DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE KIRKE Sola menighet"

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Torsdag kl STED: Menighetssenteret Til: Hovedmedlemmer: Turid Tjora Anne Abrahamsen Marianne Hovland Svein Inge Thorstvedt Christian Lie Inger Auestad Tonje Tjora Hilde E Velde Bjørn Brakestad Leder Nestleder Saksliste også til: Varamedlemmer: Larissa Ross 1. vara Kirkeverge Ass. kirkeverge Menighetsprest i Sola Sokneprest i Ræge Sokneprest i Sørnes Sokneprest i Tananger Åpning: Svein Inge

2 Saksliste: 10/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 11/13 Godkjenning av protokoll 12/13 Orienteringer 13/13 Avsetting fond 14/13 Givertjeneste 15/13 Årsmelding 16/13 Plan for konfirmasjons-"opplegget" 17/13 Ny salmebok og kjøp av nye salmebøker 18/13 Evaluering og oppsummering av arbeidet 19/13 Invitasjon fra NMS om tilknytning til nettverk for misjonale menigheter

3 10/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste godkjennes. 11/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL Ref: MR-sak 1-9/13 Protokoll godkjennes. 12/13 ORIENTERINGER Vedlegg: 1. Referat misjonsutvalg 2. Referat kulturutvalg 3. Referat NAMU-utvalg 4. Referat trosopplæringsutvalg - Status trosopplæringsleder Tas til orientering 13/13 AVSETTING FOND Regnskapsfører på kommunen ønsker å få et prinsippvedtak i forhold til avsetting fond, dette for å lette arbeidet. Dersom det er endringer i hvordan det skal settes av til fond et år, så senders vedtaket som gjelder endringen. Fond i Sola menighet: Kirkefond Disposisjonsfond Sola menighet Ljosheim Ungdomsgruppe Treffen KRIK Sola Skole 1. Det skal settes av/brukes av det fondet som tilhører tjenesten. Dersom det ikke er midler på disposisjonsfondet til å dekke et underskudd(på en tjeneste som har eget disposisjonsfondfond) skal de manglende midlene dekkes av "DISP. FOND SOLA MEN.".

4 For de tjenestene som ikke har et eget fond, skal det settes av til/brukes av "DISP. FOND SOLA MEN.". 2. Fond KRIK Sola skole blir satt i null 14/13 GIVERTJENESTE I mange år har Sola menighet hatt givertjenesten i tillegg til offer på gudstjenester som inntektskilde. Menighetsrådet har tatt opp givertjenesten som sak tidligere. I MR-sak 12/12 og MR-sak 31/12 ble saken behandlet og menighetsrådet så på en strategi for hvordan en skal øke givertjenesten. En vedtok og iverksett tiltak som forkynnelse om givertjeneste, informasjon om givertjenesten, og at en visualiserte de økonomiske mål en ønsket å oppnå med givertjenesten. Menighetsrådet hadde og et ønske om å om å være i dialog med medlemmene i menigheten om givertjenesten. I saksbehandlingen den gang så en og på folderen for givertjenesten og innholdet i den. Fra til øket givertjenesten fra ,- kr i måneden til ,-. Dette er en økning på 8750,- i måneden. Antallet givere økte i samme tidsrom fra 32 til 34. Fremdeles mangler det ca pr. måned for å dekke utgiftene. Gode tiltak for å øke givertjenesten er i stor grad skissert i sakene MR hadde oppe i Det er viktig å minne menigheten om at det å gi ikke er en moralsak, men at det handler om disippelskap. Det må sikres jevnlig dialog med menigheten om givertjenesten, og at pengene som kommer inn er vesentlige for at vi skal få gjort de oppgavene vi har planlagt. For å få til denne dialogen viser det seg at dirkete kontakt med enkelt medlemmer gir det beste resultatet. Det kan ut fra de erfaringer som er innhentet se ut til at direkte kontakt ved samtale er den beste måten å øke givertjenesten på. Fordelen med en slik metode er at en får gode resultater, det negative er at det er tidskrevende. Et annet moment for å øke inntektene, er å være tydelige på hva en gir til. Vi må tydeliggjøre hva vi gjør i Sola menighet og vise at det er dette vi trenger penger til. Til nå har en ønsket å bygge opp givertjenesten på en slik måte at alt gikk inn i en felles pott. Dette forutsetter at menighetsmedlemmene har tillit til at midlene som samles inn brukes til det beste for menigheten. Fordelen med dette er at en bygger opp om fellesskapet og enheten som Sola menighet er. Ulempen er at en ikke med det kan støtte et spesifikt arbeid som en brenner for. Noen i menigheten har signalisert et ønske om å kunne gi spesifikt til et prosjekt, for eksempel Mitt nabolag. Dersom en åpner for en slik mulighet, kan det tenkes at en får noen flere givere og dermed øke den samlede inntekten. Faren med å gjøre det på denne måten kan i verste fall være at alle vil gi bare til ett prosjekt, og at andre oppgaver dermed ikke blir finansiert. Det er imidlertid vanskelig å se for seg at alle de som i dag er givere skulle kreve å få øremerke sin gave selv om en åpnet for at det ble en mulighet. 1) Givertjenesten i Sola menighet er i utgangspunktet en generell givertjeneste til menighetens arbeid. Dersom noen likevel ønsker å gi spesifikt til ett prosjekt / tiltak, kan det gis mulighet for det. 2) Det opprettes en egen komité som får ansvar for givertjeneste og inntektskapende arbeid for hele Sola menighet.

5 15/13 ÅRSMELDING Vedlegg: Forslag til årsmelding Årsmeldingen og årsregnskapet er menighetsrådets rapport til menigheten om hva som har skjedd det siste året. Rapporten skal vedtas av menighetsrådet, og legges frem for årsmøtet. Der gir den et grunnlag for å kommentere, spørre, gi ros, kritisere og eventuelt oppfordre menighetsrådet til å vurdere andre muligheter eller satsningsområder. Årsregnskapet er ikke ferdig, men vil bli ferdig til årsmøtet. Årsmeldingen vedtas med de endringer som kom frem på møtet. 16/13 PLAN FOR KONFIRMASJONS-"OPPLEGGET" Vedlegg: 1. Utkast til endring av plan for konfirmasjonstiden i Sola menighet 2. Konf.plan (elektronisk) 3. Oversikt over konfirmantsamlingene i Sola menighet Konfirmasjonsopplegget er flaggskipet i trosopplæringen i mange menigheter. Det er viktig for oss å ha et godt opplegg der ungdommene kan få lære om tro og bli med i fellesskapet. I vedlegget skisseres et opplegg for hvordan en kan oppnå dette. Det som skisseres er kun måten en skal formidle på, ikke hva en skal formidle, dette er skissert i vedlegg 3. Det opplegget som er skissert er laget i samarbeid med konfirmantledere. Skissert opplegg / plan for konfirmasjonstiden vedtas. 17/13 NY SALMEBOK OG KJØP AV NYE SALMEBØKER Den nye salmeboken ble autorisert av Kirkemøtet i april Salmeboken blir utgitt høsten 2013 og får tittelen «Norsk salmebok 2013». Norsk salmebok 2013 inneholder 899 salmenummer med til sammen 1079 tekster. I tillegg kommer det et utvalg av bibelske salmer og liturgiske ledd på nummer Salmeboka har større sjangerbredde enn tidligere salmebøker i Den norske kirken og rommer den kjente og kjære salmeskatten så vel som nye salmer frå inn- og utland.

6 535 nummer i den nye boken er vidareført frå Norsk Salmebok (1985), og 124 nummer kommer fra Salmer Tallet på nye salmer er 240, og av disse var 174 med i høringsdokumentet Salmebok Av salmene på norsk språk er 39,0 % på nynorsk og 61,0 % på bokmål. Det er òg med 15 salmer på de tre samiske språka, og på kvensk. Prisen er på nett 339,- på Eide forlag. (Vårt Land viste til at prisen blir 299,- i et avisoppslag) Det er ikke funnet noe elektronisk alternativ på nett, men KA antyder en pris på 2500,- for elektronisk abonnement. I Sola menighet er salmebøkene i bruke en søndag i måneden, mens en bruker projektor eller ark på de andre. Sola menighet avventer kjøp av ny salmebøker på grunnlag av at salmebøker er mindre i bruk. Det blir investert i elektronisk abonnement når dette er mulig å kjøpe. 18/13 EVALUERING AV GUDSTJENESTER OG SAMLINGER Menighetsrådets evaluering av gudstjenester og samlinger Gudstjenester: - G3 10. februar - G2 24. februar - G1 3. mars - Nabofest 3. februar - G1 10. Mars Andre arrangement: - Pusterom - Gospel Gathering Evalueringen ble tatt til orientering.

7 19/13 INVITASJON FRA NMS OM TILKNYTNING TIL NETTVERK FOR MISJONALE MENIGHETER Vedlegg: Invitasjon fra NMS NMS har gjennom flere år hatt et nettverk for de menighetene i Norge som har hatt et tett samarbeid med NMS om menighetsutvikling /-planting. Det er nå åpnet for at dette nettverket kan åpnes også for andre menigheter som er opptatt av menighetsutvikling. I brevet skisseres det tre ulike måter en kan knytte seg til nettverket på. For Sola menighet kan alt. 2, en avtale om menighetsutvikling, være aktuell. Lederteamet i Mitt nabolag drøftet invitasjonen på møtet 7.3 og stiller seg positive til å få delta i et slikt nettverk. Nettverskarbeid kan gi verdifull kunnskap om andres erfaringer med menighetsutvikling. Sola menighet er positive til å delta i nettverk for misjonale menigheter og vil invitere NMS til et MRmøte for å drøfte innholdet i en slik avtale.

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Torsdag 07.02.2013 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetssenteret Til: Hovedmedlemmer: Turid Tjora Anne Abrahamsen Marianne Hovland Svein Inge

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Torsdag 15.11.2012 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetssenteret Til: Hovedmedlemmer: Turid Tjora Anne Abrahamsen Marianne Hovland Svein Inge

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: MANDAG 03. JUNI 2013 kl. 19.00 STED: Menighetssenteret, Soltunveien 6, Sola TIL: Christian Lie Repr.

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Bomberommet Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud, Hagavik og Aleksandersen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Lørenskog Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Lørenskog Menighetsråd Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 17. februar 2005 Møtets varighet: Kl. 19.00 21.55 Til stede: Arild Isaksen, Kirsti Frøshaug, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Ellen Merete Storeide,

Detaljer

Bymenigheten - Sandnes

Bymenigheten - Sandnes "at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet" Bymenigheten - Sandnes Årsmelding 2007 Deltagende fellesskap Bymenigheten -

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 26. oktober 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 43/2011

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

Referanser: KR 13/08, KR 14/08, KR 15/08, KR 25.11/08, KR 30/08, KR 31/08, KR 32/08, KR 42.8/08

Referanser: KR 13/08, KR 14/08, KR 15/08, KR 25.11/08, KR 30/08, KR 31/08, KR 32/08, KR 42.8/08 DEN NORSKE KIRKE KR 66/08 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Øyer, 09. november 2008 Saksbehandler: Lillian Dittmann Referanser: KR 13/08, KR 14/08, KR 15/08, KR 25.11/08, KR 30/08, KR 31/08,

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

x Flemming Sohn Andersen (kirkeforvalter) Varamedlemmer o Lasse Moer o Petter Hasseløy Nesse

x Flemming Sohn Andersen (kirkeforvalter) Varamedlemmer o Lasse Moer o Petter Hasseløy Nesse Referat fra møte i Helgerud menighetsråd Torsdag 13 mars 2014 kl 1830 i Sakristiet Medlemmer: Faste medlemmer: o Solveig Elin Bru-Olsen x Gunn Kristin Aune x Piriyanthy S Skarbø x Hans Christian Guren

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Onsdag 21. mai 2014, kl. 19.00 22.10 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Fremmøtt: Tor Einar Ljønes leder Reidun Kværnum nestleder Oda Noven medlem Rune Wennevold

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X Møtedato: Tirsdag 16. juni 2015 Fellesmøte 2/2015 Møtetid: Kl. 09.00 13.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 10-14/2015 Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 28. AUGUST 2013 kl. 19.00 STED: Menighetssenteret, Soltunveien 6, Sola TIL: Christian Lie Repr.

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 13. juni 2013 kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, Sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer og alle varamedlemmer. Menighetsstaben inviteres til å

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi.

Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi. Protokoll fra MR 17.1.2014 Tilstede: Rune Mørland, Ole Andreas Haanes, Ragnhild Haanes, Inger Johanne Strømme, Olav Trømborg, Odd Byremo, Gunbjørg Bakke, Per Moseid og undertegnede Tone Schalla. Forfall:

Detaljer

Saken gjelder et forslag til reviderte Regler for bruk av kirkene.

Saken gjelder et forslag til reviderte Regler for bruk av kirkene. DEN NORSKE KYRKJA KM 16/15 Kyrkjemøtet Trondheim, 09.-15. april 2015 Referanser: KR 15/14, KR 49/14, BM 34/14 og KR 58/14 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KM 16.1/15 Fra høringen om Regler for bruk

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Referater fra sokneråd og MU. Brev fra diakonistiftelsen

Referater fra sokneråd og MU. Brev fra diakonistiftelsen Innkalling soknera d 28.5.2014 kl. 19.00 Saksnr Sak Vedlagg 30/2014 Godkjenning av referat og innkalling Forslag til vedtak: Godkjennes 31/2014 Div referater Referater fra SR og MUF Referater fra sokneråd

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015

SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 SAKER TIL BEHANDLING VED REGIONTINGET 2015 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2014 Årsbudsjett 2015 Langtidsbudsjett 2015-2017 Handlingsplan 2015-2018 Valg 1/2015 25. april 2015 Årsmelding

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema

Innholdsfortegnelse. Kjære utsending Fullmaktsskjema SAKSDOKUMENTER 1 Innholdsfortegnelse Kjære utsending Fullmaktsskjema Forslag til saksliste 7 Sak GF 01/15 Konstituering 8 Sak GF 02/15 Landstyrets treårsmelding 2012-2015 10 Sak GF 03/15 Regnskap 2012,

Detaljer