Forsikringssvindel i Norge svikrapport april Rapport for 2013-tall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringssvindel i Norge svikrapport 2014. 8. april 2014. Rapport for 2013-tall"

Transkript

1 Forsikringssvindel i Norge svikrapport april 2014 Rapport for 2013-tall

2 Forsikring bygger på et gjensidig tillitsforhold mellom kunde og selskap, der det legges til grunn at kunden oppgir korrekte og ærlige opplysninger både ved kjøp av forsikring og ved skadeoppgjør. Erfaring fra konkrete saker, samt publikumsundersøkelser, viser imidlertid at dette ikke alltid er tilfelle. Hvert år svindles forsikringsnæringen for betydelige beløp. Bransjen antar at kun en liten del av forsikringsbedrageriene blir avdekket og at det finnes store mørketall. Frode Bjeglerud, fagdirektør Økonomisk kriminalitet 2

3 Innhold 1. Innledning Avdekkede svik innen skadeforsikring privat... 4 a) Personbil... 6 b) Innbo løsøre... 7 c) Reiseforsikring Avdekkede svik innen skadeforsikring næringsliv og landbruk Avdekkede svik innen person- og livsforsikring... 10

4 1. Innledning Forsikringsbedrageri er definert som økonomisk kriminalitet. Det er en formues forbrytelse som går ut på å skaffe seg selv eller andre en uberettiget vinning ved å lure eller forlede noen til å foreta en handling som påfører dem et tap eller fare for tap. Forsikringsbedragerier omhandles i straffeloven 272. Innen forsikringsavtaleloven (FAL) brukes ofte begrepet svik for å betegne det samme forholdet. I dagligtale omtales både bedragerier og svik ofte som svindel. Forsikringssvindel utføres ofte i form av arrangerte skader, overdrevet skademelding, eller melding om en skade som ikke har skjedd. Det gjennomføres også svindel ved bevisst å oppgi uriktige opplysninger ved kjøp av forsikring, såkalt svik ved tegning/avtaleetablering. Et typisk eksempel på dette er når en kunde kjøper en uføreforsikring, og holder tilbake opplysninger om alvorlig sykdom. Selskapene erfarer at det ved svik i tegningsøyeblikket, før eller senere kan komme et uberettiget krav om erstatning. Forsikringsbransjen bruker store ressurser på å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet, herunder svindel og hvitvasking. Det er en klar forutsetning at hensynet til alle ærlige kunder skal stå i sentrum når forsikringssvindel Hensynet til ærlige kunder står i sentrum når forsikringssvindel skal bekjempes. skal bekjempes. Dette for at ærlige kunder ikke skal betale høyere premie enn nødvendig. Selskapenes ansvar er først og fremst å forebygge svindel ved at selskapene setter fokus på høyrisikokunder ved avtaleinngåelsen samt ved å utrede mulige forsikringsbedragerier. Dette er i tråd med ønske fra publikum og myndighetene, som betegner denne typen lovbrudd som et samfunnsproblem. Et eksempel på dette kan være følgende; En kunde melder om tyveri av en verdifull klokke. Kunden kan ikke dokumentere kjøpet med kvittering eller kontoutskrift, og sier at klokken er betalt kontant. Kunden kan ikke sannsynliggjøre kontantene og opprinnelse. En slik sak må rapporteres til Økokrim. Finans Norge vil i 2014 ha fokus på å øke kompetansen i bransjen på dette feltet, blant annet ved å arrangere kurs innen risikovurdering og hvitvasking. Kriminalitetsutviklingen og avdekking av nye trender innen forsikringsbedrageri krever kontinuerlig fokus på forebygging. Det siste året har ordet arbeidsmarkedsrelatert kriminalitet blitt tatt i bruk. Uttrykket favner mye mer enn lovbrudd i fysisk arbeidsmiljø. Det handler om grov sosial dumping, svart omsetning og at kriminell virksomhet infiltreres i legitim virksomhet. Denne typen kriminalitet rammer også forsikringsbransjen. I samarbeid med andre samfunnsaktører vil bransjen intensivere sitt arbeid med å avdekke svindel relatert til arbeidsmarkedet. Forsikringsselskapene avdekket i 2013 en rekke saker knyttet til uføresvindel innen yrkesskader. Arbeidet med å forebygge og avdekke svindel i yrkesskader vil fortsette inn i 2014, og vil synliggjøres i de kommende års rapporter. 1

5 Tallmaterialet i rapporten er innhentet fra forsikringsselskaper som er medlemmer i Finans Norge. Det er kun saker som er avdekket som svik i henhold til forsikringsavtaleloven (FAL) som presenteres i rapporten. Antall avdekkede svikforsøk Forsikringsbransjen har, med henvisning til forsikringsavtaleloven (FAL), avslått 623 saker innen skadeforsikring og 431 saker innen person- og livsforsikring i Av de totalt 1054 sakene er 155 politianmeldte. Det totale kravet for de avslåtte sakene var 561,6 millioner kr. Innen person- og livsforsikring er det foretatt et skille mellom antall personer der det er avdekket svik og antall sviksaker, og i 2013 var det 272 personer som i alt hadde 431 sviksaker (dekninger i person- og livsforsikring). Det er ikke mulig å foreta tilsvarende oppsplitting for skadeforsikring, selv om det også her kan være tale om at en enkelt person kan ha fått avslag om erstatning på flere områder. Tabell 1 Saker næringen har avslått iht. FAL i 2013, og antall saker politianmeldt iht. Str.l Antall saker Politianmeldt Beløp *) Totalt ,6 mill. kr *) Det totale kravet som er avslått må tolkes med noe forsiktighet og endring fra år til år vil kunne variere mye. Innenfor skadeforsikring er dette beløpet stort sett et anslag på et erstatningsbeløp, mens det på person og livsforsikring som oftest er knyttet til svik ved inngåelse av forsikringen. Figur 1 Totalt antall avdekkede svik avslått iht. FAL, og antall som er politianmeldt iht. Str.l Str.l 272 FAL

6 For de i alt sakene der det ble avdekket svik i 2013, var 59 prosent skadeforsikring (inkludert næringsliv) og 41 prosent var person- og livsforsikring. Det er langt flere forsikringsavtaler og forsikringstilfeller innenfor skadeforsikring enn innenfor livsforsikring. Samtidig har innsatsen for å avdekke svik blitt forsterket innen person og livsforsikring de senere årene. Slik at når det gjelder avdekket svikbeløp, var fordelingen stikk motsatt; 20 prosent var på skadeforsikringer, mens hele 80 prosent var på person- og livsforsikring. Figur 2 Totalt antall avdekkede svik i 2013 og avslått svikbeløp. Skade næringsli v/ landbruk ; 35 Skade privat; 588 Antall svik 2013 Livsforsikrin g; 431 Skade Avslått erstatning mill kr næringsli v/ landbruk ; 26,2 Skade privat; 87,8 Livsforsikrin g; 447,6 Figur 3 Totalt avdekkede svik i 2013 fordelt på kjønn samlet for person og livsforsikring og skadeforsikring. Hvem begår svindelen - kjønn Kvinne 32 % Mann 68 % Av figuren over vises at 32 prosent av tilfellene er utført av kvinner. Gjennom de seneste årene ser det ut til at det blir mer og mer likestilling også her! I det etterfølgende vises mer spesifikasjon inndelt i tre hovedavsnitt; ett for privatforsikringer innen skadeforsikring, ett for næringsliv og landbruk innen skadeforsikring, og ett for personog livsforsikring. 3

7 2. Avdekkede svik innen skadeforsikring privat Tabell 1 - Bransjefordeling avdekkede svikforsøk (saker) privatforsikring. Prosentandel Bransjegruppe Personbil/varebil 46,9 49,3 41,9 40,3 37,4 Innbo/løsøre 25,1 21,3 26,8 24,4 26,7 Reiseforsikring 15,3 13,3 18,5 18,6 23,5 Bygning 4,5 6,1 5,1 9,0 6,8 Fritidsbåt 3,1 2,5 2,4 3,0 3,4 Spesielle verdigjenstander 1,1 2,5 0,8 2,1 0,9 Annet/ukjent 4,0 5,0 4,5 2,6 1,4 Sum Privat I 2013 var det i alt 588 saker der det ble avdekket svik innen privatforsikring med til sammen 88 millioner kr i avslått beløp. Det vil si at nesten kr ble forsøkt svindlet per sak. Antall avdekkede svik vil gjenspeile hvilket fokus forsikringsselskapene har på et område og hvor stort potensielt volum bransjen eller dekningen utgjør. Siden hovedtyngden av avslåtte svik skjer ved melding av skade, vil andelen av avdekkede svik innen bilforsikring være stor siden det er flest meldte skader her. Hovedsakelig ble svikforsøkene avdekket internt i selskapet, vesentlig via FOSS-registeret med 96 prosent av sakene i 2013, mens politiet sto for 1 prosent og øvrige tips sto for rundt 3 prosent. (FOSS er et fellesregister hvor innmeldte skadesaker skal registreres. FOSS kan kun brukes ved registrering av skadesak, ved oppslag; én gang ved registrering og eventuelt én gang ved utbetaling av skaden.) Figur 1 Hvordan ble svindel forsøkt i fordeling av de hyppigst forekommende tilfellene. 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Type svindel de hyppigst forekommende tilfellene Påplussing/ utnytte et reelt skadetilfelle Arrangert skade Meldt fors.tilfelle som ikke har skjedd Endret hendelsesforløp Overdreven skademeldin g Uriktige opplysninger ved tegning Oppga for høy verdi Tilbakedatert skade Prosentfordeling antall 18% 15% 14% 11% 9% 9% 4% 3% 4

8 Innen private forsikringer er det flest tilfelle av at svindelen avdekkes på skader som er påplusset eller utnyttet, og nest hyppigst er skaden arrangert. Figur 2 Prosentandel avdekkede svik i 2013 fordelt på kjønn. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 73% Antall svik 27% 80% 20% Anslått svindelbeløp Mann Kvinne Av figuren over ser en at menn forsøker å svike for høyere erstatningsbeløp enn kvinnene. Andelen kvinner som blir avdekket som forsikringssvindlere kan se ut til å være økende; for et par år siden sto kvinnene for 25 prosent av antall avdekkede svik, mens de nå i 2013 sto for 27 prosent av tilfellene. Fortsatt er det litt forskjell mellom kjønnene på metoden som anvendes ved forsikringssvindel; mennene arrangerer skade hyppigst, mens kvinnene utnytter en allerede inntruffet skade ved at skadeomfanget overdrives eller påplusses. For mennenes del er det også flere som svindler på bilskadene enn det kvinnene gjør. Kvinnene har en overvekt av svindel på reise og innbo. Figur 3 Prosentfordeling avdekkede svikforsøk i 2013 fordelt på alder og kjønn. 35% 30% 25% 20% 15% 10% Mann Kvinne Snitt privat 5% 0% yngre enn 20 år år år år 50 år og eldre 5

9 Av figuren over ser en at kvinnene er jevnt over noe eldre enn mennene når de forsøker å svindle forsikringsselskapene og blir avslørt. Flertallet av kvinnene er i aldergruppe år, mens flertallet av mennene er i aldersgruppe år. I 60 prosent av tilfellene er forsikringssvindleren en person som er i arbeid, og det er 13 prosent som er uføre og tilsvarende andel som er arbeidsløse. a) Personbil Tabell 2 Skadetype for personbil/varebil. Prosentandel Tyveri av 39,5 38,6 32,6 30,9 35,9 Materiell skade 26,4 14,7 20,1 21,0 23,2 Ytre påvirkning/kasko 17,6 19,7 24,5 24,1 23,6 Brann 8,1 6,6 6,4 7,9 7,7 Tyveri fra 4,2 3,5 3,4 3,4 1,4 Dokumentfalsk 1,5 0,8-0,3 0,5 Ulykke m/personskade 1,1 2, Annet 1,1 7,7 9,4 6,2 3,2 Innbrudd 0,8 1,9 1,0 1,0 - Hærverk 0,8 1,5 1,7 2,7 3,2 Redning - 0, Ansvar - 1,9 1,0 2,4 1,4 I 2013 ble det avdekket 220 svik innen person-/varebil og med et erstatningskrav for disse sakene på 23 millioner kr. Det vil si at i snitt ble det svindlet for kr per sak. Det var hyppigst avdekket svik i forbindelse med tyveri av motorvogn. Rundt 20 prosent av sviksakene var i tilknytning til arrangerte biltyverier, og i nesten 20 prosent av tilfellene er det påplusset en allerede oppstått skade. 6

10 b) Innbo løsøre Tabell 3 Skadetype for innbo/løsøre. Prosentandel Tyveri (av og fra) 44,8 41,1 41,9 36,4 32,5 Innbrudd 18,2 25,9 14,7 20,5 22,3 Brann 9,1 14,3 9,9 7,4 9,6 Materiell skade 8,4 7,1 12,0 7,4 15,9 Vannskade 7,0 2,7 5,8 0,6 7,0 Ytre påvirkninger 5,6 2,7 4,7 18,2 3,8 Annet 2,8 4,4 6,3 7,2 5,1 Ran 2,1 0,9 4,2 2,3 1,3 Hærverk 1,4 0,9 0,5-0,6 Som for person-/varebil er det hyppigst avdekket svik i forbindelse med tyveri og innbrudd. I 2013 ble det avdekket 157 svik innen dette området og med et erstatningskrav på 24 millioner kr. Dette betyr at i snitt ble det forsøkt svindlet for kr, hvorav brannskadene hadde det høyeste snittbeløpet som ble forsøkt svindlet med nesten kr, mens på innbrudd og tyveri var det nesten kr per tilfelle. c) Reiseforsikring Tabell 4 Skadetype for reiseforsikring. Prosentandel Tap/tyveri av reisegods 63,6 60,0 62,1 66,4 73,7 Ulykke/sykdom 26,1 24,3 25,8 19,4 11,7 Materiell skade 2, Ran 2,3 5,7 3,8 3,0 4,4 Innbrudd 1,1 1,4-3,0 - Dokumentfalsk 1,1 1,4-3,0 2,2 Annet 3,5 7,1 8,3 5,2 8,0 Også innen reiseforsikring var det hyppigst svik i forbindelse med tyveri/tap av reisegods. Av i alt 137 sviktilfelle i 2013 var 100 i tilknytning til tap/tyveri av reisegods. I tillegg var det 16 svik i forbindelse med ulykke/sykdom under fritidsreise. Dette kan f. eks. dreie seg om personer som var syke før selve reisen ble påbegynt. I snitt ble det forsøkt svindlet for drøyt kr per tilfelle på ulykke/sykdom, mens det for tyveri/tap av reisegods var litt rundt kr per tilfelle. I nesten halvparten av tilfellene er skadestedet i Norge. 7

11 3. Avdekkede svik innen skadeforsikring næringsliv og landbruk Figur 1 Antall avdekkede svikforsøk næringsliv/landbruk Innen næringsliv og landbruk ble det i 2013 avslått erstatningsbeløp med til sammen 26,2 millioner kr som ga et snitt på nesten kr per sak. Det er viktig å være klar over at når det gjelder yrkesskadesakene, så er dette i langt de fleste tilfeller privatpersoner som forsøker å svike sin egen arbeidsgiver, trygdevesenet og forsikring. Med andre ord så er det ikke næringslivet som er svindleren, men på grunn av at produktet som sådan blir solgt og behandlet i bransjesegmentet næringsliv følger også sviksakene statistisk på dette området. Tabell 1 - Bransjefordeling avdekkede svikforsøk næringsliv/landbruk. Angitt i prosent Personbil/varebil 23,9 30,0 39,0 50,0 31,4 Næringsvirksomhet 19,7 25,0 31,7 22,9 31,4 Transport 12,7 7,5-2,9 - Yrkesskade 26,7 2,5 2,4 4,3 11,4 Reiseforsikring 11,3 2,5 7,3 4,3 22,9 Innbo/løsøre 4,2 2,5 4,9 2,9 2,9 Landbruk 0 10,0 7,3 2,9 - Traktor/arbeidsmaskin - 15,0-1,4 - Husdyr - - 2,4 - - Annet 1,5 5,0 4,9 8,5-8

12 Av de 35 avdekkede svikene i 2013, var det 10 som ble forsøkt ved å framsette påstand om tyveri, innbrudd eller hærverk, 11 saker dreide seg om kasko eller annen materiell skade og 3 tilfelle av brannskader. Innenfor næringsliv er de fleste svikforsøkene i forbindelse med et skadetilfelle, ofte i form av at en skade meldes som ikke har skjedd, at erstatningen blir påplusset ved et reelt skadetilfelle eller overdreven skademelding. Antall avdekkede svik for 2013 er få, slik at en fordeling på ulike typer og forklaringer, vil være litt tilfeldige. Nedenfor i figuren er det derfor vist de to siste årenes fordeling på hvordan svindelen ble utført. Figur 2 Hvordan svindelen ble forsøkt utført i 2012 og 2013 næringsliv/landbruk. Hvordan skjedde svindelen Annet 26 % Arrangert skade 9 % Påplussing/ utnytte et reelt skadetilfelle 12 % Uriktige opplysninger ved tegning 7 % Overdreven skademelding 16 % Meldt fors.tilfelle som ikke har skjedd 19 % Endret hendelsesforløp 11 % Rundt 90 prosent av svikene er avdekket internt via FOSS-registeret. 9

13 4. Avdekkede svik innen person- og livsforsikring Denne delen av rapporten omfatter personforsikringer. Med personforsikring menes livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring, se for øvrig lov om forsikringsavtaler (FAL) 10-1, lovens del B. Yrkesskade inngår under næringsliv/landbruk. Selskapene rapporterer personforsikringssaker som er avslått med begrunnelse i svik. Registreringene gjelder avslag både ved avtaleetablering (tegning) og ved oppgjør, jf. FAL 12-12, Tallene for svik avdekket ved avtaleetablering bør tolkes med noe forsiktighet. Beløpene i svik avdekket ved avtaleetablering er av den grunn ikke knyttet til faktiske tap, men er beløp som kunne blitt utbetalt dersom svindelforsøket ikke hadde blitt avdekket. Det forebyggende arbeidet ved avdekking av svik ved avtaleinngåelsen medfører store besparelser for selskapene, og kommer kunden til gode ved reduserte premier. Ved sammenligning med tidligere års statistikker gjøres det også oppmerksom på at det er flere selskap som inngår i rapporteringen for årene 2005 og senere, enn for de tidligere år. Tabellene i dette kapittelet viser tall fra og med året Tall for tidligere år er ikke sammenlignbare på detaljnivå. Figur 1 - Antall avdekkede sviktilfeller Grafen viser totalt antall sviktilfeller. Ett sviktilfelle kan gjelde flere dekninger. I 2013 ble det innen person- og livsforsikring avdekket i alt 272 tilfeller av svik. Disse tilfellene omfattet 431 dekninger. Den totale kroneverdien av saker avdekket i 2013 er 447,6 millioner kroner. I 2013 ble to saker politianmeldt. Selskapene legger ned store ressurser for å forebygge og avdekke svik. Det er kun unntaksvis at saker avdekkes ved hjelp av tips fra eksterne. 10

14 ROFF (Register over forsikringssøkere og forsikrede) som administreres av Finans Norge er et viktig verktøy i selskapenes arbeid for å avdekke svik. Personforsikringer gitt på spesielle vilkår og avslag på søknad om forsikring registreres i ROFF. ROFF inneholder ikke helseopplysninger, men disse kan hentes fra forsikringsselskapet etter fullmakt fra forsikringssøker. Figur 2 Antall avdekkede svik pr. dekning *inkludert premiefritak De fleste sviktilfellene som ble avdekket i 2013 var innen individuell uførepensjon. Individuell uførepensjon representerte 35 prosent av alle dekninger, og 46 prosent av totalbeløpet. Størrelsen på avdekkede svik innen hver bransje kan variere fra år til år både i antall og beløp. Det kan være flere årsaker til disse variasjonene, men en av faktorene som spiller inn er hvor selskapene velger å ha fokus. Tabell 1 - Avdekket svikbeløp pr. dekning i mill.kr Individuell uførekapital* 73,4 87,9 97,5 88,1 Individuell kapital død 43,3 75,8 130,5 64,9 Individuell pensjon* 52,4 110,0 82,1 206,6 Gruppeliv 14,8 24,5 30,6 39,9 Barneforsikring 10,9 22,7 8,5 4,0 Kritisk sykdom 5,7 7,9 15,8 10,5 Kollektiv pensjon ,8 Annet 12,2 0,3 4,9 15,8 *inkludert premiefritak 11

15 Individuell uførekapital og individuell uførepensjon utgjorde i 2013 til sammen 69 prosent av alle dekninger og 66 prosent av totalt avdekket beløp. Langt færre saker med dekning individuell dødsrisiko ble avdekket i 2013 enn Gjennomsnittsbeløp per dekning er også lavere i 2013 enn året før. Antallet saker var i 2013 tilbake på samme nivå årene før For 2013 utgjorde individuell dødsrisiko 12 prosent av alle dekninger. I 2013 er det for første gang rapportert sviktilfeller innen uførepensjon i kommunal sektor. Disse utgjorde to prosent av de totale dekningene og fire prosent av det totale beløpet som er registrert for sviktilfeller innen person- og livsforsikring. Samleposten «Annet» inneholder for 2013 kollektive avtaler med relativt høye summer klassifisert som andre personforsikringer og annen ulykke sykdom. Figur 3 - Antall avdekkede svik fordelt etter kjønn Kvinner 43 % Menn 57 % Det avdekkes flere svik utført av menn enn svik utført av kvinner. I 2013 sto menn for 57 prosent av alle avdekkede sviktilfeller innen person- og livsforsikring. Menn sviker gjennomsnittlig for noe høyere beløp enn kvinner. Avdekkede sviktilfeller blant menn utgjorde i millioner kroner. Det tilsvarer 60 prosent av det totale beløpet for sviksaker innen person- og livsforsikring. 12

16 Figur 4 - Antall avdekkede svik fordelt etter kjønn og alder Menn Kvinner Figuren over viser at både blant kvinner og menn er det aldersgruppen år som står for de fleste tilfellene av svik som avdekkes. Menn er overrepresentert i de fleste aldersgrupper. For aldersgruppen år er det ikke tilfellet. Innen denne aldersgruppen sto kvinner for 55 prosent av avdekkede sviktilfeller i Figur 5 - Antall avdekkede svik etter arbeidsstatus Student 3 % Selvst.nær.dr. 6 % Annet 4 % Arbeidsløs 2 % Arbeidsufør 28 % Arbeidstaker 57 % De aller fleste som avdekkes for svik innen person- og livsforsikring har status arbeidstaker. Denne gruppen var representert i 57 prosent av alle avdekkede tilfeller i Sysselsatte 13

17 (arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende) sto for 63 prosent av de avdekkede tilfellene av svik i En noe høyere andel av menn er arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, mens kvinner er noe høyere representert i andel av arbeidsuføre. Tabell 2 - Antall avdekkede svik etter kundeforholdets varighet år år år Mer enn 5 år Totalt Av gruppen personer som avdekkes for svik er de som har et kortvarig kundeforhold stadig økende. Personer med kundeforhold mellom 0 og ett år sto for hele 51 prosent av alle sakene som ble avdekket i Over 54 prosent av andelen menn befinner seg i denne kategorien. Relativt sett er det dobbelt så stor andel av kvinner enn menn som har hatt et kundeforhold mellom ett og tre år. For øvrig er det ikke stor kjønnsmessig forskjell på adferden. De «trofaste kundene» som har et kundeforhold på mer enn fem år sto for 26 prosent av de avdekkede sviktilfellene i 2013, med lik andel blant kvinner og menn. Figur 6 - Når avdekkes svikforsøket? Erstatning 5 % Erstatning - utført ved etablering 40 % Etablering 55 % 14

18 Selskapene har stort fokus på å avdekke tilfeller av svik allerede ved tegning. Figuren over viser at 55 prosent av avdekkede sviktilfeller i 2013 var avdekket ved tidspunktet for tegning av forsikring. 45 prosent av tilfellene av svik ble avdekket ved erstatningstidspunktet, men i hele 40 prosent av disse tilfellene er sviket allerede utført ved tegning av forsikringen ved å gi uriktige opplysninger i helseerklæring. Det vil si at 95 prosent av sviktilfellene utføres ved tegningstidspunktet. Figur 7 - Antall avdekkede svik etter fylke Antall avdekkede svik fra 2011 til 2013 er illustrert fylkesvis i figuren over. Det er relativt store svingninger fra år til år i antall avdekkede svik innen ulike fylker. Det gjelder også for I fylkene Akershus, Buskerud, Oslo, Sør-Trøndelag og Østfold ble det i 2013 avdekket flest tilfeller av svik. Disse tilfellene utgjorde 47 prosent av det totale antall tilfeller avdekket på landsbasis. 15

Svikrapport for 2012. Forsikringssvindel hva svindles og hvordan

Svikrapport for 2012. Forsikringssvindel hva svindles og hvordan Svikrapport for 2012 Forsikringssvindel hva svindles og hvordan 4.april 2013 Innhold 1. Innledning... 1 2. Avdekkede svik innen skadeforsikring privat... 3 a) Personbil... 5 b) Innbo løsøre... 5 c) Reiseforsikring...

Detaljer

Forsikringssvindel i Norge svikstatistikk 2015

Forsikringssvindel i Norge svikstatistikk 2015 Forsikringssvindel i Norge svikstatistikk 2015 2. mars 2015 Rapport for 2014-tall +, 0 Innhold FORORD 1. Innledning... 3 2. Avdekket svik 2014 overordnede tall... 4 3. Avdekkede svik innen skadeforsikring

Detaljer

Forsikringssvindel i Norge svikstatistikk 2016

Forsikringssvindel i Norge svikstatistikk 2016 Forsikringssvindel i Norge svikstatistikk 2016 29.feb.2016 Rapport for 2015-tall +, 0 Svikrapport 2016 Innhold FORORD 1. Innledning... 3 2. Avdekket svik 2015 overordnede tall... 4 3. Avdekkede svik innen

Detaljer

Forsikringssvindel i Norge

Forsikringssvindel i Norge NFT 1/2003 Forsikringssvindel i Norge av Hans-Jacob Anonsen Med et slikt tema som ovenstående har jeg lyst til å gå rett på sak og si at forsikringssvindel i Norge ser ut til å tappe selskapene for ca

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

Orientering om skader i Norge

Orientering om skader i Norge Orientering om skader i Norge Av Geir R. Trulserud, Finans Norge 2 Bankkunder: 4,5 millioner innskuddskunder 1,5 millioner med boliglån 514.000 bedriftskunder Finansnæringen viktig for alle Forsikrings-

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Til bruk ved fremforhandling av forsikringsavtale i samarbeid med Quality Broker. Utarbeidet av Norsk Rockforbund og Quality Broker Forsikringstyper Det

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Hvitvasking og MT-rapporter i forsikring. Tommy Christiansen Advokat

Hvitvasking og MT-rapporter i forsikring. Tommy Christiansen Advokat Hvitvasking og MT-rapporter i forsikring Tommy Christiansen Advokat Antall MT-rapporter Fordeling skade liv 2016* 2015 2014 2013 2012 Skade 47 45 49 66 53 Liv 5 7 2 1 3 Sum 52 52 51 67 56 * pr. 28. oktober

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Statistikk forsikringsordninger

Statistikk forsikringsordninger 1 Obligatorisk ordning Død, Uførhet,Ulykkesforsikring for familie inkl. faginvaliditet Nytt i 2011: Kritisk sykdomsforsikring for medlem ID-tyveriforsikring for medlem med familie og forbedret ulykkesforsikring

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Endringer i Norges Bondelags medlemsforsikringer

Endringer i Norges Bondelags medlemsforsikringer Endringer i Norges Bondelags medlemsforsikringer Ledermøte i Nordland Bondelag 15.11.2017 Astrid Solberg Norges Bondelag Samarbeidspartnere på forsikring NY: Bondelagsrabatt på individuelle landbruks-

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Forslag om ny bestemmelse som gir trygdeetaten adgang til å varsle forsikringsnæringen om urettmessige utbetalinger

Forslag om ny bestemmelse som gir trygdeetaten adgang til å varsle forsikringsnæringen om urettmessige utbetalinger Sak 16/06 vedlegg 1 15.03.06 SAKSNOTAT Rapport om lovendringsforslag Forslag om ny bestemmelse som gir trygdeetaten adgang til å varsle forsikringsnæringen om urettmessige utbetalinger Foreslått lovtekst:

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle personopplysninger.

Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til å behandle personopplysninger. Virksomhet XY Postboks 1234 9999 STED Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00431-15/XXX 8. juli 2011 Konsesjon forsikring XY Det vises til søknad av xx.xx.xxxx om konsesjon til

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds

Vilkår for Norsk Radiografforbunds Vilkår for Norsk Radiografforbunds kollektive gruppelivsforsikring med uførekapital Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Forsikringen er dekket i Norsk Radiografforbund VILKÅR OBLIGATORISK GRUPPELIV MED UFØREKAPITAL

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Gouda ID - ID-tyverisikring

Gouda ID - ID-tyverisikring Gouda ID - ID-tyverisikring Vilkår 680 Gjeldende fra januar 2018 Innholdsfortegnelse A. Om avtalen 4 B. Hva avtalen gjelder 4 C. Forsikringsavtalen består av 4 D. Regler for kollektiv forsikringsavtale

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbunds obligatoriske gruppelivsforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbunds obligatoriske gruppelivsforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbunds obligatoriske gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2015 Forsikringen er dekket i OBLIGATORISK GRUPPELIV MED UFØREKAPITAL for medlem av Norsk Radiografforbund

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Brannetterforskning i privat regi. Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA

Brannetterforskning i privat regi. Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Brannetterforskning i privat regi Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring ASA Brannetterforskning i privat regi Forsikringsbransjens utredning av brannsaker Advokat Jardar Aas, Gjensidige Forsikring

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2016 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Andre kollektive medlemsforsikringer Ledernes forsikringskontor Private skadeforsikringer i Tryg Nyheter:

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital

Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Vilkår for Norsk Radiografforbund - frivillig gruppelivsforsikring og uførekapital Gjelder fra 01.01.2012 Del A Generelt om forsikringen 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Bransjenorm. Forsikringsselskapenes felles retningslinjer innen utredning ved mistanke om forsikringssvindel

Bransjenorm. Forsikringsselskapenes felles retningslinjer innen utredning ved mistanke om forsikringssvindel Bransjenorm Forsikringsselskapenes felles retningslinjer innen utredning ved mistanke om forsikringssvindel Finans Norge Enhet økonomisk kriminalitet 12.12.2014 Innholdsfortegnelse Om forsikringsselskapenes

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Vilkår for. Næringslivsforsikring

Vilkår for. Næringslivsforsikring for Næringslivsforsikring Side 2 av 10 Sykdomsforsikring VILKÅR NR. PG670 av 01.12.2007. Avløser vilkår av 01.01.2004. 0. Hvilke vilkår skal benyttes ved skadeoppgjør Ved krav om utbetaling av erstatning

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011

MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 MEDLEMSFORSIKRINGER 2011 Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal Pris: kr 300 pr måned BFO-pakken gjelder hele døgnet i hele verden

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2006 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2006. 0. Presisering av hvilke

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 YRKESSKADEFORSIKRING... 4 FRITIDSULYKKE... 6 GRUPPELIV... 7 SAMORDNING... 8

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6653 2.5.2007 GJENSIDIGE KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6653 2.5.2007 GJENSIDIGE KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6653 2.5.2007 GJENSIDIGE KOMBINERT Svik ved oppgjør, benådning FAL 8-1. Ved innbrudd i sikredes leilighet 6.8.05 ble hun frastjålet betydelige verdier. I skademeldingen

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Personforsikringer. Å bli ufør er en strek i regninga

Personforsikringer. Å bli ufør er en strek i regninga Personforsikringer Å bli ufør er en strek i regninga LOfavør personforsikringer brosjyre A5.indd 1 15.09.11 10.31 Økonomisk trygghet når det virkelig gjelder Mange kan få seg en ubehagelig overraskelse

Detaljer

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned: Skademeldingen gjelder: SKADEMELDING VED PERSONSKADE Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo postmottak@spk.no, tlf. 22 24 15 53 Yrkesskade/yrkessykdom Dødsfall (avdøde

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.11.2013. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

Brannvernkonferansen 2012. «David mot Goliat?» om brannlidtes rettssikkerhet i forsikringsvikssaker

Brannvernkonferansen 2012. «David mot Goliat?» om brannlidtes rettssikkerhet i forsikringsvikssaker Brannvernkonferansen 2012 «David mot Goliat?» om brannlidtes rettssikkerhet i forsikringsvikssaker v/advokat Jan Inge Thesen Advokatfirmaet Robertsen Forsikringsavtaleloven 4 9 4 9. 1 (sikredes fremkalling

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2012

Ledernes forsikringstilbud 2012 Ledernes forsikringstilbud 2012 Personforsikringer - obligatoriske - frivillige Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Forsikringstilbudet 2012 Forsikringer

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2011

Ledernes forsikringstilbud 2011 Ledernes forsikringstilbud 2011 Forsikringstilbudet 2011 Nye forsikringsleverandører Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7384 26.9.2008 White Label Insurance AS MOBILTELEFON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7384 26.9.2008 White Label Insurance AS MOBILTELEFON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7384 26.9.2008 White Label Insurance AS MOBILTELEFON Utjenelig forsøk FAL 8-1 annet ledd. Sikredes telefon, en Sony Ericsson W850i, ble stjålet 23.2.07. Sikrede kontaktet

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Få branner og lite uvær

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Få branner og lite uvær Få branner og lite uvær Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 15 milliarder kroner før skattekostnad for 2012. Dette er en resultatforbedring på rundt 8 milliarder

Detaljer

Reforhandling av forsikringsordningene for 2016

Reforhandling av forsikringsordningene for 2016 Reforhandling av forsikringsordningene for 2016 1. Obligatoriske kollektive forsikringer... 2 Obligatorisk gruppelivsforsikring - Storebrand... 2 Obligatorisk ulykkesforsikring - AIG... 2 Obligatorisk

Detaljer

NETFs forsikringer 2008

NETFs forsikringer 2008 NETFs forsikringer 2008 Livsforsikring - uføredekning - ulykkesforsikring Innhold Obligatoriske forsikringer 2 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %:

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %: Opplysninger om arbeidsgiver: Arbeidsgiver: Opplysninger om skadelidte: Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo SKADEMELDING YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte Arbeidssted: Navn: Privat adresse:

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer 2017

Ledernes medlemsforsikringer 2017 Ledernes medlemsforsikringer 2017 Personforsikringer Obligatoriske og frivillige Ledernepakken nå inkludert Kritisk sykdomsforsikring! Andre kollektive medlemsforsikringer Frivillige, kollektive forsikringer

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2012 1 Norsk Ergoterapeutforbund utvikler faget og tar vare på deg som arbeidstaker. Gjennom ditt arbeid som ergoterapeut bidrar du til å gjøre hverdagslivet mulig for mange

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering

Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 26.06.2007 Ikrafttredelse og 26.06.2007

Detaljer

11.november Anmeldelser med hatmotiv,

11.november Anmeldelser med hatmotiv, 11.november 2016 Anmeldelser med hatmotiv, 2011-2015 Innhold Innledning... 3 Om fenomenet og kodepraksis... 3 Tidligere rapporteringer... 4 Metode... 4 Antall anmeldelser... 4 Avslutning... 7 2 Innledning

Detaljer

Forelesninger i forsikringsrett

Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Stipendiat Kaja Malling Nordisk Institutt for Sjørett Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 17.02 14.15-16.00 2. 24.02 14.15-16.00 3. 03.03

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Personforsikringer for elever i

Personforsikringer for elever i Personforsikringer for elever i Gjelder fra mars 2016 1 Elevforsikring For elever ved videregående skoler i Akershus Alle elever ved de videregående skolene til Akershus fylkeskommune er omfattet av følgende

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2014 1 Kjære medlem! Den obligatoriske grunnforsikringen er et viktig sikkerhetsnett for våre medlemmer. Til en svært gunstig pris får du en livsforsikring og uføreforsikring,

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2017. Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2014. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

Kollektive personforsikringer

Kollektive personforsikringer Kollektive personforsikringer for Bondelagets medlemmer Velkommen til Bondelagets Personforsikringskontor Norges Bondelag og Landbruksforsikring etablerer nå Bondelagets Personforsikringskontor og lanserer

Detaljer

Vilkår for Katteforsikring

Vilkår for Katteforsikring Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012

MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 MEDLEMSFORSIKRINGER 2012 Foto: Tom Snedal/NAD ÅRETS NYHET: Du er nå fullforsikret i intops! Befalets Fellesorganisasjon Les mer om forsikringene på www.bfo.no BFO-PAKKEN Spesialtilpasset deg som er befal

Detaljer

Skademeldingsskjema fylles ut og sendes til NGTF for bekreftelse av dekning, før dette videresendes til Protector Forsikring ASA.

Skademeldingsskjema fylles ut og sendes til NGTF for bekreftelse av dekning, før dette videresendes til Protector Forsikring ASA. Skademeldingsskjema fylles ut og sendes til NGTF for bekreftelse av dekning, før dette videresendes til. Norges Gymnastikk- og Turnforbund Boks 5000 0840 OSLO 1 Opplysninger om Forsikringstaker Forsikringstaker

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN Kollisjon ifm. brukstyveri uriktige opplysninger om sjåføren sviks hensikt? FAL 8-1. Den 19.2.05 var sikrede på fest hos A. Han ble tilbudt

Detaljer

Ergoterapeutenes forsikringer

Ergoterapeutenes forsikringer Ergoterapeutenes forsikringer 2016 1 Hva er viktig i livet ditt? Hva er viktig i livet ditt og hva vil skje hvis sykdom eller skade forhindrer deg i å leve dette livet? Disse spørsmålene stiller vi ergoterapeuter

Detaljer

NETFs forsikringer 2010

NETFs forsikringer 2010 NETFs forsikringer 2010 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Inn på tunet og forsikringsbehov 7.11.2014

Inn på tunet og forsikringsbehov 7.11.2014 Inn på tunet og forsikringsbehov 7.11.2014 Foto: Inn på tunet Trøndelag SA Inn på tunet hvordan sikre idyllen? Gårdstunet i utgangspunktet en produksjonsarena for næringsvirksomhet Forsikring i et livsløpsperspektiv

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbund frivillig gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2009 Forsikringen er dekket i Frivillig gruppelivsforsikring Vilkår av 01.01.2009 0. Presisering av hvilke

Detaljer