Handlingsplan barnefattigdom 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan barnefattigdom 2012"

Transkript

1 Handlingsplan barnefattigdom 2012

2 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en lavere deltagelse i fritidsaktiviteter og mindre mulighet til å delta på sosiale arenaer som andre barn har mulighet til. Det å vokse opp i familier med lav inntekt og større økonomiske utfordringer gir barna en psykososial belastning som gjør at de står i fare for selv å ende opp som fattige voksne. I Eidsberg Kommune har vi mottatt barnefattigdomsmidler hvert år siden Vi har gode tradisjoner på å jobbe med temaet og med å sette inn tiltak mot målgruppen. Tiltaksplanen er et sentralt dokument i satsningen på arbeidet mot barnefattigdom i Eidsberg kommune. Tiltaksplanen utarbeides og legges frem av arbeidsgruppe Barnefattigdom. Omfang I 2011 var det 291 barn i familier som mottok økonomisk sosialhjelp i Eidsberg Kommune. Tilsvarende tall var i 2000 (190), 2006 (200) og i 2010 (330). Etter en tydelig oppgang har det nå vært en nedgang. Familier med enslige omsorgspersoner og innvandrerfamilier er grupper som er hyppigst representert på lokale og nasjonale statistikker. Mål Eidsberg skal være et samfunn som legger til rette for å utjevne sosial ulikhet mellom grupper av befolkningen. Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal få like muligheter som andre på fritids- og jobba arenaene. Det er og et mål at flest mulig familier skal bli økonomisk selvhjulpne. Organisering Det er satt ned en arbeidsgruppe for banefattigdom. De som er med der er representant fra barnevern, psykisk helseteam, NAV, helsestasjon og ungdomsskolen. Gruppen ledes av ungdomskontakt/slt koordinator i samarbeid med virksomhetsleder på Familiesenteret Arbeidet gjøres i tett samarbeid med arbeidsgruppa i SLT Det vil bli satt ned en egen styringsgruppe rundt prosjekt Green Card.

3 Arbeidsmetode Arbeidet er tiltaksrettet. Gruppen analyserer og identifiserer omfanget av barnefattigdom i kommunen. Arbeidsgruppen iverksetter nye tiltak ut i fra behov, samt sørger for videre drift av eksisterende tiltak. Arbeidet skal og være på systemnivå for å gjøre barnefattigdomsproblematikken kjent i kommunen, samt legge til rette for og igangsette samarbeid innad i kommunen og med lag og foreninger. Tilnærmingen til fattigdomsproblematikken kan deles i to. Det jobbes for å forhindre fattigdom. Det vil si at man hjelper familiene å få en inntekt de kan leve av for å bli uavhengige av det offentlige hjelpeapparater. Parallelt med dette jobber vi og for at barna skal få gode opplevelser og meningsfull fritid, på tross av familiens økonomiske situasjon. Dette kaller vi kompenserende tiltak. Finansiering Barnefattigdomssatsingen i Eidsberg Kommune har siden 2006 blitt finansiert ved årlige statlige tilskudd. Det er for 2012 søkt om kr En del av tiltakene forutsetter statlig finansiering for å kunne gjennomføres er foreløpig siste mulighet til å få statlige midler mot barnefattigdom. Det er uvisst hvordan satsningen videreføres fremover. For å sikre en videre drift av tiltakene uten statlige tilskudd forutsetter det en politisk prioritering av midler fremover. Tiltak Eksisterende tiltak EttermiddagsPiloten Etter skoletilbud for elever på Eidsberg ungdomsskole. Der får de tilbud om leksetid, mat, aktiviteter og voksenkontakt. EttermiddagsPiloten er og en base for sommerjobb for ungdom og ferieaktiviteter. Ansvar: Eidsberg ungdomsskole i samarbeid med Familiesenteret. Når: Etablert i Videreføres. Sommerjobb for ungdom 2-3 uker sommerjobb for ca ungdommer. Arbeidsoppgaver er diverse forefallende arbeid for Eidsberg Kommune både ute og inne. Ungdommen får mulighet til å tjene penger samt få verdifull arbeidserfaring. Målgruppen er ungdom fra ressurssvake familier eller ungdom som trenger sosial trening. Ansvar: SLT koordinator Når: Hver sommer. Første gang gjennomført i Aktivitetstøtte: Midler hvor familier kan søke om støtte fritidsaktivitet, treningskontingent, utstyr, turer/cuper, engangsavgifter osv.

4 Ordningen har som formål å gi kulturopplevelser, deltagelse i organiserte aktiviteter, fremme fysisk og psykisk helse samt å bidra til å redusere stigmatisering i samfunnet. Ansvarlig: SLT koordinator Når: Gjennomføres kontinuerlig. Forutsetter tilgjengelige midler. Mekkegarasjen/Lokstallen Fritidstilbud på Lokstallen i Mysen. Åpent to kvelder i uka. Organiseres og drives av frivillige med bistand fra kommunen. Målgruppen er gutter og jenter i ungdomsskolealder som mangler organiserte fritidstilbud. Eidsberg Kommune har gjennom barnefattigdomsmidlere gitt tiltaket økonomisk støtte Ansvar: Mekkegarasjen, SLT koordinator bistår ved behov. Når: Startet opp i Fortsetter. Ferieaktiviteter Tilbud i skolens ferier til barn og ungdom som vokser opp lavinntektsfamilier. Målet er å gi barn og unge positive ferieopplevelser sammen med voksne. Tiltaket arrangeres etter behov. Ansvar: Familiesenteret i samarbeid med Kultur Når: I skolens ferier Nye tiltak Prosjekt Green Card Vi ønsker å etablere et nytt tiltak i kommunen med fokus på forebygging av reproduksjon av fattigdom. Vi ønsker å lage et systematisk opplegg rundt ca. 5 barnefamilier med bruk av individuell plan, hyppige samtaler/veiledninger og ansvarsgruppemøter. Målet er å hjelpe disse familiene til å bli økonomisk selvhjulpne og at barnene i reproduserer fattigdommen. For å nå målene er vi avhengige av at alle trekker i samme retning og har et ekstra fokus på disse utplukkede familiene. Dette kan medføre ekstra utgifter for at familiene skal komme ut av problemer. Målet er å jobbe med disse familiene over en periode på fem år. Ansvar: NAV i samarbeid med Familiesentert Når: Forventet oppstart våren 2012 Ungdoms NAV Ungdoms NAV ble etablert okt 2011 som en prøveordning. Tiltaket går ut på å gi ungdom opp til 24 år et alternativt sted å henvende seg til NAV. Lokalene er plassert i kommunens kulturhus sentralt i Mysen. Lokalene gir og muligheter til å arrangere jobbsøkekurs og andre kurs/samlinger. Tiltaket er driftet av en NAV ansatt 1,5 dag i uken. Målet er at ungdommen skal kunne komme i kontakt med NAV på et annet sted mer tilrettelagt for ungdom. Ungdommen kan selv oppsøke stedet, men alle ungdommer uten noen form for aktivitet blir også kalt inn for samtale og oppfølging. Fokuset er aktivitet og råd og veiledning med kort vei til handling. Den NAV ansatte har ikke vedtaksmyndighet og det blir ikke utbetalt penger der. Arenaen har på de månedene det har vært i aktivitet vist seg å være et populært tiltak med positive tilbakemeldinger fra brukere og samarbeidspartnere.

5 Siden oppstart i okt 2011 har ca 65 ungdommer brukt tiltaket i varierende grad. Hver uke har saksbehandleren hatt ca 9 samtaler i uken og 2-3 samarbeidsmøter/ansvarsgrupper. Oppfølgingstjenesten i videregående skole bruker også lokalet en dag i uken. I tillegg holdes det flere samarbeidsmøter der med andre kommunale instanser og politiet. Ansvar: NAV Når: Startet opp høsten Ønsket styrking av tiltaket i 2012 Økonomikurs for ungdom Kurs i privatøkonomi for ungdom. Gjennomføres av eksterne aktører på UngdomsNAV sine lokaler. NAV velger ut kandidater til kurset. Det er søkt om statlige midler til gjennomføring av kurset. Ansvar: NAV Når: Forventet oppstart høsten Bruk av Husbankordningen Bruken av støtteordninger fra Husbanken er forholdsvis lav. Ved å informere om de like støtteordningene vil flere kunne nyttiggjøre seg disse. Dette forutsetter at alle ansatte i Eidsberg kommune som jobber med ressursvake familier kjenner til ordningene. Ved å lage informasjonsskriv om ordningen samt informere om dette på personalsamlinger vil flere familier kunne dra nytte av de forskjellige ordningene Husbanken har. Dette vil ikke forplikte Eidsberg Kommune økonomisk. Ansvar: SLT koordinator og NAV Når: Høsten 2012.

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016

Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016 Handlingsplan mot barnefattigdom 2013-2016 1 Sammendrag Antallet fattige barn (0-18 år) har steget de siste årene. I 2010 bodde det 99 728 barn i Norge som ble definert som fattige. Samme periode bodde

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

ARKIV: F03 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyre

ARKIV: F03 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyre Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Ann Oppheim Jørgensen SAKSMAPPE: 2007/3998 ARKIV: F03 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyre KRIMINALITETSFOREBYGGENDE ARBEID Oppstart av prosjektet

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE...

1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... Innholdsfortegnelse 1. TVERRFAGLIG SAMARBEID I FREDRIKSTAD KOMMUNE... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Innledning... 3 1.3 Styringsdokumenter for det tverrfaglige samarbeidet:... 4 1.4 Formål... 4 1.5 Mål...

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

De fattige barna i det rike landet

De fattige barna i det rike landet Laila Marie Wolles Velferdsalliansen De fattige barna i det rike landet Utfordringer sosionomer og sosialt arbeid står overfor i møte med barnefattigdom. Gutten hadde to like bukser. Den ene buksa hadde

Detaljer

Rapporten er skrevet av Roy Juvik

Rapporten er skrevet av Roy Juvik HVA KJENNETEGNER UNGDOM MED MINORITETSBAKGRUNN SOM OPPHOLDER SEG PÅ UTEKONTAKTENS ARENAER? En kartleggingsrapport om ungdommenes helse, fritid og skolehverdag Rapporten er skrevet av Roy Juvik 1 Innhold

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm

PIO Pa rørendesenteret i Oslo. AÅ rsmelding 2014. Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud PIO Pa rørendesenteret i Oslo AÅ rsmelding 2014 Personlig ombud Steinar Kaarikstad, Joakim Serpinsky og Gro Tingelholm Personlig ombud Personlig ombud er et tilbud til mennesker med nedsatt

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2012

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG. Arbeidet blant Rom 2012 EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2012 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER KOMMENTARER TIL STATISTIKKENE RESULTATER DEN LANGE

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG

EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG EN PLASS I SAMFUNNET OGSÅ FOR MEG Arbeidet blant Rom 2014 INNLEDNING OMDIRIGERING AV MIDLER - FRA HELHETLIG PROSJEKT TIL OFFENTLIGE SYSLER STATISTIKKER KOMMENTARER TIL STATISTIKKENE RESULTATER DEN LANGE

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer