Brannvernkonferansen «David mot Goliat?» om brannlidtes rettssikkerhet i forsikringsvikssaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannvernkonferansen 2012. «David mot Goliat?» om brannlidtes rettssikkerhet i forsikringsvikssaker"

Transkript

1 Brannvernkonferansen 2012 «David mot Goliat?» om brannlidtes rettssikkerhet i forsikringsvikssaker v/advokat Jan Inge Thesen Advokatfirmaet Robertsen

2 Forsikringsavtaleloven (sikredes fremkalling av forsikringstilfellet) Har sikrede 2 forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet 3 ikke ansvarlig. 4 Er det ikke utvist svik, 5 kan selskapet likevel pålegges delvis ansvar gjelder i så fall tilsvarende. Har sikrede ved annen forsikring enn ansvarsforsikring 6 grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet, kan selskapets ansvar 4 settes ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om sikrede var i selvforskyldt rus, og forholdene ellers. 7 Selskapet kan ikke påberope seg at sikrede har fremkalt forsikringstilfellet ved en uaktsomhet som ikke er grov. Selskapet kan ikke påberope seg reglene i denne paragrafen dersom sikrede eller en person som etter 4 11 skal likestilles med sikrede, på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling.

3 Straffeloven Med fengsel 2 inntil 6 år straffes den som ødelegger eller skader en forsikret gjenstand eller på annen måte framkaller et forsikringstilfelle, for at han eller andre skal få utbetalt en forsikringssum. Det samme gjelder den som i sådan hensikt uriktig oppgir eller gir det utseende av at et forsikringstilfelle er inntrådt, eller oppgir til erstatning en gjenstand som ikke er forsikret eller ikke er til eller ikke er skadet. Bøter 3 kan anvendes sammen med fengselsstraffen. 2

4 Høyesterett Rt 1998 s 1549 Byklum II dommen om beviskravet Avskjæring av forsikringstakerens krav forutsetter som referert av førstvoterende i 1996 dommen : "...at det er en betydelig sannsynlighetsovervekt for at forsikringstilfellet er forsettlig fremkalt. Bakgrunnen er at anvendelsen av bestemmelsen innebærer at sikrede har gjort seg skyldig i et sterkt klanderverdig forhold. Kravet til bevis er i rettspraksis formulert litt forskjellig, dels som krav om "sterk" overvekt, Rt på side 214, dels som "klar" overvekt, Rt på side Kravet er strengt. Som pekt på i dommen fra 1990, må det likevel ikke stilles så strenge krav at det i praksis nærmest utelukker anvendelse av bestemmelsene."

5 Agder lagmannsrett Dom Svikinnsigelsen er sterkt belastende og infamerende, og beviskravet er derfor strengt. Det kreves mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt. Beviskravet er uttrykt noe forskjellig i rettspraksis, så som et krav om «betydelig sannsynlighetsovervekt» Rt , krav om «sterk» overvekt Rt , og krav om «klar» overvekt Rt Kravet til sannsynlighetsovervekt må likevel ikke settes så strengt at det i praksis avskjærer forsikringsgiver fra å nekte erstatningsutbetaling, jf. Rt

6 Norges Forsikringsforbund/FNO: Bransjenorm inntatt i Forbrukerpolitisk handlingsplan Problemstilling: Ved forsikringsselskapets sviksanførsel bortfaller enhver forsikringsdekning, også rettshjelpforsikringen Dette er et paradoks idet det ved sviksanklage, som rammer forsikringskunden særdeles hardt, er størst behov for rettshjelpforsikringen Paradokset ble forsøkt løst ved denne bransjenormen

7 Bransjenormen Problem Gjeldende selskapspraksis er at allerede ved berettiget mistanke om svik. avslår selskapene i de fleste tilfellene å utbetale erstatning til sikrede. Eventuelt avslår selskapet å utbetale ytterligere erstatning når berettiget mistanke om svik er oppstått. Etter forsikringsselskapenes rettshjelpdekning dekker selskapet som hovedregel utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson. Ordningen omfatter også tvist med eget forsikringsselskap, f.eks. om erstatningsoppgjøret etter brann i sikredes bolig. Under rettshjelpdekningen gis det tilsagn om dekning også ved berettiget mistanke om svik. Det tas imidlertid forbehold om at dersom svik blir endelig fastsatt vil det ikke bli foretatt noen utbetaling. Det foretas ikke forskuddsbetaling a konto til advokaten i slike tilfeller selv om svik ikke er endelig fastslått.

8 Bransjenormen Det er argumenter som taler både for og imot en slik selskapspraksis. Det er uheldig å belaste forsikringsfelleskapet med utbetalinger til personer som begår svik mot selskapet. Utbetalinger som allerede er skjedd, kan det være vanskelig å få tilbakebetalt. Utbetaling a konto til advokater kan også virke prosessfremmende. På den annen side kan gjeldende selskapspraksis i enkelte tilfelle føre til at sikrede med svak økonomi ikke ser seg i stand til å engasjere advokat og dermed kan få vanskeligheter med å få ivaretatt sine rettigheter fullt ut, herunder få prøvet sine rettigheter for domstolene. I noen tilfelle kan selskapets avslag på anmodning om utbetaling føre til at sikrede og sikredes husstand kommer i en ytterst vanskelig økonomisk situasjon for eksempel dersom brann har ført til tap av både hus og innbo. Slike konsekvenser av selskapenes praksis er uheldige.

9 Bransjenormen Tiltak Det innarbeides som bransjenorm at selskapene også ved berettiget mistanke om svik: a. Utbetaler a konto til dekning av rimelige og nødvendige utgifter under rettshjelpordningen ved større skader som for eksempel brann dersom sikrede/vedkommendes advokat anmoder om det. Selskapene skal ha mulighet til regress hvis svik blir konstatert. b. I begrenset utstrekning utbetaler erstatning under forsikringsordningen ved større skader som for eksempel brann til sikrede og dennes husstand for å sikre nødvendig IivsopphoId (husly, mat, klær). Selskapene skal ha mulighet til regress hvis svik blir konstatert. Bransjenormen avklares nærmere og iverksettes senest ved halvårsskiftet.

10 SINTEF/Norges Branntekniske Laboratorium «En sammenligningsanalyse av påsatte branner i boliger og næringsbygg i Norge i 1996 og 1997» Avgitt til Arbeids og administrasjonsdepartementet og Direktoratet for brann og elsikkerhet

11 SINTEF/Norges Branntekniske Laboratorium Antall påsatte branner i forsikringsselskapenes statistikker. I følge Forsikringsnæringens hovedorganisasjon (FNH) var 1051 av totalt nesten bygningsbranner i Norge i '96/'97 påsatt. Disse var fordelt på 732 påsatte boligbranner (av boligbranner totalt), og 319 påsatte branner i næringsbygg (av totalt næringsbyggbranner). Dette er et betydelig høyere antall branner enn det politiet har etterforsket og rapportert inn til DBE. Dette skyldes delvis at en enkelt brann kan gi flere forsikringsutbetalinger, og dermed blir talt flere ganger i statistikken. Andelen påsatte bygningsbranner er en god del lavere i FNHs materiale enn i DBEs statistikk. Det er sannsynligvis mange små branner og branntilløp som ikke blir etterforsket av politiet, og som dermed ikke blir inkludert i DBEs statistikk.

12 SINTEF/Norges Branntekniske Laboratorium De fleste brannene blir påtent uten noe målrettet motiv. Påsatte branner i boliger og næringsbygg var temmelig like med hensyn til de aller fleste karakteristiske trekk. Felles for ildspåsettelser i boliger og næringsbygg var at svært få ble motivert ut fra forsikringssvindel (1 2 %), eller annen vinningskriminalitet. De fleste brannene ble påsatt av personer som ikke hadde noe målrettet motiv for ildspåsettelsen (ca 40 %). Dette var personer som enten var i psykisk ubalanse eller hadde svekket dømmekraft i gjemingsøyeblikket, eller brannene skyldtes barns lek med ild. Hærverk var også et viktig motiv i forbindelse med påsatte bygningsbranner. Hver fjerde påsatte brann i bygninger var motivert ut fra hærverk.

13 SINTEF/Norges Branntekniske Laboratorium Vinningsmotivet For påsatte boligbranner utgjorde forsikringssvindel såvidt den største gruppen blant de påsatte brannene med vinning som motiv. Knapt 2 % av brannene i boliger (syv branner) ble påsatt med forsikringssvindel som motiv. En noe mindre andel ble påsatt for å skjule annen kriminalitet (her innbrudd/tyveri) og på grunn av bygningsstripping (å brenne ned bygget i stedet for å rive det). For næringsbygg utgjorde årsaken "for å skjule annen kriminalitet" (ved innbrudd/tyveri) de fleste vinningsmotiverte påsatte brannene (ni branner), foran forsikringssvindel. Forsikringssvindel utgjorde knapt 1 % av de påsatte brannene i næringsbygg, eller kun to påsatte branner i løpet av toårsperioden. Det var ingen av de vinningsmotiverte brannene i næringsbygg som ble forårsaket av bygningsstripping.

14 SINTEF/Norges Branntekniske Laboratorium Man kan på grunnlag av disse tallene konkludere med at vinningsmotiverte branner, og spesielt forsikringssvindel, utgjør et temmelig lite problem.

15

16

17

18 En brann på Toten

19

20

21 Børsjubel for Gjensidige Årets (2012) tre første måneder har vært historisk gode for Gjensidige. Finanskonsernet oppnådde et nettoresultat på millioner kroner i første kvartal. Det var en kraftig vekst fra 652 millioner kroner i tilsvarende periode Premieinntektene fra skadeforsikring kom inn på millioner kroner, en bedring fra millioner kroner. Analytikernes forventning lå på millioner kroner. Resultatet før skatt endte på millioner kroner, kraftig opp fra 815 millioner kroner. Analytikerne så for seg et overskudd på 911 millioner kroner. Kilde: E24.no

22 Børsjubel for Gjensidige Vi er svært fornøyd med utviklingen i skadeforsikringsvirksomheten både i Norge og Norden. Virksomheten både i det norske privat og næringslivsmarkedet, og i Norden, har bidratt til god resultatutvikling gjennom presis risikoprising, kostnadseffektiv drift og økt salgs og distribusjonskraft, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad. Den sterke bedringen forklares med en mild vinter, som ga langt lavere erstatningskostnader. Kilde: E24.no

23 Børsjubel for Gjensidige STERKT: Konsernsjef Helge Leiro Baastad sendte Gjensidige opp ved å ringe med bjella da selskapet gikk på børs. Fredag jubler aksjonærene.

Forsikringsrett våren 2012

Forsikringsrett våren 2012 Forsikringsrett våren 2012 Opplysnings- og omsorgspliktene II Advokat Hans Kenneth Viga Temaene Grupperingen av opplysnings- og omsorgspliktene Forsikringstakers opplysningsplikt p Endring av risikoen

Detaljer

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Opplysningsplikten og forsømmelse av denne Kandidatnummer: 591 Leveringsfrist: 250409 Til sammen 14265 ord 15.07.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01464-A, (sak nr. 2008/543), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01464-A, (sak nr. 2008/543), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. august 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01464-A, (sak nr. 2008/543), sivil sak, anke over dom, ACE European Group Limited (advokat Per M. Ristvedt) mot If Skadeforsikring

Detaljer

Forsikringssvindel i Norge svikstatistikk 2015

Forsikringssvindel i Norge svikstatistikk 2015 Forsikringssvindel i Norge svikstatistikk 2015 2. mars 2015 Rapport for 2014-tall +, 0 Innhold FORORD 1. Innledning... 3 2. Avdekket svik 2014 overordnede tall... 4 3. Avdekkede svik innen skadeforsikring

Detaljer

Selgers advokatutgifter under eierskifteforsikring

Selgers advokatutgifter under eierskifteforsikring Selgers advokatutgifter under eierskifteforsikring Ved advokat Elisabeth Berthelsen Eierskifteforsikringen er en ansvarsforsikring som dekker selgers mulige ansvar for mangler etter salg av fast eiendom.

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i

Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår for Frivillig Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i Forsikringsvilkår av 01.05.2014 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen omfatter sykeavbruddsforsikring for lege som er medlem

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01946-A, (sak nr. 2011/425), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF Gunn Irene Suhr (advokat Emil Bryhn) mot Gjensidige

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjon... 3 Bakgrunn... 7 Problemstilling... 7 Mål ... 8 Metode og datagrunnlag... 8 Omkomne i brann...

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjon... 3 Bakgrunn... 7 Problemstilling... 7 Mål ... 8 Metode og datagrunnlag... 8 Omkomne i brann... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjon...3 1 Bakgrunn...7 2 Problemstilling...7 3 Mål...8 4 Metode og datagrunnlag...8 5 Omkomne i brann...9 5.1 Statistikkgrunnlag...9 5.2 Sammenligning av antall

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår

Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Bestemmelser i forbindelse med etablering

Detaljer

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02 Personbil Ansvar Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011

Forsikringsvilkår P 915 Personalforsikring Gjelder fra 01.01.2011 Forsikringsvilkår Erstatter og P 916 Psykologisk førstehjelp begge fra 01.01.2010 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsavtalelover av 16. juni 1989. - Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni

Detaljer

Oppreisning ved bilulykker

Oppreisning ved bilulykker Oppreisning ved bilulykker Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 551 Leveringsfrist: 25.04.2012 Til sammen 15 490 ord 25.04.2012 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Generelt om

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE

MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE MÉNERSTATNING VED YRKESSKADE Kandidatnummer: 404 Veileder: Jon Gauslaa Leveringsfrist: 25.04.07 Til sammen 17 767 ord 19.04.07 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Presentasjon av tema...1 1.1.1 Hva

Detaljer

Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand

Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand Forsikringsvilkår for personalforsikring i Storebrand Gjelder fra 1. januar 2012 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 1 2. Når personalforsikringen trer i kraft 3 3. Yrkesskadeforsikring 3 Del A: Dekning

Detaljer

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Campingvogn - Tilhenger Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Forsikringsvilkår campingvogn - tilhenger MPC01-01 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 Hvor forsikringen gjelder 3 Hva forsikringen omfatter 4 Hva

Detaljer

Avkortning i skadelidtes erstatning ved manglende bruk av sikkerhetsanordninger

Avkortning i skadelidtes erstatning ved manglende bruk av sikkerhetsanordninger JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Avkortning i skadelidtes erstatning ved manglende bruk av sikkerhetsanordninger Kandidatnummer: 198722 Veileder: Bent Liisberg Antall

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A B (advokat Ivar Holst) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Odd Olav Sjaastad til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. A B (advokat Ivar Holst) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Odd Olav Sjaastad til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00937-A, (sak nr. 2008/16), sivil sak, anke, A B C (advokat Ivar Holst) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Odd Olav Sjaastad

Detaljer

Identifikasjon i forsikringsretten

Identifikasjon i forsikringsretten Identifikasjon NFT i forsikringsretten 3/2002 Det Danske Selskab for Forsikringsret afholdt 3-4 juni et nordisk AIDAkollokvium i København. Fire hovedtemaer blev behandlet. Her publiceres Identifikasjon

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

Innst. O. nr. 56. (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 41 (2007 2008)

Innst. O. nr. 56. (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen. Ot.prp. nr. 41 (2007 2008) Innst. O. nr. 56 (2007 2008) Innstilling til Odelstinget fra justiskomiteen Ot.prp. nr. 41 (2007 2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler

Detaljer

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. juli 2015 Forsikring SAMMENDRAG DENNE OVERSIKTEN VISER HVA DIN FORSIKRING KAN OMFATTE, OG NOEN AV BEGRENSNINGENE SOM FINNES. VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DET ALLTID ER

Detaljer