Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)"

Transkript

1 1 Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer med fly til England: Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser for fotballturer til England ved kjøp av pakketur med fly gjennom Bergen Sportsreiser AS. Ved betaling av depositum, evt. betaling av sluttfaktura aksepteres bestemmelsene av kunden. I bestemmelsene er Bergen Sportsreiser AS (arrangøren) benevnt med Bergen Sportsreiser, og den reisende / kunden er benevnt med kunden. Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF) 1. BESTILLING Bestillinger av pakketurer med fly inkludert av Bergen Sportsreiser gjøres via bestillingsskjema på evt. via telefon. Bestillingen er ikke bekreftet fra Bergen Sportsreiser før kunden har mottatt en reisebekreftelse via e- post, evt. post. Påmeldingen er bindende. Ved bestilling av en tur og/eller en pakke er kunden ansvarlig for å oppgi korrekte detaljer om bestilt reise og om kundene som er med i reisefølget. Kunden er også ansvarlig av å lese bestillingsbekreftelsen som Bergen Sportsreiser sender ut, og å godkjenne at all informasjon vedrørende kampdato, reisedatoer, antall netter på hotell, antall personer i reisefølge, navn/fødselsdato på hele reisefølget er korrekt. Kunden må også godkjenne at utreiseflyplass, flydatoer/tider er korrekt. Kunden er også ansvarlig for å kontrollere hvilke ytelser som inngår i bestilt pakke. 2. BETALING Bergen Sportsreisers betalingsform er faktura sendt pr post, evt. e- post. Når kunden har bestilt en pakketur sendes det ut faktura på betaling av depositum innen 2 - to- virkedager Depositumet utgjør ca. 20 % av turens totale pris. Fakturaen for depositumet har 10 dagers betalingsfrist. Resterende sum forfaller ca. 35 dager før valgt tur starter. Med «starter» menes dato for avreise fly fra Norge. Om kunden bestiller en pakketur som starter under 2 - to- måneder etter at bestillingen er gjort sendes det en faktura for hele reisen, og hele summen skal da betales i sin helhet. Betalingsfristene til Bergen Sportsreiser er ufravikelig, og for sein betaling betraktes som en avbestilling av reisen, hvor evt. betalt depositum ikke vil refunderes. 3. AVBESTILLING Kunden kan selv tegne avbestillingsforsikring hos ulike forsikringsselskap. Avbestillingsforsikringen gir rett til fri avbestilling av reisen frem til avreise, eventuelt mot en egenandel for kunden. Dekning og vilkår går via valgt forsikringsselskap. Bergen Sportsreiser tilbyr ikke selv avbestillingsforsikring ved bestilling av reise og/eller pakke. Dersom kunden ikke overholder betalingsfristene fra Bergen Sportsreiser anses turen som avbestilt, uten refusjon fra Bergen Sportsreiser. Dersom den reisende er forhindret fra å reise grunnet manglende pass, visum, flybilletter, andre dokumenter og andre uforutsette årsaker er kunden selv ansvarlig, og Bergen Sportsreiser vil ikke refundere hele eller deler av reisens

2 2 verdi. Når en person i et reisefølge hvor prisen er basert på overnatting i dobbel/twin rom avbestiller, har Bergen Sportsreiser rett til å kreve et gebyr fra resterende reisefølge for utgifter til annet rom, etter hotellets priser. 3.1 Avbestillingsgebyr Følgende frister og gebyrer gjelder ved avbestilling: 1. Ved avbestilling inntil 60 dager før avreise kan reisen avbestilles mot et gebyr på 500,- pr reisende 2. Ved avbestilling dager før avreise kan reisen avbestilles mot at depositum ikke refunderes kunden. 3. Ved avbestilling dager før avreise kan reisen avbestilles mot at 50 % av reisens totale kostnad betales 4. Ved avbestilling under 14 dager før avreise kan hele reisens kostnad bli belastet kunden. 4. ENDRING AV REISEN Følgende frister og gebyrer gjelder ved endringer av reisen: Kunden kan endre navn på reisende etter følgende vilkår: Endring frem til 60 dager før avreise, mot et gebyr på 300,- pr person. Endringer fra 59 til 34 dager før avreise, mot et gebyr på 600,- pr person. Endringer fra 34 til 15 dager før avreise, mot et gebyr på 1000,- pr person. Endringer av navn fra 14 dager og til avreise er i utgangspunktet ikke mulig, med mindre annet avtales mellom kunden og Bergen Sportsreiser. Endringen må gjøres til Bergen Sportsreiser. Bekreftelse fra Bergen Sportsreiser er påkrevd. 5. UTSETTELSE / AVLYSING Om en fotballkamp som er en del av pakketuren blir avlyst, vil kunden få refundert prisen for kampbilletten. Om en fotballkamp som er en del av pakketuren blir flyttet med en dag, eksempelvis fra lørdag til søndag, gis ingen refusjon. Om en fotballkamp som er en del av pakketuren blir flyttet med minst to dager, eksempelvis fra lørdag til mandag vil kunden tilbys følgende alternativer: a) Endret reise/opphold for å se samme kamp. Ved f.eks. høyere flypriser / hotellpriser vil dette kreves fra kunden. b) Beholde reise og opphold, og få billetter til en annen kamp om dette er mulig. c) Kunden kan heve kjøpet, og få refundert prisen på reisen, med unntak av flybilletter. Grunnen er at flyselskap ikke anser en flyttet fotballkamp som grunn til refusjon. Om fly utsettes eller kanselleres er det flyselskapet selv som står ansvarlig for å ordne med annen reisemåte, evt. overnatting. Bergen Sportsreiser er frikjent for dette.

3 3 6. ARRANGØRENS RETT TIL Å AVLYSE TUREN Bergen Sportsreiser kan avlyse en reise hvis 1. Antall påmeldte til reisen er for få. Avlysing fra Bergen Sportsreiser må skje senest 28 dager før reisens start, og kontaktperson på hver bestilte reise må varsles skriftlig. 2. Force Majeure i reisens destinasjon. Dette innebærer at det i reisens destinasjon er krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de forannevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen skal ta til etter avtalen. Ved avlysning grunnet 6.1 har kunden krav på 100 % refusjon av reisens beløp. Kunden vil få tilbud om samme antall netter på hotell som det inngikk i pakketuren, samt billetter til kampen som var inkludert i pakkereisen, til en vesentlig rimeligere pris. Her må kunden ordne med fly og transport på egen hånd. Ved avlysing grunnet 6.2 har kunden krav på 100 % refusjon av reisens beløp. 7. KUNDENS RETT TIL Å AVBESTILLE / HEVE TUREN Kunden kan avlyse en pakketur hvis: 1. Det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen skal ta til etter avtalen. Tilsvarende gjelder der begivenheter som nevnt i foregående punktum, inntreffer på reiseruten og dette innebærer en reell risiko for kunden. 2. Bergen Sportsreiser forhøyer den totale prisen for pakketuren med mer enn 10 % 3. Hvis avgangen forsinkes i mer enn 20 % av turens varighet 4. Hjemkomsttidspunktet blir vesentlig utsatt Ved avbestilling etter 7.1 har kunden krav på å få tilbakebetalt det han har betalt for pakkereisen. Kunden har ikke rett til å avbestille etter reglene i denne bestemmelsen dersom han inngikk avtalen til tross for at han kjente eller måtte kjenne til den begivenheten som påberopes som grunnlag for avbestilling. Ved avbestilling etter 7.2, 7.3, 7.4 har kunden krav på å få refundert 100 % av reisens beløp. Vil kunden heve avtalen må kunden innen rimelig tid etter at han har mottatt underretning fra Bergen Sportsreiser om mangler av vesentlig art informere Bergen Sportsreiser om at kunden vil benytte seg av sin rett til heving av reisen. Etter at reisen er påbegynt kan kunden heve reisen helt eller delvis dersom forholdt nevnt i punkt 7.1 er til fare for kundens liv og helse, samt dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Bergen Sportsreisers side. Kunden kan da ha rett til prisavslag / erstatning i etterkant av reisen, se punkt 10.

4 4 8. ARRANGØRENS PLIKTER Bergen Sportsreiser plikter å gjennomføre reisen etter det innhold som er avtalt, og som er beskrevet i reisebekreftelsen sendt fra Bergen Sportsreiser til kunden før utsendelse av faktura. Om det oppstår avvik fra planlagt gjennomføring av reisen skal Bergen Sportsreiser i rimelig grad sørge for at de reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Bergen Sportsreiser plikter også å benytte seg av hotellet Doubletree by Hilton Manchester Piccadilly på sine pakketurer, med mindre hotellet har fullt belegg. Da skal minimum et 3 stjernes hotell benyttes 9. KUNDENS PLIKTER Ved bestilling av pakketur gjennom Bergen Sportsreiser er kunden selv / den reisende ansvarlig for å lese og forstå Bergen Sportsreisers reisevilkår og generelle bestemmelser. Kunden er ansvarlig, og plikter, å betale summen reisen koster innen korrekt dato. Betalingsfristene fra Bergen Sportsreiser er ufravikelig, og fører automatisk til avlysing, dersom ikke annet er avtalt. Kunden må selv sørge for å ta med seg følgende ved avreise fra Norge: Pass, visum, attester, forsikringer, billetter, reisebekreftelse, kvittering på betalt reise til Bergen Sportsreiser, samt andre nødvendige dokumenter. Kunden er også ansvarlig for å tegne de forsikringer kunden selv måtte ønske, og å bringe med dokumentasjon av dette på reisen. Kunden er også ansvarlig for å sørge for nødvendig vaksinasjon før avreise. Kunden plikter å holde seg oppdatert på dato og tid for utreise og hjemreise, og å holde seg oppdatert på reiseprogrammet fra Bergen Sportsreiser. Kunden er selv ansvarlig for å innrette seg etter de regler og bestemmelser gitt av offentlige myndigheter, Bergen Sportsreiser, Bergen Sportsreisers representant, hotell, transportør o.l. Kunden er selv ansvarlig for kjøp. av evt. minibar varer, og evt. skadeverk på hotell, fly, transportmiddel, stadion o.l. Kunden vil stå økonomisk ansvarlig for overnevnte forhold. Kunden må respektere de medreisende på turen, og må ikke opptre slik at det er til sjenanse for andre reisende på turen. Dersom den reisende grovt overtrer dette, kan han utelukkes fra resten av reisen og nektes fremtidige reiser med Bergen Sportsreiser, uten å kreve tilbakebetaling fra Bergen Sportsreiser. Ved utelukkelse fra resten av turen etter at turen er startet kan den reisende selv pålegges å bære omkostningene ved hjemreise. Ved pakketurer som innebærer fotballkamper i England er kunden ansvarlig for å tilbakelevere kampbillett (evt. sesongkort) til Bergen Sportsreisers representant etter kampslutt. Om kunden mister kampbilletten / sesongkortet kan Bergen Sportsreiser kreve et gebyr fra kunden. Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han med viten og vilje, og/eller ved uaktsomhet påfører Bergen Sportsreiser tap bl.a. ved å ikke overholde de bestemmelsene som er nevnt i hele punkt 9.

5 5 10. ERSTATNING / MANGLER Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av Bergen Sportsreiser. Dette gjelder likevel ikke hvis arrangøren godtgjør at mangelen skyldes omstendigheter som følgende: «avlysningen eller den mangelfulle oppfyllelse skyldes hindring som ligger utenfor arrangørens kontroll og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden og som verken han eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av.» Kunden kan, selv om han ikke har lidt noe tap, tilkjennes en godtgjørelse såfremt mangelen har voldt kunden vesentlig ulempe. Om kunden mener det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag/erstatning, har kunden selv rett til å gi Bergen Sportsreiser beskjed så snart som mulig. Beskjed kan gis til Bergen Sportsreisers kontaktperson på stedet, evt. på telefon til Bergen Sportsreiser. Gjelder klagen mangler ved overnattingssted, mat, etc. må mangelen påpekes ovenfor Bergen Sportsreiser umiddelbart, slik at dette kan bli rettet opp i eller kompensert på stedet. Om dette ikke blir gjort kan fremtidig klage bli avvist. Om kunden skal klage på et forhold i ettertid av en pakketur eller en hotellpakke må skriftlig klage være mottatt Bergen Sportsreiser senest 1 måned etter reisens avslutning. Bergen, juni 2012 Bergen Sportsreiser AS

Vilkår for GoStudy 2013/2014

Vilkår for GoStudy 2013/2014 Vilkår for GoStudy 2013/2014 I det følgende vil begrepet reise bli brukt om det samlede produktet GoStudy er forpliktet til å levere etter avtalen. På samme måte vil reisende bli benyttet om mottaker av

Detaljer

NORWEGIAN HOLIDAYS GENERELLE VILKÅR FOR PAKKEREISER

NORWEGIAN HOLIDAYS GENERELLE VILKÅR FOR PAKKEREISER NORWEGIAN HOLIDAYS GENERELLE VILKÅR FOR PAKKEREISER Norwegian Holidays AS (heretter kalt Norwegian Holidays), organisasjonsnummer 992 911 700, er et norsk firma med hovedkontor i Oslo, med forretningsadresse

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer

Generelle betingelser og reiseinformasjon

Generelle betingelser og reiseinformasjon Generelle betingelser og reiseinformasjon Vi hos KARIBIA TRAVELS er opptatt av at våre kunder skal få en så fin reiseopplevelse som mulig, og ikke minst som svarer til forventningene. Vi ber derfor alle

Detaljer

Alminnelige vilkår for pakkereiser med charterfly

Alminnelige vilkår for pakkereiser med charterfly Alminnelige vilkår for pakkereiser med charterfly Vitaltours reisevilkår bygger på Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår Reisevilkår for reiser med ReiseVenn Reisevilkårene er grunnlaget for dine rettigheter som reisende, og våre som reiseformidler. Vi gjør oppmerksom på at noen av våre reiser har særskilte betalings- og

Detaljer

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt GENERELLE REGLER 1-1 Hvem forskriften gjelder for Denne forskriften gjelder for alle studenter ved Gateway College. Med student menes en person som har en skriftlig og bindende avtale med Gateway College.

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Pensjonistforeningens styre inviterer herved Siemenspensjonister m/følge på tur til Berlin 22. - 28. august. Program for turen blir som følger:

Pensjonistforeningens styre inviterer herved Siemenspensjonister m/følge på tur til Berlin 22. - 28. august. Program for turen blir som følger: Pensjonistforeningens styre inviterer herved Siemenspensjonister m/følge på tur til Berlin 22. - 28. august. Program for turen blir som følger: Dag 1 : 22.august, Trondheim Berlin L/M Avgang kl 10.35/Ankomst

Detaljer

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00

Standard salgsbetingelser for Factory Outlet Norge AS, reg.nr 993 091 030 mva Versjon nr 1 gjeldende fra 15.11.2011 kl 00.00 FactoryOutlet Norge AS Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Innledning: Dette kjøpet er regulert av disse standardbetingelsene for forbrukerkjøp av varer over Internett slik

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør)

Kontrakt. om kjøp av hurtigbåttjenester. mellom. Alta kommune (Oppdragsgiver) [navn ] (Leverandør) Alta kommune Dato: 30.8.2013 Saksbehandler: Jan Birger Johnsen Telefon direkte: 45259855 Deres ref.: Løpenr.: Saksnr./vår ref.:13/6504 Arkivkode: 601 Kontrakt om kjøp av hurtigbåttjenester mellom Alta

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Ved om- eller avbestilling tas alltid et administrasjonsgebyr, samt at visse avgifter ikke blir tilbakebetalt.

Ved om- eller avbestilling tas alltid et administrasjonsgebyr, samt at visse avgifter ikke blir tilbakebetalt. Kjøpsvilkår Den personen som i sitt eget eller andres navn gjennomfører bestilling av flybilletter på nettstedet betegnes som bestilleren. Den personen som er oppgitt som reisende på bestillingen betegnes

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Praktisk informasjon om bestilling og betaling hos Idrettsreiser.no:...2 Våre gebyrer:...2 Arrangør/formidler:...2 Betaling:...3 Angrefrist:...3

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB

Abonnementsvilkår for Private kunder av REB Abonnementsvilkår for Private kunder av REB 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av Rauma Energi Bredbånd

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Abonnementsvilkår ISP tjenester

Abonnementsvilkår ISP tjenester Abonnementsvilkår ISP tjenester 1. Generelt De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og utnyttelse av Internetttilknytning/web/e post/oppringt/serverleie/backup mm, (herunder kalt tjenesten)

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer