Forsikringssvindel i Norge svikrapport april Rapport for 2013-tall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringssvindel i Norge svikrapport 2014. 8. april 2014. Rapport for 2013-tall"

Transkript

1 Forsikringssvindel i Norge svikrapport april 2014 Rapport for 2013-tall

2 Forsikring bygger på et gjensidig tillitsforhold mellom kunde og selskap, der det legges til grunn at kunden oppgir korrekte og ærlige opplysninger både ved kjøp av forsikring og ved skadeoppgjør. Erfaring fra konkrete saker, samt publikumsundersøkelser, viser imidlertid at dette ikke alltid er tilfelle. Hvert år svindles forsikringsnæringen for betydelige beløp. Bransjen antar at kun en liten del av forsikringsbedrageriene blir avdekket og at det finnes store mørketall. Frode Bjeglerud, fagdirektør Økonomisk kriminalitet 2

3 Innhold 1. Innledning Avdekkede svik innen skadeforsikring privat... 4 a) Personbil... 6 b) Innbo løsøre... 7 c) Reiseforsikring Avdekkede svik innen skadeforsikring næringsliv og landbruk Avdekkede svik innen person- og livsforsikring... 10

4 1. Innledning Forsikringsbedrageri er definert som økonomisk kriminalitet. Det er en formues forbrytelse som går ut på å skaffe seg selv eller andre en uberettiget vinning ved å lure eller forlede noen til å foreta en handling som påfører dem et tap eller fare for tap. Forsikringsbedragerier omhandles i straffeloven 272. Innen forsikringsavtaleloven (FAL) brukes ofte begrepet svik for å betegne det samme forholdet. I dagligtale omtales både bedragerier og svik ofte som svindel. Forsikringssvindel utføres ofte i form av arrangerte skader, overdrevet skademelding, eller melding om en skade som ikke har skjedd. Det gjennomføres også svindel ved bevisst å oppgi uriktige opplysninger ved kjøp av forsikring, såkalt svik ved tegning/avtaleetablering. Et typisk eksempel på dette er når en kunde kjøper en uføreforsikring, og holder tilbake opplysninger om alvorlig sykdom. Selskapene erfarer at det ved svik i tegningsøyeblikket, før eller senere kan komme et uberettiget krav om erstatning. Forsikringsbransjen bruker store ressurser på å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet, herunder svindel og hvitvasking. Det er en klar forutsetning at hensynet til alle ærlige kunder skal stå i sentrum når forsikringssvindel Hensynet til ærlige kunder står i sentrum når forsikringssvindel skal bekjempes. skal bekjempes. Dette for at ærlige kunder ikke skal betale høyere premie enn nødvendig. Selskapenes ansvar er først og fremst å forebygge svindel ved at selskapene setter fokus på høyrisikokunder ved avtaleinngåelsen samt ved å utrede mulige forsikringsbedragerier. Dette er i tråd med ønske fra publikum og myndighetene, som betegner denne typen lovbrudd som et samfunnsproblem. Et eksempel på dette kan være følgende; En kunde melder om tyveri av en verdifull klokke. Kunden kan ikke dokumentere kjøpet med kvittering eller kontoutskrift, og sier at klokken er betalt kontant. Kunden kan ikke sannsynliggjøre kontantene og opprinnelse. En slik sak må rapporteres til Økokrim. Finans Norge vil i 2014 ha fokus på å øke kompetansen i bransjen på dette feltet, blant annet ved å arrangere kurs innen risikovurdering og hvitvasking. Kriminalitetsutviklingen og avdekking av nye trender innen forsikringsbedrageri krever kontinuerlig fokus på forebygging. Det siste året har ordet arbeidsmarkedsrelatert kriminalitet blitt tatt i bruk. Uttrykket favner mye mer enn lovbrudd i fysisk arbeidsmiljø. Det handler om grov sosial dumping, svart omsetning og at kriminell virksomhet infiltreres i legitim virksomhet. Denne typen kriminalitet rammer også forsikringsbransjen. I samarbeid med andre samfunnsaktører vil bransjen intensivere sitt arbeid med å avdekke svindel relatert til arbeidsmarkedet. Forsikringsselskapene avdekket i 2013 en rekke saker knyttet til uføresvindel innen yrkesskader. Arbeidet med å forebygge og avdekke svindel i yrkesskader vil fortsette inn i 2014, og vil synliggjøres i de kommende års rapporter. 1

5 Tallmaterialet i rapporten er innhentet fra forsikringsselskaper som er medlemmer i Finans Norge. Det er kun saker som er avdekket som svik i henhold til forsikringsavtaleloven (FAL) som presenteres i rapporten. Antall avdekkede svikforsøk Forsikringsbransjen har, med henvisning til forsikringsavtaleloven (FAL), avslått 623 saker innen skadeforsikring og 431 saker innen person- og livsforsikring i Av de totalt 1054 sakene er 155 politianmeldte. Det totale kravet for de avslåtte sakene var 561,6 millioner kr. Innen person- og livsforsikring er det foretatt et skille mellom antall personer der det er avdekket svik og antall sviksaker, og i 2013 var det 272 personer som i alt hadde 431 sviksaker (dekninger i person- og livsforsikring). Det er ikke mulig å foreta tilsvarende oppsplitting for skadeforsikring, selv om det også her kan være tale om at en enkelt person kan ha fått avslag om erstatning på flere områder. Tabell 1 Saker næringen har avslått iht. FAL i 2013, og antall saker politianmeldt iht. Str.l Antall saker Politianmeldt Beløp *) Totalt ,6 mill. kr *) Det totale kravet som er avslått må tolkes med noe forsiktighet og endring fra år til år vil kunne variere mye. Innenfor skadeforsikring er dette beløpet stort sett et anslag på et erstatningsbeløp, mens det på person og livsforsikring som oftest er knyttet til svik ved inngåelse av forsikringen. Figur 1 Totalt antall avdekkede svik avslått iht. FAL, og antall som er politianmeldt iht. Str.l Str.l 272 FAL

6 For de i alt sakene der det ble avdekket svik i 2013, var 59 prosent skadeforsikring (inkludert næringsliv) og 41 prosent var person- og livsforsikring. Det er langt flere forsikringsavtaler og forsikringstilfeller innenfor skadeforsikring enn innenfor livsforsikring. Samtidig har innsatsen for å avdekke svik blitt forsterket innen person og livsforsikring de senere årene. Slik at når det gjelder avdekket svikbeløp, var fordelingen stikk motsatt; 20 prosent var på skadeforsikringer, mens hele 80 prosent var på person- og livsforsikring. Figur 2 Totalt antall avdekkede svik i 2013 og avslått svikbeløp. Skade næringsli v/ landbruk ; 35 Skade privat; 588 Antall svik 2013 Livsforsikrin g; 431 Skade Avslått erstatning mill kr næringsli v/ landbruk ; 26,2 Skade privat; 87,8 Livsforsikrin g; 447,6 Figur 3 Totalt avdekkede svik i 2013 fordelt på kjønn samlet for person og livsforsikring og skadeforsikring. Hvem begår svindelen - kjønn Kvinne 32 % Mann 68 % Av figuren over vises at 32 prosent av tilfellene er utført av kvinner. Gjennom de seneste årene ser det ut til at det blir mer og mer likestilling også her! I det etterfølgende vises mer spesifikasjon inndelt i tre hovedavsnitt; ett for privatforsikringer innen skadeforsikring, ett for næringsliv og landbruk innen skadeforsikring, og ett for personog livsforsikring. 3

7 2. Avdekkede svik innen skadeforsikring privat Tabell 1 - Bransjefordeling avdekkede svikforsøk (saker) privatforsikring. Prosentandel Bransjegruppe Personbil/varebil 46,9 49,3 41,9 40,3 37,4 Innbo/løsøre 25,1 21,3 26,8 24,4 26,7 Reiseforsikring 15,3 13,3 18,5 18,6 23,5 Bygning 4,5 6,1 5,1 9,0 6,8 Fritidsbåt 3,1 2,5 2,4 3,0 3,4 Spesielle verdigjenstander 1,1 2,5 0,8 2,1 0,9 Annet/ukjent 4,0 5,0 4,5 2,6 1,4 Sum Privat I 2013 var det i alt 588 saker der det ble avdekket svik innen privatforsikring med til sammen 88 millioner kr i avslått beløp. Det vil si at nesten kr ble forsøkt svindlet per sak. Antall avdekkede svik vil gjenspeile hvilket fokus forsikringsselskapene har på et område og hvor stort potensielt volum bransjen eller dekningen utgjør. Siden hovedtyngden av avslåtte svik skjer ved melding av skade, vil andelen av avdekkede svik innen bilforsikring være stor siden det er flest meldte skader her. Hovedsakelig ble svikforsøkene avdekket internt i selskapet, vesentlig via FOSS-registeret med 96 prosent av sakene i 2013, mens politiet sto for 1 prosent og øvrige tips sto for rundt 3 prosent. (FOSS er et fellesregister hvor innmeldte skadesaker skal registreres. FOSS kan kun brukes ved registrering av skadesak, ved oppslag; én gang ved registrering og eventuelt én gang ved utbetaling av skaden.) Figur 1 Hvordan ble svindel forsøkt i fordeling av de hyppigst forekommende tilfellene. 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Type svindel de hyppigst forekommende tilfellene Påplussing/ utnytte et reelt skadetilfelle Arrangert skade Meldt fors.tilfelle som ikke har skjedd Endret hendelsesforløp Overdreven skademeldin g Uriktige opplysninger ved tegning Oppga for høy verdi Tilbakedatert skade Prosentfordeling antall 18% 15% 14% 11% 9% 9% 4% 3% 4

8 Innen private forsikringer er det flest tilfelle av at svindelen avdekkes på skader som er påplusset eller utnyttet, og nest hyppigst er skaden arrangert. Figur 2 Prosentandel avdekkede svik i 2013 fordelt på kjønn. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 73% Antall svik 27% 80% 20% Anslått svindelbeløp Mann Kvinne Av figuren over ser en at menn forsøker å svike for høyere erstatningsbeløp enn kvinnene. Andelen kvinner som blir avdekket som forsikringssvindlere kan se ut til å være økende; for et par år siden sto kvinnene for 25 prosent av antall avdekkede svik, mens de nå i 2013 sto for 27 prosent av tilfellene. Fortsatt er det litt forskjell mellom kjønnene på metoden som anvendes ved forsikringssvindel; mennene arrangerer skade hyppigst, mens kvinnene utnytter en allerede inntruffet skade ved at skadeomfanget overdrives eller påplusses. For mennenes del er det også flere som svindler på bilskadene enn det kvinnene gjør. Kvinnene har en overvekt av svindel på reise og innbo. Figur 3 Prosentfordeling avdekkede svikforsøk i 2013 fordelt på alder og kjønn. 35% 30% 25% 20% 15% 10% Mann Kvinne Snitt privat 5% 0% yngre enn 20 år år år år 50 år og eldre 5

9 Av figuren over ser en at kvinnene er jevnt over noe eldre enn mennene når de forsøker å svindle forsikringsselskapene og blir avslørt. Flertallet av kvinnene er i aldergruppe år, mens flertallet av mennene er i aldersgruppe år. I 60 prosent av tilfellene er forsikringssvindleren en person som er i arbeid, og det er 13 prosent som er uføre og tilsvarende andel som er arbeidsløse. a) Personbil Tabell 2 Skadetype for personbil/varebil. Prosentandel Tyveri av 39,5 38,6 32,6 30,9 35,9 Materiell skade 26,4 14,7 20,1 21,0 23,2 Ytre påvirkning/kasko 17,6 19,7 24,5 24,1 23,6 Brann 8,1 6,6 6,4 7,9 7,7 Tyveri fra 4,2 3,5 3,4 3,4 1,4 Dokumentfalsk 1,5 0,8-0,3 0,5 Ulykke m/personskade 1,1 2, Annet 1,1 7,7 9,4 6,2 3,2 Innbrudd 0,8 1,9 1,0 1,0 - Hærverk 0,8 1,5 1,7 2,7 3,2 Redning - 0, Ansvar - 1,9 1,0 2,4 1,4 I 2013 ble det avdekket 220 svik innen person-/varebil og med et erstatningskrav for disse sakene på 23 millioner kr. Det vil si at i snitt ble det svindlet for kr per sak. Det var hyppigst avdekket svik i forbindelse med tyveri av motorvogn. Rundt 20 prosent av sviksakene var i tilknytning til arrangerte biltyverier, og i nesten 20 prosent av tilfellene er det påplusset en allerede oppstått skade. 6

10 b) Innbo løsøre Tabell 3 Skadetype for innbo/løsøre. Prosentandel Tyveri (av og fra) 44,8 41,1 41,9 36,4 32,5 Innbrudd 18,2 25,9 14,7 20,5 22,3 Brann 9,1 14,3 9,9 7,4 9,6 Materiell skade 8,4 7,1 12,0 7,4 15,9 Vannskade 7,0 2,7 5,8 0,6 7,0 Ytre påvirkninger 5,6 2,7 4,7 18,2 3,8 Annet 2,8 4,4 6,3 7,2 5,1 Ran 2,1 0,9 4,2 2,3 1,3 Hærverk 1,4 0,9 0,5-0,6 Som for person-/varebil er det hyppigst avdekket svik i forbindelse med tyveri og innbrudd. I 2013 ble det avdekket 157 svik innen dette området og med et erstatningskrav på 24 millioner kr. Dette betyr at i snitt ble det forsøkt svindlet for kr, hvorav brannskadene hadde det høyeste snittbeløpet som ble forsøkt svindlet med nesten kr, mens på innbrudd og tyveri var det nesten kr per tilfelle. c) Reiseforsikring Tabell 4 Skadetype for reiseforsikring. Prosentandel Tap/tyveri av reisegods 63,6 60,0 62,1 66,4 73,7 Ulykke/sykdom 26,1 24,3 25,8 19,4 11,7 Materiell skade 2, Ran 2,3 5,7 3,8 3,0 4,4 Innbrudd 1,1 1,4-3,0 - Dokumentfalsk 1,1 1,4-3,0 2,2 Annet 3,5 7,1 8,3 5,2 8,0 Også innen reiseforsikring var det hyppigst svik i forbindelse med tyveri/tap av reisegods. Av i alt 137 sviktilfelle i 2013 var 100 i tilknytning til tap/tyveri av reisegods. I tillegg var det 16 svik i forbindelse med ulykke/sykdom under fritidsreise. Dette kan f. eks. dreie seg om personer som var syke før selve reisen ble påbegynt. I snitt ble det forsøkt svindlet for drøyt kr per tilfelle på ulykke/sykdom, mens det for tyveri/tap av reisegods var litt rundt kr per tilfelle. I nesten halvparten av tilfellene er skadestedet i Norge. 7

11 3. Avdekkede svik innen skadeforsikring næringsliv og landbruk Figur 1 Antall avdekkede svikforsøk næringsliv/landbruk Innen næringsliv og landbruk ble det i 2013 avslått erstatningsbeløp med til sammen 26,2 millioner kr som ga et snitt på nesten kr per sak. Det er viktig å være klar over at når det gjelder yrkesskadesakene, så er dette i langt de fleste tilfeller privatpersoner som forsøker å svike sin egen arbeidsgiver, trygdevesenet og forsikring. Med andre ord så er det ikke næringslivet som er svindleren, men på grunn av at produktet som sådan blir solgt og behandlet i bransjesegmentet næringsliv følger også sviksakene statistisk på dette området. Tabell 1 - Bransjefordeling avdekkede svikforsøk næringsliv/landbruk. Angitt i prosent Personbil/varebil 23,9 30,0 39,0 50,0 31,4 Næringsvirksomhet 19,7 25,0 31,7 22,9 31,4 Transport 12,7 7,5-2,9 - Yrkesskade 26,7 2,5 2,4 4,3 11,4 Reiseforsikring 11,3 2,5 7,3 4,3 22,9 Innbo/løsøre 4,2 2,5 4,9 2,9 2,9 Landbruk 0 10,0 7,3 2,9 - Traktor/arbeidsmaskin - 15,0-1,4 - Husdyr - - 2,4 - - Annet 1,5 5,0 4,9 8,5-8

12 Av de 35 avdekkede svikene i 2013, var det 10 som ble forsøkt ved å framsette påstand om tyveri, innbrudd eller hærverk, 11 saker dreide seg om kasko eller annen materiell skade og 3 tilfelle av brannskader. Innenfor næringsliv er de fleste svikforsøkene i forbindelse med et skadetilfelle, ofte i form av at en skade meldes som ikke har skjedd, at erstatningen blir påplusset ved et reelt skadetilfelle eller overdreven skademelding. Antall avdekkede svik for 2013 er få, slik at en fordeling på ulike typer og forklaringer, vil være litt tilfeldige. Nedenfor i figuren er det derfor vist de to siste årenes fordeling på hvordan svindelen ble utført. Figur 2 Hvordan svindelen ble forsøkt utført i 2012 og 2013 næringsliv/landbruk. Hvordan skjedde svindelen Annet 26 % Arrangert skade 9 % Påplussing/ utnytte et reelt skadetilfelle 12 % Uriktige opplysninger ved tegning 7 % Overdreven skademelding 16 % Meldt fors.tilfelle som ikke har skjedd 19 % Endret hendelsesforløp 11 % Rundt 90 prosent av svikene er avdekket internt via FOSS-registeret. 9

13 4. Avdekkede svik innen person- og livsforsikring Denne delen av rapporten omfatter personforsikringer. Med personforsikring menes livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring, se for øvrig lov om forsikringsavtaler (FAL) 10-1, lovens del B. Yrkesskade inngår under næringsliv/landbruk. Selskapene rapporterer personforsikringssaker som er avslått med begrunnelse i svik. Registreringene gjelder avslag både ved avtaleetablering (tegning) og ved oppgjør, jf. FAL 12-12, Tallene for svik avdekket ved avtaleetablering bør tolkes med noe forsiktighet. Beløpene i svik avdekket ved avtaleetablering er av den grunn ikke knyttet til faktiske tap, men er beløp som kunne blitt utbetalt dersom svindelforsøket ikke hadde blitt avdekket. Det forebyggende arbeidet ved avdekking av svik ved avtaleinngåelsen medfører store besparelser for selskapene, og kommer kunden til gode ved reduserte premier. Ved sammenligning med tidligere års statistikker gjøres det også oppmerksom på at det er flere selskap som inngår i rapporteringen for årene 2005 og senere, enn for de tidligere år. Tabellene i dette kapittelet viser tall fra og med året Tall for tidligere år er ikke sammenlignbare på detaljnivå. Figur 1 - Antall avdekkede sviktilfeller Grafen viser totalt antall sviktilfeller. Ett sviktilfelle kan gjelde flere dekninger. I 2013 ble det innen person- og livsforsikring avdekket i alt 272 tilfeller av svik. Disse tilfellene omfattet 431 dekninger. Den totale kroneverdien av saker avdekket i 2013 er 447,6 millioner kroner. I 2013 ble to saker politianmeldt. Selskapene legger ned store ressurser for å forebygge og avdekke svik. Det er kun unntaksvis at saker avdekkes ved hjelp av tips fra eksterne. 10

14 ROFF (Register over forsikringssøkere og forsikrede) som administreres av Finans Norge er et viktig verktøy i selskapenes arbeid for å avdekke svik. Personforsikringer gitt på spesielle vilkår og avslag på søknad om forsikring registreres i ROFF. ROFF inneholder ikke helseopplysninger, men disse kan hentes fra forsikringsselskapet etter fullmakt fra forsikringssøker. Figur 2 Antall avdekkede svik pr. dekning *inkludert premiefritak De fleste sviktilfellene som ble avdekket i 2013 var innen individuell uførepensjon. Individuell uførepensjon representerte 35 prosent av alle dekninger, og 46 prosent av totalbeløpet. Størrelsen på avdekkede svik innen hver bransje kan variere fra år til år både i antall og beløp. Det kan være flere årsaker til disse variasjonene, men en av faktorene som spiller inn er hvor selskapene velger å ha fokus. Tabell 1 - Avdekket svikbeløp pr. dekning i mill.kr Individuell uførekapital* 73,4 87,9 97,5 88,1 Individuell kapital død 43,3 75,8 130,5 64,9 Individuell pensjon* 52,4 110,0 82,1 206,6 Gruppeliv 14,8 24,5 30,6 39,9 Barneforsikring 10,9 22,7 8,5 4,0 Kritisk sykdom 5,7 7,9 15,8 10,5 Kollektiv pensjon ,8 Annet 12,2 0,3 4,9 15,8 *inkludert premiefritak 11

15 Individuell uførekapital og individuell uførepensjon utgjorde i 2013 til sammen 69 prosent av alle dekninger og 66 prosent av totalt avdekket beløp. Langt færre saker med dekning individuell dødsrisiko ble avdekket i 2013 enn Gjennomsnittsbeløp per dekning er også lavere i 2013 enn året før. Antallet saker var i 2013 tilbake på samme nivå årene før For 2013 utgjorde individuell dødsrisiko 12 prosent av alle dekninger. I 2013 er det for første gang rapportert sviktilfeller innen uførepensjon i kommunal sektor. Disse utgjorde to prosent av de totale dekningene og fire prosent av det totale beløpet som er registrert for sviktilfeller innen person- og livsforsikring. Samleposten «Annet» inneholder for 2013 kollektive avtaler med relativt høye summer klassifisert som andre personforsikringer og annen ulykke sykdom. Figur 3 - Antall avdekkede svik fordelt etter kjønn Kvinner 43 % Menn 57 % Det avdekkes flere svik utført av menn enn svik utført av kvinner. I 2013 sto menn for 57 prosent av alle avdekkede sviktilfeller innen person- og livsforsikring. Menn sviker gjennomsnittlig for noe høyere beløp enn kvinner. Avdekkede sviktilfeller blant menn utgjorde i millioner kroner. Det tilsvarer 60 prosent av det totale beløpet for sviksaker innen person- og livsforsikring. 12

16 Figur 4 - Antall avdekkede svik fordelt etter kjønn og alder Menn Kvinner Figuren over viser at både blant kvinner og menn er det aldersgruppen år som står for de fleste tilfellene av svik som avdekkes. Menn er overrepresentert i de fleste aldersgrupper. For aldersgruppen år er det ikke tilfellet. Innen denne aldersgruppen sto kvinner for 55 prosent av avdekkede sviktilfeller i Figur 5 - Antall avdekkede svik etter arbeidsstatus Student 3 % Selvst.nær.dr. 6 % Annet 4 % Arbeidsløs 2 % Arbeidsufør 28 % Arbeidstaker 57 % De aller fleste som avdekkes for svik innen person- og livsforsikring har status arbeidstaker. Denne gruppen var representert i 57 prosent av alle avdekkede tilfeller i Sysselsatte 13

17 (arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende) sto for 63 prosent av de avdekkede tilfellene av svik i En noe høyere andel av menn er arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, mens kvinner er noe høyere representert i andel av arbeidsuføre. Tabell 2 - Antall avdekkede svik etter kundeforholdets varighet år år år Mer enn 5 år Totalt Av gruppen personer som avdekkes for svik er de som har et kortvarig kundeforhold stadig økende. Personer med kundeforhold mellom 0 og ett år sto for hele 51 prosent av alle sakene som ble avdekket i Over 54 prosent av andelen menn befinner seg i denne kategorien. Relativt sett er det dobbelt så stor andel av kvinner enn menn som har hatt et kundeforhold mellom ett og tre år. For øvrig er det ikke stor kjønnsmessig forskjell på adferden. De «trofaste kundene» som har et kundeforhold på mer enn fem år sto for 26 prosent av de avdekkede sviktilfellene i 2013, med lik andel blant kvinner og menn. Figur 6 - Når avdekkes svikforsøket? Erstatning 5 % Erstatning - utført ved etablering 40 % Etablering 55 % 14

18 Selskapene har stort fokus på å avdekke tilfeller av svik allerede ved tegning. Figuren over viser at 55 prosent av avdekkede sviktilfeller i 2013 var avdekket ved tidspunktet for tegning av forsikring. 45 prosent av tilfellene av svik ble avdekket ved erstatningstidspunktet, men i hele 40 prosent av disse tilfellene er sviket allerede utført ved tegning av forsikringen ved å gi uriktige opplysninger i helseerklæring. Det vil si at 95 prosent av sviktilfellene utføres ved tegningstidspunktet. Figur 7 - Antall avdekkede svik etter fylke Antall avdekkede svik fra 2011 til 2013 er illustrert fylkesvis i figuren over. Det er relativt store svingninger fra år til år i antall avdekkede svik innen ulike fylker. Det gjelder også for I fylkene Akershus, Buskerud, Oslo, Sør-Trøndelag og Østfold ble det i 2013 avdekket flest tilfeller av svik. Disse tilfellene utgjorde 47 prosent av det totale antall tilfeller avdekket på landsbasis. 15

Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 2015

Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 2015 Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 215 Innhold Fakta om skadeforsikring Skadeforsikringer er i motsetning til livsforsikring, vanligvis avgrenset til ettårige forsikringsavtaler. KAPITTEL 1 KAPITTEL

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Rapport Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Politidirektoratet Januar 2007 Design: Degrafo ISBN 978-82-92524-19-0 POD publikasjon 2007/01 Seksjon for analyse og forebygging Tendenser

Detaljer

Utkast til høringsnotat og forskrift om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer

Utkast til høringsnotat og forskrift om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer FINANSTILSYNET SIDE 2 AV 15 Utkast til høringsnotat og forskrift om utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer Innledning Forsilaingsvirksomhetsloven 12-17 (ikke satt i kraft) gir anvisning på at

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjon... 3 Bakgrunn... 7 Problemstilling... 7 Mål ... 8 Metode og datagrunnlag... 8 Omkomne i brann...

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjon... 3 Bakgrunn... 7 Problemstilling... 7 Mål ... 8 Metode og datagrunnlag... 8 Omkomne i brann... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjon...3 1 Bakgrunn...7 2 Problemstilling...7 3 Mål...8 4 Metode og datagrunnlag...8 5 Omkomne i brann...9 5.1 Statistikkgrunnlag...9 5.2 Sammenligning av antall

Detaljer

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Opplysningsplikten og forsømmelse av denne Kandidatnummer: 591 Leveringsfrist: 250409 Til sammen 14265 ord 15.07.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 8. november 21 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember Innholdsfortegnelse. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet pr. 31.

Detaljer

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013

Straffesakstall, 1. halvår 2008-2013 Straffesakstall, første halvår. Straffesakstall, - Side 1 av 21 Innhold Innledning...3 Kriminalitetsutviklingen...3 Forbrytelser...4 Anmeldte forbrytelser -...5 Vinningsforbytelser...6 Simple tyverier...7

Detaljer

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter

Geir Veland og Bjørn Andersen. Finansnæringen i Norge. Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Geir Veland og Bjørn Andersen Finansnæringen i Norge Betydning, omfang og utviklingsmuligheter Fafo-rapport

Detaljer

NFFs Forsikringer 2015 1

NFFs Forsikringer 2015 1 NFFs Forsikringer 2015 1 KJÆRE MEDLEM! Som en del av vår medlemsservice kan du få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på NFFs forsikringskontor. Dette kan avdekke om du er dobbeltforsikret, har

Detaljer

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge

TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge TENDENSER I KRIMINALITETEN Utfordringer i Norge 2014 FORORD Tendenser i kriminaliteten. Utfordringer i Norge er en videreføring av tilsvarende rapporter som er utgitt av Politidirektoratet i 2003, 2007

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet.

Håndtering av yrkesskadesaker. Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag. www.utdanningsforbundet. Håndtering av Veiledningshefte for tillitsvalgte og ansatte i Utdanningsforbundets lokal- og fylkeslag www.utdanningsforbundet.no Håndtering av 1. Innledning 2. Hva er en yrkesskade? 3. Første skritt 4.

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Notat 2005-020. Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene

Notat 2005-020. Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene Notat 2005-020 Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene ECON-notat nr. 2005-020, Prosjekt nr. 43630 RSA/ROS/pil, RAR, 29. mars 2005 Offentlig Forsikringsmeglernes

Detaljer

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring

FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring FAGPLAN Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring 1 : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM fagplanen 1.1. bakgrunn og formål MED godkjenningsordningen 5 1.2. MÅL MED KUNNSKAPSPRØVEN 5 1.3.

Detaljer

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET

FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET FAGPLAN I PERSONFORSIKRING for PRIVATMARKEDET : InnHOLD DEL 1 INFORMASJON OM FAGPLANEN 4 : 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED FAGPLANEN 4 : 2. OVERSIKT OVER INNHOLD 4 : 3. MÅLET ER PRESTASJONSKOMPETANSE 6 : 4.

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet

Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet Dokument 3:6 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

godt å vite godt å vite Kjære medlem! Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil. Medlemsforsikringer 2013 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor skal være en trygghet for deg og sikre at du får gode forsikringsordninger. Gjennom anbudsrundene gjeldende for 2013 har

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle.

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47 er i disse vilkår likestilt med ektefelle. Avtalenr Gruppeforsikring.: GRP0010661 Avtalenr. Familieulykkesforsikring: 5918664 Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis NOF Gruppeforsikring med ulykkesforsikring Kritisk Sykdom, dødsfalls-, uføreforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Trendrapport hvitvasking 2011 Enheten for finansiell etterretning

Trendrapport hvitvasking 2011 Enheten for finansiell etterretning Trendrapport hvitvasking 2011 Enheten for finansiell etterretning Innhold : Sammendrag : 5 : Innledning : 9 : Datagrunnlag : 13 : Hvordan utføres hvitvasking? : 15 Hvilke tjenestetilbydere kan misbrukes?

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer