ÅRSMELDING 2012 FORENINGEN BASECAMP UNGDOMSDIAKONITILTAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012 FORENINGEN BASECAMP UNGDOMSDIAKONITILTAK"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 FORENINGEN BASECAMP UNGDOMSDIAKONITILTAK

2 Innhold Innhold 2 Sammendrag av årsmelding Om Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak.4 Organisasjon og ledelse Strategiplan, statistikk og regnskap Innsatsområder...10 Oppsummering Vedlegg Gratis vafler og saft på Åpent hus. Side 2

3 Sammendrag av årsmelding 2012 Året 2012 har vært preget av flere forhold; - Videreføring av Åpent Hus - Styrking av det tverrfaglig arbeidet - Nattåpent - Anti-naskeprogrammet Det som ikke skulle skje - Nye lokaler - Basecamp Active - Juleaksjonen "La gode ting skje" - Fjelltur Inntekter og utgifter Basecamp har i 2012 disponert tilskudd på til sammen fra eierne til dekning av lønn, husleie m.m. I tillegg kommer gaver og andre inntekter. Styret Styret har hatt 13 møter og behandlet totalt 74 saker. Side 3 Frisk tur til Galdhøpiggen, september Side 3

4 Generelt om Basecamp ungdomsdiakonitiltak Om Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak (forkortet Basecamp ) ble etablert som prosjekt da ungdomsdiakon Vetle Karlsen Eide tiltrådte sin stilling som ungdomsdiakon på Sartor Storsenter. Prosjektlengden var tre år; fom tom Fom gikk Basecamp over til å bli et fast tiltak. Basecamp er eid av Fjell sokneråd, Sartor Storsenter og Fjell kommune. Tiltaket deler lokaliteter med Helsestasjon for ungdom (forkortet HFU). Disse to tiltakene har til sammen til rådighet om lag 100 m², i 2. etasje midt på Sartor Storsenter. Lokalet er tredelt: et kontor som deles mellom HFU og Basecamp, et legekontor og et allrom. I allrommet er det fasiliteter som kjøkken, møtebord, Playstation, PC er og sofakrok. Lokalene ble nyoppusset våren 2004, men har med tiden merket tidens tann. På grunn av ombygging av Sartor Storsenter, må Basecamp flytte lokale innad på senteret i løpet av våren/sommeren Det vil da gi rom for en oppfriskning av nye lokaler. Noe som skal komme alle til gode. Visjon Basecamp er et tilbud uten terskler og det har en løsningsfokusert tilnærming til de problemer og utfordringer ungdom på Sartor Storsenter står overfor. Basecamp skal bidra til å realisere ungdoms drømmer om et godt liv. Derfor har vi også våget å si at prosjektet skal ha følgende visjon: Basecamp vil drømme om det gode liv og bidra til at noen av drømmene kan gå i oppfyllelse. Målgruppe Basecamps målgruppe er ungdom mellom år som oppholder seg på Sartor Storsenter og i nærområde. Vårt primærfokus er ungdom som pr. i dag ikke benytter seg av organisert ungdomsarbeid og som risikerer å ta fatt på en ruskarriere/ kriminell løpebane eller som på andre måter er i en utsatt livssituasjon psykisk, fysisk og/eller emosjonelt. Vi ønsker primært ikke å fokusere på ungdommer som allerede er tunge rusmisbrukere. Disse må benytte seg av andre tilbud som bedre ivaretar deres behov. Side 4

5 Verdigrunnlag og menneskesyn Basecamp ungdomsdiakonitiltak er preget av gata hvor hovedfokuset er diakonalt nærvær i ungdommers liv. Dette skjer ved at vi møter ungdom med nestekjærlighet; en utstrakt hånd og konkret omsorg. Arbeidet vårt skal speile vårt ønske om å lindre smerte, bygge fellesskap og bekrefte menneskeverdet. Gjennom dette skal ungdom få oppleve seg elsket og ønsket. Ved å praktisere en gjestfrihet som er både oppsøkende og inviterende skal videreformidle tro på ungdom, håp for deres liv og omsorg for dem. Armbåndsmekking på Åpent hus Side 5

6 Organisasjon og ledelse Stiftelsesdokument Et stiftelsesdokument mellom Fjell kommune, Fjell Sokneråd og Sartor Storsenter regulerer, på generelt grunnlag, ansvarsforhold og satsningsområder for Basecamp. En utfyllende strategiplan konkretiserer Basecamps innsatsområder. Årsmøtet Årsmøtet er foreningens øverste organ, og skal godkjenne årsmelding, budsjett og årsregnskap. De har også den endelige vedtaksmyndigheten i forhold til regnskap og formuesforvaltning. Årsmøtet skal se til at foreningen sitt formål blir ivaretatt, økonomiske disponeringer blir gjort i samsvar med årsmøtet sin delegering til styret og foreningens vedtekter og at regnskapet og formuesforvaltningen er gjenstand for trygg kontroll. Årsmøtet består av totalt seks medlemmer med seks varamedlemmer: - Fjell sokneråd oppnevner kirkeverge/ daglig leder, leder for Fjell sokneråd og personlig vara for hver representant. - Fjell kommune oppnevner administrativ leder, leder for komité for drift og personlig vara for hver representant - Sartor Storsenter oppnevner senterdirektør, eiendomsdirektør Sartor Holding AS og personlig vara for hver representant. Ungdomsdiakonen har plikt og rett til å møte i årsmøtet som sekretær med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Oppmøte I 2012 møtte følgende personer på årsmøtet: - for Fjell kommune: Tove Helleland (sosialsjef) og Vidar Arnesen (leder komité for drift) - for Fjell sokneråd: Annlaug Børve (kirkeverge) og Dag Olav Bjorøy (leder Fjell sokneråd) - for Sartor Storsenter: Thomas Skålnes (direktør Sartor Storsenter) og Ernst Einarsen (eiendomsdirektør Sartor Holding) Observatører: styret for Basecamp ved Svein Ekrem (Fjell kommune), Torbjørn Fjøren (Fjell sokneråd) og for Basecamp: Torstein Nordhaug (daglig leder, Basecamp) Side 6

7 Valg Torbjørn Fjøren ble valgt inn i en ny periode i styret for Basecamp. Ragnhild Nese ble valgt inn som vararepresentant for kommunen i styret. Etter valget består styret av: - Fjell kommune: Svein Ekrem, leder for de kommunale ungdomsklubbene Vara: Ragnhild Nese, helsesøster Fjell kommune - Fjell sokneråd: Torbjørn Fjøren, soknediakon Vara: Borghild Hustad Berge, driftskoordinator - Sartor Storsenter: Thomas Skålnes, senterdirektør. Vara: Hans Jarle Einarsen, markedssjef Årsmøte vedtak Endring av vedtekt 5: Styremedlemane og deira varamedlemar vert oppnemnd av årsmøtet. Valperioden er to år for styremedlemar og eit år for varamedlemar. Det einskilde styremedlem kan gjenoppnemnast for inntil seks periodar. Det einskilde varamedlem kan gjenoppnemnast for inntil seks periodar. Forslag om endring av vedtekt 14: Styret fremma forslag om endring av 14. Dette ble videre behandlet i et ekstraordinert årsmøte Vedtak av paragrafen blir gjort ved neste ordinære årsmøte. Styret Basecamps utøvende organ er styret. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet. Forvaltningen av foreningen hører inn under styret. Styret skal sørge for at foreningens formål blir ivaretatt, og at økonomiske disponeringer blir foretatt i samsvar med årsmøtet sin delegering og foreningens vedtekter. Styret skal se til at regnskap og formuesforvalting er gjenstand for trygg kontroll. Styret består av representanter for de tre eierne med personlige vara. Ungdomsdiakonen har plikt og rett til å møte i styret som sekretær med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Side 7

8 Daglig leder/ungdomsdiakon I slutten av 2011 fikk ungdomsdiakon Vetle Karlsen Eide innvilget ett års permisjon fra I hans sted ble Torstein Nordhaug ansatt som ny ungdomsdiakonmedarbeider fra Etter ett års vikariat gikk Torstein tilbake i sin stilling ved Øygarden Ungdomsskole og Vetle Karlsen Eide sa opp sin stilling i Basecamp. Marianne Gilje Løining ble ansatt som ny ungdomsdiakon og daglig leder fra Assistenter Fra til har Christian Lilleheim vært utlånt av Fjell sokneråd til Åpent hus på Basecamp som miljøarbeider. For å styrke arbeidet rundt "Åpent hus", ble Solveig Stenerud engasjert som praksisstudent fra Bildøy Bibelskole fra Hun har også vært med å opparbeide en jentegruppe som er et samarbeid med Felles ansvar og Barnevernet i Fjell kommune. Torstein Nordhaug og Christian Lilleheim Solveig Stenerud, praksisstudent fra Bildøy Bibelskole Marianne Gilje Løining, Ungdomsdiakon på Basecamp fra 2013 Side 8

9 Strategiplan, statistikk og regnskap Strategiplan Basecamps strategiplan ble videreført i Planen er bygget opp med en visjon, et hovedmål, definering av målgruppen, målsetting og fire delmål. Delmålene og strategiplanen som helhet skal følges opp av tiltaksplaner for hvert enkelt delmål. I tillegg holder strategiplanen frem at Basecamp i alt sitt arbeid skal være åpent inviterende, dristig inkluderende, aktivt nærværende, omsorgsfullt ivaretagende og frimodig utfordrende. Med dette ønsker Basecamp å understreke det gode nærvær i den enkelte ungdoms liv. Basecamp er også opptatt av å utfordre den enkelte ungdom til å være nærværende i eget liv og ikke løpe fra de utfordringer som kommer i den enkeltes vei. Slik tar Basecamp ungdom på alvor. Statistikk Styret har i 2012 hatt 13 styremøter og behandlet totalt 74 saker. Basecamp har i 2012 hatt 4093 besøkende i lokalene sine på Sartor Storsenter ( Åpent Hus ). Antall registrerte møter med ungdom på senteret i den oppsøkende tjenesten er ca I 2012 har ungdomsdiakonen hatt 9 ungdommer inne til samtale i forbindelse med programmet "Det som ikke skulle skje". Hver ungdom har hatt fire samtaler. Totalt 36 naskesamtaler. Oppgangen i antall besøkende til Basecamp Åpent hus er mest sannsynlig et resultat av økt satsing på arrangementet under nattåpent, der besøkstallet har vært godt. Basecamp har også vært på ulike skolebesøk for å synliggjøre arbeidet for ungdommer og foreldre. Synliggjøring med tilstedeværelse og aktivt oppsøkende samt roll-up på senteret, har også gitt resultat. Se forøvrig vedlegg for mer inngående informasjon om Basecamps statistikk. Regnskap Basecamp har i 2012 disponert tilskudd på til sammen kr fra eierne til dekning av lønn, husleie m.m. I tillegg kommer gaver og andre inntekter. Regnskapet for 2011 og 2012 er vedlagt. Side 9

10 Innsatsområder Innsatsområder Året 2012 har vært preget av: - Videreføring av Åpent Hus - Styrking av det tverrfaglige arbeidet - Nattåpent - Anti-naskeprogrammet Det som ikke skulle skje - Nye lokaler - Basecamp Active - Juleaksjonen "La gode ting skje" - Fjelltur 1. Videreføring av "Åpent Hus" Også i 2012 har Basecamp arrangert "Åpent hus" hver tirsdag (13-16), onsdag (13-18) og torsdag (13-16). Året har vært preget av flere besøkende enn tidligere år. Dette kommer mest sannsynlig av økt markedsføring. Daglig leder har reist rundt og holdt foredrag og reklamert for Basecamp, både på skoler og til ulike organisasjoner på Sotra. 2. Styrking av det tverrfaglige arbeidet SLT Samordning av Lokale kriminalitets forebyggende Tiltak (heretter kalt SLT) er organisert under Politiet i Fjell ved Monica Mørk Johannesen. SLT har bidragsytere fra helsestasjonen for ungdom, de ulike skolene på Sotra, Politiet, barneverntjenesten, Nokas, MOT, kommunen og Basecamp. Arbeidet i gruppen har vært preget av godt samarbeid og ønske om å være en del av det forebyggende arbeidet på Sotra. Side 10

11 Betre saman for barna Betre saman for barna er initiert av Regionråd Vest og har til hensikt å sikre barnets rett til hjelp og ha mot til å handle, gi tidlig, rask og rett hjelp gjennom å forskyve ressurser og innsats, tydeliggjøre ansvar og roller i tverrfaglig samhandling på tvers av ulike aktører og bidra til et barnevern som har et samlet og helhetlig ansvar for tjenestene. Basecamp har i 2012 vært lite aktiv direkte inn i dette arbeidet. Daglig leder var på en samling i Nattåpent Som et konkret resultat av arbeidet i SLT-gruppen, har Basecamp fått mulighet til å holde Åpent hus i forbindelse med Sartor Storsenters nattåpentarrangement. Ved de to seneste arrangementene i 2012 ble Basecamps egne ungdommer utfordret til å delta i ungdomspatruljen under nattåpent. Dette har gitt ungdommene tillit og ansvar inn i en viktig forebyggende rolle. Ungdommene har fått ulike ansvarsoppgaver i og rundt arrangementet. Dette har fungert meget bra. Basecamp Åpent hus har under arrangementet vært godt besøkt i 2012 med ett snittbesøk på omlag 170 besøkende hver kveld. 4. Anti-naskeprogrammet Det som ikke skulle skje Anti-naskeprogrammet "Det som ikke skulle skje" er et samtaleprogram for ungdom som er tatt for nasking på Sartor Storsenter. Programmet er et samarbeid mellom Politiet, Nokas, barnevernet og Basecamp. Ungdommer som er under 15 år og blir anmeldt for naskeri, må møte på Basecamp i stedet for bekymringssamtale hos Politiet. De som har nasket og er over 15 år, kan få en påtaleunnlatelse av politiet som reaksjon med vilkår at de følger naskerioppfølgingen på Basecamp. Dette blir som alternativ til forelegg. I 2012 hadde Basecamp samtaler med 9 ungdommer angående nasking. 5. Nye lokaler I 2012 ble det jobbet med å få til et samarbeid mellom HFU og Basecamp i forhold til nye lokaler på Sartor Storsenter. Det var ikke kommet en avklaring på dette ved årets slutt. De nye lokalene til Basecamp er i etasjen ovenfor Burger King og ved siden av Baiiline Side 11

12 6. Basecamp Active Prosjektet Basecamp Active ble opprettet våren Tanken var å gi et gruppetilbud til utsatt ungdom en ettermiddag i uken gjennom hele året. Liknende tiltak har vært benyttet andre steder i Norge med svært gode resultat. Samarbeidspartnere var Felles Ansvar, Politiet, barnevernet, skolen og frivillige. Daglig leder og 3 frivillige fungerte som ledere i gruppen. Aktivitetsgruppen har gjennomført samlinger med klatring, kanopadling, matlaging, fisking, bowling, curling, paintball m.m. Enkelte av ungdommene har også deltatt i ungdomspatruljen under nattåpent på Storsenteret. På grunn av dårlig oppmøte, ble prosjektet avviklet høsten Jentegruppe I samarbeid med barnevernet og "Felles ansvar" ble det opprettet en jentegruppe i november Målet var å legge til rette for gode relasjoner, positiv dialog og aktiv samhandling for jenter med spesielle behov. To jenter, som har forbindelse med barnevernet, møtte opp i gruppen. Men etter hvert ble det også her dårlig oppmøte, og gruppen ble avviklet i februar Juleaksjonen "La gode ting skje" For fjerde år på rad ble juleaksjonen La gode ting skje arrangert, en kunderettet aksjon på Sartor Storsenter. Det ble levert ut bøsser til de fleste butikker på Sartor Storsenter. Bøsseinnsamlingen gav et resultat på kr. I tillegg ga butikker konkrete gaver til en verdi av 6000 kr. Samarbeidet med Sartor Senter og bruk av Facebook hadde ikke samme respons som det forrige året. Det ble også gitt en gave fra Tremorkirken på 4380 kr. Basecampungdommene på toppen av Galdhøpiggen, september Fjelltur med Basecampungdommene I starten av september 2012 arrangerte Basecamp og ungdomsklubbene i Fjell tur til Galdhøpiggen, Norges høyeste fjell. 18 ungdommer og 6 ledere ønsket å sprenge nye grenser. Turen ble en god mulighet for å få nye venner, bli bedre kjent med seg selv og egne grenser. Ikke minst var det en høy mestringskurve der gruppen som helhet klarte det som andre mente var umulig: Å stå på 2469 m.o.h og juble. Side 12

13 Oppsummering Oppsummering Basecamp kjenner at det gjør godt at vi blir regnet med og tatt på alvor som en liten, men viktig aktør innenfor det forebyggende feltet i Fjell kommune og i Region Vest. Det være seg i møte med samarbeidspartnere, foreldre og ungdom selv. Vi opplever at den kompetansen vi har opparbeidet siden 2004 etterspørres og tas på alvor. Det er gledelig! Året vi legger bak oss har i øvrig vært preget av kontinuerlig og god jobbing i styret. Representantene har jobbet målrettet og løsningsfokusert og er klare for nye utfordringer i Basecamp sin utfordring er å videreutvikle tilbudet innenfor de rammene vi operer. Det utfordrer og stimulerer! Sammen med flere taulag går ungdommer fra Basecamp målrettet opp mot Gladhøpiggen Thomas Skålnes (sign.) Torbjørn Fjøren (sign.) Svein Ekrem (sign.) Sartor Storsenter Fjell sokneråd Fjell kommune Sartor Storsenter juni 2013 Side 13

14 Vedlegg 1. Rekneskap Budsjett Strategiplan 4. Organisasjonskart Statistikk Samanliknande statistikk Side 14

15 Regnskap 2012 Buds(end) Regnskap Avsettjing BASECAMP 4500 OG til fond Kostnadstad: 4500 BASECAMP FAST LØN , , FASTE TILEGG 7 000, , VIKARLØN , , AFP-PREMIE KLP 9 000, , PENSJON KLP , , KOLL. ULYKKESFORSIKRING 0,00 308, KOLL. GRUPPELIVSFORSIKRING 0, , ARBEIDSGJEVARAVGIFT , , KONTORMATERIELL 1 000, , FORBRUKSMATERIELL 1 000, , UNDERVISNINGSMATERIELL 1 000,00 0, DIVERSE FORBRUKSMATERIELL 1 000,00 0, ARBEIDSTØY ,00 0, BEVERTNING 3 000, , BLOMSTER 1 000,00 159, MATVARER , , PORTO, BANK, TELEFONI OG DATA , , TELEFONUTGIFTER ,00 0, GEBYR 0,00 21, DATAKOMMUNIKASJON 5 000,00 0, STILLINGSANNONSER 0, , TRYKKING 4 000, , ANNONSER, REKLAME OG INFORMASJON 5 000, , OPPLÆRING/KURS 7 000, , OPPLÆRING/KURS FRIVILLIGE 1 000,00 0, REISEUTGIFTER - KURS (IKKE OPPGÅVEPLIKTIG) 3 000,00 877, OPPG.PL.REISEUTGIFTER 5 000, , ANDRE OPPG.PL.GODTGJERSLE 3 000,00 180, DRIFT AV EIGNE TRANSPORTMIDDEL 7 000,00 0, KJØP AV TRANSPORTTENESTER 0, , REF. REISEUTGIFTER 9 000,00 0, ENERGI 8 000, , FORSIKRING 2 000,00 0, HUSLEIGE , , KONTIGENT/LISENSAR 0, , INVENTAR/UTSTYR , , BØKER O.A. TIL BIBILOTEK 1 000,00 200, MVA PÅ KJØP I DRIFTSREKNESK , , TILSKOTT/GÅVER TIL ANDRE , , AVSETNAD DISP.FOND ,00 0,00 Sum utgifter , , DELTAKERBETALING 0, , ANNA SALG AV VARER OG TENESTER ,00 0, REFUSJON STATEN 0, , MVA. KOMP. DRIFT , , REFUSJON FRÅ KOMMUNEN , , REFUSJON FRÅ SARTOR , , INTERNE OVERFØRINGAR , , OFFER TIL EIGNE FØREMÅL , , TILSKOT/GÅVER FRÅ ANDRE 0, , REKNESKAPSMESSIG UNDERSKOTT ,00 0,00 Sum inntekter , ,29 Sum kostnadstad: 4500 BASECAMP 0, , ,82 Kostnadstad: 4501 BASECAMP ACTIVE VELFERDSTILTAK 0, , MATVARER 0,00 693, OPPLÆRING/KURS 0,00 869, FORSIKRING 0, , LEIGE AV UTSTYR 0,00 500, MVA PÅ KJØP I DRIFTSREKNESK. 0,00 234,39 Sum utgifter 0, , MVA. KOMP. DRIFT 0,00-234, TILSKOT/GÅVER FRÅ ANDRE 0, ,00 Sum inntekter 0, ,39 Sum kostnadstad: 4501 BASECAMP ACTIVE 0, , ,39

16 Budsjett Budsjett Regnskap Forbruk i % Budsjett FAST LØN FASTE TILLEGG VIKARLØN AFP-PREMIE KLP PENSJON KLP KOLL. ULYKKESFORSIKRING KOLL. GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL FORBRUKSMATERIELL UNDERVISNINGSMATERIELL BEVERTNING BLOMSTER MATVARER PORTO, BANK, TELEFONI OG DATA STILLINGSANNONSER TRYKKING ANNONSER, REKLAME OG INFORMASJON OPPLÆRING/KURS OPPLÆRING/KURS FRIVILLIGE REISEUTGIFTER - KURS (IKKE OPPGÅVEPLIKTIG) OPPG.PL.REISEUTGIFTER ANDRE OPPG.PL.GODTGJERSLE KJØP AV TRANSPORTTENESTER REF. REISEUTGIFTER ENERGI FORSIKRING HUSLEIGE KONTIGENT/LISENSAR INVENTAR/UTSTYR PLANLAGT VEDLIKEHALD BØKER O.A. TIL BIBILOTEK MVA PÅ KJØP I DRIFTSREKNESK TILSKOTT/GÅVER TIL ANDRE AVSETNAD BUNDNE FOND Sum utgifter DELTAKERBETALING REFUSJON STATEN MVA. KOMP. DRIFT REFUSJON FRÅ KOMMUNEN REFUSJON FRÅ SARTOR INTERNE OVERFØRINGAR OFFER TIL EIGNE FØREMÅL JULEAKSJON REKNESKAPSMESSIG UNDERSKOTT Sum inntekter

17 Strategiplan Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak er et kjøpesenterlokalisert rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Basecamp er et samarbeid mellom Sartor Storsenter, Fjell sokneråd og Fjell kommune. Visjon: Bidra til å realisere ungdoms drømmer om et godt liv! Hovedmål: Gi ungdom livshjelp og styrke deres livsmestringskompetanse Målgruppe: Unge mellom år som oppholder seg i Sartor Storsenters nærområde. Målsetting: Arbeide rus- og kriminalitetsforebyggende i og rundt Sartor Storsenter ved å styrke ungdoms opplevelse av tilhørighet, identitet og mestring. Hovedfokus i planperioden: rusforebyggende, kriminalitetsforebyggende og holdningsskapende arbeid. Delmål 1 opprettholde og videreutvikle en særpreget kjøpesenterlokalisert forebyggingsmetodikk Delmål 2 opprettholde og videreutvikle kriminalitetsforebyggende tiltak Delmål 3 opprettholde og videreutvikle Åpent hus som arena for holdningsskapende arbeid Delmål 4 legge til rette for den gode samtalen Delmål 5 bidra til å synliggjøre Basecamp overfor ungdom og deres familier, samarbeidspartnere, støttespiller og andre aktuelle instanser I sitt arbeid skal Basecamp ungdomsdiakoniprosjekt være: åpent inviterende dristig inkluderende aktivt nærværende omsorgsfullt ivaretakende frimodig utfordrende Side 17

18 Organisasjonskart 2012 Årsmøte To representanter fra hver av eierne (Fjell kommune, Fjell sokneråd og Sartor Storsenter) Styre Torbjørn Fjøren Thomas Skålnes Svein Ekrem Fjell sokneråd Sartor Storsenter Fjell kommune Ungdomsdiakon/daglig leder Torstein Nordhaug Side 18

19 Statistikk 2012 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt Besøk Besøk på Basecamp Samtaler Oppsøkende Oppsøkende samtaler på senteret Antinaskesamtaler (4samtaler pr deltaker) Personlig samtale Rus Graviditet 0 - Suicidal Relasjoner 5 5 Møter Møter (generelt) Styremøter Basecamp ABV 0 "Aktiv ungdom møter" 1 1 Markedsføring Arrangement Foredrag 1 1 Skolebesøk/institusjonsbesøk Deltakelse på andres arr Stand 0 Medieoppslag Avis Radio 1 1 TV Internett Annet Transport Følge til avtale 1 1 Oppfølging 1 1 Basecamp active Sammenlignende statistikk Besøk Basecamp Oppsøkende Annet Møter Antall personer betjent Medieoppslag Side 19

20 Besøksadresse: Basecamp Ungdomsdiakonitiltak, Sartor Storsenter 2. etg Postadresse: Basecamp Ungdomsdiakonitiltak c/o Fjell kyrkjekontor Boks Straume Telefon: , Mobil: E-post: Daglig leder: Ungdomsdiakon Marianne Gilje Løining Org.nr Gavekonto: NB! Merk gaven: GAVE BASECAMP Takk for din støtte!

Årsmelding. Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak

Årsmelding. Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak Årsmelding Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak - 2010 Innhold Sammendrag av årsmelding 2010 4 Om Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak 5 Visjon 5 Verdigrunnlag og menneskesyn 5 Målgruppe 5 Organisasjon

Detaljer

Årsmelding 2011 Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak

Årsmelding 2011 Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak Årsmelding 2011 Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak - 2011 1 Innhold Sammendrag av årsmelding 2011...2 Om Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak... 3 Visjon... 4 Verdigrunnlag og menneskesyn...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FOREININGA BASECAMP UNGDOMSDIAKONITILTAK

ÅRSMELDING 2013 FOREININGA BASECAMP UNGDOMSDIAKONITILTAK ÅRSMELDING 2013 FOREININGA BASECAMP UNGDOMSDIAKONITILTAK Innhald Innhald....2 Generelt om Basecamp Ungdomsdiakonitiltak.3 Strategiplan og rekneskap.....4 Organisasjon og leiing.. 5 Innsatsområde........7

Detaljer

Årsmelding. Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak

Årsmelding. Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak Årsmelding Foreningen Basecamp ungdomsdiakonitiltak 2009 Sammendrag av årsmelding 2009 Året 2009 har vært preget av i hovedsak fem forhold; - Dancecamp 2009 unike individ, unike fellesskap -Samlivsundervisningen

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 FOREININGA BASECAMP UNGDOMSDIAKONITILTAK

ÅRSMELDING 2015 FOREININGA BASECAMP UNGDOMSDIAKONITILTAK ÅRSMELDING 2015 FOREININGA BASECAMP UNGDOMSDIAKONITILTAK Innhald Innleiing...... 2 Generelt om Basecamp Ungdomsdiakonitiltak.... 3 Organisasjon og leiing.... 4 Medarbeidarar. 6 Strategiplan.. 7 Aktivitetar

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2017 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2015 2016 2017 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018 Kyrkjeleg administrasjon 2017 2018 2017 2016 Rekneskap 2015 10100 Løn i faste stillingar 470000 260000 260000 244426 10300 Løn ekstrahjelp 15657 10500 Godtgjerdsle tillitsvalde 30000 30000 30000 10803

Detaljer

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan.

Møteprotokoll. Sak 1: Godkjenning av innkalling. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Budsjett og regnskap. Sak 4: Aktivitetsplan. Sak 1: Godkjenning av innkalling Møteprotokoll Sak 2: Valg av ordstyrer og referent Sak 3: Budsjett og regnskap Sak 4: Aktivitetsplan Sak 5: Valg - 5.1 valg av leder - 5.2 valg av styremedlemmer - 5.3

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2018 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2018 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv.

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Dette er et prosjekt som flere vil få glede av, og der vi kan gjøre bruk av

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Betre saman for barna

Betre saman for barna Betre saman for barna Torgeir Sæter prosjektleder 1 Betre saman for barna Bakgrunn for prosjektet Økende antall barnevernsaker og utgifter Kritikk mot barnevernstjenestene stat + kommune Vi kommer for

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

SAK 01/08 REKNESKAP 2007

SAK 01/08 REKNESKAP 2007 SAK 01/08 REKNESKAP 2007 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2007. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

REKNESKAP FOR ÅRET 2013

REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Den norske kyrkja ULSTEIN SOKN REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Godkjent av Ulstein kyrkjelege fellesråd i sak 2014/11 19.03.2014 Godkjent av Søre Sunnmøre kommunerevisjon 19.3.2014 RESULTATREKNESKAP 2013 FOR ULSTEIN

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN

SLT HANDLINGSPLAN SLT HANDLINGSPLAN 2017-2018 1. INNLEDNING SLT er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk for å unngå kriminalitet

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL

STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL STRATEGI FOR FOREBYGGING AV RADIKALISERING OG VOLDELIG EKSTREMISME I GJESDAL Som en del av det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet (SLT) for barn og unge i Gjesdal er det utarbeidet en strategi

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VESTFINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 1. desember 2014 Scandic hotell Hammerfest 1 / Til stede: Fra VestFinnmark regionråd: Alta: Ordfører Laila Davidsen Alta: Bjørn Atle Hansen Hammerfest:

Detaljer

Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 3710 Gaver kr 5,559 kr 0 3740 FGS kr 214,025 kr 421,830 1 3750 Kollekter kr 106,297 kr

Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 3710 Gaver kr 5,559 kr 0 3740 FGS kr 214,025 kr 421,830 1 3750 Kollekter kr 106,297 kr Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 3710 Gaver kr 5,559 kr 0 3740 FGS kr 214,025 kr 421,830 1 3750 Kollekter kr 106,297 kr 110,000 3760 Weekend kr 26,780 kr 26,780 3910 Medlemskontingent

Detaljer

Handlingsplan for SLT/Politiråd

Handlingsplan for SLT/Politiråd SLT Handlingsplan 2014-2016 Handlingsplan for SLT/Politiråd i Søndre Land kommune 2014 2016 1 1. BAKGRUNN Den 4. juni 2003 besluttet Søndre Land kommune å inngå et forpliktende samarbeidsprosjekt med Søndre

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

VEDTEKTER FOR HÆGEBOSTAD FRIVILLIGSENTRAL Godkjent av årsmøtet

VEDTEKTER FOR HÆGEBOSTAD FRIVILLIGSENTRAL Godkjent av årsmøtet VEDTEKTER FOR HÆGEBOSTAD FRIVILLIGSENTRAL Godkjent av årsmøtet 28.04.2016 KD`s sentrale retningslinjer for frivilligsentraler legges til grunn for virksomheten. 1.0 Formål VISJON: #allesammen #møteplass

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Evalueringsrapport - Ungdomskontakten i Verdal kommune

Evalueringsrapport - Ungdomskontakten i Verdal kommune Evalueringsrapport - Ungdomskontakten i Verdal kommune Innhold Hva er Ungdomskontakten? 1 Hvorfor Ungdomskontakt?... 3 Evaluering og vurdering av ungdomskontakten. 3 Gjennomføring av evaluering.. 4 Vurdering

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskapet

Innkalling til møte i Representantskapet FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Representantskapet for Follo barnevernvakt Ski, 28. august 2015 Innkalling til møte i Representantskapet Tid: Tirsdag 22. september

Detaljer

SAKNR. 32/16: GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER HØSTEN 2016 ØKONOMI TEGNEUTSTYR OG DÅPSMATERIELL

SAKNR. 32/16: GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER HØSTEN 2016 ØKONOMI TEGNEUTSTYR OG DÅPSMATERIELL Møtested: Møtedato: Onsdag 20.04.16 Møtetid: Kl. 1900 Saksliste 4/16 Stavern menighetsråd INNKALLING Faste medlemmer samt 1. vara innkalles Forfall meldes Kari Dahle Halvorsen, mobil 48 04 48 39 eller

Detaljer

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd

Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune. Vedtatt i politiråd Ny modell for SLT-arbeid i Sørum kommune Vedtatt i politiråd 12.03.15 Vedtatt i politirådsmøte 12. mars 2015 Mål Gjennom et forpliktende tverrfaglig forebyggende samarbeid skal SLT-arbeidet bidra til å

Detaljer

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15.

SLT HANDLINGSPLAN 2015-2016 Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. SLT HANDLINGSPLAN Vedtatt av styringsgruppa 16.06.15. 1. BAKGRUNN Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal. Barn og unge er satsingsområde i kommuneplanperioden 2011 2021. Den helhetlige oppvekstplanen

Detaljer

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659 Prosjekt nr.: 2014/FBM9278 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 54/08. Bogafjell menighet

Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 54/08. Bogafjell menighet Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 54/08 Bogafjell menighet Til Austrått bydelsutvalg Bydelsutvalgenes sekreteriat Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes Vedlagt følger Bogafjell menighet sine søknader

Detaljer

I Gjesdal står vi sammen om

I Gjesdal står vi sammen om I Gjesdal står vi sammen om 1. Bakgrunn: Gjesdal kommune har ca. 9600 innbyggere. I Gjesdal har vi sett viktigheten av tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeidet, og gjennom satsingen GOD OPPVEKST

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter.

Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter. Forslag om endring av vedtekter for PKF Vedlagt årsmøtedokumentene følger gjeldende vedtektene for PKF, sist endret 15. mars 2010, samt styrets forslag til nye vedtekter. Styret har hatt en gjennomgang

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time Nord- Sør- Badeland Representantskapssak 30/17 FB-sak nr.4 /17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 BILLETTPRISER OG ÅPNINGSTIDER I 2018 Vedlegg Ingen Bakgrunn: Billettpriser 2018 Det foreslås en økning

Detaljer

Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen,

Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 18.09.16 Høringssvar : Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR Prosjekt nr.: 2016/FB81027 Friskt liv og Mestring. AKTIVITETER PÅ OG FRA LEIRSKOLE / KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2004 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen ble startet i Hole kommune i 1996 og er et svært viktig bidrag til

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 VEDTEKTER Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 1. ORGANISASJONENS NAVN 1.1 Organisasjonens navn er: A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus & Behandling. Dette kan forkortes

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 31. august 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

A s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014

A s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014 A s k ø yhallene KF Kleppestø 22.10.2014 Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014 Til stede; Styret: Tore Olsen Tveitnes, Anne Lauritsen, Thorleif Thorsen, Cecilie Sørli, Viggo Kristiansen

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

5342 STRAUME Straume

5342 STRAUME Straume DEN NORSKE KYRKJA Fjell kyrkjelege fellesråd Postboks 184 5342 STRAUME Tlf: 55097440 Fjell kommune Postboks 184 5342 STRAUME Straume 12.10.2016 Budsjettsøknad frå Fjell kyrkjelege fellesråd for 2017 Fjell

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

SAK 02/17 REKNESKAP 2016

SAK 02/17 REKNESKAP 2016 SAK 02/17 REKNESKAP 2016 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2016. Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Det var budsjettert

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Et Sjumilsstegsprosjekt Steg 1 og 6 Måsøy kommune

Et Sjumilsstegsprosjekt Steg 1 og 6 Måsøy kommune Et Sjumilsstegsprosjekt Steg 1 og 6 Måsøy kommune Øykommune 4 lokalsamfunn - Havøysund størst 1241 innbyggere/ 240 < 20 år 4 skoler 1 med fastlandsforbindelse 1 barnehage (41 barn) Fiskeriindustrien er

Detaljer

Regnskap 2015 Valdresrådet

Regnskap 2015 Valdresrådet Regnskap 2015 Valdresrådet 9.03.2016 www.valdres.no Hovedtall for resultatregnskapet (i 1000 kr.) Regnskap Budsjett Regnskap 2015 2015 2014 Driftsinntekter -17 450-15 457-13 093 Driftsutgifter 12 698 17

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Marianne Ihle Ungdomskontakten PKF

Marianne Ihle Ungdomskontakten PKF Marianne Ihle Ungdomskontakten PKF 11.03.2015 Ca. 33 500 innbyggere 15 barneskoler 5 ungdomsskoler 1 videregående skole SLT kommune fra 2006 Politiet: «Stort problem» Ungdomskontakten: «Vi ser svært lite

Detaljer

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset. Blåsalen Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 14:00. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Lillian Eck Hansen Leder Einar Brodersen Nestleder Bjørn Hagen

Detaljer

Sotra Kystby Straume sentrum

Sotra Kystby Straume sentrum Ernst M Einarsen Administrerende direktør Sotra Kystby Straume sentrum BYUTVIKLING BASERT PÅ EVIG GRØNN LOKAL ENERGI! Straume Straume mykje meir enn kjøpesenter! Frå kjøpesenter til SENTRUM Sartor Storsenter

Detaljer

2017 Budsjett Austrheim sokn. Buds(end) Buds(end) Merknad

2017 Budsjett Austrheim sokn. Buds(end) Buds(end) Merknad 2017 Budsjett Austrheim sokn Ansvar: Tjeneste: Buds(end) Buds(end) Merknad 2017 2016 100 Soknet 089 Finansieringstransaksjoner 1500 Renteutgifter 90 000 120000 Renter kyrkjevindu og gravplass 1510 Avdrag

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold

Tilleggsliste MARKER KOMMUNE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00. Innhold MARKER KOMMUNE Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold PS 40/11 11/410 Frivilligsentralen - Årsrapport 2010 PS 41/11

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Resultat regnskap 2013 Budsjettforslag 2014 Inntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Regnskap 2012 Budsjett 2014 3440 Offentlige tilskudd 587 000 587 000 570 000 595 000 3501 3530 Aktivitetsinntekter 791

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2016

Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2016 Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2 16 2 15 2 16 1 Kyrkjeleg administrasjon Sum utgifter 1 234 44 1 344 375 2 35 Sum inntekter 5 987 62 6 69 339 6 153 Kyrkjeleg administrasjon -4 753 18-4

Detaljer

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune

Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune Mette Erika Harviken SLT - koordinator, Ringsaker kommune 1 Handlingsplan 2005-2008 Handlingsplan 2009-2 En modell for å samordne og koordinere et rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom to

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014. RESTMIDLER. Søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om støtte til nye tiltak. Det er utarbeidet

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272

Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 Årsmelding 2011 Org.nr: 891 864 272 1. Om Robin Hood Huset - i korte trekk Stiftelsen Robin Hood Huset har som formål å drive Robin Hood Huset som et møtested for økonomisk vanskeligstilte. Robin Hood

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2016

Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2016 Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets årsmøte 18. mars 2016. Arbeidsprogrammet beskriver elevrådets oppgaver gjennom året. Perioden følger kalenderåret, fra styrevalg

Detaljer

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ

Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan kan kommunen og idretten samarbeide om rusfrie oppvekstvilkår for barn og unge. En forelesning av Rita Valkvæ Hvordan er situasjonen? Forbruk av alkohol blant 15-20-åringer har gått ned Forbruket

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer