Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme"

Transkript

1 Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

2 VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen omfatter det økonomiske tap som oppstår når en blir forhindret fra å foreta reisen på grunn av akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall, enten hos den sikrede, hans eneste reiseledsager, eller i den sikredes nærmeste familie (bosatt i et EØS-land). I tillegg dekkes avbestilling på grunn av brann, innbrudd eller vannledningsskade i sikredes bopel, forretning eller kontor når det er nødvendig at sikrede er tilstede. Forsikringen kan bare tegnes av personer som oppholder seg i Norden i forsikringstiden. Forsikringen gjelder for reiser som starter i Norden og når forsikringen betales samtidig med bindende bestilling av reisen. Forsikringen gjelder fra det øyeblikk den er betalt og inntil reisen starter. Vær oppmerksom på at avbestillingsforsikringen bare omfatter det uventede (sykdom, brann o.a.) som måtte inntreffe fra forsikringen ble tegnet og frem til avreise. For selve reisen må det tegnes egen reiseforsikring. Viktig! Europeiske svarer ikke for avbestilling som skyldes - en akutt forverring av ekisterende sykdom/kronisk lidelse som er påregnelig i forsikringstiden. - undersøkelse, behandling og/eller innleggelse på sykehus som var planlagt før reisen ble bestilt - svangerskap eller frivillig svangerskapsavbrytelse og relaterte sykdommer eller sykelige tilstander. Avbestilling på grunn av alvorlige, uventede komplikasjoner før 36. uke er omfattet. De øvrige begrensninger som gjelder fremgår av vilkårene. Avbestilling må skje straks det er klart at reisen ikke kan foretas og det må foreligge legeattest eller annen bekreftelse for det inntrufne. Les om sikredes plikter og forholdsregler ved skadetilfelle, pkt. 6. 2

3 FORSIKRINGSBEVIS Forsikringen kan bare tegnes av personer som oppholder seg i Norden i forsikringstiden, for reiser og/eller leieforhold i hele verden, men bare for reiser som er betalt i Norden og som starter i Norden. Erstatningen er begrenset til kr pr. person / kr pr. familie pr. skadetilfelle. Forsikringen er bare gyldig når premien er betalt samtidig som bindende bestilling av reisen/leieforholdet er foretatt. Alle skader som blir meldt til et forsikringsselskap registeres også i Forsikringsselskapenes skaderegister FOSS. Ved registrering av skade får forsikringsselskapet automatisk en oversikt over alle skader som er meldt til registeret på samme kunde, også skader meldt til andre forsikringsselskaper. Det er ikke mulig for selskapene å hente ut informasjon fra registeret annet enn ved registrering av skade. Registeret er ikke tilgjengelig for andre. Registrerte skader skal slettes etter 10 år. Forsikringstaker har innsynsrett i registert etter personregisterloven par. 7. Dersom slikt innsyn ønskes, må skriftlig anmodning sendes eget forsikringsselskap. Sikrede (den som har rett til erstatning) mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kjennskap til de forhold som begrunner det, jf. FAL 8 5 og Klager som omhandler forsikringsavtalen kan rettes til: Forsikringsklagekontoret, Bygdøy Allé 19, 0262 Oslo. Tlf Fax Vi vil også minne om at Europeiske har sin egen klageordning: Ifs Kundeombud, Postboks 1374 Vika, 0114 Oslo. Tlf VILKÅR I tillegg gjelder Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL). 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset. 2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder for reiser og/eller leieforhold i hele verden, men bare for reiser som: - er betalt i Norden før utreisedato - starter i Norden 3

4 3. Hva forsikringen omfatter a) Forsikringen omfatter avbestillingskostnader som påføres sikrede i henhold til transportørs, reisearrangørs eller utleiers avbestillingsvedtekter. Med avbestillingskostnader menes det innbetalte beløp sikrede ikke får refundert ved avbestilling før avreise. Offentlige skatter og avgifter er ikke omfattet av forsikringen b) Reisen/leieforholdets begynnelsesdato må være angitt i forsikringsbeviset og forsikringen gjelder bare ved avbestilling som er foretatt før reisen er påbegynt. c) Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt sikrede i henhold til arrangørens avbestillingsvedtekter ikke får refundert innbetalt depositum eller må betale reisens/leieforholdets hele eller delvise pris. 4. Hva Europeiske erstatter og hvilke begrensninger som gjelder Forsikringen dekker annulleringsomkostninger som skyldes: a) - akutt sykdom eller ulykkesskade - uventet akutt forverring av eksisterende sykdom/ kronisk lidelse - dødsfall b) - brann - innbrudd - naturskade - vannledningsskade Punkt b gjelder kun når disse forhold inntreffer i sikredes egen bolig, kontor eller forretning og som krever at sikrede er tilstede c) Erstatning utbetales når forhold som nevnt i pkt. 4a. rammer: - sikrede eller hans nærmeste familie bosatt i et EØS-land. Som nærmeste familie regnes ektefelle/samboer, barn, barnebarn, oldebarn, foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, søsken, svogre, svigerinner, svigerforeldre og svigerbarn - sikredes eneste reiseledsager. Som reiseledsager regnes den person som enten er påført samme reisebevis eller billett som sikrede, eller som har inntegnet seg til reisen sammen med denne, i den hensikt at reisen skal foretas i fellesskap. d) Erstatning utbetales også dersom en nøkkelperson rammes av forhold som nevnt i pkt. a eller b og når dette medfører at reise/ arrangement ikke kan gjennomføres som planlagt. Med nøkkelperson menes den som en gruppe/et reisefølge er avhengig av på en slik måte at reisen/arrangementet ikke kan gjennomføres uten denne personens deltakelse (f.eks. dirigent, kaptein, sjåfør, foreleser m.m.) e) Når to familier skal reise sammen, og sammen stå ansvarlig for et leieforhold (båt, sommerhus, m.m.) og betalingen av dette, dekker avbestillingsforsikringen hver families andel av forsikringssummen når en i reisefølget rammes av forhold som nevnt i pkt. a eller b 4

5 f) Dersom sikrede har fått tilbakebetalt reisens pris fra transportør, reisearrangør, eller utleier, erstatter Europeiske bare avbestillingsgebyret. 5. Hva Europeiske ikke erstatter Forsikringen dekker ikke avbestillingskostnader som skyldes: - akutt forverring av eksisterende sykdom/kronisk lidelse som er påregnelig i forsikringstiden. - undersøkelse, behandling og/eller innleggelse på sykehus som var planlagt før reisen ble bestilt. - svangerskap eller frivillig svangerskapsavbrytelse og relaterte sykdommer eller sykelige tilstander. Avbestilling på grunn av alvorlige, uventede komplikasjoner som inntreffer før den 36 svangerskapsuken er likevel omfattet. - at reisens hensikt bortfaller 6. Sikredes plikter og forhåndsregler ved skadetilfelle a) Ved skadetilfelle skal sikrede uten ugrunnet opphold underrette Europeiske og den transportør, reisearrangør og/eller utleier der reisen/leieforholdet ble bestilt. Påføres Europeiske et økonomisk tap, herunder tap av regress, som følge av at sikrede har satt sine plikter tilside, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers, jf. FAL 4-10 b) Sikrede plikter å sende Europeiske de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige, og som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatning. Følgende må sendes inn ved krav om erstatning: - forsikringsbevis - billetter/leiekontrakt i original og bekreftelse for betalt reise/ leieforhold, eventuelt en kreditnota som viser avbestillingskostnaden - legeattest som bekrefter at lege ble konsultert før reisen startet og at avbestillingen skyldes akutt sykdom/ulykkesskade inntruffet i forsikringstiden. - skaderapport/takstrapport/politirapport som bekrefter at avbestilling skyldes brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade c) Avbestillingskostnader kan aldri kreves erstattet med mer enn sikredes reelle økonomiske tap. Omkostninger som refunderes av andre, dekkes derfor ikke d) Er det tegnet flere forsikringer som dekker avbestillingen, skal selskapet varsles og selskapenes samlede ansvar kan ikke overstige sikredes reelle økonomiske tap e) Kan avbestillingskostnadene kreves erstattet av andre, trer selskapet inn i sikredes krav for den del av tapet som er utbetalt under forsikringen 5

6 Egne notater: 6

7 7

8 MILLAR 31036g For flere opplysninger, kontakt Europeiske Reiseforsikring, din reisearrangør eller If Skadeforsikring. Europeiske Reiseforsikring Postboks 1374 Vika 0114 Oslo Tlf: fax:

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

Forsikringsvilkår Student i utlandet

Forsikringsvilkår Student i utlandet Forsikringsvilkår Student i utlandet 01.01.2015 Forsikringsvilkår Student i utlandet Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014

Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 Vilkår - Arbeidsledighet Forsikring for boliglån Av 01.12.2014 1. FORSIKRINGSGIVER Forsikringsgiver er BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org nr 516406-0567, svensk skadeforsikringsselskap.

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

Tannhelseforsikring. VK 170 - Forsikringsvilkår

Tannhelseforsikring. VK 170 - Forsikringsvilkår Tannhelseforsikring VK 170 - Forsikringsvilkår 1 Dok: Tide Forsikring AS, VK 170 Norsk Tannhelseforsikring, gjelder fra 15032015 Innholdsfortegnelse VILKÅR TANNHELSE FORSIKRING... 3 0 Hvem er Tide Forsikring

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING TOPPKASKO Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Avbestillingsforsikring for arrangementer

Avbestillingsforsikring for arrangementer P.TMS.NO-11/14 Avbestillingsforsikring for arrangementer Viktig kontakter Policykanselleringer: Kundesstøtte: Krav: e-post via nettstedet på: www.billettservice.no/help/inbenta/inbenta.en-us.html eller

Detaljer