Årsberetning En bransjeforening i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2009. En bransjeforening i"

Transkript

1 Årsberetning 2009 En bransjeforening i

2 Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening for bedrifter i matindustri og bioproduksjon tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon NHO. Foreningens formål er: å ivareta medlemmenes interesser som arbeidsgivere gjennom NHO Mat og Bio og virke for gode og varige forhold mellom medlemsbedrift, de ansatte og deres organisasjoner. bidra til medlemmenes kompetanseutvikling, rekruttering, økonomiske, faglige og juridiske spørsmål. å være et forum for drøfting av spørsmål av felles interesse.

3 Innhold Styrets beretning... 2 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål... 7 Helse, miljø og sikkerhet Skogopplæringen og rekruttering Regnskap Revisjonsberetning Tillitsvalgte og administrasjonen Lønnsstatistikk Udanningsstatistikk Sykefraværsstatistikk Skogbrukets Landsforening Middelthunsgate 27 Postboks 5496 Majorstuen 0305 Oslo Årsmelding

4 Styrets beretning Skogbrukets Landsforening (SL) har som formål å ivareta medlemmenes interesser som arbeidsgivere gjennom NHO Mat og Bio, bidra til medlemmenes kompetanseutvikling og rekruttering, og være et forum for drøfting av spørsmål av felles interesse blant annet i økonomiske, faglige og juridiske spørsmål. Året 2009 var første hele ordinære driftsår for SL som bransjeorganisasjon innenfor landsforeningen NHO Mat og Bio. I tråd med samordningsavtalen har styret vært opptatt av å sikre en mest mulig effektiv arbeidsdeling. Aktivitetene i SL har i økende grad blitt rettet mot saker og spørsmål som etter avtalen ikke skal håndteres i NHO Mat og Bio, samtidig som NHO Mat og Bio har utvidet sitt arbeidsområde. Styret mener derfor en er på god vei i dette arbeidet, noe som også er avgjørende viktig både for å forsvare økonomiske bidrag fra medlemmene og å holde kontingentnivået nede. Etter snart to års erfaring med avtalen, er det styrets vurdering at skogbransjens interesser blir godt ivaretatt innenfor den nye konteksten. Bransjen har fått tilgang til et bredere sett av tjenester og kompetanse, og det til en lavere kostnad enn tidligere. Spesielt er dette viktig på SLs tradisjonelle kjerneområder; Tariff- og arbeidsgiverspørsmål, HMS/IA og rekruttering/kompetanse. Året 2009 har vært et krevende år for skogbransjen, med et rekordlavt avvirkningsnivå og lave tømmerpriser. I forlengelsen av denne økonomiske virkeligheten, har en rekke skogbedrifter vært nødt til å omstille og nedbemanne virksomheten. Administrasjonen har merket dette i form av økt pågang av henvendelser om rådgivning i enkeltsaker. Hovedinntrykket er imidlertid at denne type saker stort sett er landet greit, da skogbedriftene i 2009 ikke har vært direkte involvert i lokale tvister på SLs/NHO Mat og Bios tariffområder. Inntrykket er også at bransjen er tilfreds med den rådgivning en får i arbeidsgiversaker. Økonomiske nedgangstider er gjerne også en betydelig utfordring i forhold til å sikre kontinuiteten i arbeid og innsats på områder som er kollektivt viktig for bransjen, så som rekruttering og kompetanse. Bransjen slet allerede før finanskrisen med rekruttering på alle nivåer, både på det yrkesfag- 2 Årsmelding 2009

5 lige området og m.h.t. høyere utdanning. Det var derfor en betydelig utfordring da en rekke skogbedrifter våren 2009 så seg nødt til nedbemanne i forhold til lærlinger som var i ferd med å sluttføre utdanningsløpet. SL bevilget derfor et større beløp i forhold til å avhjelpe situasjonen slik at lærlingene fikk sluttført utdanningen. Styret konstaterer også at det er en fortsatt foruroligende svak søkning til høyere studier på skogområdet, og har derfor bevilget store beløp blant annet til Skoglauget. Administrasjonen er også engasjert i flere andre kompetanse- og rekrutteringsprosjekt på skogsiden, noe som fortsatt vil være et prioritert område. Styret registrerer ellers at det blant medlemmene er en økende erkjennelse av bransjens rekrutteringsutfordringer. Styret konstaterer at det i 2009 har vært et økende press mot organisasjonens interesser i ulike ordninger. Det være seg i forhold til prioriteringer innen utdanning, eller i forskning og utvikling. Styret har engasjert seg i disse sakene, noe som vil ha et fortsatt fokus i Styret har avholdt i alt 6 styremøter i Aktiviteter i 2009 Hovedtyngden av de aktiviteter som ble satt opp i handlingsplanen for 2009 er gjennomført. Av større saker kan spesielt nevnes at Naturbruksoverenskomsten er gjennomgått med sikte på forenkling. SL avholdt også en konferanse for de nordiske arbeidsgiverforeningene på skogområdet i september. På kompetanse-/rekrutteringsområdet er SL aktiv part i flere prosjekter, og rekrutteringsmateriell er oppdatert. På HMS-området er arbeidet i Skogbrukets HMS-utvalg trappet betydelig opp med 4 møter i SL er sekretær for HMSutvalget. Administrasjonen gjennomførte i alt 16 besøk på skogbedrifter i SL avholdt et fagseminar for medlemmene i tilknytning til Rådsmøtet (generalforsamlingen) i april. Seminaret fikk gode tilbakemeldinger, men var dessverre dårlig besøkt. Skogbrukets verdiskapingsfond SL lykkes i 2009 med å få på plass kanskje den viktigste enkeltsaken gjennom mange år, nemlig Skogbrukets verdiskapingsfond. Det har vært avgjørende viktig å sikre at gjenstående midler etter den tidligere skogsarbeiderpensjonen forble i bransjen, og under bransjens egen styring/ kontroll. Beslutningen ble gjort med endelig virkning av Kongen i statsråd i april Årsmelding

6 sert i NHOs Landsforeningsfond. Kapitalen ble omplassert til Landsforeningsfondet etter en prinsippbeslutning i styret i 2008, og ble gjennomført på et meget heldig tidspunkt. Avkastningen i Landsforeningsfondet var 21,4 % i Tilsvarende tapte SL 7 % på tidligere verdipapirplasseringer i Samlet utgjorde netto finansinntekter kr i Fondet utgjør nå i overkant av kr 70 mill. Et betydelig beløp. Etableringen av Verdiskapingsfondet var i tråd med det felles forslaget fra SL og Fellesforbundet. Fondet har som formål å støtte utvikling av skogbedrifter, herunder spesielt å støtte utvikling av gode og lønnsomme arbeidsplasser i en seriøs bransje, gi tilskudd til utdanning og til arbeidsmiljøtiltak. De krevende økonomiske tidene for skogbruket, gjør etter styrets vurdering etableringen av fondet enda viktigere. Fondet ble formelt stiftet desember Resultatregnskapet for 2009 karakteriseres ellers av at SL har bevilget kr til Skoglauget, som SL er en av de største bidragsyterne til. Det er et betydelig beløp, som imidlertid styret mener er en god investering i fremtidens skogbruk. Styret foreslår at overskuddet på kr tillegges egenkapitalen. Virksomheten har ikke negative miljøvirkninger. Et styre for fondet ble etablert sommeren 2009, med tre medlemmer fra SL og to medlemmer fra Fellesforbundet. Arbeidet i styret er godt i gang i forhold til å etablere strategier og handlingsplaner for Fondet. Målet er å få det operativt våren Økonomi Regnskapet er avlagt etter forutsetninger om fortsatt drift. For 2009 viser resultatregnskapet et overskudd på kr Overskuddet er i all hovedsak knyttet til god avkastning på kapitalen SL har plas- 4 Årsmelding 2009 Foto: Anders Hals

7 sonsforetak. Medlemsbedriftene hadde i alt 946 årsverk, mot årsverk ett år tidligere. Finanskrisen Medlemsservice og informasjon Gjennom NHO Mat og Bio ytes det bistand til medlemmene i spørsmål knyttet til arbeidsliv og bedriftsutvikling. Hovedvekten av henvendelser fra medlemmene er innenfor områdene omstilling, ansettelser og oppsigelser, lønnsforhold og pensjon. Medlemskontakten ivaretas også gjennom NHO Mat og Bios (www. nhomatogbio.no) og SLs websider (www. skogbruk.no). I løpet av 2009 ble det avvirket 6,8 millioner m3 tømmer, en nedgang på 34 % fra året før og det laveste avvirkningsnivå på 34 år. Lavere aktivitet i byggenæringen, og derved redusert etterspørsel, som følge av finanskrisen er hovedårsaken til nedgangen. Gjennomsnittlig tømmerpris i 2009 endte på 303 kr/m3, dvs. en nedgang på 58 kr/ m3 i forhold til Prisene var imidlertid på vei oppover siste halvdel av året. Førstehåndsverdien i 2009 av tømmeromsetningen utgjorde kr 2,1 mrd, en reduksjon på 31 % fra året før. NHO Mat og Bio/SL tilbyr rabatterte pensjons- og forsikringsløsninger til medlemmene gjennom Storebrand Livsforsikring og Connector Insurance Partner. En rekke av medlemmene benytter seg av disse ordningene. Organisasjonsforhold Medlemmene er representert i SLs styre gjennom fire bransjeforeninger/grupperinger. Disse er Norges Skogeierforbund, Norskog, Norsk Almenningsforbund og andre bedrifter i skogbruket. I tillegg har SL et tett samarbeid med kommuneskogene. SL har pr medlemmer, mot 159 medlemmer ett år i forveien. Reduksjonen er primært knyttet til enper- Foto: Anders Hals Årsmelding

8 Styret konstaterer at året 2009 var en betydelig utfordring for tømmeromsetningen og derved aktørene, og som også har nedfelt seg i form av økte medlemshenvendelser på bl.a. arbeidsgiverområdet. Fremover Samordningen med NHO Mat og Bio har gitt SL en noe endret rolle sammenlignet med før. Hovedarenaen for tjenesteyting til skogbransjens medlemmer er nå NHO Mat og Bio og dens administrasjon, mens SLs hovedfokus er knyttet til særskilte aktiviteter på skogsiden som ikke er en del av fellesskapet. Styret mener fortsatt at dette var både en nødvendig og riktig endring, da det gir skogbransjen tilgang til et bredere og mer stabilt sett av tjenester enn det ville vært mulig å opprettholde i SL alene til en forsvarlig kostnad. Opprettholdelsen av SL som egen bransjeforening gir imidlertid gode muligheter til å ivareta skogspesifikke saker spesielt. Samordningsavtalen skal evalueres høsten Styret vil i forkant av evalueringen få gjennomført en medlemsundersøkelse blant SLs medlemmer for å klarlegge deres syn på utviklingen av organisasjonen senere år. Foruten kostnadseffektive tjenesteyting gjennom NHO Mat og Bio, vil styret i 2010 prioritere å følge opp SLs engasjement både i forhold til Skogbrukets verdiskapingsfond og Utviklingsfondet og ha fokus på arbeidet med å sikre skogbruket nok og kompetent arbeidskraft. Videre vil det bli lagt vekt på å følge opp Skogbrukts HMS-utvalg. Styret vil takke administrasjonen for en vel gjennomført omdanning av SL og et godt samarbeid. Gudbrand Kvaal Styreleder Rolf Hatlinghus Nestleder Mathias Neraasen Frode Hjorth Per Simon Slettebø 6 Årsmelding 2009

9 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål Innenfor arbeidsgiverområdet skal SL, gjennom forebyggende og veiledende aktiviteter, bidra til at medlemsbedriftene utvikles til gode, forutsigbare og lønnsomme arbeidsplasser. Riktig gjennomføring av sentrale tariffoppgjør, konstruktiv veiledning og bistand ved de årlige, lokale oppgjørene bidrar til dette. Videre har SL en svært viktig rolle innen kompetanseutvikling, rådgivning og bistand knyttet til alle sider ved arbeidsgiverrollen. Tariffavtaler SLs medlemsbedrifter er i hovedsak, bundet av to tariffavtaler med sentrale fagforbund: Naturbruksoverenskomsten med Fellesforbundet. Hovedavtalen mellom Naturviterne og NHO. Tariffoppgjøret Tariffoppgjøret 2008 resulterte i et utvalgsarbeid. Utvalget møttes i januar 2009 på Meråker Bruk. Overenskomsten ble gjennomgått med tanke på forenkling. I tillegg ble linjerydding forsøkt regulert inn. Samlingen resulterte i konkrete forslag. Arbeidet er planlagt sluttført under tariffoppgjøret I Mellomoppgjøret i 2009 ble det fra sentralt hold gitt et generelt tillegg på kr. 1,- pr. time og ytterligere kr. 1,- pr, time for de overenskomster som lå under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Na- Av disse har SL det direkte forhandlingsansvaret for Naturbruksoverenskomsten. Forhandlingsansvaret for Hovedavtalen med Naturviterne er formelt sett lagt til NHO sentralt, men med aktiv deltakelse fra SL/NHO Mat og Bio i egenskap av å være største interessentgruppering i denne avtalen innen NHO (Naturviterne har medlemmer både i SLs medlemsbedrifter og Nortura SA). Av øvrige avtaler SL er bundet av, kan nevnes Funksjonæravtalen med Negotia/ Parat, avtalene med Forbundet for Ledelse og Teknikk, Standardoverenskomsten med Handel og Kontor, samt Byggeindustrien med Fellesforbundet. Foto: Anders Hals Årsmelding

10 turbruksoverenskomsten lå under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn og fikk en total regulering på kr. 2,- med virkning fra 1. april For SLs tariffbundne bedrifter resulterte dette i heving av minstelønnssatsene og oppjustering av aktuelle akkordsatser. I tillegg ble det vedtatt en klausul som gav partene lokalt adgang til å avtale at det sentrale tillegget helt eller delvis skulle bortfalle eller utsettes til et senere tidspunkt dersom bedriftens økonomiske situasjon tilsa det. I klausulen var det lagt inn en forutsetning om at avlønningen ikke stred mot overenskomstens lønnsbestemmelser. NHO Mat og Bio/SL var representert i NHOs forhandlingsdelegasjon ved forhandlingssjef Bjørn Tangnes og juridisk rådgiver Camilla Schrader Roander. Funksjonæravtalene tar NHO sentralt seg av, i samarbeid med funksjonærorganisasjonene. I år forhandlet allikevel NHO Mat og Bio/SL, på vegne av NHO, som sto for gjennomføringen av forhandlingene med Naturviterne. Forhandlingene omfattet både oppgjøret 2008 og Partene ble enige om å ta inn i Hovedavtalen mellom Naturviterne og NHO, tekster fremforhandlet på tilsvarende funksjonærområder. De påfølgende lokale forhandlingene ved den enkelte bedrift, ble gjennomført uten annen bistand fra NHO Mat og Bio/SL, enn telefonisk og noe skriftlig rådgivning. Senhøstes 2009 ble bl.a. Hovedavtalen mellom NHO og LO reforhandlet. I NHOs forhandlingsutvalg deltok NHO Mat og Bio med juridisk rådgiver Camilla Schrader Roander. Tariffkonferanse I samarbeid med Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening og NHO Mat og Drikke, arrangerte SL/NHO Mat og Bio en tariff-/arbeidsgiverkonferanse i Konferansen hadde fokus på det forestående tariffoppgjøret, lokale lønnsforhandlinger, innsynsrett og personvern, åpen sykemelding, IA-arbeidet og aldersgrense/ pensjonsalder. Løpende rådgivning En del av medlemsbedriftene hadde også i 2009, behov for rådgivning i forbindelse med gjennomføring av organisasjonsendringer og rasjonaliseringstiltak, noe som til en viss grad, har preget administrasjonens rådgivningsvirksomhet. SL har imidlertid ikke vært direkte involvert i lokale tvister innen nevnte eller andre forhandlings- eller drøftingsområder. NHOs arbeidsrettsadvokater har heller ikke i 2009, vært benyttet i forbindelse med søksmål eller rettssaker på vegne av SLs medlemsbedrifter. Innleie av arbeidskraft SLs medlemsbedrifter har i 2009 etterspurt veiledning og informasjon om bruk av utenlandsk arbeidskraft. Administrasjonen har avholdt bedriftsvise kurs med fokus på rekruttering og innleie av arbeidskraft både fra inn- og utland, samt aktuelt lov- og avtaleverk. Informasjonsaktiviteter for å forebygge eventuelle etiske og 8 Årsmelding 2009

11 økonomiske feiltrinn, har vært prioritert. SLs medlemsbedrifter har heller ikke i 2009, vært utsatt for negativ presseomtale knyttet til innleie av arbeidskraft. Dette skyldes trolig et godt samarbeid mellom bedriftenes ledelse og tillitsvalgte, basert på bestemmelsene i tariffavtalene og Arbeidsmiljøloven. Kompetanseutvikling I samarbeid med NHO og de øvrige landsforeningene innen næringsmiddelindustrien, tilbys det en rekke kurs- og opplæringsaktiviteter i arbeidsgiverspørsmål. Dette dreier seg om hele spekteret fra dyptgående kurs innen arbeidsrett til bedriftsvise gjennomgåelser av enkeltområder innen aktuelt lov- og avtaleverk. De bedriftsvise kursene kombineres med bedriftsbesøk. I tillegg kjører NHO Mat og Bio kurs kun for sine medlemmer. I 2009 ble det gjennomført to slike kurs som gikk over to dager. SLs medlemsbedrifter har foreløpig i for liten grad, benyttet det aktuelle kurstilbudet. Nordisk arbeidsgiverkonferanse SL arrangerte nordisk arbeidsgiverkonferanse i september. Her møttes nordiske arbeidsgiverrepresentanter for skognæringen. Hovedfokuset var arbeidsgiverspørsmål, herunder utenlandsk arbeidskraft, tariffavtaler, kompetanser og rekruttering. Deltakerne satte stor pris på at Norge i år påtok seg arrangementet. Sverige står for tur Årsmelding

12 Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hovedoppgaven innenfor HMS/IA området har vært å gi råd, veiledning og informasjon til medlemsbedrifter, per telefon, e-post og hjemmesider. I 2009 har det vært viktig for NHO-familien å sikre videreføringen av intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen ). Derfor har vi også i 2009 oppfordret medlemsbedrifter til å inngå IA-samarbeidsavtale med NAV. SLs medlemsbedrifter har mottatt tilbud om opplæring i IA-arbeid/sykefraværsarbeid. NHO fellesskapet, Landsforeningene, regionsforeningene, NAV og NHO sentralt avviklet våren 2009 ca 35 samlinger over hele landet (Aksjon sykefravær). I tillegg arrangerte NHO Mat og Bio i august 2009, sammen med Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL), og NHO Mat og Drikke, en to dagers HMSkonferanse. På HMS-konferansen deltok ingen av SL medlemsbedrifter. Sykefraværet i SLs medlemsbedrifter er moderat sammenliknet med andre bransjer. Legemeldt fravær i SL-bedriftene har gått ned 1,2 % fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009 hvor det legemeldte fraværet var på 4,1. Sykefraværet. var 4,3 % i gjennomsnitt de første tre kvartalene i 2009, sammenliknet med 6,0 % for NHOområdet. SL er sekretariat for skogbrukets HMSutvalg. Utvalget ledes av Rolf Jørn Karlsen fra Fellesforbundet, og har i tillegg representanter fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Norges Skogeierforbund og Arbeidstilsynet. Utvalget har en rådgivende funksjon og arbeider for bedre formidling av kunnskap om HMS-forhold, samt at medlemsbedriftene skal oppfylle lovpålagte HMS-krav. SL har, i kraft av sin sekretærfunksjon, vært en pådriver for å revitalisere HMS-utvalget. I 2009 ble det gjennomført tre møter og en samling. Saker som HMS-utvalget har prioritert i 2009 er intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv ( ), HMSutfordringer i bratt terreng og systematisk HMS-arbeid (internkontroll). Som en del av tariffoppgjøret 2008, ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe. Utvalget møttes i januar 2009 på Meråker Bruk. Overenskomsten ble gjennomgått og HMS utfordringer/arbeids- og sikkerhetsaspektet i forbindelse med linjerydding og andre arbeidsområder ble forsøkt regulert inn. Samlingen resulterte i konkrete forslag. Arbeidet er planlagt sluttført under tariffoppgjøret Årsmelding 2009

13 Skogopplæringen og rekruttering Rekruttering til skogbruket har vært et prioritert arbeidsområde i 2009, særlig ved deltagelse i det felles rekrutteringsprosjektet i Skogbruket. Skogbrukets Kurs institutt har som initiativtaker samlet en bredt sammensatt gruppe som har hatt et ønske om å se nærmere på, og konkretisere målene rundt rekrutteringsarbeidet i skogbruket. Gruppen har bestått av av representanter fra Landbruks- og matdepartementet (LMD), Norges Skogeierforbund, Norskog, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Naturviterne, Skoglauget, Fellesforbundet og Skogbrukets Landsforening (SL). Arbeidet i 2009 har vært organisert som et forprosjekt med formål å avdekke behovet for rekruttering av kompetent arbeidskraft til næringen. I hovedsak har man konsentrert seg om grunnutdanningen som fører frem til fagbrev som skogsoperatør. Forprosjektet har hatt tett dialog med Skoglauget som arbeider med rekruttering til høyere utdanning i skognæringen. Forprosjektet skulle opprinnelig avsluttes i 2009, men har fått forlenget sluttdato til ut juni 2010 blant annet grunnet behovet for å avklare en eventuell samordning med Hedmark-prosjektet Velg skog og Skoglauget. De tre initiativene har kommet fram til en felles oppfatning av hva som er hovedproblemstillinger og mulige oppgaver, men ser ikke i første omgang behovet for å organisere dette i noe stort overgripende nasjonalt prosjekt. Finanskrisen rammet byggenæringen hardt, noe som medførte en brå stopp i tømmeravvirkningen på vårparten. Som en konsekvens av dette sto mange av lærlingene i skogsoperatørfaget i fare for å ikke få fullført sin utdanning. SL bidro derfor med midler i et spleiselag hvor et tilrettelagt opplegg i skole medførte at lærlingene kunne arbeide videre med relevante praktiske oppgaver frem mot fagprøven. SL har som part i fagopplæringen og ansvar for skogsoperatørfaget medlem og varamedlem delt med MEF i Faglig råd for Naturbruk. MEF møter i rådet de to første årene og SL de to neste. Oppnevningstiden er fra Årsmelding

14 SL har vært vertskap for, og sammen med skoglauget og Landbruks- og Matdepartementet arrangert to nettverksmøter. Formålet med møtene har vært å knytte de ulike aktører innen kompetanseheving og rekruttering i skogsektoren sammen. Tanken med nettverksmøtene har vært gjensidig orientering om de ulike initiativene, samt gjøre et forsøk på å sikre en best mulig utnyttelse av til enhver tid tilgjengelige ressurser. SL har også i 2009 bidratt med betydelige midler til Skoglauget i forbindelse med etablering og oppstart. Det er et mål for SL at Skoglauget skal utvikle seg til et gjennomgående rekrutteringsverktøy for skogsektoren, både til grunnutdanningen (operatørnivå) og til høyere utdanning. 12 Årsmelding 2009

15 Regnskap Årsmelding

16 Gudbrand Kvaal Styreleder Rolf Hatlinghus Nestleder Mathias Neraasen Frode Hjorth Per Simon Slettebø 14 Årsmelding 2009

17 Noter Årsmelding

18 16 Årsmelding 2009

19 Årsmelding

20 Foto: John Deere 18 Årsmelding 2009

21 Revisjonsberetning Årsmelding

22 Tillitsvalgte og administrasjonen 2009 pr Styret Navn og medlemsbedrift Oppnevnt av Styreleder: Gudbrand Kvaal Norges Skogeierforbund Norges Skogeierforbund Nestleder: Rolf Hatlinghus Løvenskiold-Vækerø Norskog Styremedlemmer: Frode Hjorth SB Skog Per Simon Slettebø AT Skog Mathias Neraasen Ringsaker Almenning Vare- og tjenesteleverandørene Norges Skogeierforbund Norsk Almenningsforbund Varamedlemmer: Administrasjonen Adm. direktør Haavard Elstrand Forhandlingssjef Bjørn Tangnes Ellen Alfsen Norges Skogeierforbund Rune O. Brenna Stange og Romedal Almenninger Per Hembre AS Meraker Brug Svein Kristiansen Oppland Skogselskap/ Biri Planteskole Juridisk rådgiver Camilla Schrader Roander Fagsjef HMS/IA Kari Hansen Næringspolitisk sjef André Monsrud Fagsjef mat og miljø Jorunn Vormeland Dalen Fagsjef fagopplæring/kompetanse Espen Lynghaug Sekretær/tariffmedarbeider Kari-Ann Simonsen Web/trykksaker/regnskap Anne Bergman Norges Skogeierforbund Norsk Almenningsforbund Norskog Vare- og tjenesteleverandørene 20 Årsmelding 2009

23 NHO Mat og Bio, Styret Adm. dir. Gudbrand Kvaal Skogsjef Rolf Hatlinghus NHOs Generalforsamling og Hovedstyre Adm. dir. Gudbrand Kvaal Skogsjef Rolf Hatlinghus (vara) NHOs Representantskap NHOs Styre NHO og Naturviternes opplysnings- og utviklingsfond, styret Skogbrukets HMS-utvalg Samarbeidsrådet for Yrkesopplæring (SRY) Faglig råd for Naturbruk Skogbrukets verdiskapingsfond Utvilklingsfondet for skogbruket Adm. dir. Erik Yggeseth Adm. dir. Gudbrand Kvaal (vara) Konserndirektør Egil Olsvik Skogeier Turid Fluge Svenneby (fram til NHOs Generalforsamling 9. juni) Forhandlingssjef Bjørn Tangnes (leder) Fagsjef HMS/IA Kari Hansen Juridisk rådgiver Camilla S. Roander Fagsjef kompetanse Espen Lynghaug (leder) Fagsjef Einar Østhassel (MEF) Skogeier Ola Eid (vara) Direktør Haavard Elstrand (leder) Skogeier Turid Fluge Svenneby Disponent Erik Toverud Informasjonssjef Berit Sannes Direktør Haavard Elstrand (vara) Årsmelding

24 Lønnsstatistikk Statistisk Sentralbyrå har samlet inn og publisert lønnsstatistikk for skogbruket siden Tidligere utarbeidet Skogbrukets Landsforening egen lønnsstatistikk. Utvalget av bedrifter i Statistisk Sentralbyrås undersøkelse er mindre og et annet enn i SLs undersøkelse, slik at statistikken ikke er direkte sammenlignbar. Tabell 1 Timefortjeneste inkl. bonus og uregelmessige tillegg (skift etc.) (kr) Industri i alt Skogbruk ,25 103, ,22 115, ,40 117, ,39 119, ,75 127, ,43 133, ,24 136, ,98 140, ,69 146, ,74 154, ,40 160,11 Kilder: Statistisk Sentralbyrå/NHO Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene gir hvert år ut en rapport om lønnsutviklingen som underlag for det kommende lønnsoppgjør. Tallene nedenfor er hentet fra beregningsutvalgets rapport til inntektsoppgjøret Tabell 2 Beregnet årslønnsvekst for noen store forhandlingsområder (%) Industrifunksjonærer (NHO) Industriarbeidere (NHO) ,7 4, ,7 4, ,3 4, ,1 5, ,6 3, ,8 3, ,3 3, ,3 3, ,8 5, ,3 5, ,5 3,9 Kilde: Beregningsutvalget 22 Årsmelding 2009

25 Utdanningsstatistikk Fagutdanning Elever på grunnkurs naturbruk og VK1 skogbruk samt VK1 landbruk og naturforvaltning med spesialisering i villmarksturisme. 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 GK/Vg1 naturbruk VK1/Vg 2 skogbruk GK (Grunnkurs) byttet navn til Vg1 (Videregående kurs 1) 06/07 VK1 (Videregående kurs) byttet navn til Vg2 (Videregådende kurs 2) 07/08 Høyere utdanning Master og tilsvarende 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 UMB, skogfag UMB, utmarksbasert næringsutvikling UMB, skogindustriell økonomi Bachelor og tilsvarende Høgskolen i N-Trøndelag, skogøkonomi og entreprenørskap Høgskolen i Hedmark, skogbruk UMB, skog, miljø og industri UMB, Fornybar energi (ny) ) Master skogindustriell økonomi er nedlagt. 2) Bachelor Skog, miljø og industri har skiftet navn til Bachelor Skogfag. 3) Studiet heter nå UMB, Naturbasert reiseliv Årsmelding

26 Sykefraværsstatistikk Tabellen og figurene viser legemeldt sykefravær for SLs medlemsbedrifter sammenliknet med alle NHO-bedrifter. Tallene er basert på tall fra Rikstrygdeverket som bearbeides av Statistisk Sentralbyrå. Det totale sykefraværet ligger erfaringsvis om lag ett prosentpoeng høyere enn det legemeldte. Tall for fjerde kvartal 2009 foreligger ikke. Legemeldt sykefravær, prosent SL NHO ,6 6, ,1 6, ,6 7, ,2 6, ,0 5, ,3 4,0 4,6 5,7 5,6 5,7 Tre første kvartaler ,4 6,0 Legemeldt sykefravær i prosent Skogbruk 3 NHO Gj. Gj. Gj. Gj. Gj. Gj. Gj. snitt snitt snitt snitt snitt snitt snitt kv kv kv Årsmelding 2008

27

28