LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING"

Transkript

1 LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING Vilkår av INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding om skade 6. Erstatningsberegning 7. Egenandeler Sikkerhetsforskrifter

2 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker). Forsikringen gjelder ikke til fordel for andre som har eierinteresse i forsikrede dyr. Ved eierskifte gjelder forsikringen til fordel for ny eier i inntil 14 dager etter eierskiftet, men ikke lenger enn til ny forsikring er tegnet. 2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i Norden. 3. Hva forsikringen dekker Forsikringen gjelder den hund eller katt som er nevnt i forsikringsbeviset. Forsikringen utgår ved første forfall det året hunden/katten fyller 10 år. Selskapet svarer bare for skade som inntreffer i den tid selskapets ansvar løper. Hvilke skader som erstattes: DØD / AVLIVNING/TAP Skade/tap som erstattes: - Plutselig og uforutsett skade ved at dyret dør eller må avlives på grunn av dyrevernmessige hensyn som følge av ulykke eller påført sykdom. Avlivning av dyrevernmessige hensyn aksepteres når det å leve, uavhengig av bruk, medfører lidelse for dyret, og dette bekreftes ved veterinærattest. - Erstatning ved tap som følge av at dyret blir borte. Blir dyret borte, skal dette meldes til politiet og det skal etterlyses ved annonsering. Erstatning utbetales tidligst 3 måneder etter at dyret er meldt savnet. Erstatningen skal utgjøre dyrets markedsverdi på skadetidspunktet, begrenset oppad til forsikringssummen. NEDSATT BRUKSVERDI Skade som erstattes: - Skade som følge av påført sykdom eller ulykke som fører til varig nedsatt bruksverdi, når dyret er ferdig trenet til et bestemt formål, eller som avlsdyr når det beviselig har hatt slike egenskaper. For tispe og hunnkatt vil avlsegenskaper si minst ett kull født på normal måte. For hannhund og hannkatt vil avlsegenskaper si beviselig farskap til minst tre kull. Erstatningen er begrenset med inntil 50 % av dyrets forsikringssum etter graden av varig nedsatt bruksverdi. Unntatt: - Dekningene for død/avlivning/tap og nedsatt bruksverdi omfattes ikke for huskatt. VETERINÆRUTGIFTER Tap som erstattes: - Erstatning for utgifter til undersøkelse og behandling som følge av sykdom eller ulykke, som medfører veterinærmedisinsk behandling, forbindingssaker og materiell som veterinæren selv bruker samt nødvendig

3 opphold på dyrehospital (dyreklinikk). Erstatningen dekker ordinære kostnader. Erstatningen er begrenset til den forsikringssum som framgår av forsikringsbeviset, og gjelder pr forsikringsår. - Utover ovennevnte erstatningsgrense dekkes også reseptpliktige medisiner med inntil kr pr forsikringsår. SKADER SOM IKKE ERSTATTES Forsikringen dekker ikke skade som skyldes - sykdom, svakheter eller feil som dyret hadde da forsikringen trådte i kraft, eller skade ved sykdom som viser symptomer mindre enn 30 dager etter denne tid. - mishandling, vanrøkt eller at veterinærens anvisning eller offentlig påbud ikke er fulgt. - avlivning eller nedsatt bruksverdi på grunn av sinnslidelser, nervøsitet, unormalt temperament (aggressivitet), ufruktbarhet eller nymfomani, uansett årsak. - arvelige betingede leddlidelser som for eksempel hofteleddsdysplasi, artroser og lignende. Likevel dekkes slike skader når forsikring er tegnet før valpen er 4 måneder gammel, men ved hofteleddsdysplasi må i tillegg begge foreldrene være røntgenfotografert og funnet friske, eller at hunden selv er funnet HD-fri ved røntgenfotografering i forbindelse med, eller etter, avtale om forsikring. UTGIFTER SOM IKKE ERSTATTES Forsikringen dekker ikke utgifter til - transport og reiser. - Diettfôr,øvrig salgsartikler som for eksempel skjerm, potesokk, body og lignende. - undersøkelser som for eksempel røntgen, når det ikke konstateres erstatningsmessig skade. - undersøkelse og behandling i forbindelse med kronisk sykdom - forebyggende undersøkelse og behandling - kastrering/sterilisering uten i forbindelse med sykdom i kjønnsorganene. - fjerning av tannsten, eller annen tannbehandling som ikke er en følge av sykdom eller ulykke. - keisersnitt/fødselshjelp. Likevel dekkes utgifter ved keisersnitt/fødselshjelp begrenset til en gang i løpet av den tid dyret er forsikret i selskapet. Utgifter til keisersnitt hos rasene Engelsk bulldog, Fransk bulldog, Boston Terrier og Chihuahua erstattes ikke. - kremering. - akupunktur og homøopati 4. Forebygging av skade og begrensning av tap Blir forsikret dyr sykt eller skadd, plikter forsikringstaker straks å - la det bli undersøkt av veterinær, følge veterinærens anvisninger. - gi selskapet melding om sykdommen eller skaden - gjøre det som er mulig for å begrense skaden. 5. Melding om skade Når skade er inntruffet, skal sikrede uten ugrunnet opphold gi selskapet melding om skaden, samt gi det de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige og som selskapet trenger for å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen.

4 Hvis dyret blir borte, skal dette meldes til politiet og selskapet, og det skal etterlyses ved annonsering. Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet. Se for øvrig bestemmelsen om meldefrist og foreldelse i Generelle vilkår, punkt Erstatningsberegning Forsikringsavtalelovens 6-1 er fraveket. I stedet gjelder følgende regler: FASTSETTELSE AV SKADENS STØRRELSE Skadekostnadene settes til forsikringsverdien umiddelbart før skadetidspunktet, men ikke høyere enn forsikringssummen, som er selskapets maksimale ansvar. FORSIKRINGSVERDI Forsikringsverdien settes til hva det på skadedagen ville kostet å anskaffe tilsvarende - eller i det vesentlige - dyr (markedsverdien). ALDERSFRADRAG For hvert hele år dyret er eldre enn 6 år, settes forsikringssummen for død/avlivning/tap og nedsatt bruksverdi ned med 20 % for hvert år. Forsikringssummen settes ikke lavere enn kr SKJØNN Fastsettelse av erstatningsgrunnlaget og dyrets forsikringsverdi avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår får i så fall anvendelse. SKADER ETTER FORSIKRINGSTIDENS UTLØP Når forsikret dyr opphører å være forsikret, faller selskapets erstatningsansvar bort etter en måned, selv om skadetilfellet oppstod i forsikringstiden. DYR SOM KOMMER TIL RETTE Kommer dyret til rette etter at erstatningen er utbetalt, har sikrede rett til å beholde dyret mot å betale erstatningen tilbake. I motsatt fall tilfaller dyret selskapet. 7. Egenandeler I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som framgår nedenfor, hvis ikke annet framgår av forsikringsbeviset. Skal erstatningen avkortes/settes ned, gjøres dette før egenandelen er fratrukket. Har sikrede flere forsikrede ting i selskapet som er berørt ved en og samme hendelse, trekkes bare én egenandel - den høyeste.

5 VETERINÆRUTGIFTER I erstatningsoppgjøret trekkes det en egenandel på 30 % av erstatningsberettiget beløp, minimum kr innenfor en behandlingsperiode på 60 dager regnet fra første konsultasjon for det enkelte skadetilfelle (sykdom/lidelse).

6 Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskriftene er påbud SpareBank 1 Skadeforsikring har fastsatt for å forebygge faren for skader og for å begrense omfanget ved eventuelle skader. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller å påse at de blir overholdt, kan selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jf FAL 4-8. Blir forsikret dyr syk eller skadet, plikter forsikringstakeren straks å tilkalle veterinær og gjøre det han kan for å bekjempe sykdommen eller skaden. Sykt eller skadet dyr skal under hele sykdommen stå under tilsyn av veterinær. Forsikringstakeren plikter å følge veterinærens anvisninger. Sykdommen/skaden skal straks meldes til selskapet. Før avliving skal det om mulig, samrås med selskapet, som kan gi pålegg eller anvisninger som må følges. Hvis situasjonen krever en snarlig avgjørelse, må det om mulig samrås med veterinær. Dør forsikret dyr plutselig, eller skades det så alvorlig at det må avlives før veterinær kan komme, skal det bekreftes av to uhildede personer. Dersom de kliniske funn ikke har gitt grunnlag for en tilnærmet sikker diagnose, plikter forsikringstaker å sørge for at dyret obduseres. Når dyret blir borte, skal dette straks meldes til politiet og selskapet, og dyret etterlyses ved annonsering i lokalpressen. Når forsikringssummen er høyere enn kr skal dyret være ID-merket med lesbar tatovering eller microchip (FECAVA-standard). Huskatt skal alltid før ID-merket før avtale om forsikring inngås.

Kjæledyr. Gjelder fra 01.01.2012 UPK01- K01

Kjæledyr. Gjelder fra 01.01.2012 UPK01- K01 Kjæledyr Gjelder fra 01.01.2012 UPK01- K01 Innhold 1. Hund- og Rasekatt 2. Hest Disse vilkår gjelder for KLP Skadeforsikring AS, heretter kalt selskapet. 1 Hund- og Rasekatt Dersom det er avtalt og fremkommer

Detaljer

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Forsikringsvilkår Hund og rasekatt 01.01.2015 Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Husdyrforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Hest

Forsikringsvilkår Hest Forsikringsvilkår Hest 21.03.2013 Eika Forsikring Forsikringsvilkår Hest Gjeldende fra 21.03.2013 Forsikringsvilkår Hest 21.03.2013 Eika Forsikring INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for.................................

Detaljer

HUNDE- OG KATTEFORSIKRING HUND OG KATT 912-01, gyldig fra 1.8.2010

HUNDE- OG KATTEFORSIKRING HUND OG KATT 912-01, gyldig fra 1.8.2010 HUNDE- OG KATTEFORSIKRING HUND OG KATT 912-01, gyldig fra 1.8.2010 INNHOLD: Innledende forutsetninger Erstatningsregler Død Veterinærutgifter Reseptbelagte medisiner Sikkerhetsforskrifter Hvilke dekninger

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Forsikringsbevis Verdisak

Forsikringsbevis Verdisak Forsikringsbevis Verdisak Leverandør: Storebrand Forsikring AS, org.nr. NO 930 553 506 Polisenummer: 1012261 Forsikringstaker: Danske Bank Kundenummer: 0002485118 Forsikringsperiode: PC-forsikring for

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING ANSVAR Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Q Verdigjenstand Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING TOPPKASKO Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Campingvogn og Tilhenger

Campingvogn og Tilhenger for Ledernes private skadeforsikringer Campingvogn og Tilhenger Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund

FORSIKRINGSBEVIS. Hvem forsikringen gjelder for: Forsikringen er obligatorisk og gjelder for i Norsk Sykepleierforbund FORSIKRINGSBEVIS Det er inngått avtale om kollektiv gruppelivsforsikring mellom Norsk Sykepleierforbund og KLP. Dette forsikringsbeviset angir hvem forsikringen gjelder for og gjengir de viktigste bestemmelsene

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer

Ulykkesforsikring. Forsikringsvilkår for Ledernes private skadeforsikringer for Ledernes private skadeforsikringer Ulykkesforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Tilhengerforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING Vilkår av 01.07.2009 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse av reise/reisegods

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbåt

Forsikringsvilkår Fritidsbåt Forsikringsvilkår Fritidsbåt Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Ansvar... 3 3 Brann/ tyveri... 5 4 Kasko... 6 5 Maskinskade... 8 6 Fører- og passasjerulykke... 9 7 Rettshjelp...

Detaljer

Vilkår Agria Katteforsikringer. Gjelder fra 1.4.2012

Vilkår Agria Katteforsikringer. Gjelder fra 1.4.2012 Vilkår Agria Katteforsikringer Gjelder fra 1.4.2012 Innholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring... 3 B Agria Veterinærforsikring... 3 C Agria Tilleggsforsikringer... 5 D Agria Liv... 5 E Agria

Detaljer

NSFs ANSVARSFORSIKRING

NSFs ANSVARSFORSIKRING NSFs ANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 780835 Vilkår Ansvarsforsikring AS113 gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Dette dokument gjelder sammen med kvittering for betalt ansvarsforsikring

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Campingvogn/tilhenger Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2010/2011 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn INNHOLD: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Premiebetaling

Detaljer

Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014

Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Prosjektforsikring Forsikringsvilkår av 21.03.2014 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene administreres

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3 Innboforsikring IBO1-3 Forsikringsvilkår Innhold A.1 HVILKE SKADER FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.3 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.4 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER A.5 SKADEOPPGJØRSREGLER

Detaljer

Forsikringsbevis 2009/2010

Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbevis 2009/2010 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring BA FORSIKRINGSBEVISET GJELDER

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Traktorforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor forsikringen

Detaljer

Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Motorsykkelforsikring, side 1 av 10

Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Motorsykkelforsikring, side 1 av 10 Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Motorsykkelforsikring, side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen

Detaljer

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02 Motorsykkel Kasko Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer