , ,82 Kostnadstad: 4501 BASECAMP ACTIVE VELFERDSTILTAK 0, , MATVARER 0,00 693, OPPLÆRING/KURS 0,00 869, FORSIKRING 0, , LEIGE AV UTSTYR 0,00 500, MVA PÅ KJØP I DRIFTSREKNESK. 0,00 234,39 Sum utgifter 0, , MVA. KOMP. DRIFT 0,00-234, TILSKOT/GÅVER FRÅ ANDRE 0, ,00 Sum inntekter 0, ,39 Sum kostnadstad: 4501 BASECAMP ACTIVE 0, , ,39

16 Budsjett Budsjett Regnskap Forbruk i % Budsjett FAST LØN FASTE TILLEGG VIKARLØN AFP-PREMIE KLP PENSJON KLP KOLL. ULYKKESFORSIKRING KOLL. GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL FORBRUKSMATERIELL UNDERVISNINGSMATERIELL BEVERTNING BLOMSTER MATVARER PORTO, BANK, TELEFONI OG DATA STILLINGSANNONSER TRYKKING ANNONSER, REKLAME OG INFORMASJON OPPLÆRING/KURS OPPLÆRING/KURS FRIVILLIGE REISEUTGIFTER - KURS (IKKE OPPGÅVEPLIKTIG) OPPG.PL.REISEUTGIFTER ANDRE OPPG.PL.GODTGJERSLE KJØP AV TRANSPORTTENESTER REF. REISEUTGIFTER ENERGI FORSIKRING HUSLEIGE KONTIGENT/LISENSAR INVENTAR/UTSTYR PLANLAGT VEDLIKEHALD BØKER O.A. TIL BIBILOTEK MVA PÅ KJØP I DRIFTSREKNESK TILSKOTT/GÅVER TIL ANDRE AVSETNAD BUNDNE FOND Sum utgifter DELTAKERBETALING REFUSJON STATEN MVA. KOMP. DRIFT REFUSJON FRÅ KOMMUNEN REFUSJON FRÅ SARTOR INTERNE OVERFØRINGAR OFFER TIL EIGNE FØREMÅL JULEAKSJON REKNESKAPSMESSIG UNDERSKOTT Sum inntekter

17 Strategiplan Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak er et kjøpesenterlokalisert rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Basecamp er et samarbeid mellom Sartor Storsenter, Fjell sokneråd og Fjell kommune. Visjon: Bidra til å realisere ungdoms drømmer om et godt liv! Hovedmål: Gi ungdom livshjelp og styrke deres livsmestringskompetanse Målgruppe: Unge mellom år som oppholder seg i Sartor Storsenters nærområde. Målsetting: Arbeide rus- og kriminalitetsforebyggende i og rundt Sartor Storsenter ved å styrke ungdoms opplevelse av tilhørighet, identitet og mestring. Hovedfokus i planperioden: rusforebyggende, kriminalitetsforebyggende og holdningsskapende arbeid. Delmål 1 opprettholde og videreutvikle en særpreget kjøpesenterlokalisert forebyggingsmetodikk Delmål 2 opprettholde og videreutvikle kriminalitetsforebyggende tiltak Delmål 3 opprettholde og videreutvikle Åpent hus som arena for holdningsskapende arbeid Delmål 4 legge til rette for den gode samtalen Delmål 5 bidra til å synliggjøre Basecamp overfor ungdom og deres familier, samarbeidspartnere, støttespiller og andre aktuelle instanser I sitt arbeid skal Basecamp ungdomsdiakoniprosjekt være: åpent inviterende dristig inkluderende aktivt nærværende omsorgsfullt ivaretakende frimodig utfordrende Side 17

18 Organisasjonskart 2012 Årsmøte To representanter fra hver av eierne (Fjell kommune, Fjell sokneråd og Sartor Storsenter) Styre Torbjørn Fjøren Thomas Skålnes Svein Ekrem Fjell sokneråd Sartor Storsenter Fjell kommune Ungdomsdiakon/daglig leder Torstein Nordhaug Side 18

19 Statistikk 2012 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt Besøk Besøk på Basecamp Samtaler Oppsøkende Oppsøkende samtaler på senteret Antinaskesamtaler (4samtaler pr deltaker) Personlig samtale Rus Graviditet 0 - Suicidal Relasjoner 5 5 Møter Møter (generelt) Styremøter Basecamp ABV 0 "Aktiv ungdom møter" 1 1 Markedsføring Arrangement Foredrag 1 1 Skolebesøk/institusjonsbesøk Deltakelse på andres arr Stand 0 Medieoppslag Avis Radio 1 1 TV Internett Annet Transport Følge til avtale 1 1 Oppfølging 1 1 Basecamp active Sammenlignende statistikk Besøk Basecamp Oppsøkende Annet Møter Antall personer betjent Medieoppslag Side 19

20 Besøksadresse: Basecamp Ungdomsdiakonitiltak, Sartor Storsenter 2. etg Postadresse: Basecamp Ungdomsdiakonitiltak c/o Fjell kyrkjekontor Boks Straume Telefon: , Mobil: E-post: Daglig leder: Ungdomsdiakon Marianne Gilje Løining Org.nr Gavekonto: NB! Merk gaven: GAVE BASECAMP Takk for din støtte!

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51974770 Sandnes 4.6.2015 Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017

BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 BARNAS SENTER HANDLINGSPLAN 2013-2017 1 Innhold SAMMENDRAG... 3 FAKTA OM STATEN TOCANTINS... 4 ORGANISASJONEN BARNAS SENTER... 4 SAMARBEIDSSTRATEGI I BRASIL... 4 VISJON OG VERDIGRUNNLAG FOR BARNAS SENTER...

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet.

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet. Årsrapport 2010 INNHOLD 1 Innledning og formål 2 Representantskap og styre 3 Driften av Krisesenteret 4 Kurs og samlinger / personalet 5 Informasjon/HMS 6 Økonomi 7 Beboere 8 Gaver 9 Brukerne/Refleksjoner

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL

ULLERN FRIVILLIGSENTRAL OSLO ULLERN FRIVILLIGSENTRAL 1 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 Ullern Frivilligsentral Innhold Oppdraget... 4 Innledning... 4 Visjon og motto... 4 Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjons strategier...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo

Årsberetning og regnskap 2014. Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo Vestre Aker Frivillighetssentral Ris Skolevei 14 0373 Oslo Postboks 109 Vinderen 0319 Oslo 23 22 05 80 / 48 13 71 80 vestreakerfrivillig@gmail.com www.vinderenfrivillig.no Organisasjonsnummer 981 091 167

Detaljer

Årsberetninger og regnskaper 2013

Årsberetninger og regnskaper 2013 Årsberetninger og regnskaper 2013 1 2 Omslagsbildet denne gangen er malt av kunstneren Per Ove Sødal. Blå Kors Kristiansand har inngått et samarbeid med Per Ove i forbindelse med vår nye kultur satsning

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer