Årsberetning En bransjeforening i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2011. En bransjeforening i"

Transkript

1 Årsberetning 2011 En bransjeforening i

2 Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening for bedrifter i matindustri og bioproduksjon tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon NHO. Foreningens formål er: å ivareta medlemmenes interesser som arbeidsgivere gjennom NHO Mat og Bio og virke for gode og varige forhold mellom medlemsbedrift, de ansatte og deres organisasjoner. bidra til medlemmenes kompetanseutvikling, rekruttering, økonomiske, faglige og juridiske spørsmål. å være et forum for drøfting av spørsmål av felles interesse.

3 Innhold Styrets beretning... 2 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål... 6 Helse, miljø og sikkerhet... 9 Skogopplæringen og rekruttering...11 Regnskap...13 Revisjonsberetning...18 Tillitsvalgte og administrasjonen...20 Lønnsstatistikk...22 Udanningsstatistikk...23 Sykefraværsstatistikk...24 Skogbrukets Landsforening Middelthuns gate 27 Postboks 5496 Majorstuen 0305 Oslo

4 Styrets beretning Det var bra aktivitet i norsk skogbruk i 2011 til tross for mye nedbør og vanskelige driftsforhold i skogen. Hogstøkningen i 2010 fortsatte utover i 2011 og det ble innmålt 8,7 mill m³ tømmer til industrielt bruk. Det tilsvarer en økning på ca 3,5 prosent. I tillegg kommer avvirkning til ved på ca 3 mill m³. For SL er det en hovedoppgave å bidra til at skognæringen har best mulig rammebetingelser for arbeidsliv og skogsdrift. Det betyr at like viktig som å bistå skogbedrifter med løpende saker og utfordringer, er det sammen med NHO og skogbrukets organisasjoner å legge forholdene til rette for utvikling, lønnsomhet og verdiskaping også i et langt perspektiv. SLs viktigste bidrag i 2011 til næringens langsiktige utvikling har vært å få igangsatt et rekruttering/kompetanse i samarbeid med Skoglauget. Organisasjonsutvikling Da Skogbrukets Landsforening i 2008 ble en bransjeforening i NHO Mat og Bio ble det foretatt en relativt omfattende endring av ansvars- og arbeidsform. Bl.a. ble hovedansvaret og tjenesteyting knyttet til tariff- og arbeidsgiversaker som er viktig for SL, formelt overført til NHO Mat og Bio der SLs styreleder og nestleder sitter i styret. En del av den bransjespesifikke kompetansen ble redusert, samtidig fikk man et større sekretariat med flere medarbeidere og mer generell fagkunnskap. Etter tre år ønsket vi en evaluering av avtalen mellom SL og NHO Mat og Bio og det ble gjennomført en medlemsundersøkelse ved årsskiftet 2010/2011. Undersøkelsen viste en god tilbakemelding på de organisasjonsmessige endringene som er gjennomført. Styret vil særlig vise til de gode tilbakemeldingene på arbeidsgivertjenestene, som er av avgjørende betydning. Så mange som 85 prosent mener at NHO Mat og Bio/SL er lett tilgjengelig for bedriften, samt at 70 prosent svarer at de synes skogbransjens interesser blir godt ivaretatt i fellesskapet NHO Mat og Bio/SL. Undersøkelsen viser imidlertid også at det er behov for å markedsføre tjenestetilbudene bedre overfor medlemmer flest, og at det må rettes et større fokus mot spesielt de minste medlemsbedriftene. Dette vil det bli arbeidet videre med. I 2011 har det vært ført forhandlinger om sammenslåing av NHO Mat og Bio og Landbrukets Arbeidsgiverforening. Dette kom man til enighet om og fra 2012 blir SL dermed en bransjeorganisasjon i NHO Mat og Landbruk. 2 Årsmelding Skogbrukets Landsforening

5 Styret ser dette som en god styrking av organisasjonen. Blant de nye medlemsgruppene som dermed kommer inn, er det flere med parallelle tariffavtaler og arbeidsgivere med likartede utfordringer som vi har i SL. Styret ser fram til den styrking dette vil ha bemanningsmessig både i bredde og dybde. Rekruttering og kompetanse for skognæringen Det SKI-initierte forprosjektet Rekruttering til Skogbruket som ble avsluttet våren 2010 konkluderte med behovet for etablering av et nav for rekrutterings- og kompetansearbeidet i sektoren, og nevner NHO Mat og Bio/SL som en aktuell plassering både for dette, og for en nasjonal videreføring av et nytt treårig rekrutterings- og kompetanseprosjekt i skogsektoren. Styret vedtok at SL skulle ta denne utfordringen og har garantert for finansiering av prosjektet. Prosjektets finansiering skjer ellers fra aktørene i bransjen og Landbruks- og matdepartementet (LMD). Prosjektleder ble ansatt og startet sitt arbeid 1. august Prosjektleder er lokalisert i Næringslivets Hus og ledes av en egen styringsgruppe. Prosjektet har fått navnet Velg Skog og har et mandat som sier at det skal være fokus på de tre områdene, rekruttering, kompetanse og omdømmebygging. Styret mener det langsiktige bildet for kompetanse og rekruttering til skognæringen i Norge viser at næringen vil mangle arbeidskraft. Av den grunn er skogbruket, på samme måte som andre næringer, nødt til å gjøre en ekstra innsats for å sikre tilgangen på arbeidskraft innenlands. Utfordringen forsterkes av alderssammensetningen i skogbransjen, og at en rekke av skogbrukets tradisjonelle utdanningsinstitusjoner lenge har slitt med lave søkertall. Styret vil derfor understreke at satsingen på kompetanse er en forutsetning for å øke verdiskapingen i skogbruket med tilleggsnæringer, herunder møte skogbrukets naturgitte og kostnadsmessige utfordringer med smartere løsninger og produkter. Lavt sykefravær i skogbruket Det registrerte sykefraværet i skogbruket til og med 3. kvartal 2011, var noe høyere enn for tilsvarende periode i Likevel var sykefraværet i skogbruket til og med 3. kvartal 2011 betydelig lavere enn for NHO totalt. Det ligger an til et sykefravær på mellom 3 og 4 prosent for året som helhet. Selv om sykefraværet i skogbruket er moderat, er styret opptatt av å opprettholde aktivitetsnivået i skogbrukets HMS-utvalg som SL har sekretariatet for. Det er kun et kontinuerlig arbeid med forebyggende tiltak og bevisst- Skogbrukets Landsforening - Årsmelding

6 gjøring som kan bidra til enda lavere sykefravær. Bedre lønnsstatistikk Fra virksomheten i 2011 kan spesielt nevnes et arbeidet med å bedre statistikkgrunnlaget på lønnssiden som verktøy for lokale forhandlinger. En arbeidsgruppe har gjennomgått stillingstitler i skogbedriftene og gjort en rapport med anbefaling om en konsentrasjon om noen stillingskoder ved innrapportering til Aa-registeret, for at statistikktallene skal bli meningsfulle. Styret ser dette arbeidet som meget verdifullt og regner med at resultatet av arbeidet vil synliggjøres når tallene for lønnsstatistikk for skogsbransjen er ferdigstilt fra NHOs side. Dette forventes å skje i løpet av våren Økonomi Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av regnskapet. Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er tilstede For 2011 viser resultatregnskapet - kr Styret foreslår at årets resultat på - kr belastes opptjent egenkapital. Organisasjon SLs administrasjon er lokalisert i NHO Mat og Bios lokaler, Middelthuns gate 27, Oslo. SL har ingen ansatte. Styret består av fem menn. SL driver ikke forsknings- og utviklingsaktivitet Virksomheten har ikke negative miljøvirkninger. Fremover Samordningsavtalen som SL opprinnelig inngikk med KIFF, og som fra 1. januar 2012 er med NHO Mat og Landbruk, er basis for arbeidet. Avtalen innebærer en rolledeling der NHO Mat og Landbruk er hovedarena for all aktivitet, også for skogbedriftene. Det er fastsatt en egen handlingsplan for dette arbeidet. SLs hovedprioritet i 2012 vil være å ha fokus på kompetanse og rekruttering, blant annet ved å påvirke aktuelle myndigheter med det formål å få til en endring i læreplanen innen skogfagene, og følge opp arbeidet med HMS i skogbruksnæringen. Styret anser at SL har en tilstrekkelig egenkapital i forhold til virksomhetens størrelse. Over tid skal en vesentlig del av aktiviteten kunne finansieres med en normal avkastning på egenkapitalen. 4 Årsmelding Skogbrukets Landsforening

7 Styret vil takke administrasjonen for et godt samarbeid, resultater og arbeidsinnsats i Oslo, 26. mars 2012 Gudbrand Kvaal styreleder Anders Børstad nestleder Mathias Neraasen Frode Hjorth Per Simon Slettebø Gaute Lenvik direktør Skogbrukets Landsforening - Årsmelding

8 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål Arbeidsgiverservice NHO Mat og Bio og SLs to jurister er eksperter i arbeidsrett. De gir medlemsbedriftene gratis juridisk bistand og rådgivning primært på området lønns- og arbeidsvilkår. Våre jurister jobber aktivt med å forebygge tvister gjennom tidlig og rask rådgivning pr. telefon, e-post og møter med bedriftene. Et overordnet mål er at våre medlemsbedrifter skal kjenne til lov- og avtaleverk slik at disse følges og bedriftene utvikles til gode, forutsigbare og lønnsomme arbeidsplasser. Tariffavtaler SLs medlemsbedrifter er i hovedsak bundet av to tariffavtaler med sentrale fagforbund: Naturbruksoverenskomsten med Fellesforbundet. Hovedavtalen mellom Naturviterne og NHO. SL har det direkte forhandlingsansvaret for Naturbruksoverenskomsten. Forhandlingsansvaret for Hovedavtalen med Naturviterne er formelt sett lagt til NHO sentralt, men med aktiv deltakelse fra SL/NHO Mat og Bio. Tariffoppgjøret Tariffoppgjøret 2011 var et mellomoppgjør hvor samtlige av NHOs tariffavtaler ble forhandlet sentralt, og hvor NHO Mat og Bios forhandlingssjef inngikk i NHOs forhandlingsutvalg. Resultatet ble et generelt lønnstillegg på kr. 2,-. I tillegg ble det gitt en krone til på utvalgte overenskomster hvor lønnssnittet på overenskomstområdet lå under 90 % av industrigjennomsnittet. For SLs sentrale overenskomst resulterte oppgjøret i at Naturbruksoverenskomsten fikk kr. 3,- pr. time i tillegg. SL/NHO Mat og Bio la stor vekt på å informere og inkludere medlemsbedriftene både forut for oppgjøret og når enighet forelå. Informasjon om oppgjøret ble fortløpende lagt ut på våre hjemmesider, nyhetsvarslinger sendt ut og frokostmøter arrangert i etterkant av forhandlingene. Påfølgende lokale forhandlingene ved den enkelte bedrift ble gjennomført uten annen bistand fra SL/NHO Mat og Bio, enn telefonisk og noe skriftlig rådgivning. Kurs og konferanser I samarbeid med NHO og de øvrige landsforeningene innen næringsmiddelindustrien, tilbyr NHO Mat og Bio medlemsbedriftene kurs- og opplæringsaktiviteter i arbeidsgiverspørsmål. I 2011 arrangerte NHO Mat og Bio, i samarbeid med Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) og NHO Mat og Drikke en Tariffkonferanse som gikk over to dager hvor hovedfokuset dag en var på norsk 6 Årsmelding Skogbrukets Landsforening

9 økonomi, resultatet av de sentrale forhandlingene og gjennomføring av lokale forhandlinger. Dag to fikk deltakerne et innblikk i hva som var nytt på arbeidsrettsfronten. I tillegg har det vært avholdt et årlig jusskurs for skogbransjen samt bedriftsinterne kurs i arbeidsgiverspørsmål. De bedriftsvise kursene kombineres med bedriftsbesøk. I 2011 avholdt SL/NHO Mat og Bio en egen pensjonsdag hvor medlemmene fikk en god innføring i de endringer som trådte i kraft og hvilken betydning dette ville få for bedriften og den enkelte ansatte. Nordisk Skogsarbeidsgivermøte i Sverige I september 2011 ble det arrangert Nordisk Skogsarbeidsgivermøte i Kosta i Sverige. Til konferansen inviteres deltagere fra Finland, Sverige, Danmark og Norge og formålet med konferansen er at representanter fra Skogsarbeidsgiverorganisasjonene i de fire landene skal utveksle erfaring og kunnskap om aktuelle arbeidsrettslige temaer. Fra Norge deltok styreleder i SL Gudbrand Kvaal og advokat Caroline Weedon Heide fra administrasjonen i SL. Aktuelle temaer som ble diskutert på møtet var blant annet resultater av siste tariffoppgjør, forventninger for kommende tariffoppgjør, utdannelse og rekruttering, en sammenligning av pensjonssystemene i de nordiske landene, samt utenlandsk arbeidskraft. Det inngikk også et interessant besøk på Ryssby Naturbruksgymnas. Det er Danmark som skal være vertskap for neste Nordisk Skogsarbeidsgivermøte, som etter planen skal arrangeres i Advokatbistand SL/NHO Mat og Bios jurister besvarer flere telefoner og e-poster daglig. Hovedtyngden av henvendelsene i 2011 har vært knyttet til spørsmål om arbeidstid, styringsretten, oppsigelse/ avskjed og mulige bemanningsreduksjoner. Også i 2011 har medlemsbedriftene hatt behov for rådgivning i forbindelse med gjennomføring av fusjoner, organisasjonsendringer og rasjonaliseringstiltak; problemstillinger der saksbehandlingen i forkant av tiltakene ofte står sentralt. Alle tvister i denne sammenheng er løst gjennom forhandlinger enten lokalt eller ved bistand fra organisasjonene. NHOs arbeidsrettsadvokater har ikke i 2011 vært benyttet i forbindelse med søksmål eller rettssaker på vegne av SLs medlemsbedrifter. Utenlandsk arbeidskraft Rekruttering og innleie av arbeidskraft både fra inn- og utland vil utgjøre et betydelig og nødvendig innslag i flere av våre bransjer i overskuelig fremtid. NHO Mat og Bio har også i Skogbrukets Landsforening - Årsmelding

10 2011 jobbet målrettet for å gjøre aktuelle lover- og avtaleverk kjent blant våre medlemmer. Medlemsinformasjon I 2011 startet NHO Mat og Bio opp med månedsbrev innen området arbeidsgiversaker, HMS og IA. Månedsbrevet inneholder bl.a. nyheter, aktuelle saker og spørsmål/svar. Her blir medlemmene fortløpende oppdatert på nyheter innenfor området og de får enkelt tilgang på sjekklister, maler og dokumenter som skal forenkle deres hverdag. Våre jurister skriver også artikler og innlegg i bransjeblader for på den måten å synliggjøre landsforeningen samt nå ut til andre medlemmer med aktuelt stoff. Medlemskontakten ivaretas også gjennom NHO Mat og Bios ( og SLs websider (www. skogbruk.no). NHO Mat og Bio/SL tilbyr rabatterte pensjons- og forsikringsløsninger til medlemmene gjennom Storebrand Livsforsikring og Connector Insurance Partner. En rekke av medlemmene benytter seg av disse ordningene. 8 Årsmelding Skogbrukets Landsforening

11 Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hovedoppgaven innenfor HMS/IA området har vært å bygge opp medlemsbedriftenes kompetanse innen HMS/IA, sikre etablering av et godt arbeidsmiljø og bidra til redusert sykefravær og styrket konkurranseevne for våre medlemmer. I 2011 har SL hatt fokus på opplæring i tillegg til forebyggende HMS arbeid. Administrasjonen har bistått medlemsbedriftene per telefon, e-post og ved bedriftsbesøk. I 2011 har det vært viktig for NHO-familien å sikre videreføringen av intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Arbeid med IA-avtalen viser at bedrifter som jobber systematisk med forebygging og håndtering av sykefravær får resultater. Sykefraværet går ned, færre personer blir uføretrygdet og arbeidsmiljøet blir bedre. Godt IA-arbeid lønner seg. SL/NHO Mat og Landbruk jobber derfor kontinuerlig for å øke antallet IA-bedrifter blant våre medlemsbedrifter. NHO Mat og Bio og Fellesforbundet undertegnet i 2011 en samarbeidsavtale med felles aktiviteter for forebyggende HMS for bransjen. SLs medlemsbedrifter har i 2011 mottatt tilbud om lovpålagt kurs i HMS for ledere, 3-5 kurs, Kurs i konflikthåndtering og den vanskelige samtalen. Det er også gitt kurs i oppfølging av sykmeldte og gjeldende regelverk som ble endret juni I mai/juni arrangerte SL sammen med de øvrige representantene i Skogbrukets HMS-utvalg en egen parallellsesjon for HMS under Skog og Tre på Gardermoen. Konferansen var vellykket og hadde 60 deltakere dag 1 og opp mot 80 deltakere dag 2. Det var mange spennende foredrag, fokus var på forebyggende HMS, både innen sikkerhet, psykososialt arbeidsmiljø, fysisk arbeidsmiljø og helse. Dette ga så positiv respons at utvalget har valgt å gjenta dette i Samarbeidet med Skog og Tre var meget bra og vi fikk tilgang til en arena der hele skogbruksbransjen samles. Under Skog og Tre kunne HMSutvalget lansere en hjemmeside for HMS for skogbruksnæringen i Norge. Hjemmesiden mottok gode tilbakemeldinger fra bransjen. Det viktige fremover blir at SL som sekretariat for utvalget vedlikeholder og oppdaterer disse sidene jevnlig. Rammen til sekretariatet er derfor økt i utvalgets budsjett for Sykefraværet i SLs medlemsbedrifter er moderat sammenliknet med andre bransjer. Skogbrukets Landsforening - Årsmelding

12 Det legemeldte sykefraværet innen skogbruket gikk ned i tredje kvartal i 2011 sammenlignet med 3. kvartal Legemeldt sykefravær 3. kvartal 2011 viser 3,3 %. Gjennomsnittet de første tre kvartalene i 2011 viser et sykefravær på 3,7 %. SL er sekretariat for skogbrukets HMS-utvalg. Utvalget ledes av Rolf Jørn Karlsen fra Fellesforbundet, og har i tillegg representanter fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Norges Skogeierforbund, Skogbruket kursinstitutt og Arbeidstilsynet. Utvalget har en rådgivende funksjon og arbeider for bedre formidling av kunnskap om HMS-forhold, samt at medlemsbedriftene skal oppfylle lovpålagte HMS-krav. Aktiviteten har økt de siste årene. I 2011 kom utvalget sammen 5 ganger, pluss et bedriftsbesøk. Prioriterte saker i 2011 har vært IA-avtalen ( ), systematisk HMS-arbeid (internkontroll) og utarbeidelse av verktøy til bruk i HMS arbeidet. 10 Årsmelding Skogbrukets Landsforening

13 Skogopplæringen og rekruttering Skogbruket har vært et prioritert kompetanseområde også i Den mest arbeidskrevende aktiviteten ble å få finansiert og igangsatt det felles kompetanse- og rekrutteringsprosjektet Velg Skog. Det øvrige og løpende kompetansearbeidet rettet mot SLs medlemsbedrifter kanaliseres gjennom NHO Mat og Landbruk. Velg Skog, Kompetanse- og rekrutteringsprosjektet i skogsektoren. VELG SKOG er skognæringens kompetanse- og rekrutteringsprosjekt. Prosjektet ble fullfinansiert våren Benthe Løvenskiold Kveseth tiltrådte stillingen som prosjektleder i et treårig engasjement 1. august. Arbeidssted for prosjektleder er i Næringslivets Hus samlokalisert med NHO Mat og Landbruk. Prosjektansvarlige organisasjoner for det nasjonale prosjektet er Skogbrukets landsforening, Skoglauget, og Landbruks- og matdepartementet. Rekrutteringen til utdanninger innen skognæringen er for lav i forhold til behovet. Det er derfor nødvendig å øke søkertallet til aktuelle utdanningsinstitusjoner gjennom aktive og målrettede tiltak. visjonen til prosjektet er å sikre samfunnet tilstrekkelig tilgang på fremtidsrettet kompetanse for en samfunnsmessig riktig forvaltning av skogressursene. Prosjektet har kommet godt i gang siste halvår av 2011, og målet videre er å få til en samordning av de ulike aktivitetene på rekrutterings- og kompetanseområdet i skognæringen. Faglig råd naturbruk SL/NHO Mat og Landbruk er gjennom Faglig råd for naturbruk formell part i fagopplæringen. Arbeidslivet er særlig opptatt av fag- og yrkesopplæringen, fordi vi både er en likeverdig opplæringsarena i samarbeid med skolene, og fordi vi skal bruke arbeidskraften videre i bedriftene. MEF og SL/NHO Mat og Landbruk deler en plass i Faglig råd Naturbruk. Ola Eid har i hele 2011 satt som medlem i det faglige rådet. Einar Østhassel fra MEF har vært varamedlem. De Faglige rådene nyoppnevnes i september 2012 for fire nye år. Skogbrukets Landsforening - Årsmelding

14 Organisasjonen 9 medlemsbedrifter var representert på rådsmøtet 28. april Rådsmøtet vedtok enstemmig årsberetning og regnskap. Medlemskontingenten, som ble redusert betydelig f.o.m. 2009, ble holdt uforandret også for Styrets sammensetning fra og med april 2011 er som følger: Gudbrand Kvaal ble gjenvalgt som styreleder og Anders Børstad ble valgt til ny nestleder. Mathias Neraasen, Frode Hjorth og Per Simon Slettebø er styremedlemmer. Styret består av 5 menn. Kvinner søkes rekruttert til styret ved hver styreoppnevning. SL hadde pr medlemmer, som er samme antall medlemmer som ett år i forveien. Medlemsbedriftene hadde i alt 896 årsverk, mot 893 årsverk ett år tidligere. Styret har avholdt i alt 4 styremøter i 2011, og behandlet i alt 39 saker. SL har kontoradresse på Majorstuen i Oslo (jfr. vedtektenes 1), hvor landsforeningen er samlokalisert med NHO og NHO Mat og Bio. Foreningen har ingen egne ansatte, men kjøper tjenester fra NHO Mat og Bio. Medlemmene er representert i SLs styre gjennom fire bransjeforeninger/ grupperinger. Disse er Norges Skogeierforbund, Norskog, Norsk Almenningsforbund og andre bedrifter i skogbruket. I tillegg har SL et samarbeid med kommuneskogene. 12 Årsmelding Skogbrukets Landsforening

15 Regnskap SKOGBRUKETS LANDSFORENING Resultatregnskap (Beløp i hele kr) Noter Regnskap Regnskap DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent Kommuneskogene - avgift Konferanse- og kursinntekter Prosjektinntekter Diverse inntekter/refusjoner 25 0 Prosjektstøtte fra NHO Mat og Bio 0 50 SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Administrasjonskostnader Husleie og drift lokaler 49 0 Anskaffelser maskiner/inventar/ikt 89 0 Honorar/kjøp av tjenester Andre kontorkostnader og interne møter Reisekostnader 53 6 Eksterne arrangementer og informasjon Generalforsamlig, styre og utvalg 5 13 Forsikringer, kontingenter og gaver Andre kostnader 12 0 SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT Skogbrukets Landsforening - Årsmelding

16 (Beløp i hele kr) Noter EIENDELER SKOGBRUKETS LANDSFORENING Balanse pr Fordringer Kundefordringer 15 0 Andre fordringer Sum fordringer Investeringer NHOs LF/Markedsbaserte aksjer/fondsandeler 7, Sum investeringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Egenkapital oppl./utv. fond Sum egenkapital oppl./utv.fond Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Gjeld Langsiktig gjeld Lærlingefondet Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk 26 0 Skyldig offentlige avgifter 8 0 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 26. mars 2012 Gudbrand Kvaal styreleder Mathias Neraasen Anders Børstad nestleder Frode Hjorth Per Simon Slettebø Gaute Lenvik direktør 14 Årsmelding Skogbrukets Landsforening SL årsoppgjør_2011.xls :24

17 Noter SKOGBRUKETS LANDSFORENING Noter til regnskapet 2011 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. En overveiende del av inntektene er kontingenter som opptjenes og periodiseres per kalenderår. Inntektsføring skjer hver måned på bakgrunn av utfakturering foretatt av NHO ServicePartner. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en spesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skogbrukets Landsforening - Årsmelding

18 SKOGBRUKETS LANDSFORENING Noter til regnskapet 2011 Note (Beløp i 1000 kr.) 1 Medlemskontingent SLs medlemsbedrifter har i 2011, uavhengig av størrelse, svart en kontingent til SL på 0,02 % av lønnsmassen. Kontingenten var uforandret fra I tillegg kommer kontingent til NHO Mat og Landbruk og til NHO sentralt. 2 Personalkostnader, ansatte, godtgjørelser, lån m.m. Personalkostnader Lønnskostnader prosjektleder * Styrehonorar Andre honorarer 58 0 Arbeidsgiveravgift 16 9 SUM PERSONALKOSTNADER Gjennomsnittlig antall ansatte 0 0 Daglig leder er lønnet av NHO Mat & Landbruk. *Lønnsutgiftene i 2011 er lønn til prosjektleder i kompetanse- og rekrutteringsprosjektet for skognæringen. Disse utgiftene er overført fra NHO Mat & Landbruk. Foreningen hadde kollektiv tjenestpensjonsordning for sine ansatte. Avtalen er sagt opp i 2008 og pensjonistene har mottatt fripolise. Foreningen har i dag ingen ansatte, og har følgelig ikke krav om obligatorisk tjenestepensjonsordning. Revisjon Kostnadsført revisjonshonorar i løpet av året inkl. mva SUM HONORAR TIL REVISOR Honoraret på kr omfatter halvparten av revisjonshonoraret for 2010 (ca. kr 8.000) og á konto betaling for 2011 (ca kr 8.000). 3 Honorar/kjøp av tjenester Kjøp av sekretariatstjenester NHO Mat og Landbruk Kjøp av sekretariatstjenester Norskog 0 0 Regnskap Revisjon (se merknad under note 2 over) Annet SUM HONORAR/KJØP AV TJENESTER Finansinntekter/utgifter Verdiregulering Landsforeningsfondet Renter bankinnskudd SUM FINANSPOSTER Andre fordringer Type fordring Mellomregning NHO SP 10 0 Fordring Skoglauget Fordring Skogbrukets verdiskapningsfond SUM ANDRE FORDRINGER , 14:24 16 Årsmelding Skogbrukets Landsforening

19 SKOGBRUKETS LANDSFORENING Noter til regnskapet 2011 Note (Beløp i 1000 kr.) 7 Investeringer i aksjer og andeler Alle varige driftsmidler er nedskrevet til kr 134. I dette beløpet inngår SLs 134 aksjer i Skogbrukets Konferansesenter AS, tilsvarende 3,4 % av selskapet. Anslått verdi på SLs eierandel i Skogbrukets Konferansesenter AS er kr NHOs Landsforeningsfond Pålydende verdi Kostpris pr Markedsverdi pr Andel resultat NHOs Landsforeningsfond Årets resultat SUM NHOs LANDSFORENINGSFOND Bankinnskudd Type innskudd Frie bankinnskudd og kontanter Bundne skattetrekksmidler 26 0 SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER Egenkapital og endring egenkapital Årets endring i egenkapitalen: Egenkapital per Årets resultat Egenkapital per Egenkapital Opp/Ut fond 2011 Annen egenkapital Sum egenkapital Lærlingefondet Restmidler fra Opplæringskontoret Skogfagene Øst SUM LÆRLINGEFONDET Annen kortsiktig gjeld Type gjeld Annen kortsiktig gjeld SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD Skogbrukets Landsforening - Årsmelding

20 Revisjonsberetning 18 Årsmelding Skogbrukets Landsforening

21 Skogbrukets Landsforening - Årsmelding

22 Tillitsvalgte og administrasjonen 2011 pr Styret Navn og medlemsbedrift Oppnevnt av Styreleder: Gudbrand Kvaal Norges Skogeierforbund Norges Skogeierforbund Nestleder: Per Simon Slettebø AT Skog BA Norges Skogeierforbund Styremedlemmer: Frode Hjorth SB Skog AS Anders Børstad Værdalsbruket Mathias Neraasen Ringsaker Almenning Vare- og tjenesteleverandørene Norskog Norsk Almenningsforbund Varamedlemmer: Ellen Alfsen Norges Skogeierforbund Rune Brenna Romedal Almenning Per Hembre AS Meraker Brug Are Nordgaard Trysil Planteskole AS Norges Skogeierforbund Norsk Almenningsforbund Norskog Vare- og tjenesteleverandørene Administrasjonen Direktør Gaute Lenvik Forhandlingssjef Camilla Schrader Roander Advokat/Bedriftsrådgiver Caroline Weedon Heide Fagsjef HMS/IA Tove Auren (sluttet ) Næringspolitisk sjef André Monsrud Fagsjef mat og miljø Jorunn Vormeland Dalen Fagsjef fagopplæring/kompetanse Espen Lynghaug Sekretær/tariffmedarbeider Kari-Ann Simonsen (sluttet ) Web/trykksaker/regnskap Anne Bergman 20 Årsmelding Skogbrukets Landsforening

23 NHO Mat og Bio, Styret Adm. dir. Gudbrand Kvaal Disponent Anders Børstad NHOs Generalforsamling Adm. dir. Gudbrand Kvaal Disponent Anders Børstad (vara) NHOs Representantskap NHOs Styre NHO og Naturviternes opplysnings- og utviklingsfond, styret Skogbrukets HMS-utvalg Samarbeidsrådet for Yrkesopplæring (SRY) Faglig råd for Naturbruk Skogbrukets verdiskapingsfond Utvilklingsfondet for skogbruket Adm. dir. Erik Yggeseth Konserndirektør Ståle Gausen (vara) Konserndirektør Egil Olsvik Bjørn Tangnes (leder), NHO Idrett Camilla S. Roander (styremedlem), NHO Mat og Bio Fagsjef HMS/IA Tove Auren Forhandlingssjef Camilla S. Roander Fagsjef kompetanse Espen Lynghaug (nestleder) Skogeier Ola Eid Fagsjef Einar Østhassel (MEF) (vara) Direktør Haavard Elstrand (leder) Skogeier Turid Fluge Svenneby Disponent Erik Toverud Adm.dir. Sjur Haanshus Prosjektkoordinator Eva Skagestad Skogbrukets Landsforening - Årsmelding

24 Lønnsstatistikk NHO har publisert lønnsstatistikk for skogbruket siden Tidligere utarbeidet Skogbrukets Landsforening egen lønnsstatistikk. Utvalget av bedrifter i NHOs undersøkelse er mindre og et annet enn i SLs undersøkelse, slik at statistikken ikke er direkte sammenlignbar. Tabell 1 Timefortjeneste inkl. bonus og uregelmessige tillegg (skift etc.) (kr) årslønn Industri i alt Skogbruk ,22 115, ,40 117, ,39 119, ,75 127, ,43 133, ,24 136, ,98 140, ,69 146, ,74 154, ,40 160, ,14 200,90 164,30 170,51 Kilder: Statistisk Sentralbyrå/NHO Tabell 3 Lønn (grunnlønn) årslønn Industri Skogbruket Rel.nivå ,09 131,58 93, ,65 136,52 94, ,44 138,75 92, ,07 145,16 92, ,33 152,93 91, ,35 158,06 91, ,12 184,25 161,21 168,39 90,5 91,4 Kilder: Statistisk Sentralbyrå/NHO 22 Årsmelding Skogbrukets Landsforening NHO gir hvert år ut en rapport om lønnsutviklingen som underlag for det kommende lønnsoppgjør. Tabell 1 og 2 er hentet fra beregningsutvalgets rapport til bruk i inntektsoppgjøret Vi har også lagt inn en tabell som viser grunnlønn/avtalt lønn (uten skift), jfr. tabell 3. Tabell 2 Beregnet årslønnsvekst for noen store forhandlingsområder (%) Industrifunksjonærer (NHO) Industriarbeidere (NHO) ,7 4, ,7 4, ,3 4, ,1 5, ,6 3, ,8 3, ,3 3, ,3 3, ,8 5, ,3 5, ,5 3, Kilde: SSB/NHO 4,3 4,7 3,6 4,4 Tabell 3 - Årslønnsnivå: Gjennomsnittstall for de forskjellige årene. Lønnsbegrepet er Grunnlønn, eller avtalt lønn.

25 Utdanningsstatistikk Fagutdanning Elever på grunnkurs naturbruk og VK1 skogbruk samt VK1 landbruk og naturforvaltning med spesialisering i villmarksturisme. 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 GK/Vg1 naturbruk VK1/Vg 2 skogbruk GK (Grunnkurs) byttet navn til Vg1 (Videregående kurs 1) 06/07 VK1 (Videregående kurs) byttet navn til Vg2 (Videregådende kurs 2) 07/08 Høyere utdanning Master og tilsvarende 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 UMB, Skogfag UMB, Naturbasert reiseliv UMB, Fornybar energi Bachelor og tilsvarende Høgskolen i Hedmark, skogbruk UMB, Bachelor Skogfag UMB, Fornybar energi Skogbrukets Landsforening - Årsmelding

26 Sykefraværsstatistikk Tabellen og figurene viser legemeldt sykefravær for SLs medlemsbedrifter sammenliknet med alle NHO-bedrifter. Tallene er basert på tall fra NAV som bearbeides av NHO. Det totale sykefraværet ligger erfaringsvis om lag ett prosentpoeng høyere enn det legemeldte. Legemeldt sykefravær i prosent Legemeldt sykefravær, SL NHO prosent ,1 6, ,6 7, ,2 6, ,0 5, ,3 5, ,0 5, ,6 5, ,5 6, ,6 5,5 1. kv ,1 5,6 2. kv ,6 5,1 3. kv kv ,4 4,1 3,8 5,4 5,0 5,3 Legemeldt sykefravær i prosent Gj. snitt 2002 Gj. snitt 2003 Gj. snitt 2004 Gj. snitt 2005 Gj. snitt 2006 Gj. snitt 2007 Gj. snitt 2008 Gj. snitt 2009 Gj. Snitt 2010 Gj. Snitt 2011 Skogbruk NHO 24 Årsmelding Skogbrukets Landsforening

27

28

Årsberetning 2010. En bransjeforening i

Årsberetning 2010. En bransjeforening i Årsberetning 2010 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

Årsberetning 2009. En bransjeforening i

Årsberetning 2009. En bransjeforening i Årsberetning 2009 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

Årsberetning 2008. En bransjeforening i

Årsberetning 2008. En bransjeforening i Årsberetning 2008 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Foreningens formål er: - å ivareta medlemmenes felles interesser i næringspolitiske spørsmål og å fremme disse blant annet gjennom NHO.

Foreningens formål er: - å ivareta medlemmenes felles interesser i næringspolitiske spørsmål og å fremme disse blant annet gjennom NHO. ÅRSBERETNING 2007 Skogbrukets Landsforening er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for norske skogbedrifter. Landsforeningen er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Foreningens formål

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP FOR

RESULTATREGNSKAP FOR RESULTATREGNSKAP FOR 2014-2015 BALANSE pr 31.12.2015 Oslo, 10. mars 2016 Styret i Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Noter til regnskapet 2015 Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Regnskapsprinsipper Generelt

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP

ÅRSREGNSKAP ÅRSREGNSKAP 2015-2016 Norsk Rotary Forum Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Norsk Rotary Forum Resultatregnskap 2015-2016 Note

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

AKTIVITETSREGNSKAP 2015

AKTIVITETSREGNSKAP 2015 AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Norsk Barnelegeforening Org.nr. 975 690 555 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Barnelegeforening

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2010

SFK LYN. Årsregnskap 2010 SFK LYN Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note Medlemsinntekter 9 126 571 100 801 Salg U.S Kiosk 5 278 207 6 735 326 Overføring fra samarbeidende

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Rogaland legeforening

Rogaland legeforening Rogaland legeforening AKTIVITETSREGNSKAP Anskaffede midler Note 2016 2015 Medlemsinntekter 4 700 692 698 705 Tilskudd 3 202 207 225 257 Sum anskaffede midler 902 899 923 963 Aktiviteter som oppfyller formålet

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer