Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS"

Transkript

1 Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1

2 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1 Politikk 2.2 Ansvar og oppgaver i bedriftens HMS - arbeid 2.3 Bedriftshelsetjenesten 2.4 Mål 2.5 Strategien 2.6 Opplæring 3.0 Personalforhold 3.1 Ansettelse 3.2 Alkohol og rusmidler 3.3 Arbeidstøy/verneutstyr 3.4 Allmøter 3.5 Medarbeidersamtaler 4.0 Forebyggende HMS og vernearbeid 4.1 Stoffkartotek 4.2 Personlig verneutstyr 4.3 Førstehjelpsutstyr 4.4 Håndtering av feil og mangler 4.5 Brann og ulykkesberedskap 4.6 Registrering av skade/hendelser og sykefravær 4.7 Handlingsplan og oppfølging av tiltak 4.8 Gjenomgang og vedlikehold av HMS arbeidet 4.9 Sjekkliste for gjennomgang og vedlikehold av HMS - arbeidet 5.0 Hvordan blir vi bedre 5.1 Kartlegging av forhold i bedriften 5.2 Risikovurdering 6.0 Lover og forskrifter 7. 0 Skjemaer 7.1 Innledende HMS- vurdering 7.2 Uønskede hendelser 7.3 HMS informasjon 2

3 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon Miljø og Høytrykk AS Vi driver med industrielt renhold, og utleie av mekanisk personell. Firmaet ble etablert i 1979 og drev da med hovedsakelig høytrykksspyling. De siste årene har det blitt mer utleie av mekanisk personell spesielt til revisjonsstanser. Miljø og Høytrykk kan stille med mekanikere/sveisere/rørleggere/platearbeidere. Alle har minst 4 års erfaring og nødvendige sertifikater. Under er en oversikt over noen av våre kunder og arbeidsoppgaver: Heidelberg Brevik Noretyl Rafnes Yara Porsgrunn Hydro Holmestrand Agility Operations A/S Ineos Rønningen Ineos Rafnes Mekanisk vedlikehold Revisjonsstopp Revisjonsstopp Revisjonsstopp Revisjonsstopp Revisjonsstopp Revisjonsstopp 1.2 Fakta om bedriften Foretaksnummer: Bedriftens navn: Adresse: Bransje: Daglig leder. Regnskapskontor: Miljø og Høytrykk AS Støperibakken 12, 3912 Porsgrunn Mekanisk Magnar Lars Holthe Visma Regnskap Revisor: Solvang Revisjon A/S Bedriftshelsetjeneste: Porsgrunn bedriftshelsetjeneste Verneombud: Jimmy Nesemann Tillitsmann: Marno Gade 3

4 Myndighet og ansvar Styret: Styret er bedriftens øverste myndighet. Daglig leder: Daglig leder er bedriftens utøvende myndighet og har organisasjonsmessig frihet og myndighet som er fastsatt av styret. 1.3 Avtaler med kunden Mellom utleier og kunde skal det før arbeidet starter foreligge en standardkontrakt som skal underskrives av begge. Kontrakten skal inneholde: Varighet Arbeidsoppgaver Ansvarsforhold Antall personer Timepris og overtidspris Spesielle tillegg ved arbeid Betalingsbetingelser Hvilken erfaring som trengs, eventuelt sertifikater Opplæringen skal inngå i bedriftens HMS plan 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strategi 2.1 Politikk Bedriftens politikk for HMS er utarbeidet som et grunnlag for det HMS arbeidet som skal foregå i bedriften. HMS politikken er utarbeidet av ledelsen i forståelse med de ansatte. HMS politikken uttykker betydningen av helse, miljø og sikkerhet i bedriftens daglige virke, og er en forpliktelse som bedriftens ledelse og ansatte må leve opp til i det daglige arbeid. Bedriftens HMS politikk I Miljø og Høytrykk AS skal arbeidet med helse, miljø og sikkerhet vektlegges på lik linje med annen virksomhet. Dette gjelder alle ansatte i bedriften. 4

5 Med dette mener vi: Mennesket er den viktigste ressurs i bedriften, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Bedriften vil ved å vurdere helse, miljø og sikkerhet like høyt som produksjon og økonomi, forbygge ulykker og helseskader og skape trivsel på arbeidsplassen. Helse, miljø og sikkerhet er lønnsomt. Ulykker skjer ikke, de forårsakes. Alle skader kan unngå.s Ledelsen må gå foran i HMS arbeidet. 2.2 Ansvar og oppgaver i bedriftens HMS - arbeid Magnar Lars Holthe har det endelige ansvar for HMS arbeidet i bedriften og tar initiativ til å etablere et systematisk HMS arbeid er ansvarlig for utforming og dokumentasjon av HMS arbeidet fastsetter mål og bestemmer handlingsplaner for HMS signaliser viktigheten av HMS arbeidet pålegger sine underordnede ansvar og oppgaver for HMS Arbeiderne: Medvirke aktivt i og støtte opp de mål, handlingsplaner og tiltak bedriften har for HMS Følger opp og retter seg etter rutiner, prosedyrer og instrukser som er fastsatt for aktuelle arbeidsoppgaver. Er oppmerksom på og melder fra om forhold som har betydning for HMS i bedriften. Får opplæring og tid til å engasjere seg i HMS arbeidet. Følger opp det daglige HMS arbeidet og rapporter forhold av betydning for HMS Deltar i vernerunder sammen med ansvarlig leder. 2.3 Bedriftshelsetjenesten Foretar helsekontroller og målinger av forhold i bedriften som kan ha betydning for de ansattes helse og velferd. Gir råd og veiledning til ledelsen slik at de kan treffe tiltak som forebygger yrkesskade og yrkessykdommer. 5

6 2.4 Mål Det overordnede målet for HMS arbeidet for Miljø og Høytrykk AS er: Ingen ulykker Ingen branntilløp Ingen arbeidsmiljørelateret sykefravær 2.5 Strategien Strategien for HMS arbeidet ved bedriften skal gjøres kjent for våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte i virksomheten. HMS skal fremmes gjennom medvirkning Vernreorganisasjonen skal gis tilstrekkelig myndighet til å fremme konkrete tiltak innen HMS Ledelsen må gå foran med et godt eksempel HMS fremmes gjennom informasjon, motivasjon og kommunikasjon Opplæring og trening er vesentlige virkemidler i HMS arbeidet Gode rutiner, instrukser og prosedyrer og prosedyrer skal sikre HMS 2.6 Opplæring I Miljø og Høytrykk AS har vi oversikt over alle ansatte, deres stilling og ansvarsområder. Oversikten viser også gjennomført opplæring og øvelser. Planlagt opplæring registres i handlingsplanen. Registrering av opplæring utføres av Magnar Lars Holthe Alle ansatte skal gis tilstrekkelig opplæring i HMS. Opplæringen skal være av en slik karakter at hver enkelt ansatt kan løse de oppgaver vedkommende er satt til Dersom utleie til bestemte oppgaver krever egen opplæring, skal opplæring finne sted før eller ved utleien. Opplæringen tas ved Miljø og Høytrykk AS eller i samarbeid med kunden. Denne prosedyren blir foretatt før alle slike operasjoner for å sikre at det gis sikker og god opplæring. Opplæringen i HMS skal være integrert av den totale opplæringsplan Miljø og Høytrykk AS 6

7 3.0 Personalforhold 3.1 Ansettelse Før inngåelse av arbeidsavtale skal det gjennomføres et kort intervju med den aktuelle søker. Det skal sjekkes hvilke sertifikater og eventuelt hvilke kurs vedkommende har. Hvis utenlandsk arbeidstakere skal arbeidstillatelse sjekkes og sjekk språk Norsk Engelsk. Miljø og Høytrykk arbeider etter arbeidsmiljølovens paragrafer. Arbeidsavtaler Firmaet har en del fast ansatte, men ved store stopper må vi prosjektansette. Alle ansatte skal ha en arbeidsavtale som skal inneholde tidsrom for ansettelse, timepris/fastlønn, verneutstyr. Kursing/bindingstid Ved intern/ekstern kursing vil det før kurset starter bli avtalt eventuell bindingstid Fravær Alt fravær registreres hver måned og hva slags fravær. Ved arbeidsrelatert fravær og ved langtidsfravær skal bedriften kontakte personen og la bedriftshelsetjenesten følge opp saken. Skjema over pårørende I tilegg til arbeidsavtaler har vi et skjema som inneholder opplysninger om nærmeste pårørende. 3.2 Alkohol og rusmidler Det er nulltoleranse i virksomheten for å møte på jobb i påvirket tilstand enten av alkohol eller andre rusmidler. 3.3 Arbeidstøy/verneutstyr Miljø og Høytrykk AS holder den ansatte med arbeidstøy og nødvendig verneutstyr. 3.4 Allmøter Virksomheten har allmøter 2 ganger pr år I møtene diskuterer vi aktuelle saker og problemer og helse, miljø og sikkerhet er et fast teama. Referater og handlingsplaner fra disse møtene er en viktig del av bedriftens HMS dokumentasjon. 3.5 Medarbeidersamtaler Virksomheten har medarbeidersamtaler 1 gang pr år. Medarbeidersamtalene gjennomføres av Magnar Lars Holthe 7

8 4.0 Forebyggende HMS og vernearbeid 4.1 Stoffkartotek Miljø og Høytrykk AS har et stoffkartotek med oversikt over helsefarlige og giftige stoffer (produktdatablad på norsk). Vi krever produktdatablad ved innkjøp av disse stoffene og velger stoffer som gir minst helsefare. Alle ansatte er opplært i bruk av stoffkartoteket. Ved bruk av spesielle stoff i samarbeid med kunden vil datablad av disse være oppbevart hos kunden, og opplæring i bruk gitt av kunden Opplæring og oppdatering utføres av: Magnar Lars Holthe Stoffkartotek er plassert i egen perm ved hovedkontor. Aktuelle datablad er i tillegg tilgjengelig der de skal brukes. 4.2 Personlig verneutstyr Alle ansatte har fått utdelt personlig verneutstyr og er informert om når, og hvordan det skal brukes. Verneutstyr skal brukes overalt hvor det er påbudt, brudd på disse bestemmelser kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet. Verneutstyr i bruk i bedriften Ved arbeid som krever spesielt utstyr vil det bli gitt opplæring i utstyret. 4.3 Førstehjelpsutstyr Førstehjelpsutstyr er i en hver tid komplett i henhold til oppsatt liste. De ansatte har gjennomgått en enkel opplæring. Kontroll etterfylling utføres av Rikard Jørgensen 4.4 Håndtering av feil og mangler Dersom virksomhetens rutiner ikke følges og det oppstår nestenulykker, feil eller andre uønskede forhold, skal feilen om mulig rettes straks og meldes nærmeste overordnede. Hensikten er å unngå at noe lignende skjer. Forslag til forbedringer vurderes i samarbeid med dem som blir berørt og kan for eksempel være innskjerping av rutiner, klarere ansvarsforhold eller tekniske forbedringer. Tiltak registreres i handlingsplanen. 4.5 Brann- og ulykkesberedskap 8

9 Den som oppdager brann eller ulykke skal varsle øvrige ansatte. Brannvesen, politi og ambulanse varsles etter behov. Rednings- og slukningsarbeidet startes i samsvar med gitt opplæring til Politi/brannvesen kommer. Ved personskade gis førstehjelp. Øvrige ansatte følger branninstruksen. 4.6 Registrering av skade/hendelser og sykefravær Alle i bedriften melder fra om skader og nestenulykker til Magnar Lars Holthe. Ved yrkessykdom og yrkesskade fyller arbeidsgiver ut skademeldingsskjema A og sender dette til trygdekontoret. Dersom det er mistanke om yrkessykdom melder lege fra til arbeidstilsynet. Sykefraværet i vår bedrift registreres slik at vi kan vurdere hva som kan forbedres for å unngå skader og sykdom. Registreringen av sykefraværet utføres av Magnar Lars Holthe 4.7 Handlingsplan og oppfølging av tiltak Prioritering og planlegging av tiltak gjøres etter kartleggingen av arbeidsoppgaver ute hos kunden. Forslag til forbedringer av rutiner og utstyr diskuteres og prioriteres. Iden grad det er praktisk mulig deltar alle som berøres av de aktuelle arbeidsoppgaver i planleggingen, samt HMS ansvarlig hos kunden og HMS ansvarlig hos Miljø og Høytrykk AS. Vedtatte forslag registreres i handlingsplanen. En person settes opp på planen som ansvarlig for gjennomføringen og tidsfrist for tiltaket. Ansvarlig for oppfølgning av handlingsplan Magnar Lars Holthe 4.8 Gjenomgang og vedlikehold av HMS arbeidet Bedriftens helse-, miljø og sikkerhetsarbeid gjenomgås hvert år innen juni mnd. Daglig leder sammen med verne- og helsepersonell, gjenomgår årlig våre rutiner og bestemmelser i forbindelse med helse, miljø og sikkerhet. I forkant av gjennomgangen foretas en grundig kartlegging. Denne gjennomgangen tar utgangspunkt i sjekklisten under. Oppgaver som skal gjennomføres av våre ansatte og bedriftshelsetjenesten i neste periode, registreres i handlingsplanen. Vernerunder Det er kunden som foretar vernerunden ute hos bedriften og vi deltar hvis ønskelig. 9

10 4.9 Sjekkliste for gjennomgang og vedlikehold av HMS - arbeidet Er bedriftens rutiner gode nok? Blir rutiner og handlingsplaner fulgt opp? Bør noen rutiner kuttes ut? Bør noen nye rutiner utarbeides? Er planlagte tiltak gjennomført innen tidsfristen? Er nødvendige opplæring og øvelse gjennomført Er lover og forskrifter oppdatert? 5.0 Hvordan blir vi bedre Vi har rutiner for å kartlegge og forbedre helse miljø og sikkerhetsstandarden i bedriften vår. Hensikten er å avdekke feil og mangler som ikke nødvendigvis blir fulgt opp i det daglige. Bedriftens ansatte, samt verne- og helsepersonale, deltar aktivt i dette arbeidet. 5.1 Kartlegging av forhold i bedriften Daglig diskusjoner og beslutninger som tas på sparket, er en viktig del av bedriftens forbedringsarbeid. I tillegg har vi følgende rutiner for å fange forbedringsområder i bedriften. 5.2 Risikovurdering Bedriftens HMS arbeid er basert på en risikovurdering av den virksomheten vi driver. Ved hvert nytt oppdrag ute hos en nåværende eller ved en ny kunde vil det bli foretatt en risikovurdering av HMS ansvarlig i samarbeid med den ansvarlige HMS leder ved bedriften/kunden. Risikovurderingen går ut på at vi forsøker å besvare følgende spørsmål: Hva kan gå galt Hvilke uønskede forhold, skader og ulykker kan ramme ansatte, kunder eller omgivelser Hvilke konsekvenser kan det få Hva kan vi gjøre for å hindre dette Hvordan kan vi redusere konsekvensene hvis noe skjer Definere ansvarsforhold 6.0 Lover og forskrifter 10

11 Vi har de lover og forskifter som gjelder for vår bedrift og har rutiner for oppdatering. Oppdatering utføres av Magnar Lars Holthe Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (Arbeidsmiljøloven) Forskrifter: Forskrifter om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Varmt arbeid Tekniske innretninger Verneombud og arbeidsmiljøutvalg Støy på arbeidsplassen Produktdatablad for kjemiske stoffer og produkter og stoffkartotek i virksomheten Hvilke virksomheter skal ha verne- og helsepersonale Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen Sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen Arbeid i tanker 7. 0 Skjemaer 7.1 Innledende HMS- vurdering 11

12 7.2 Uønskede hendelser 12

13 7.3 HMS informasjon 13

14 14

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-håndbok For utleide medarbeidere i Manpower Mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse: 1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower

Helse, miljø og sikkerhet. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower Helse, miljø og sikkerhet HMS-håndbok For utleide medarbeidere i Manpower INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse: 1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer