Årsmelding Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon"

Transkript

1 Årsmelding 2010 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

2 Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10 Næringspolitikk...12 Matpolitikk, klima og miljø...16 Et medlemsskap du har nytte av...18 Statistikk...20 Styrer, råd og utvalg...23 Styret...24 Administrasjonen...25 Økonomi...26 Revisjonsberetning...32

3 Styrets beretning 1 NHO Mat og Bios målsetning er å være medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter på områder av felles interesse, og derved legge forholdene til rette for fremtidig utvikling, lønnsomhet og verdiskaping innenlands. Mens arbeidet i 2009 var mye preget av kortsiktige utfordringer som følge av finanskrisen, har NHO Mat og Bios styre og administrasjon i 2010 hatt et større fokus på å sikre og ivareta våre bransjers langsiktige interesser, rammevilkår og konkurransekraft jfr. målsetningen over. Spesielt bør nevnes at vi har brukt mye ressurser på å få på plass en historisk stor satsing på rekruttering og kompetanseheving i norsk matindustri, gjennom et 3-årig prosjekt i samarbeid med fagbevegelse (NNN), LMD og andre arbeidsgiverorganisasjoner innen matindustrien. NHO Mat og Bio var en drivende kraft i dette. I samarbeid med Skoglauget arbeides det med å få på plass en tilsvarende storsatsing også i skogbransjen. I vårt arbeid for best mulige langsiktige rammevilkår, har også den nye landbruksmeldingen hatt et naturlig hovedfokus. NHO Mat og Bios hovedbudskap i innspillet var nødvendigheten av å vri politikken over til en politikk for hele verdikjeden. I likhet med hva vi ser skjer i EU, er vi overbevist om at satsing på utvikling av konkurransekraften langs hele verdikjeden vil være avgjørende for å lykkes i politikken overfor så vel primærproduksjon som industri. Behovet for å styrke industri- og verdikjedeperspektivet, var også bakteppet til NHOs nasjonale konferanse om norsk matindustri i november 2010, og som NHO Mat og Bio var en betydelig bidragsyter til. Styret er svært fornøyd med at vi på denne måten fikk satt matindustriens utfordringer på dagsorden. Tariffoppgjøret 2010 ble mer krevende enn på mange år. Vi endte opp med et resultat på linje med frontfaget, men som utvilsomt har vært en betydelig utfordring for mange av våre medlemmer og bransjer som generelt preges av lavere lønnsomhet og marginer enn øvrig industri. Stilt overfor en økende importkonkurranse, vil en lønnsutvikling som gang på gang innebærer tillegg høyere enn våre handelspartnere, utgjøre en hovedutfordring for våre bransjer fremover. I forhold til gjennomføringen av lønnsoppgjøret var styret opptatt av å legge til rette for en så åpen, informativ og inkluderende prosess overfor medlemmene som mulig både før, under og etter forhandlingsprosessen. Vi har fått en rekke positive tilbakemeldinger på dette, og som derfor vil bli videreført også i fremtidige tariffoppgjør. På det organisatoriske plan har styret lagt vekt på å videreutvikle organisasjonen til en mest mulig effektiv og slagkraftig organisasjon til fordel for våre landbruksbaserte bransjer. Styret er derfor fornøyd med at samarbeidsavtalen med TINE SA er videreført til 2012, og at vi har fått etablert et tettere samarbeid med Landbrukets Arbeidsgiverorganisasjon (LA). Interessefellesskapet er stort, og erfaringene fra samarbeidet er entydig gode. Faglige aktiviteter i 2010 Det har i 2010 vært arbeidet systematisk og målrettet innenfor alle områder NHO Mat og Bio er engasjert i: Arbeidsgiver- og tariffsaker HMS Kompetanse og rekruttering Nærings- og handelspolitikk Matpolitikk, klima og miljø Innsatsen på alle fagområder er forankret i strategier og handlingsplaner behandlet og vedtatt av styret. Noe arbeid gir umiddelbare resultater, men det ligger også i en bransjeforeningens natur at saker innen flere av fagområdene krever langsiktig perspektiv og systematisk arbeid før konkrete resultater kan ventes. På arbeidsgiverområdet er tilbudet av kurs og konferanser trappet betydelig opp. Som et ledd i å nå ut til flest mulig medlemmer er ulike møtearenaer utprøvd, det tilbys kurs både regionalt og sentralt, og så vel bransjetilpassede som mer generelle kurs/konferanser. Tilbakemeldingene er svært gode. Vi konstaterer også at ansettelsen av to heltids jurister/advokater med spesialekspertise på arbeidsrett har medført en betydelig økning i antall henvendelser fra medlemsbedriftene. På HMS-området er det også gjennomført flere medlemsrettede kurs (bl.a. på sykepenger) og det årlige HMS-seminar i samarbeid med NNN og øvrige landsforeninger. Det er også lagt ned mye arbeid i å revitali-

4 2 sere skogbrukes HMS-utvalg, og i å følge opp Arbeidstilsynets bransjeprosjekt Sammen for et bedre arbeidsmiljø. Høsten 2010 ble en ny medarbeider, Tove Auren, rekruttert inn, og som vil innebære en ny giv på området i På området næringspolitikk har det vært arbeidet med et bredt spekter av saker knyttet til bl.a. ny handelsavtale med EU, WTO, korn-/kraftfôrpolitikken, samferdsel, jordbruksoppgjøret, bioenergi og ikke minst innspill til ny landbruksmelding. Årets næringspolitiske seminar ble avholdt i samarbeid med NHO og øvrige matlandsforeninger i NHO, og var meget vellykket og med rekordstor deltagelse. NHO Mat og Bio er også aktiv deltager i NHOs handelspolitiske utvalg, og som vi anser strategisk viktig. På området matpolitikk/klima/miljø har det vært særskilt fokus på å få på plass rammene for eksport av kjøtt/ kjøttbiprodukter til tredjeland, utvikling av en framtidsrettet kjøttkontroll, oppfølging av esporingsprosjektet og oppfølging av energieffektiviseringsnettverket med Enova. På området kompetanse- og rekruttering har absolutt viktigste sak vært å få på plass et 3-årig kompetanseog rekrutteringsprosjekt for norsk matindustri, og som en lyktes med i 2010 etter flere års arbeid. Våren 2010 ble det også innledet et samarbeid med Skoglauget og VelgSkog-prosjektet i Hedmark for å etablere et tilsvarende prosjekt for skogbransjen, og som vi håper å få på plass i Administrasjonen Pr var det 8,45 årsverk i administrasjonen, fordelt på 6 kvinner og 3 menn. Av disse er 8 personer fast ansatt, 0,65 årsverk leies fra NHO Mat og Drikke, mens NHO Mat og Bio leier ut 0,2 årsverk til NHO Mat og Drikke. Dette er uforandret fra ett år i forveien. Sykefraværet i NHO Mat og Bio er lavt. Foreningen har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. NHO Mat og Bio har også i 2010 ivaretatt sekretariatsfunksjonen for Skogbrukets Landsforening (SL) og Norkorn, som begge er bransjeforeninger i NHO Mat og Bio. Medlemmer av SL og Norkorn er også medlemmer av NHO Mat og Bio. Begge foreninger avgir egne årsmeldinger. Erfaringene fra samarbeidet er gode. NHO Mat og Bio opplevde i 2010 en betydelig nedgang i antall årsverk i medlemsbedriftene som følge av omfattende nedbemanninger særlig i enkelte større bedrifter. Konkret ble antall årsverk netto redusert med ca 900 i løpet av året. Antallet medlemsbedrifter pr var imidlertid relativt stabilt med 371 bedrifter, mot 379 registrerte bedrifter ett år i forveien. Som følge av naturlige avganger tiltrådte Camilla Schrader Roander som ny forhandlingssjef etter Bjørn Tangnes I tillegg ansatte NHO Mat og Bio Caroline Weedon Heide som ny advokat/bedriftsrådgiver og Tove Auren ble ansatt som ny fagsjef HMS etter Kari Hansen. Haavard Elstrand sa opp stillingen som adm. direktør med virkning fra , da han går over i stillingen som ny landbruksdirktør i Hedmark fylke. Gaute Lenvik tiltrer som ny adm. direktør 1. juni Lenvik kommer fra stillingen som fung. ekspedisjonssjef i avdeling for forskning, innovasjon og regionalpolitikk i Landbruks- og matdepartementet (LMD). NHO Mat og Bio gjennomførte i samarbeid med NHO en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse vinteren 2010, og som viste en meget bra trivsel og et godt arbeidsmiljø i foreningen. Økonomi NHO Mat og Bios samlede regnskap for 2010 viser et negativt resultat samlet sett. Driftsregnskapet viser et underskudd på kr ,- og en egenkapital på kr ,-, mens regnskapet for Opp/Ut-fondet viser et overskudd på kr ,- og en egenkapital på kr ,-. Netto finansinntekter utgjorde kr ,-. Underskuddet i driftsregnskapet har i hovedsak sammenheng med svikt i kontingentinngangen som følge av betydelige nedbemanninger i enkelte større medlemsbedrifter. Resultatet var derfor forutsett, og om lag som budsjettert. Kontingenten er også redusert sammenlignet med tidligere år. Selv om foreningen har en tilstrekkelig egenkapital til å kunne håndtere et underskudd, vil utviklingen bli fulgt opp i 2011 og Overskuddet for Opp/Ut-fondet knytter seg hovedsakelig til at enkelte større prosjekter er utsatt til For Opp/Ut-fondet er det ikke ønskelig med ytterligere oppbygging av kapital. Vervingen av nye medlemmer vil fortsette også i 2011, og fordelt på alle bransjer. Økt verveinnsats vil være

5 3 avgjørende for å motvirke nedgangen av at en rekke medlemmer og medlemsgrupperinger i senere år har gjennomført større nedbemanninger. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Virksomheten medfører hverken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Fremover NHO Mat og Bio har i de senere år gjennomgått en betydelig endring som organisasjon. Fra å være en forening primært for kjøtt- og fjørfebransjen, er organisasjonen i dag etablert og akseptert som en breddeorganisasjon for bedrifter og bransjer avhengig av norske jordbruksråvarer og arealbruk. Det gir oss som bransjer en økt politisk slagkraft både innad og utad, og derved nye og større muligheter til å ivareta våre medlemmers interesser. Det har også allerede gitt foreningen selv en større robusthet til å håndtere økonomiske opp- og nedgangstider i våre medlemsbedrifter og bransjer. Medlemsundersøkelser gjennomført blant våre nye medlemsgrupperinger viser også at disse i all hovedsak er fornøyd med utviklingen og hvordan deres interesser blir ivaretatt innenfor det nye fellesskapet. Styrets samlede vurdering er derfor at utviklingen siden 2008 bare har bekreftet at etableringen av NHO Mat og Bio var et strategisk riktig grep. Styret er derfor også opptatt av at NHO Mat og Bio fortsatt skal være orientert mot vekst, utvikling, samarbeid og alliansebygging også fremover. En ny landbruksmelding legges frem våren 2011, og vil legge sentrale rammer og premisser for våre bransjer i mange år fremover. Vi har ingen garanti for at vi får den verdikjedemeldingen vi ønsker, og får heller neppe gjennomslag for alle våre forslag. Signalene har imidlertid vært gode. Uansett er en landbruksmelding kun en melding for hovedlinjene i politikken, og det vil derfor for styret i 2011være en prioritert oppgave å bidra til å gi meldingen en implementering og konkret innhold mest mulig i samsvar med våre bransjers behov. Styret konstaterer ellers at lav lønnsomhet og svake marginer er en vedvarende utfordring for flere av våre bransjer. Det er ikke bærekraftig, og gir dårlig rom for den nyskaping og nyinvestering alle bransjer trenger for å bygge langsiktig konkurransekraft. Det vil derfor ha en hovedprioritet også å følge opp denne utfordringen, innen eller utenfor en landbruksmelding. Styret takker administrasjonen og alle som har deltatt i fagutvalgene til NHO Mat og Bio, for godt utført arbeid i 2010.

6 4 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål Arbeidsgiverservice NHO Mat og Bios to jurister er eksperter i arbeidsrett. De gir medlemsbedriftene gratis juridisk bistand og rådgivning primært på områdene individuell- og kollektiv arbeidsrett (lønns- og arbeidsvilkår). Våre jurister jobber aktivt med å forebygge tvister gjennom tidlig og rask rådgivning pr. telefon, e-post og møter med bedriftene. Et overordnet mål er at våre medlemsbedrifter skal kjenne til lov- og avtaleverk slik at disse følges og bedriftene utvikles til gode, forutsigbare og lønnsomme arbeidsplasser. Tariffoppgjøret Tariffoppgjøret 2010 ble gjennomført som et forbundsvist oppgjør. Alle NHO Mat og Bios tariffavtaler ble forhandlet separat. Forhandlingene ble gjennomført under sterke føringer fra resultatet i frontfagene på både industrisiden og matindustrien. Foruten kr. 1,- i generelt tillegg og enkelte justeringer på overenskomstområdene av både ikke økonomisk og økonomisk art, var hovedgrepet for matindustrien en heving av minstelønnssatsen til kr. 140,- på samtlige overenskomster og innføring av en automatisk årlig justering av minstelønnssatsen til 85 % av timefortjenesten foregående år i hht TBU s tall for lønnsvekst i mat- og drikke industrien. Overenskomstens garantiordning ble fjernet. Den økonomiske rammen ble om lag den samme som frontfagene. NHO Mat og Bio la stor vekt på å informere og inkludere medlemsbedriftene mest mulig da forbundene tidlig signaliserte et krevende lønnsoppgjør. Fremforhandlede resultater på andre overenskomstområder viste også at vi ville få et resultat av stor økonomisk betydning for en rekke av våre medlemmer. Det ble derfor avholdt et eget tariffmøte for tariffbundne medlemmer i forkant av forhandlingene. I tillegg ble informasjon jevnlig lagt ut på våre hjemmesider, nyhetsvarslinger sendt ut og frokostmøter arrangert i etterkant av forhandlingene. Funksjonæravtalene ble forhandlet av NHO sentralt. Bedrifter bundet av avtalene ble i hovedsak informert direkte fra NHO. Påfølgende lokale forhandlingene ved den enkelte bedrift er gjennomført uten annen bistand fra NHO Mat og Bio, enn telefonisk og noe skriftlig rådgivning. Advokatbistand NHO Mat og Bios jurister besvarer flere telefoner og e-poster daglig. Hovedtyngden av henvendelsene har vært knyttet til spørsmål om arbeidstid, styringsretten og mulige bemanningsreduksjoner. Også i 2010 har medlemsbedriftene hatt behov for rådgivning i forbindelse med gjennomføring av fusjoner, organisasjonsendringer og rasjonaliseringstiltak; problemstillinger der saksbehandlingen i forkant av tiltakene ofte står sentralt. Alle tvister i denne sammenheng er løst gjennom forhandlinger enten lokalt eller ved bistand fra organisasjonene. I starten av 2010 ansatte NHO Mat og Bio en advokat. Dette styrket ytterligere kapasiteten innen arbeidsgiverspørsmål. Avdelingen har representert en rekke medlemsbedrifter i tvister og rettsbehandlinger innenfor arbeidsrettsområdet. NHO Mat og Bios medlemsbedrifter søker oftest bistand i forbindelse med individuelle søksmål fra oppsagte og avskjedigede medarbeidere. Kurs og konferanser I samarbeid med NHO og de øvrige landsforeningene innen næringsmiddelindustrien, tilbyr NHO Mat og Bio medlemsbedriftene kurs- og opplæringsaktiviteter i arbeidsgiverspørsmål. I 2010 arrangerte NHO Mat og Bio, i samarbeid med Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) og NHO Mat og Drik-

7 5 ke, en tariffkonferanse hvor temaene var En økonomisk rapport, det forestående tariffoppgjøret og ansettelse/innleie av utenlandsk arbeidskraft. I tillegg har det vært avholdt flere frokostmøter, heldagskurs i sykefraværsarbeid og bedriftsinterne kurs i arbeidsgiverspørsmål. De bedriftsvise kursene kombineres med bedriftsbesøk. Utenlandsk arbeidskraft Rekruttering og innleie av arbeidskraft både fra inn- og utland vil utgjøre et betydelig og nødvendig innslag i flere av våre bransjer i overskuelig fremtid. NHO Mat og Bio har i 2010 jobbet målrettet for å gjøre aktuelle lover- og avtaleverk kjent blant våre medlemmer. NHO Mat og Bios medlemmer har i 2010 ikke vært utsatt for negativ presseomtale knyttet til bruk av utenlandsk arbeidskraft. Arbeidsgiverfaglig utvalg (AFU) Utvalget er et rådgivende organ for administrasjonen. Det kom sammen to ganger i 2010.

8 6 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) NHO Mat og Bios fagsjef HMS/IA har som oppgave å bygge opp medlemsbedriftenes kompetanse innen HMS/IA, sikre etablering av et godt arbeidsmiljø og bidra til redusert sykefravær og styrket konkurranseevne for våre medlemmer. I 2010 har vi hatt fokus på opplæring/kursing i folketrygdens regler og IAregelverket, i tillegg til forebyggende HMS arbeid. Administrasjonen har bistått medlemsbedriftene per telefon, e-post og ved bedriftsbesøk. Administrasjonen har deltatt aktivt i NHOs HMS-forum og innehatt sekretærfunksjonen i skogbrukets HMS-utvalg. NHO Mat og Bio har i 2010 oppfylt aktivitetsplikten i forhold til NHO. Et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Regjeringen og partene i arbeidslivet inngikk i 2001 en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Gjeldende IA-avtale løp ut i NHO Mat og Bio har engasjert seg i arbeidet med å få på plass en ny IA-avtale, og i mars 2010 ble ny IA-avtale signert. Arbeid med IA-avtalen viser at bedrifter som jobber systematisk med forebygging og håndtering av sykefravær får resultater. Sykefraværet går ned, færre personer blir uføretrygdet og arbeidsmiljøet blir bedre. Godt IA-arbeid lønner seg. NHO Mat og Bio har derfor jobbet kontinuerlig for å øke antallet IA-bedrifter blant våre medlemsbedrifter. Sykefravær Gjennomsnittet, for de tre første kvartaler i 2010, viser at sykefraværet i kjøtt- og fjørfeindustrien ligger på 7,8 %. Sammenlignet med gjennomsnittet de tre første kvartalene i 2009 er dette en nedgang på 4,4 %. For skogbruket er gjennomsnittet de tre første kvartalene i 2010 på 3,3 %, en nedgang på hele 24 % sammenlignet med det gjennomsnittlige sykefraværet de tre første kvartal 2009, som var på 4,33 %. I korn-/fôrbransjen har sykefraværet økt med 2,5 %, fra et gjennomsnitt på 3,76 % de tre første kvartal i 2009 til et sykefravær på gjennomsnittlig 3,86 % de tre første kvartal i Inn under korn- og fôrbransjen faller også fôrprodusenter som ikke er medlem i NHO Mat og Bio. Skog- og korn-/fôrbransjen har et sykefravær som ligger godt under gjennomsnittet i NHOs bransjer totalt. Forebyggende HMS-arbeid Alle bedrifter er lovpålagt å dokumentere et velfungerende system for forebyggende HMSarbeid. NHO Mat og Bio har i 2010 utarbeidet verktøy bestående av skjemaer og beskrivelser av rutiner. Våre medlemmer oppfordres til å ta i bruk verktøyene som ligger ute på våre hjemmesider ( Kurs og konferanser NHO Mat og Bio har i 2010 holdt flere kurs i oppfølging av sykmeldte og gjeldende regelverk. I samarbeid med NHO og NAV gikk det ut tilbud om kurs i grunnopplæring i arbeidsmiljø for verneombud, samt interaktiv HMSopplæring for ledere. Kompetanse hos ledere er helt avgjørende for å lykkes med sykefraværsarbeidet. I august arrangerte NHO Mat og Bio, i samarbeid med Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), en HMS-konferanse som gikk over to dager. De gjennomgående temaene var sykefravær/ia og mobbing/konflikthåndtering. Evalueringen viser god deltakelse og positive tilbakemeldinger fra NHO Mat og Bios medlemsbedrifter. Skogbrukets HMS-utvalg Administrasjonen er sekretariat for skogbrukets HMS-utvalg, som har medlemmer fra Fellesforbundet, SL, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Norges Skogeierforbund, Skogbrukets kursinstitutt og Arbeidstilsynet. Utvalget har en rådgivende funksjon og arbeider for bedre formidling av kunnskap om HMS-forhold, samt at bransjen skal oppfylle lovpålagte HMS-krav. Utvalget har økt aktivi-

9 7 teten siste år, og har i 2010 kommet sammen 4 ganger. Prioriterte saker i 2010 har vært IA, systematisk HMS-arbeid og utarbeidelse av verktøy til bruk i HMS arbeidet. HMS-utvalget fikk i 2010 innvilget støtte fra skogbrukets verdiskapingsfond. Pengene skal bl.a. gå til: opprettelse av egen hjemmeside for utvalget slik at utarbeidet materiell lettere blir tilgjengelig, oversettelse av HMS materiell da det i skogbruket er en del utenlandsk arbeidskraft, en egen HMS-konferanse for skogbruket i Prosjekter i 2010 NHO Mat og Bio har nedlagt mye arbeid og ressurser i to store HMS-prosjekter i Begge prosjektene retter seg mot kjøtt- og fjørfeindustrien. Trygg på jobben ( ) interaktiv sikkerhetsopplæring i kjøtt og fjørfeindustrien. Prosjektets formål har vært å utvikle et elektronisk basert læringsprogram, for å bidra til at kjøtt- og fjørfeindustrien blir en tryggere og mer helsefremmende arbeidsplass. Grunnideen er at bilder/film er forståelig, og at den ansatte uansett norskkunnskaper kan følge med. Dette elektroniske læreverktøyets oppgave er å synliggjøre hvor viktig det er å tenke sikkerhet for å forebygge arbeidsskader og sykefravær. NHO Mat og Bio var oppdragsgiver og eier av prosjektet, mens Animalia hadde prosjektlederansvaret. Prosjektet hadde bred støtte og deltakelse fra alle hovedaktørene i kjøtt- og fjørfeindustrien. E-læringsprogrammet var ferdig godkjent høsten 2009, og er tilbudt samtlige medlemmer. Se for nærmere informasjon. I 2010 har det vært fokus på implementering av opplæringen i kjøttbransjen Sammen for et godt arbeidsmiljø Trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, NAV og partene i arbeidslivet. Prosjektet Sammen for et godt arbeidsmiljø, er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom partene i arbeidslivet, NAV og Arbeidstilsynet (3-parts samarbeidet). Prosjektet har opphav i sykelønnssaken i 2006, der det i kjølvannet av det såkalte Stoltenberg-utvalget, ble oppnådd enighet om en rekke tiltak for å redusere sykefraværet. Følgende bedrifter er med i prosjektet: Stabburet Fredrikstad, Fatland Oslo, Fatland Sandefjord, Finsbråten, Nortura Rudshøgda, Steinkjer og Trondheim, Grilstad avd. Stranda, Ådne Espeland og Håland Kjøtt. Bedriftene har arbeidet innenfor følgende områder: Ledelse, Partssamarbeid og Systematisk HMS-arbeid. Styret la til grunn følgende to hovedforutsetninger for å delta i prosjektet: Prosjektet skulle arbeidsmessig ikke være for belastende for deltakerbedriftene. Oppnådde resultater skulle være tilgjengelige og til fremtidig nytte for kjøttbransjen. For å oppnå dette, var det også en forutsetning at administrasjonen skulle delta aktivt i prosjektet. Tilbakemeldingene fra bedriftene har gjennomgående vært meget positive. Det er så langt, oppnådd en rekke resultater spesielt knyttet til arbeidsmiljø og ledelse. Videre fremheves prosjektet som svært lærerikt for deltakerne. Prosjektet var planlagt avsluttet sommeren 2010, men er forlenget frem til sommeren Resultatene av prosjektet har vist at styrking av 3-parts samarbeidet har vært meget positiv, og bidratt til gode resultater for deltakerne. Dette samarbeidet ønsker deltakerbedriftene, Arbeidstilsynet og NAV å videreføre.

10

11

12 10 Rekruttering og kompetanse NHO Mat og Bio har nedfelt i våre strategiplaner å sikre våre medlemsbedrifter tilstrekkelig tilgang på kompetanse over tid. Dette arbeidet gjøres i nært samarbeid med myndigheter, utdanningsinstitusjoner, opplæringskontorer og medlemsbedrifter. Hovedaktivitetene i 2010 har vært å få finansiert og bemannet det treårige kompetanseprosjektet i matindustrien, arbeidet med overtagelse av Skoglaugets sekretariat, og etablering av et treårig rekrutterings- og kompetanseprosjekt også i skogsektoren. Det har blitt utviklet og gjennomført kurs for medarbeidere i mølle- og kraftfôrbransjen, og arbeidet med synliggjøring av våre bransjer er ivaretatt gjennom et tett samarbeid med skoler og opplæringskontor. Også i år er rekrutteringsmateriellet videreutviklet, og distribuert til aktuelle skoler og bedrifter. Utdanningsreformen kunnskapsløftet er implementert, erfaringer gjort, og det er igangsatt arbeid med å kartlegge hvilke behov det er for å justere tilbudsstruktur og læreplanmål. Administrasjonen deltar aktivt i prosessen og har også til dels tatt en ledende rolle i dette arbeidet. Det arbeides med å videreutvikle Diplomfagkurset, som er en videreutdanning for fagarbeidere innen kjøttbransjen, og det er også igangsatt et arbeid med å etablere en 30 vekttalls videreutdanning i strategisk ledelse for våre medlemsbedrifter. Kompetanseprosjekter Matbransjens kompetanseprosjekt. Kompetanseprosjektet i matindustrien er et fellestiltak mellom NHO Mat og Drikke, NNN, LA og NHO Mat og Bio. I 2010 ble prosjektet fullfinansiert ved at LMD besluttet å bidra med 4,5 mill.kr. Prosjektet har således et totalbudsjett på over 16 mill. kr. Prosjektleder og fagsjef er tilsatt og begynner på nyåret NHO Mat og Bio har hatt en viktig rolle i etableringen av prosjektet. Prosjektet skal være treårig, og strekker seg over områder som rekruttering, kvalitetsheving av fagopplæringen, bedriftsintern opplæring og økt kvalitet og samhandling med høyere utdanning. Prosjekter i skogsektoren Et forprosjekt i skogsektoren med formål å avdekke behovet for rekruttering av kompetent arbeidskraft til næringen ble sluttført i Deltagere i prosjektet var Skogbrukets kursinstitutt (initiativtaker), Landbruks- og matdepartementet, Norges Skogeierforbund, NOR- SKOG, Maskinentreprenørenes Forbund, Naturviterne, Skoglauget, Fellesforbundet og Skogbrukets Landsforening. Sluttrapporten konkluderer med at det er et behov for en samordning og et nav som kan binde sammen de ulike aktører og initiativ innen kompetanseog rekruttering i skogsektoren. NHO Mat og Bio har tatt initiativet til å få på plass et treårig rekrutterings- og kompetanseprosjekt i skogsektoren med dette målet for øye. Prosjektet er tenkt å ta opp i seg det beste fra Skoglauget og prosjektet Velg skog. Det er laget en grov skisse av prosjektet og et totalbudsjett på 12 mill. kr. Ved utgangen av året var ikke fullstendig finansiering på plass, og arbeidet med etablering av prosjektet videreføres i Faglige råd Partene i arbeidslivet spiller en viktig rolle i fagopplæringen, og arbeidet kanaliseres for en stor del via de Faglige råd, og Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY). NHO Mat og Bio har interesser i følgende Faglige råd: Faglig råd for Naturbruk: Her er skogsoperatørfaget plassert. Ola Eid representerer SL, og overtok medlemsplassen i september Han skal sitte i to år. SL deler plass med Maskinentreprenørenes forening (MEF), som nå er vår vararepresentant i rådet.

13 11 Faglig råd for Restaurant- og matfag: NHO Mat og Bio har nå eget medlem i faglig råd for Restaurant- og matfagene. Aage Eide (Nortura SA) representerer NHO Mat og Bio. Rune Dyrvik (FHL) er varamedlem. Samarbeidsrådet for yrkesopplæring: Fagsjef Kompetanse og fagopplæring Espen Lynghaug har i første halvdel av 2010 ledet Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og resten av året vært nestleder. Han sitter på vegne av hele NHO-fellesskapet. SRY er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og er det høyeste partssammensatte organet innen fagopplæringen. Matbransjens kompetansekonferanse Konferansen er landets fremste møteplass for den som ønsker å holde seg oppdatert på endringer og nyheter innen fagopplæring, rekruttering og kompetanseutvikling i matsektoren. Årets konferanse ble arrangert i Ålesund 21. og 22. september. NHO Mat og Bio samarbeider med FHL, NHO Mat og Drikke, TINE Personal og kompetanse og LA om arrangementet. Kvalitet i fagopplæringen gjennom alle ledd var tema for konferansen. effektivitet, lavere turnover, bedre kundetilfredshet eller læringsmiljø. Ferdighetskonkurranser og synliggjøring Nytt av året var deltagelse på NM i yrkesfag på Lillehammer i november. En konkurranse for unge kjøttskjærere samt innslag med Kjøttbransjens Elitelag ble godt lagt merke til på arrangementet. Norgesmesterskapene i kjøttfag ble gjennomført for både lærlinger og svenner, med lokale uttakskonkurranser landet rundt, og med finale og kåring av Norgesmestere på Matfestivalen i Ålesund i august. De lokale uttakskonkurransene for lærlinger er viktige arenaer for synliggjøring av kjøttfagene. Elitelaget arbeider for å synliggjøre kvaliteten i kjøttfagene og i Norske kjøttprodukter. Elitelaget har i 2010 deltatt aktivt på skolebesøk og kursing av elever, på utdanningsmesser og en del matfaglige arrangementer. Matbransjens kompetansepris 2010 Årets kompetansepris gikk til Nidar AS, på grunn av bedriftens engasjement innen arbeidet med lærlinger, og da særlig fremmedspråklige og ungdom med ulike handikap og læringsvansker. Samarbeidet mellom Nidar AS og skole er også forbilledlig. Formålet med prisen er å synliggjøre den som utmerker seg med sin satsing innen kompetanseområdet, enten ved utvikling av medarbeidernes kompetanse, ved fokus på rekruttering og fagopplæring eller ved kompetansetiltak som har gitt resultatforbedringer ved økt trivsel, økt

14 12 Næringspolitikk WTO Etter at Doha-forhandlingene stoppet opp desember 2008, var det liten eller ingen aktivitet frem til høsten 2009 da det ble avholdt et ministermøte 30. november - 2. desember, men uten større fremskritt. Også 2010 startet rolig, men med noe større aktivitet i siste halvdel av året. Mot slutten av 2010 ble det klart at man ville intensivere forhandlingene fra og med januar 2011, med en ambisjon om både å komme frem til revidert utkast til avtale og innkalle til et ministermøte sommeren Som tidligere, er det stor usikkerhet om samtalene vil føre til avklaringer og at en ny avtale fremforhandles. Utgangspunktet for eventuelle forhandlinger i 2011 er utkastet til modalitetstekster fra desember Mange viktige områder for Norge er i utgangspunktet avklart. De viktigste elementene er 70 % tollkutt for de høyeste tollsatsene, med en mulighet for lavere tollkutt for såkalte sensitive produkter, halvering av internstøtten og utfasing av eksportstøtten. Samtidig må en være forberedt på diskusjon og endringer i både store og mindre parametre i teksten fra Siden det i 2010 har vært liten aktivitet i WTO - forhandlingene har også arbeidet vært prioritert noe ned i administrasjonen. På korn- og kraftfôrområdet har man likevel et godt utgangspunkt for å ivareta korn og kraftfôrbransjens interesser, med rapporten som ble laget i samarbeid med Norges Bondelag og Norske Felleskjøp 2009 og I tillegg startet man mot slutten av 2010 opp et arbeid for å oppdatere tidligere beregninger om luft i tollvernet. Dette omfatter alle matbransjene i NHO Mat og Bio. Avhengig av aktiviteten i WTO forhandlingene er administrasjonen også beredt til innsats på flere områder. Artikkel 19 Etter lengre tids forhandlinger kom Norge og EU til enighet i januar Viktigst for NHO Mat og Bio bransjer er etableringen av importkvoter fra EU for storfe (900 tonn), kylling (800 tonn) og gris (600 tonn). Kvotene vil inngå som en del av en eventuell fremtidig WTO avtale, og blir derfor omtalt som midlertidige. Norge har også gitt toll-lettelser eller importkvoter på enkelte innsatsvarer til konserves - og fôrindustrien og mindre økninger i importkvotene for andre kjøttvarer. Avtalen ble ikke formelt godkjent 2010, men vil antakelig bli implementert i Ny stortingsmelding om landbrukspolitikken En av årets viktigste næringspolitiske saker var Regjeringens arbeid med en ny stortingsmelding om landbrukspolitikken. Viktige premisser for NHO Mat og Bios innspill var at norsk matindustri og matproduksjon står overfor store utfordringer. Videre pekte vi på at matindustrien er den klart viktigste avtaker av råvarene fra norsk jordbruk, og at en livskraftig norsk matindustri derfor vil være av avgjørende betydning for en fortsatt ambisiøs og vellykket landbrukspolitikk. NHO Mat og Bios hovedbudskap var derfor at verdikjedeperspektivet må være sentralt i utarbeidelsen av politikk og rammevilkår, og at politikken både må bidra til å styrke fremtidig konkurransekraft i hele verdikjeden samtidig som en sikrer innenlandsk råvareproduksjon. Næringspolitisk seminar For første gang arrangerte NHO og de tre matforeningene i fellesskapet, et felles næringspolitisk seminar om norsk matindustri i Tittelen på seminaret var Norsk matindustri veivalg for fremtiden. Det var 210 påmeldte deltagere til seminaret. Formålet med seminaret var å sette fokus på norsk matindustri og utfordringene fremover. Adm. dir. i NHO, John G. Bernander, åpnet seminaret og understreket behovet for at fremtidig politikk, må legge til rette for å styrke konkurransekraften i hele verdikjeden. Deltagerne fikk deretter høre to offensive statsråder som etterlyste større grad av samarbeid blant de ulike aktørene i verdikjeden. Videre var det interessante og gode presentasjoner av hva som skjer i EU. Problemstillingene rundt styrkeforholdene i verdikjeden ble også belyst. Gode tilbakemeldinger og rekordstor oppslutning tyder på et vellykket arrangement. Samarbeidet mellom de tre landsforeningene og NHO var positivt, og er et godt utgangspunkt for videre arbeid i saker av betydning for norsk matindustri.

15 13 Innspill jordbruksoppgjøret I NHO Mat og Bios innspill til jordbruksoppgjøret var hovedfokuset på behovet for å styrke konkurransekraften i verdikjedene, og således i tråd med innspillet til ny stortingsmelding. Konkret påpekte vi behovet for å styrke prisnedskrivingssatsene på korn, og ulike tiltak for å styrke kvaliteten på norsk fôrkorn og da spesielt hvordan håndtere problemene som følger av høyt innhold mykotoksiner. Verdipotensialet som ligger i eksport av kjøttbiprodukter ble også påpekt, og hvor NHO Mat og Bio ba om at det settes av midler over jordbruksavtalen til økt innsats i Mattilsynet. Støtte til matindustriens kompetanseprosjekt var også høyt prioritert i innspillet. Videre oppfølging av Verdiskapingsprogrammet for mat (VSP mat) ble også avklart ved jordbruksoppgjøret 2010, og NHO Mat og Bio bidro med innspill til arbeidsgruppen. Vi fokuserte der på at samarbeid mellom nyetablerere og eksisterende matindustri kan være til fordel for begge parter. NHO Mat og Bio ba derfor om at fremtidig innretning og organisering av en oppfølging av VSP mat, legger til rette for at støtte også kan gis til prosjekter der bedrifter uavhengig av størrelse kan delta. Korn/kraftfôr På korn/kraftfôrområdet har hovedfokus vært på å følge opp utfordringene som høyt nivå av mykotoksiner skaper. Det omfatter koordinering av felles tiltak blant aktørene i norsk kornog kraftfôrbransje, i tillegg til diskusjon rundt både gjennomføring og regelverket/retningslinjene for markedsregulering(overlagring), prognosefastsetting og tollkvoteauksjon for korn. For NHO Mat og Bio har det vært viktig å komme frem til felles tiltak i bransjen, og i dialog/samarbeid med markedsregulator og eventuelt myndigheter. Kvalitetsutfordringene i norsk fôrkorn ser ut til å vedvare, samtidig som en ikke har løst alle utfordringene dette skaper for både industri og markedsreguleringen. Arbeidet vil derfor være høyt prioritert også fremover. I tillegg til arbeid rettet mot hele korn- og kraftfôrsektoren, har Norkorn også i 2010 utarbeidet sitt eget innspill til jordbruksoppgjøret, samt gjennomført et felles utredningsprosjekt med Norske Felleskjøp. Utredningsprosjektet fokuserte på rammevilkår for norsk såkornproduksjon, inklusive forslag for hvordan styrke såkornproduksjonen i Norge. Samferdsel Etter at tidligere Transportbrukernes Fellesorganisasjon ble lagt ned, har NHO arbeidet med å etablere en erstatning. Et forslag om å etablere et samferdselsråd, ble trukket tilbake etter motstand fra flere store landsforeninger, og en prosjektorganisasjon har i stedet blitt etablert. NHO Mat og Bio engasjerte seg i dette arbeidet høsten 2010, og har også etablert et nettverk av ressurspersoner innenfor både matindustrien og skogsektoren, som skal bidra i det samferdselspolitiske arbeidet. Synliggjøre matindustrien NHO Mat og Bio bidrar til utgivelsen av NILF - rapporten Mat og Industri. Rapporten dokumenterer status og utvikling i matindustrien i Norge og EU. I tråd med tidligere år ble det også i 2010 laget en rapport og arrangert et seminar hvor både politikere og representanter fra matindustrien deltok. Næringspolitisk utvalg NHO Mat og Bio Utvalget avholdt fem møter i Viktige saker har vært innspill til ny stortingsmelding om mat- og landbrukspolitikken, innspill jordbruksoppgjøret, utredningsprosjekt om norsk matindustri (oppfølging av vårt innspill til ny stortingsmelding), oppdatering av næringspolitiske posisjoner, og løpende oppfølging WTO og Artikkel 19. Handelspolitisk utvalg NHO NHOs handelspolitisk utvalg ble opprettet i 2009, og er rådgivende for administrasjonen i NHO sentralt. Det ble avholdt fire møter i De viktigste sakene var å følge WTO forhandlingene, EFTAs forhandlinger, andre frihandelsforhandlinger samt drøfte andre aktuelle handelspolitiske tema.

16

17

18 16 Matpolitikk, klima og miljø NHO Mat og Bios matpolitiske arbeid utvikles og utøves i nært samarbeid med de øvrige aktørene gjennom matpolitisk utvalg og miljøog klimautvalget. Viktige arbeidsoppgaver i 2010 har blant annet vært oppfølging av klimaarbeidet, formalisering av kontaktpunkt med Mattilsynet, oppstart av prosjektet Framtidsrettet kjøttkontroll, eksport av kjøtt/kjøttbiprodukter til tredjeland og strategisk prioritering av FoU i kjøtt- og eggsektoren. Klima/miljø NHO Mat og Bio var pådriver for å starte opp prosjektet Energi i fokus i regi av Enova. Prosjektet, som ble startet høsten 2008, er ment å vise muligheter for energieffektivisering, både gjennom enkle tiltak uten store kostnader, og ved større tiltak der Enova er medfinansiør. Både bryggeri-, bakeri-, korn/ kraftfôr- og kjøttbransjen er med i prosjektet, som gjennom samarbeid/læring i nettverk samt besøk av konsulent i bedrift skal løse ut energisparepotensialet i den enkelte bedrift. I 2010 ble det avholdt nettverkstreff fordelt på de ulike bransjene, videre ble det gjennomført en rekke besøk i nettverkets deltakerbedrifter. NHO Mat og Bio deltar i prosjektets referansegruppe. Prosjektet avsluttes høsten NHO Mat og Bio deltar i flere andre nettverk innen miljø-/klimaspørsmål; blant andre KLIMAT i regi av stiftelsen Østfoldforskning, Mat och Klimat i regi av SIK i Gøteborg og NTP Food for Life, som er en norsk strategisk forskningsagenda for matindustrien. NHO Mat og Bio deltar også i forskningsprosjektet ForMat, som skal kartlegge mengde og årsaker til at matavfall oppstår, samt foreslå tiltak for å forebygge og redusere matavfall gjennom verdikjeden. Prosjektets styringsgruppe er sammensatt av NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Bio, dagligvarehandelen, dagligvareleverandørene, grossistene, Nofima Mat og Østfoldforskning. Samarbeid med Mattilsynet etablering av Strategisk kjøttforum For å få et mer målrettet samarbeid mellom Mattilsynet og kjøttindustrien ble Strategisk kjøttforum etablert våren NHO Mat og Bio, KLF, Nortura og Mattilsynet møtes på ledernivå to ganger årlig for å diskutere større, prinsipielle saker. For løpende saker er det etablert en arbeidsgruppe som rapporterer til det strategiske forumet. Framtidsretting og effektivisering av kjøttkontrollen Mattilsynet og kjøttindustrien har i 2010 startet et felles prosjekt for å få en oppdatert, framtidsrettet og kostnadseffektiv kjøttkontroll. Prosjektet tar utgangspunkt i de mulighetene som gis gjennom det nye europeiske hygieneregelverket Hygienepakken. Eksport av kjøttbiprodukter Det ligger et stort potensiale for økt verdiskaping i kjøttindustrien gjennom eksport av biprodukter til land utenfor EØS, blant annet til land i Østen. Administrasjonen har også i 2010 hatt hyppig kontakt med norske myndigheter om dette arbeidet, som forutsetter medvirkning fra myndighetene. På industriens side er det avdekket behov for kompetanseheving, både når det gjelder håndtering av produktene og om de ulike importlands regelverkskrav. NHO Mat og Bio arbeider derfor for å etablere et kompetansehevingsprosjekt på eksport av kjøttbiprodukter. Tilsyn og gebyr NHOs medlemsbedrifter er i berøring med flere ulike tilsyn, og for enkelte tilsynes vedkommende er gebyrbelastningen bedriftene utsettes for betydelig. Våren 2010 utarbeidet en gruppe landsforeninger, inklusive NHO Mat og Bio, sammen med NHO, en rapport om ulike tilsyn og gebyr. Rapporten peker på en rekke interessante problemstillinger. Saksområdet er imidlertid så komplekst at man har

19 17 valgt å leie inn et konsulentselskap for å få en mer omfattende utredning i Samlet gebyrbelastning og gebyrgrunnlag blir kartlagt, videre vil en håndfull tilsyn, deriblant Mattilsynet, bli vurdert særskilt. Prosjekt esporing Prosjektet esporings mål var å etablere en nasjonal elektronisk infrastruktur for effektiv utveksling av informasjon og sporbarhet i matkjeden innen utgangen av Prosjektet ble organisert med en sentral styringsgruppe bestående av medlemmer fra berørte departementer, bransjeorganisasjoner og næringsorganisasjoner. Det har vært flere pilotprosjekter som næringene selv har hatt et vesentlig ansvar for å drifte, blant annet innen fisk, frukt/ grønt, rødt kjøtt, korn/fôr/mel og melk. Prosjektet er under avslutning; det er startet en prosess for videreføring i form av selskapet esporing AS. Det er etablert et interimstyre som arbeider med framtidig eierstruktur, organisering og finansiering. Forskning og utvikling NHO Mat og Bio har i 2010 deltatt i følgende forskningsprosjekter/fou-aktiviteter: Klima/jordbruk; - en rapport i regi av FFL/JA. Et av hovedmålene med rapporten var å få et overordnet perspektiv mot en kunnskapsbasert, konkurransedyktig og bærekraftig norsk matproduksjon - i et helkjedefokus fram til forbruker. NHO Mat og Bio har bidratt i prosjektets arbeidsgruppe. Mykotoksiner; - et forskningsprosjekt i regi av Bioforsk, Norges veterinærhøgskole, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Veterinærinstituttet. Hovedmålet med prosjektet er å redusere risikoen for forurensning med mykotoksiner i norsk mat og fôr, og vurdere helserisiko ved ulike smittesenarier hos dyr og menneske. Norkorn bidrar finansielt i prosjektet. Salmonella i fôrfabrikker; - et forskningsprosjekt i regi av Veterinærinstituttet, UiO og Nofima Mat. Målet er å få mer kunnskap om overlevelsesmekanismer hos Salmonella og effekt av ulike vaskeog desinfeksjonsmidler og metoder. NHO Mat og Bio er medlem av prosjektets styringsgruppe. ProSafeBeef; - et EU-prosjekt der målet er å støtte europeisk produksjon av storfekjøtt gjennom økt og forbedret innovasjon fra jord til bord. NHO Mat og Bio deltar i prosjektets rådgivende komité. FermSafe; - et forskningsprosjekt i regi av Nofima Mat, Animalia og Norges veterinærhøgskole, med bred deltakelse fra kjøttindustrien. Målet er å optimalisere produksjonen av spekepølse for å minimere risiko for kontaminering med enterohemorhagiske Escherichia coli (EHEC). Avsluttet NHO Mat og Bio har deltatt i prosjektets styringsgruppe. Framtidig FoU-behov i korn/kraftfôrbransjen. NHO Mat og Bio har tatt initiativ til å opprette en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal definere bransjens viktigste FoU-behov i et 10-års perspektiv. FoU i kjøtt- og eggsektoren fra 2011 rapport om strategisk prioritering av FoU i kjøtt- og eggsektoren. NHO Mat og Bio har deltatt i prosjektgruppen for rapporten.

20 NHO Mat og Bio/NHO Et m 18 Som bedriftsleder vet du at gode resultater ikke kommer av seg selv. Derfor kjemper NHO Mat og Bio, sammen med NHO, en kontinuerlig kamp for å legge forholdene til rette for næringsliv, bedriftsetableringer og entreprenørskap. Det kan virke som om det norske samfunnet tar verdiskaping og arbeidsplasser for gitt. Vi vet at det ikke kommer av seg selv, og det er vår oppgave å få resten av samfunnet til å forstå hva som kreves. Vi vet at det må tenkes nytt for at du og din bedrift skal ha best mulig levevilkår. Suksess avhenger av mange ting som gjøres riktig over lang tid. Men det handler også om riktige rammebetingelser. Forhold som kronekurs, renter, lønnsutvikling, skatter og avgifter avgjør ofte om din bedrift vil blomstre eller dø. Arbeidsdelingen mellom NHO og NHO Mat og Bio er klar. NHO arbeider med de mer generelle rammevilkårene for norsk industri mens NHO Mat og Bio som din landsforening, har spesiell fokus på de bransjespesifikke utfordringene. Din arbeidsgiverforsikring Du har sikkert merket at det er komplisert å være arbeidsgiver og at det er lett å trå feil. NHO-fellesskapet har landets fremste ekspertise på arbeidslivsspørsmål og vi står til din disposisjon. Enten det er enkle spørsmål om feriepengegrunnlag eller kompliserte juridiske problemstillinger som skal opp for rettsapparatet, kan du være trygg på at vi gir deg den nødvendige bistanden og de gode rådene. Det er god og løpende kontakt mellom NHO Mat og Bio og NHO i disse sakene. Advokatbistand ved arbeidsrettssak Saker eller tvister som berører ansettelsesforholdet, kan lett ende i rettsapparatet. Dette kan koste bedriften mellom og kroner. Som medlem i NHO-felleskapet kan våre advokater føre din rettssak for deg, om nødvendig helt til Høyesterett, mot en mindre egenandel. Tariff/kollektiv arbeidsrett NHO-fellesskapet forhandler frem tariffavtaler og deltar i lønnsoppgjørene. Vi hjelper deg også hvis det oppstår tvister om forståelsen av Hovedavtalen eller tariffavtalen. Har din bedrift en tariffavtale, har vi et solid støtteapparat som står til din disposisjon under de lokale lønnsforhandlingene. Du er også med i vår felles erstatningsordning som gir deg kompensasjon ved lovlige og ulovlige streiker. Landsforeningen for bedrifter NHOs tjenestepensjon NHO tilbyr alle medlemmer markedets beste innkjøpsordning for obligatorisk tjenestepensjon (OTP). En rimelig, trygg og enkel løsning som varer! Alle medlemsbedrifter, liten som stor, får like gode betingelser. Sikrer din bedrift en kostnadseffektiv ordning enkel å få på plass enkel å administrere. NHO overvåker markedet du kan føle deg trygg, også over tid NHO er «vaktbikkja» som passer på ordningen. NHOs eksperter på pensjon og forsikringer har endevendt hver eneste «liten-skrift»-detalj i avtalen. Dette sikrer at ordningen er svært god på alle områder og gir deg trygghet. Storebrand har en egen kontaktperson for din bransje oppdatert på spesielle bransjeutfordringer. Småbedriftene er hørt, fordi NHO-fellesskapets volum gir betydelig forhandlingsstyrke. Din bedrift får 100 % av fordelene ved å være i et stort fellesskap. NHO Mat og Bio har i tillegg forhandlet fram en avtale med Storebrand Livsforsikring AS. Avtalen gir våre medlemmer tilbud om svært gunstig kollektiv pensjonsforsikring, helseforsikring og personalforsikring. Avtalen inneholder også individuell rådgivning til dine ansatte til unike produktbetingelser. Vi anbefaler alle våre medlemmer å kontakte Storebrand for å få nærmere informasjon om ordningen og de fordeler dette vil kunne gi bedriften. Les mer om hva NHO Tjenestepensjon koster på no/pensjon. Storebrand regner gjerne på et konkret tilbud for din bedrift. Ring Storebrands kundesenterfor NHO på telefon Se også Andre medlemsfordeler Som medlem i NHO og NHO Mat og Bio har bedriften i tillegg tilgang på blant annet disse fordelene Inkludert i kontingenten: Eksperthjelp i arbeidsrett NHO/NHO Mat og Bio tilbyr juridisk eksperthjelp i arbeidslivsspørsmål. Har du problemer med å tolke en ny lov? Er du usikker i forbindelse med ansettelser, oppsigelser, sykdom, trygd, pensjon, arbeidsmil-

21 edlemskap du har nytte av! i matindustri og bioproduksjon jø, virksomhetsoverdragelse, permittering, permisjon og HMS? Ring oss for gratis juridisk rådgivning. Elektronisk sjekkliste for utenlandsk arbeidskraft NHO har utarbeidet en elektronisk sjekkliste som er et praktisk hjelpemiddel for NHOs bedrifter som bruker arbeidskraft fra utlandet eller som vurderer å gjøre det. Felles erstatningsordning ved streik NHO Mat og Bio/NHO er din aktør i lønnsoppgjøret. Når arbeidstakere har tariffavtale, må bedriften forholde seg til en eller flere fagforeninger. Som medlem i NHO-fellesskapet, får du et solid støtteapparat til disposisjon under lokale forhandlinger. Du vil også nyte godt av en felles erstatningsordning dersom det bryter ut streik, lovlig eller ulovlig, i din bedrift. En kanal for å påvirke næringspolitiske saker NHO Mat og Bio har bred erfaring fra arbeid med ulike nærings- og handelspolitiske spørsmål i tilknytning til landbruks- og matindustri. Det gjør at vi kan bistå våre medlemmer i kontakt med myndigheter og politikere. Dette kan omfatte både avklaringer av enkeltspørsmål, ulike typer rådgivning samt at vi også initierer og gjennomfører prosesser med tanke på endringer og tilpasninger av gjeldende regelverk. Hjelp i ditt distrikt. Regionkontoret bistår deg, NHOs 15 regionkontorer tilbyr rask service og møteplasser til deg der du er. Finn ditt på nho.no/regionforeninger Nyttige bransjenettverk og faglige møteplasser For mange er tilgangen til gode møteplasser et kjærkomment påfyll i en hektisk hverdag. Gjennom våre seminarer og nettverk møter du mennesker med samme interesser. Aktuelle skjemaer/nyttige verktøy Bruk NHO/NHO Mat og Bios skjemaer. Vi har utarbeidet mange standarder du som medlem kan dra nytte av, blant annet skjemaer for ansettelser, permitteringer, oppsigelser, avskjed, drøftelser, sykefraværsarbeidet, fraværsregistrering og mye mer. Ta kontakt hvis du har spørsmål eller vil ha hjelp til å fylle ut skjemaene. NHO Mat og Bio og NHO med tilhørende regions- og landsforeningsapparat er der for å hjelpe. HMS-bistand For å gjøre det enklere for NHOs medlemmer å følge sykmeldingspraksisen har NHO utarbeidet veileder for arbeidsgivers oppfølging av sykemeldte. Veilederen har tatt utgangspunkt i ny avtale om et mer inkluderende arbeidsliv og de regelendringene som vil følge av denne. I tillegg er det utarbeidet enkle verktøy. Verktøyene inkluderer skjema for fraværsregistrering, oppfølgingsplan for trinn 1 og 2 samt innkalling til og gjennomføring av dialogmøte. I tillegg til kontingenten: Kurstilbud gjennom Næringslivets Skole; naeringslivetsskole.no NHO Mat og Bio arrangerer en rekke kurs og konferanser (tariff, HMS, kompetanse, næringspolitikk m.v.), som du som medlem har full tilgang til. NHO sentralt har også en rekke kurs og arrangementer. Følg med på: og Rabatt på beredskapsavtale med Sjømannskirken Bedrifter som ønsker styrket beredskap for sine ansatte på oppdrag i utlandet, kan inngå avtale med Sjømannskirken. NHOs medlemmer tilbys 20 prosent rabatt for en avtale om slike beredskapstjenester. Advokatavtale på forretningsjus hos Wikborg Rein, se wr.no/nho Gjennom en samarbeidsavtale med advokatfirmaet Wikborg Rein tilbys NHOs medlemmer rabatt på forretningsjuridiske tjenester. Samarbeidet innbærer en gratis første konsultasjon, rabatterte timepriser og faste medlemspriser på standardprodukter, som for eksempel etablering av selskap, utarbeidelse av aksjonæravtaler og husleieavtaler. NHOs medlemmer oppnår betydelige rabatter med NHO-avtalen hos Wikborg Rein. NHO Mat og Bio er en landsomfattende arbeidsgiver- og næringspolitisk forening tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Som medlemmer kan opptas bedrifter som deltar i produksjon av mat og andre produkter med basis i råstoff fra landbruket og/eller arealbruk. 19

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Kurstilbud - Norkorn Advokat Caroline Weedon Heide og Forhandlingssjef Camilla Schrader Roander. NHO Mat og Bio Foto: Jo Michael 01.04.20111 Mest relevante

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss?

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Disposisjon Norkorns næringspolitiske arbeid 2011 Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Arbeidsgruppe fraktordninger korn og kraftfôr NILF utredning:

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

Årsmelding 2008. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2008. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2008 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon In n h o l d Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA MÅNEDSBREV OKTOBER 2012 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA HVA ER MÅNEDSBREV? Månedsbrevet inneholder nyheter, aktuelle saker og spørsmål/svar. Det vil også bli sendt ut sjekklister og maler. Dette er dokumenter

Detaljer

Årsberetning 2010. En bransjeforening i

Årsberetning 2010. En bransjeforening i Årsberetning 2010 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL)

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) MBL jobber for at medlemmene skal ha fremtidsrettede rammebetingelser, og et godt og moderne avtaleverk. MBL er bransjens viktigste møteplass, og en sentral premissleverandør

Detaljer

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA Månedsbrevet er sendt deg som abonnerer på vår nyhetsvarling innen temaene tariff og HMS. Er det andre i din bedrift som ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, kan de registrere

Detaljer

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23.

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23. Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken Nye tider for norsk matindustri. ekspedisjonssjef Frøydis Vold 23. April 2010 Politisk plattform for flertallsregjeringen 2009-2013 Regjeringen

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren espen.lynghaug@nhomatogbio.no g@ g Tlf 97586495 Fagsjef kompetanse og fagopplæring g NHO Mat og Bio Skal ha ledende d kompetanse på: Bransjenes fremtidige kompetansebehov

Detaljer

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen)

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen) Et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010 31. desember 2013 (IA- avtalen) NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder - senter for

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon 1 NHO Mat og Bios virksomhetsidé: En landsforening som er medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter

Detaljer

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr.

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Etablert 16. februar 2006 21 medlemsbedrifter Samlet omsetning for medlemmene: 3,4 mrd i 2010 Tilknyttet Byggenæringens

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Felles innsats delt glede. Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet

Felles innsats delt glede. Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet Felles innsats delt glede Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø Sykefraværet ved Finnsbråten Eidsvoll har gått fra 9,9 til 3 prosent på to år. Ved Grilstad AS

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Styremøte 5. mars 2015 Hovedfokus for 2015 Eksternt Bransjens lønnsomhet Næringens behov for infrastruktur Bransjens omdømme Bransjens

Detaljer

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere!

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Ønsker du å vite mer, som for eksempel hvilke medlemsbedrifter du fi nner i ditt område, kontakt oss gjerne! Norsk Industri er norges FRAMTID norsk Industri

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Månedsbrev - juni 2013

Månedsbrev - juni 2013 Månedsbrev - juni 2013 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA (Inkluderende Arbeidsliv) Hva inneholder månedsbrevet? I månedsbrevet får du som medlem oppdatert informasjon om aktualiteter innen temaene arbeidsgiversaker,

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Onsdag 9. mars 2016 kl. 09:00. hos. Norges forskningsråd. Møte nr. 2/2016

P R O T O K O L L fra. møte i Forskningsstyrene. Onsdag 9. mars 2016 kl. 09:00. hos. Norges forskningsråd. Møte nr. 2/2016 P R O T O K O L L fra møte i Forskningsstyrene Onsdag 9. mars 2016 kl. 09:00 hos Norges forskningsråd Møte nr. 2/2016 Møtet ble hevet kl 16:00 Til stede: Lars Iver Wiig, Gaute Lenvik, Kristin Taraldsrud

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Alle trenger kurs Vil du ha påfyll?

Alle trenger kurs Vil du ha påfyll? Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Universitetet for miljø- og biovitenskap Alle trenger kurs Vil du ha påfyll? Alle trenger kurs Enten behovet er å friske opp gamle kunnskaper eller lære noe

Detaljer

Tove Auren, NHO Mat og Bio

Tove Auren, NHO Mat og Bio Tove Auren, NHO Mat og Bio Endringer i arbeidsmiljøloven 3-3. Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene

Detaljer

2 Medlemsfordeler Norsk Industri. April 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk

2 Medlemsfordeler Norsk Industri. April 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk Medlemsfordeler Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Vi har tett dialog med politiske myndigheter og jobber i fellesskap for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser

Detaljer

Bransjeavtale om reduksjon av matsvinn. mellom

Bransjeavtale om reduksjon av matsvinn. mellom Bransjeavtale om reduksjon av matsvinn mellom Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet,

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Kjøttindustriens klimamål og tiltak for å nå disse

Kjøttindustriens klimamål og tiltak for å nå disse Kjøttindustriens klimamål og tiltak for å nå disse Kjøttfagdagen 2009, 3. september Thon Hotel Opera, Oslo v/ Haavard Elstrand, adm. dir. NHO Mat og Bio NHO Mat og Bio - Landsforeningen for bedrifter i

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

MEF - din organisasjon

MEF - din organisasjon MEF - din organisasjon MEF fremmer bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser MEF hjelper deg når du trenger det MEF-medlemskap sikrer din bedrifts framtid HVA GJØR DU HVIS - oppdragsgiveren nekter

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING GRUPPE: DISKUSJONSSAK: ORGANISASJONSUTVIKLING Diskusjonsnotat for organisasjonsutvikling Innledning: Parat er i dag en etablert samleorganisasjon med medlemmer i alle sektorer av norsk arbeidsliv. Antall

Detaljer

AbeliAs årsrapport 2010

AbeliAs årsrapport 2010 Abelias årsrapport 2010 Vår visjon: Drivkraft for kunnskapssamfunnet Vårt arbeid: Kunnskapsbedriftenes støttespiller og talerør Kronprins Haakon og Paul Chaffey, adm. dir i Abelia, på Næringslivskonferansen

Detaljer

Årsberetning 2011. En bransjeforening i

Årsberetning 2011. En bransjeforening i Årsberetning 2011 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no så mange aspekter... At vi legger vekt på den enkelte virksomhets behov og situasjon, både i forhandlinger og vårt tjenestetilbud, er kanskje vår fremste kvalitet. Lars Haukaas, Adm. dir. Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2016 2017 STRATEGI- OG MÅLOMRÅDER Rammebetingelser og markedsutvikling Energi og miljø Arbeidsgiverservice Jobbe for best mulig politiske rammebetingelser VISJON: VI

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Arbeidsseminar forskningsprioriteringer i landbrukssektoren. FFL og JA mål og tiltak styreleder Per Harald Grue

Arbeidsseminar forskningsprioriteringer i landbrukssektoren. FFL og JA mål og tiltak styreleder Per Harald Grue Arbeidsseminar forskningsprioriteringer i landbrukssektoren FFL og JA mål og tiltak styreleder Per Harald Grue Mål med seminaret Skape en møtearena Bidra til helhetlig tenkning Bidra til bedre prioriteringer

Detaljer

Årsberetning 2008. En bransjeforening i

Årsberetning 2008. En bransjeforening i Årsberetning 2008 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

HMS Fagdag 31 mars. 2011

HMS Fagdag 31 mars. 2011 HMS Fagdag 31. mars 2011 Jobbsikkerhet og samfunnsansvar: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) 4-1: Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET Innlegg på tariffkonferansen for NHOlandsforeningene

TARIFFOPPGJØRET Innlegg på tariffkonferansen for NHOlandsforeningene TARIFFOPPGJØRET 2010 Innlegg på tariffkonferansen for NHOlandsforeningene 17. februar 2010 TEMAER Jeg vil ta for meg følgende: NNNs organisasjon og struktur Presentasjon av næringsmiddelarbeideren Tariffoppgjøret

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

2 MEDLEMSFORDELER NORSK INDUSTRI. Oktober 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk

2 MEDLEMSFORDELER NORSK INDUSTRI. Oktober 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk Medlemsfordeler Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Vi har tett dialog med politiske myndigheter og jobber i fellesskap for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser

Detaljer

Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom

Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet i anleggsbransjen Det viktigste for MEF og entreprenørene

Detaljer

Årsberetning 2009. En bransjeforening i

Årsberetning 2009. En bransjeforening i Årsberetning 2009 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr. 6

Referat fra rådsmøte nr. 6 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 24.01.2014 Vår referanse: 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 6 Dato: 04.12.13 Tid: 09:00

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

YRKESFAG BNLs opplæringskonferanse 2017

YRKESFAG BNLs opplæringskonferanse 2017 YRKESFAG 2020 BNLs opplæringskonferanse 2017 1 Bakgrunn for Yrkesfag 2020 NHOs Kompetansebarometer viser at 60 prosent av bedriftene har behov for fagarbeidere de neste fem årene. Hver tredje bedrift har

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO. Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015

Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO. Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015 Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/910-16.02.2015 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk er for 2015 fastsatt til 52 mill. kroner,

Detaljer

Unni Sundberg Nidar. Presentasjon på Landbruksnæringas kompetansekonferanse 22.10.13

Unni Sundberg Nidar. Presentasjon på Landbruksnæringas kompetansekonferanse 22.10.13 Unni Sundberg Nidar Presentasjon på Landbruksnæringas kompetansekonferanse 22.10.13 Disposisjon O Nidar og landbruket O Overbygning - Rekruttering og opplæring O Fagnettverk O Skoler O Opplæringskontor

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

SRY og de faglige rådene

SRY og de faglige rådene SRY de faglige rådene Skaper morgendagens fagarbeidere e) f) d) c) b) a) Partsamarbeidet i fag- yrkesopplæringen De faglige rådene Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er en del av partsamarbeidet

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 3 28. april 2010 kl. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010 samt KS krav/tilbud nr. 2, 21. april.

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer