Årsmelding Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon"

Transkript

1 Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

2 Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10 Næringspolitikk...12 Matpolitikk, klima og miljø...15 Et medlemsskap du har nytte av...18 Statistikk...20 Styrer, råd og utvalg...23 Styret...24 Administrasjonen...25 Økonomi...26 Revisjonsberetning...32

3 1 Styrets beretning NHO Mat og Bio har som mål å være medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter på områder av felles interesse, og derved legge forholdene til rette for fremtidig utvikling, lønnsomhet og verdiskaping innenlands. Året 2009 var første hele driftsår for den nye organisasjonen etter dannelsen av NHO Mat og Bio i 2008, da alliansen mellom bransjene avhengig av et innenlandsk råvaregrunnlag og/eller arealbruk ble inngått. Styret har i året som har gått arbeidet målrettet med å konsolidere og strømlinjeforme organisasjonen til et mest mulig effektivt og tjenlig instrument for alle medlemmer og tilknyttede bransjer. Kapasiteten er styrket, spesielt på arbeidsgiverområdet, samtidig som foreningens mål, strategier og planverk er gjennomgått, revidert og spisset i forhold til medlemmenes behov. Styret er godt fornøyd med utviklingen i forhold til de mål og planer en hadde for organisasjonsprosessen i 2007 og NHO Mat og Bio opplevde en stor interesse for organisasjonen også i 2009, og med relativt mange nyinnmeldinger av bedrifter. Verving av nye medlemmer er viktig for å kunne opprettholde kapasitets- og tjenestetilbudet i en situasjon hvor en rekke tradisjonelle medlemsbedrifter er i kraftig omstilling i retning av færre anlegg og ansatte. Utviklingen bekrefter således at etableringen av NHO Mat og Bio var et strategisk riktig grep. Styret gleder seg over at årsmøtet i Norkorn, organisasjonen for norske bygdemøller, enstemmig godkjente samordningsavtalen mellom Norkorn og NHO Mat og Bio etter at det hadde gjort et positivt prinsippvedtak på årsmøtet i Det ble i 2009 også inngått en samarbeidsavtale mellom TINE BA og NHO Mat og Bio på enkelte områder, og som det arbeides med å implementere. Styret anser avtalen som viktig for å styrke slagkraften til den landbruksbaserte industrien ytterligere. Finanskrisen gjorde 2009 til et krevende år for mange medlemsbedrifter. Skogbransjen var kanskje mest direkte berørt. På matsiden har utslagene variert sterkt, men har utvilsomt forsterket omstillingsutfordringene betydelig for flere medlemmer. Og det gir grunnlag for bekymring når de største aktørene har store økonomiske utfordringer, store deler av bransjen har røde tall på bunnlinja og har hatt lav lønnsomhet over mange år. Det er ikke bærekraftig, og gir dårlig rom for den nyskaping og nyinvestering alle bransjer trenger for å bygge langsiktig konkurransekraft. Styret er derfor opptatt av at den kommende Stortingsmeldingen om mat og landbruk har hele verdikjedens utfordringer som fokus. Styret konstaterer at arbeidsgiverspørsmål, sykefravær, HMS m.v. utgjør store og vedvarende utfordringer for flere av våre bransjer og medlemsbedrifter. Pågående omstillinger og nedbemanninger i en rekke medlemsbedrifter har økt etterspørselen spesielt etter NHO Mat og Bios arbeidsgivertjenester. Styret er derfor svært tilfreds med at foreningens kapasitet er økt betydelig i arbeidsgiver-/tariffspørsmål, og med et vesentlig forbedret og bredere medlemstilbud i form av kurs, seminarer, rådgivning og hjelpemidler. Det har i 2009 også vært brukt betydelige ressurser på utfordringer knyttet til innleie av utenlandsk arbeidskraft. Denne type arbeidskraft vil etter alt å dømme utgjøre et betydelig og nødvendig innslag i flere av våre bransjer i overskuelig fremtid. For at vi skal fremstå som attraktive og seriøse bransjer, er det avgjørende at vi overholder gjeldende lov- og avtaleverk. Innleie vil derfor være et prioritert område også i Faglige aktiviteter i 2009 Utover rent organisatoriske prosesser, var 2009 også rent faglig preget av et høyt aktivitetsnivå i administrasjonen. Det har vært arbeidet systematisk og målrettet innenfor alle områder NHO Mat og Bio er engasjert i: Lønns- og arbeidsvilkår Kompetanse og rekruttering HMS/IA Næringspolitikk Matpolitikk, klima og miljø Arbeid innenfor flere av disse områdene må nødvendigvis ha et langsiktig perspektiv for å sikre våre bransjer de rammebetingelser vi trenger for å møte fremtidige utfordringer. Samtidig er det viktig også å tenke nytt, se utfordringene i tide og være i stand til å møte dem. Hovedtyngden av arbeidet er forankret i strategier og handlingsplaner. Tariffoppgjøret 2009 var et såkalt mellomoppgjør. Resultatet ble fastsatt etter forhandlinger mellom LO og NHO. NHO Mat og Bio var representert i forhandlingene. Resultatet ble et generelt tillegg på kr 1,-, og et lavlønnstillegg på kr 1,- for overenskomster som lå under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. For NHO Mat og Bios bransjer gjaldt sistnevnte bestemmelse h.h.v. Naturbruksoverenskomsten og Eggog fjørfeoverenskomsten. I tillegg ble det tatt inn en

4 2 klausul som ga de lokale parter adgang til å avtale at det sentrale generelle tillegget helt eller delvis kunne bortfalle eller utsettes til et senere tidspunkt. Vi er kjent med at enkelte medlemsbedrifter inngikk en slik avtale. Nytt for 2009 var det også at NHO Mat og Bio fremforhandlet funksjonæravtalen med Naturviterne på vegne av NHO. NHO Mat og Bio er største interessent i denne avtalen. De handelspolitiske prosessene ble fulgt tett også i 2009, både WTO og Artikkel 19 (EØS) forhandlingene. Til tross for stillstanden i WTO-forhandlingene er det alltid en underliggende utvikling, og hvor det er viktig å holde våre bransjers saker varme i forhold til myndighetene. Årets næringspolitiske seminar hadde Næring mellom politikk og marked som tema, var meget vellykket og med rekordstor deltagelse både fra næring, organisasjonsliv og myndigheter. NHO Mat og Bio vedtok relativt ambisiøse målsetninger for klimakutt i Dette ble fulgt opp i 2009 ved at det ble inngått en avtale med Enova om etablering av energieffektiviseringsnettverk for både kjøtt- og korn/kraftfôrbransjen. På matpolitikkområdet har det vært arbeidet særlig med oppfølging av esporingsprosjektet både på kjøtt og korn, utvikling av en framtidsrettet kjøttkontroll, regelverk for transport av levende dyr, bransjevise retningslinjer og eksport av kjøtt/kjøttbiprodukter til tredjeland. På kompetanse- og rekruttering arbeides det godt og langsiktig. NHO Mat og Bio har engasjert seg i arbeidet med å få på plass to rekrutterings- og kompetanseprosjekt, ett på mat- og ett på skogområdet. Rekrutteringsmateriell er videreutviklet og distribuert. Det har også vært behov for mye rådgivning ovenfor skoler og bedrifter i forbindelse med implementeringen av Kunnskapsløftet. Et nytt kull med Diplomfagarbeidere ble uteksaminert i år. NHO Mat og Bio er eier av utdanningen, noe som i praksis betyr at vi har ansvar for kursets oppbygning, emner og utsteder Diplom. Sykefraværsnivået varierer betydelig i NHO Mat og Bios bransjer. Det ligger godt over snittet for sammenlignbare bransjer i kjøtt- og fjørfebransjen, mens det ligger godt under snittet for h.h.v. skog- og korn-/ kraftfôrbransjen. Gledeligvis har sykefraværet i kjøttog fjørfebransjen sunket gjennom hele 2009 sammenlignet med tilsvarende tall for Det er imidlertid fortsatt relativt høyt. Sykefravær er kostbart, svekker omdømmet og øker endringspresset mot dagens sykelønnsordning. Styret ønsker derfor å trappe HMSarbeidet ytterligere opp i Administrasjonen Pr var det 8,45 årsverk i administrasjonen, fordelt på 5 kvinner og 4 menn. Av disse er 8 personer fast ansatt, 0,65 årsverk leies fra NHO Mat og Drikke, mens NHO Mat og Bio leier ut 0,2 årsverk til NHO Mat og Drikke. Dette er uforandret fra ett år i forveien. Det var i 2009 én lenger sykemelding p.g.a. kronisk sykdom. Sykefraværet ellers er lavt. Foreningen har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. NHO Mat og Bio har i 2009 ivaretatt sekretariatsfunksjonen for h.h.v. Skogbrukets Landsforening (SL) og Norkorn, som begge er bransjeforeninger tilknyttet NHO Mat og Bio. Vinteren 2009 ble den tidligere samarbeidsavtalen med Norkorn fra 2005 avløst av en mer vidtgående samordningsavtale. Samtlige medlemmer av SL og Norkorn er i dag også medlemmer av NHO Mat og Bio. Erfaringene fra samarbeidet er gode. NHO Mat og Bio opplevde en betydelig tilvekst av nye medlemmer i 2009, som imidlertid mye ble oppveid av strukturendringer i de tradisjonelle bransjene. Antall årsverk i medlemsbedriftene økte netto med ca 500 i løpet av året. Pr var det registrert 379 medlemsbedrifter med i alt ca årsverk. Administrasjonen har gjennomført 77 bedriftsbesøk fordelt på 60 medlemsbedrifter. Bjørn Tangnes valgte å gå over i en annen stilling i NHO fellesskapet med virkning fra Han blir erstattet av Camilla Schrader Roander som overtar som forhandlingssjef fra samme dag. Camilla Roander vil igjen bli erstattet av Caroline Weedon Heide, som vil tiltre stillingen Caroline W. Heide har bred erfaring fra så vel kollektiv som individuell arbeidsrett fra tidligere stillinger som advokat og advokatfullmektig i ulike advokatfirma. Arbeidsmiljøundersøkelsen høsten 2009 viste en meget bra trivsel og et godt arbeidsmiljø totalt sett. Økonomi NHO Mat og Bios samlede regnskap viser et positivt resultat også i Driftsregnskapet viser et overskudd på kr ,- og en egenkapital på kr ,-, mens regnskapet for Opp/Ut-fondet viser et overskudd

5 3 på kr ,- og en egenkapital på kr ,-. Netto finansinntekter utgjorde kr ,-. Dette innebærer at NHO Mat og Bio har en god egenkapitalsituasjon, men heller ikke vesentlig forskjellig fra andre landsforeninger i NHO. For Opp/Ut-fondet er det ikke ønskelig med ytterligere oppbygging av kapital. Snarere viser situasjonen at det kan være rom for å finansiere tilleggsprosjekter med bruk av Opp/ Ut-midler, noe det også er lagt opp til for Overskuddet i driftsregnskapet har i hovedsak sammenheng med en større kontingentinngang enn forutsatt, og langvarig sykdom på HMS-området. Overskuddet for Opp/Ut-fondet knytter seg hovedsakelig til at to større prosjekter er utsatt til I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Virksomheten medfører hverken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Vervingen av nye medlemmer vil fortsette også i 2010, og fordelt på alle bransjer. Økt verveinnsats vil være avgjørende for å motvirke effekten av at en rekke medlemmer og medlemsgrupperinger i 2009 har gjennomført eller gjort vedtak om større nedbemanninger, og som vil ha store effekter på kontingentinngangen i årene som kommer. En eventuell WTO-avtale vil øke omstilling og restrukturering i bransjene ytterligere. Fremover NHO Mat og Bios bransjer karakteriseres alle av at de er en del av få gjenværende komplette verdikjeder innenlands. Det betyr at våre bransjer eksponeres for det særnorske lønns-, kostnads- og avgiftsnivået i alle ledd. Utfordringen skjerpes av at matbransjene må påregne et økende importtrykk i årene som kommer. Finanskrisen høsten 2008 har også forsterket omstillingsbehovet kraftig for en rekke medlemmer. I dette bildet av utfordringer og omstillingsbehov, har Regjeringen påbegynt arbeidet med å utforme en ny Stortingsmelding om mat og landbruk planlagt lagt frem våren Det betyr også at flere viktige rammebetingelser enn vanlig vil ligge i støpeskjeen nærmeste året, og hvor det gjelder å kjenne sin besøkelsestid. Denne prosessen vil derfor være en av hovedprioriteringene for NHO Mat og Bio i 2010, og hvor hovedfokus vil være å sikre at dette blir en melding som også tar foredlingsleddenes interesser reelt på alvor og ikke bare blir en tradisjonell melding for primærjordbruket. Det er etter vårt syn ingen tjent med, heller ikke jordbruket selv. Det må til et økt fokus på konkurransekraft, herunder kostnadsreduserende tiltak og økt satsing på forskning, innovasjon og kompetanse, og sikring av en stabil norsk råvareproduksjon til riktig kvalitet og pris. Året 2010 innebærer også at vi står overfor et hovedoppgjør i tarifforhandlingene, og som vil ha høy prioritet fra foreningens side. Styret konstaterer at bransjene i NHO Mat og Bio i økende grad blir lik den øvrige konkurranseutsatte industrien, for eksempel verkstedindustrien. Tariffoppgjørene fremover vil derfor måtte følge resultatene fra den øvrige konkurranseutsatte industrien. NHOs medlemsundersøkelse vinteren 2010, vil videre danne grunnlag for styrets arbeid med å målrette foreningens aktiviteter enda bedre mot medlemmenes behov. Styret takker administrasjonen og alle som har deltatt i fagutvalgene til NHO Mat og Bio, for godt utført arbeid i Erik Yggeseth Styreleder Egil Olsvik Nestleder Rune Hennum Styremedlem Ivar Rimstad Styremedlem Gudbrand Kvaal Styremedlem Ola Bekken Styremedlem Listbeth Svendsen Styremedlem Harald Flaatten Styremedlem Rolf Hatlinghus Styremedlem Arvid Bratlie Styremedlem Haavard Elstrand Adm. direktør

6 4 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål Innenfor arbeidsgiverområdet skal NHO Mat og Bio gjennom forebyggende og veiledende aktiviteter, bidra til at medlemsbedriftene utvikles til gode, forutsigbare og lønnsomme arbeidsplasser. Riktig gjennomføring av sentrale tariffoppgjør, konstruktiv veiledning og bistand ved de årlige, lokale oppgjørene bidrar til dette. Videre har NHO Mat og Bio en svært viktig rolle innen kompetanseutvikling, rådgivning og bistand knyttet til alle sider ved arbeidsgiverrollen. Ansettelsen av juridisk rådgiver i slutten av 2008 innebar en klar styrking av kapasiteten innenfor arbeidsgiverspørsmål. Tariffavtaler NHO Mat og Bios medlemsbedrifter er bundet av en rekke tariffavtaler både innenfor operatør- og funksjonærområdet. Av disse har landsforeningen det direkte forhandlingsansvaret for følgende avtaler: Landsoverenskomsten for Egg- og Fjærfekjøttindustrien med Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Landsoverenskomsten for Kjøttindustrien med NNN. Grossistavtalen NHO Mat og Bio med Norsk Transportarbeiderforbund. Naturbruksoverenskomsten med Fellesforbundet. Innen operatørområdet har NHO Mat og Bio også spesiell interesse i Overenskomst for Møller og Fôrblanderier også med NNN som motpart. Forhandlingsansvaret ligger her hos NHO Mat og Drikke. Når det gjelder funksjonærområdet ligger forhandlingsansvaret hos NHO sentralt, med bistand fra landsforeningene. De mest sentrale funksjonæroverenskomstene for NHO Mat og Bio, er Hovedavtalen med Naturviterne, Funksjonæravtalen med Negotia, avtalene med Forbundet for Ledelse og Teknikk, Standardoverenskomsten med Handel og Kontor og avtalen med Lederne. Tariffoppgjøret I Mellomoppgjøret i 2009 ble det fra sentralt hold gitt et generelt tillegg på kr. 1,- pr. time og ytterligere kr. 1,- pr. time for de overenskomster som lå under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Naturbruksoverenskomsten og Egg- og fjærfekjøttoverenskomsten lå under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn og fikk en total regulering på kr. 2,- med virkning fra 1. april I tillegg ble det vedtatt en klausul som gav partene lokalt adgang til å avtale at det sentrale tillegget helt eller delvis skulle bortfalle eller utsettes til et senere tidspunkt dersom bedriftens økonomiske situasjon tilsa det. I klausulen var det lagt inn en forutsetning om at avlønningen ikke stred mot overenskomstens lønnsbestemmelser. NHO Mat og Bio var representert i NHOs forhandlingsdelegasjon ved forhandlingssjef Bjørn Tangnes og juridisk rådgiver Camilla Schrader Roander. Funksjonæravtalene tar NHO sentralt seg av, i samarbeid med funksjonærorganisasjonene. I år forhandlet allikevel NHO Mat og Bio, på vegne av NHO, med Naturviterne. Forhandlingene omfattet både oppgjøret 2008 og Partene ble enige om å ta inn i Hovedavtalen mellom Naturviterne og NHO, tekster fremforhandlet på tilsvarende funksjonærområder. De påfølgende lokale forhandlingene ved den enkelte bedrift, ble gjennomført uten annen bistand fra NHO Mat og Bio, enn telefonisk og noe skriftlig rådgivning. Senhøstes 2009 ble bl.a. Hovedavtalen mellom NHO og LO reforhandlet. I NHOs forhandlingsutvalg deltok NHO Mat og Bio med juridisk rådgiver Camilla Schrader Roander. Foruten små språklige endringer resulterte forhandlingene bl.a. i en ny og mer tidsriktig avtale om likestilling mellom menn og kvinner i arbeidslivet, bevisstgjøring av virksomhetenes påvirkning av det ytre miljø og klima og det ble nedsatt to utvalg. Et utvalg skal komme frem til en helhetlig og revidert utgave i form av tidsmessige og språklige oppdateringer. Det andre utvalget skal se på mulighetene for å tilrettelegge for mangfold og integrering på arbeidsplassen.

7 5 Tariffkonferanse I samarbeid med Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening og NHO Mat og Drikke, arrangerte SL/NHO Mat og Bio en tariff-/arbeidsgiverkonferanse i Konferansen hadde fokus på det forestående tariffoppgjøret, lokale lønnsforhandlinger, innsynsrett og personvern, åpen sykemelding, IAarbeidet og aldersgrense/pensjonsalder. Konferansene ble igjen, av deltakerne, gitt meget positiv tilbakemelding. Antall deltakende bedrifter fra NHO Mat og Bio burde imidlertid vært vesentlig høyere. Løpende rådgivning En del av medlemsbedriftene hadde også i 2009, behov for rådgivning i forbindelse med gjennomføring av fusjoner, organisasjonsendringer og rasjonaliseringstiltak, noe som har preget administrasjonens rådgivningsvirksomhet. Alle tvister i denne sammenheng ble løst gjennom forhandlinger enten lokalt eller ved bistand fra organisasjonene. NHOs arbeidsrettsadvokater har også i 2009, bistått NHO Mat og Bios medlemsbedrifter i forbindelse med individuelle søksmål fra oppsagte og avskjedigede medarbeidere. Sakene er enten forlikte eller ført for retten. Innleie av arbeidskraft Arbeidsmarkedet var generelt mindre stramt i 2009, enn året før p.g.a. finanskrisen. Det er allikevel en utfordring å få rekruttert personer med rett kompetanse. Rekruttering og innleie av arbeidskraft både fra inn- og utland vil etter alt å dømme utgjøre et betydelig og nødvendig innslag i flere av våre bransjer i overskuelig fremtid. NHO Mat og Bio arbeidet i 2009 målrettet for å gjøre aktuelle lover- og avtaleverkt kjent blant våre medlemmer. Informasjonsaktiviteter for å forebygge eventuelle etiske og økonomiske feiltrinn, har vært prioritert. I tillegg har vi kjørt bedriftsvise kurs. Det har vært tidkrevende enkeltsaker, hvor media har fattet interesse. FAFO har tatt for seg næringsmiddelbransjens bruk av utenlandsk arbeidskraft. Resultatet av en spørreundersøkelse ble nedfelt i en rapport. Våre bransjer har som sådan ikke vært utsatt for negativ presseomtale knyttet til innleie av arbeidskraft. Dette skyldes, etter administrasjonens oppfatning, at våre medlemmer har fått større kjennskap til regelverket og er mer bevisst de forventninger som stilles til dem som innleiebedrift. I tillegg er det i NHO Mat og Bios medlemsbedrifter et godt og fungerende samarbeid mellom bedriftenes ledelse og tillitsvalgte, basert på bestemmelsene i tariffavtalene og Arbeidsmiljøloven. Kompetanseutvikling I samarbeid med NHO og de øvrige landsforeningene innen næringsmiddelindustrien, tilbys det en rekke kurs- og opplæringsaktiviteter i arbeidsgiverspørsmål. Dette dreier seg om hele spekteret fra dyptgående kurs innen arbeidsrett til bedriftsvise gjennomgåelser av enkeltområder innen aktuelt lov- og avtaleverk. De bedriftsvise kursene kombineres med bedriftsbesøk. Disse kommer i tillegg til de kurs NHO Mat og Bio oppretter kun for sine medlemmer. I 2009 ble det gjennomført to slike kurs som gikk over to dager. Arbeidsgiverfaglig utvalg (AFU) I 2009 ble NHO Mat og Bios arbeidsgiverfaglige utvalg opprettet. Utvalget er et rådgivende organ for administrasjonen, og det kom sammen to ganger i 2009.

8 6 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Stillingen i NHO Mat og Bio som fagsjef HMS/ IA er delfinansiert av NHO Arbeidsmiljøfond. Vårt mål med stilingen er at den skal bidra til å bygge opp medlemsbedriftenes kompetanse innen HMS/ IA, og derved bidra til et godt arbeidsmiljø, redusert sykefravær og styrket konkurranseevne for våre medlemmer. Et mer inkluderende arbeidsliv ( ) Regjeringen og partene i arbeidslivet har inngått en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). NHO Mat og Bio har også i 2009 arbeidet aktivt med å få medlemsbedrifter til å inngå IA-samarbeidsavtale med NAV. I 2009 har det vært en hovedoppgave for NHO Mat og Bio å hjelpe medlemsbedrifter med å innarbeide IA-metoder og rutiner for oppfølging av sykmeldte. Gjeldende IA-avtale løp ut i NHO Mat og Bio har vært engasjert i arbeidet med å få plass en ny IA-avtale. Status for IA-arbeidet i NHO Mat og Bio Antallet medlemsbedrifter i NHO Mat og Bio har steget betydelig de siste to årene, både gjennom direkte innmeldinger og gjennom samordningen med h.h.v. Skogbrukets Landsforening (SL) og Norkorn. I 2009 arbeidet cirka 60 % av de ansatte i våre medlemsbedrifter (inkl. skog og korn/kraftfôr) i en bedrift som har inngått IA-avtale, dvs. om lag utforandret fra året før. NHO Mat og Bios mål er at minst 80 % av de ansatte i våre medlemsbedrifter skal være ansatt i en IA-bedrift. Sykefravær Et av kriteriene i intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv er at det legemeldte sykefraværet skal reduseres med 20 % sammenlignet med 2. kvartal 2001, innen utgangen av Et gjennomsnitt for de tre første kvartaler i 2009, viser at sykefraværet i kjøtt- og fjørfeindustrien er redusert med 15 %, skogbruket har redusert med 2 %, mens korn-/fôrbransjen har redusert sykefraværet med 3 %. Skog- og korn-/fôrbransjen har imidlertid et sykefravær som i utgangpunktet og fortsatt ligger godt under midlet i NHO og sammenlignbare bransjer. Kjøtt og fjørfe: Sykefraværet i kjøtt- og fjørfeindustrien har vist en nedgang i de tre første kvartalene i 2009, sammenlignet med tilvarende kvartaler i Legemeldt sykefravær 3. kvartal viser 8,5 % (egenmeldt fravær på mellom 1-1,5 % kommer i tillegg). Skogbruket: Legemeldt sykefravær innen skogbruket er i utgangspunket moderat. Det har variert noe 3 første kvartaler i Legemeldt sykefravær 3. kvartal 2009 viser 4,1 %. Korn/Fôr: Legemeldt sykefravær innen korn-/fôrbransjen er i utgangspunktet lavt. Det har variert noe 3 første kvartaler i Legemeldt sykefravær for 3. kvartal 2009 viser 4,2 %. Systematisk HMS-arbeid, internkontroll Alle bedrifter må ha et system for sitt arbeid med helse, miljø og sikkerhet, og må kunne dokumentere dette. Dette er lovpålagt. Derfor har NHO Mat og Bio laget et verktøy, som bl.a. består av skjemaer og beskrivelse av rutiner, som for eksempel risikovurderinger, sjekkliste for vernerunde og sjekkliste for samtale. Vi har lagt ut verktøyet på hjemmesiden både som PDF-fil og word-dokument ( Verktøyet er enkelt å bruke. Medlemsbedriftene laster skjemaene ned på egen PC, fyller inn informasjonen og tar vare på en papirutgave, dersom de ikke kan lagre det utfylte skjemaet på PC-en. Alle skjemaer og rutiner er kun forslag. Bedriften kan tilpasse verktøyet til sine egne rutiner og risikoområder. Administrasjonen har aktivt oppfordret medlemsbedriftene til å ta i bruk verktøyet. Prioriterte arbeidsoppgaver i 2009 Det er en prioritert oppgave fra administrasjonen å gi råd, veiledning og informasjon til våre medlemsbedrifter, per telefon, besøk i bedriftene, e-post, gjennom møter, kurs, seminarer og bedriftsintern opplæring. NHO Mat og Bio har i samarbeid med NHO, NAV og de andre mat-landsforeningene, arrangert IA-seminar, kurs i oppfølging av sykmeldte samt tilbudt kurs i grunnopplæring i arbeidsmiljø for verneombud samt interaktiv HMS-opplæring for ledere.

9 7 Gratis IA-kurs Alle medlemsbedrifter fikk frem til sommeren 2009 tilbud om gratis IA-kurs. Kurset kunne tasa selvstendig over internett, og tok ca 2,5-3 timer å gjennomføre. Målet var å øke bedriftenes kunnskap om hvordan sykefravær kan forebygges og håndteres enda bedre. Syv års arbeid med IA-avtalen har vist at bedrifter som jobber systematisk med forebygging og håndtering av sykefravær får resultater. Sykefraværet går ned, færre personer blir uføretrygdet og arbeidsmiljøet blir bedre. Godt IA-arbeid lønner seg. Kompetanse hos ledere er helt avgjørende for å lykkes med dette arbeidet. Administrasjonen har arbeidet for å videreutvikle partssamarbeidet med NNN om IA og andre HMStiltak. NHO Mat og Bio har i 2009 oppfylt aktivitetsplikten som er tillagt stillingen i forhold til NHO, ved å delta i HMS-forum og som styremedlem i AKAN. HMS/IA konferansen 2009 Det ble gjennomført en 2 dagers HMS-konferanse i august 2009, med god deltakelse fra våre medlemsbedrifter. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Evalueringen viser at HMS-konferansen 2009 var svært vellykket. Prosjekter i 2009 NHO Mat og Bio har nedlagt mye arbeid og ressurser i to store HMS-prosjekter i 200. Begge prosjektene retter seg mot kjøtt - og fjørfeindustrien. Trygg på jobben ( ) interaktiv sikkerhetsopplæring i kjøtt og fjørfeindustrien Prosjektets formål var å utvikle et elektronisk basert læringsprogram, for å bidra til at kjøtt- og fjørfeindustrien blir en tryggere og mer helsefremmende arbeidsplass. Grunnideen er at bilder/film er forståelig, og at den ansatte uansett norskkunnskaper kan følge med. Dette elektroniske læreverktøyets oppgave er å synliggjøre hvor viktig det er å tenke sikkerhet for å forebygge arbeidsskader og sykefravær. NHO Mat og Bio var oppdragsgiver og eier av prosjektet, mens Animalia hadde prosjektlederansvaret. Prosjektet hadde bred støtte og deltakelse fra alle hovedaktørene i kjøtt- og fjørfeindustrien. KLF, Nortura, Grilstad og NHO Mat og Bio var aktive i prosjektgruppen, mens styringsgruppen besto av representanter fra Nortura (Iversen), KLF (Reksnes), Animalia (Ruud), NNN (Pedersen) og NHO Mat og Bio (Elstrand leder av styringsgruppen). NHO Mat og Bio fikk innvilget 1,6 millioner kroner fra NHOs Arbeidsmiljøfond til prosjektet, og som vi er meget fornøyd med. E-læringsprogrammet var ferdig godkjent høsten 2009, og er tilbudt samtlige medlemmer. Se for nærmere informasjon. Trygg på jobben erstatter imidlertid ikke bedriftenes lovpålagte HMS-ansvar Sammen for et godt arbeidsmiljø Trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, NAV og partene i arbeidslivet Prosjektet Sammen for et godt arbeidsmiljø, er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom partene i arbeidslivet, NAV og Arbeidstilsynet. Prosjektet har opphav i sykelønnssaken i 2006, der det i kjølvannet av det såkalte Stoltenberg-utvalget, ble oppnådd enighet om en rekke tiltak for å bedre sykefraværet. Høyt sykefravær var ett viktig utvalgskriterium for valg av bransjer, og hvor kjøtt- og fjørfebransjen ble valgt ut, sammen med sykehjemsbransjen. Prosjektet inngår som et ledd i den forsterkede innsatsen for et inkluderende arbeidsliv, og er å oppfatte som et prestisjeprosjekt ikke minst fra myndighetenes side. I tillegg er det et utviklingsprosjekt som skal prøve ut om en større grad av bransjetilpasning og bransjeforankring kan bidra til at bedrifter i større grad forebygger sykefravær og utstøtning. Prosjektet har vært ressurskrevende både for administrasjon og deltagende bedrifter. Arbeidstilsynet er tildelt prosjektansvaret av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).

10 8 Følgende bedrifter er med i prosjektet: Stabburet Fredrikstad, Fatland Oslo, Fatland Sandefjord, Finsbråten Eidsvoll, Nortura Rudshøgda, Nortura Steinkjer, Nortura Trondheim, Grilstad avd. Stranda, Ådne Espeland Ålgård og Håland Kjøtt Kleppe. Bedriftene har arbeidet innenfor følgende satsningsområder: Ledelse, Partssamarbeid og Systematisk HMS-arbeid. Styret i NHO Mat og Bio la til grunn følgende to hovedforutsetninger for å delta i prosjektet: Prosjektet skulle arbeidsmessig ikke være for belastende for deltakerbedriftene. Oppnådde resultater skulle være tilgjengelige og til fremtidig nytte for NHO Mat og Bios øvrige medlemsbedrifter. For å oppnå dette, var det også en forutsetning at administrasjonen skulle delta aktivt i prosjektet, noe som resulterte i deltakelse i en rekke prosjekt - og arbeidsgruppemøter gjennom Tilbakemeldingene fra bedriftene har gjennomgående vært meget positive. Det er så langt, oppnådd en rekke resultater spesielt knyttet til arbeidsmiljø og ledelse. Videre fremheves prosjektet som svært lærerikt for deltakerne. Den løpende rapporteringen til AID, har hovedsakelig gått direkte fra prosjektledelsen. NHO Mat og Bio har i tillegg rapportert gjennom NHOs medlem i Rådet for Arbeidstilsynet. Prosjektet var planlagt avsluttet sommeren 2010, men er i begrenset omfang, forlenget til sommeren Dette er av deltakerene oppfattet som meget positivt. HMS-utvalget Administrasjonen er sekretariat for skogbrukets HMS-utvalg, som har medlemmer fra Fellesforbundet, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Norges Skogeierforbund og Arbeidstilsynet. Utvalget har en rådgivende funksjon og arbeider for bedre formidling av kunnskap om HMS-forhold, samt at medlemsbedriftene skal oppfylle lovpålagte HMS-krav. Utvalget har økt aktiviteten siste år, og har i 2009 hatt tre møter og én samling. Prioriterte saker i 2009 har vært IA-avtalen ( ), HMS-utfordringer i bratt terreng og systematisk HMS-arbeid (internkontroll).

11 9

12 10 Rekruttering og kompetanse 2009 har vært et aktivt og ressurskrevende år innen kompetanse og fagopplæring. NHO Mat og Bio har engasjert seg i arbeidet med å få på plass to rekrutterings- og kompetanseprosjekt, ett på matog ett på skogområdet. Rekrutteringsmateriell for landsforeningens ulike bransjer til bruk i skoler, på messer og av bedriftene er videreutviklet og distribuert, i tillegg til at det har vært et behov for mye rådgivning ovenfor skoler og bedrifter i forbindelse med implementeringen av utdanningsreformen kunnskapsløftet. Skoleverket er en av bransjens viktigste leverandører, derfor er samarbeid mellom skole og bedrift en viktig del av arbeidet i NHO Mat og Bio. I februar ble det gjennomført en nettverkssamling i Stavanger hvor over 60 faglærere og instruktører fra våre bedrifter deltok. Kontakt med medlemsbedriftenes opplæringskontorer prioriteres høyt, og i tillegg til den løpende kontakten med disse har administrasjonen deltatt på to nasjonale samlinger for matbransjens opplæringskontorer. Behovet for kompetanse i våre bedrifter øker, og det er tatt initiativ til et tettere samarbeid med UMB med tanke på å sikre kvaliteten og søkningen til matvitenskapelige og mattekniske studier, og øke fokus på denne kompetansen i bedriftene. Et nytt kull med Diplomfagarbeidere ble uteksaminert i år, NHO Mat og Bio er eier av utdanningen, noe som i praksis betyr at vi har ansvaret for kursets oppbygning, emner og utsteder Diplom. NHO Mat og Bio har tegnet en intensjonsavtale med Senter for etter- og videreutdanning på Ås (SEVU) som går ut på at de med jevne mellomrom arrangerer nye kurs, i praksis annethvert år. Nofima og Animalia er innholdsleverandører i kursene. Med de gode resultatene fra årets prosjekter i kursdeltakernes egne bedrifter har denne videreutdanningen befestet sin posisjon som en viktig brikke i bransjens arbeid med livslang læring. Kompetanseprosjektene Innen skogsektoren har arbeidet i 2009 vært organisert som et forprosjekt med formål å avdekke behovet for rekruttering av kompetent arbeidskraft til næringen. Deltagere i prosjektet er Skogbrukets kursinstitutt (initiativtaker) Landbruks- og matdepartementet, Norges Skogeierforbund, NOR- SKOG, Maskinentreprenørenes Forbund, Naturviterne, Skoglauget, Fellesforbundet og Skogbrukets Landsforening. Forprosjektet har hatt tett dialog med Skoglauget som arbeider med rekruttering til høyere utdanning i skognæringen. Forprosjektet skulle opprinnelig avsluttes i 2009 har fått forlenget sluttdato til ut juni 2010 blant annet på grunn av behovet for å avklare en eventuell samordning med Hedmark-prosjektet Velg skog og Skoglauget. Kompetanseprosjektet i matindustrien er et fellestiltak mellom NHO Mat og Drikke, NNN, LA og NHO Mat og Bio. Årets arbeid har gått til å gjennomføre et pilotprosjekt, og fullfinansiere hovedprosjektet som har et budsjett på over 16 mill. kr. Prosjektet skal være treårig, og strekker seg over områder som rekruttering, kvalitetsheveing av fagopplæringen, bedriftsintern opplæring og økt kvalitet og samhandling med høyere utdanning. Ved utgangen av 2009 manglet ennå den forutsatte offentlige delen av finansieringen. Målet er å igangsette prosjektet i løpet av Faglige råd I reformprosessen og utviklingen av yrkesfagene spiller de Faglig råd en viktig rolle. Utdanningsdirektoratet oppnevnte i samråd med partene i arbeidslivet nye faglige råd fra september NHO Mat og Bio har interesser i følgende Faglige råd: Faglig råd for Naturbruk: Her er skogsoperatørfaget plassert. SL deler plass med Maskinentreprenørenes forening (MEF). Ola Eid representerer SL.

13 11 Faglig råd for Restaurant- og matfag: NHO Mat og Bio har nå eget medlem i faglig råd for Restaurant- og matfagene. Aage Eide representerer NHO Mat og Bio. Rune Dyrvik, FHL er varamedlem. Samarbeidsrådet for yrkesopplæring: Fagsjef Kompetanse og fagopplæring Espen Lynghaug har i 2009 ledet Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) hvor han sitter på vegne av hele NHO-fellesskapet. SRY er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og er det høyeste partssammensatte organet innen fagopplæringen. Matbransjens kompetansekonferanse Årets kompetansekonferanse fokuserte i år særlig på behovet for å bedre vurderingskompetansen blant prøvenemndene og faglærerne i skolen. Samtlige prøvenemndsmedlemmer innen matfagene (over 400 stykker) ble særskilt invitert. Konferansen er landets fremste møteplass for den som ønsker å holde seg oppdatert på endringer og nyheter innen fagopplæring, rekruttering og kompetanseutvikling i matsektoren, og ble arrangert i Ålesund 22. og 23. september. NHO Mat og Bio samarbeider med FHL, NHO Mat og Drikke, TINE Personal og kompetanse og LA om arrangementet. Matbransjens kompetansepris 2009 Til stor jubel ble Nannestad videregående skole tildelt kompetanseprisen som ble delt ut på Matbransjens kompetansekonferanse for sjette gang. Nannestad videregående skole vant prisen grunnet sitt arbeid med praksisretting av undervisningen, sitt nære samarbeid med næringslivet, og ikke minst ved å minke frafallet til nesten null samtidig som de har økt søkningen til matfagene med 20 %. Formålet med prisen er å synliggjøre den som utmerker seg med sin satsing innen kompetanseområdet, enten ved utvikling av medarbeidernes kompetanse, ved fokus på rekruttering og fagopplæring eller ved kompetansetiltak som har gitt resultatforbedringer ved økt trivsel, økt effektivitet, lavere turnover, bedre kundetilfredshet eller læringsmiljø. Kjøttbransjens Elitelag/NM i kjøttfag Elitelaget arbeider for å synliggjøre kvaliteten i kjøttfagene og i Norske kjøttprodukter. 10 fagarbeidere fra ulike deler av bransjen benytter 14 arbeidsdager og mye av helger og fritid til dette viktige arbeidet. Til gjengjeld får de delta på spennende arrangementer i inn- og utland, og hever sin egen kompetanse innen kjøtteknologi og presentasjonsteknikk. Elitelaget har i 2009 deltatt på et utall av utdanningsmesser, skolebesøk og matfaglige arrangementer. Noen av medlemmene deltok også på VM I BBQ i Memphis, hvor Norge i konkurranse med 260 lag tok hjem to sølv. Norgesmesterskapene i kjøttfag ble også i år gjennomført for både lærlinger og svenner, med lokale uttakskonkurranser landet rundt, og med finale og kåring av Norgesmestere på Matfestivalen i Ålesund i august. De lokale uttakskonkurransene for lærlinger er viktige arenaer for synliggjøring av kjøttfagene. det har i år også vært kontakt mellom NHO Mat og Bio og de Nordiske land for å utrede muligheten for en Nordisk konkurranse for unge yrkesutøvere. Nettverksbygging i skogsektoren. NHO Mat og Bio har vært vertskap for, og sammen med skoglauget og Landbruks- og matdepartementet arrangert to nettverksmøter. Formålet med møtene har vært å knytte de ulike aktører innen kompetanseheving og rekruttering i skogsektoren sammen. tanken med nettverksmøtene har vært gjensidig orientering om de ulike initiativene, samt gjøre et forsøk på å sikre en best mulig utnyttelse av til enhver tid tilgjengelige ressurser.

14 12 Næringspolitikk WTO Doha-forhandlingene stoppet opp desember Årsaken var manglende fremdrift og stor avstand på viktige spørsmål, både på landbruk og industrivarer. I første halvår 2009 var det få eller ingen samtaler og ingen fremdrift. I løpet av sommeren ble det gjennomført flere møter blant både ministre og embetspersoner, uten at det resulterte i større avklaringer. En del vanskelige spørsmål, hvor noen også er av interesse for Norge, gjenstår. Til tross for manglende fremdrift startet forhandlingsformannen på landbruk en gjennomgang av utestående spørsmål fra desemberteksten. Disse samtalene førte heller ikke til større avklaringer. Arbeidet pågikk store deler av høsten 2009, og ledet opp til det ordinære ministermøtet avholdt 30. november - 2. desember. Uavhengig av Doha-forhandlingene var det bestemt et ordinært ministermøte mot slutten av Hovedfokuset på ministermøtet var WTO, den økonomiske situasjonen og det globale handelssystemet. Selv om Doha-forhandlingene ikke var i hovedsetet, ble de kommentert. Mange land viste til u-landenes interesser og at de videre forhandlingene må basere seg på tidligere tekster. Tema som klimaendringene, matvarekrisen og arbeidsstandarder ble også kommentert av flere land på ministermøtet. Til tross for ønsket om avklaringer, var det få konkrete tiltak for hvordan komme videre. Årsakene til den manglende fremgangen i 2009 er flere. Finanskrise og konjunkturnedgang er to viktige årsaker. I tillegg har det vært gjennomført valg i India, samt at man i 2009 fikk på plass ny administrasjon i USA. Dette har resultert i at politikerne har økt sitt fokus på den nasjonale politiske arenaen, noe som antas å ha påvirket fremdriften i WTO-forhandlingene. USA har en nøkkelrolle, sammen med EU og store utviklingsland som Brasil, Kina og India, for fremgang og avslutning av Doha-runden. Flere har etterlyst et tydeligere engasjement fra USA for at forhandlingene skal gå fremover. Etter ministermøtet i 2009 var man enige om en stock-taking øvelse i mars Det er stor usikkerhet om videre fremdrift og om forhandlingene kan avsluttes i På områder som internstøtte og eksportstøtte er det meste avklart for Norge. Internstøtte må kuttes med noe mer enn halvparten og eksportstøtten skal fases ut. Når det gjelder endringer i tollvernet er også mye avklart, men noen viktige elementer gjenstår. De viktigste elementene, som er avklart, er 70 % tollkutt for de høyeste tollsatsene, med en mulighet for lavere tollkutt for såkalte sensitive produkter. Norge har mulighet til å unnta 6 % av sine tollinjer som sensitive. Betalingen for lavere tollkutt er at sensitive varer må øke sin markedsadgang i form av kvoter. Hvor stor kvoteøkningen blir for sensitive varer er ikke helt avklart, men antas å bli på 5 % av norsk forbruk. Norske myndigheter har gjort en vurdering av hvilke varer som kan bli sensitive, hvor mange varenummer på kjøtt og egg er med. Korn/kraftfôr er ikke vurdert som aktuelle for sensitive behandling. Disse varene må da ta tollkutt på 70 %, men unngår samtidig økte kvoter. WTO-forhandlingene har også i 2009 vært høyt prioritert i administrasjonen. Både gjennom deltakelse på ministermøtet i Genève, i dialog og innspill til myndighetene og gjennom deltakelse i et utredningsprosjekt i samarbeid med Norske Felleskjøp og Norges Bondelag. Formålet var både å se på sannsynlige utfall av WTO-forhandlingene på korn og kraftfôrsektoren, vurdere effekter for etterspørsel av kraftfôr, tollbeskyttelse ved varierende kornpriser og hva som kan skje med tilbudet av norsk korn som følge av en WTO-avtale. Arbeidet og rapporten er et godt utgangspunkt både i forhold til å følge opp forhandlingene i en eventuell sluttrunde, men også i forhold til en diskusjon om tilpasninger og endringer i norske politikk og rammevilkår. Det gjenstår viktige spørsmål innenfor flere av NHO Mat og Bios sektorer, spesielt på markedsadgang. Ved en eventuell avtale vil det også være stort behov for tilpasninger i både politisk bestemte rammevilkår og for aktørene i markedet. Kunnskap og forståelse av avtalen er derfor viktig for foreningens bransjer og medlemmer. Det er derfor fortsatt behov for kompetanse og fokus på WTO som ar-

15 13 beidsfelt. Administrasjonen vil derfor følge utviklingen og gi arbeidet høy prioritet fremover. Artikkel 19 Forhandlingene om en videre liberalisering av handelen med basis landbruksvarer, innenfor Artikkel 19 til EØS-avtalen, har pågått siden I løpet av 2009 ble det gjennomført flere møter og konkrete tilbud ble utvekslet mellom partene. I forkant av det norske stortingsvalget høsten 2009 stoppet forhandlingene opp, men partene møttes på ny mot slutten av året. Norge har gitt tilbud om både nye kvoter og utvidelse av eksisterende kvoter på kjøtt. Nye kvoter omfatter storfe, svin og fjørfekjøtt og tilsvarer hva som vil følge av en eventuell WTOavtale. Disse volumene er således midlertidige. På meieriområdet er det lagt frem tilbud om økninger i ostekvotene både inn til Norge og EU. Volumet inn til Norge er basert på eksisterende import av ost fra EU til Norge. I tillegg forhandles det om reduserte tollsatser på en rekke andre varer, men som er av mindre viktighet. NHO Mat og Bio har fulgt prosessen i Korn/kraftfôr Korn og kraftfôrbransjen er en viktig sektor i NHO Mat og Bio og består av både Norkorn og FKRA. De viktigste sakene i 2009 var styrking av prisnedskrivingstilskuddet korn, utredningsprosjekt WTO og problematikken rundt mykotoksiner i korn. Både arbeidet med å styrke prisnedskrivingstilskuddet og WTO-prosjektet ble gjort i samarbeid med Norske Felleskjøp og Norges Bondelag, Det er rimelig å tro at prosjektarbeidet var en viktig årsak til at tilskuddet ble styrket med 5 øre ved jordbruksoppgjøret NHO Mat og Bio/Norkorn er godt fornøyd med samarbeidet med markedsregulator og Norske Felleskjøp om disse spørsmålene, og vil fortsette med denne type arbeid. I de to siste kornsesongene har det vært registrert høyt innhold av mykotoksiner i korn. Problemet har vært størst i havre. Saken har vært diskutert i Bransjeforum for korn. I tillegg ble det i 2009 etablert en arbeidsgruppe under Bransjeforum som skulle jobbe med mykotoksiner. Arbeidsgruppen har både kartlagt omfanget av mykotoksiner og diskutert tiltak både for kornsesongen 2009/2010 og på lenger sikt. Behovet for en bransjestandard, herunder oppfølging av mulig måleutstyr for hurtiganalyser har også vært diskutert. I tillegg til arbeidet som har foregått i regi av Bransjeforum har problemstillingene også vært på dagsorden i en rekke andre møter og fora. Det er flere årsaker til problemet, og det er behov for mer kunnskap. Norkorn har derfor sammen med store deler av bransjen, bidratt til finansiering av et forskningsprosjekt på mykotoksiner i regi av Bioforsk Plantehelse. NHO Mat og Bio vil fortsette arbeidet med å finne løsninger på både kort og lang sikt, herunder avklare behovet for en bransjestandard. Finanskrise og konjunkturnedgang Finanskrisen og den påfølgende konjunkturnedgangen har også rammet NHO Mat og Bios bransjer i Nedgang innenfor bygg og anleggssektoren førte til redusert etterspørselen etter treprodukter som igjen påvirket aktivitetsnivået i skogbruksnæringen og spesielt trelastindustrien. Også matindustrien merket konjunkturnedgangen ved at forbruksveksten på kjøtt stagnerte, og forbrukerne endret sin etterspørsel i retning av billigere varer. Dette sammen med kjedenes økte satsing på handelen egne merkevarer resulterte i lavere gjennomsnittspris og reduserte marginer for deler av matindustrien. I sum har dette aktualisert behovet for kostnadsreduksjon og omstilling. Forbruket av kraftfôr ble også redusert i denne perioden. Næringspolitisk seminar Temaet for næringspolitisk seminar 2009 var behovet for ny stortingsmelding, med fokus på politikk for hele verdikjeden. Utfordringer, status og muligheter ble drøftet av både representanter fra næringene i Norge og EU, og fra forskerhold. I siste del av seminaret var ulike politiske partier invitert for å presentere sine ambisjoner og politikk for råvarebasert matindustri. Seminaret ble avsluttet med pa-

16 14 neldebatt. Av innleggene og debatten var det tydelig enighet om behovet for en ny stortingsmelding, og at meldingen må ta for seg hele verdikjeden. Tilbakemeldingene og rekordstor oppslutning tyder på at vi traff godt med både tema og innledere. Seminaret er et viktig utstillingsvindu for foreningen og for bransjene vi representerer. Avgifter/gebyrer Det norske avgifts-/gebyrnivået ligger, på noen områder betydelig over andre europeiske land. Dette bidrar til å redusere industriens konkurranseevne. Spesielt innenfor kjøtt- og fjørfebransjen, utgjør matproduksjonsavgiftene og kjøttkontrollgebyret en betydelig kostnad for industrien. NHO Mat og Bio har over mange år arbeidet med saksområdet bl.a. gjennom egne og NHOs innspill til statsbudsjettet, gjennom felles brev med andre organisasjoner, gjennom kontakt med partigrupper på Stortinget og direkte i ulike høringer i Stortinget. I 2009 ble det ikke gjort endringer i matproduksjonsavgiftene. Avskrivningssatser er et annet viktig område for NHO Mat og Bios medlemmer, og ble tatt opp i forbindelse med Stortingets høring vedrørende statsbudsjettet Til tross for reaksjoner fra mange, vedtok Regjeringen å reversere endringen som gjaldt for Det betyr at avskrivningssatsene for maskiner (saldogruppe d) for 2010, igjen vil være 20 %. Arbeidet er viktig og administrasjonen vil fortsatt holde et høyt trykk på saksområdet. Synliggjøre matindustrien NHO Mat og Bio bidrar til utgivelsen av Mat og Industri. Rapporten dokumenterer status og utvikling i matindustrien i Norge og EU. I forbindelse med at rapporten hadde 10 års jubileum, ble det våren 2009 arrangert et seminar hvor både politikere og representanter fra industrien deltok. Næringspolitisk utvalg NHO Mat og Bio Det ble avholdt fire møter i Viktige saker har vært innspill til nytt verdiskapingsprogram for mat, revisjon av næringspolitiske posisjoner i NHO Mat og Bio, ny stortingsmelding for mat og landbrukspolitikken og løpende oppfølging WTO og Artikkel 19. Handelspolitisk utvalg NHO NHOs ledelse opprettet i 2009 et handelspolitisk utvalg. Utvalget skal være rådgivende for administrasjonen og består av representanter fra interesserte landsforeninger og medlemsbedrifter. NHO Mat og Bio er representert ved administrasjonen i tillegg til Gunnar Dalen fra Nortura. Det ble avholdt tre møter i Viktigste sak var oppdatering og revisjon av NHOs WTO posisjoner, et arbeid hvor NHO Mat og Bio fikk gjennomslag for sine innspill. Prosjektet Konkurranseevnen til norsk kjøtt- og fjørfeindustri I 2004 fikk Kjøttindustriens Fellesforening (KIFF) (nå NHO Mat og Bio) tildelt midler fra Innovasjon Norge over Verdiskapingsprogrammet for mat til gjennomføring av et prosjekt for å vurdere i hvilken grad norsk kjøttindustri er konkurransedyktig. Arbeidet ble sluttført våren Prosjektet har gitt nyttig underlagsinformasjon i forhold til å kartlegge den langsiktige underliggende konkurransekraften til norsk kjøtt- og fjørfeindustri, og som er viktig i forhold til å møte den nye konkurransesituasjonen som vil følge av en ny WTO-avtale m.v. Kartlegging av norsk matindustris kostnadsmessige konkurranseevne i lys av endrede konkurransebetingelser, vil være et viktig fokusområde også fremover. Prosjektets rapporter er kun delvis offentliggjort.

17 15 Matpolitikk, klima og miljø NHO Mat og Bios matpolitiske arbeid utvikles og utøves i nært samarbeid med de øvrige aktørene gjennom matpolitisk utvalg og miljø- og klimautvalget. Viktige arbeidsoppgaver i 2009 har vært oppstart av nettverk for energieffektivisering, oppfølging av esporingsprosjektet, arbeid med framtidsrettet kjøttkontroll, regelverk for transport av levende dyr, bransjevise retningslinjer og eksport av kjøtt/ kjøttbiprodukter til tredjeland. Klima NHO Mat og Bio ønsker å ha en offensiv og proaktiv oppfølging av utfordringer knyttet til reduksjon av utslipp av klimagasser. Styret i daværende Kjøttindustriens Fellesforening (KIFF) vedtok vinteren 2008 strategi og mål for det videre arbeidet med klimaspørsmål i kjøttindustrien; bedret energieffektivisering på 20 % innen 2010, reduksjon av klimagassutslipp med 30 % innen 2020 og reduksjon av klimagassutslipp med 66 % innen For å nå målene ble det etablert kontakt med Enova vinteren 2008, dette resulterte i et stort energieffektiviseringsprosjekt der flere bransjer er invitert med; kjøtt-, korn/fôr-, baker- og bryggeribransjen. Potensialet for sparing ved energieffektivisering ansees stort i både kjøtt- og korn/kraftfôrbransjen. Prosjektet går ut på samarbeid/læring i nettverk samt besøk av konsulent i egen bedrift. I 2009 har det vært et nettverkstreff der alle bransjene deltok, videre har det vært gjennomført en rekke besøk i bedrift. NHO Mat og Bio deltar i prosjektets styringsgruppe. NHO Mat og Bio deltar i flere andre nettverk innen miljø-/klimaspørsmål; blant andre KLIMAT i regi av stiftelsen Østfoldforskning, Mat och Klimat i regi av SIK i Gøteborg og NTP Food for Life, som er en norsk strategisk forskningsagenda for matindustrien. NHO Mat og Bio deltar også i en arbeidsgruppe/forskningsprosjekt som skal kartlegge mengde og årsaker til at matavfall oppstår, samt foreslå tiltak for å forebygge og redusere matavfall gjennom verdikjeden. Arbeidsgruppen er sammensatt av NHO Mat og Drikke, dagligvarehandelen, dagligvareleverandørene, grossistene og Østfoldforskning i tillegg til NHO Mat og Bio. Team EØS NHO Mat og Bio har vært en av pådriverne for et bedre og mer effektivt samarbeid mellom myndigheter og næring med hensyn på regelverksutvikling på EØS-nivå. Team EØS er etablert og har i 2009 fungert som et møtepunkt mellom næringsaktører og myndigheter, dette er en kanal der næringsaktørene kan spille inn sine synspunkter på aktuelle saker til matdepartementene. Arbeidet har videre resultert i at regelverk under utvikling er gjort noe lettere tilgjengelig for aktørene, og vi blir invitert til å gi innspill til departementenes europastrategi. E-sporing Med bakgrunn i erfaringene fra E.coli-saken i 2006 etablerte de tre matdepartementene sammen med matbransjen et prosjekt på elektronisk sporing av mat gjennom verdikjeden. Målet er å etablere en nasjonal elektronisk infrastruktur for effektiv utveksling av informasjon og sporbarhet i matkjeden innen utgangen av Prosjektet er organisert med en sentral styringsgruppe bestående av medlemmer fra berørte departementer, bransjeorganisasjoner og næringsorganisasjoner. Det er opprettet flere pilotprosjekter som næringene selv har et vesentlig ansvar for å drifte, blant annet innen fisk, frukt/grønt, rødt kjøtt, korn/fôr/mel og melk. Pilotprosjektet på rødt kjøtt eies av KLF og Nortura, og er organisert med en styringsgruppe der NHO Mat og Bio, KLF og Nortura er representert, og prosjektgruppe sammensatt av de deltakende bedriftene, KLF og NHO Mat og Bio. Kjøttpiloten er i rute i forhold til oppsatt plan, og har så langt kartlagt status og bidratt til å skaffe kunnskap om hva som skal til for å få elektronisk sporbarhet gjennom verdikjeden for kjøtt. Videre er muligheter og skranker for å kunne registrere data og overføre disse fra et ledd i verdikjeden til et annet vurdert, og en felles retningslinje er utformet i De to viktige elementene i retningslinjen er en felles standard for fysisk merking og bruk av strekkoder, samt konkretisering av hva slags informasjon som må utveksles for å sikre kjedesporing.

18 16 Prosjektet på korn/fôr/mel er organisert ved en prosjektgruppe der hele bransjen i tillegg til NHO Mat og Bio har vært representert. Kornprosjektet hadde som mål å kartlegge eksisterende sporingssystemer i verdikjeden for korn og å identifisere eventuelle behov for tilpasninger for å tilfredsstille informasjonsbehov senere i verdikjeden. Prosjektet leverte sin sluttrapport til den sentrale styringsgruppen høsten I 2009 ble det gjennomført en teoretisk øvelse ved et anlegg for å vurdere om det er tilstrekkelige data til sporing. Hovedkonklusjonen var at det i prinsippet er mulig å rapportere nødvendige data elektronisk. Framtidsretting og effektivisering av kjøttkontrollen NHO Mat og Bio deltar i en nordisk gruppe med representanter for både myndigheter og bransje. Gruppens mål er en framtidsrettet kjøttkontroll der bedriften gis det ansvar den har etter matloven, og der den kontrollen som utføres er risikobasert. Gruppen har utarbeidet et dokument som er presentert i ulike fora i løpet av 2009, blant annet i EU-Kommisjonen, og dokumentet synes å bli godt mottatt. Norsk kjøttbransje og norske myndigheter har i 2009 arbeidet med konsekvensvurdering av endring av trikinkontrollen / trikinfrie besetningskategorier / trikinfrie områder. Videre har det i 2009 vært god dialog med et av Mattilsynets regionkontorer omkring mulighetene for å prøve ut visuell kjøttkontroll. NHO Mat og Bio vil fortsette å ha trykk på å få en effektiv og framtidsrettet kjøttkontroll, i tillegg til et akseptabelt nivå på gebyr og avgifter. Eksport Administrasjonen har også i 2009 hatt hyppig kontakt med norske myndigheter for å åpne for nye eksportmarkeder, blant annet Kina, for kjøtt/kjøttbiprodukter. Til hjelp i dette arbeidet tok NHO Mat og Bio ansvaret for å utarbeide et hefte på norsk og engelsk som beskriver norsk kjøttproduksjon gjennom verdikjeden, norsk folke- og dyrehelse og tilsynets organisering. Eksport av kjøtt til Russland ble stanset i NHO Mat og Bio arbeidet tett opp mot myndighetene både i forkant av at dette skjedde, og for å få gjenåpnet markedet. I november 2009 kom en russisk delegasjon på inspeksjon for å vurdere en mulig åpning for eksport. Flere slakterier og fryseanlegg ble besøkt. NHO Mat og Bio deltok under planleggingen og med midler til tolketjeneste. Resultatet av inspeksjonen er foreløpig ikke kjent. Bransjevise retningslinjer Det nye hygieneregelverket ( Hygienepakken ) er mindre detaljert enn eksisterende regelverk, og det legges derfor opp til at industrien selv utfyller bestemmelsene gjennom bransjevise retningslinjer. Kjøtt- og fjørfeindustrien har tatt denne utfordringen og utarbeidet tre retningslinjer. NHO Mat og Bio vil være sekretariat for dette arbeidet framover. I 2009 startet grunnlagsarbeidet for en retningslinje for Listeria monocytogenes og spiseklare produkter. Transport av levende dyr NHO Mat og Bio har både i 2008 og 2009 arbeidet med problematikken omkring regelverk for transport av levende dyr (dyrevelferdsbestemmelser) og kjøre- og hviletidsbestemmelsene (trafikkbestemmelser). Regelverkene er i motstrid; dette er en problematikk som er felles i hele EU/EØS. Det har lykkes å få forståelse hos norske myndigheter for at man avventer regelverksutviklingen i EU på området, slik at man inntil videre ikke håndhever kjøre- og hviletidsbestemmelsene der de er i konflikt med regelverket for dyrevelferd. Videre har administrasjonen i 2009 gitt innspill til endring av regelverk om transportbegrensninger i teleløsningsperioden.

19 17 Forskning og utvikling NHO Mat og Bio har i 2009 deltatt i følgende forskningsprosjekter: ProSafeBeef; et EU-prosjekt der målet er å støtte europeisk produksjon av storfekjøtt gjennom økt og forbedret innovasjon fra jord til bord. Det skal forskes på faktorer av betydning for helse, mattrygghet, kvalitet og økt utbytte. NHO Mat og Bio deltar i den rådgivende komitéen for prosjektet. FermSafe; et norsk prosjekt ledet av Nofima Mat (tidl. Matforsk), med bred deltakelse fra kjøttindustrien. Målet er å optimalisere produksjonen av spekepølse for å minimere risiko for kontaminering med enterohemorhagiske Escherichia coli (EHEC). NHO Mat og Bio sitter i prosjektets styringsgruppe. Salmonella i fôrfabrikker; et prosjekt som ble oppstartet i 2009, og som vurderer nye prinsipper for bekjempelse av salmonella på overflater. Prosjektet er et samarbeid mellom fôrindustrien inklusive NHO Mat og Bio/Norkorn, UiO, Veterinærinstituttet og Nofima Mat. RU animal; NHO Mat og Bio er representert i Nofima Mats rådgivende utvalg for animalsk mat.

20 18 NHO Mat og Bio/NHO Et m Landsforeningen for bedrifter Som bedriftsleder vet du at gode resultater ikke kommer av seg selv. Derfor kjemper NHO Mat og Bio, sammen med NHO, en kontinuerlig kamp for å legge forholdene til rette for næringsliv, bedriftsetableringer og entreprenørskap. Det kan virke som om det norske samfunnet tar verdiskaping og arbeidsplasser for gitt. Vi vet at det ikke kommer av seg selv, og det er vår oppgave å få resten av samfunnet til å forstå hva som kreves. Vi vet at det må tenkes nytt for at du og din bedrift skal ha best mulig levevilkår. Suksess avhenger av mange ting som gjøres riktig over lang tid. Men det handler også om riktige rammebetingelser. Forhold som kronekurs, renter, lønnsutvikling, skatter og avgifter avgjør ofte om din bedrift vil blomstre eller dø. Arbeidsdelingen mellom NHO og NHO Mat og Bio er klar. NHO arbeider med de mer generelle rammevilkårene for norsk industri imens NHO Mat og Bio som din landsforening, har spesiell fokus på de bransjespesifikke utfordringene. Din arbeidsgiverforsikring Du har sikkert merket at det er komplisert å være arbeidsgiver og at det er lett å trå feil. NHO-fellesskapet har landets fremste ekspertise på arbeidslivsspørsmål og vi står til din disposisjon. Enten det er enkle spørsmål om feriepengegrunnlag eller kompliserte juridiske problemstillinger som skal opp for rettsapparatet, kan du være trygg på at vi gir deg den nødvendige bistanden og de gode rådene. Det er god og løpende kontakt mellom NHO Mat og Bio og NHO i disse sakene. NHO-fellesskapet forhandler frem tariffavtaler og deltar i lønnsoppgjørene. Vi hjelper deg også hvis det oppstår tvister om forståelsen av Hovedavtalen eller tariffavtalen. Har din bedrift en tariffavtale, har vi et solid støtteapparat som står til din disposisjon under de lokale lønnsforhandlingene. Du er også med i vår felles erstatningsordning som gir deg kompensasjon ved lovlige og ulovlige streiker. NHOs tjenestepensjon NHO tilbyr alle medlemmer markedets beste innkjøpsordning for obligatorisk tjenestepensjon (OTP). En rimelig, trygg og enkel løsning som varer! Alle medlemsbedrifter, liten som stor, får like gode betingelser. Sikrer din bedrift en kostnadseffektiv ordning enkel å få på plass enkel å administrere. NHO overvåker markedet du kan føle deg trygg, også over tid NHO er «vaktbikkja» som passer på ordningen. NHOs eksperter på pensjon og forsikringer har endevendt hver eneste «liten-skrift»-detalj i avtalen. Dette sikrer at ordningen er svært god på alle områder og gir deg trygghet. Storebrand har en egen kontaktperson for din bransje oppdatert på spesielle bransjeutfordringer. Småbedriftene er hørt, fordi NHO-fellesskapets volum gir betydelig forhandlingsstyrke. Din bedrift får 100 % av fordelene ved å være i et stort fellesskap. Les mer om hva NHO Tjenestepensjon koster på www. nho.no/pensjon. Storebrand regner gjerne på et konkret tilbud for din bedrift. Ring Storebrands kundesenter for NHO på telefon Andre medlemsfordeler Erstatning ved streik; NHO Mat og Bio og NHO er din aktør i lønnsoppgjøret. Når arbeidstakere har tariffavtale, må bedriften forholde seg til en eller flere fagforeninger. Som medlem i NHOfellesskapet, får du et solid støtteapparat til disposisjon under lokale forhandlinger. Du vil også nyte godt av en felles erstatningsordning dersom det bryter ut streik, lovlig eller ulovlig, i din bedrift. Verktøy for oppfølging av sykemeldte; Ny sykmeldingspraksis gjelder for alle arbeidsgivere fra 1. mars For å gjøre det enklere for NHOs medlemmer å følge den nye sykmeldingspraksisen, har NHO utarbeidet enkle verktøy. Verktøyene inkluderer bl.a. skjema for fraværsregistrering, oppfølgingsplan for trinn 1 og 2 samt innkalling til og gjennomføring av dialogmøte. Pensjons- og forsikringsavtale med Storebrand - fordelsprogram til beste for alle medlemmer og ansatte. NHO Mat og Bio har forhandlet fram en avtale med Storebrand Livsforsikring AS. Avtalen gir våre medlemmer tilbud om svært gunstig kollektiv pensjonsforsikring, helseforsikring og personalforsikring. Avtalen inneholder også individuell rådgivning til dine ansatte til unike produktbetingelser. Vi anbefaler alle våre medlemmer å kontakte Storebrand for å få nærmere informasjon om ordningen og de fordeler dette vil kunne gi bedriften. For å vite mer:

Årsmelding 2008. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2008. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2008 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon In n h o l d Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

Årsmelding 2010. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2010. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2010 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Kurstilbud - Norkorn Advokat Caroline Weedon Heide og Forhandlingssjef Camilla Schrader Roander. NHO Mat og Bio Foto: Jo Michael 01.04.20111 Mest relevante

Detaljer

Årsberetning 2009. En bransjeforening i

Årsberetning 2009. En bransjeforening i Årsberetning 2009 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss?

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Disposisjon Norkorns næringspolitiske arbeid 2011 Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Arbeidsgruppe fraktordninger korn og kraftfôr NILF utredning:

Detaljer

Årsberetning 2010. En bransjeforening i

Årsberetning 2010. En bransjeforening i Årsberetning 2010 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

Årsmelding 2009. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer

Årsmelding 2009. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Årsmelding 2009 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Braskereidfoss Mølle Østmøllene Ørje Styrets beretning Året 2009 markerte en viktig milepæl i Norkorns 87 år lange historie. Norkorns årsmøte

Detaljer

Felles innsats delt glede. Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet

Felles innsats delt glede. Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet Felles innsats delt glede Prosjektleder Edle Utaaker, Arbeidstilsynet 3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø Sykefraværet ved Finnsbråten Eidsvoll har gått fra 9,9 til 3 prosent på to år. Ved Grilstad AS

Detaljer

Årsberetning 2008. En bransjeforening i

Årsberetning 2008. En bransjeforening i Årsberetning 2008 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren espen.lynghaug@nhomatogbio.no g@ g Tlf 97586495 Fagsjef kompetanse og fagopplæring g NHO Mat og Bio Skal ha ledende d kompetanse på: Bransjenes fremtidige kompetansebehov

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA MÅNEDSBREV OKTOBER 2012 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA HVA ER MÅNEDSBREV? Månedsbrevet inneholder nyheter, aktuelle saker og spørsmål/svar. Det vil også bli sendt ut sjekklister og maler. Dette er dokumenter

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA Månedsbrevet er sendt deg som abonnerer på vår nyhetsvarling innen temaene tariff og HMS. Er det andre i din bedrift som ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, kan de registrere

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Styremøte 5. mars 2015 Hovedfokus for 2015 Eksternt Bransjens lønnsomhet Næringens behov for infrastruktur Bransjens omdømme Bransjens

Detaljer

Årsberetning 2011. En bransjeforening i

Årsberetning 2011. En bransjeforening i Årsberetning 2011 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Anne Berit Aker Hansen, nestleder NNN Anne Brit Slettebø, advokat/fagsjef HMS NHO Mat og Drikke

Anne Berit Aker Hansen, nestleder NNN Anne Brit Slettebø, advokat/fagsjef HMS NHO Mat og Drikke Anne Berit Aker Hansen, nestleder NNN Anne Brit Slettebø, advokat/fagsjef HMS NHO Mat og Drikke Et samarbeidsprosjekt mellom NHO Mat og Drikke Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

NELFOs mål og strategier

NELFOs mål og strategier NELFOs mål og strategier 2014 2015 Nye utfordringer gir nye muligheter NELFOs strategier for 2014 2015 sammenfaller med at Norge har fått et nytt politisk flertall på plass. Det gir oss nye muligheter,

Detaljer

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon 1 NHO Mat og Bios virksomhetsidé: En landsforening som er medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA-dagen, 6. april 2016 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Industrisamfunnet - samfunnsindustrien 01.04.2016 2 IA-dagen 2016, Porsgrunn IA - en suksess

Detaljer

HMS Fagdag 31 mars. 2011

HMS Fagdag 31 mars. 2011 HMS Fagdag 31. mars 2011 Jobbsikkerhet og samfunnsansvar: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) 4-1: Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021 Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021 STRATEGI VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERBEDRIFTENES LANDSFORBUND 2011-2021 1. Hovedtrekk i markedsutviklingen: Norsk økonomi har

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Kommunestyret i sak 35/09 Den 15.juni 2009 Ansvarlig for dokument: Kontorleder Visjon ( som overordnet

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag)

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering (sammendrag) 2 Med liberalisering av internasjonal handel og økende globalt samarbeid øker interessen for standardisering i mange land.

Detaljer

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden!

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden! NFVBs måldokument 2013 til 2015 Styrker bransjen former fremtiden! NFVB gjør en svært viktig jobb for medlemsbedriftene. Lykkes vi med å styrke frisør- og velværebransjen, bidrar vi også til et økonomisk

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2010 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Etter flere år med mye fokus på samordning av foreningens aktiviteter i forhold til NHO Mat og Bio,

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Frøydis Vold Ekspedisjonssjef Norsk landbruksrådgivning 27.3.2012 2 Behov for å videreutvikle sektorens kunnskapssystem Produsenter av kunnskap Formidlere av

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

HMS dagen 2010. Marit Warncke Bergen Næringsråd

HMS dagen 2010. Marit Warncke Bergen Næringsråd HMS dagen 2010 Marit Warncke Bergen Næringsråd 1 Status 2007 43 mennesker mistet livet på jobb Norge hadde verdens høyeste sykefravær 2009 42 mennesker mistet livet på jobb Norge har fortsatt verdens høyeste

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016

Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 1 6.06.2014 Retningslinjer for bruk av tariffavsatte kompetansemidler 2014-2016 Hovedtariffavtalen i staten 2014 2016, pkt. 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, har følgende ordlyd: "Kompetanse

Detaljer

EN KVALITETSHISTORIE GJENNOM 60 ÅR

EN KVALITETSHISTORIE GJENNOM 60 ÅR EN KVALITETSHISTORIE GJENNOM 60 ÅR Brødrene Finsbråten En kvalitetshistorie Allerede i 1951 etablerte brødrene Osvald, Frank og Kåre Finsbråten Finsbråten a.s, som i dag består av Finsbråten as og Krone

Detaljer

NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet

NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet NHO Frokostseminar, Næringslivets Hus Tirsdag 01.12.2015 Thale Kvernberg Andersen, SINTEF Teknologiledelse 1 Bakgrunn Flere av NHOs bransjeorganisasjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL)

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) MBL jobber for at medlemmene skal ha fremtidsrettede rammebetingelser, og et godt og moderne avtaleverk. MBL er bransjens viktigste møteplass, og en sentral premissleverandør

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Tittelen endres i Topp- og Bunntekst... s1 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

AbeliAs årsrapport 2010

AbeliAs årsrapport 2010 Abelias årsrapport 2010 Vår visjon: Drivkraft for kunnskapssamfunnet Vårt arbeid: Kunnskapsbedriftenes støttespiller og talerør Kronprins Haakon og Paul Chaffey, adm. dir i Abelia, på Næringslivskonferansen

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 3 28. april 2010 kl. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010 samt KS krav/tilbud nr. 2, 21. april.

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer