Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager"

Transkript

1 Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6

2 Innhold 1 Innledning Bygningsmessige utbedringer Formål Hva skal meldes til overordnet nivå... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.3 Hva skal ordnes lokalt i barnehagen Saksgang Byggforvaltning Rapportering av avvik og uønskede hendelser Formål Hva skal meldes til overordnet nivå Hva skal ordnes lokalt i barnehagen Saksgang Saksbehandling Verneombud Regionssjef HMS sjef Definisjoner Definisjon på ulykke Definisjon på ulykkestilløp Definisjon på uønsket hendelse Definisjon på HMS avvik Definisjon på uhell Definisjon på korrigerende tiltak Innledning Den 1. april 2011 innføres et nettbasert rapporteringssystem for Espira Barnehager. Link til systemet går via intranettet på styrers side og systemet skal brukes til melding om bygningsmessige utbedringer, melding om avvik og melding om uønskede hendelser. Vi har valgt å benytte samme system fordi de ofte henger sammen fordi uønskede hendelser og avvik i en del tilfeller medfører at bygningsmessige utbedringer/korrigeringer er påkrevd. side 2 av 6

3 I dette heftet finner du en oversikt over: Hva som skal meldes inn og saksgang rundt bygningsmessige oppgaver i kapittel 2 Hva som skal meldes av avvik, rutiner for avviksmelding og saksgang i kapittel 3 Definisjoner i kapittel 4. 2 Bygningsmessige utbedringer Ledergruppen i Espira Barnehager har i samarbeid med Byggforvaltning utarbeidet nye rutiner for å få en bedre håndtering av prosesser rundt våre bygg og uteområder. Det innebærer at saksbehandler som er enten Svein Erik Yrkje eller Bente Nordberg mottar og behandler alle meldinger og prioriterer og bestiller nødvendige tiltak. Alle spørsmål rundt vedlikehold eller andre bygningsmessige oppgaver skal stiles til regionssjef. 2.1 Formål Formålet er å få en større planmessighet i ulike oppgaver for å få gjennomført det vi ønsker av utbedringer og endringer, luket ut feil og mangler, samt sørge for at andre større og mindre forefallende oppgaver blir håndtert på en mest mulig effektiv og ordentlig måte. 2.2 Hva skal meldes til overordnet nivå Alle forhold som kan ha noe med reklamasjon, det som typisk kommer inn under investeringer, mindre endringer som kan medføre endringer av plantegninger (flytte en dør/vegg etc.) endringer som kan medføre krav om ny godkjenning og avvik som har en overføringsverdi som f. eks skade skal meldes via avvikssystemet fortløpende. 2.3 Hva skal ordnes lokalt i barnehagen Det finnes en rekke oppgaver styrer kan få utbedret/korrigert ved hjelp av lokale håndverkere. Småting som irriterer i hverdagen, som ikke medfører noen større utlegg og som kan ordnes uten spesialkompetanse eller å avbryte en garanti. Er du i tvil tar du kontakt med Regionssjef. 2.4 Saksgang Fyll ut skjema, veiledning for utylling finner du under kapittel 4. Legg gjerne ved bilder for å vise eventuelle skader og legg ved vedtak etter tilsyn, mail eller rapporter du har fått om det meldingen omhandler. Når saksbehandler har behandlet søknaden vil styrer få tilbakemelding om de prioriteringer som er gjort og når eventuelle utbedringer vil bli utført, forutsatt at du abonnerer på avviket. 2.5 Byggforvaltning Avdeling Byggforvaltning skal i 2011 prioritere å gjennomføre planlagte rutinemessige besøk (Årskontroll av bygg og Årskontroll av lekeplass) i alle barnehagene. På slike besøk har de med seg en liste med mindre ting som skal overhales og de har utstyr til å utføre mindre omfattende vedlikeholdsoppgaver. Sammen med styrer eventuelt barnehagens side 3 av 6

4 vedlikeholdsansvarlige skal sjekklister gjennomgås inklusiv uteområdet med tilhørende lekeapparater. Sjekklisten vil inneholde bla ønsker og behov barnehagen har, konkrete bestillinger av oppdrag som må og skal gjennomføres og noen betraktninger om andre forhold som kanskje må tas ved en senere anledning. 3 Rapportering av avvik og uønskede hendelser Barnehagene følger samme lovverk og Espiras rutiner og standarder og har mye felles av utforming og utstyr. Derfor har rapportering av avvik og uønskede hendelser stor overføringsverdi fra en barnehage til en annen. Til nå har den enkelte barnehage selv valgt hva de har villet rapportere videre, men felles retningslinjer gir oss muligheten til å oppdage farlige forhold i tide, finne årsakene og dermed iverksette tiltak og ikke minst er det et lovpålagt krav. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer jmf AML 3-1 og Internkontrollforskriften 5 at det iverksettes rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov. God kvalitet forutsetter at sannsynligheten for feil og uønskede hendelser er redusert til et minimum. Det fordrer både gode meldesystemer som sikrer at hendelsene blir registrert og brukt i læringsøyemed og en sikkerhetskultur som gjør at ansatte melder fra om uønskede hendelser 3.1 Formål Formålet med avviksbehandling er å sikre at hendelsene blir registrert og brukt i læringsøyemed og at det blir iverksatt nødvendige tiltak. Når vi har et godt system på å identifisere avvik kan vi bedre overvåke sikkerheten og identifisere farlige forhold og farlige handlinger og gi oss en sikkerhetskultur som gjør at ansatte melder fra om uønskede hendelser. Systemet hjelper oss å få frem den informasjon som trengs for å kunne foreta nødvendige tiltak og vurdere effekten av igangsatte tiltak. 3.2 Hva skal meldes til overordnet nivå Uønskede hendelser som skal meldes er ulykker både på barn og voksne som fører til legebehandling og/eller fravær fra barnehagen. Tilløp til ulykker; brann, branntilløp, personskader, utbedringer etter tilsyn, skade på miljø, materiell skade på gjenstander, bygninger, lekeplass og lekeplassutstyr. Avvik som skal meldes er aktiviteter eller mangel på aktivitet som bryter mot vedtatte lover, forskrifter, arbeidsreglement, prosedyrer, instrukser, inngåtte avtaler med mer. 3.3 Hva skal ordnes lokalt i barnehagen Avvik som kun gjelder egen barnehage og som er avvik i forhold til interne rutiner og ikke har en overføringsverdi, skal ikke meldes videre. Avviksmeldingene skal arkiveres og en god rutine er at Verneombudet på personalmøtene tar en gjennomgang av månedens avviksmeldinger, både de som arkiveres lokalt og de som blir sendt videre. side 4 av 6

5 3.4 Saksgang Det er samme saksgang for alle avviksmeldinger enten de skal sendes videre eller om de arkiveres i barnehagen: Den som oppdager et avvik skal umiddelbart iverksette tiltak for å redusere skadevirkning og omfang. Avvik skal meldes av den som oppdager avviket og leveres til nærmeste overordende umiddelbart etter avviksbehandlingen. Nærmeste leder skal utarbeide korrigerende tiltak, dvs finne årsak til avviket og fastsette tiltak for å hindre gjentagelse. Skjema for avvik/registreringsskjema skal være lett tilgjengelig for alle ansatte. Forslag til forbedringer vurderes i samarbeid med dem som blir berørt. Korrigerende tiltak kan omhandle for eksempel klarere ansvarsforhold, tekniske forbedringer, midlertidig avsperring av et lekeapparat eller innskjerping/endring av rutiner. Dersom tiltak besluttes noteres dette i rapporten eller i egen handlingsplan med tidsfrister og ansvarlige personer. Avviksrapport skal sendes fra styrer til regionssjef via intranett (gjelder ikke variasjoner i den daglige driften). Ved gjennomført korrigerende tiltak skal melder ha tilbakemelding. Den første som blir oppmerksom på ulykke eller krisesituasjon er ansvarlig for å varsle i henhold til barnehagens beredskapsplaner 3.5 Saksbehandling Styrer er ansvarlig for at alle avviksmeldinger registreres og at forebyggende og korrigerende tiltak iverksettes. I de tilfeller som ikke kan utbedres fullt ut med en gang, eksempelvis skade på et lekeapparat, skal lekeapparatet sperres av. Meldingen arkiveres i egen ringperm. Meldinger som skal rapporteres videre både for utbedring og som informasjon om hendelsen skal skje via vårt nettbaserte avvikssystem av styrer. 3.6 Verneombud Verneombud skal bidra til at forebyggende tiltak bestemmes og gjennomføres, samt bistå den ansatte og styrer. Verneombudet kan presentere månedens avvik på personalmøter 3.7 Regionssjef Regionssjef mottar alle meldinger fra sin region og iverksetter eventuelle tiltak. Saker som kan ha en overføringsverdi og/eller følges opp oversendes HMS sjef. 3.8 HMS sjef HMS sjef bistår barnehagen og ansatte ved behov, og etterser at meldingen følges opp lokalt/tiltak er utført. HMS sjef har ansvaret for å justere felles rutiner de det er nødvendig. side 5 av 6

6 4 Definisjoner 4.1 Definisjon på ulykke En ulykke kan defineres som en uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, materiell eller miljø eller fører til produksjonstap. 4.2 Definisjon på ulykkestilløp En uønsket hendelse som under litt andre forhold kunne ha resulterte i skade på personer, materiell eller miljø eller ført til produksjonstap. 4.3 Definisjon på uønsket hendelse Alle hendelser hvor det ukontrollert oppstår fare, men hvor uhell eller skade ikke inntreffer. Handlinger som foretas eller planlegges foretatt i strid med gjeldende lover, forskrifter, instrukser, regler eller interne prosedyrer, samt uhell og nestenulykker. 4.4 Definisjon på HMS avvik Samme definisjon som uønsket hendelse. 4.5 Definisjon på uhell Ukontrollerte hendelser med eller uten personskade der årsaken til hendelsen og/eller hendelsesforløpet ikke kan knyttes til brudd på lover, forskrifter, instrukser eller interne prosedyrer. 4.6 Definisjon på korrigerende tiltak Umiddelbare og senere tiltak for å avverge fare-/skadesituasjon og hindre gjentakelse. side 6 av 6

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Beskrivelse av medvirkning i inneklima sammenheng

Beskrivelse av medvirkning i inneklima sammenheng Pålegg 1 4 Beskrivelse av medvirkning i inneklima sammenheng Systematisk: 1. Vernerunde foretas minst 1 gang i året. Ved behov, foretas flere. 2. Vernerunden gjennomføres av Rektor, Verneombud, byggdrift

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom Dok.id.: 1.2.2.2.13.3 Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, Utgave: 5.01 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.06.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 7 Retningslinjene

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer