Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For"

Transkript

1 Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet For

2 Innhold 1. Bedriften Mål Delmål Fakta om bedriften Opplæring 2 2. Generelle rutiner Håndtering av feil og mangler Orden og renhold Vedlikehold Elektriske anlegg og utstyr Stoffkartotek Personlig verneutstyr Brann og ulykker Brannvernutstyr Førstehjelpsutstyr Brann- og ulykkesberedskap Avfallshåndtering Avfall Spesialavfall Hvordan vi blir bedre Kartlegging i forhold til bedriften Handlingsplan og oppfølging av tiltak Gjennomgang og vedlikehold av HMS-arbeidet Handlingsplan Avtaler og kontakter Avtaler Nyttige kontakter Lover og forskrifter Arbeidstilsynet Statens forurensningstilsyn (SFT) Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE).. 19

3 Bedriften 1.1Mål Vi vill forebygge ulykker og helseskader for å skape trivsel på arbeidsplassen. Driften skal gi minst mulig påvirkning på det ytre miljø. Våre produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder. Dette skal skje ved at helse miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på lik linje med produksjon, service og økonomi og de tjenester vi leverer overfor NAV. Det skal hele tiden etterstrebes for at SvanPro skal være en trygg og god arbeidsplass/arena for de som til en hver tid jobber her eller er innsøkt av NAV. Alle skal gjøres kjent med våre mål. All restaurering eller fornying av bygg utvendig som berører asbestholdige materiale skal foretas av godkjente firma. Bedriften herunder SvanPro as skal sørge for at det framvises dokumentasjon av den bedrift eller de som skal utføre arbeidet at det foreligger en slik godkjenning fra arbeidstilsynet før arbeidet kan oppstartes. Ved tvil om godkjenning plikter SvanPro og kontrollere med arbeidstilsynet. Det gis ikke fravik eller dispensasjon på dette området. Helse, miljø, sikkerhet og arbeidsmiljø skal alltid være i fokus. Og skal til enhver tid oppfylle gjeldende krav som er etablert av kunder og myndigheter. 1.2Delmål Vi arbeider for at arbeidsplassen vår skal være et trygt og godt opplæringsmiljø/arbeidsmiljø Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet innen de enkelte avdelinger og mellom alle bedriftens medarbeidere. Ved bedriften skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte og ledere Alle ansatte skal få et tilbud som gir utfordringer og utbytte i forhold til den enkeltes forutsetning og bedriftens ressurser Ved bedriften samarbeider alle om å legge best mulig til rette for å i vareta produksjon til nedfelt kvalitet og bruker det verktøy/verneutstyr som er pålagt for den enkelte avdeling/arbeidsoppgave. Vi gjør alle vårt for å ta vare på menneskelige og materielle verdier Skal satse på et godt arbeidsmiljø der ansatte tar ansvar, viser engasjement og føler trivsel og trygghet Dato: Daglig leder:

4 2 1.3 Fakta om bedriften Bedriftens navn: SvanPro as Bransje: Vekst bedrift Daglig leder: Helge Gravvold Antall ansatte: heltid 4 personer deltid: 2 person 50% Verneombud: Erling Lyngstad Verne- og helsepersonale: Averøy Bedriftshelsetjeneste 1.4 Opplæring Vi har oversikt over alle ansatte, deres stilling og ansvarsområder. Oversikten viser også gjennomført opplæring og øvelser (se skjema neste side). Planlagt opplæring registreres i handlingsplanen. Registrering av opplæring utføres av: Attførings ansvarlig og daglig leder Alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler.

5 3 Eget vedlegg

6 4 2. Generelle rutiner 2.1 Håndtering av feil og mangler Dersom bedriftens rutiner ikke følges og det oppstår nestenulykker, feil eller andre uønskede forhold, skal feilen om mulig rettes straks. Det meldes fra til nærmeste overordnede. Hensikten er å unngå at noe lignende skjer igjen. Forslag til forbedringer vurderes i samarbeid med dem som blir berørt og kan for eksempel være innskjerping av rutiner, klarere ansvarsforhold eller tekniske forbedringer. Tiltak registreres i handlingsplanen. 2.2 Orden og renhold Våre rutiner for orden og renhold er: Hovedrenhold 1 dag pr uke Toalett rengjøres hver dag på morgen og kveld på hver avdeling, arbeidsleder på de enkelte avdelinger sørger for at det blir utført. Kjøkken kantine kurs/møterom ryddes og tømmes for avfall etter endt bruk og rengjøres. Kopper og kar vaskes i maskin ved temperatur 70 grader. Kaffe kanner og traktere renses 1 gang pr uke. Før kjøkken kantine kurs/møterom forlates skal den enkelte bruker av fasilitetene sette koppene i maskinene og rydde etter seg. Orden og renhold utføres av: Egen renholder for hovedrenhold 1 dag pr uke. Leder sørger og kontrollerer at de daglige rutiner blir fulgt og utført

7 2.3 Vedlikehold 5 Våre rutiner for vedlikehold (maskiner og utstyr, ventilasjon/ filterskifte, verktøy, bygning, kjøretøy) er: Layout/montering: Sjekke til en hver tid at de maskiner som er i bruk, fungere og blir brukt på en forsvarlig måte. Gjøre seg kjent med service intervaller og tilkalle fagfolk ved behov. For å sørge for at den daglige drift blir opprettholdt, og unngå minst mulig driftstans. Rense filter ved gitt signal på varmepumpe, skal da støvsuges. Pumpen er levert av I elektro tlf: Traller og reoler brukes og etterses på en slik måte at de ikke kan være til hinder for bruk, eller forvolde skader på personer og inventar. Smøring av de maskiner som krever det. Tre verksted: Rutine sjekk av printer Varmepresser sjekkes at de har rett temperatur i forhold til det produkt som skal trykkes Sjekke lufttilkoblinger for lekkasje Tilføringer av strøm og luft kabler/slanger har den funksjon de skal ha, og ikke ligger til hinder for fri ferdsel på henvist område. Ved feil eller mangler skal det utbedres straks av fagfolk eller kvalifisert personell. Trebearbeidings utstyr. Sjekkes og kontrolleres for feil eller mangler og at verneutstyr som tilhører den enkelte maskin/ utstyr er montert og i bruk. Sagblad og skjærende verktøy har den forventet kvalitet og til en hver tid er sjekket for feil eller mangler. Sendes til sliping ved behov. Viktig at det fins reserve som til en hver tid er i funksjonell stand Smøre kopper og vannutskillere kontrolleres daglig for oppstart av maskiner og utstyr.

8 6 Kjøretøy: Kontroller at beholdere for bremseveske, spylervæske, olje til en hver tid har rett mengde og rett kvalitet. Signaler blir gitt på instrumentpaneler. Olje nivå sjekkes 1 gang pr 14 dag Truck kontrolleres i henhold til de krav som er pålagt før bruk. Masten kjøres på maks høyde Sjekk olje og vann nivå Dekk og kjeder kontrolleres og smøres Vindusvisker lys og dekk kontrolleres og kjøretøyet skal til en hver tid være skodd for årstiden. Eu kontroll og servicer følges etter gitte tidsintervaller og innkallinger fra etat og utføres av godkjent verksted

9 Bygninger - uteareal: All restaurering eller fornying av bygg utvendig som berører asbestholdige materiale skal foretas av godkjente firma. Bedriften herunder SvanPro as skal sørge for at det framvises dokumentasjon av den bedrift eller de som skal utføre arbeidet at det foreligger en slik godkjenning fra arbeidstilsynet før arbeidet kan oppstartes. Ved tvil om godkjenning plikter SvanPro og kontrollere med arbeidstilsynet. Ved vedlikehold/arbeid i høyden, skal det brukes dertil egnet utstyr. Det er ikke tillatt og bruke truck for løfting av personer. Ved bruk av lift kreves godkjenning og eget sertifikat av den som skal utføre arbeidet. Løfte utstyr og stillaser, skal ha egen godkjenning. Det gis ikke fravik eller dispensasjon på dette området. Uteområde holdes i en slik stand at det ikke er i fare for besøkende og de som naturlig ferdes på området. SvanPro as skal ha en policy at det skal være ryddig og pent i og rundt bygginger Ved feil eller mangler på bygg skal det noteres og utbedres av kyndig personell. Ute belysning kontrolleres at det til en hver tid er funksjonell og gir det lys som er påkrevd Tak kontrolleres sjekkes visuelt for lekkasjer eller mangler. Og utbedres av fagkyndig personell ved behov. Vinterhalvåret eller når det tilsier det skal det strøes ved innganger og området skal måkes for snø. Gjenstander som er plasser slik at de kan være for hinder eller fare, skal fjernes. Dette gjelder både inne og ute. Ansvarlig for vedlikehold er: Layout/montering: Carina Mariel Sandvik Helge Gravvold Tre verksted: Erling Lyngstad Helge Gravvold Kjøretøy: Erling Lyngstad Bygninger uteareal: Erling Lyngstad

10 8 2.4 Elektriske anlegg og utstyr Bedriftens elektriske anlegg og utstyr blir regelmessig kontrollert av Elmo teknikk as. Vi bruker autoriserte installatører ved vedlikehold og reparasjoner. Kontroll utføres av: Jan Inge Aasen tlf Autorisert installatør er: Elmo Teknikk tlf: Sjekkliste: Løse ledninger plugger og støpsel Ved gjentatte ganger av at sikring utløses tas kontakt med Elmo. Skjøteledninger At det ikke er synlig skade på det elektriske anlegget Påse at det ikke er plassert gjenstander eller er tildekket foran ovner eller kilder som avgir varme. Skifte lyskilder ved behov 2.5 Stoffkartotek Vi har et stoffkartotek med oversikt over helsefarlige og giftige stoffer (produktdatablad på norsk). Vi krever produktdatablad ved innkjøp av disse stoffene og velger stoffer som gir minst helsefare. Alle ansatte er opplært i bruk av stoffkartoteket. Opplæring og oppdatering utføres av: Helge Carina Stoffkartoteket er plassert: I gangen ved førstehjelps utstyret. Aktuelle produktdatablad er i tillegg tilgjengelig for dem som bruker stoffene, der de brukes. Arbeidsleder kontor Resepsjon/Layout

11 9 2.6 Personlig verneutstyr Alle ansatte har tilgang til personlig verneutstyr og er informert om når, hvor og hvordan det skal brukes. Verneutstyret skal brukes i vernesoner og ved maskiner og utstyr som er merket med varselskilt. Brudd på disse bestemmelsene kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet. Ansvarlig for utlevering og opplæring av bruk av utstyr: Erling Lyngstad Verneutstyr i bruk i bedriften: Verne briller Hørselsvern vernesko på Treavdelingen.

12 10 3. Brann og ulykker 3.1 Brannvernutstyr Våre rømningsveier og vårt brannslukningsutstyr er godt merket. Branninstruks og rømningsplan finnes som oppslag. Vi har 1 stk. brannslanger plassert: På treavdelingen til venstre for inngangsdøren, ved enden av verkstedbenken Vi har 5 stk. brannslukningsapparater plassert: Garsjen - co2 Enden av gangen mot layout - co2 Kantine skumapparat Hovedinngang skumapparat Tre verksted - skumapparat Vedlikehold av brannslukningsutstyret utføres hvert år av: Erling Lyngstad 3.2 Førstehjelpsutstyr Førstehjelpsutstyr er til enhver tid komplett i henhold til oppsatt liste. De ansatte har gjennomgått en enkel opplæring. Førstehjelpsutstyr finnes: Hovedinngang Kontroll/etterfylling utføres av: Carina Mariel Sandvik

13 3.3 Brann- og ulykkesberedskap 11 Den som oppdager brann eller ulykke, varsler øvrige ansatte. Brannvesen, politi og ambulanse varsles etter behov. Rednings og slokningsarbeidet startes i samsvar med gitt opplæring til politi/brannvesen kommer. Ved personskade gis førstehjelp. Øvrige Ansatte følger branninstruksen. Felles oppmøteplass er på enden av tomta nærmest Rimi mot hovedveien. Alle skal gjøres kjent med hvor området er. Arbeidsleder plikter og gi beskjed samt vise hvor plassen er til alle ansatte både nye og de som har vært en stund. Det fins egen plan for rømning ved hovedinngang, layout samt hoveddør til treverksted. kontrollerer at aller er kommet ut og gir melding til politi/brannvesen. Vi gjennomfører brannøvelse ved bedriften hvert år. Alle nye ansatte gjøres kjent med rutinene ved inntak.

14 12 4. Avfallshåndtering 4.1 Avfall Våre rutiner for avfallshåndtering skal bidra til å redusere avfallsmengde, forurensning, brannfare og skader på personer og utstyr. Brannfarlig avfall legges i brannsikre beholdere med selvlukkende lokk. Spesialavfall oppbevares på en forsvarlig måte og behandles med forsiktighet. Vi sorterer vårt avfall og har leveringsavtaler med godkjente mottakere. Vi vurderer hvordan avfallsmengden kan reduseres. Ansvarlig for avfallshåndtering er: Erling Lyngstad, Carina Mariel Sandvik. 4.2 Spesialavfall Vi har avtale med renovatør (se kapittel 6) for levering av følgende avfall: Type : Rest Type: Bio Type: Plast Type: Papir

15 5. Hvordan vi blir bedre Vi har rutiner for å kartlegge og forbedre helse-, miljø- og sikkerhetsstandarden i vår bedrift. Hensikten er å avdekke feil og mangler som ikke nødvendigvis blir fulgt opp i det daglige. Bedriftens ansatte, samt verne- og helsepersonale, deltar aktivt i dette arbeidet. 5.1 Kartlegging av forhold i bedriften Daglige diskusjoner og beslutninger som tas på sparket, er en viktig del av bedriftens forbedringsarbeid. I tillegg har vi følgende rutiner for å fange opp forbedringsområder i bedriften: 13 Personal møter Allmøter Medarbeidersamtaler Forslagskasse Risokovurdering Bedriftens HMS-arbeid er basert på en risikovurdering av den virksomheten vi driver. Ved ombygginger og forandringer i driften foretas slike vurderinger som en del av planleggingen. Risikovurderingen går ut på at vi forsøker å besvare følgende spørsmål: Hva kan gå galt i vår bedrift? Hvilke uønskede forhold, skader og ulykker kan ramme ansatte, kunder eller omgivelser? Hvilke konsekvenser kan det få? Hva kan vi gjøre for å hindre dette? Hvordan kan vi redusere konsekvensene hvis noe skjer? De mest kritiske aktivitetene/områdene i bedriften er: Arbeide med Truck Henting av varer(lossing) Saging bearbeiding av tre emner Spikring av paller På montering av trykk med varme (reklame)

16 14 Allmøter Vi har allmøter første onsdag i hver mnd. I møtene diskuterer vi aktuelle saker og problemer der helse, miljø og sikkerhet er et fast tema. Referater og handlingsplaner fra disse møtene er en viktig del av bedriftens internkontroll dokumentasjon. Personalmøter Vi har personalmøte: 1 ganger pr uke. Medarbeidersamtaler Vi har medarbeidersamtaler hver: VTA 2 ganger pr år, APS etter oppsatte krav og handlingsplan. Ordinære 1 ganger fast pr år. Ellers ved at det er egne saker som ønskes og diskutere. Medarbeidersamtalene på VTA, APS kan gjennomføres av: Freidun Kjøl, Carina Mariel Sandvik, Erling Lyngstad, Helge Gravvold Medarbeidersamtale ordinære gjennomføres av: Helge Gravvold. Vernerunder Vi gjennomfører vernerunder hver 6 Måned. Vi bruker en egen sjekkliste. Ekstra vernerunder går vi dersom ledelsen, verneombud eller andre ønsker det. De som deltar er: Helge Gravvold, Freidun Kjøl, Carina Mariel Sandvik, Erling Lyngstad. Registrering av skader og sykefravær Alle i bedriften melder fra om skader og nestenulykker til: Erling Lyngstad Ved yrkessykdom og yrkesskade fyller arbeidsgiver ut skademeldingsskjema (Rikstrygdeverkets blankett 11.01A) og sender dette til trygdekontoret. Dersom det kan være mistanke om yrkessykdom, skal dette meldes til Arbeidstilsynet av lege (Arbeidstilsynets skjema 154b). Sykefraværet i vår bedrift registreres slik at vi kan vurdere hva som kan forbedres for å unngå skader og sykdom. Registreringen gir oss også en oversikt over hvilke kostnader sykefraværet påfører bedriften. Registrering av skader og sykefraværet utføres av: Freidun Kjøl

17 5.2 Handlingsplan og oppfølging av tiltak 15 Prioritering og planlegging av tiltak gjøres etter kartleggingen. Forslag til forbedringer av rutiner og utstyr diskuteres og prioriteres. I den grad det er praktisk mulig deltar alle som berøres av aktuelle tiltak i planleggingen. Vedtatte tiltak registreres i handlingsplanen. En person settes opp på planen som ansvarlig for gjennomføringen og tidsfrist for tiltaket bestemmes. Ansvarlig for oppfølging av handlingsplan: Erling Lyngstad 5.3 Gjennomgang og vedlikehold av HMS-arbeidet Bedriftens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjennomgås hvert år innen Desember måned. Daglig leder sammen med Erling Lyngstad og verne- og helsepersonalet, gjennomgår årlig våre rutiner og bestemmelser i forbindelse med helse, miljø og sikkerhet. I forkant av gjennomgangen foretas en grundig kartlegging i samarbeid med verne- og helsepersonale. Denne gjennomgangen tar utgangspunkt i sjekklisten under. Oppgaver som skal gjennomføres av våre ansatte og bedriftshelsetjenesten (ABH) i neste periode, registreres i handlingsplanen. Sjekkliste for gjennomgang og vedlikehold av HMS-arbeidet: Er bedriftens rutiner gode nok? Blir rutiner og handlingsplaner fulgt opp? Bør noen rutiner kuttes ut? Bør noen nye rutiner utarbeides? Er planlagte tiltak gjennomført innen tidsfristene? Er nødvendig opplæring og øvelser gjennomført? Er lover og forskrifter oppdatert

18 16 Eget vedlegg

19 17 6. Avtaler og kontakter 6.1 Avtaler Forsikringsselskap: IF Forsikring tlf: Ved øyeblikkelig hjelp ring kunde nr: Verne- og helsepersonale: Averøy bedrifts helsetjeneste tlf: Elektroinstallatør: Elmo tlf: Brannslukningsutstyr: Bernt Inge Eide tlf: Varmepumper: I elektro tlf: Ventilasjon: Ugelvik Nesset tlf: Renovasjon/avfall: RIR tlf: Spesialavfall: RIR tlf: Truck: Toyota Truck Eide tlf: Nyttige kontakter Eide Kommune: Arbeidstilsynet: tlf: El-tilsynet/E-verket: Istad Kraft tlf: Brannvesenet: Molde tlf: Politiet: Eide tlf: Legevakt: Eide tlf: NØDNUMMER Ambulanse 113 Brann 110 Politi

20 18 7. Lover og forskrifter Vi har samlet de lover og forskrifter som gjelder for vår bedrift. Vi har rutiner for oppdatering. Lover og forskrifter er plassert: Arbeidsleder kontor Tre verksted, Resepsjon, Daglig leders kontor. Oppdatering utføres av: Helge Gravvold 7.1 Arbeidstilsynet Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v (arbeidsmiljøloven) Best.nr.: Forskrifter: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 221 Tekniske innretninger 321 Verneombud og arbeidsmiljøutvalg 398a Støy på arbeidsplassen 445 Produktdatablad for kjemiske stoffer og produkter og stoffkartotek i virksomheter 501a Hvilke virksomheter skal ha verne- og helsepersonale 518 Verne- og helsepersonale 524 Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen 526 Sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen 528 Arbeid ved dataskjerm 529 Arbeidsplasser og arbeidslokaler 530 Tungt og ensformig arbeid

21 7.2 Statens forurensningstilsyn (SFT) Lov om vern mot forurensning og avfall 19 Best.nr. Forskrifter T-1037 Forskrift om spesialavfall T-1029 Forskrift om sortering, oppbevaring og levering til gjenvinning av brunt papir 7.3 Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) Lov om brannvern Lov om brannfarlige varer, samt væsker og gasser under trykk Best.nr. Forskrifter: 112 Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn

22 Egne Notater:

23 Egne Notater:

24

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-håndbok For utleide medarbeidere i Manpower Mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse: 1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower

Helse, miljø og sikkerhet. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower Helse, miljø og sikkerhet HMS-håndbok For utleide medarbeidere i Manpower INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse: 1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel

Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Sjekk internkontrollen i borettslag, sameier og vel Internkontroll i borettslag, sameier og vel betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt miljø for de som bor i området 2 Innledning

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer