Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon"

Transkript

1 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon 1

2 NHO Mat og Bios virksomhetsidé: En landsforening som er medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter på områder av felles interesse, og derved legge forholdene til rette for fremtidig utvikling, lønnsomhet og verdiskaping innenlands. En landsforening som har industrielt fokus og som ivaretar og fremmer de felles interessene til bransjer som over tid vil måtte basere hovedtyngden av fored lingsvirksomheten på et innenlandsk råvaregrunnlag eller arealbruk.

3 Fakta om NHO Mat og Bio: NHO Mat og Bio omfatter bedrifter og bransjer innen landbruksbasert industri og bioproduksjon, med hovedbasis i et innenlandsk råvaregrunnlag og/eller arealbruk. NHO Mat og Bio er en kombinert arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon, en landsforening i NHO. NHO Mat og Bio har nærmere 400 medlemsbedrifter med i alt ca årsverk. NHO Mat og Bio er en videreutvikling av tidligere KIFF. Aktiviteter og medlemskap i Skogbrukets Landsforening (SL) og Norkorn er samordnet med NHO Mat og Bio. NHO Mat og Bios medlemsbedrifter kommer p.t. i hovedsak fra kjøtt- og fjørfebransjen, korn- og kraftfôrbransjen og skogbransjen, men har også medlemmer fra andre landbruksbaserte bransjer. NHO Mat og Bios medlemmer er tungt representert i distriktene. NHO Mat og Bio gir merverdi for medlemmene. NHO Mat og Bio er eneste NHO-landsforening som omfatter både aksjeselskap, samvirkebedrifter og familieforetak, i et balansert fellesskap. Vår ambisjon: Det beste fellesskap og kompetansemiljø for utviklingsorienterte matbedrifter og andre bedrifter med basis i foredling av råvarer fra landbruket 1

4 NHO Mat og Bio et mer slagkraftig fellesskap for bransjer basert på foredling av innenlandske råvarer Generalforsamlingen i Kjøttindustriens Fellesforening (KIFF), vedtok våren 2008 å endre foreningens navn til NHO Mat og Bio Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon. Tilsvarende vedtok generalforsamlingene i Skogbrukets Landsforening (SL) og Norkorn (organisasjonen for bygdemøller) å samordne sine aktiviteter og medlemskap med NHO Mat og Bio. Vedtakene markerte en foreløpig sluttstrek på en prosess hvor KIFF over tid knyttet til seg stadig flere landbruksbaserte bransjer, samtidig som det for SL og Norkorn var naturlig å søke nye samarbeidsformer. Gjennom etableringen av NHO Mat og Bio har en samlet bransjer som er avhengige av et innenlandsk råvaregrunnlag og/eller arealbruk, og som utgjør basisen i fellesskapet. Økt slagkraft for norsk landbruksbasert foredling Landbruks- og arealbasert foredling utgjør avgjørende elementer i en av få gjenværende komplette verdikjeder i Norge, og er en av landets største industrigrener. Det gir oss særskilte utfordringer både fordi vi eksponeres for det særegne norske kostnadsnivået gjennom hele verdikjeden, og fordi så vel rammevilkår som råvareforsyning er under press. Den nyetablerte alliansen mellom bransjene i NHO Mat og Bio gir økt slagkraft til å møte disse utfordringene til fordel for alle medlemmer/medlemsgrupperinger. Økt fokus på arbeidsgiverspørsmål, rekruttering og kompetanse Arbeidsgiverspørsmål, sykefravær, HMS m.v. utgjør store og vedvarende utfordringer for flere bransjer og medlemsbedrifter. Mange bedrifter opplever også en vedvarende mangel på arbeidskraft både generelt og på kvalifisert arbeidskraft spesielt, til tross for at vi nå er inne i en lavkonjunktur. Kompetente medarbeidere vil i økende grad være avgjørende for å møte en skjerpet konkurransesituasjon fremover. Samordningen mellom landbruksbaserte bransjer har gjort det mulig å øke ressursinnsatsen på disse tradisjonelle kjerneområdene for foreningen. Medlemmene vil oppleve en økt innsats og kapasitet både i løpende saker og ikke minst på forebyggende arbeid på arbeidsgiversiden. En stilling som juridisk rådgiver i arbeidsgiversaker ble opprettet i Vi møter nye utfordringer Bransjene er i utvikling, og vi stilles overfor stadig nye krav og utfordringer fra så vel marked som myndigheter. Etableringen av NHO Mat og Bio gir et styrket grunnlag for å møte disse nye utfordringene knyttet til bl.a. råvareforsyning, bioenergi, klima og klimamerking, matregelverk m.m. på vegne av våre bransjer. Bredde gir større legitimitet Etableringen av NHO Mat og Bio gir større tyngde, men like viktig større bredde for bransjer med mange sammenfallende interesser. Smale sektorforeninger som KIFF, SL og Norkorn sto i fare for å bli marginalisert hver for seg, mens bredere foreninger som NHO Mat og Bio gjerne gis en større legitimitet og derved større gjennomslagskraft i de saker som fremmes på vegne av medlemmene. Større nytte til en lavere kostnad I etableringen av NHO Mat og Bio er det lagt vekt på å sikre en enda mer strømlinjeformet, effektiv og utviklingsorientert organisasjon. Gode resultater på relativt små ressurser skal fortsatt være foreningens kjennemerke! Samordningen gir muligheter for økt innsats overfor 2

5 medlemmene særlig på arbeidsgiverområdet, og det til en lavere kontingent (kontingenten til NHO Mat og Bio er redusert med virkning fra 2010, mens den i Norkorn og SL er betydelig redusert f.o.m. 2009). NHO Mat og Bio - Felles interesser i fokus NHO Mat og Bio innebærer en videreføring av balansen mellom bransjer og eierformer i den formen vi kjenner, og hvor ideen er å ivareta felles interesser og behov; det være seg på arbeidsgiver- og/eller det mat-/næringspolitiske området. I dette ligger også organisasjonens styrke. Det vil fortsatt samarbeides nært med tilknyttede organisasjoner og bedrifter som Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Nortura BA, Norges Skogeierforbund, Norskog, Norkorn og Felleskjøpet Rogaland Agder BA (FKRA). Medlemmer flest vil stort sett forholde seg til de samme personer og strukturer i foreningen som før. Endringen vil primært oppleves i form av økt kapasitet til å følge opp enkeltbedrifter og enkeltsaker, og ikke minst økt innsats på fellesskapets vegne. Etableringen av NHO Mat og Bio innebærer med andre ord ikke noe dramatisk linjeskift i forhold til den organisasjonen og tjenester du kjenner. En forening med industrielt fokus og som ivaretar de felles interessene til bransjer som over tid vil måtte basere hovedtyngden av foredlingsvirksomheten på et innenlandsk råvaregrunnlag eller arealbruk. Skogbrukets Landsforening (SL) Generalforsamlingen i Skogbrukets Landsforening (SL) vedtok våren 2008 å samordne aktiviteter og medlemskap med KIFF til NHO Mat og Bio. Konkret innebærer det at SL består som bransjeforening med eget styre og egen økonomi, men at NHO Mat og Bios styrende organer, utvalg og administrasjon vil være hovedarenaen for all virksomhet. Skogsiden er derfor også representert både i NHO Mat og Bios styre og i øvrige organer som en ønsker. Aktiviteten i SL vil i all hovedsak være avgrenset til sektorspesifikke saker/forpliktelser/engasjement det av ulike saker ikke er naturlig å behandle i hovedforeningen NHO Mat og Bio. Norkorn Norkorn er en bransjeforening for norske kornsiloer og bygdemøller. Norkorn og KIFF har hatt et tett samarbeid siden Etter vedtak på årsmøtet i 2008, ble dette samarbeidet avløst av en mer omfattende samordningsavtale mellom våre to foreninger. Dette innebærer at aktiviteter og medlemskap nå er samordnet med NHO Mat og Bio, og hvor arbeidsfordelingen mellom bransjeforeningen Norkorn og landsforeningen NHO Mat og Bio er den samme som for SL (over). Aktiviteten i Norkorn vil i all hovedsak være avgrenset til sektorspesifikke saker/forpliktelser/engasjement det av ulike saker ikke er naturlig å behandle i hovedforeningen NHO Mat og Bio. 3

6 Ansatte i NHO Mat og Bio Haavard Elstrand Adm. direktør Tlf: Haavard er ansvarlig for virksomheten. Han har bred handels- og landbrukspolitisk erfaring fra Landbruks- og Matdepartementet (LMD), Statens landbruksforvaltning (SLF) og fra utestasjoneringer både ved Norges faste delegasjoner i Brüssel (EU) og i Genève (WTO). Foruten å lede virksomheten og ivareta bransjenes interesser og synspunkter på ulike arenaer, bistår han også medlemmerbedrifter i større og mindre saker dersom det er behov for det. Camilla Schrader Roander Forhandlingssjef Tlf: Camilla arbeider med arbeidsgiverspørsmål og rådgir medlemmer i lov og avtaleverk. Hun svarer på spørsmål om ansettelser, arbeidstid, ferie, sykepenger/hms, permisjoner, oppsigelse/avskjed, virksomhetsoverdragelse, hovedavtalen/overenskomster og tariffoppgjør/forhandlinger. Hun er også ansvarlig for sekretariatet i Skogbrukets Landsforening. Camilla har juridisk embetseksamen med fordypning i arbeidsrett og har tidligere jobbet i NHOs Landsforening for servicebedrifter. Hun har også arbeidserfaring som HRrådgiver i Telenor. Kari Hansen Fagsjef HMS/IA Tlf: Kari arbeider med Helse, miljø og sikkerhet (HMS), inkluderende arbeidsliv (IA) og sykefravær. Kari er utdannet sosionom og har praksis fra både offentlig sektor og det private næringsliv. Hun representerer NHO i styret for AKAN - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. Caroline Weedon Heide Bedriftsrådgiver / Advokat Tlf: Caroline arbeider med arbeidsgiverspørsmål og rådgir medlemmer i lov og avtaleverk. Hun svarer på spørsmål om ansettelser, arbeidstid, ferie, sykepenger/hms, permisjoner, oppsigelse/avskjed, virksomhetsoverdragelse, hovedavtalen/overenskomster og tariffoppgjør/forhandlinger. Hun har bred erfaring fra så vel kollektiv som individuell arbeidsrett fra stillinger som advokatfullmektig og advokat/ partner i advokatfirmaene DLA Piper Norway DA og advokatfirmaet Raguland AS. Caroline arbeider i team sammen med Camilla S. Roander. 4

7 André Monsrud Næringspolitisk sjef Tlf: André arbeider med nærings- og handelspolitiske spørsmål. Han har også ansvar for oppfølging av sekretariatet i Norkorn. Han er utdannet ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB). Tidligere har han arbeidet på handelspolitisk seksjon i Landbruks- og Matdepartementet. Gjennom tiden i LMD har han opparbeidet seg bred erfaring fra diverse landbrukspolitisk utrednings- og analysearbeid. Kari-Ann Simonsen Sekretær/tariffmedarbeider Tlf: Kari-Ann er NHO Mat og Bios administrative støttepunkt, med spesielt ansvar for rutiner knyttet til medlemskap og tariffavtaleopprettelser. I samarbeid med forhandlingssjefen, besvarer hun personalspørsmål. Kari-Ann har lang erfaring innen lønns- og personalarbeid innen kjøttindustrien. Jorunn Vormeland Dalen Fagsjef mat og miljø Tlf: Tlf. hjemmekontor: Jorunn arbeider med spørsmål knyttet til mat, matregelverk, klima og miljø. Hun er utdannet veterinær og har lang erfaring fra offentlig forvaltning - herunder Mattilsynet - og privat næringsliv. Hun kjenner kjøttindustrien godt og arbeider med saker av felles interesse, særlig innen regelverksutvikling og klima. Anne Bergman Web/trykksaker og regnskap Tlf: Anne arbeider med oppdatering og tilrettelegging av internettsidene til NHO Mat og Bio, Skogbrukets Landsforening og Norkorn og lager trykksakene våre ferdige til trykking. Hun har også ansvaret for en del av regnskapet, kontering av fakturaer og reiseregninger. Espen Lynghaug Fagsjef fagopplæring/kompetanse Tlf: Espen arbeider med fagopplæring og kompetanseutvikling, og kan kontaktes vedrørende lærlingeordningen, bransjerettede kurs og etter- og videreutdanning i bedriften. Rett kompetanse for å møte dagens og fremtidens krav, innhold og oppbygning av fagutdanningene, rekruttering samt kontakt med FoU-miljøene er hovedarbeidsområdet. Espen er fagutdannet med svennebrev og mesterbrev i flere fag, er lærerutdannet og har arbeidet i alle ledd av fagopplæringen. Espen representerer NHO i Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring. 5

8 NHO Mat og Bios kompetanse og arbeidsområder Arbeidsgiverspørsmål NHO Mat og Bio skal gjennom forebyggende og veiledende aktiviteter, bidra til at medlemsbedriftene fremstår som gode, forutsigbare og lønnsomme arbeidsplasser. Kompetanse og tjenester: Praktiske og juridiske råd/bistand ved omorganiseringer, nedbemanninger og interne tvistesaker. Ansvar for de sentrale tarifforhandlinger sammen med NHO, og råd/bistand i forhold til bedriftenes lokale forhandlinger. Foredrag og kurs på tariff/arbeidsgiverområdet. Løpende råd over telefon, og eventuelt besøk på bedriftene. HMS/IA NHO Mat og Bio skal bygge opp medlemmenes kompetanse innen HMS/IA-området, og derved bidra til et godt arbeidsmiljø og redusert sykefravær. Kompetanse og tjenester: Råd og veiledning innen Helse, miljø - og sikkerhet (HMS), inkluderende arbeidsliv (IA). Bedriftsintern opplæring/kurs i sykefraværsrutiner, dialogmøter, HMS-Internkontroll. Utvikling av HMS/IA materiell og -kampanjer. Prosjekter i samarbeid med myndigheter og egne kompetansehevende nettverk. Kompetanse og rekruttering NHO Mat og Bio arbeider for å sikre våre medlemsbedrifter tilstrekkelig tilgang på kompetent arbeidskraft og relevant etter- og videreutdanning. Rett kompetanse for å møte dagens og fremtidens krav er en avgjørende konkurransefaktor. Kompetanse og tjenester: Utvikling av rekrutteringsmateriell og -kampanjer. Innhold og oppbygging av fagutdanningene. Samarbeid bedrift, skole og opplæringskontor. Bransjerettede kurs og etter- og videreutdanning. Kontakt med sentrale utdanningsmyndigheter. Næringspolitikk NHO Mat og Bio arbeider for at bransjene har de økonomiske rammebetingelser som skal til for å drive lønnsom verdiskaping innenlandsk primært med basis i norske råvarer: Kompetanse og tjenester: Bred erfaring fra landbruks- og handelspolitisk utredningsarbeid og høringsprosesser. Bred erfaring fra internasjonale organisasjoner og prosesser (EU, WTO, EØS, FAO, OECD m.v.) Spisskompetanse på WTO generelt, og på landbruksavtalen spesielt. Stor kunnskap om jordbrukets markedsordninger og virkemiddelapparatet. Kontakt med myndigheter og politikere. Mat, klima og miljø NHO Mat og Bio arbeider for at bransjenes interesser innenfor mat, miljø og klima blir best mulig ivaretatt gjennom felles initiativ og samordnet opptreden. Faglige og regelverksrelaterte rammebetingelser har stor betydning for våre bransjer. Kompetanse og tjenester: Bred erfaring med regelverkssaker på matområdet. Overvåking og kunnskapsspredning av faglige rammebetingelser og framtidige utfordringer. Påvirkning av rammebetingelsene. Utvikling av kompetanse, nettverk og gode samarbeidsrelasjoner i forhold til myndigheter, bransje og relevante fagmiljøer. 6

9 Medlemsfordeler NHO Mat og Bio Pensjons- og forsikringsavtale med Storebrand - fordelsprogram til beste for alle medlemmer og ansatte. NHO Mat og Bio har forhandlet fram en avtale med Storebrand Livsforsikring AS. Avtalen gir våre medlemmer tilbud om svært gunstig kollektiv pensjonsforsikring, helseforsikring og personalforsikring. Avtalen inneholder også individuell rådgivning til dine ansatte til unike produktbetingelser. Vi anbefaler alle våre medlemmer å kontakte Storebrand for å få nærmere informasjon om ordningen og de fordeler dette vil kunne gi bedriften. For å vite mer: Medlemsfordelsavtale med Connector Forsikring Service AS NHO Mat og Bio kan i samarbeid med Connector Forsikring Service AS (CFS) tilby våre medlemsbedrifter en rekke svært gunstige forsikringer. Skogbransjen, som er en del av NHO Mat og Bio har siden 1996 hatt avtale med CFS og flere av medlemsbedriftene har oppnådd betydelige premiebesparelser. Ytterligere informasjon finnes på: ellert ta kontakt direkte med CFS. Connector Forsikring Service AS, Rådhusgaten 11, 0151 OSLO, Tlf Faks: , E-post: Forsikringspakken omfatter følgende personforsikringer; yrkesskadeforsikring (samt tilleggsdekninger) ulykkesforsikringer gruppelivsforsikring uførhetsforsikring sykelønnforsikring reiseforsikring Bedriftens samlede premie regnes ut individuelt og baserer seg på blant annet den enkelte ansattes alder og arbeidsoppgaver. 7

10 Gratis juridisk eksperthjelp i arbeidslivsspørsmål NHO/NHO Mat og Bio tilbyr juridisk eksperthjelp i arbeidslivsspørsmål. Har du problemer med å tolke en ny lov? Er du usikker i forbindelse med ansettelser, oppsigelser, sykdom, trygd, pensjon, arbeidsmiljø, HMS? Ring oss for gratis juridisk rådgivning. Saker eller tvister som berører ansettelsesforholdet, kan lett ende i rettsapparatet. Dette kan koste bedriften mellom og kroner. Som medlem i NHO-felleskapet kan våre advokater føre din rettssak for deg, om nødvendig helt til Høyesterett, mot en mindre egenandel. Erstatning ved streik NHO Mat og Bio/NHO er din aktør i lønnsoppgjøret. Når arbeidstakere har tariffavtale, må bedriften forholde seg til en eller flere fagforeninger. Som medlem i NHO-fellesskapet, får du et solid støtteapparat til disposisjon under lokale forhandlinger. Du vil også nyte godt av en felles erstatningsordning dersom det bryter ut streik, lovlig eller ulovlig, i din bedrift. Sjekkliste for utenlandsk arbeidskraft NHO har utarbeidet en elektronisk sjekkliste som er et praktisk hjelpemiddel for NHOs bedrifter som bruker arbeidskraft fra utlandet eller som vurderer å gjøre det. Verktøy for oppfølging av sykemeldte Sykmeldingspraksis gjelder for alle arbeidsgivere fra 1. mars For å gjøre det enklere for NHOs medlemmer å følge sykmeldingspraksisen, har NHO utarbeidet enkle verktøy. Verktøyene inkluderer skjema for fraværsregistrering, oppfølgingsplan for trinn 1 og 2 samt innkalling til og gjennomføring av dialogmøte. Verktøy for eier- og generasjonsskifter I Norge står vi overfor et økende antall eierskifter i små og mellomstore bedrifter. Minst bedrifter skal skifte eier de ti neste årene. NHO har derfor lansert et Selvanalyseverktøy for eier og generasjonsskifter, som er gratis for NHOs medlemmer. Rimelige advokattjenester Som medlem av NHO kan bedriften nå få en time fri bistand fra advokatfirmaet Wikborg Rein. Medlemsbedrifter vil deretter få reduserte timepriser og faste rabatterte priser på tjenester som for eksempel etablering av selskap, utarbeidelse av aksjonæravtaler og husleieavtaler. Kopiering NHO-bedrifter kan fritt fotokopiere opphavsrettsbeskyttet materiale til internt bruk. Som medlem slipper bedriften å inngå avtale med, og betale vederlag til Kopinor. NHO gjør det for dere. Kurs og konferanser NHO Mat og Bio arrangerer en rekke kurs og konferanser (tariff, HMS, kompetanse, næringspolitikk m.v.), som du som medlem har full tilgang til. NHO sentralt har også en rekke kurs og arrangementer. Følg med på: og Hjelp i ditt distrikt NHOs 15 regionforeninger har verdifull kompetanse om lokale forhold, og yter direkte service til deg der du er lokalisert. Ved en del av regionsforeningene gjelder dette også arbeidsgiverservice. Pensjonsforsikring NHO Mat og Bio har en utvidet bransjeavtale med Storebrand om pensjonsforsikring og et samarbeid med Connector Insurance Partner AS om forsikringsprodukter som kan tegnes av medlemsbedrifter tilsluttet NHO Mat og Bio. 8

11 Medlemskontingent Medlemskap i NHO Mat og Bio medfører også plikt til medlemskap i NHO sentralt. Kontingenten til NHO Mat og Bio i 2010 er 1,4 promille av bedriftens lønnsutbetalinger, mens kontingenten til NHO sentralt er fastsatt til 1,25 promille av det samme beregningsgrunnlaget. Bedrifter med tariffavtale betaler i tillegg 0,45 promille av lønn i premie til NHOs konfliktfond. Det gir rett til erstatning for tap ved arbeidskonflikter NHO feirer imidlertid 20-årsjubileum i 2009, og tilbyr i den anledning en jubileumsrabatt til nye medlemmer. Ved innmelding i 2009 beregnes ikke kontingent hverken til NHO eller til NHO Mat og Bio de første 12 måneder av medlemskapet (enkelte unntak i forhold til NHO Mat og Bio). Bedriftens lønnsutbetalinger er definert som det beløp som fremgår av rubrikk 111-A i Årsoppgave for arbeidsgiveravgift for foregående år. Dette omfatter alle arbeidstakere, daglig leder og eier. For personlig eide firmaer tas også eier(e)s pensjonsgivende inntekt med. Evt. lærlingelønn tas ikke med. Medlemskontingenten gir rett til fradrag på selvangivelsen begrenset oppad til 2 promille av bedriftens samlede lønnsutbetaling året forut for inntektsåret. SL og Norkorn har en egen tilleggskontingent. I henhold til NHOs vedtekter er bindingstiden 2 år fra innmelding. Etter dette er utmeldingsfristen 6 måneder. Ta gjerne kontakt med oss: NHO Mat og Bio Postboks 5469 Majorstuen, 0305 OSLO Besøksadr: Middelthunsgate 27 Telefon: Faks: E-post: Internett: 9

12 10 Besøksadresse: Middelthunsg. 27, Oslo Postadresse: Postboks 5469 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: Faks: Internett: Juni 2009

nho -medlemskap gir resultater

nho -medlemskap gir resultater nho -medlemskap gir resultater Karina Michelsen, daglig leder, Ammerudlunden sykehjem Ett av 18.500 medlemmer i NHO Foto: Jo Michael s. 6/7 Nye medlemsfordeler, Godt omdømme og mange medlemmer gir gjennomslagskraft

Detaljer

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2003. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2003. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2003 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Sunn fornuft er lønsamt...3 Det startet i 2003, men vil skje i 2004...4 Organisasjonsforhold...5 Overenskomstforhold...13 Medlemsservice...18

Detaljer

VELKOMMEN TIL NLF BLI MED PÅ LAGET. www.lastebil.no

VELKOMMEN TIL NLF BLI MED PÅ LAGET. www.lastebil.no VELKOMMEN TIL NLF BLI MED PÅ LAGET Velkommen til Norges Lastebileier- Forbund bli med på laget Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sitt hovedmål er å være en aktiv og synlig organisasjon som jobber utrettelig

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer