Årsmelding Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

2 Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8 Næringspolitikk...10 Matpolitikk, klima og miljø...14 Et medlemsskap du har nytte av...16 Statistikk...18 Styrer, råd og utvalg...21 Styret...22 Administrasjonen...23 Økonomi...25 Revisjonsberetning...32

3 Styrets beretning Styret har som mål at NHO Mat og Bio skal være medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter på områder av felles interesse, og legge forholdene til rette for fremtidig utvikling, lønnsomhet og verdiskaping. I 2011 har styrets arbeid vært preget av sammenslåingen av NHO Mat og Bio og Landbrukets Arbeidsgiverforening. Representanter fra styrene fra de to foreningene har gjennomført forhandlinger høsten 2011 med sikte på en sammenslåing, før det på ekstraordinær generalforsamling i desember ble gjennomført endringer i NHO Mat og Bio sine vedtekter, slik at en sammenslåing kunne gjennomføres fra årsskiftet Av større næringspolitiske saker som har opptatt NHO Mat og Bios styre i 2011, er arbeidet med NOU 2011:4 Mat, makt og avmakt om styrkeforholdene i verdikjeden for mat og Melding til Stortinget nr. 9 ( ) Velkommen til bords. Etter en grundig behandling av NOU 2011:4 Mat, makt og avmakt om styrkeforholdene i verdikjeden for mat, gav styret sammen med styret i NHO Mat og Drikke i sin høringsuttalelse støtte til forslag om å etablere en lov om forhandlinger og god handelsskikk i dagligvaresektoren, samt forslaget om et ombud for å håndheve og sanksjonere dette. Melding til Stortinget nr. 9 ( ) Velkommen til bords ble lagt fram av Regjeringen i desember I styrets innledende kommentar til denne, gis det støtte til Regjeringens mål om at matproduksjonen i Norge skal vokse i takt med økende folketall og vektlegging av importvernets betydning for hele den norske matproduserende verdikjeden. Samtidig er styret tilfreds med at Regjeringen har fulgt opp vårt forslag om å fjerne den særnorske matproduksjonsavgiften. Styret har arbeidet med rekruttering og kompetanse i næringen. Dette har resultert i etableringen av de to kompetanseprosjektene, FEED, et kompetanseprosjekt i matindustrien, og VELG SKOG, skognæringens kompetanse- og rekrutteringsprosjekt. Tariffoppgjøret 2011 var et mellomoppgjør hvor alle NHOs tariffavtaler ble forhandlet under ett. Resultatet endte med et generelt tillegg på kr. 2 for de av NHO Mat og Bios overenskomster med et lønnsgjennomsnitt over 90 % av industrien. De overenskomster som falt under 90 % av industriens lønnsgjennomsnitt fikk i tillegg kr. 1 i det sentrale oppgjøret. NHO Mat og Bios overenskomster åpner for lokale lønnsforhandlinger. Tilbakemeldinger viser at lokale lønnsforhandlinger har blitt gjennomført i tråd med overenskomstens bestemmelser for lokal lønnsdannelse. Styret ser det som svært utfordrende at lønnsutviklingen, som gang på gang innebærer tillegg høyere enn våre handelspartnere, bidrar til en generelt lavere lønnsomhet og marginer. Styret har i 2011 hatt fokus rettet mot forebyggende HMS-arbeid. Prosjektet Sammen for et godt arbeidsmiljø ble avsluttet med gode resultater. Ut fra dette ser styret at sykefraværet har gått ned i bedrifter som har fått på plass et tett og avklart samarbeid mellom ledelsen, tillitsvalgte og verneombudet, og vil derfor følge opp dette arbeidet videre. Faglige aktiviteter i 2011 Styret konkluderer med at det også i 2011 har vært arbeidet systematisk og målrettet innenfor alle NHO Mat og Bios områder. På arbeidsgiverområdet og HMS-området er det i 2011 blitt avholdt flere bransjevise kurs og konferanser, og hvor tilbakemeldingene på disse har vært svært gode. Styret registrerer også en betydelig økning i antall henvendelser fra medlemsbedriftene på arbeidsgiverområdet. Som et nytt tilbud på området er det etablert månedsbrevet med fokus på arbeidsgiverspørsmål, HMS og IA. I tillegg til de områdene som er nevnt innledningsvis innenfor det næringspolitiske arbeidet, ønsker styret å fremheve det næringspolitiske seminaret i 2011, hvor tematikken var rettet mot konkurransekraft i verdikjeden, med et spesielt fokus på korn og kraftfôrproduksjon. Styret bevilget i 2011 midler til arbeidet med å etablere rammer for eksport av kjøtt/kjøttbiprodukter til tredjeland for å se på nye forretningsmuligheter innen sektoren. I tillegg har styret vært engasjert i arbeidet med en felles esporingsløsning for sektoren og etableringen av en ny kjøttkontroll. 1

4 2 Administrasjonen Pr var det 8,45 årsverk i administrasjonen, fordelt på 6 kvinner og 3 menn. Av disse er 8 personer fast ansatt, 0,65 årsverk leies fra NHO Mat og Drikke, mens NHO Mat og Bio leier ut 0,2 årsverk til NHO Mat og Drikke. Dette er uforandret fra ett år i forveien. Sykefraværet i 2010 i NHO Mat og Bio var 3,2 %. Foreningen har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. NHO Mat og Bio gjennomførte, i samarbeid med NHO, en mindre arbeidsmiljøundersøkelse høsten Denne viste en meget bra trivsel og et godt arbeidsmiljø i landsforeningen. Det har ikke vært skader eller ulykker knyttet til arbeidssituasjon blant de ansatte i NHO Mat og Bio har ikke aktivitet som kan anses som miljøbelastende eller forurensende. Haavard Elstrand sluttet i NHO Mat og Bio i mars 2011, og Gaute Lenvik ble ansatt som ny administrerende direktør fra den 1. juni Camilla Schrader Roander var konstituert som administrerende direktør i april-mai Tove Auren sa opp sin stilling som fagsjef HMS/IA den 22. desember 2011 med virkning fra 15. januar Kari-Ann Simonsen valgte å gå av med pensjon fra sin stilling i NHO Mat og Bio med virkning fra den 31. desember Styret ønsker spesielt å rette en takk til Haavard Elstrand for den innsatsen han har lagt ned i utviklingen av organisasjonen fra tidligere KIFF, og gjennom fusjonene med Skogbrukets Landsforening og Norkorn, til etableringen av NHO Mat og Bio. Styret vil også gi Haavard en særskilt honnør for det omfattende og avgjørende arbeidet han la ned i forkant av etableringen av NHO Mat og Landbruk. Organisasjonen 15 medlemsbedrifter var representert på generalforsamlingen 28. april. Generalforsamlingen vedtok enstemmig årsberetning og regnskap. Medlemskontingenten ble holdt uforandret for Konserndirektør Egil Olsvik (Nortura SA) ble gjenvalgt som styreleder, og Erik Yggeseth (Voss Kjøttindustri AS) ble gjenvalgt som nestleder. Styret har bestått av 9 menn og 1 kvinne. Styret avholdt 10 styremøter, og behandlet i alt 93 saker. Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i NHO Mat og Bio den 20. desember Til behandling lå forslag om endring av vedtekter, inklusive endring av navn på foreningen og valg av styre til NHO Mat og Landbruk. Konserndirektør Egil Olsvik (Nortura SA) ble valgt som styreleder, og Erik Yggeseth (Voss Kjøttindustri AS) ble valgt som nestleder. Styret i NHO Mat og Landbruk består av 11 menn og 3 kvinner. Antallet medlemsbedrifter i NHO Mat og Bio pr var på 374 mot 371 registrerte bedrifter ett år i forveien. Antall årsverk i medlemsbedriftene var pr på ca mot ca årsverk ved utgangen av NHO Mat og Bio har også i 2011 ivaretatt sekretariatsfunksjonen for Skogbrukets Landsforening (SL) og Norkorn, som begge er bransjeforeninger i NHO Mat og Bio. Medlemmer av SL og Norkorn er også medlemmer av NHO Mat og Bio. Begge foreninger avgir egne årsmeldinger. Erfaringene fra samarbeidet er gode. Økonomi Styret i NHO Mat og Bio vedtok i 2010 å styre mot et negativt resultat på kr, samt et mål om å redusere egenkapitalen for Opp/Ut-fondet i Regnskap for 2011 viser et resultat i regnskapet på minus kr ,- i drift, og et resultat på minus kr ,- i opp/ut-prosjekter. Dette har medført at egenkapitalen for Opp/Ut-fondet er redusert til ,- og annen egenkapital til kr ,-. Netto finansinntekter utgjorde kr ,-. Avviket i underskuddet i driftsregnskapet er i hovedsak knyttet til høyere personalkostander, lavere finansinntekter, større oppgraderinger av datasystemer og større kjøp av eksterne tjenester enn det som var budsjettert for NHO Mat og Bio driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Fremover NHO Mat og Bio og Landbrukets Arbeidsgiverforening ble slått sammen til NHO Mat og Landbruk ved årsskiftet 2011/2012. Styret vil derfor i 2012 ha hovedfokus rettet mot å utvikle den beste næringspolitiskog arbeidsgiverforening for bedrifter i produksjon og foredling av mat, produkter og tjenester med basis i landbruk, arealbruk og dyrehold.

5 NHO Mat og Landbruk har ca. 850 medlemsbedrifter som sysselsetter omlag årsverk. Bedriftene har tilhørighet innen kjøttindustri, meieri, skogbruk, kornog fôrmøller, gartnerinæringen, regnskap, avløserlag, avlsorganisasjoner og tilhørende tjenesteytende næringer. Styret legger til grunn at NHO Mat og Landbruk skal: arbeide for en bærekraftig lønnsdannelse, velordnede avtaleforhold og tillitsfullt samarbeid mellom partene i arbeidslivet, være den beste rådgiver på øvrige arbeidsgiverpolitiske forhold for sine medlemmer, bidra til å sikre rekruttering og kompetanseutvikling der medlemsbedriftene ser behov, bidra til at arbeidet med HMS styrkes, med særlig vekt på oppfølging av IA-avtalen, bidra til å øke og videreutvikle den politiske forståelse for viktige rammebetingelsene for verdiskaping og konkurransekraft i industri og bedrifter med basis i og tilknytning til norsk landbruksproduksjon og arealbruk. Styret takker administrasjonen og alle som har deltatt i fagutvalgene til NHO Mat og Bio, for godt utført arbeid i Oslo,

6 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål Arbeidsgiverservice NHO Mat og Bios to jurister er eksperter i arbeidsrett. De gir medlemsbedriftene juridisk bistand og rådgivning primært på områdene individuell- og kollektiv arbeidsrett (lønns- og arbeidsvilkår). Våre jurister jobber aktivt med å forebygge tvister gjennom tidlig og rask rådgivning pr. telefon, e-post og møter med bedriftene. Et overordnet mål er at våre medlemsbedrifter skal kjenne til lov- og avtaleverk slik at disse følges og bedriftene utvikles til gode, forutsigbare og lønnsomme arbeidsplasser. Tariffoppgjøret Tariffoppgjøret 2011 var et mellomoppgjør hvor samtlige av NHOs tariffavtaler forhandles sentralt, og hvor NHO Mat og Bios forhandlingssjef inngår i NHOs forhandlingsutvalg. Resultatet ble et generelt lønnstillegg på kr. 2,-. I tillegg ble det gitt en krone til på utvalgte overenskomster hvor lønnssnittet på overenskomstområdet lå under 90 % av industrigjennomsnittet. For NHO Mat og Bios sentrale overenskomster resulterte oppgjøret til at Grossistavtalen og Overenskomst for Møller og fôrblanderier fikk et generelt tillegg på kr. 2,- pr. time, mens Egg- og fjærfekjøtt overenskomsten, Kjøttindustrioverenskomsten og Naturbruksoverenskomsten fikk kr. 3,- pr. time i tillegg. Tallene baserer seg på 37,5 t/uke. NHO Mat og Bio la stor vekt på å informere og inkludere medlemsbedriftene både forut for oppgjøret og når enighet forelå. Dette da resultatet har stor økonomisk betydning for en rekke av våre medlemmer. Informasjon om oppgjøret ble fortløpende lagt ut på våre hjemmesider, nyhetsvarslinger sendt ut og frokostmøter arrangert i etterkant av forhandlingene. Påfølgende lokale forhandlingene ved den enkelte bedrift er gjennomført uten annen bistand fra NHO Mat og Bio, enn telefonisk og noe skriftlig rådgivning. Advokatbistand NHO Mat og Bios jurister besvarer flere telefoner og e-poster daglig. Hovedtyngden av henvendelsene har vært knyttet til spørsmål om arbeidstid, styringsretten og mulige bemanningsreduksjoner. Også i 2011 har medlemsbedriftene hatt behov for rådgivning i forbindelse med gjennomføring av fusjoner, organisasjonsendringer og rasjonaliseringstiltak; problemstillinger der saksbehandlingen i forkant av tiltakene ofte står sentralt. Alle tvister i denne sammenheng er løst gjennom forhandlinger enten lokalt eller ved bistand fra organisasjonene. Våre to jurister/advokater representerer jevnlig medlemsbedriftene i tvister og rettsbehandlinger innenfor arbeidsrettsområdet. NHO Mat og Bios medlemsbedrifter søker oftest bistand i forbindelse med individuelle søksmål fra oppsagte og avskjedigede medarbeidere. Kurs og konferanser I samarbeid med NHO og de øvrige landsforeningene innen næringsmiddelindustrien, tilbyr NHO Mat og Bio medlemsbedriftene kurs- og opplæringsaktiviteter i arbeidsgiverspørsmål. I 2011 arrangerte NHO Mat og Bio en tariffkonferanse i 4

7 samarbeid med Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) og NHO Mat og Drikke. Tariffkonferansen gikk over to dager hvor hovedfokuset dag en var på norsk økonomi, resultatet av de sentrale forhandlingene og gjennomføring av lokale forhandlinger. Dag to fikk deltakerne et innblikk i hva som var nytt på arbeidsrettsfronten. I tillegg har det vært avholdt årlige kurs for kjøttbransjen, skogbransjen og kornbransjen samt bedriftsinterne kurs i arbeidsgiverspørsmål. De bedriftsvise kursene kombineres med bedriftsbesøk. I 2011 avholdt Landsforeningen en egen pensjonsdag hvor medlemmene fikk en god innføring i de endringer som har trådt i kraft og hvilken betydning dette ville få for bedriften og den enkelte ansatte. Utenlandsk arbeidskraft Rekruttering og innleie av arbeidskraft både fra inn- og utland vil utgjøre et betydelig og nødvendig innslag i flere av våre bransjer i overskuelig fremtid. NHO Mat og Bio har også i 2011 jobbet målrettet for å gjøre aktuelle lover- og avtaleverk kjent blant våre medlemmer. Medlemsinformasjon I 2011 startet NHO Mat og Bio opp med månedsbrev innen området arbeidsgiversaker, HMS og IA. Månedsbrevet inneholder bl.a. nyheter, aktuelle saker og spørsmål/svar. Her blir medlemmene fortløpende oppdatert på nyheter innenfor området og de får enkelt tilgang på sjekklister, maler og dokumenter som skal forenkle deres hverdag. Våre jurister skriver også artikler og innlegg i bransjeblader for på den måten å synliggjøre landsforeningen samt nå ut til andre medlemmer med aktuelt stoff. 5

8 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 6 NHO Mat og Bios fagsjef HMS/IA har som oppgave å bygge opp medlemsbedriftenes kompetanse innen HMS/IA, sikre etablering av et godt arbeidsmiljø, bidra til redusert sykefravær og styrket konkurranseevne for våre medlemmer. I 2011 har vi hatt fokus på forebyggende HMS-arbeid i tillegg til opplæring/kursing i folketrygdens regler og IAregelverket. Administrasjonen har bistått medlemsbedriftene per telefon, e-post og ved bedriftsbesøk. Administrasjonen har deltatt aktivt i NHOs HMSforum og innehatt sekretærfunksjonen i skogbrukets HMS-utvalg. NHO Mat og Bio har i 2011 oppfylt aktivitetsplikten i forhold til NHO. Et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Regjeringen og partene i arbeidslivet inngikk i 2010 en ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen.) Arbeid med IA-avtalen viser at bedrifter som jobber systematisk med forebygging og håndtering av sykefravær får resultater. Sykefraværet går ned, færre personer blir uføretrygdet og arbeidsmiljøet blir bedre. Godt IA-arbeid lønner seg. NHO Mat og Bio har derfor jobbet kontinuerlig for å øke antallet IA-bedrifter blant våre medlemsbedrifter. I 2011 kom NHO med Inkluderende.no - Verktøy for opplæring i inkluderende arbeidsliv. Dette og andre HMS-verktøy, til nytte for våre medlemmer, har NHO Mat og Bios fagsjef HMS deltatt aktivt i utarbeidelsen av. Sykefravær Gjennomsnittet, for de tre første kvartaler i 2011, viser at sykefraværet i kjøtt- og fjørfeindustrien ligger på 8,0 %. Sammenlignet med gjennomsnittet de tre første kvartalene i 2010 er dette en oppgang på oppgang på 0,2 %. For skogbruket er gjennomsnittet de tre første kvartalene i 2011 på 3,7 %, en oppgang på 0,4 % sammenlignet med det gjennomsnittlige sykefraværet de tre første kvartal 2010, som var på 3,4 %. I korn-/fôrbransjen har sykefraværet økt med 0,57 %, fra et gjennomsnitt på 3,86 % de tre første kvartal i 2010 til et sykefravær på gjennomsnittlig 4,43 % de tre første kvartal i Inn under korn- og fôrbransjen faller også fôrprodusenter som ikke er medlem i NHO Mat og Bio. Skog- og korn-/fôrbransjen har et sykefravær som ligger godt under gjennomsnittet i NHOs bransjer totalt. Forebyggende HMS-arbeid Alle bedrifter er lovpålagt å dokumentere et velfungerende system for forebyggende HMS-arbeid. NHO Mat og Bio har i 2011 utviklet verktøy bestående av skjemaer og beskrivelser av rutiner. Våre medlemmer oppfordres til å ta i bruk verktøyene som ligger ute på våre hjemmesider ( Kurs og konferanser NHO Mat og Bio har i 2011 invitert til, og avholdt 3-5 kurs, kurs i den vanskelige samtalen, lederkurs i virksomhetsstyring og ulike kurs i oppfølging av sykmeldte og gjeldende regelverk. Kompetanse hos ledere er helt avgjørende for å lykkes med sykefraværsarbeidet. I august arrangerte NHO Mat og Bio, i samarbeid med Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), en HMSkonferanse som gikk over to dager. Hovedtemaene var integrering og sammen for et godt arbeidsmiljø. Evalueringen viser god deltakelse og positive tilbakemeldinger fra NHO Mat og Bios medlemsbedrifter. Skogbrukets HMS-utvalg Administrasjonen er sekretariat for skogbrukets HMS-utvalg, som har medlemmer fra Fellesforbundet, SL, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Norges Skogeierforbund, Skogbrukets kursinstitutt og Arbeidstilsynet. Utvalget har en rådgivende funksjon og arbeider for bedre formidling av kunnskap om HMS-forhold, samt at bransjen skal oppfylle lovpålagte HMS-krav. Utvalget har økt aktiviteten siste år.. Prioriterte saker i 2011 har vært IA, systematisk HMS-arbeid og utarbeidelse av verktøy til bruk i HMS arbeidet. HMS-utvalget

9 fikk i 2010 innvilget støtte fra skogbrukets verdiskapingsfond. Pengene har i 2011 bl.a. blitt brukt til opprettelse av egen hjemmeside for utvalget og en delsesjon/hms konferanse på Skog og Tre. HMS-utvalget har også satt fokus på Arbeidsmiljø og sikkerhet i skogbruket samt Internkontroll i skogbruket. Prosjekter i 2011 NHO Mat og Bio har i 2011 nedlagt mye arbeid i HMS-prosjektet Sammen for et godt arbeidsmiljø. Prosjekter er rettet mot kjøtt- og fjørfeindustrien Sammen for et godt arbeidsmiljø Trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, NAV og partene i arbeidslivet. Prosjektet Sammen for et godt arbeidsmiljø, er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom partene i arbeidslivet, NAV og Arbeidstilsynet (3-parts samarbeidet). Prosjektet har opphav i sykelønnssaken i 2006, der det i kjølvannet av det såkalte Stoltenberg-utvalget, ble oppnådd enighet om en rekke tiltak for å redusere sykefraværet. Prosjektet Sammen for et godt arbeidsmiljø har vært et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene for sykehjems sektoren og kjøttindustrien med NAV og Arbeidstilsynet. I løpet av prosjektet har medlemmer i NHO Mat og Bio arbeidet innenfor følgende områder: Ledelse, Partssamarbeid og Systematisk HMSarbeid. Tilbakemeldingene fra bedriftene har gjennomgående vært meget positive. Det er oppnådd en rekke resultater spesielt knyttet til arbeidsmiljø og ledelse. Videre fremheves prosjektet som svært lærerikt for deltakerne. Prosjektet ble avsluttet høsten Sluttrapporten ligger ute på NHO Mat og Bio sine hjemmesider. Resultatene viser at styrking av 3-parts samarbeidet er meget positiv og bidrar til gode resultater for deltakerne. Dette samarbeidet ønsket deltakerbedriftene, Arbeidstilsynet og NAV å videreføre, og på slutten av 2011 startet arbeidet med prosjektet Sammen for et godt arbeidsmiljø en videreføring av

10 Rekruttering og kompetanse 8 Kompetanse handler om konkurransekraft for våre medlemsbedrifter og er derfor et prioritert område i NHO Mat og Bio. Målet er å sikre våre medlemsbedrifter tilstrekkelig tilgang på kompetanse over tid. Dette arbeidet gjøres i nært samarbeid med myndigheter, utdanningsinstitusjoner, opplæringskontorer og medlemsbedrifter. NHO Mat og Bio har deltatt aktivt i arbeidet med å utvikle Kunnskapsløftet til en arena for god fag- og yrkesopplæring. Våren 2012 skal samtlige forskningsrapporter og evalueringer av reformen være ferdigstilt. Men det har helt siden reformen ble innført i 2006 kommet sterke signaler fra skoler og bedrifter på at reformen ikke fungerer etter hensikten. Det blir blant annet for lite tid til fordypning i det enkelte yrkesfaget i skolen, og elevene går lei og faller fra da de møter en undervisning som er bred, generell og føles lite relevant. Frafallstatistikk og forskningrapporter er og entydige på dette området. NHO Mat og Bio har påpekt disse utfordringene via NHOs kompetanseforum, Faglige råd og Samarbeidsrådet for Yrkesopplæring (SRY). Det kan nå synes som at alvoret i situasjonen har sunket inn hos myndighetene, og vårt mål er en kraftig kursendring mot en mer praktisk og relevant fagopplæring. Skogbruket har vært et prioritert kompetanseområde også i Den mest arbeidskrevende aktiviteten ble å få finansiert og igangsatt det felles kompetanse- og rekrutteringsprosjektet Velg Skog. Det øvrige og løpende kompetansearbeidet rettet mot SLs medlemsbedrifter har blitt kanalisert gjennom NHO Mat og Bio. Kompetanse- og rekrutteringsprosjektet FEED Det felles treårige kompetanseprosjektet som nå har fått navnet FEED startet opp i januar Prosjektleder er Anne-Grete Haugen, og med seg har hun fagsjef Cecilie Hänninen. Prosjektet ble initiert av NHO Mat og Bio, LA, NHO Mat og Drikke og NNN. Tolv bedrifter inngår i referansegruppen og Landbruks- og matdepartementet støtter prosjektet. Prosjektet FEED har kommet svært godt i gang, og er allerede i sitt første år i gang med kompetansehevende aktiviteter i bedriftene. Første aktivitet i prosjektet var gjennomføringen av en bransjeworkshop hvor representanter fra referansebedriftene, partene i arbeidslivet, opplæringskontorene, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer deltok. Workshopen inngikk som en del av et større kartleggingsarbeid som prosjektet har satt i gang. Kartleggingen omfatter både matindustriens kompetansebehov fremover og omdømmestudier. Ansatte i referansebedriftene har også deltatt i et bransjepanel. FEED s rolle er å samle bransjen til et krafttak for å øke attraktiviteten til og kompetansen i matvareindustrien, ved en tydelig og attraktivt profil å samle seg bak. Prosjektet vil ha fokus på å profilere matindustrien som en attraktiv arbeidsplass. I tillegg skal prosjektet samarbeide med videregående skoler, fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner for å legge til rette for synliggjøring av studie- og karrieremuligheter på alle nivåer, og at det utvikles både grunnutdanning og etter- og videreutdanning som er i tråd med bedriftenes behov. Velg Skog, kompetanse- og rekrutteringsprosjektet i skogsektoren VELG SKOG er skognæringens kompetanse- og rekrutteringsprosjekt. Prosjektet ble fullfinansiert våren Benthe Løvenskiold Kveseth tiltrådte tillingen som prosjektleder i et treårig engasjement 1. august. Arbeidssted for prosjektleder er i Næringslivets Hus samlokalisert med NHO Mat og Landbruk. Prosjektansvarlige organisasjoner for det nasjonale prosjektet er Skogbrukets Landsforening, Skoglauget og Landbruks- og matdepartementet. Rekrutteringen til utdanninger innen skognæringen er for lav i forhold til behovet. Det er derfor nødvendig å øke søkertallet til aktuelle utdanningsinstitusjoner gjennom aktive og målrettede tiltak. Visjonen til prosjektet er å sikre samfunnet tilstrekkelig tilgang på fremtidsrettet kompetanse for en samfunnsmessig riktig forvaltning av skogressursene. Prosjektet har kommet godt i gang siste halvår av 2011, og målet videre er å få til en samordning av de ulike aktivitetene på rekrutteringsog kompetanseområdet i skognæringen. Prosjekter i skogsektoren Et forprosjekt i skogsektoren med formål å avdekke behovet for rekruttering av kompetent arbeids-

11 kraft til næringen ble sluttført i Deltagere i prosjektet var Skogbrukets kursinstitutt (initiativtaker), Landbruks- og matdepartementet, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Maskinentreprenørenes Forbund, Naturviterne, Skoglauget, Fellesforbundet og Skogbrukets Landsforening. Sluttrapporten konkluderer med at det er et behov for en samordning og et nav som kan binde sammen de ulike aktører og initiativ innen kompetanse- og rekruttering i skogsektoren. NHO Mat og Bio har tatt initiativet til å få på plass et treårig rekrutterings- og kompetanseprosjekt i skogsektoren med dette målet for øye. Prosjektet er tenkt å ta opp i seg det beste fra Skoglauget og prosjektet Velg skog. Det er laget en grov skisse av prosjektet og et totalbudsjett på 12 mill. kr. Ved utgangen av året var ikke fullstendig finansiering på plass, og arbeidet med etablering av prosjektet videreføres i Faglige råd Partene i arbeidslivet spiller en viktig rolle i fagopplæringen, og arbeidet kanaliseres for en stor del via de Faglige råd, og Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY). NHO Mat og Bio har interesser i følgende Faglige råd: Faglig råd for Naturbruk: Her er skogsoperatørfaget plassert. Ola Eid representerer SL. Han overtok medlemsplassen i september 2010 og sitter til rådene nyoppnevnes september SL deler plass med Maskinentreprenørenes forening (MEF), som er vår vararepresentant i rådet. Faglig råd for Restaurant- og matfag: NHO Mat og Bio har eget medlem i Faglig råd for Restaurant- og Matfag. Cecilie Hänninen representerer NHO Mat og Bio. Rune Dyrvik (FHL) er varamedlem. Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY): SRY er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og er det høyeste partssammensatte organet innen fagopplæringen. Fagsjef Kompetanse og fagopplæring Espen Lynghaug er nestleder i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY). Han sitter på vegne av hele NHO-fellesskapet. Matbransjens Kompetansekonferanse ble Landskonferansen 2011 De to kompetansekonferansene innen matindustri og reiseliv ble i år slått sammen til en felles konferanse. Landskonferansen som ble holdt på Gardermoen den oktober samlet rundt 120 mennesker fra næringsliv, skoler og organisasjoner - alle opptatt av rekruttering, utdanning og kompetanseutvikling innen hotell, restaurant, reiseliv eller matvareindustri. Arrangører av konferansen var NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Bio, LA, Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening og NHO Reiseliv. Det ble en svært vellykket todagers konferanse hvor det ble satt fokus på næringens kompetansebehov og samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. Matbransjens kompetansepris 2011 Landskonferansens Kompetansepris gikk i år til Geir Rune Larsen, på vegne av Fagnettverket for restaurant og matfag i Sør-Trøndelag. Fagnettverket har gjort en meget god jobb i arbeidet med å gjøre yrkesfagene våre kjent for ungdomsskoleelevene, noe som medførte en økning i søkningen på rundt 25 %. Formålet med prisen er å synliggjøre den som utmerker seg med sin satsing innen kompetanseområdet, enten ved utvikling av medarbeidernes kompetanse, ved fokus på rekruttering og fagopplæring eller ved kompetansetiltak som har gitt resultatforbedringer ved økt trivsel, økt effektivitet, lavere turnover og bedre kundetilfredshet eller læringsmiljø. Ferdighetskonkurranser og synliggjøring Matstreif 2011 på Rådhusplassen i Oslo ble den 16. september arena for finalen i Norgesmesterskapet i kjøttfag. Konkurransen ble gjennomført for både lærlinger og elever, med lokale uttakskonkurranser landet rundt, og med finale og kåring av Norgesmester i Oslo. De lokale uttakskonkurransene for lærlinger er viktige arenaer for synliggjøring av kjøttfagene. Kjøttbransjens Elitelag er landslaget til bransjen og består av 10 fagfolk fra hele landet. Elitelaget arbeider for å synliggjøre kvaliteten i kjøttfagene og i norske kjøttprodukter. Elitelaget har hatt et aktivt år og i 2011 deltatt på en rekke skolebesøk med informasjon om kjøttbransjen og kursing av elever. 9

12 Næringspolitikk WTO Forhandlingene i Doha runden har i flere år hatt liten eller ingen fremdrift. Riktignok forsøkte man i overgangen mellom 2010 og 2011 å intensivere samtalene, med ambisjon om et ministermøte påsken 2011 og fremleggelse av revidert utkast til avtale. Dette førte ikke frem, og etter påske var fokuset på hvordan forhandlingene kunne gå videre, også omtalt som plan B. Det mest konkrete forslaget var å bli enige om en begrenset avtale der bare noen elementer inngår, og da med hovedfokus på momenter av betydning for utviklingsland. Utviklingsdimensjonen er en sentral pilar for hele Doha mandatet. I andre halvår ble det klart at heller ikke denne strategien ville føre frem. Det planlagte ministermøtet desember ble likevel gjennomført. Selv om ministermøtet ikke inneholdt forhandlinger, ble medlemslandene enige om en erklæring der noe av hovedbudskapet var at en konstaterer at forhandlingene står i stampe, og at det er usannsynlig at alle elementene i Doha-runden kan ferdigforhandles som en samlet pakke i nær fremtid. Videre at mandatet fra Doha ligger fast, men at man må vurdere alternative tilnærminger til forhandlingene, at videre forhandlinger skal baseres på oppnådde fremskritt og at utviklingsdimensjonen må respekteres. Til tross for at fokuset på WTO er redusert de siste årene, har administrasjonen de siste årene opparbeidet seg god innsikt i de viktigste spørsmålene. I 2011 ble det gjennomført en beregning av beskyttelsen som tollvernet gir med dagens priser. Artikkel 19 Etter lengre tids forhandlinger kom Norge og EU til enighet i januar Avtalen ble formelt godkjent av både EU og Norge november 2011, og avtalen ble implementert fra 1. januar De viktigste endringene er etablering av importkvoter fra EU for storfe (900 tonn), kylling (800 tonn) og gris (600 tonn) og at importkvoten for ost utvides med 2700 tonn. Kvotene på kjøtt vil inngå som en del av en eventuell fremtidig WTO avtale, og blir derfor omtalt som midlertidige. Norge har også gitt tolllettelser eller importkvoter på enkelte innsatsvarer til konserves- og fôrindustrien, mindre økninger i importkvotene for andre kjøttvarer og tollreduksjon/tollfrihet på enkelte blomster og planter. Melding til Stortinget nr. 9 ( ) Regjeringens arbeid med ny stortingsmelding om mat- og landbrukspolitikken har pågått siden Våren 2010 ble det utarbeidet et felles innspill fra NHO Mat og Bio. Regjeringen la frem sin melding til stortinget på slutten av 2011, og næringskomiteen gjennomførte deretter sin høring 6. januar NHO Mat og Landbruk deltok på høringen. Vårt hovedbudskap var at vi stilte oss bak meldingens mål om at matproduksjonen skal vokse i takt med økende befolkning, men at meldingen må ha et tydeligere fokus på tiltak som styrker fremtidig konkurransekraft og lønnsomhet i hele verdikjeden. Videre påpekte vi at meldingen er lite offensiv med tanke på innovasjon og forskning og at en bør se på organisering av Mattilsynet med sikte på både å redusere kostnader og styrke kvaliteten på tilsynets arbeid. Administrasjonen har også hatt flere samtaler med politikere på Stortinget for å formidle våre synspunkter på meldingen. Arbeidet vil bli fulgt opp i For å følge opp vårt innspill fra mai 2010, initierte og gjennomførte NHO Mat og Bio en utredning i samarbeid med NILF. Rapporten var tenkt både som oppfølging av innspill til stortingsmeldingen og inn mot næringspolitisk seminar november Rapporten beskriver både hovedutfordringene verdikjeden står ovenfor, dvs svak lønnsomhet og økende konkurranse, og drøfter noen forslag til hvordan politikk og rammevilkår eventuelt kan endres for å bedre rammevilkårene for norsk matproduksjon. Konkret drøfter rapporten både hva reduksjon i kraftfôrpris kan bety og omtaler kort hva endringer i struktur og skala kan bidra med i forhold til å redusere kostnader og styrke verdikjedens lønnsomhet. Rapporten drøfter også andre konsekvenser av tiltakene. Utredningen har blitt gjennomført i nært samarbeid med foreningens største bransjer på matområdet og både FKRA, Norkorn, Nortura, KLF, Stabburet og TINE har deltatt i arbeidsgruppen. 10

13 NOU-Mat, avmakt styrkeforholdene i verdikjeden for mat. NOU om styrkeforholdene i verdikjeden for mat ble lagt frem våren 2011, og hadde høringsfrist 1. desember NHO Mat og Bio har i mindre grad vært involvert i arbeidet, da medlemmenes interesser i hovedsak har vært ivaretatt av Dagligvareleverandørenes forening (DLF). NHO Mat og Bios rolle har vært å bidra til felles synspunkter rundt disse spørsmålene i NHO fellesskapet. Både ved å arbeide for en felles uttalelse fra NHO Mat og Bio og NHO Mat og Drikke, og et felles utspill fra NHO og LO. I de to matforeningenes høringsuttalelse støttes forslaget om en lov om forhandlinger og god handelsskikk i dagligvaresektoren, samt forslaget om et ombud for å håndheve og sanksjonere loven. Saken er viktig for norsk matindustri og foreningens medlemmer, og vil bli fulgt opp i Næringspolitisk seminar Rammen for næringspolitiske seminar 2011 var hvordan styrke konkurransekraft og lønnsomhet i matindustrien og verdikjeden. På seminaret ble temaet drøftet av både myndigheter, representanter fra næringen, forskere, politikere og lederen av Norges Bondelag. Selv om de ulike innleggene hadde noe forskjellig innfallsvinkel, var det enighet om behovet for å se hele verdikjeden samlet ved politikkutformingen og at tilgang på kompetanse og godt kvalifisert arbeidskraft også vil være avgjørende for næringens fremtid. Det var også stor grad av enighet om importvernets betydning, og at utviklingen må ta utgangspunkt i hva markedet og forbrukerne ønsker. Seminaret ble avsluttet med en debatt. 114 deltakere fra i hovedsak myndigheter, matindustrien og interesseorganisasjoner var til stede, og basert på tilbakemeldingene var de meget godt fornøyd med seminaret. Innspill jordbruksoppgjøret I NHO Mat og Bios innspill til jordbruksoppgjøret var hovedfokuset på behovet for å styrke konkurransekraften i verdikjedene, og således i tråd med innspillet til ny stortingsmelding. Konkret ble det foreslått å øke prisnedskrivingssatsene på korn, fjerne matproduksjonsavgiften og plantevernmiddelavgiften og effektivisering av kjøttkontrollen. Videre ble det foreslått å sette ned en arbeidsgruppe med mandat til å foreslå strategier for hvordan øke norskandelen i kraftfôret, inklusive hvordan løse kvalitetsutfordringer og møte endringene påetterspørselssiden. Kvalitetsutfordringene omfatter også problemene som følger av mykotoksiner i korn og de utfordringene dette gir for markedsordningen for korn. Korn/kraftfôr På området korn og kraftfôr har de viktigste sakene vært innspill til jordbruksoppgjøret 2011, arbeidsgruppe fraktordningene korn og kraftfôr og arbeidet med å følge opp utfordringene som høyt nivå av mykotoksiner skaper. Mykotoksiner i korn ser ut til å bre om seg i omfang og rammer nå både havre, bygg og hvete. Dette skaper ekstra utfordringer for kraftfôrprodusentene og markedsordningen for korn. Analyser ved mottak og pristrekk for dårlig kvalitet ble innført kornhøsten 2011, og har blitt godt mottatt av kornprodusentene. Analysene har også gjort det mulig å grovsortere kornet etter kvalitet, som igjen har gjort det enklere for kraftfôrprodusentene å produsere et tilfredsstillende kraftfôr. Bransjen er også glad for at markedsregulator våren 2011 avklarte at markedsreguleringen også fremover kan ta ansvar for kvalitetsskapte overskudd. NHO Mat og Bio ble invitert med i arbeids gruppen som skulle gå gjennom fraktordningene på korn og kraftfôr. Av ressurshensyn var det ikke mulig for administrasjonen å delta i selve arbeidsgruppen, men Frode Toven fra Norgesfôr, deltar som NHO Mat og Bios representant. Arbeidet koordineres i foreningens kornutvalg og ferdigstilles våren Korn og kraftfôr har også vært sentralt utredningen som NILF har gjort, og stod også i fokus på vårt næringspolitiske seminar. NILF rapporten drøfter både hva en reduksjon i kraftfôrpriser kan bety, hvordan kraftfôrprisene kan reduseres og forholdet mellom kraftfôr og grovfôr. 11

14 Samferdsel NHOs innspill til ny Nasjonal Transportplan (NTP) NHO startet arbeidet med innspill til ny NTP ved slutten av 2010, og innspillet ble lansert i januar Det har vært gjennomført enkelte utredninger og etablert en arbeidsgruppe med deltakelse fra NHO sentralt, regionforeningene, landsforeningene samt bedriftsrepresentanter. NHO Mat og Bio har løpende gitt innspill til dokumentet, og har i stor grad fått gjennomslag for sine synspunkter. Administrasjonen har samarbeidet med bransjerepresentanter fra både skognæringen og matindustrien. Hovedpunktene i NHOs innspill var behovet for større investeringer i samferdsel og forslag som vil redusere gjennomføringstiden. I tillegg har fellesskapet avgitt en liste over prioriterte prosjekter for neste NTP. Synliggjøre matindustrien NHO Mat og Bio bidrar til utgivelsen av NILF-rapporten Mat og Industri. Rapporten dokumenterer status og utvikling i matindustrien i Norge og EU. I tråd med tidligere år ble det også i 2011 laget en rapport og arrangert et seminar hvor både politikere og representanter fra matindustrien deltok. Næringspolitisk utvalg NHO Mat og Bio Viktigste saker har vært innspill til ny stortingsmelding om mat- og landbrukspolitikken, herunder utredningsprosjekt i samarbeid med NILF, innspill jordbruksoppgjøret, prosjekt oppdatering av luft i tollvernet samt løpende oppfølging av andre handels- og næringspolitiske saker av betydning for verdikjeden for mat. Handelspolitisk utvalg NHO NHOs handelspolitisk utvalg ble opprettet i 2009, og er rådgivende for administrasjonen i NHO sentralt. Det ble avholdt fire møter i De viktigste sakene var å følge WTO forhandlingene, EFTAs frihandelsforhandlinger, samt drøfte andre aktuelle handelspolitiske tema. Utredning om fremtiden for norsk melkeproduksjon NHO Mat og Bio og NHO Mat og Drikke gjennomførte i 2011 en utredning i samarbeid med aktørene i norsk meierisektor. Formålet har vært å drøfte både trusler og muligheter for tilpasning, i både næring og politikk/rammevilkår. 12

15 13

16 Matpolitikk, klima og miljø 14 Viktige saker i 2011 har blant annet vært oppstart av kompetanseprosjektet Eksport av kjøtt/kjøttbiprodukter til tredjeland, prosjektet Framtidsrettet kjøttkontroll, etablering av nytt kontaktpunkt med Mattilsynet, oppfølging av miljø- og klimaarbeidet samt etablering av arbeidsgruppe for utvikling av FoU-strategi i kornsektoren. Arbeidet på matpolitikkområdet utvikles og utøves i nært samarbeid med de øvrige aktørene gjennom matpolitisk utvalg og miljø- og klimautvalget. Samarbeid med Mattilsynet etablering av Strategisk næringsmiddelforum Strategisk næringsmiddelforum ble etablert i Dette forumet erstatter delvis Mattilsynets kontaktforum, men med noen endringer i representasjon og mandat. NHO Mat og Bio representerer medlemmer utenfor kjøttindustrien i dette forumet. Forumet skal gi innspill til mattilsynets planer, prioriteringer og strategiske valg på næringsmiddelområdet, regelverksutvikling, kommunikasjon samt være et forum for diskusjon av fagsaker av større betydning. Mattilsynet tilsyn/gebyr/enhetlighet NHO Mat og Bio har sammen med medlemmene siden etablering av Mattilsynet i 2004 påpekt overfor myndighetene det urimelige og konkurransevridende i å ha en særnorsk matproduksjonsavgift. Avgiften ble bestemt opphevet fra som en del av jordbruksforhandlingene i NHO, sammen med en rekke landsforeninger, gjennomførte ved VISTA Analyse i 2011 kartlegging av samlet gebyrbelastning og gebyrgrunnlag for NHOs medlemmer. Flere tilsyn, bl.a. Mattilsynet, bli vurdert særskilt. Videre har Riksrevisjonen gjennomført en undersøkelse for å vurdere i hvilken grad Mattilsynets virksomhet er enhetlig og har gitt effektiviseringsgevinster som forutsatt da tilsynet ble etablert. Riksrevisjonens rapport vil offentliggjøres primo Mat og Bio har deltatt aktivt med begge utredningene. Framtidsretting og effektivisering av kjøttkontrollen Mattilsynet og kjøttindustrien startet i 2010 et felles prosjekt for å få en oppdatert, framtidsrettet og kostnadseffektiv kjøttkontroll. I 2011 er det gjennomført besøk i slakterier for å se på muligheter for forenkling, forbedring og felles bruk av data og datasystemer mellom tilsyn og virksomhet. Det er videre gjennomført vurdering av mulighetene for forenklinger i kontrollen og overføring av oppgaver fra tilsyn til virksomhet med bakgrunn i eksisterende EØS-regelverk. Eksport av kjøttbiprodukter Det ligger et stort potensiale for økt verdiskaping i kjøttindustrien gjennom eksport av kjøttbiprodukter til land utenfor EØS, blant annet til land i Østen. NHO Mat og Bio etablerte i 2011 et kompetansehevingsprosjekt med en prosjektleder i 20 % stilling for å skaffe kunnskap og erfaring, samt berede grunnen for et forpliktende samarbeid med norske matmyndigheter, noe som er en kritisk faktor i eksportarbeidet. Prosjekt esporing Prosjektet esporings mål var å etablere en nasjonal elektronisk infrastruktur for effektiv utveksling av informasjon og sporbarhet i matkjeden innen utgangen av Arbeidet med å lage et elektronisk system har vært gjennomført ved innleid ekspertise. I 2011 ble det gjennomført en prosess for å vurdere mulighetene for videreføring av prosjektet i form av et aksjeselskap. Det ble imidlertid konkludert med at det i 2011 ikke var tilstrekkelig grunnlag for en slik etablering. Fra kjøttindustriens side er det uttrykt ønske om og vilje til å få på plass et godt system for elektronisk sporing, men at det fortsatt står igjen noe arbeid med, og testing av, det systemet som er utviklet så langt. Mat og helse Som en direkte oppfølging av helsemyndighetenes kostråd som ble lagt fram primo 2011, arrangerte en samlet norsk kjøttindustri kostholdskonferansen MeetEat 1. september Målet var å øke kompetansen og forståelsen om sammenhengen mellom mat og helse, både internt i bransjen, og eksternt, gjennom å fasilitere en åpen debatt.

17 Klima/miljø 2011 var avslutningsåret for energi i fokus, et større energieffektiviseringsprosjekt i regi av Enova. NHO Mat og Bio har deltatt i styringsgruppen for prosjektet som omfatter korn/kraftfôr, bakeri-, bryggeri- og kjøttbransje. Det ligger et stort potensiale for å redusere energi kostnadene for de aktuelle bransjene. Prosjektet har gått ut på samarbeid/ læring i nettverk samt besøk av konsulent i bedrift. I 2011 har det vært gjennomført egne nettverkssamlinger for bransjene og flere bedriftsbesøk. Sluttrapport leveres primo NHO Mat og Bio deltar også i prosjektet ForMat, som skal kartlegge mengde og årsaker til at matavfall oppstår, og foreslå tiltak for å forebygge og redusere matavfall gjennom verdikjeden. Prosjektets mål er reduksjon av matsvinn med 25 % innen Prosjektets styringsgruppe er sammensatt av NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Bio, dagligvarehandelen, dagligvareleverandørene, grossistene, Nofima Mat og Østfoldforsk ning. Forskning og utvikling NHO Mat og Bio har i 2011 deltatt i følgende forskningsprosjekter/fou-aktiviteter: Klima/jordbruk; - rapport utgitt i 2011 i regi av FFL/JA og NFR. Et av hovedmålene med rapporten var å få et overordnet perspektiv mot en kunnskapsbasert, konkurransedyktig og bærekraftig norsk matproduksjon - i et helkjedefokus fram til forbruker. Mykotoksiner; - et forskningsprosjekt i regi av Bioforsk, Norges veterinærhøgskole, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Veterinærinstituttet. Hovedmålet med prosjektet er å redusere risikoen for forurensning med mykotoksiner i norsk mat og fôr, og vurdere helserisiko ved ulike smittesenarier hos dyr og menneske. Salmonella i fôrfabrikker; - et forskningsprosjekt i regi av Veterinærinstituttet, UiO og Nofima Mat. Målet er å få mer kunnskap om overlevelsesmekanismer hos Salmonella og effekt av ulike vaske- og desinfeksjonsmidler og metoder. NTP Food for Life; - Norsk teknologisk plattform som skal utarbeide viktige FoUområder for norsk matindustri. ProSafeBeef; - et EU-prosjekt der målet er å støtte europeisk produksjon av storfekjøtt gjennom økt og forbedret innovasjon fra jord til bord. Framtidig FoU-behov i korn/kraftfôrbransjen; - en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal definere bransjens viktigste FoU-behov i et 10-års perspektiv. Det arbeides med å samle hele bransje bak arbeidet. 15

18 Landsforeningen for m NHO Mat og Landbruk/NHO E 16 Som bedriftsleder vet du at gode resultater ikke kommer av seg selv. Derfor har NHO Mat og Bio i 2011 kjempet sammen med NHO, en kontinuerlig kamp for å legge forholdene til rette for næringsliv, bedriftsetableringer og entreprenørskap. Det kan virke som om det norske samfunnet tar verdiskaping og arbeidsplasser for gitt. Vi vet at det ikke kommer av seg selv, og det er vår oppgave å få resten av samfunnet til å forstå hva som kreves. Vi vet at det må tenkes nytt for at du og din bedrift skal ha best mulig levevilkår. Etter at NHO Mat og Bio og Landbrukets Arbeidsgiverforening ble til NHO Mat og Landbruk fra 1. januar 2012, står NHO Mat og Landbruk for all medlemsservice og forpliktelsene i forhold til tidligere medlemmer i NHO Mat og Bio og Landbrukets Arbeidsgiverforening. Din arbeidsgiverforsikring Du har sikkert merket at det er komplisert å være arbeidsgiver og at det er lett å trå feil. NHO-fellesskapet har landets fremste ekspertise på arbeidslivsspørsmål og vi står til din disposisjon. Enten det er enkle spørsmål om feriepengegrunnlag eller kompliserte juridiske problemstillinger som skal opp for rettsapparatet, kan du være trygg på at vi gir deg den nødvendige bistanden og de gode rådene. Advokatbistand ved arbeidsrettssak Saker eller tvister som berører ansettelsesforholdet, kan lett ende i rettsapparatet. Dette kan koste bedriften mellom og kroner. Som medlem i NHOfelleskapet kan våre advokater føre din rettssak for deg, om nødvendig helt til Høyesterett, mot en mindre egenandel. Tariff/kollektiv arbeidsrett NHO-fellesskapet forhandler frem tariffavtaler og deltar i lønnsoppgjørene. Vi hjelper deg også hvis det oppstår tvister om forståelsen av Hovedavtalen eller tariffavtalen. Har din bedrift en tariffavtale, har vi et solid støtteapparat som står til din disposisjon under de lokale lønnsforhandlingene. Du er også med i vår felles erstatningsordning som gir deg kompensasjon ved lovlige og ulovlige streiker. NHOs tjenestepensjon NHO tilbyr alle medlemmer markedets beste innkjøpsordning for obligatorisk tjenestepensjon (OTP). En rimelig, trygg og enkel løsning som varer! Alle medlemsbedrifter, liten som stor, får like gode betingelser. Dette sikrer din bedrift en kostnadseffektiv ordning enkel å få på plass enkel å administrere. NHO overvåker markedet du kan føle deg trygg, også over tid NHO er «vaktbikkja» som passer på ordningen. NHOs eksperter på pensjon og forsikringer har endevendt hver eneste «liten-skrift»-detalj i avtalen, og vi kan forsikre om at ordningen er svært god på alle områder. Storebrand har også en egen kontaktperson som er oppdatert på spesielle bransjeutfordringer. Småbedriftene er hørt, fordi NHO-fellesskapets volum gir betydelig forhandlingsstyrke. Din bedrift får 100 % av fordelene ved å være i et stort fellesskap. Avtalen med Storebrand Livsforsikring AS gir våre medlemmer tilbud om svært gunstig kollektiv pensjonsforsikring, helseforsikring og personalforsikring. Avtalen inneholder også individuell rådgivning til dine ansatte til unike produktbetingelser. Vi anbefaler alle våre medlemmer å kontakte Storebrand for å få nærmere informasjon om ordningen og de fordeler dette vil kunne gi bedriften. Les mer om hva NHO Tjenestepensjon koster på Storebrand regner gjerne på et konkret tilbud for din bedrift. Ring Storebrands kundesenterfor NHO på telefon Andre medlemsfordeler Som medlem har bedriften i tillegg disse fordelene: Inkludert i kontingenten: Eksperthjelp i arbeidsrett Vi tilbyr juridisk eksperthjelp i arbeidslivsspørsmål. Har du problemer med å tolke en ny lov? Er du usikker i forbindelse med ansettelser, oppsigelser, sykdom, trygd, pensjon, arbeidsmiljø, virksomhetsoverdragelse, permittering, permisjon og HMS? Ring oss for gratis juridisk rådgivning.

19 t medlemskap du har nytte av! atindustri og landbruk Elektronisk sjekkliste for utenlandsk arbeidskraft NHO har utarbeidet en elektronisk sjekkliste som er et praktisk hjelpemiddel for NHOs bedrifter som bruker arbeidskraft fra utlandet eller som vurderer å gjøre det. Felles erstatningsordning ved streik Vi er din aktør i lønnsoppgjøret. Når arbeidstakere har tariffavtale, må bedriften forholde seg til en eller flere fagforeninger. Som medlem i NHO-fellesskapet, får du et solid støtteapparat til disposisjon under lokale forhandlinger. Du vil også nyte godt av en felles erstatningsordning dersom det bryter ut streik, lovlig eller ulovlig, i din bedrift. En kanal for å påvirke næringspolitiske saker Vi har bred erfaring fra arbeid med ulike nærings- og handelspolitiske spørsmål i tilknytning til landbruksog matindustri. Det gjør at vi kan bistå våre medlemmer i kontakt med myndigheter og politikere. Dette kan omfatte både avklaringer av enkeltspørsmål, ulike typer rådgivning samt at vi også initierer og gjennomfører prosesser med tanke på endringer og tilpasninger av gjeldende regelverk. Hjelp i ditt distrikt. Regionkontoret bistår deg, NHOs 15 regionkontorer tilbyr rask service og møteplasser til deg der du er. Finn ditt på nho.no/regionforeninger Nyttige bransjenettverk og faglige møteplasser For mange er tilgangen til gode møteplasser et kjærkomment påfyll i en hektisk hverdag. Gjennom våre seminarer og nettverk møter du mennesker med samme interesser. Aktuelle skjemaer/nyttige verktøy Bruk våre skjemaer. Vi har utarbeidet mange standarder du som medlem kan dra nytte av, blant annet skjemaer for ansettelser, permitteringer, oppsigelser, avskjed, drøftelser, sykefraværsarbeidet, fraværsregistrering og mye mer. Ta kontakt hvis du har spørsmål eller vil ha hjelp til å fylle ut skjemaene. HMS-bistand For å gjøre det enklere for NHOs medlemmer å følge sykmeldingspraksisen har NHO utarbeidet en veileder for arbeidsgivers oppfølging av sykemeldte. Veilederen har tatt utgangspunkt i ny avtale om et mer inkluderende arbeidsliv og de regelendringene som vil følge av denne. I tillegg er det utarbeidet enkle verktøy. Verktøyene inkluderer skjema for fraværsregistrering, oppfølgingsplan for trinn 1 og 2 samt innkalling til og gjennomføring av dialogmøte. I tillegg til kontingenten: Kurstilbud gjennom Næringslivets Skole; naeringslivetsskole.no Vi arrangerer en rekke kurs og konferanser (tariff, HMS, kompetanse, næringspolitikk m.v.), som du som medlem har full tilgang til. NHO sentralt har også en rekke kurs og arrangementer. Følg med på: og www. nho.no. Rabatt på beredskapsavtale med Sjømannskirken Bedrifter som ønsker styrket beredskap for sine ansatte på oppdrag i utlandet, kan inngå avtale med Sjømannskirken. NHOs medlemmer tilbys 20 prosent rabatt for en avtale om slike beredskapstjenester. Advokatavtale på forretningsjus hos Eurojuris Norge NHOs medlemmer har regelmessig behov for juridisk bistand, også i forhold til andre spørsmål enn arbeidsrett. Derfor ønsker NHO å gi et medlemstilbud som gjør det enkelt å finne en advokat til en fordelaktig pris når slike behov oppstår i bedriftene. Derfor har NHO fremforhandlet en avtale med Eurojuris Norge som tilbyr NHO-medlemmer forretningsjuridiske tjenester til 15 % rabatt og en time gratis førstekonsultasjon. For mer info se NHO Mat og Landbruk er en landsomfattende arbeidsgiver- og næringspolitisk forening tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Som medlemmer kan opptas virksomheter som deltar i produksjon og foredling av mat og andre produkter og tjenester med basis i landbruk, arealbruk og dyrehold. 17

20 Statistikk Søkere til læreplasser * Industriell næringsmiddelproduksjon Pølsemakerfaget Slakterfaget Butikkslakterfaget Kjøttskjærerfaget Skogsoperatørfaget * Pr. 1. november 2011 Søkere til VG1, restaurant- og matfag og naturbruk og vg2 matfag og skogbruk VG Restaurant- og matfag Naturbruk VG Matfag Skogbruk Sysselsetting * 2010 Industri totalt Nærings- og nytelsesm. ind Kjøttindustri Skogbruk og skogbrukstjenester Kilder: SSB-registerstatistikk. * Fra 2009 er ny standard for næringsgruppering tatt i bruk i den registerbaserte sysselsettingsstatistikken. Gjennomsnittlig lønnsnivå for arbeidere Industri 162,98 171,69 181,74 188,40 194,14 200,90 Kjøttindustri 150,46 158,38 166,78 169,11 168,53 191,41 Skogbruk 140,31 146,49 154,58 160,11 164,30 170,51 Kilde: SSB/NHO 18

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss?

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Disposisjon Norkorns næringspolitiske arbeid 2011 Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Arbeidsgruppe fraktordninger korn og kraftfôr NILF utredning:

Detaljer

Årsmelding 2010. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2010. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2010 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Kurstilbud - Norkorn Advokat Caroline Weedon Heide og Forhandlingssjef Camilla Schrader Roander. NHO Mat og Bio Foto: Jo Michael 01.04.20111 Mest relevante

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

Årsberetning 2010. En bransjeforening i

Årsberetning 2010. En bransjeforening i Årsberetning 2010 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA MÅNEDSBREV OKTOBER 2012 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA HVA ER MÅNEDSBREV? Månedsbrevet inneholder nyheter, aktuelle saker og spørsmål/svar. Det vil også bli sendt ut sjekklister og maler. Dette er dokumenter

Detaljer

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL)

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) MBL jobber for at medlemmene skal ha fremtidsrettede rammebetingelser, og et godt og moderne avtaleverk. MBL er bransjens viktigste møteplass, og en sentral premissleverandør

Detaljer

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren espen.lynghaug@nhomatogbio.no g@ g Tlf 97586495 Fagsjef kompetanse og fagopplæring g NHO Mat og Bio Skal ha ledende d kompetanse på: Bransjenes fremtidige kompetansebehov

Detaljer

Årsberetning 2011. En bransjeforening i

Årsberetning 2011. En bransjeforening i Årsberetning 2011 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Styremøte 5. mars 2015 Hovedfokus for 2015 Eksternt Bransjens lønnsomhet Næringens behov for infrastruktur Bransjens omdømme Bransjens

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Årsmelding 2008. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2008. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2008 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon In n h o l d Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

2 Medlemsfordeler Norsk Industri. April 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk

2 Medlemsfordeler Norsk Industri. April 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk Medlemsfordeler Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Vi har tett dialog med politiske myndigheter og jobber i fellesskap for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon 1 NHO Mat og Bios virksomhetsidé: En landsforening som er medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere!

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Ønsker du å vite mer, som for eksempel hvilke medlemsbedrifter du fi nner i ditt område, kontakt oss gjerne! Norsk Industri er norges FRAMTID norsk Industri

Detaljer

Månedsbrev - juni 2013

Månedsbrev - juni 2013 Månedsbrev - juni 2013 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA (Inkluderende Arbeidsliv) Hva inneholder månedsbrevet? I månedsbrevet får du som medlem oppdatert informasjon om aktualiteter innen temaene arbeidsgiversaker,

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET

Detaljer

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr.

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Etablert 16. februar 2006 21 medlemsbedrifter Samlet omsetning for medlemmene: 3,4 mrd i 2010 Tilknyttet Byggenæringens

Detaljer

2 MEDLEMSFORDELER NORSK INDUSTRI. Oktober 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk

2 MEDLEMSFORDELER NORSK INDUSTRI. Oktober 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk Medlemsfordeler Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Vi har tett dialog med politiske myndigheter og jobber i fellesskap for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser

Detaljer

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA Månedsbrevet er sendt deg som abonnerer på vår nyhetsvarling innen temaene tariff og HMS. Er det andre i din bedrift som ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, kan de registrere

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Alle trenger kurs Vil du ha påfyll?

Alle trenger kurs Vil du ha påfyll? Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Universitetet for miljø- og biovitenskap Alle trenger kurs Vil du ha påfyll? Alle trenger kurs Enten behovet er å friske opp gamle kunnskaper eller lære noe

Detaljer

Årsberetning 2009. En bransjeforening i

Årsberetning 2009. En bransjeforening i Årsberetning 2009 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2016 2017 STRATEGI- OG MÅLOMRÅDER Rammebetingelser og markedsutvikling Energi og miljø Arbeidsgiverservice Jobbe for best mulig politiske rammebetingelser VISJON: VI

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Årsmelding 2012. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2012. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2012 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Norkorn har de siste årene funnet sin plass i NHO Mat og Landbruk. Året 2012 har derfor ikke vært preget

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Årsberetning 2008. En bransjeforening i

Årsberetning 2008. En bransjeforening i Årsberetning 2008 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Matindustriens rolle og betydning i verdikjeden for mat, i dag og fremover? 25. november 2011

Matindustriens rolle og betydning i verdikjeden for mat, i dag og fremover? 25. november 2011 Matindustriens rolle og betydning i verdikjeden for mat, i dag og fremover? 25. november 2011 departementsråd Leif Forsell Matindustriens rolle og betydning? Avgjørende betydning i dag og framover Avgjørende

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no så mange aspekter... At vi legger vekt på den enkelte virksomhets behov og situasjon, både i forhandlinger og vårt tjenestetilbud, er kanskje vår fremste kvalitet. Lars Haukaas, Adm. dir. Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Felles innsats delt glede. Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet

Felles innsats delt glede. Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet Felles innsats delt glede Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø Sykefraværet ved Finnsbråten Eidsvoll har gått fra 9,9 til 3 prosent på to år. Ved Grilstad AS

Detaljer

Årsmelding 2011. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2011. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2011 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Etter flere år med organisatoriske tilpasninger har både 2010 og 2011 vært preget av at Norkorn som

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr. 6

Referat fra rådsmøte nr. 6 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 24.01.2014 Vår referanse: 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 6 Dato: 04.12.13 Tid: 09:00

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

JULEINFORMASJONSHILSEN DES. 2012

JULEINFORMASJONSHILSEN DES. 2012 JULEINFORMASJONSHILSEN DES. 2012 From all of us to all of You! For NHO Mat og Landbruk har 2012 vært et begivenhetsrikt år. Det er fortsatt under ett år siden NHO Mat og Bio og Landbrukets Arbeidsgiverforening

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Norkorns næringspolitiske arbeid prioriteringer fremover

Norkorns næringspolitiske arbeid prioriteringer fremover Fagdag Norkorn 31. mars Norkorns næringspolitiske arbeid prioriteringer fremover Innspill jordbruksoppgjøret 2011 Rapport såkorn 2010/2011 Status WTO Generelt bakteppe for arbeidet Status t i dag: Verdikjede

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg /14 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. for helse og omsorg Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC ESARK-0305-201200435-74 Hva saken gjelder: Regjeringen

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Frøydis Vold Ekspedisjonssjef Norsk landbruksrådgivning 27.3.2012 2 Behov for å videreutvikle sektorens kunnskapssystem Produsenter av kunnskap Formidlere av

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

AbeliAs årsrapport 2010

AbeliAs årsrapport 2010 Abelias årsrapport 2010 Vår visjon: Drivkraft for kunnskapssamfunnet Vårt arbeid: Kunnskapsbedriftenes støttespiller og talerør Kronprins Haakon og Paul Chaffey, adm. dir i Abelia, på Næringslivskonferansen

Detaljer

Tove Auren, NHO Mat og Bio

Tove Auren, NHO Mat og Bio Tove Auren, NHO Mat og Bio Endringer i arbeidsmiljøloven 3-3. Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden!

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden! NFVBs måldokument 2013 til 2015 Styrker bransjen former fremtiden! NFVB gjør en svært viktig jobb for medlemsbedriftene. Lykkes vi med å styrke frisør- og velværebransjen, bidrar vi også til et økonomisk

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger.

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger. Endringer i AML De foreslåtte endringene av arbeidsmiljøloven (aml) ble 1.gangs behandlet i Stortinger tirsdag 24. mars 2015. Det er ingen grunn til å tro at det vil skje annet enn eventuelt små formalendringer

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken Departementsråd Olav Ulleren Norkorn 25. mars 2010 Regionale møter våren 2010 Region Dato Sted Agder og Telemark 23. februar Kristiansand Nord-Norge

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING

EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING EN SKADEFRI BYGGE- OG ANLEGGSNÆRING TILTAKSPLAN Oktober 2015 Alle skal komme trygt hjem fra byggeplassen Hvert år dør og skades arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Derfor ble HMS-charteret

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Til avtalepartene: 19.03.2016 - Landbruks- og Matdepartementet (LMD) - Norges Bondelag - Norsk Bonde- og Småbrukarlag INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015

Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015 Årsmøtet i Norske Felleskjøp 2015 Norske Felleskjøp SA Formål Norske Felleskjøp SA ivaretar sine medlemmers interesser i landbruket ved å løse fellesoppgaver på vegne av medlemmene gjennom aktiv markedsregulering

Detaljer

1 Navn og formål. 2 Medlemmer og betingelser for medlemskap

1 Navn og formål. 2 Medlemmer og betingelser for medlemskap Vedtekter for Sjømat Norge Vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 8. november 2001. Endret 9. april 2003, 12. april 2007, 2. april 2014 og 26. mars 2015. 1.1 Foreningens navn er Sjømat Norge. 1

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

NELFOs mål og strategier

NELFOs mål og strategier NELFOs mål og strategier 2014 2015 Nye utfordringer gir nye muligheter NELFOs strategier for 2014 2015 sammenfaller med at Norge har fått et nytt politisk flertall på plass. Det gir oss nye muligheter,

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer