Årsmelding Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

2

3 Styrets beretning Norkorn har de siste årene funnet sin plass i NHO Mat og Landbruk. Året 2012 har derfor ikke vært preget av større organisatoriske endringer. Derimot har 2012 vært det første året hvor fusjonen mellom tidligere NHO Mat og Bio og Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) har vært satt ut i livet. Styret var positive til sammenslåingen og synes også utvidelsen har vært positiv for Norkorn, og korn- og kraftfôrbransjen. Ikke minst gir det foreningen en større bredde og slagkraft. Bredden i antall bransjer og medlemmer gir også noen utfordringer, og det har derfor vært fokus på å finne en struktur og gode samarbeidsflater mellom ulike bransjer og medlemmer. Herunder hvilke saker bør man diskutere i fellesskap med alle bransjer, og hvilke saker og hvilket ambisjonsnivå skal arbeidet på korn og kraftfôr ha. Etter styrets oppfatning har man kommet et godt stykke på vei i 2012, samtidig som det fortsatt er et behov for å utvikle samarbeidet og finne riktig form. I forbindelse med endringer i samvirkeloven har styret også drøftet Norkorns fremtidige organiseringsform (i dag et BA). Konklusjonen på dette, er at årsmøtet 2013 vil bli forelagt spørsmålet om omdanning til forening, noe som også vil medføre vedtektsendringer. I tråd med samarbeidssavtalen og etter en gjennomgang av faktiske kostnader har styret også drøftet justering av vederlaget Norkorn betaler for kjøp av sekretariatstjenester. Styret har funnet det rimelig å akseptere en økning til kr pr. år, fra og med Aktiviteter i 2012 I 2012 ble det gjennomført fire ordinære styremøter. I tillegg ble det avholdt ett telefonstyremøte. På området næringspolitikk har de viktigste sakene vært avslutning av utredningsprosjekt med NILF, der en blant annet drøftet redusert kraftfôrpris. Dette ble fulgt opp i innspill til jordbruksoppgjøret 2012, der Norkorn ba om at det ble satt ned en arbeidsgruppe for å drøfte utfordringene innenfor korn- og kraftfôrbransjen. Et forslag som delvis ble fulgt opp ved etableringen av ekspertgruppen som skulle vurdere hvordan øke norsk kornproduksjon. Gjennomgang og revisjon av fraktordningene på korn og kraftfôr har også stått sentralt og vært viktig. I dette arbeidet var Frode Toven NHO Mat og Landbruk sin representant i arbeidsgruppen, men hvor problemstillingene ble løpende drøftet med andre medlemmer på korn- og kraftfôrsiden og i foreningens kornutvalg. Norkorn er også deleier i Opplysningskontoret for Brød og Korn og er representert i styret. Hovedfokus for arbeidet har i 2012 vært å få på plass en ny strategi og handlingsplan, med noe redusert ambisjonsnivå, samtidig som en har undersøkt grunnlaget for å få inn andre eiere etter at Lantmannen Cerealia trakk seg ut. Innenfor arbeidsområdet matpolitikk har de viktigste sakene i 2012 vært organisering av Mattilsynet og innspill til FoU på korn-/kraftfôrområdet. Høsten 2012 ble det tatt initiativ til et nytt kombinert kurs for silooperatører og kraftfôrproduksjon. Dårlig påmelding gjorde at kurset ble avlyst. Nytt kurs vil bli satt opp høsten Økonomi Norkorns resultatregnskap for 2012 viser et overskudd på kr etter finansposter og inklusive skattekostnad. Budsjett for 2012 la opp til et resultat på kr Hovedårsaken til avviket er høyere avkastning enn budsjettert, på de midlene Norkorn har investert i NHOs Landsforeningsfond. For øvrig var andre driftsinntekter og utgifter samlet sett, i rimelig grad i overensstemmelse med budsjettforutsetningene. Sekretariatsgodtgjørelsen til NHO Mat og Landbruk utgjorde største kostnadspost med kr i 2012 og 2011, sammenlignet med kr i Utgiftene til Reklamasjonsnemnda for kraftfôr ligger utenfor styrets/administrasjonens direkte kontroll, da dette i praksis er en kollektiv inndekningsordning for hele bransjen. For 2012 er det satt av kr til reklamasjonsnemnda. Årsmelding 2012 Norkorn 1

4 Antall registrerte medlemmer pr var 40. Over tid har det vært noe reduksjon i antallet medlemmer. Styret beklager den negative trenden, men konstaterer samtidig at noe av reduksjonen følger av den rasjonalisering som naturlig vil finne sted, også innenfor våre bransjer. Generelt Norkorn har ingen egne ansatte, men kjøper tjenester av NHO Mat og Landbruk, som har sine lokaler på Majorstuen i Oslo. Styret bekrefter herved at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og at virksomheten verken medfører forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Styret bestod i 2012 av menn. Styret mener at bygdemøllenes interesser blir godt ivaretatt innenfor samordningsavtalen med NHO Mat og Landbruk. Videre er det styrets oppfatning at Norkorn har tilgang til tjenester der forholdet mellom kvalitet og kostnad er rimelig. Styret er også meget godt fornøyd med utviklingen i samarbeidet, der både styret og administrasjonen har felles fokus på å utnytte ressursene best mulig. Styret takker administrasjonen for god innsats og et godt samarbeid i Årsmelding 2012 Norkorn

5 Næringspolitikk WTO Siste aktivitet av betydning i Doha forhandlingene var ministermøtet desember Selv om ministermøtet ikke inneholdt forhandlinger, ble medlemslandene enige om en erklæring der noe av hovedbudskapet var at en konstaterer at forhandlingene står i stampe og at det er usannsynlig at alle elementene i Doha-runden kan ferdigforhandles som en samlet pakke i nær fremtid. I 2012 har det vært liten aktivitet i forhandlingene. Mot slutten av året var det noen samtaler for å forberede neste ministerkonferanse som skal være på Bali, i desember Temaer som kan komme opp er handelsfasilitering, eksportstøtte og nulltoll for utviklingsland. Markedsordningen for korn/innspill til jordbruksoppgjøret Hovedsakene i Norkorns innspill til jordbruksoppgjøret var opprettelsen av et utvalg for å drøfte hvordan styrke norsk kornproduksjon. Norkorn foreslo at mandatet til et slikt utvalg burde omfatte både tiltak for å styrke norsk fôrkornproduksjon og drøfte spørsmålet hvordan kraftfôrprisene kan reduseres. Norkorn foreslo også å styrke prisnedskrivingsordningen og avvikle plantevernmiddelavgiften, for å redusere kostnadene i verdikjeden. Dette også som en oppfølging av det utredningsarbeidet som ble gjort i 2011 av NILF. Som tidligere år ble det også pekt på behovet for like konkurransevilkår mellom over- og underskuddsområder. Andre momenter som ble tatt opp i Norkorns innspill til jordbruksoppgjøret, og presentert både for Norges Bondelag og Landbruks- og Matdepartementet var: Etablere fraktordningene som stimulerer til en mest mulig rasjonell kornstrøm, og som ikke virker konkurransevridende. Vurdere endringer i regelverket for investeringsstøtte via LUF, slik at støtte til lagring/hjemme maling av korn på gårdsbruk opphører. Gjeninnføring av ordning for beredskapslagring av korn. Prisrelasjonene mellom fôrkorn og matkorn holdes uendret samt videreføre prisforholdet mellom bygg og havre. Arbeidsgruppe fraktordninger korn og kraftfôr I jordbruksoppgjøret 2011 ble det vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe som skulle gå gjennom fraktordningene på korn og kraftfôr. Arbeidsgruppen leverte sin rapport ved slutten av første kvartal Frode Toven, fra Norgesfôr, representerte NHO Mat og Bio/ Landbruk, men hvor problemstillingene ble løpende drøftet med andre medlemmer på korn- og kraftfôrsiden og i foreningens kornutvalg. Både spørsmål om fjerning av sonefrakt, fastsetting av basissted og ny modell for beregning av stedsfraktstøtte var krevende problemstillinger, og hvor det også var noe motstridende interesser blant Norkorns medlemmer. Høsten 2012 ble det i tillegg satt ned en referansegruppe i forbindelse med endelig utforming av ny modell for stedfraktstøtte. Her deltok en rekke medlemsbedrifter direkte. Endringen ble iverksatt fra og med 1. januar Ekspertgruppe på korn I etterkant av jordbruksoppgjøret 2012 ble det opprettet en ekspertgruppe korn. Mandatet til gruppen var å komme med anbefalinger om hvilke tiltak som kan vurderes for å øke norsk kornproduksjonen. Utvalget har i hovedsak fokus på agronomi, produksjonsteknikk, sortsutvikling og kunnskapsformidling, og skal levere sin rapport i forkant av jordbruksoppgjøret Årsmelding 2012 Norkorn 3

6 Tiltak for å styrke kvaliteten på norsk korn I de siste kornsesongene har det vært registrert høyt innhold av mykotoksiner i norsk korn. Selv om problemet i hovedsak har vært knyttet til havre, er problemet økende også i bygg og hvete. Norkorn har bidratt sammen med de andre aktørene i bransjen for felles tiltak og praksis, ift hvordan møte disse utfordringene. Mykotoksiner i korn ser ut til å vedvare, men hvor tiltakene som er iverksatt har bidratt til at problemet håndteres på en god måte i mottak, sortering og avsetning i verdikjeden videre. Omsetningsrådet Omsetningsrådet er et viktig organ for bransjens rammebetingelser og er spesielt viktig med tanke på konkurransesituasjonen. Norkorn har siden 2002, i forbindelse med innføring av ny markedsordning, hatt fast plass i Omsetningsrådet, men har siden 2010 delt én plass med Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund (NFGF) og NHO Mat og Drikke. Norkorn har vært vararepresentant i perioden til Omsetningsrådet har hatt 7 møter i 2012, men hvor det ikke har ikke vært drøftet saker utover ordinære saker, som fastsetting av omsetningsavgift m.m. Andre organer hvor Norkorn er representert: Bondelagets kornutvalg; Norkorn er konsultativt medlem av Bondelagets Kornutvalg, som er sentralt i utformingen av Bondelagets kornpolitikk. Norkorns styremedlem Kjetil Aandstad, Fiskå Mølle Flisa AS, har vært Norkorns representant i utvalget i Kornutvalget har hatt 3 møter etter årsmøtet i Norkorn i Noen av de viktigste sakene i kornutvalget var: korn/kraftfor- og landbrukspolitikk og innspill til jordbruksforhandlingene. Bransjeforum for korn; Forumet eies og ledes av markedsregulator ved Norske Felleskjøp. Alle aktører inkl. matmelmøllene er representert i forumet, som møtes 3-4 ganger pr år. Norkorn er representert ved André Monsrud i administrasjonen. Viktigste formål er å drøfte markedsprognoser for korn, og andre saker av betydning for markedsreguleringen. De siste årene har det særlig vært utfordringene som følger av høye verdier på mykotoksiner som har skapt utfordringer, og som har gitt grunnlag for noe diskusjon i bransjeforum. I 2012 har det i tillegg vært noe diskusjon rundt fastsetting av karbohydratandelen i kraftfôr. Reklamasjonsnemndene for korn og kraftfôr; Oppgaven for reklamasjonsnemndene er å gi faglige uttalelser og anbefale løsninger i tvistesaker mellom henholdsvis kornmottak/kraftfôrprodusent og kornprodusent/kraftfôrkunde i saker der partene ikke klarer å bli enige om løsninger i reklamasjonssaker. Styrene i nemndene har som hovedoppgave å finansiere nemndenes virksomhet og å utpeke medlemmer i nemndene. André Monsrud har vært Norkorns representant i reklamasjonsnemnda for kraftfôr. Det er satt av kr i Norkorns regnskap for utgifter i 2012, til reklamasjonsnemnda for kraftfôr. Reklamasjonsnemnda for korn har hittil ikke hatt noen saker til behandling. Opplysningskontoret for Brød og Korn (OBK); Opplysningskontoret ble etablert i 2007, og arbeider for økt kunnskap og interesse for å bruke korn- og brødvarer hos norske forbrukere. Kontoret eies i dag av Norske Felleskjøp BA, Norkorn (12,5 %) og aktører på bakeri- og matmelmøllesiden. I 2012 har André Monsrud møtt som Norkorns representant i OBKs styre. Etter at Lantmännen Cerealia i 2011 trakk seg som aksjonær i OBK, har det vært arbeidet med ny strategi og handlingsplan med noe redusert ambisjonsnivå, samtidig som en har undersøkt grunnlaget for å få inn andre eiere. Fagdag Norkorn avholdt sin fagdag torsdag 29. mars. Fagdagen startet med en presentasjon av adm. direktør i NHO Mat og Landbruk, Gaute Lenvik, som orienterte om den nye foreningen, dvs sammenslåing av NHO Mat og Bio og Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA). Deretter gikk næringspolitisk sjef, André Monsrud gjennom de viktigste sakene som Norkorn og NHO Mat og Bio/Landbruk har arbeidet med det foregående året. Innspill til den nye landbruks- og matmeldingen, referansegruppe på revisjon av fraktordningene og NILF sin utredning om handlingsrommet for kostnadsreduksjon i verdikjeden har vært de viktigste prosessene/sakene. 4 Årsmelding 2012 Norkorn

7 Deretter presenterte Lars Fredrik Stuve et arbeid gjort av Norske Felleskjøp der de har sett på utviklingen korn og kraftfôrproduksjonen og behovet fremover. Ivar Pettersen, adm. direktør i NILF, presenterte så rapporten de har gjort for NHO Mat og Bio/Norkorn. Med bakgrunn i svak lønnsomhet på flere ledd, drøfter rapporten tiltak for å dempe kostnadsdriverne. Konkret drøfter rapporten kraftfôrprisenes betydning, og deretter om og hvordan reduksjon i kraftfôrprisen kan gjennomføres. Etter lunsj snakket advokat Anne Løken, fra NHO Mat og Landbruk, om arbeidsmiljølovens muligheter og begrensninger i forhold til høysesong. Deretter orienterte STAMI om forskningsprosjektet knyttet til kornstøveksponering og helseeffekter, med spesiell fokus på funn og forslag til tiltak. Til slutt orienterte Guro Brodal, forskningssjef ved Bioforsk Plantehelse om forskningsprosjektet på mykotoksiner. Oppmøtet på fagdagen var bra og tilbakemeldingene fra salen var også meget gode. Årsmelding 2012 Norkorn 5

8 Matpolitikk, klima og miljø Viktige arbeidsområder på det matpolitiske området har vært organisering av Mattilsynet og innspill til FoU på korn-/kraftfôrområdet. Mattilsynet Organisering av Mattilsynet Riksrevisjonen gjennomførte i 2011 en forvaltningsrevisjon av Mattilsynet. Formålet med revisjonen var å utrede om tilsynet er enhetlig, og om man har oppnådd den forventede effektiviseringsgevinst ved sammenslåingen av fire tilsyn til ett i Riksrevisjonens rapport ble offentliggjort og lagt fram for Stortinget vinteren NHO Mat og Landbruk ga innspill ved oppstart og under veis i Riksrevisjonens arbeid, og ga også innspill til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i deres arbeid med rapporten. Riksrevisjonen konkluderte med at Mattilsynet ikke er enhetlig. Det ble vist at de ulike distriktskontor ikke behandler like saker likt, noe som kan gå ut over både mattrygghet, dyrevelferd, dyrehelse og plantehelse, og som også kan gå ut over den enkelte næringsutøver og medføre konkurransevridning. Man så også at like klagesaker ble avgjort ulikt. Næringen har siden opprettelsen av Mattilsynet vært kritisk til den treleddede organiseringen av Mattilsynet, der vedtak fattes på distriktskontornivå og klager behandles av åtte ulike regionkontorer. Mattilsynets organisering vurderes som medvirkende faktor til at det er vanskelig å få til en enhetlig saksbehandling. NHO Mat og Landbruk, sammen med NHO sentralt, følger opp saken i Arbeid med regelverksutvikling på EØS-nivå NHO Mat og Landbruk har i en årrekke pekt på at det er viktig å få på plass en struktur som sikrer at næringens interesser høres på et tidlig stadium i utvikling av regelverk. I 2012 ga foreningen innspill både til NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor, Norges avtaler med EU, samt Meld. St. 5 ( ), EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU. Vi opplevde at våre innspill ble hørt og at Utenriksdepartementet arbeider videre med å forbedre næringens muligheter for påvirkning i regelverksprosessene. Forskning og utvikling - FoU NHO Mat og Landbruk koordinerer innspill til Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL), forskningsmidler over Jordbruksavtalen (JA) om forsk ningsområder. På kornområdet ble følgende områder spilt inn i 2012 for året 2013: Mykotoksiner, analysemetodikker, volum. Mykotoksiner I 2010 ble det startet et fireårig forskningsprosjekt i regi av Bioforsk, Norges Veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Norkorn bidrar finansielt til prosjektet. Hovedmålet med prosjektet er å redusere risikoen for forurensning med mykotoksiner i norsk mat og fôr, og vurdere helserisiko ved ulike smittescenarier hos dyr og menneske. Salmonella i fôrfabrikker Prosjektet er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt med støtte fra Matprogrammet (NFR) og FFL/JA. Prosjektperioden er fra juli 2009 til juli Prosjektdeltakere er Norgesfôr AS, Denofa AS, Felleskjøpet Fôrutvikling, FHL Fiskefôr og Fiskemel, NHO Mat og Landbruk, Veterinærinstituttet, Nofima og Universitetet i Oslo. Det gjennomføres studier på bl.a. ulike antibakterielle materialer og stoffers påvirkning på biofilmdannelse, samt biofilmdannelse når bakterier befinner seg i stadier der de påvirkes lite av vask og desinfeksjon. 6 Årsmelding 2012 Norkorn

9 Kompetanse Produksjonsteknikerfaget gir muligheter Det nyopprettede faget i produksjonsteknikk er godt egnet til bruk i kornsiloer og kraftfôrproduksjon. Fagutdanningen inkludert lærlingeordning og mulighet for å ta fagbrev som privatist ble presentert på Norkorns Fagdag. En fagarbeider i Produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess. Sentrale arbeidsoppgaver er styring, herunder kontroll og justering av produksjonen, tilrettelegging, start og stopp, omlegging, reparasjon og vedlikehold, samt feilsøking og feilretting i maskinutrustning og styringssystemer. De som har arbeidet fem år eller lenger innenfor disse områdene kan ta fagbrevet som privatister, eller være instruktører for lærlinger i faget. FEED s rolle er å samle bransjen til et krafttak for å øke attraktiviteten til og kompetansen i matvareindustrien, ved en tydelig og attraktivt profil å samle seg bak. Prosjektet vil ha fokus på å profilere matindustrien som en attraktiv arbeidsplass. I tillegg skal prosjektet samarbeide med videregående skoler, fagskoler og høyere utdanningsinstitusjoner for å legge til rette for synliggjøring av studie- og karrieremuligheter på alle nivåer, og at det utvikles både grunnutdanning og etter- og videreutdanning som er i tråd med bedriftenes behov. Silooperatør- og kraftfôrproduksjonskurset Det planlagte kurset på Thon Hotell Ski i november 2012 ble etter laber påmelding besluttet utsatt til Kurset har blitt arrangert i en årrekke, og er en videreutvikling av to tidligere kurs, ett for silooperatører og ett for kraftfôr-produsenter. Kurset tar for seg de viktigste momentene som danner grunnlaget for en trygg, kvalitetsmessig god og økonomisk drift. Målgruppen for kurset er personell i de medlemsbedrifter som arbeider med silodrift og/eller kraftfôrproduksjon. Kompetanse- og rekrutteringsprosjektet FEED For kompetanseprosjektet FEED har aktiviteten i 2012 vært svært solid, med lansering av den nye rekrutteringsportalen i september som et høydepunkt. Landbruksminister Slagsvold Vedum deltok på lanseringen, som foregikk på en ungdomsskole i Trondheim. Prosjektet går inn i sitt siste og tredje år i 2013, men det arbeides for å videreføre prosjektet som en fast administrativ enhet. Årsmelding 2012 Norkorn 7

10 Statistikk Forbruk av korn til mat i årene År I alt Hvete Rug Bygg Havre Tonn Tonn % norsk Tonn % norsk Tonn % norsk Tonn % norsk , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kilde: Statens Landbruksforvaltning (SLF) Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. 1989, * 1 8 Årsmelding 2012 Norkorn Korn i alt Avling, tonn Hvete Bygg Havre Avling, kilo per dekar Rug og rughvete Hvete Bygg Havre Rug og rughvete ,6 139,6 613,8 423, ,9 312,2 546,7 353, ,3 266,1 681,7 385, ,4 255,5 663,1 359, ,7 323,4 619,4 386,6 28, ,5 229,7 623,6 355,5 9, ,0 313,4 573,5 396,9 16, ,1 259,1 623,7 330,4 5, ,1 261,5 592,9 278,7 9, ,3 349,5 584,8 333,6 19, ,6 406,8 630,5 366,7 40, ,4 395,4 589,3 279,0 34, ,2 357,0 537,6 248,4 26, ,4 401,1 485,3 276,0 40, ,8 453,3 558,2 327,8 47, ,9 278,0 473,0 276,5 27, ,8 331,4 541,2 299,0 34, ,7 284,6 494,6 231,3 16, * ,2 235,0 550,0 225,0 5, Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) 1 Gjelder korn med 15 prosent vanninnhold. 2 Foreløpige tall fra Norske Felleskjøp per 21. november Korn i alt inkluderer tonn korn til såkorn og leiemaling. Avling av det enkelte kornslag inneholder ikke forventet forbruk til såkorn og leiemaling i 2011, slik som det gjør for de andre årene i tabellen. Tallene for det enkelte kornslag for 2011 kan derfor ikke sammenlignes med tidligare år

11 Styret pr Leder: Frode Toven Norgesfôr AS Nestleder: Kjetil Aandstad Fiskå Mølle Flisa AS Styremedlem: Anders Skarsgaard Norgesfôr Ringerikes Kornsilo SA Varamedlemmer: 1. Sveinung Flægstad, Steinkjer Kornsilo BA 2. Rune Aamli, Vestfoldmøllene AS Årsmelding 2012 Norkorn 9

12 Administrasjonen pr Gaute Lenvik Adm. direktør Telefon: E-post: Nikolai Astrup Westlie Direktør Tariff/kompetanse Telefon: E-post: Camilla Schrader Roander Direktør Arbeidsliv Telefon: E-post: Bjørn Eidem Direktør Næringspolitikk og samfunnskontakt Telefon: E-post: Caroline Weedon Heide Advokat/bedriftsrådgiver Telefon: E-post: Anne Løken Advokat Telefon: E-post: Christel Kirkøen Advokatfullmektig Telefon: E-post: André Monsrud Fagsjef Næringspolitikk Telefon: E-post: Jorunn Vormeland Dalen Fagsjef Mat og miljø Telefon: Hjemmekontor: E-post: Einar Brændshøi Rådgiver Telefon: E-post: Hjørdis Berg Rådgiver Telefon: E-post: Petter Nilsen Fagsjef jord-/skogbruk Telefon: E-post: Espen Lynghaug Fagsjef Fagopplæring/kompetanse Telefon: E-post: Jorunn Syversen Økonomiansvarlig Telefon: E-post: 10 Årsmelding 2012 Norkorn

13 Regnskap Årsmelding 2012 Norkorn 11

14 Balanse 12 Årsmelding 2012 Norkorn

15 Noter Årsmelding 2012 Norkorn 13

16 14 Årsmelding 2012 Norkorn

17 Årsmelding 2012 Norkorn 15

18 Revisjonsberetning 16 Årsmelding 2012 Norkorn

19

20 Postboks 5484 Majorstuen, 0305 Oslo Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Telefon: Faks: E-post: Internett:

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i

Årsmelding 2010. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Årsmelding 2010 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer - En bransjeforening i Styrets beretning Etter flere år med mye fokus på samordning av foreningens aktiviteter i forhold til NHO Mat og Bio,

Detaljer

Årsmelding 2009. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer

Årsmelding 2009. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Årsmelding 2009 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Braskereidfoss Mølle Østmøllene Ørje Styrets beretning Året 2009 markerte en viktig milepæl i Norkorns 87 år lange historie. Norkorns årsmøte

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2012...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon 1 NHO Mat og Bios virksomhetsidé: En landsforening som er medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter

Detaljer

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Norges Bondelag Norsk Bonde og Småbrukarlag Landbruks- og matdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Næringskomiteen Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Oslo, 25.02.11

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2013 7. mai 2013 2 Innhold 1 Innledning... 8 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2013... 9 2.1 Meld. St. 9 (2011-2012)... 9 2.2 Regjeringens politiske plattform...

Detaljer

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN

FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN FORSIDEBILDE: ANNE AASDALEN 1 Leders beretning Overordnet vurdering av samlede resultater for året Regnskapet for 2014 viser et overskudd på 97 937 kroner, mens regnskapet for 2013 hadde et underskudd

Detaljer

Levende opptatt av det. Årsrapport 2011. Felleskjøpet Agri

Levende opptatt av det. Årsrapport 2011. Felleskjøpet Agri Levende opptatt av det Årsrapport 2011 Felleskjøpet Agri Innhold Dette er Felleskjøpet Agri... 3 Bondens lønnsomme partner... 4 Nøkkeltall... 6 Skaper resultater sammen med bonden 8 En eventyrlig vekst

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap

2 ÅRSRAPPORT 2013. Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Årsrapport 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 Design: Millimeterpress AS Forsidefoto: Roa, ved Kalvsjø gård. Karine Bogsti Skog og landskap Innhold Dette er Statens landbruksforvaltning 4 Administrerende direktør

Detaljer

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Fafo-rapport 541 Fafo 2006 ISBN 82-7422-553-8 ISSN 0801-6143

Detaljer

Årsrapport 2014 Fremtidens landbruk

Årsrapport 2014 Fremtidens landbruk Årsrapport Fremtidens landbruk SIDE 2 Innhold Fremtidens landbruk SIDE 3 Innhold 4 Konsernsjefen har ordet 8 Nøkkelinformasjon Fremtidens landbruk 10 Markedsandeler 12 Bærekraft 14 Foods of Norway 16 Bondenytte

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2006. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2006. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2006 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Medlemmene i fokus... 3 Organisasjonsforhold... 4 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 17 Strategiske allianser, nettverkskontakter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2003. Prior Norge BA, 74. driftsår

Årsmelding og regnskap 2003. Prior Norge BA, 74. driftsår Årsmelding og regnskap 2003 Prior Norge BA, 74. driftsår Mål Priors visjon Å bli en av Norges fem beste matvareleverandører. Priors matfilosofi Priors drivkraft er matglede, og dette søker vi å oppnå gjennom

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

Årsrapport VKM 2014 Årsrapport VKM 2014

Årsrapport VKM 2014 Årsrapport VKM 2014 Årsrapport VKM 2014 Årsrapport VKM 2014 Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 2.1 Samfunnsoppdraget... 5 2.2 Organisasjon... 5 2.3 Presentasjon av

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet Jordbruksforhandlingene 2015 Innspill fra organisasjoner i representantskapet Norske Landbrukstenester Norsvin Tyr Norsk Fjørfelag Norsk Skogeierforbund Hoff Norges Bygdeungdomslag Norsk Sau og Geit Landkreditt

Detaljer

Norsvin SA Årsberetning 2013

Norsvin SA Årsberetning 2013 Norsvin SA Årsberetning 2013 Årsberetning Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter

Detaljer

Levende opptatt av det

Levende opptatt av det Levende opptatt av det Innhold Adm. direktør har ordet........... 3 Styreleiar har ordet................ 4 Green om grønt.................... 5 Holder seg til Felleskjøpets fôr.. 9 Valgte John Deere.................

Detaljer