HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

2 UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig tilbud til ledere, ingeniører og annet teknisk personell i distriktets arbeidsliv. Vi må arbeide aktivt med å profilere avdelingen og de gode tilbud som forbundet har til de arbeidstakere som bør bli medlemmer. Arbeidet i utvalgene som ble opprettet i 2002 og som har jobbet godt i siden 2003 vil bli videreført også i De mål og tiltak som er nedfelt i avdelingens handlingsprogram vil bli prioritert og gjennomført i sammenheng med de løpende oppgaver som vil oppstå i løpet av årsmøteperioden. KAP. 1 EGEN ORGANISASJON Avdelingen. - Fortsette arbeidet med å planlegge og å gjennomføre aktiviteter for å øke medlemsantallet. - Arbeide aktivt for å øke antallet yrkesaktive medlemmer med minst 5 %. - Oppsøke, informere og følge opp medlemmer i bedrifter der vi organiserer få medlemmer. - Gjennomføre minst to medlemsmøter i perioden der alle nye medlemmer blir spesielt invitert. Avdelingen har fulgt opp medlemmene ved å holde kontakt og vært bindeleddet mellom medlemmene og forbundet. Avdelingen har hatt ansvaret for å avholde regionkonferanse for Region Trøndelag. Avdelingen har aktivt hjulpet enkeltmedlemmer i bedrifter med kun ett medlem både med håndhevelse av avtaleverket og ved å ha vært rådgivende ved lokale lønnsforhandlinger. Rekrutteringsutvalget har arbeidet med rekrutteringsaktiviteter, men ingen vervemøter er avholdt. Det er ikke gjennomført medlemsmøter i årsmøteperioden Bedriftsgruppene. Avdelingen vil at bedriftsgruppenes viktigste oppgave skal være å: - Orientere nye medlemmer om forbundet i overensstemmelse med mulighetene i avtaleverket. - Kartlegge og tilby uorganiserte arbeidstakere og arbeidstakere som har skiftet stilling og som faller innenfor forbundets tariffavtaler medlemskap i forbundet. - Aktivt anvende overenskomst og lovverk på en måte som tjener medlemmene. - Inspirere nye medlemmer til å delta i avdelingens og forbundets aktiviteter. - Arbeide aktivt for å utvikle LO samarbeid i og utenfor bedriftene. Det har vært stor aktivitet ved de største bedriftsgruppene når det gjelder å rekruttere nye medlemmer i bedriftene. De har informert medlemmene om forbundet, om de tilbud forbundet har og om tryggheten som forbundet gir gjennom avtaleverket. De har også informert avdelingen om I:\Shared\FLT\FLT avd. 108\032handlingsprogram\2007\Faglig_regnskap_2006.doc

3 arbeidssituasjonen for medlemmer og tillitsvalgte ved bedriftene. I tillegg har medlemmer blitt inspirert til å delta i kurs/utdanning. KAP. 2 SKOLERING UTDANNING Tillitsvalgtskolering. Et godt skolert og aktivt tillitsvalgtapparat er avgjørende for forbundets fremtid. I samarbeid med forbundet vil avdelingen arbeide systematisk og målrettet for skolering av fremtidige tillitsvalgte i avdelingen. - Fortsette arbeidet med å kartlegge avdelingens og bedriftsgruppenes faglige kompetanse slik at det kan legges en plan for systematisk rekruttering og skolering av egne tillitsvalgte. - Arbeide for at tillitsvalgte og øvrige medlemmer deltar i regionale- og sentrale kurs. - Samarbeide med andre avdelinger om kursvirksomheten. Studieutvalget har arbeidet aktivt i årsmøteperioden og planlagt både introduksjonskurs og kurs i lov- og avtaleverket, men kursene har ikke blitt avholdt på grunn av forliten påmelding. Tillitsvalgte og medlemmer for øvrig har blitt oppfordret til å delta i regionale- og sentrale kurs. Studieutvalget har flere ganger vært i kontakt med avdeling 17 Trondheim for å få til et samarbeide om kurs og kursdeltakelse. En god del av avdelingens medlemmer har deltatt på disse kurs avholdt av avdeling 17 Trondheim. På regionkonferansen i februar 2007 ble det nedsatt eget studieutvalg for regionen og avdelingens studieleder ble valgt inn i dette utvalget Yrkesutdanning. Forbundets støtteordning for etter- og videreutdanning gir våre medlemmer en unik mulighet til å ta etter- eller videreutdanning. Forbundets utdanningsselskap Addisco gir en god mulighet til å påvirke de utdanningstilbud forbundet kan tilby medlemmene. - Fortsette arbeidet med å gjøre kjent for medlemmene om forbundets støtteordning for etterog videreutdanning. - Gjøre kjent for medlemmene kurstilbudene forbundet har for opplæring via Internett gjennom FLT s selskap Addisco A/S. Avdelingen har aktivt informert medlemmene om forbundets støtteordning for etter- og videreutdanning og har i årsmøteperioden oppfordret medlemmene til å søke kurstilbudene FLT har gjennom Addisco A/S. Dette har resultert i at vi har hatt studenter i ulike studier.

4 KAP 3 REKRUTTERING OG STUDENT- OG ELEVMEDLEMSSKAP Rekruttering. Avdelingens rekrutteringsevne er i stor grad avhengig av medlemmer og tillitsvalgtes aktivitet på egen arbeidsplass og i eget lokalmiljø. Det må legges til rette for en aktiv profilering av forbundet. Aktiviteter rettet mot rekruttering skal bli en årlig prioritert oppgave i avdelingen og bedriftsgruppene. - Fortsette arbeide med å kartlegge bedrifter som har medlemspotensialer og gjennomføring av rekrutteringsaktiviteter. - Planlegge og gjennomføre minst en aktivitet i perioden for å øke medlemstallet. Det nedsatte utvalget for rekruttering har som oppgave å kartlegge medlemspotensialer i bedrifter i avdelingens område og sørge for å gjennomføre rekrutteringsaktiviteter. Aktiviteten i rekrutteringsutvalget har vært liten i årsmøteperioden, men det er et stort potensial for rekruttering så aktiviteten i utvalget må økes i neste årsmøteperiode. Medlemstilgangen har vært stor i årsmøteperioden og nye bedriftsgrupper har kommet til. KAP 4 INFORMASJON OG SAMFUNNSKONTAKT 4.1 Informasjon og samfunnskontakt. Skal organisasjonen fungere godt, forutsettes det at medlemmene gis mulighet til å påvirke, og at det blir lagt til rette for slik påvirkning. Dette forutsetter aktiv og åpen kommunikasjon mellom medlemmene, bedriftsgruppene, avdelingen og forbundets styrende organer - for at medlemmene skal ha best mulig innsikt og kunnskaper om forbundet generelt, og for at det enkelte medlem skal kjenne og akseptere sine rettigheter og plikter som medlem av forbundet. - Arbeide aktivt for at forbundets webportal benyttes aktivt som verktøy for informasjon og kommunikasjon. - Fortsette arbeidet med å utvikle gode kommunikasjonslinjer mellom avdelingen, bedriftsgruppene og medlemmene for at de skal være best mulig orientert om hva som foregår i avdelingen og forbundet sentralt. - Fortsette arbeidet med å videreutvikle gode tilbakemeldingsrutiner mellom avdelingen, bedriftsgruppene, medlemmene og forbundet sentralt. Avdelingen har i perioden brukt avdelingens internettside aktivt til å publisere nyheter og informasjon fra avdelingen. I tillegg er det lagt ned et betydelig arbeide i form av informasjon for å få avdelingens medlemmer til å benytte forbundets internettportal. For å få opp aktiviteten legger vi I:\Shared\FLT\FLT avd. 108\032handlingsprogram\2007\Faglig_regnskap_2006.doc

5 ut innkallinger til medlemsmøter, årsmøte og styremøter på avdelingens internettside. En bedriftsgruppe har benyttet avdelingssiden til å publisere årsmøteinnkallingen. Avdelingen har god kommunikasjon med den lokale LO-avdeling og andre fagforeninger i distriktet i og med at fagforeningene er samlokalisert i LO-sentret i Verdal. Avdelingen har deltatt i gjennomføringen av 1. mai og har hatt sentrale verv i 1. mai-komiteen for Verdal. Avdelingens valgte representanter til LO i Levanger og LO i Verdal har deltatt i de møter som det har vært innkalt til. Avdelingens leder er studietillitsvalgt ved LO i Verdal og økonomileder i Norsk Folkehjelp Verdal. KAP. 5 TARIFFVIRKSOMHETEN. - Være rådgivende til bedriftsgruppene ved lønnsforhandlinger. Påse at det blir opprettet tariffavtale for nye medlemmer i bedriftsgrupper som har avtale og at det blir opprettet tariffavtaler ved nye bedriftsgrupper. - Påvirke arbeidet med å få opprettet lønnstatistikk for forbundets medlemmer. Avdelingen har vært aktiv i forhold til nye bedriftsgrupper slik at det blir opprettet gjeldende overenskomst for de nye medlemmene. Videre er det jobbet for at nye medlemmer i bedrifter som fra før har godkjent overenskomst er blitt tilsluttet disse. Medlemmer av avdelingens styre har vært rådgivende i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger for de bedriftsgrupper som har ønsket rådgivning. Det er spesielt de små bedriftsgruppene som har trengt avdelingens rådgivning. KAP. 6 ARBEIDSLIVET Teknologi. - Samarbeide med bedriftsgruppene for å sikre medbestemmelse og innflytelse over valg, utvikling og bruk av ny teknologi. Bedriftsgruppene er informert om de rettigheter de har i henhold til Hovedavtalen når det gjelder å være aktivt med når bedriften utvikler- eller tar i bruk ny teknologi eller produksjonsmetoder. 6.2 Likestilling. - Bidra sammen med bedriftsgruppene til at det blir opprettet lokale avtaler for likestilling i de bedrifter det enda ikke finnes likestillingsavtaler. - Vil hjelpe bedriftsgruppene med å håndheve likestillingsavtalenes intensjon der disse er opprettet. - Arbeide for å øke kvinners deltagelse i forbundet. - Arbeide for deltakelse når forbundet arrangerer kvinnekonferanse.

6 I de siste årsmøteperiode har vi hatt en markert økende andel av kvinner som medlemmer i avdelingen og det arbeides aktivt med at likestillingsavtalenes intensjon blir håndhevet. Arbeidet med å få opprettet likestillingsavtaler ved bedrifter som mangler dette er videreført Demokrati og omstilling. Dagens arbeidsmarked stiller store krav til bedriftenes og arbeidstakernes utviklings- og omstillingsevne. Raske teknologiske endringer, endringer av bedriftenes eierstruktur og internasjonalisering stiller medlemmene overfor store utfordringer. - Samarbeide med forbundet sentralt og bedriftsgruppene for å øke medlemmenes innflytelse på bedriftenes strategiske arbeid og deres muligheter til å delta i de daglige styrings- og planleggingsfunksjonene. - Oppfordre bedriftsgruppene til å delta i konsernfaglig samarbeid med andre forbund. Avdelingen har informert bedriftsgruppene om bruk av avtaleverket for å få innflytelse gjennom deltakelse i bedriftenes strategiske arbeid og deltakelse i de daglige styrings og planleggingsfunksjonene. Ved enkelte bedrifter har vi fått medlemmer inn i bedriftenes styrende organer og som deltar aktivt i det strategiske arbeidet og i de daglige styrings- og planleggingsfunksjonene. KAP. 7 MILJØ Ytre miljø. Avdelingen oppfordrer bedriftsgruppene og medlemmene til å delta aktivt i arbeidet for å bedre det ytre miljø. Det er viktig med aktivt engasjement på arbeidsplassen. Et positivt bidrag fra våre medlemmer til et bedre miljø vil være fokus på mindre miljøbelastende produksjon og mer miljøriktige produkter. Oppfordre bedriftsgruppene til å engasjere seg i arbeidet for det ytre miljø og påvirke bedriften til å ta hensyn til det ytre miljø i produksjon og produktvalg. Avdelingen har oppfordret bedriftsgruppene til å engasjere seg i arbeidet i forhold til det ytre miljø. Tillitsvalgte i bedriftsgruppene ved de største bedriften kan rapportere om aktivt engasjement i forhold til det ytre miljø og de fleste av disse bedriftene er miljøsertifisert Arbeidsmiljø. I:\Shared\FLT\FLT avd. 108\032handlingsprogram\2007\Faglig_regnskap_2006.doc

7 Avdelingen vil arbeide for at alle arbeidstakere får oppfylt kravet om et arbeidsmiljø som gir full trygghet for liv og helse. Mobbing og vold og andre uheldige utstøtningsmekanismer er i de senere år blitt et problem på mange arbeidsplasser. Avdelingen må sammen med forbundet og den øvrige fagbevegelse arbeide for å bedre det psykososiale arbeidsmiljøet. Avdelingen må sammen med bedriftsgruppene arbeide aktivt med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. - Arbeide for å bekjempe mobbing, vold og trakassering - Arbeide for å fjerne uheldige psykiske og fysiske belastninger for arbeidstakerne - Arbeide for å klarlegge ansvarsforholdene for HMS på arbeidsplassene - Arbeide for at bedriftsgruppene engasjerer seg i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv Det er rapportert fra en del bedriftsgruppe at det er blitt arbeidet aktivt for å videreføre IA-avtalen og at IA-avtalen hittil har gitt et godt bidrag til å kartlegge årsaken til sykefraværet og redusert dette ved å forbedre arbeidsmiljøet og lagt grunnlaget for et bedre psykososialt arbeidsmiljø. Styrets innstilling: Faglig regnskap for 2006 anbefales vedtatt. Årsmøtevedtak: Styrets innstilling godkjent.

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor.

Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor. LEAN Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor. Lean relaterer seg til Toyotas produksjonsmetoder som også bygger på

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Velkommen til gratis kurs

Velkommen til gratis kurs NTL KURS 2015 1. halvår 2015 UKEKURS 19. 23. januar 16. 20 mars Søknadsfrist: 6. februar 2015 1. 5. juni Søknadsfrist: 24. april 2015 KORTKURS 12. 14. januar Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) 21. 22.

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer