VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk"

Transkript

1 VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13. september 1992, 20. september 1995, 15. juni 2000, 20. april 2006, 19. april 2007, 30. april 2008 og 20. desember

2 1 NAVN NHO Mat og Landbruk, - en landsforening for matindustrien og landbrukssektoren. Landsforeningen har kontorsted i Oslo. 2 FORMÅL NHO Mat og Landbruk er en arbeidsgiver- og næringspolitisk forening for virksomheter i matindustrien og landbrukssektoren, tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og har til formål: a) å ivareta og fremme medlemsbedriftenes felles interesser overfor myndigheter, andre nasjonale og internasjonale institusjoner og organisasjoner, og samfunnet for øvrig, b) å arbeide for en bærekraftig lønnsdannelse, HMS, kompetanse og øvrige arbeidsgiverpolitiske forhold, c) å arbeide for at medlemmene får rammebetingelser og utviklingsmuligheter som styrker deres konkurransedyktighet og lønnsomhet og gir gode og sikre arbeidsplasser, d) å fremme kontakt og samarbeid mellom medlemsbedriftene og mellom landsforeningen og de organisasjoner og selskapsgrupperinger som til enhver tid er tilsluttet foreningen, e) å virke for gode og varige forhold mellom medlemsbedriftene, de ansatte og deres organisasjoner, f) å informere og yte service rettet mot medlemsbedriftene, g) å ivareta medlemmenes interesser innad i NHO, h) gjennom landsforeningens arbeid bidra til at flest mulig bedrifter innenfor aktuelle bransjer finner det formålstjenlig å være medlem i foreningen. 2

3 3 MEDLEMMER OG MEDLEMSKAPSBETINGELSER 3.1. Som medlemmer kan opptas virksomheter som deltar i produksjon og foredling av mat og andre produkter og tjenester med basis i landbruk, arealbruk og dyrehold. Opptak av nye medlemmer som innebærer en betydelig endring i landsforeningens eksisterende medlemsmasse, skal forelegges styret og omfatte en vurdering av nødvendige vedtektsendringer Medlemsbedrift kan ikke ha morselskap eller søster/datterselskap som ikke er medlem av landsforeningen forutsatt at de tilfredsstiller kravene til medlemskap i denne, med mindre de naturlig hører hjemme i, og er medlem av, en annen landsforening innenfor NHO Medlemmene er forpliktet til å overholde landsforeningens vedtekter og de beslutninger og avtaler som i henhold til disse treffes av foreningens organer. Medlemmene forutsettes å slutte seg til landsforeningens virksomhetsidé Medlemmene er forpliktet til å sende landsforeningen de statistiske oppgaver og andre opplysninger som styret anser nødvendige for foreningens virksomhet. 4 FORHOLDET TIL NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON 4.1. Medlemskapet i NHO Mat og Landbruk medfører plikt til også å være medlem av NHO Bedrifter som har tariffavtale eller som får krav om slik avtale, plikter å være med i NHOs forpliktende tariff-fellesskap. Bedrift som ikke har tariffavtale og heller ikke har mottatt krav om slik avtale, kan velge ikke å være med i det forpliktende tariff-fellesskap. Slike bedrifter betaler ikke kontingent til NHOs erstatningsfond og er ikke bundet av NHOs tariffmessige beslutninger. 3

4 5 KONTINGENT Virksomheten i NHO Mat og Landbruk finansieres ved kontingent fra medlemmene. Kontingenten beregnes på grunnlag av utbetalt lønn i bedriftene forrige kalenderår. Kontingentsatsen fastsettes for det etterfølgende år av Generalforsamlingen etter forslag fra Styret. 6 REPRESENTASJON Medlemsbedriftene skal være representert i NHO Mat og Landbruk ved eier, styreleder, daglig leder eller annen ansvarlig bedriftsrepresentant. 7 STEMMEREGLER FOR GENERALFORSAMLINGEN 7.1. På generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær) har hver medlemsbedrift som ifølge siste oppgave fra NHO beskjeftiger inntil 100 arbeidstagere - 1 stemme fra 101 t.o.m. 300 arbeidstagere - 2 stemmer fra 301 t.o.m stemmer fra 501 t.o.m stemmer fra 701 t.o.m stemmer fra 901 t.o.m stemmer fra t.o.m stemmer over stemmer Med medlem menes her bedrift som er etablert som selvstendig juridisk enhet. Dette innebærer at dersom det i et konsern er flere selskaper, vil hvert selskap bli regnet som én bedrift. Et selskap med flere produksjonssteder eller avdelinger regnes følgelig som én bedrift Det er ikke anledning til å avgi stemme ved fullmakt fra andre medlemsbedrifter Stemmerett i arbeidsgiversaker har bare medlemmer som er med i NHOs forpliktende tariff-fellesskap Hvis intet annet er bestemt i disse vedtekter, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall blant de tilstedeværende stemmeberettigede bedriftsrepresentanter. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 4

5 8 GENERALFORSAMLING 8.1. Generalforsamlingen er NHO Mat og Landbruks øverste myndighet Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen 1. juli. Medlemmene varsles om dato for ordinær generalforsamling med minst 2 måneders varsel. Innkalling med dagsorden og sakspapirer, herunder årsberetning og regnskap, skal utsendes minst 14 dager før generalforsamlingen. Saker som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, må være skriftlig anmeldt til styret senest 6 uker før generalforsamlingen. Styret kan dispensere fra denne frist hvis det mener at en for sent innkommet sak allikevel bør behandles på generalforsamlingen. Det henvises for øvrig til andre frister ved vedtektsendringer ( 17) og oppløsning av foreningen ( 18) Generalforsamlingen ledes av styrets leder, eventuelt dens nestleder, så fremt ikke annen møteleder velges i møtet. Over forhandlingene føres protokoll som undertegnes av møtelederen og to representanter valgt av generalforsamlingen Den ordinære generalforsamling skal behandle: a) Årsberetning. b) Revidert regnskap for foregående år. c) Fastsettelse av revisors godtgjørelse. d) Valg av leder og nestleder med personlige varamedlemmer. Disse må komme fra tariffbundne bedrifter. Vervet som leder og nestleder skal alternere hvert andre år mellom representanter fra samvirkebasert foretak og representanter for de øvrige privateide aksjeselskapene og andre selskapsformer organisert i landsforeningen. Nestleder skal komme fra en annen selskapsgruppering enn leder. Valgperioden er 2 år. e) Valg av 12 styremedlemmer og 12 personlige varamedlemmer. Maksimalt 6 av styre-medlemmene og 6 av varamedlemmene kan komme fra bedrifter som ikke er tariffbundet. Styret skal sammensettes av 6 styremedlemmer og 6 varamedlemmer som er representanter for samvirkeforetak og 6 styremedlemmer og 6 varamedlemmer som er representanter for de øvrige privateide aksjeselskapene og andre selskapsformer. Valg foretas slik at valgperioden utløper for halvdelen av styrerepresentantene ett år, for den andre halvdel det etterfølgende år. f) Valg av valgkomité bestående av seks representanter fra de samme selskapsgrupper som er valgbare til styret. Komiteen konstituerer seg selv. 5

6 Forslag på medlemmer av valgkomiteen med varamedlemmer utarbeides av styret og fremlegges av møtelederen. g) Kommende års kontingent. h) Fastsettelse av eventuelt honorar for styrets medlemmer. i) Andre saker som er nevnt i innkallingen Generalforsamlingen velger revisor etter innstilling fra Styret. Ved valg av ny revisor følges varslingsbestemmelsene i EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med minst 14 dagers varsel når et flertall i styret finner det påkrevet, eller når 5 medlemsbedrifter som samlet sysselsetter minimum 10 % av totalt antall ansatte i landsforeningens medlemsbedrifter forlanger det. Varselfristen kan nedsettes til 5 dager hvis styret finner at viktige tariffmessige spørsmål gjør dette nødvendig. 10 STYRET Styret består av leder, nestleder og 12 styremedlemmer. For styret er valgt 14 personlige varamedlemmer. Medlem og varamedlem av styret trer ut hvis den bedrift vedkommende representerer trer ut som medlem av landsforeningen, vedkommende går over i annen bedrift som ikke er medlem av foreningen, eller over i bedrift tilhørende en annen selskapsgruppering Styret holder møte når lederen finner det nødvendig, eller når minst 4 av styrets medlemmer krever det Styret er beslutningsdyktig dersom 8 medlemmer inklusive varamedlemmer er til stede og selskapsgrupperingene er representert med minimum 4 representanter hver. Til gyldig beslutning kreves det flertall blant de tilstedeværende styremedlemmer. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. I særlig viktige saker skal styret fatte vedtak ved konsensus. Stemmerett i arbeidsgiversaker har bare styremedlemmer som kommer fra tariffbundne bedrifter Styret leder landsforeningens virksomhet og forvalter dens midler i samsvar med vedtektene og innenfor rammen av vedtak og retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen. Styret har ansvaret for landsforeningens arbeid med arbeidsgiverspørsmål og oppnevner foreningens forhandlingsutvalg. Det vises for øvrig til bestemmelsene i 15 vedrørende forhandlinger, konflikter og erstatning. 6

7 10.5. Styret ansetter administrerende direktør og har ansvaret for det løpende ansettelsesforholdet for denne. Styret utarbeider instruks for administrerende direktør Landsforeningen forpliktes av styrets leder og administrerende direktør i fellesskap. 11 VALGKOMITÉ Valgkomiteen skal avgi innstilling til neste års generalforsamling på kandidater til de tillitsverv som generalforsamlingen skal besette Valgkomiteen skal basere sitt forslag på hensynene fastlagt i 8.4 d) og e) over. I tillegg skal det tas hensyn til styrets samlede kompetanse og rimelig spredning mellom bransjer, bedriftenes størrelse og kjønn Valgkomiteens instruks vedtatt av generalforsamlingen legges til grunn for arbeidet. 12 ADMINISTRERENDE DIREKTØR Administrerende direktør forestår landsforeningens virksomhet i overensstemmelse med de retningslinjer og instrukser styret fastsetter. Administrerende direktør møter i generalforsamlingen og styret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 13 BRANSJEFORENINGER Grupperinger av medlemsbedrifter i NHO Mat og Landbruk kan opprette nye bransjeforeninger til ivaretakelse av spesielle næringspolitiske, yrkesfaglige, markedsrettede eller av annen karakter. Styret i landsforeningen godkjenner opprettelsen av bransjeforeninger. Bransjeforeningene fastsetter selv sine vedtekter. Bransjeforeningene må ikke opptre i strid med landsforeningens interesser eller virksomhet. 14 FAGUTVALG Styret kan opprette fagutvalg på områder av særlig viktighet for landsforeningens arbeid. Fagutvalgenes mandat skal godkjennes av styret. Fagutvalgene oppnevnes av adm.dir. etter samråd med styret. Fagutvalgene rapporterer til adm.dir. 7

8 15 FORHANDLINGER, KONFLIKTER OG ERSTATNING I arbeidsgiverspørsmål vedrørende forhandlinger, konflikter og erstatning vises til de tilsvarende bestemmelsene i NHOs vedtekter ( 11 og 12). 16 UTMELDELSE OG EKSKLUSJON Ingen medlemsbedrift kan tre ut av landsforeningen før den har vært medlem i 2 år. Utmeldelse må skje skriftlig og med 6 måneders varsel. Hvis utmeldelse fra en bedrift som er med i NHOs forpliktende tariff-fellesskap ikke er mottatt før den dag gjeldende tariffavtale for bedriften sies opp, kan bedriften først tre ut av NHO Mat og Landbruk/NHO når den nye tariffavtale er utløpt. NHOs Hovedstyre kan nekte en bedrift som er med i NHOs forpliktende tarifffellesskap å tre ut under en arbeidskonflikt. Hvis en tariffbundet bedrift melder seg ut av landsforeningen og den gjeldende tariffavtale løper ut før utmeldingsfristen, kan NHOs Hovedstyre bestemme at bedriften skal tre ut av foreningen allerede ved tariffavtalens utløpstid Dersom en medlemsbedrift overdras til ny eier eller leier, fortsetter den som medlem av landsforeningen med samme rettigheter og forpliktelser som før, med mindre NHOs Hovedstyre bestemmer noe annet. Forbehold om dette må inntas i kontrakter om overdragelse til ny eier eller leier Styret i landsforeningen kan beslutte å ekskludere en medlemsbedrift som handler mot avgjørelse truffet i henhold til disse vedtekter, opptrer utilbørlig i forhold som angår foreningen, eller på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser. Beslutning om eksklusjon kan ankes til førstkommende generalforsamling. 17 VEDTEKTSENDRINGER Endringer i NHO Mat og Landbruks vedtekter kan bare besluttes på en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær), og forslaget må være sendt medlemmene minst en måned på forhånd Til gyldig beslutning kreves at minst 3/4 av de avgitte stemmene er for forslaget og at det får støtte med minimum 24 stemmer fra hver av de to selskapsgrupperingene. 8

9 18 OPPLØSNING AV FORENINGEN Forslag om oppløsning av NHO Mat og Landbruk kan bare fremmes av styret eller medlemmer som til sammen representerer minst 1/3 av stemme-tallet for alle foreningens medlemmer i henhold til 6. For å kunne behandles på generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær) må forslaget være bekjentgjort for medlemmene senest 3 måneder før generalforsamlingen Til gyldig beslutning om oppløsning kreves 3/4 flertall av de avgitte stemmer og at de stemmeberettigede representerer minimum 75 % av siste års kontingentinnbetaling Ved oppløsning av NHO Mat og Landbruk skal foreningens oppsparte midler bindes i minst 10 år for å kunne overføres til en ny forening etter beslutning i den sist fungerende generalforsamling. Hvis ikke en slik forening er opprettet innen denne tid, skal de disponible midler anvendes til fremme av virksomhet med basis i råvarer fra norsk landbruk og/eller arealbruk etter nærmere bestemmelser som gis av sist fungerende generalforsamling. Beslutninger treffes med 2/3 flertall

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter som følger av samvirkeloven 1 Foretaksnavn Foretakets navn er Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA. Foretaket er et samvirkeforetak. Medlemmene

Detaljer

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 1 Barnehagens navn og organisasjon Barnehagens navn er Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA. Barnehagen er organisert

Detaljer