Årsberetning En bransjeforening i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2008. En bransjeforening i"

Transkript

1 Årsberetning 2008 En bransjeforening i

2 Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening for bedrifter i matindustri og bioproduksjon tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon NHO. Foreningens formål er: å ivareta medlemmenes interesser som arbeidsgivere gjennom NHO Mat og Bio og virke for gode og varige forhold mellom medlemsbedrift, de ansatte og deres organisasjoner. bidra til medlemmenes kompetanseutvikling, rekruttering, økonomiske, faglige og juridiske spørsmål. å være et forum for drøfting av spørsmål av felles interesse.

3 Innhold Styrets beretning... 2 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål... 7 Helse, miljø og sikkerhet... 9 Skogopplæringen og rekruttering Regnskap Revisjonsberetning Tillitsvalgte og administrasjonen Lønnsstatistikk Udanningsstatistikk Sykefraværsstatistikk Skogbrukets Landsforening Middelthunsgate 27 Postboks 5496 Majorstuen 0305 Oslo Årsmelding

4 Styrets beretning Året 2008 var en viktig milepæl i SLs 80 år lange historie. SLs generalforsamling vedtok 28. april 2008 å samordne foreningens aktiviteter og medlemskap med Kjøttindustriens Fellesforening (KIFF), i en felles forening for alle bransjer basert på råvarer fra landbruket og/eller innenlandsk arealbruk; NHO Mat og Bio Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon. Samordningen trådte i kraft 1. mai 2008, med basis i en egen avtale. Konkret innebærer avtalen at SL består som egen forening, men har endret karakter fra å være en egen landsforening i NHO til å bli en bransjeforening innenfor rammen av landsforeningen NHO Mat og Bio. NHO Mat og Bio er igjen tilsluttet NHO. SL er m.a.o. fortsatt en egen juridisk enhet, med egen økonomi og eget styre, men med tette bånd og arbeidsdeling med NHO Mat og Bio. Samordningen må ses på bakgrunn av at antall årsverk i bransjen over lang tid har vært for nedadgående, og som gradvis endret grunnlaget for videreføring av en forening med alle funksjoner alene. Det var derfor naturlig å søke løsninger som kunne ivareta skogbransjens interesser i bred forstand på en mer kostnadseffektiv måte. SL var ved samordningstidspunktet den klart minste landsforeningen i NHO, og som i seg selv var i ferd med å bli en utfordring. SL/Skogbransjen har i dag 2 representanter i NHO Mat og Bios styre. 2 Årsmelding 2008 Etter ett års erfaring med avtalen, er det styrets vurdering at skogbransjens interesser blir godt ivaretatt innenfor den nye konteksten. I NHO Mat og Bio har skogbransjen et nyttig fellesskap med andre bransjer med basis i råstoff fra innenlands arealbruk. Bransjen har fått tilgang til et bredere sett av tjenester og kompetanse, og til en lavere kostnad enn tidligere. Spesielt er dette viktig på SLs tradisjonelle kjerneområder; Tariff- og arbeidsgiverspørsmål, HMS/IA og rekruttering/kompetanse. Det bør også bemerkes at skogbransjen innenfor NHO Mat og Bio har etablert et fellesskap som i sum har klart størst interesse i Hovedavtalen mellom NHO og Naturviterne (landbruksakademikerne). Samordningen innebærer imidlertid også, jfr. foran, at SL fortsatt har et eget styre, og som skal være en arena for å ivareta spesifikke skogsaker. Dette omfatter type saker som Utviklingsfondet for skogbruket, Skogbrukets HMS-utvalg, Verdiskapingsfondet for skogbruket, Faglig råd for Naturbruk m.v. Styret har i 2008 avholdt i alt 6 styremøter. Aktiviteter i 2008 Hovedtyngden av styrets arbeid i 2008 har naturlig vært knyttet til rent organisatoriske og administrative prosesser, herunder ikke minst den formelle prosessen knyttet til endring av vedtekter og inngåelse av samordningsavtalen frem mot SLs generalforsamling i april Styret og administrasjonen har også brukt mye tid

5 Foto: Skogeieren på å bli kjent med, og tilpasse etablerte forvaltningsrutiner knyttet til økonomi, regnskap, finansforvaltning, informasjonsrutiner, hjemmesider, arkiv m.v. Det er også avviklet en rekke ordninger knyttet til at SL ikke lenger har egne ansatte, herunder pensjonsavtaler, forsikringsordninger m.v. Hva gjelder faglige aktiviteter, har en gjennomført hovedtyngden av de aktiviteter som ble satt opp i handlingsplanen for På tariffområdet kan nevnes at det er startet opp en større revisjon av Naturbruksoverenskomsten i kjølvannet av tariffoppgjøret, og at det er igangsatt et prosjekt i forhold til linjerydding. På kompetanse-/rekrutteringsområdet har SL gått inn som tung bidragsyter i forhold til etablering av Skoglauget, og deltar i tillegg aktivt i et annet prosjekt knyttet til rekruttering av primært skogsoperatører. SLs eget rekrutteringsmateriell er også oppdatert siste år. På HMS-området er arbeidet i Skogbrukets HMS-utvalg startet opp igjen høsten Skogbrukets verdiskapingsfond Den tidligere skogsarbeiderpensjonsordningen ble avviklet ved utgangen av Om lag kr 70 mill inkl renter gjenstår i ordningen pr SL og Fellesforbundet har i fellesskap foreslått overfor Arbeids- og inkluderingsdepartementet at disse midlene går inn i en stiftelse som styres av partene. Fondet som er foreslått kalt Skogbrukets Verdiskapingsfond, skal ha som formål å støtte utvikling av skogbedrifter, herunder spesielt å støtte utvikling av gode og lønnsomme arbeidsplasser i en seriøs bransje, gi tilskudd til utdanning og til arbeidsmiljøtiltak. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte i desember 2007 ut et forslag på høring i tråd med SL og Fellesforbundets felles innspill. SL avga høringssvar mars Departementets forslag fikk bred tilslutning av høringsinstansene, og en endelig avklaring var derfor ventet første Årsmelding

6 halvår SL har presset på, men prosessen har dessverre likevel trukket ut. Departementet antyder nå en avklaring våren Det er Kongen i statsråd som skal beslutte om anvendelsen av midlene. De krevende økonomiske tidene for skogbruket, gjør etter styrets vurdering etableringen av fondet enda viktigere. Økonomi Regnskapet er avlagt etter forutsetninger om fortsatt drift. For 2008 viser resultatregnskapet et underskudd på kr Underskuddet kan i all hovedsak knyttes til tap i aksjefond grunnet finanskrisen. Konkret utgjorde tapene i verdipapirmarkedet ca 7 % av balanseført verdi pr , et begrenset tap tross alt og som gjenspeiler at SL har hatt en relativ lav risikoprofil i sine plasseringer. Tapene i verdipapirmarkedene er i noen grad motvirket av høyere avkastning på midler plassert i bank enn tidligere, samt at gjenværende overskudd i pensjonspremiefondet ble tilbakeført foreningen i Styret gjorde en prinsippbeslutning vinteren 2008 om å omplassere SLs midler fra eksterne fondsforvaltere til NHOs Landsforeningsfond. Landsforeningsfondet drives parallelt til NHOs Konfliktfond etter retningslinjer fastsatt av NHOs Arbeidsutvalg (AU). I alt 20 av NHOs lands- og bransjeforeninger har plassert midler i dette fondet. Styret konstaterer at Landsforeningsfondet driftes kostnadseffektivt, har hatt en avkastning minst på linje med de plasseringer SL har hatt tidligere og at det innebærer en fornuftig arbeidsfordeling i forhold til SLs eget styre. Resultatregnskapet for 2008 karakteriseres ellers av at kostnadene til tjenestekjøp har økt, mens personalkostnadene er minst tilsvarende redusert sammenlignet med Dette skyldes at SL ikke lenger har egne ansatte, men i stedet kjøper sekretariatstjenester av NHO Mat og Bio som en del av samordningsavtalen. Styret foreslår at kr tillegges SLs Opplysnings- og utviklingsfond, og at kr belastes annen egenkapital. Virksomheten har ikke negative miljøvirkninger. 4 Årsmelding 2008

7 Medlemsservice og informasjon Gjennom NHO Mat og Bio ytes det bistand til medlemmene i spørsmål knyttet til arbeidsliv og bedriftsutvikling. Hovedvekten av henvendelser fra medlemmene er innenfor områdene omstilling, ansettelser og oppsigelser, lønnsforhold og pensjon. Medlemskontakten ivaretas også gjennom NHO Mat og Bios (www. nhomatogbio.no) og SLs websider (www. skogbruk.no). NHO Mat og Bio/SL tilbyr rabatterte pensjons- og forsikringsløsninger til medlemmene gjennom Storebrand Livsforsikring og Connector Insurance Partner. En rekke av medlemmene benytter seg av disse ordningene. Organisasjonsforhold Medlemmene er representert i SLs styre gjennom fire bransjeforeninger/grupperinger. Disse er Norges Skogeierforbund, Norskog, Norsk Almenningsforbund og andre bedrifter i skogbruket. I tillegg har SL et tett samarbeid med kommuneskogene. SL er én av 2 bransjeforeninger i landsforeningen NHO Mat og Bio, og har vært representert ved styrets leder og nestleder; Gudbrand Kvaal (Norges Skogeierforbund) og Rolf Hatlinghus (Løvenskiold Vækerø). Gjennom NHO Mat og Bio er skogbransjen også representert i NHOs generalforsamling. For perioden , har SL også én representant, Turid Fluge Svenneby, innvalgt i NHOs Arbeidsutvalg. SL deltar for øvrig aktivt både i NHO Mat og Bios og NHOs løpende arbeid på aktuelle områder. SL har pr medlemmer. Som følge av en vedtektsendring i NHO sentralt, er alle disse f.o.m også medlemmer i NHO. Endringen har medført en begrenset reduksjon i antall medlemmer blant SLs énmannsbedrifter. Alt i alt er likevel medlemstallet om lag på samme nivå som året før. Finanskrisen I løpet av 2008 ble det avvirket ca 8,2 millioner m3 tømmer, og året sett under ett var dette nesten like mye som i Avvirkningsvolumet avtok imidlertid gjennom året, i takt med lavere tømmerpriser og redusert etterspørsel. I løpet av 2008 ble sagtømmerprisen redusert med over 100 kr/m3. Prisen har hatt en jevnt fallende tendens gjennom hele året, men hadde den største nedgangen på vårparten. Imidlertid har prisene på massevirke holdt seg stabile og har gjennom året også økt noe. Styret konstaterer at markedsforholdene for skogprodukter har forverret seg betydelig på slutten av året, og at det etter hvert har oppstått betydelige avsetningsproblemer. SL registrerer dette også i forhold til de medlemshenvendelser en får bl.a. på arbeidsgiverområdet, og som følges opp løpende. Fremover Samordningen med NHO Mat og Bio har gitt SL en noe endret rolle sammenlignet med før. Hovedarenaen for tjenesteyting til skogbransjens medlemmer er nå NHO Mat og Bio og dens administrasjon, mens Årsmelding

8 SLs hovedfokus er knyttet til særskilte aktiviteter på skogsiden som ikke er en del av fellesskapet. Styret mener dette var både en nødvendig og riktig endring, da det gir skogbransjen tilgang til et bredere og mer stabilt sett av tjenester enn det ville vært mulig å opprettholde i SL alene til en forsvarlig kostnad. Opprettholdelsen av SL som egen bransjeforening gir imidlertid gode muligheter til å ivareta skogspesifikke saker spesielt. Samordningsavtalen skal evalueres høsten Foruten kostnadseffektive tjenesteyting gjennom NHO Mat og Bio, vil styret i 2009 prioritere å få på plass Skogbrukets Verdiskapingsfond og videreføre arbeidet med å sikre skogbruket nok og kompetent arbeidskraft gjennom Skoglauget og det nystartede kompetanseprosjektet i samarbeid med bl.a. SKI. Videre vil det bli lagt vekt på å følge opp Skogbrukts HMSutvalg. Styret vil takke administrasjonen for en vel gjennomført omdanning og et godt samarbeid. Gudbrand Kvaal Styreleder Rolf Hatlinghus Nestleder Mathias Neraasen Frode Hjorth Per Simon Slettebø Foto: Skogeieren 6 Årsmelding 2008

9 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål Innenfor arbeidsgiverområdet skal SL gjennom forebyggende og veiledende aktiviteter, bidra til at medlemsbedriftene utvikles til gode, forutsigbare og lønnsomme arbeidsplasser. Dette gjøres gjennom riktig gjennomføring av sentrale tariffoppgjør, konstruktiv veiledning og bistand ved de årlige, lokale oppgjørene. Videre har SL en svært viktig rolle innen kompetanseutvikling, rådgivning og bistand knyttet til alle sider ved arbeidsgiverrollen. Tariffavtaler SLs medlemsbedrifter er i hovedsak, bundet av to tariffavtaler med sentrale fagforbund: Naturbruksoverenskomsten med Fellesforbundet. Hovedavtalen mellom Naturviterne og NHO. Av disse har SL det direkte forhandlingsansvaret for Naturbruksoverenskomsten. Forhandlingsansvaret for Hovedavtalen med Naturviterne er lagt til NHO sentralt, med deltakelse fra SL og NHO Mat og Bio, da hovedtyngden av medlemmene er ansatt i SLs medlemsbedrifter og Nortura BA. Av øvrige avtaler SL er bundet av, kan nevnes Funksjonæravtalen med Negotia/ Parat, avtalene med Forbundet for Ledelse og Teknikk, Standardoverenskomsten med Handel og Kontor, samt Byggeindustrien med Fellesforbundet. Tariffoppgjøret Tariffoppgjøret 2008 ble som hovedoppgjør, litt spesielt i sin form. Hovedoppgjørene innebærer normalt en innledende, sentral runde mellom NHO og LO/YS som følges opp av en grundig revisjon av alle tariffavtaler. På operatørnivået foregår disse mellom Landsforeninger og aktuelle fagforbund. Funksjonæravtalene tar NHO sentralt seg av, i samarbeid med funksjonærorganisasjonene. Det hele avsluttes med forhandlinger ved den enkelte bedrift. I 2008 var Avtalefestet Pensjon (AFP) det sentrale temaet i oppgjøret. Her var samarbeidet med Regjeringen avgjørende for å få til en løsning. Derfor ble også NHO og LO/YS mer sentrale enn normalt i et hovedoppgjør. Landsforeningenes forhandlingsutvalg var kun involvert ved at partene i begrenset grad, møttes for å diskutere lønn (kr 0,50 per time til disposisjon) og tekster i overenskomstene. For SLs tariffbundne bedrifter resulterte dette i heving av minstelønnssatsene, samt økning av fagbrev- og motorsagtilleggene. Den sentrale delen av oppgjøret endte med videreføring og fremtidig regulering av AFP-ordningen, samt et generelt tillegg på kr 2,- som ble gitt etter mekling mellom NHO og LO. Meklingen resulterte også i lavlønn/likelønnstillegg på kr 3,- pr time. Dette ble gjort gjeldende for alle overenskomstområder (også Naturbruksoverens- Årsmelding

10 komsten) som lå på en gjennomsnittslønn under 90 % av industrisnittet. Totalt betydde det sentrale tariffoppgjøret 2008, et generelt tillegg på kr 5,- pr time for SLs tariffbundne medlemsbedrifter. SL var representert i NHOs forhandlingsdelegasjon ved forhandlingssjefen. De påfølgende lokale forhandlingene ved den enkelte bedrift, ble gjennomført uten annen bistand fra SL, enn telefonisk og noe skriftlig rådgivning. Ved årsskiftet var tariffoppgjøret mellom Naturviterne og NHO ikke påbegynt. Løpende rådgivning En del av medlemsbedriftene hadde også i 2008, behov for rådgivning i forbindelse med gjennomføring av organisasjonsendringer og rasjonaliseringstiltak, noe som til en viss grad, har preget administrasjonens rådgivningsvirksomhet. SL har imidlertid ikke vært direkte involvert i lokale tvister innen nevnte eller andre forhandlings- eller drøftingsområder. NHOs arbeidsrettsadvokater har heller ikke i 2008, vært benyttet i forbindelse med søksmål eller rettssaker på vegne av SLs medlemsbedrifter. Innleie av arbeidskraft I likhet med året før, var 2008 preget av et stadig strammere arbeidsmarked. Dette har medført et fortsatt fokus på rekruttering og innleie av arbeidskraft både fra inn- og utland, samt aktuelt lov- og avtaleverk. Informasjonsaktiviteter for å forebygge eventuelle etiske og økonomiske feiltrinn, har vært prioritert. SLs medlemsbedrifter har heller ikke i 2008, vært utsatt for negativ presseomtale knyttet til innleie av arbeidskraft. Dette skyldes trolig et godt samarbeid mellom bedriftenes ledelse og tillitsvalgte, basert på bestemmelsene i tariffavtalene og Arbeidsmiljøloven. Kompetanseutvikling I samarbeid med NHO og de øvrige landsforeningene innen næringsmiddelindustrien, tilbys det en rekke kurs- og opplæringsaktiviteter i arbeidsgiverspørsmål. Dette dreier seg om hele spekteret fra dyptgående kurs innen arbeidsrett til bedriftsvise gjennomgåelser av enkeltområder innen aktuelt lov- og avtaleverk. SLs medlemsbedrifter har foreløpig i for liten grad, benyttet det aktuelle kurstilbudet. Tariffkonferanser I samarbeid med Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening og NHO Mat og Drikke, arrangerte SL/NHO Mat og Bio to tariff-/arbeidsgiverkonferanser i Konferansen i februar hadde fokus på det forestående tariffoppgjøret, mens høstens konferanse omhandlet lønn, lønnspolitikk og lønnssystemer, samt AFP og IA-avtalen. Konferansene ble av deltakerne, gitt meget positiv tilbakemelding. Deltakelsen fra SLs medlemsbedrifter var forholdsvis liten, noe som trolig skyldes at bedriftene i for liten grad, er kjent med samarbeidsstrukturen NHO Mat og Bio. 8 Årsmelding 2008

11 Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hovedoppgaven innenfor HMS/IA området har vært å gi råd, veiledning og informasjon til medlemsbedrifter, per telefon, e-post, hjemmesider. I 2008 har det vært viktig for NHO-familien å sikre videreføringen av intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen ). Derfor har vi også i 2008 oppfordret medlemsbedrifter til å inngå IA-samarbeidsavtale med NAV. SLs medlemsbedrifter har mottatt tilbud om gratis interaktivt opplæring i IA-arbeid høsten 2008 frem til sommeren Informasjon om kurs og alle skjemaer for Tettere oppfølging av sykmeldte er tilgjengelig på SLs hjemmesider. Med virkning fra 1. september 2008 ble tidligere sykmeldingsblanketter erstattet med en ny utgave, hvor fokus er tettere oppfølging av sykmeldte, avventende sykmelding og dialog lege/arbeidsgiver/ arbeidstaker. Avventende sykmelding innebærer blant annet at legen kan anbefale bedre tilrettelagt arbeid for å unngå sykmelding i arbeidsgiverperioden. Sykefraværet i SLs medlemsbedrifter er moderat sammenliknet med andre bransjer. Legemeldt fravær i SL-bedriftene var 4,5 prosent i gjennomsnitt de første tre kvartalene i 2008, sammenliknet med 5,7 prosent for NHO-området. SL er sekretariat for skogbrukets HMSutvalg. Utvalget har en rådgivende funksjon. Saker som HMS-utvalget har prioritert i 2008 er intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv ( ) og systematisk HMS-arbeid (internkontroll). Utvalget ledes av Rolf Jørn Karlsen fra Fellesforbundet, og har i tillegg representanter fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Norges Skogeierforbund og Arbeidstilsynet. Utvalget arbeider for bedre formidling av kunnskap om HMSforhold, samt at medlemsbedriftene skal oppfylle lovpålagte HMS-krav. NHO Mat og Bio arrangerer kurs og to dagers HMS-konferanse i samarbeid med Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL), NHO Mat og Drikke og Næringmiddelindustriens Landsforbund (NNN), hvor SL bedrifter inviteres med. Som en del av tariffoppgjøret 2008, ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe som spesielt har i oppgave å se på arbeidsog sikkerhetsaspektet i forbindelse med linjerydding og andre arbeidsområder. Arbeidet ble startet senhøstes og planlegges sluttført i forbindelse med tariffoppgjøret Årsmelding

12 Skogopplæringen og rekruttering Utdanningsreformen Kunnskapsløftet er under implementering og våren 2008 ble de første elevene uteksaminert fra Vg2 Skogbruk. 36 av disse elevene søkte læreplass i det nye skogsoperatørfaget. Dette vil være de første lærlingene som skal følge ny læreplan for opplæring i bedrift etter sammenslåingen av skogsarbeiderfaget og skogsmaskinførerfaget. SL vil følge tett opp bruken av den nye felles læreplanen og eventuelt foreslå justeringer for å sikre at både skogbedriftene og skogsentreprenørene kan være opplæringsbedrifter. Faglig råd for naturbruk har en viktig rolle i reformarbeidet og skal gi råd til Utdanningsdirektoratet vedrørende endringer i fag, tilbudsstruktur og læreplaner. Utdanningsdirektoratet oppnevnte nye faglige råd i 2008 for den neste 4-årsperioden. SL og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har felles representant i faglig råd for naturbruk, og likeverdige interesser i Skogsoperatørfaget. Ved oppstarten av rådsperioden er MEF medlem og SL varamedlem. Etter to år bytter foreningene plass. SL deltok aktivt i etableringen av det nye Skoglauget som konstituerte seg høsten 2008, og ser på etableringen av Skoglauget som et viktig bidrag i å styrke rekrutteringen av fagpersonell til skognæringen, og på denne bakgrunn har SL bevilget midler som skal bidra til å dekke kostnadene ved oppstart av Skoglauget. SL har også i 2008 deltatt på Karrieredagen ved UMB, gjennomført som et samarbeid med Norskog. Markedsanalyser blant medlemmene viser at det er behov for kompetanse på høyere nivå i bransjen, og styret vil arbeide videre for å utvikle samarbeidet mellom universitetet og skognæringen. SL har deltatt på to kompetanse- og omdømmeseminarer i Som et resultat av seminaret som ble arrangert i regi av 10 Årsmelding 2008

13 Skogbrukets kursinstitutt (SKI) høsten 2008 er det igangsatt et bredt forankret arbeid med å utvikle et rekrutteringsprosjekt i Skognæringen. Første trinn vil være å igangsette et forprosjekt våren Målet er å finne svar på noen konkrete problemstillinger knyttet til rekruttering av kompetent arbeidskraft til næringen. Forprosjektet vil i hovedsak konsentreres om problemstilling rundt rekruttering av skogsoperatører. En vil også se på tiltak for å beholde allerede etablert arbeidskraft innenfor næringen. Arbeidet med rekruttering for høyere utdanning skjer i Skoglauget, og arbeidet koordineres derfor med dette. Etablering av Skoglauget har sin bakgrunn i alderssammensetningen til funksjonærene i skognæringen, og et forestående behov for rekruttering. Dette relatert til en synkende interesse for høyere udanning innen skogfag. Situasjonen initierte tiltak fra næringen. Foto: Skogeieren Målsettingene med Skoglauget er derfor å bidra til å sikre kompetanse og rekruttering. Dette ved et engasjement innen skogfaglig utdanning og kvaliteten på studiene. Videre har Skoglauget tatt mål av seg til å være et kontaktorgan og samarbeidsforum mellom utdanning og næringen, og hvor hele verdikjeden samarbeider. Et første skritt for å skape større fokus på rekruttering er en traineeordning som forventes etablert i Foto: Skogeieren Årsmelding

14 Regnskap 12 Årsmelding 2008

15 Oslo, 09. mars 2009 Gudbrand Kvaal Styreleder Rolf Hatlinghus Nestleder Mathias Neraasen Frode Hjorth Per Simon Slettebø Årsmelding

16 Noter 14 Årsmelding 2008

17 Årsmelding

18 16 Årsmelding 2008

19 Foto: John Deere Foto: Skogeieren Årsmelding

20 Revisjonsberetning 18 Årsmelding 2008

21 Foto: John Deere Foto: Skogeieren Årsmelding

22 Tillitsvalgte og administrasjonen 2008 pr Styret Navn og medlemsbedrift Oppnevnt av Styreleder: Gudbrand Kvaal Norges Skogeierforbund Norges Skogeierforbund Nestleder: Rolf Hatlinghus Løvenskiold-Vækerø Norskog Styremedlemmer: Frode Hjorth SB Skog Per Simon Slettebø AT Skog Mathias Neraasen Ringsaker Almenning Vare- og tjenesteleverandørene Norges Skogeierforbund Norsk Almenningsforbund Varamedlemmer: Ellen Alfsen Norges Skogeierforbund Rune O. Brenna Stange og Romedal Almenninger Jan-Petter Enger Løvenskiold-Fossum Norges Skogeierforbund Norsk Almenningsforbund Norskog Administrasjonen Adm. direktør Haavard Elstrand Forhandlingssjef Bjørn Tangnes Juridisk rådgiver Camilla Schrader Roander Fagsjef HMS/IA Kari Hansen Næringspolitisk sjef André Monsrud Fagsjef mat og miljø Jorunn Vormeland Dalen Fagsjef fagopplæring/kompetanse Espen Lynghaug Sekretær/tariffmedarbeider Kari-Ann Simonsen Web/trykksaker/regnskap Anne Bergman 20 Årsmelding 2008

23 NHO Mat og Bio, Styret NHOs Generalforsamling og Hovedstyre NHOs arbeidsutvalg NHO og Naturviternes opplysnings- og utviklingsfond, styret Skogbrukets HMS-utvalg Samarbeidsrådet for Yrkesopplæring (SRY) Faglig råd for Naturbruk Skoglauget Utvilklingsfondet for skogbruket Adm. dir. Gudbrand Kvaal (fra ) Rolf Hatlinghus (fra ) Adm. dir. Gudbrand Kvaal (fast første halvår; vara andre halvår) Skogeier Turid Fluge Svenneby Skogeier Turid Fluge Svenneby Forhandlingssjef Bjørn Tangnes (leder) Fagsjef HMS/IA Kari Hansen Fagsjef fagopplæring/kompetanse Espen Lynghaug Skogeier Ola Eid (vara) (fra august 2008) Adm. dir. Per Simon Slettebø Daglig leder Anne Haneborg Direktør Knut Berg (vara) Årsmelding

24 Lønnsstatistikk Statistisk Sentralbyrå har samlet inn og publisert lønnsstatistikk for skogbruket siden Tidligere utarbeidet Skogbrukets Landsforening egen lønnsstatistikk. Utvalget av bedrifter i Statistisk Sentralbyrås undersøkelse er mindre og et annet enn i SLs undersøkelse, slik at statistikken ikke er direkte sammenlignbar. Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene gir hvert år ut en rapport om lønnsutviklingen som underlag for det kommende lønnsoppgjør. Tallene nedenfor er hentet fra beregningsutvalgets rapport til inntektsoppgjøret Tabell 2 Tabell 1 Timefortjeneste inkl. bonus og uregelmessige tillegg (skift etc.) (kr) Industri i alt Skogbruk ,25 103, ,22 115, ,40 117, ,39 119, ,75 127, ,43 133, ,24 136, ,98 141, ,69 149, ,48 154,58 Kilder: Statistisk Sentralbyrå/NHO Beregnet årslønnsvekst for noen store forhandlingsområder (%) Industrifunksjonærer (NHO) Industriarbeidere (NHO) ,7 4, ,7 4, ,3 4, ,1 5, ,6 3, ,8 3, ,3 3, ,3 3, ,8 5, ,3 5,8 Kilde: Beregningsutvalget 22 Årsmelding 2008

25 Utdanningsstatistikk Fagutdanning Elever på grunnkurs naturbruk og VK1 skogbruk samt VK1 landbruk og naturforvaltning med spesialisering i villmarksturisme. 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 GK/Vg1 naturbruk VK1/Vg 2 skogbruk GK (Grunnkurs) byttet navn til Vg1 (Videregående kurs 1) 06/07 VK1 (Videregående kurs) byttet navn til Vg2 (Videregådende kurs 2) 07/08 Høyere utdanning Master og tilsvarende 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 UMB, skogfag UMB, utmarksbasert næringsutvikling UMB, skogindustriell økonomi Bachelor og tilsvarende Høgskolen i N-Trøndelag, skogøkonomi og entreprenørskap Høgskolen i Hedmark, skogbruk UMB, skog, miljø og industri ) Master skogindustriell økonomi er nedlagt. 2) Bachelor Skog, miljø og industri har skiftet navn til Bachelor Skogfag. Årsmelding

26 Sykefraværsstatistikk Tabellen og figurene viser legemeldt sykefravær for SLs medlemsbedrifter sammenliknet med alle NHO-bedrifter. Tallene er basert på tall fra Rikstrygdeverkets som bearbeides av Statistisk Sentralbyrå. Det totale sykefraværet ligger erfaringsvis om lag ett prosentpoeng høyere enn det legemeldte. Tall for fjerde kvartal 2008 foreligger ikke. Legemeldt sykefravær, prosent SL NHO ,6 6, ,1 6, ,6 7, ,2 6, ,0 5, ,3 4,0 5,7 5,6 Tre første kvartaler ,5 5,7 Legemeldt sykefravær i prosent 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Gj. snitt 2002 Gj. snitt 2003 Gj. snitt 2004 Gj. snitt 2005 Gj. snitt 2006 Gj. snitt kv kv kv Skogbruk NHO 24 Årsmelding 2008

27

28

Årsberetning 2009. En bransjeforening i

Årsberetning 2009. En bransjeforening i Årsberetning 2009 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

Årsberetning 2010. En bransjeforening i

Årsberetning 2010. En bransjeforening i Årsberetning 2010 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

Årsberetning 2011. En bransjeforening i

Årsberetning 2011. En bransjeforening i Årsberetning 2011 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

Foreningens formål er: - å ivareta medlemmenes felles interesser i næringspolitiske spørsmål og å fremme disse blant annet gjennom NHO.

Foreningens formål er: - å ivareta medlemmenes felles interesser i næringspolitiske spørsmål og å fremme disse blant annet gjennom NHO. ÅRSBERETNING 2007 Skogbrukets Landsforening er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for norske skogbedrifter. Landsforeningen er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Foreningens formål

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon 1 NHO Mat og Bios virksomhetsidé: En landsforening som er medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter

Detaljer

SRY og de faglige rådene

SRY og de faglige rådene SRY de faglige rådene Skaper morgendagens fagarbeidere e) f) d) c) b) a) Partsamarbeidet i fag- yrkesopplæringen De faglige rådene Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er en del av partsamarbeidet

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Årsmelding 2008. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2008. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2008 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon In n h o l d Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT SEKTOR 2017

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT SEKTOR 2017 Til - Styret i Naturviterne Privat - Forhandlingsutvalg - Tillitsvalgte Oslo, april 2017 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT SEKTOR 2017 Tidspunktet for de årlige lønnsforhandlingene nærmer seg. Årets oppgjør

Detaljer

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA MÅNEDSBREV OKTOBER 2012 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA HVA ER MÅNEDSBREV? Månedsbrevet inneholder nyheter, aktuelle saker og spørsmål/svar. Det vil også bli sendt ut sjekklister og maler. Dette er dokumenter

Detaljer

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Kurstilbud - Norkorn Advokat Caroline Weedon Heide og Forhandlingssjef Camilla Schrader Roander. NHO Mat og Bio Foto: Jo Michael 01.04.20111 Mest relevante

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr.

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Etablert 16. februar 2006 21 medlemsbedrifter Samlet omsetning for medlemmene: 3,4 mrd i 2010 Tilknyttet Byggenæringens

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. Intensjonsavtalens mål Utviklingen de senere år med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er ikke til det beste verken

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael Tariffoppgjøret 2010 Foto: Jo Michael Disposisjon 1. Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk 2. Situasjonen i norsk næringsliv foran lønnsoppgjøret 3. Forslag til vedtak 23.04.2010 2 Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk

Detaljer

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere!

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Ønsker du å vite mer, som for eksempel hvilke medlemsbedrifter du fi nner i ditt område, kontakt oss gjerne! Norsk Industri er norges FRAMTID norsk Industri

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET Innlegg på tariffkonferansen for NHOlandsforeningene

TARIFFOPPGJØRET Innlegg på tariffkonferansen for NHOlandsforeningene TARIFFOPPGJØRET 2010 Innlegg på tariffkonferansen for NHOlandsforeningene 17. februar 2010 TEMAER Jeg vil ta for meg følgende: NNNs organisasjon og struktur Presentasjon av næringsmiddelarbeideren Tariffoppgjøret

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

YRKESFAG BNLs opplæringskonferanse 2017

YRKESFAG BNLs opplæringskonferanse 2017 YRKESFAG 2020 BNLs opplæringskonferanse 2017 1 Bakgrunn for Yrkesfag 2020 NHOs Kompetansebarometer viser at 60 prosent av bedriftene har behov for fagarbeidere de neste fem årene. Hver tredje bedrift har

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011 Vedtatt 26.11.1997, endret 03.09.1999, endret 01.09.2000, endret 31.08.2001, endret 25.04.2003, endret 21.04.2005, endret 21.09.2006, endret 09.10.2009, endret 18.03.2010, endret 18.06.2010. Sist endret

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Lønnsoppgjørene i energibransjen Tariffkonferanse Delta 9. mars Ståle Borgersen, direktør, Energi Norge

Lønnsoppgjørene i energibransjen Tariffkonferanse Delta 9. mars Ståle Borgersen, direktør, Energi Norge Lønnsoppgjørene i energibransjen Tariffkonferanse Delta 9. mars 2010 Ståle Borgersen, direktør, Energi Norge Lønnsoppgjørene i bransjen 9 8 7 6 5 4 3 2 NITO Tekna Delta/Negotia EL&IT 1 0 2006 2007 2008

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016

LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I PRIVAT-SEKTOR 2016 (Dette rundskrivet sendes som e-post hvis noen ønsker papirkopi, ta kontakt med sekretariatet) Til - Styret i Naturviterne - Privat - Forhandlingsutvalg - Tillitsvalgte RUNDSKRIV 2016 Oslo, april 2016

Detaljer

1 Navn og formål. 2 Medlemmer og betingelser for medlemskap

1 Navn og formål. 2 Medlemmer og betingelser for medlemskap Vedtekter for Sjømat Norge Vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 8. november 2001. Endret 9. april 2003, 12. april 2007, 2. april 2014 og 26. mars 2015. 1.1 Foreningens navn er Sjømat Norge. 1

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato:15.01.2018 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Vedlegg: Debatthefte KS spør. Hovedtariffoppgjøret 2018, IA,

Detaljer

Integras vedtekter. Gjeldende fra

Integras vedtekter. Gjeldende fra Integras vedtekter Gjeldende fra 01.01.2018 Vedtektene er vedtatt på Integras årsmøte 30. 05.2005, endret på årsmøtene 16.03.2007, 27. 05.2009, 31.05.2011, 10.05.2012, 22.04.2015 og 26.04.2017. 1 Navn

Detaljer

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL)

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 8. november 2001. Endret 9. april 2003, 12. april 2007 og 2. april 2014. 1 Navn og formål

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg.

Enighetsprotokoll. Laust K. Poulsen, Torgeir Sveine og Tor Brede Rognli. Asle Tronstad, Knut R. Berg, Nils Viggo Futaker og Grete T. Salberg. Enighetsprotokoll År 2016, den 24. august er det forhandlet om revisjon av Overenskomsten for bakere og Konditorer mellom SAMFO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Til stede: Fra

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for transportselskaper i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-005, 2006-008, 2006-012 og 2006-013 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen

Detaljer

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA Månedsbrevet er sendt deg som abonnerer på vår nyhetsvarling innen temaene tariff og HMS. Er det andre i din bedrift som ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, kan de registrere

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

De viktigste tallene fra lønnsoppgjøret

De viktigste tallene fra lønnsoppgjøret De viktigste tallene fra lønnsoppgjøret Dir. Carla Botten-Verboven, Norsk Industri Sammenligning av nivået på lønnskostnadene per timeverk Gjennomsnittlige lønnskostnader per time i industrien 55 % høyere

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for miljøbedrifter i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for miljøbedrifter i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-007 og 2006-009 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Grunnlag for mellomoppgjøret 2017

Grunnlag for mellomoppgjøret 2017 Grunnlag for mellomoppgjøret 2017 NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2015-2018 En lønn å leve av Lik lønn for likt eller likeverdig arbeid Likelønn Lønn skal utjevne forskjeller, ikke forsterke Tariffesting

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren espen.lynghaug@nhomatogbio.no g@ g Tlf 97586495 Fagsjef kompetanse og fagopplæring g NHO Mat og Bio Skal ha ledende d kompetanse på: Bransjenes fremtidige kompetansebehov

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til

Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Tariff 2014 Lønn, pensjon, Hovedavtale, pluss litt til Agenda Tema i årets oppgjør Lønn Pensjon Hovedavtalen Beredskap Tema i årets oppgjør Lønn Ramme (frontfagsmodell) Innretning på lønnstillegg (profil

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr. 6

Referat fra rådsmøte nr. 6 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 24.01.2014 Vår referanse: 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 6 Dato: 04.12.13 Tid: 09:00

Detaljer

Sluttrapport: Prosjekt "Intervjubasert forstudie av skognæringens HMS utfordringer"

Sluttrapport: Prosjekt Intervjubasert forstudie av skognæringens HMS utfordringer SKOGBRUKETS HMS-UTVALG http://hms.skogbruk.no/ c/o NHO Mat og Landbruk Postboks 5469, Majorstuen 0305 Oslo Oslo, 20.12.13 Stiftelsen Skogbrukets Verdiskapingsfond Sluttrapport: Prosjekt "Intervjubasert

Detaljer

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen)

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen) Et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010 31. desember 2013 (IA- avtalen) NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder - senter for

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

MEF - din organisasjon

MEF - din organisasjon MEF - din organisasjon MEF fremmer bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser MEF hjelper deg når du trenger det MEF-medlemskap sikrer din bedrifts framtid HVA GJØR DU HVIS - oppdragsgiveren nekter

Detaljer

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Sist revidert på årsmøtet 29.04.14. 1. Formål Matbransjens Opplæringskontor er opprettet i medhold av Opplæringslova og forskrifter, og har

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1.desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1.desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-F 1.desember 2014 NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning av regnskap

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

PROGNOSER 2014 Tariffkonferansen 2014

PROGNOSER 2014 Tariffkonferansen 2014 PROGNOSER 2014 Tariffkonferansen 2014 Ass. generalsekretær Ole Jakob Knudsen Internasjonal økonomi Veksten i verdensøkonomien tok seg opp siste halvdel av 2013, men veksten er fortsatt lav i mange markeder.

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert 1. juli 2011. Planen vil bli oppdatert halvårlig.

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Vedtekter for. Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtekter for Opplæringskontoret Nord-Helgeland Vedtatt på stiftelsesmøte 5. juni 1997 (siste endringer vedtatt på årsmøtet 29. mars 2012) 1 Definisjon og formål 1.1 Opplæringskontorets navn skal være:

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN

HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN Utdanningsdirektoratet Postmottak post@udiro.no HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN mandag 4. september 2017 Sjømat Norge viser til høringsdokument fra Utdanningsdirektoratet (UDIR)

Detaljer

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter. Vedtekter 1 Navn... 2 2 Definisjon... 2 3 Formål... 2 4 Medlemskap... 2 5 Organisasjon... 2 6 Kongress... 2 7 Ekstraordinær kongress... 3 8 Hovedstyret... 4 9 Sektorene... 5 10 Kontrollutvalg... 5 11 Sekretariatet...

Detaljer

Normalvedtekter for skogeierlag tilknyttet Mjøsen Skog SA

Normalvedtekter for skogeierlag tilknyttet Mjøsen Skog SA Normalvedtekter for skogeierlag tilknyttet Mjøsen Skog SA Vedtatt på Skogeierforbundets styremøte 7. juni 2005 og behandlet av Mjøsen Skogs styre 25. august 2005. Vedtatt på skogeierlagenes årsmøter i

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Tove Auren, NHO Mat og Bio

Tove Auren, NHO Mat og Bio Tove Auren, NHO Mat og Bio Endringer i arbeidsmiljøloven 3-3. Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Minst 50 % av de oppnevnte skal være medlemmer av sentrale eller regionale kirkelige organ på valgtidspunktet.

Minst 50 % av de oppnevnte skal være medlemmer av sentrale eller regionale kirkelige organ på valgtidspunktet. Valgregler til KAs landsråd (jf. Vedtekten 7c) Vedtatt av Landsråd 2016. Valgregler til landsråd for nasjonalt rettssubjekt 1. Det nasjonale rettssubjekt ved Kirkerådet oppnevner/velger 1 medlem pr. 93

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: Kl. 10.00 12.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/10 RAPPORT SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2010 7/10 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert i 13. desember 2011. Planen vil bli oppdatert

Detaljer

Hvorfor. SKOG Norge. Skog og Tre 2014 Olav Veum, Styreleder Norges Skogeierforbund

Hvorfor. SKOG Norge. Skog og Tre 2014 Olav Veum, Styreleder Norges Skogeierforbund Hvorfor SKOG Norge Skog og Tre 2014 Olav Veum, Styreleder Norges Skogeierforbund 1 Fordi vi trenger det! 2 Skognæringens andel av BNP synker Kilde: SSB 3 Skjerpet konkurranse utfordrer felles innsats for

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer