Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010"

Transkript

1 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET 2010 NHO Mat og Bio (Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon) har følgende innspill til Jordbruksoppgjøret ) Økt konkurransekraft i alle verdikjeder Norsk landbruk, matproduksjon og norsk matindustri står overfor store utfordringer. Noen av de største utfordringene er knyttet til økende konkurranse, både nasjonalt og internasjonalt, lav lønnsomhet og lavt investeringsnivå. En WTO- avtale eller andre større endringer i det handelspolitiske regimet, vil bety enda større utfordringer for norsk matproduksjon og foredling. Tollreduksjoner vil resultere i økt importtrykk og mindre markedsandeler for norske varer, og/eller at norske verdikjeder tilpasser seg importkonkurranse ved i større grad å følge prisendringer og nivåer utenfor Norge. Matindustrien er den som først merker den økende konkurransen, men hele eller store deler av dette økte konkurransetrykket vil bli skjøvet bakover i verdikjeden. Dermed er det også i råvareprodusentens interesse å ha en mest mulig konkurransedyktig matvareindustri. Det sikrer avsetning, verdiskaping og en best mulig pris i markedet. Fokus på konkurransekraften i verdikjeden må derfor i økende grad vektlegges ved utforming av landbrukspolitikken fremover. Konkurransekraften påvirkes i stor grad av kostnadene. NHO Mat og Bio mener derfor at man fremover i stor grad må vektlegge tiltak som reduserer kostnadene i verdikjeden. Tiltak som reduserer kostnadsnivået tidlig i verdikjeden vil gi effekt i flere ledd og bidra til å sikre industrien billigere råvarer. NHO Mat og Bio vil også å understreke at den økende konkurransen også stiller økende krav til kvalitetsstyring gjennom hele verdikjeden. Norsk landbruksbasert matindustri foredler i dag i all hovedsak norske råvarer, og som vil måtte være grunnlaget også i fremtiden. Vi vil derfor understreke at utformingen av fremtidige rammevilkår, inklusiv tiltak som reduserer kostnadene i verdikjeden, må avveies i forhold til behovet for å sikre en bærekraftig økonomi også i primærproduksjonen. Norsk matindustri har behov for et primærjordbruk som produserer råvarer stabilt, i store nok volum av god nok kvalitet og til konkurransedyktige betingelser. 2) Korn og kraftfôr Styrking av prisnedskrivingstilskuddet til korn De siste årene har det vært en betydelig målprisøkning på korn. Økt kornpris betyr økt pris på kraftfôr og matmel og dermed behov for prisøkninger på for både melk, kjøtt og bakervarer, for å kompensere for økte kostnader i disse produksjonene. Konkurranseforholdene i det norske markedet har lenge vært slik at økt pris til forbruker har vært mulig. I dag er bildet noe annerledes, da både økende importkonkurranse og konkurranseforholdene i verdikjeden for øvrig er slik at økt prisuttak er vanskelig for stadig flere varer.

2 2 På denne bakgrunn mener NHO Mat og Bio at økte budsjettmidler er nødvendig. Midler over budsjett kan brukes på flere måter, hvor prisnedskriving (PNS) til norsk korn er ett alternativ. Tilskuddet reduserer industriens innkjøpskostnad for det norske kornet. Redusert engrospris på det norske kornet reduserer samtidig behovet for toll på importerte karbohydrat- og proteinråvarer. I tillegg til å regulere prisforholdet mellom korn og kraftfôr er formålet med prisnedskrivningstilskuddet for korn å sikre at det norske kornet omsettes gjennom markedsordningen. Forslag: Prisnedskrivingstilskuddet for korn, erter og oljefrø må styrkes ut fra behovet for å: redusere kostnadene i kraftfôrkrevende produksjoner, og slik styrke konkurransekraften kanalisere kornet gjennom markedsordningen fortsatt opprettholde en god smitte/sykdomsstatus i norsk matproduksjon Heve kvaliteten på norsk fôrkorn I tillegg til pris, er riktig og godt tilpasset kraftfôr en viktig faktor som påvirker både helse og trivsel, tilvekst og økonomien i ulike husdyrproduksjoner. Kvalitet har dermed også en direkte effekt i forhold til konkurransekraften i verdikjeden samlet. De to siste årene har det vært et tiltakende problem med mykotoksiner (DON) i norsk korn. Årsakene er flere, men fuktig vær i deler av vekstsesongen antas å være en sterkt medvirkende årsak. Soppgiften er vanskelig å fjerne fra kornet, og vil følge verdikjeden når kornet først er tatt imot. Utblanding av korn med høyt innhold av soppgifter med bedre partier gjør det likevel mulig å produsere kraftfôr som er innenfor Mattilsynets anbefalte grenseverdier. Det kan være stor variasjon i innhold mykotoksiner mellom ulike partier og lass, som kommer fra det samme området. Dette gjør det vanskelig om ikke umulig, og i hvert fall svært kostbart for kornhandler, å sikre at korn med høyt innhold ikke kommer inn i kornstrømmen. I dag er det i praksis kornhandler og husdyrprodusent som må ta kostnaden ved dårlig korn. Dette er en situasjon som NHO Mat og Bio mener ikke kan vedvare. NHO Mat og Bio mener generelt at risiko i hovedsak bør henføres til de som kan påvirke risikobildet mest, og at man også velger de mest kostnadseffektive løsningene. NHO Mat og Bio vil derfor bidra til at en bransjestandard blir etablert, dvs. hvordan kornmottak skal håndtere kornet ved mottak. Men saken berører direkte primærprodusenter av korn og deres rammebetingelser. En løsning på problemet bør derfor avklares i verdkjeden, og i dette arbeidet er bransjen helt avhengig av et godt og tett samarbeid med både myndigheter og faglag. Det viktigste enkelttiltaket som ligger til jordbruksoppgjøret for å bidra til en bedring på kort sikt, er pris og prisforhold på korn. NHO Mat og Bio mener derfor at pris på havre i forhold til bygg bør reduseres, hvor formålet er på kort sikt å få ned omfanget av norsk havreproduksjon. Prisforholdet mellom havre og bygg må endres slik at omfanget av norsk havreproduksjon på kort sikt reduseres. Det må arbeides aktivt for både å avklare ansvarsforhold og finne praktiske løsninger gjennom hele verdikjeden. Arbeidet må fokusere både på reduksjon av mykotoksiner i korn og hvordan håndtere infisert korn ved mottak. Det må avsettes mer midler til forskning omkring årsaken til oppblomstring av mykotoksiner og tiltak for å redusere problemet.

3 3 3) Kjøtt. Eksport av kjøttbiprodukter (plussprodukter) Det norske markedet for biprodukter av kjøtt er i endring. Både bortfall av markedet for kjøttbenmel og vridning av forbruket mot mer edle deler av dyret har medført at biproduktene har liten eller negativ verdi ved innenlands avsetning. Biproduktene har større verdi utenlands, særlig i fremvoksende økonomier i Asia og i Øst-Europa. Norsk kjøttindustri har derfor i flere år arbeidet for å kunne eksportere kjøttbiprodukter, og derved øke verdiskapingen. Verdipotensialet utgjør samlet om lag kr millioner årlig, og er viktig for industri og jordbruk. Kjøttindustrien har imidlertid støtt på store utfordringer, dels i forhold til markedsadgang og dels i forhold til det enkelte lands hygieneregelverk. Felles for utfordringene er imidlertid at de krever myndighetsmedvirkning for å løses. Bransjen kan ikke løse dette på egen hånd. Mattilsynet er positivt innstilt, men signaliserer samtidig at det har manglende ressurser i forhold til arbeid med eksport av landbaserte produkter, og derved manglende fremdrift i disse sakene. En løsning på denne utfordringen vil være av stor betydning for verdiskapningen gjennom hele verdikjeden. NHO Mat og Bio ber om at det settes av midler over jordbruksavtalen til en økt innsats i Mattilsynet i å få på plass nødvendig veterinært avtaleverk i forhold til aktuelle eksportmarkeder for norske kjøttbiprodukter. 4) Nytt verdiskapingsprogram (VSP) for mat Utfordringene slik de er oppsummert innledningsvis indikerer et tydelig behov for ekstra innsats på mange områder. Innovasjon er ett område som kan bidra til å videreutvikle konkurranseevnen til norsk matindustri, og dermed verdikjeden sett under ett. Det omfatter både teknologinyvinninger og arbeidet opp mot markedet og forbrukerne. For å realisere noe av dette potensialet for innovasjon må det til både nyskaping, langsiktighet, ressurser, kompetanse og tverrfaglig samarbeid mellom flere type bedrifter og forskningsmiljø. Den partssammensatte arbeidsgruppen har ansvaret for å gi anbefalinger om oppfølging av VSP mat etter at programperioden går ut i Mandatet til arbeidsgruppen er: Det skal utarbeides en rapport med vurderinger og anbefalinger knyttet til utvikling av politikk og virkemidler som kan bidra til verdiskaping, innovasjon og mangfold på matområdet. I utgangspunktet har etablert matindustri og nyetablerer/småskalaprodusenter ulike utfordringer. For etablert industri er hovedutfordringene økende konkurranse og svak lønnsomhet, mens småskalaprodusentenes utfordring i større grad er knyttet til oppskalering av volum, stabil kvalitetsmessig produksjon og distribusjon. Erfaringer viser likevel at samarbeid mellom nyetablerere og eksisterende matindustri kan være til fordel for begge parter. Etablert matindustri vil være i stand til å oppskalere produksjonen til en småskalaprodusent/nyetablerer relativt raskt. Denne tilpasningen gjør at eksisterende produksjonskapasitet også blir utnyttet bedre, noe som reduserer enhetskostnadene for begge parter. Småskalaprodusentens tilgang til kompetanse og erfaring hos etablert industri vil også bidra til å trygge kvaliteten til produktene. Etablert matindustri er også tilknyttet et eksisterende distribusjonsnettverk og har erfaring med både salg og markedsføring ovenfor kjeder og forbrukere.

4 4 NHO Mat og Bio mener derfor at et utvidet samarbeid mellom nyetablere/- småskalaprodusenter og etablert industri bør være en sentral del i fremtidens virkemidler for verdiskaping, innovasjon og mangfold på matområdet. NHO Mat og Bio tror at å utvikle norske matvarer på denne måten kan bidra til å styrke konkurranseevnen i hele verdikjeden. I mandatet til arbeidsgruppen sies det at hovedmålgruppen er primærprodusenter og små- og mellomstore produsenter. NHO Mat og Bio mener at de beste prosjektene, uavhengig av størrelse, bør kunne vinne frem i konkurransen om tilskudd og støtte. NHO Mat og Bio ber om at jordbruksavtalepartene i utformingen av den fremtidige innretningen og organiseringen av Verdiskapingsprogrammet for mat, legger til rette for at støtte kan gis til prosjekter der bedrifter uavhengig av størrelse kan delta. 5) Matindustriens kompetanseprosjekt Norsk matindustri opplever i dag en sterk konkurranse om kompetent arbeidskraft. En omfattende undersøkelse i matindustrien i regi av FAFO høsten 2007, viste at 70 % av bedriftene vurderte det som vanskelig eller svært vanskelig å få tak i nok fagarbeidere. Samtidig konstaterer vi at kompetanse er nøkkelen til økt innovasjon, produktivitet og derved bedret konkurransekraft. Partene i arbeidslivet i norsk matindustri, NHO Mat og Bio, NHO Mat og Drikke, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA), har derfor gått sammen om utforming av et treårig kompetanseprosjekt for norsk matindustri. Det overordnede mål i prosjektet er at norsk produksjon og norske råvarer også i framtiden skal være konkurransedyktig i en stadig mer global handel. Det forutsetter innovative og lærende bedrifter der samarbeid og felles innsats er fundamentert langs hele verdikjeden. I et globalisert marked stilles det stadig nye krav fra kvalitetsbevisste kunder, noe som øker behovet for kontinuerlig utviklingen av ny kunnskap i industrien. Det krever en økt andel faglært arbeidskraft, et behov for faglig oppdatering samt tilførsel av ny kunnskap av kompetanse utover operatørnivå. Norsk matindustri er også i sterk konkurranse med øvrig næringsliv i arbeidet med å sikre tilstrekkelig kompetent arbeidskraft. En styrket satsing på kompetanse vil derfor bidra både til å gjøre matindustrien mer attraktiv samtidig som det vil gi økt innovasjon og økt produktivitet til fordel for alle aktører langs hele verdikjeden. Prosjektet må ha et visst omfang for å lykkes. Med bakgrunn i samarbeid med Senter for etter og videreutdanning (SEVU) på UMB, har vi konkludert med at det er behov for i overkant av kr 16 mill. kroner over en periode på 3 år. Det er i dette lagt til grunn en betydelig andel egenfinansiering hvor deltakende bedrifter og prosjekteierne vil bidra med totalt kr 11,6 mill, fordelt med ca 60 % i rent finansielt bidrag og ca 40 % i egeninnsats (arbeidstimer, direkte kostnader til reise og opphold m.v.). Dette innebærer at det vil være behov for ekstern finansiell bistand på om lag kr 4,4 mill. fordelt over tre år. Jordbruksoppgjøret er etter vårt skjønn den mest relevante arena å henvende seg til, både fordi prosjektet er kollektivt innrettet, har verdi for hele verdikjeden, og fordi det legger rammer og premisser for de mest aktuelle virkemidler/ordninger (Verdiskapingsprogrammet, LUF og sentrale BU-midler).

5 5 Det vises også til eget innspill til jordbruksoppgjøret fra forslagsstillerne, for nærmere informasjon. Partene i arbeidslivet i norsk matindustri, ber om en finansiell støtte på kr 4,4 mill (av et totalbudsjett på kr 16,3 mill) fordelt på 3 år over jordbruksavtalen til medfinansiering av et treårig kompetanseprosjekt i norsk matvareindustri. Med vennlig hilsen NHO Mat og Bio Haavard Elstrand Adm. direktør André Monsrud Næringspolitisk sjef

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Markedsregulering verdsatt, men omstridt

Markedsregulering verdsatt, men omstridt nilf-rapport 2013 5 Markedsregulering verdsatt, men omstridt Synspunkter på markedsreguleringen i jordbruket per christian rålm stine evensen sørbye sofie kjernli-wijnen ivar pettersen NILF utgir en rekke

Detaljer

Norsk matproduksjon. i en komplett verdikjede. Utfordringer og muligheter for 2013 2017

Norsk matproduksjon. i en komplett verdikjede. Utfordringer og muligheter for 2013 2017 Norsk matproduksjon i en komplett verdikjede Utfordringer og muligheter for 2013 2017 fra jord til bord JORDBRUKET 2011 49 400 ÅRSVERK (TK) 36,7 mrd. i omsetning (tk) Styrk verdiskaping og sysselsetting

Detaljer

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon 1 av 107 Jordbrukets forhandlingsutvalg Arbeidsdokument av 25. april 2014 Lønnsom og bærekraftig matproduksjon over hele landet Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2014 Side 2 Innhold

Detaljer

Norsk Landbrukssamvirke. - et nærings- og konkurransepolitisk memorandum -

Norsk Landbrukssamvirke. - et nærings- og konkurransepolitisk memorandum - Norsk Landbrukssamvirke - et nærings- og konkurransepolitisk memorandum - Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri i fremtiden... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Hovedbudskap...

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2011

Dagligvarehandel og mat 2011 I V A R P E T T E R s e n O G t o m m y s ta a h l g a b r i e l s e n ( R E D. ) Dagligvarehandel og mat 2011 Perspektiver på verdikjedene for matvarer art i kkelsamli ng NILF utgir en rekke publikasjoner

Detaljer

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Side 1 Jordbrukets forhandlingsutvalg Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Arbeidsdokument av 26. april 2013 Side 2 1 INNTEKTSLØFT GIR ØKT

Detaljer

Konkurransedyktige verdikjeder for mat: Robuste svar på økende kostnadsulempe

Konkurransedyktige verdikjeder for mat: Robuste svar på økende kostnadsulempe ARTIKKEL Konkurransedyktige verdikjeder for mat: Robuste svar på økende kostnadsulempe Ivar Pettersen Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning - NILF Innhold 1.1 Konkurransekraft, på bondens skuldre...

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Prosjekt norsk korn i kraftfôr Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene. 9.3.2012 Innhold Utviklingen i bruk av norsk

Detaljer

Fremveksten av nye og mindre matleverandører

Fremveksten av nye og mindre matleverandører Diskusjonsnotat Nr. 2012 3 Fremveksten av nye og mindre matleverandører med spesielt fokus på markeds og salgskanaler Julie Nåvik Hval Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Postboks 8024 Dep

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Bærekraftig matproduksjon på norsk jord

Bærekraftig matproduksjon på norsk jord Bærekraftig matproduksjon på norsk jord www.landbruk.no Bærekraftig matproduksjon Å ha nok, god og trygg mat er ingen selvfølge i en verden med flere mennesker og mindre jord og vann. Vårt bidrag er bærekraftig

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET

LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET LANDSMØTEHEFTE 8: MILJØPOLITIKK OPPLÆRING OG UTDANNING INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 2 Innholdsfortegnelse 4. MILJØPOLITIKK...3 4.1 FORSKNING OG UTVIKLING...3 4.2 FORSKNING OG UTVIKLING FOR KLIMA

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer