Årsberetning En bransjeforening i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2009. En bransjeforening i"

Transkript

1 Årsberetning 2009 En bransjeforening i

2 Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening for bedrifter i matindustri og bioproduksjon tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon NHO. Foreningens formål er: å ivareta medlemmenes interesser som arbeidsgivere gjennom NHO Mat og Bio og virke for gode og varige forhold mellom medlemsbedrift, de ansatte og deres organisasjoner. bidra til medlemmenes kompetanseutvikling, rekruttering, økonomiske, faglige og juridiske spørsmål. å være et forum for drøfting av spørsmål av felles interesse.

3 Innhold Styrets beretning... 2 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål... 7 Helse, miljø og sikkerhet Skogopplæringen og rekruttering Regnskap Revisjonsberetning Tillitsvalgte og administrasjonen Lønnsstatistikk Udanningsstatistikk Sykefraværsstatistikk Skogbrukets Landsforening Middelthunsgate 27 Postboks 5496 Majorstuen 0305 Oslo Årsmelding

4 Styrets beretning Skogbrukets Landsforening (SL) har som formål å ivareta medlemmenes interesser som arbeidsgivere gjennom NHO Mat og Bio, bidra til medlemmenes kompetanseutvikling og rekruttering, og være et forum for drøfting av spørsmål av felles interesse blant annet i økonomiske, faglige og juridiske spørsmål. Året 2009 var første hele ordinære driftsår for SL som bransjeorganisasjon innenfor landsforeningen NHO Mat og Bio. I tråd med samordningsavtalen har styret vært opptatt av å sikre en mest mulig effektiv arbeidsdeling. Aktivitetene i SL har i økende grad blitt rettet mot saker og spørsmål som etter avtalen ikke skal håndteres i NHO Mat og Bio, samtidig som NHO Mat og Bio har utvidet sitt arbeidsområde. Styret mener derfor en er på god vei i dette arbeidet, noe som også er avgjørende viktig både for å forsvare økonomiske bidrag fra medlemmene og å holde kontingentnivået nede. Etter snart to års erfaring med avtalen, er det styrets vurdering at skogbransjens interesser blir godt ivaretatt innenfor den nye konteksten. Bransjen har fått tilgang til et bredere sett av tjenester og kompetanse, og det til en lavere kostnad enn tidligere. Spesielt er dette viktig på SLs tradisjonelle kjerneområder; Tariff- og arbeidsgiverspørsmål, HMS/IA og rekruttering/kompetanse. Året 2009 har vært et krevende år for skogbransjen, med et rekordlavt avvirkningsnivå og lave tømmerpriser. I forlengelsen av denne økonomiske virkeligheten, har en rekke skogbedrifter vært nødt til å omstille og nedbemanne virksomheten. Administrasjonen har merket dette i form av økt pågang av henvendelser om rådgivning i enkeltsaker. Hovedinntrykket er imidlertid at denne type saker stort sett er landet greit, da skogbedriftene i 2009 ikke har vært direkte involvert i lokale tvister på SLs/NHO Mat og Bios tariffområder. Inntrykket er også at bransjen er tilfreds med den rådgivning en får i arbeidsgiversaker. Økonomiske nedgangstider er gjerne også en betydelig utfordring i forhold til å sikre kontinuiteten i arbeid og innsats på områder som er kollektivt viktig for bransjen, så som rekruttering og kompetanse. Bransjen slet allerede før finanskrisen med rekruttering på alle nivåer, både på det yrkesfag- 2 Årsmelding 2009

5 lige området og m.h.t. høyere utdanning. Det var derfor en betydelig utfordring da en rekke skogbedrifter våren 2009 så seg nødt til nedbemanne i forhold til lærlinger som var i ferd med å sluttføre utdanningsløpet. SL bevilget derfor et større beløp i forhold til å avhjelpe situasjonen slik at lærlingene fikk sluttført utdanningen. Styret konstaterer også at det er en fortsatt foruroligende svak søkning til høyere studier på skogområdet, og har derfor bevilget store beløp blant annet til Skoglauget. Administrasjonen er også engasjert i flere andre kompetanse- og rekrutteringsprosjekt på skogsiden, noe som fortsatt vil være et prioritert område. Styret registrerer ellers at det blant medlemmene er en økende erkjennelse av bransjens rekrutteringsutfordringer. Styret konstaterer at det i 2009 har vært et økende press mot organisasjonens interesser i ulike ordninger. Det være seg i forhold til prioriteringer innen utdanning, eller i forskning og utvikling. Styret har engasjert seg i disse sakene, noe som vil ha et fortsatt fokus i Styret har avholdt i alt 6 styremøter i Aktiviteter i 2009 Hovedtyngden av de aktiviteter som ble satt opp i handlingsplanen for 2009 er gjennomført. Av større saker kan spesielt nevnes at Naturbruksoverenskomsten er gjennomgått med sikte på forenkling. SL avholdt også en konferanse for de nordiske arbeidsgiverforeningene på skogområdet i september. På kompetanse-/rekrutteringsområdet er SL aktiv part i flere prosjekter, og rekrutteringsmateriell er oppdatert. På HMS-området er arbeidet i Skogbrukets HMS-utvalg trappet betydelig opp med 4 møter i SL er sekretær for HMSutvalget. Administrasjonen gjennomførte i alt 16 besøk på skogbedrifter i SL avholdt et fagseminar for medlemmene i tilknytning til Rådsmøtet (generalforsamlingen) i april. Seminaret fikk gode tilbakemeldinger, men var dessverre dårlig besøkt. Skogbrukets verdiskapingsfond SL lykkes i 2009 med å få på plass kanskje den viktigste enkeltsaken gjennom mange år, nemlig Skogbrukets verdiskapingsfond. Det har vært avgjørende viktig å sikre at gjenstående midler etter den tidligere skogsarbeiderpensjonen forble i bransjen, og under bransjens egen styring/ kontroll. Beslutningen ble gjort med endelig virkning av Kongen i statsråd i april Årsmelding

6 sert i NHOs Landsforeningsfond. Kapitalen ble omplassert til Landsforeningsfondet etter en prinsippbeslutning i styret i 2008, og ble gjennomført på et meget heldig tidspunkt. Avkastningen i Landsforeningsfondet var 21,4 % i Tilsvarende tapte SL 7 % på tidligere verdipapirplasseringer i Samlet utgjorde netto finansinntekter kr i Fondet utgjør nå i overkant av kr 70 mill. Et betydelig beløp. Etableringen av Verdiskapingsfondet var i tråd med det felles forslaget fra SL og Fellesforbundet. Fondet har som formål å støtte utvikling av skogbedrifter, herunder spesielt å støtte utvikling av gode og lønnsomme arbeidsplasser i en seriøs bransje, gi tilskudd til utdanning og til arbeidsmiljøtiltak. De krevende økonomiske tidene for skogbruket, gjør etter styrets vurdering etableringen av fondet enda viktigere. Fondet ble formelt stiftet desember Resultatregnskapet for 2009 karakteriseres ellers av at SL har bevilget kr til Skoglauget, som SL er en av de største bidragsyterne til. Det er et betydelig beløp, som imidlertid styret mener er en god investering i fremtidens skogbruk. Styret foreslår at overskuddet på kr tillegges egenkapitalen. Virksomheten har ikke negative miljøvirkninger. Et styre for fondet ble etablert sommeren 2009, med tre medlemmer fra SL og to medlemmer fra Fellesforbundet. Arbeidet i styret er godt i gang i forhold til å etablere strategier og handlingsplaner for Fondet. Målet er å få det operativt våren Økonomi Regnskapet er avlagt etter forutsetninger om fortsatt drift. For 2009 viser resultatregnskapet et overskudd på kr Overskuddet er i all hovedsak knyttet til god avkastning på kapitalen SL har plas- 4 Årsmelding 2009 Foto: Anders Hals

7 sonsforetak. Medlemsbedriftene hadde i alt 946 årsverk, mot årsverk ett år tidligere. Finanskrisen Medlemsservice og informasjon Gjennom NHO Mat og Bio ytes det bistand til medlemmene i spørsmål knyttet til arbeidsliv og bedriftsutvikling. Hovedvekten av henvendelser fra medlemmene er innenfor områdene omstilling, ansettelser og oppsigelser, lønnsforhold og pensjon. Medlemskontakten ivaretas også gjennom NHO Mat og Bios (www. nhomatogbio.no) og SLs websider (www. skogbruk.no). I løpet av 2009 ble det avvirket 6,8 millioner m3 tømmer, en nedgang på 34 % fra året før og det laveste avvirkningsnivå på 34 år. Lavere aktivitet i byggenæringen, og derved redusert etterspørsel, som følge av finanskrisen er hovedårsaken til nedgangen. Gjennomsnittlig tømmerpris i 2009 endte på 303 kr/m3, dvs. en nedgang på 58 kr/ m3 i forhold til Prisene var imidlertid på vei oppover siste halvdel av året. Førstehåndsverdien i 2009 av tømmeromsetningen utgjorde kr 2,1 mrd, en reduksjon på 31 % fra året før. NHO Mat og Bio/SL tilbyr rabatterte pensjons- og forsikringsløsninger til medlemmene gjennom Storebrand Livsforsikring og Connector Insurance Partner. En rekke av medlemmene benytter seg av disse ordningene. Organisasjonsforhold Medlemmene er representert i SLs styre gjennom fire bransjeforeninger/grupperinger. Disse er Norges Skogeierforbund, Norskog, Norsk Almenningsforbund og andre bedrifter i skogbruket. I tillegg har SL et tett samarbeid med kommuneskogene. SL har pr medlemmer, mot 159 medlemmer ett år i forveien. Reduksjonen er primært knyttet til enper- Foto: Anders Hals Årsmelding

8 Styret konstaterer at året 2009 var en betydelig utfordring for tømmeromsetningen og derved aktørene, og som også har nedfelt seg i form av økte medlemshenvendelser på bl.a. arbeidsgiverområdet. Fremover Samordningen med NHO Mat og Bio har gitt SL en noe endret rolle sammenlignet med før. Hovedarenaen for tjenesteyting til skogbransjens medlemmer er nå NHO Mat og Bio og dens administrasjon, mens SLs hovedfokus er knyttet til særskilte aktiviteter på skogsiden som ikke er en del av fellesskapet. Styret mener fortsatt at dette var både en nødvendig og riktig endring, da det gir skogbransjen tilgang til et bredere og mer stabilt sett av tjenester enn det ville vært mulig å opprettholde i SL alene til en forsvarlig kostnad. Opprettholdelsen av SL som egen bransjeforening gir imidlertid gode muligheter til å ivareta skogspesifikke saker spesielt. Samordningsavtalen skal evalueres høsten Styret vil i forkant av evalueringen få gjennomført en medlemsundersøkelse blant SLs medlemmer for å klarlegge deres syn på utviklingen av organisasjonen senere år. Foruten kostnadseffektive tjenesteyting gjennom NHO Mat og Bio, vil styret i 2010 prioritere å følge opp SLs engasjement både i forhold til Skogbrukets verdiskapingsfond og Utviklingsfondet og ha fokus på arbeidet med å sikre skogbruket nok og kompetent arbeidskraft. Videre vil det bli lagt vekt på å følge opp Skogbrukts HMS-utvalg. Styret vil takke administrasjonen for en vel gjennomført omdanning av SL og et godt samarbeid. Gudbrand Kvaal Styreleder Rolf Hatlinghus Nestleder Mathias Neraasen Frode Hjorth Per Simon Slettebø 6 Årsmelding 2009

9 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål Innenfor arbeidsgiverområdet skal SL, gjennom forebyggende og veiledende aktiviteter, bidra til at medlemsbedriftene utvikles til gode, forutsigbare og lønnsomme arbeidsplasser. Riktig gjennomføring av sentrale tariffoppgjør, konstruktiv veiledning og bistand ved de årlige, lokale oppgjørene bidrar til dette. Videre har SL en svært viktig rolle innen kompetanseutvikling, rådgivning og bistand knyttet til alle sider ved arbeidsgiverrollen. Tariffavtaler SLs medlemsbedrifter er i hovedsak, bundet av to tariffavtaler med sentrale fagforbund: Naturbruksoverenskomsten med Fellesforbundet. Hovedavtalen mellom Naturviterne og NHO. Tariffoppgjøret Tariffoppgjøret 2008 resulterte i et utvalgsarbeid. Utvalget møttes i januar 2009 på Meråker Bruk. Overenskomsten ble gjennomgått med tanke på forenkling. I tillegg ble linjerydding forsøkt regulert inn. Samlingen resulterte i konkrete forslag. Arbeidet er planlagt sluttført under tariffoppgjøret I Mellomoppgjøret i 2009 ble det fra sentralt hold gitt et generelt tillegg på kr. 1,- pr. time og ytterligere kr. 1,- pr, time for de overenskomster som lå under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Na- Av disse har SL det direkte forhandlingsansvaret for Naturbruksoverenskomsten. Forhandlingsansvaret for Hovedavtalen med Naturviterne er formelt sett lagt til NHO sentralt, men med aktiv deltakelse fra SL/NHO Mat og Bio i egenskap av å være største interessentgruppering i denne avtalen innen NHO (Naturviterne har medlemmer både i SLs medlemsbedrifter og Nortura SA). Av øvrige avtaler SL er bundet av, kan nevnes Funksjonæravtalen med Negotia/ Parat, avtalene med Forbundet for Ledelse og Teknikk, Standardoverenskomsten med Handel og Kontor, samt Byggeindustrien med Fellesforbundet. Foto: Anders Hals Årsmelding

10 turbruksoverenskomsten lå under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn og fikk en total regulering på kr. 2,- med virkning fra 1. april For SLs tariffbundne bedrifter resulterte dette i heving av minstelønnssatsene og oppjustering av aktuelle akkordsatser. I tillegg ble det vedtatt en klausul som gav partene lokalt adgang til å avtale at det sentrale tillegget helt eller delvis skulle bortfalle eller utsettes til et senere tidspunkt dersom bedriftens økonomiske situasjon tilsa det. I klausulen var det lagt inn en forutsetning om at avlønningen ikke stred mot overenskomstens lønnsbestemmelser. NHO Mat og Bio/SL var representert i NHOs forhandlingsdelegasjon ved forhandlingssjef Bjørn Tangnes og juridisk rådgiver Camilla Schrader Roander. Funksjonæravtalene tar NHO sentralt seg av, i samarbeid med funksjonærorganisasjonene. I år forhandlet allikevel NHO Mat og Bio/SL, på vegne av NHO, som sto for gjennomføringen av forhandlingene med Naturviterne. Forhandlingene omfattet både oppgjøret 2008 og Partene ble enige om å ta inn i Hovedavtalen mellom Naturviterne og NHO, tekster fremforhandlet på tilsvarende funksjonærområder. De påfølgende lokale forhandlingene ved den enkelte bedrift, ble gjennomført uten annen bistand fra NHO Mat og Bio/SL, enn telefonisk og noe skriftlig rådgivning. Senhøstes 2009 ble bl.a. Hovedavtalen mellom NHO og LO reforhandlet. I NHOs forhandlingsutvalg deltok NHO Mat og Bio med juridisk rådgiver Camilla Schrader Roander. Tariffkonferanse I samarbeid med Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening og NHO Mat og Drikke, arrangerte SL/NHO Mat og Bio en tariff-/arbeidsgiverkonferanse i Konferansen hadde fokus på det forestående tariffoppgjøret, lokale lønnsforhandlinger, innsynsrett og personvern, åpen sykemelding, IA-arbeidet og aldersgrense/ pensjonsalder. Løpende rådgivning En del av medlemsbedriftene hadde også i 2009, behov for rådgivning i forbindelse med gjennomføring av organisasjonsendringer og rasjonaliseringstiltak, noe som til en viss grad, har preget administrasjonens rådgivningsvirksomhet. SL har imidlertid ikke vært direkte involvert i lokale tvister innen nevnte eller andre forhandlings- eller drøftingsområder. NHOs arbeidsrettsadvokater har heller ikke i 2009, vært benyttet i forbindelse med søksmål eller rettssaker på vegne av SLs medlemsbedrifter. Innleie av arbeidskraft SLs medlemsbedrifter har i 2009 etterspurt veiledning og informasjon om bruk av utenlandsk arbeidskraft. Administrasjonen har avholdt bedriftsvise kurs med fokus på rekruttering og innleie av arbeidskraft både fra inn- og utland, samt aktuelt lov- og avtaleverk. Informasjonsaktiviteter for å forebygge eventuelle etiske og 8 Årsmelding 2009

11 økonomiske feiltrinn, har vært prioritert. SLs medlemsbedrifter har heller ikke i 2009, vært utsatt for negativ presseomtale knyttet til innleie av arbeidskraft. Dette skyldes trolig et godt samarbeid mellom bedriftenes ledelse og tillitsvalgte, basert på bestemmelsene i tariffavtalene og Arbeidsmiljøloven. Kompetanseutvikling I samarbeid med NHO og de øvrige landsforeningene innen næringsmiddelindustrien, tilbys det en rekke kurs- og opplæringsaktiviteter i arbeidsgiverspørsmål. Dette dreier seg om hele spekteret fra dyptgående kurs innen arbeidsrett til bedriftsvise gjennomgåelser av enkeltområder innen aktuelt lov- og avtaleverk. De bedriftsvise kursene kombineres med bedriftsbesøk. I tillegg kjører NHO Mat og Bio kurs kun for sine medlemmer. I 2009 ble det gjennomført to slike kurs som gikk over to dager. SLs medlemsbedrifter har foreløpig i for liten grad, benyttet det aktuelle kurstilbudet. Nordisk arbeidsgiverkonferanse SL arrangerte nordisk arbeidsgiverkonferanse i september. Her møttes nordiske arbeidsgiverrepresentanter for skognæringen. Hovedfokuset var arbeidsgiverspørsmål, herunder utenlandsk arbeidskraft, tariffavtaler, kompetanser og rekruttering. Deltakerne satte stor pris på at Norge i år påtok seg arrangementet. Sverige står for tur Årsmelding

12 Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hovedoppgaven innenfor HMS/IA området har vært å gi råd, veiledning og informasjon til medlemsbedrifter, per telefon, e-post og hjemmesider. I 2009 har det vært viktig for NHO-familien å sikre videreføringen av intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen ). Derfor har vi også i 2009 oppfordret medlemsbedrifter til å inngå IA-samarbeidsavtale med NAV. SLs medlemsbedrifter har mottatt tilbud om opplæring i IA-arbeid/sykefraværsarbeid. NHO fellesskapet, Landsforeningene, regionsforeningene, NAV og NHO sentralt avviklet våren 2009 ca 35 samlinger over hele landet (Aksjon sykefravær). I tillegg arrangerte NHO Mat og Bio i august 2009, sammen med Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL), og NHO Mat og Drikke, en to dagers HMSkonferanse. På HMS-konferansen deltok ingen av SL medlemsbedrifter. Sykefraværet i SLs medlemsbedrifter er moderat sammenliknet med andre bransjer. Legemeldt fravær i SL-bedriftene har gått ned 1,2 % fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009 hvor det legemeldte fraværet var på 4,1. Sykefraværet. var 4,3 % i gjennomsnitt de første tre kvartalene i 2009, sammenliknet med 6,0 % for NHOområdet. SL er sekretariat for skogbrukets HMSutvalg. Utvalget ledes av Rolf Jørn Karlsen fra Fellesforbundet, og har i tillegg representanter fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Norges Skogeierforbund og Arbeidstilsynet. Utvalget har en rådgivende funksjon og arbeider for bedre formidling av kunnskap om HMS-forhold, samt at medlemsbedriftene skal oppfylle lovpålagte HMS-krav. SL har, i kraft av sin sekretærfunksjon, vært en pådriver for å revitalisere HMS-utvalget. I 2009 ble det gjennomført tre møter og en samling. Saker som HMS-utvalget har prioritert i 2009 er intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv ( ), HMSutfordringer i bratt terreng og systematisk HMS-arbeid (internkontroll). Som en del av tariffoppgjøret 2008, ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe. Utvalget møttes i januar 2009 på Meråker Bruk. Overenskomsten ble gjennomgått og HMS utfordringer/arbeids- og sikkerhetsaspektet i forbindelse med linjerydding og andre arbeidsområder ble forsøkt regulert inn. Samlingen resulterte i konkrete forslag. Arbeidet er planlagt sluttført under tariffoppgjøret Årsmelding 2009

13 Skogopplæringen og rekruttering Rekruttering til skogbruket har vært et prioritert arbeidsområde i 2009, særlig ved deltagelse i det felles rekrutteringsprosjektet i Skogbruket. Skogbrukets Kurs institutt har som initiativtaker samlet en bredt sammensatt gruppe som har hatt et ønske om å se nærmere på, og konkretisere målene rundt rekrutteringsarbeidet i skogbruket. Gruppen har bestått av av representanter fra Landbruks- og matdepartementet (LMD), Norges Skogeierforbund, Norskog, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Naturviterne, Skoglauget, Fellesforbundet og Skogbrukets Landsforening (SL). Arbeidet i 2009 har vært organisert som et forprosjekt med formål å avdekke behovet for rekruttering av kompetent arbeidskraft til næringen. I hovedsak har man konsentrert seg om grunnutdanningen som fører frem til fagbrev som skogsoperatør. Forprosjektet har hatt tett dialog med Skoglauget som arbeider med rekruttering til høyere utdanning i skognæringen. Forprosjektet skulle opprinnelig avsluttes i 2009, men har fått forlenget sluttdato til ut juni 2010 blant annet grunnet behovet for å avklare en eventuell samordning med Hedmark-prosjektet Velg skog og Skoglauget. De tre initiativene har kommet fram til en felles oppfatning av hva som er hovedproblemstillinger og mulige oppgaver, men ser ikke i første omgang behovet for å organisere dette i noe stort overgripende nasjonalt prosjekt. Finanskrisen rammet byggenæringen hardt, noe som medførte en brå stopp i tømmeravvirkningen på vårparten. Som en konsekvens av dette sto mange av lærlingene i skogsoperatørfaget i fare for å ikke få fullført sin utdanning. SL bidro derfor med midler i et spleiselag hvor et tilrettelagt opplegg i skole medførte at lærlingene kunne arbeide videre med relevante praktiske oppgaver frem mot fagprøven. SL har som part i fagopplæringen og ansvar for skogsoperatørfaget medlem og varamedlem delt med MEF i Faglig råd for Naturbruk. MEF møter i rådet de to første årene og SL de to neste. Oppnevningstiden er fra Årsmelding

14 SL har vært vertskap for, og sammen med skoglauget og Landbruks- og Matdepartementet arrangert to nettverksmøter. Formålet med møtene har vært å knytte de ulike aktører innen kompetanseheving og rekruttering i skogsektoren sammen. Tanken med nettverksmøtene har vært gjensidig orientering om de ulike initiativene, samt gjøre et forsøk på å sikre en best mulig utnyttelse av til enhver tid tilgjengelige ressurser. SL har også i 2009 bidratt med betydelige midler til Skoglauget i forbindelse med etablering og oppstart. Det er et mål for SL at Skoglauget skal utvikle seg til et gjennomgående rekrutteringsverktøy for skogsektoren, både til grunnutdanningen (operatørnivå) og til høyere utdanning. 12 Årsmelding 2009

15 Regnskap Årsmelding

16 Gudbrand Kvaal Styreleder Rolf Hatlinghus Nestleder Mathias Neraasen Frode Hjorth Per Simon Slettebø 14 Årsmelding 2009

17 Noter Årsmelding

18 16 Årsmelding 2009

19 Årsmelding

20 Foto: John Deere 18 Årsmelding 2009

21 Revisjonsberetning Årsmelding

22 Tillitsvalgte og administrasjonen 2009 pr Styret Navn og medlemsbedrift Oppnevnt av Styreleder: Gudbrand Kvaal Norges Skogeierforbund Norges Skogeierforbund Nestleder: Rolf Hatlinghus Løvenskiold-Vækerø Norskog Styremedlemmer: Frode Hjorth SB Skog Per Simon Slettebø AT Skog Mathias Neraasen Ringsaker Almenning Vare- og tjenesteleverandørene Norges Skogeierforbund Norsk Almenningsforbund Varamedlemmer: Administrasjonen Adm. direktør Haavard Elstrand Forhandlingssjef Bjørn Tangnes Ellen Alfsen Norges Skogeierforbund Rune O. Brenna Stange og Romedal Almenninger Per Hembre AS Meraker Brug Svein Kristiansen Oppland Skogselskap/ Biri Planteskole Juridisk rådgiver Camilla Schrader Roander Fagsjef HMS/IA Kari Hansen Næringspolitisk sjef André Monsrud Fagsjef mat og miljø Jorunn Vormeland Dalen Fagsjef fagopplæring/kompetanse Espen Lynghaug Sekretær/tariffmedarbeider Kari-Ann Simonsen Web/trykksaker/regnskap Anne Bergman Norges Skogeierforbund Norsk Almenningsforbund Norskog Vare- og tjenesteleverandørene 20 Årsmelding 2009

23 NHO Mat og Bio, Styret Adm. dir. Gudbrand Kvaal Skogsjef Rolf Hatlinghus NHOs Generalforsamling og Hovedstyre Adm. dir. Gudbrand Kvaal Skogsjef Rolf Hatlinghus (vara) NHOs Representantskap NHOs Styre NHO og Naturviternes opplysnings- og utviklingsfond, styret Skogbrukets HMS-utvalg Samarbeidsrådet for Yrkesopplæring (SRY) Faglig råd for Naturbruk Skogbrukets verdiskapingsfond Utvilklingsfondet for skogbruket Adm. dir. Erik Yggeseth Adm. dir. Gudbrand Kvaal (vara) Konserndirektør Egil Olsvik Skogeier Turid Fluge Svenneby (fram til NHOs Generalforsamling 9. juni) Forhandlingssjef Bjørn Tangnes (leder) Fagsjef HMS/IA Kari Hansen Juridisk rådgiver Camilla S. Roander Fagsjef kompetanse Espen Lynghaug (leder) Fagsjef Einar Østhassel (MEF) Skogeier Ola Eid (vara) Direktør Haavard Elstrand (leder) Skogeier Turid Fluge Svenneby Disponent Erik Toverud Informasjonssjef Berit Sannes Direktør Haavard Elstrand (vara) Årsmelding

24 Lønnsstatistikk Statistisk Sentralbyrå har samlet inn og publisert lønnsstatistikk for skogbruket siden Tidligere utarbeidet Skogbrukets Landsforening egen lønnsstatistikk. Utvalget av bedrifter i Statistisk Sentralbyrås undersøkelse er mindre og et annet enn i SLs undersøkelse, slik at statistikken ikke er direkte sammenlignbar. Tabell 1 Timefortjeneste inkl. bonus og uregelmessige tillegg (skift etc.) (kr) Industri i alt Skogbruk ,25 103, ,22 115, ,40 117, ,39 119, ,75 127, ,43 133, ,24 136, ,98 140, ,69 146, ,74 154, ,40 160,11 Kilder: Statistisk Sentralbyrå/NHO Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene gir hvert år ut en rapport om lønnsutviklingen som underlag for det kommende lønnsoppgjør. Tallene nedenfor er hentet fra beregningsutvalgets rapport til inntektsoppgjøret Tabell 2 Beregnet årslønnsvekst for noen store forhandlingsområder (%) Industrifunksjonærer (NHO) Industriarbeidere (NHO) ,7 4, ,7 4, ,3 4, ,1 5, ,6 3, ,8 3, ,3 3, ,3 3, ,8 5, ,3 5, ,5 3,9 Kilde: Beregningsutvalget 22 Årsmelding 2009

25 Utdanningsstatistikk Fagutdanning Elever på grunnkurs naturbruk og VK1 skogbruk samt VK1 landbruk og naturforvaltning med spesialisering i villmarksturisme. 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 GK/Vg1 naturbruk VK1/Vg 2 skogbruk GK (Grunnkurs) byttet navn til Vg1 (Videregående kurs 1) 06/07 VK1 (Videregående kurs) byttet navn til Vg2 (Videregådende kurs 2) 07/08 Høyere utdanning Master og tilsvarende 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 UMB, skogfag UMB, utmarksbasert næringsutvikling UMB, skogindustriell økonomi Bachelor og tilsvarende Høgskolen i N-Trøndelag, skogøkonomi og entreprenørskap Høgskolen i Hedmark, skogbruk UMB, skog, miljø og industri UMB, Fornybar energi (ny) ) Master skogindustriell økonomi er nedlagt. 2) Bachelor Skog, miljø og industri har skiftet navn til Bachelor Skogfag. 3) Studiet heter nå UMB, Naturbasert reiseliv Årsmelding

26 Sykefraværsstatistikk Tabellen og figurene viser legemeldt sykefravær for SLs medlemsbedrifter sammenliknet med alle NHO-bedrifter. Tallene er basert på tall fra Rikstrygdeverket som bearbeides av Statistisk Sentralbyrå. Det totale sykefraværet ligger erfaringsvis om lag ett prosentpoeng høyere enn det legemeldte. Tall for fjerde kvartal 2009 foreligger ikke. Legemeldt sykefravær, prosent SL NHO ,6 6, ,1 6, ,6 7, ,2 6, ,0 5, ,3 4,0 4,6 5,7 5,6 5,7 Tre første kvartaler ,4 6,0 Legemeldt sykefravær i prosent Skogbruk 3 NHO Gj. Gj. Gj. Gj. Gj. Gj. Gj. snitt snitt snitt snitt snitt snitt snitt kv kv kv Årsmelding 2008

27

28

Årsberetning 2008. En bransjeforening i

Årsberetning 2008. En bransjeforening i Årsberetning 2008 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

Årsberetning 2010. En bransjeforening i

Årsberetning 2010. En bransjeforening i Årsberetning 2010 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

Årsberetning 2011. En bransjeforening i

Årsberetning 2011. En bransjeforening i Årsberetning 2011 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

Foreningens formål er: - å ivareta medlemmenes felles interesser i næringspolitiske spørsmål og å fremme disse blant annet gjennom NHO.

Foreningens formål er: - å ivareta medlemmenes felles interesser i næringspolitiske spørsmål og å fremme disse blant annet gjennom NHO. ÅRSBERETNING 2007 Skogbrukets Landsforening er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for norske skogbedrifter. Landsforeningen er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Foreningens formål

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon 1 NHO Mat og Bios virksomhetsidé: En landsforening som er medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter

Detaljer

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Kurstilbud - Norkorn Advokat Caroline Weedon Heide og Forhandlingssjef Camilla Schrader Roander. NHO Mat og Bio Foto: Jo Michael 01.04.20111 Mest relevante

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA MÅNEDSBREV OKTOBER 2012 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA HVA ER MÅNEDSBREV? Månedsbrevet inneholder nyheter, aktuelle saker og spørsmål/svar. Det vil også bli sendt ut sjekklister og maler. Dette er dokumenter

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr.

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Etablert 16. februar 2006 21 medlemsbedrifter Samlet omsetning for medlemmene: 3,4 mrd i 2010 Tilknyttet Byggenæringens

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL)

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) MBL jobber for at medlemmene skal ha fremtidsrettede rammebetingelser, og et godt og moderne avtaleverk. MBL er bransjens viktigste møteplass, og en sentral premissleverandør

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

Sluttrapport: Prosjekt "Intervjubasert forstudie av skognæringens HMS utfordringer"

Sluttrapport: Prosjekt Intervjubasert forstudie av skognæringens HMS utfordringer SKOGBRUKETS HMS-UTVALG http://hms.skogbruk.no/ c/o NHO Mat og Landbruk Postboks 5469, Majorstuen 0305 Oslo Oslo, 20.12.13 Stiftelsen Skogbrukets Verdiskapingsfond Sluttrapport: Prosjekt "Intervjubasert

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren espen.lynghaug@nhomatogbio.no g@ g Tlf 97586495 Fagsjef kompetanse og fagopplæring g NHO Mat og Bio Skal ha ledende d kompetanse på: Bransjenes fremtidige kompetansebehov

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

1 Navn og formål. 2 Medlemmer og betingelser for medlemskap

1 Navn og formål. 2 Medlemmer og betingelser for medlemskap Vedtekter for Sjømat Norge Vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 8. november 2001. Endret 9. april 2003, 12. april 2007, 2. april 2014 og 26. mars 2015. 1.1 Foreningens navn er Sjømat Norge. 1

Detaljer

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer:

NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: TariffNytt Revisjon av Funksjonæravtalen NHO har sammen med Negotia, Parat og YTF gjennomført revisjon av Funksjonæravtalen. Det er gjort følgende endringer: 5.7 Ny bestemmelse Tilgjengelighetsteknologi

Detaljer

Årsmelding 2008. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2008. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2008 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon In n h o l d Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL)

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 8. november 2001. Endret 9. april 2003, 12. april 2007 og 2. april 2014. 1 Navn og formål

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2010 Tid: Kl. 10.00 12.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/10 RAPPORT SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2010 7/10 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere!

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Ønsker du å vite mer, som for eksempel hvilke medlemsbedrifter du fi nner i ditt område, kontakt oss gjerne! Norsk Industri er norges FRAMTID norsk Industri

Detaljer

LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO

LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO 07.12.2009 side 1 LITT UKLART FRA SPEKTER når de stiller spørsmål ved lønnsdannelsen (frontfagsmodellen) Spekters system er en utfordring i

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA Månedsbrevet er sendt deg som abonnerer på vår nyhetsvarling innen temaene tariff og HMS. Er det andre i din bedrift som ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, kan de registrere

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr. 6

Referat fra rådsmøte nr. 6 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 24.01.2014 Vår referanse: 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 6 Dato: 04.12.13 Tid: 09:00

Detaljer

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK).

Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). Nr: 6/2014/GM Dato: 11.04.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av eller følger Avtale for reiselivsbransjen mellom Virke og Handel og Kontor (HK). TARIFFOPPGJØRET VÅREN 2014 - ENIGHET I FORHANDLINGENE

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

De viktigste tallene fra lønnsoppgjøret

De viktigste tallene fra lønnsoppgjøret De viktigste tallene fra lønnsoppgjøret Dir. Carla Botten-Verboven, Norsk Industri Sammenligning av nivået på lønnskostnadene per timeverk Gjennomsnittlige lønnskostnader per time i industrien 55 % høyere

Detaljer

Månedsbrev - april 2013

Månedsbrev - april 2013 Månedsbrev - april 2013 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA (Inkluderende Arbeidsliv) M Hva inneholder månedsbrevet? I månedsbrevet får du som medlem oppdatert informasjon om aktualiteter innen temaene arbeidsgiversaker,

Detaljer

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

4. kvartal og året 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

4. kvartal og året 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 4. kvartal og året Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer

AbeliAs årsrapport 2010

AbeliAs årsrapport 2010 Abelias årsrapport 2010 Vår visjon: Drivkraft for kunnskapssamfunnet Vårt arbeid: Kunnskapsbedriftenes støttespiller og talerør Kronprins Haakon og Paul Chaffey, adm. dir i Abelia, på Næringslivskonferansen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

Overenskomsten for Jordbruks- og gartnerinæringene 2010-2012

Overenskomsten for Jordbruks- og gartnerinæringene 2010-2012 Sirkulære nr. 39 1 av 6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Arvid Eikeland, tlf. +47 23063131 Til Fra: Distriktskontorene, avdelinger, klubber (sendt via avdelingen) enkeltstående virksomheter

Detaljer

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner.

FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Årsberetning 2011 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Antall hovedmedlemmer er økt til 30 og Nextbridge ble tilknyttet som ny partner. Brukersamlingene har fristet

Detaljer

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael Tariffoppgjøret 2010 Foto: Jo Michael Disposisjon 1. Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk 2. Situasjonen i norsk næringsliv foran lønnsoppgjøret 3. Forslag til vedtak 23.04.2010 2 Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Pakkerioverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Anne Rønningsbakk klubbleder, Nr 1 Trykk

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter 30 år

NTL Forskningsinstitutter 30 år NTL Forskningsinstitutter 30 år Opprettet 9. 10.2.1981. Jubileumskonferanse 11 Jubileumskonferanse 11. 12.2.2011. Hvem organiserer vi? Landsforeningens arkivskap står trygt.. Et historisk tilbakeblikk..

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014

ARBEIDSGIVERINFORMASJON NR 7 2014 Kontaktpersoner: Terje Hovet Tlf: 95 14 08 60 Iselin B. Seeberg Tlf: 95 21 85 69 Geir Engen Tlf. 95 19 90 67 Therese Korsmo Pedersen Tlf: 97 73 68 22 A. ENIGHET ETTER MEKLING I AVISBUDOPPGJØRET B. LUNSJSEMINAR

Detaljer

NELFOs mål og strategier

NELFOs mål og strategier NELFOs mål og strategier 2014 2015 Nye utfordringer gir nye muligheter NELFOs strategier for 2014 2015 sammenfaller med at Norge har fått et nytt politisk flertall på plass. Det gir oss nye muligheter,

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling NHOs arbeid med Samfunnskontrakten Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 21 500 medlemsbedrifter med 528 800 årsverk photo: Olav Heggø

Detaljer

Månedsbrev - juni 2013

Månedsbrev - juni 2013 Månedsbrev - juni 2013 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA (Inkluderende Arbeidsliv) Hva inneholder månedsbrevet? I månedsbrevet får du som medlem oppdatert informasjon om aktualiteter innen temaene arbeidsgiversaker,

Detaljer

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning

Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Velkommen til bords kompetanse og rådgivning Frøydis Vold Ekspedisjonssjef Norsk landbruksrådgivning 27.3.2012 2 Behov for å videreutvikle sektorens kunnskapssystem Produsenter av kunnskap Formidlere av

Detaljer

MODELLER FOR LØNNSOPPGJØR I NORGE FREMOVER HOLDEN III

MODELLER FOR LØNNSOPPGJØR I NORGE FREMOVER HOLDEN III MODELLER FOR LØNNSOPPGJØR I NORGE FREMOVER HOLDEN III Bakgrunn for Holden III Lønnsoppgjørene og de påfølgende streikene i 2012 Partssammensatt gruppe med representanter fra alle hovedorganisasjonene og

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Tilstede: For Kjemisk Forbund: Birger Blomkvist For arbeidstakerne: Ståle Pettersen,

Detaljer

Notat N oppfølging forventet

Notat N oppfølging forventet DERES DATO DERES REFERANSE 1 VÅR SAKSBEHANDLER Lars André Godvik, tlf 468 25 099 Notat N oppfølging forventet Til: Hallgerd Sjøvoll OPPSUMMERING AV TILSYNSKAMPANJEN "KYST-NÆR" 2014 RETTET MOT FISKEFOREDLING

Detaljer

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON

IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA I NORSK INDUSTRI DEN ØKONOMISKE DIMENSJON IA-dagen, 6. april 2016 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Industrisamfunnet - samfunnsindustrien 01.04.2016 2 IA-dagen 2016, Porsgrunn IA - en suksess

Detaljer

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS

PROTOKOLL. Anders Aarskog Else Rieck Gunn-Inger Johnsson, Transcom Norge AS Trine Sommerfelt Stenberg, Gausdal Landhandleri AS PROTOKOLL Den 23. april 2012 ble det forhandlet om revisjon av Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale mellom Hovedorganisasjonen Virke og Negotia og Funksjonæravtalen

Detaljer

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2014 Tekna Lillehammer avdeling 1 AVDELINGSLEDEREN HAR ORDET: TEKNA LILLEHAMMER 2014 Som 2013 så har 2014 vært et jevnt år, med mer eller mindre med det samme opplegg. Allikevel er det noen

Detaljer

Forhandlingsøkonomi 2015. Dagens temaer. Men først. (2013-tall) Temakurs B-delsforhandlinger

Forhandlingsøkonomi 2015. Dagens temaer. Men først. (2013-tall) Temakurs B-delsforhandlinger Forhandlingsøkonomi 2015 Temakurs B-delsforhandlinger Gardermoen, 11. mars 2015 Henrik Leinonen-Skomedal Rådgiver/forhandlingsøkonom Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Dagens temaer Lønnsforhandlinger

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

Vedtekter for NHO Service

Vedtekter for NHO Service Vedtekter for NHO Service VEDTATT 30.MAI 1989, REVIDERT 29. MARS 1990, REVIDERT 18. MARS 1991, REVIDERT 25. MARS 1992, REVIDERT 16. MARS 1993, REVIDERT 14. MARS 1994, REVIDERT 28. MARS 1995, REVIDERT 22.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I

ANLEGGS- OG BERGFAGENE I OKAB Agder OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE I AGDER ÅRSMØTE 2015 ÅRSBERETNING 2014 REGNSKAP 2014 VALG MØTEINNKALLING Møtested: Ernst Hotell, Kristiansand Møtetid: Fredag 6. mars 2015, kl 11:30

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

Anne Berit Aker Hansen, nestleder NNN Anne Brit Slettebø, advokat/fagsjef HMS NHO Mat og Drikke

Anne Berit Aker Hansen, nestleder NNN Anne Brit Slettebø, advokat/fagsjef HMS NHO Mat og Drikke Anne Berit Aker Hansen, nestleder NNN Anne Brit Slettebø, advokat/fagsjef HMS NHO Mat og Drikke Et samarbeidsprosjekt mellom NHO Mat og Drikke Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Erling Bergsaker NORSKOG

Erling Bergsaker NORSKOG Hvordan sikre FoUengasjement i skogbruket? Erling Bergsaker NORSKOG Tilnærming Hva er dagens ordninger? Hvordan er disse tilpasset hverandre og behovet? Hva bør gjøres for å bedre situasjonen? Hva har

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann 1 Rekrutteringsutfordringen Bransjens opplæringssystem Norsk Vanns 3-ukerskurs (inkl.

Detaljer