NSFs FOR GJELDER FORSIKRINGSSELSKAP SYKEPLEIE FORSIKRINGEN. Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NSFs FOR GJELDER FORSIKRINGSSELSKAP SYKEPLEIE FORSIKRINGEN. Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012"

Transkript

1 NSFs Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK.PKT DNB.NO RFBE211 SEPT P&D_MPE Nets Digitalprint AS SKJ REISEGODS FORSIKRINGSSELSKAP Kr én person Kr familie total sum REISESYKE Ingen sumbegrensning Inkl. hjemtransport AVBESTILLING Kr én person Kr familie total sum Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 4 REISEANSVAR Kr Pkt. 10 RETTSHJELP Kr Pkt 11 ULYKKE Kr Invaliditet/ død voksne Kr /kr Invaliditet/død barn Pkt. 9 VETERINÆRUTGIFTER Kr 1000 Pkt. 12 ANNEN TILFELDIG SKADE Kr Unntatt er skade på mobiltelefon Pkt EGENANDEL Ingen Pkt. 4.7 Avtale om reiseforsikring familie er inngått mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt medlemmet har meldt fra til Norsk Sykepleierforbund om at forsikring ønskes, forutsatt at vilkårene for å være medlem er oppfylt. Forsikringen gjelder ut det forsikringsår det betales premie for. Forsikringen fornyes automatisk ved utløpet av forsikringstiden, dersom medlemmet ikke har sagt opp sin tilslutning til Norsk Sykepleierforbund. Medlemmet kan si opp forsikringen med virkning fra utløpet av det forsikringsåret det er betalt premie for. Norsk Sykepleierforbunds reiseforsikring omfattes ikke av reglene for fri Selskapet kan si opp forsikringen overfor det enkelte medlem eller nekte medlemmet FOR Medlemmet, ektefelle, registrert partner og samboer. Barn ut det kalenderåret barnet fyller 20 år. Hvis foreldrene ikke bor sammen, er barnet forsikret hvis det har samme bostedsadresse som én av foreldrene i folkeregisteret. Barnebarn eller oldebarn som er på reise sammen med medlemmet / medforsikret. Norsk Sykepleierforbund fører fortegnelse over de medlemmer som til enhver tid er med i forsikringen. Inntil 3 måneders varighet på reiser innenfor den perioden som er angitt på kortet. Gjelder også på tjeneste- og dagsreiser. GJELDER I hele verden. SYKEPLEIE Når det ytes helsehjelp i utlandet. Gjelder for: sykepleierstudenter i praksis sykepleiere på feriereiser DNB Skadeforsikring Telefon SOS International Telefon Husk å melde skaden så snart som mulig. FORSIKRINGEN 1

2 fornyelse med to måneders varsel, når det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å gå til oppsigelse. BEGRENSNINGER Forsikringen gjelder ikke når forsikrede oppholder seg: i fast bopel i pendler-/studentbolig på arbeids-/studiested på undervisningssted i undervisningstiden på skolefritidsordning eller i barnehage på fast arbeidssted i arbeidstiden/i arbeid på ekspedisjoner o.l. For reisegods gjelder punkt 6 i vilkåret. For reisesyke gjelder punkt 7.5 i vilkåret. Som fast arbeidssted regnes det sted hvor man utfører/har sitt naturlige virke. For eksempel vil fast arbeidssted for en yrkessjåfør være buss, lastebil, taxi, o.l. SÆRBESTEMMELSER Unntaket i vilkårets pkt l. Fjellklatring utenfor Norden gjelder ikke. Unntaket i vilkårets pkt. 7.7.a. og a. gjelder ikke for barn under 16 år. Unntaket i vilkårets pkt gjelder ikke. Ulykkesskader som blir regulert av Lov om yrkesskadeforsikring. For personell som via FN er stasjonert i et krigsområde gjelder følgende særregel for feriereiser som foretas ut fra stasjoneringsområdet: Reisens varighet regnes fra den dag man reiser ut fra første sivile utreisested utenfor krigsområdet og til man er tilbake samme sted. Med krigsområde menes: Området som er utrygt å reise gjennom/oppholde seg i grunnet krig eller krigslignende handlinger. Studentmedlemmer med praksis utenfor Norden: For studentmedlemmer i NSF som tar utdannelse på skole i Norge, men som har valgt praksisperiode utenfor Norden, vil reiseforsikringen gi dekning også på praksisplassen så lenge praksisperioden ikke strekker seg utover forsikringens reisevarighet. Når pendlere og studenter foretar reiser fra pendler-/studentbolig regnes reisens varighet fra avreise til retur til samme sted eller til fast bosted i Norge - det som skjer først. Forsikringen dekker høydesyke og sykelig tilstand som skyldes opphold i høyder inntil moh. Ref. vilkårets sikkerhetsforskrift MANGLENDE PREMIEBETALING Forsikring som ikke blir betalt, opphører ved utløpet av den frist som er gitt for betaling av forsikringen. Selskapet har krav på premie for den tid det har hatt ansvaret. MELDING AV FORSIKRINGSTILFELLE Skader skal meldes DNB Skadeforsikring så snart som mulig og uten ugrunnet opphold. Det vises forøvrig til følgende bestemmelse i forsikringsavtaleloven (FAL) 8 5, 1. ledd: SKADEREGISTRERING Alle skader som blir meldt til et forsikringsselskap registreres i forsikringsselskapenes sentrale skaderegister FOSS. Når et forsikringsselskap sender slik melding, får det automatisk tilbakemelding fra registeret om alle forsikringsskader som tidligere er meldt til registeret også av andre forsikringsselskaper. Forsikringstakerne har innsynsrett i registeret etter personopplysningslovens 18. RETT TIL Å KREVE NEMDBEHANDLING Dersom det oppstår tvist med selskapet, kan hver av partene kreve nemndbehandling etter FAL 20 1, ved å gjøre henvendelse til: Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo. SIKKERHETSFORSKRIFTER / DITT ANSVAR: Ved brudd på sikkerhetsforskriftene kan retten til erstatning falle bort eller bli redusert. Jf. FAL 4-8. AVBESTILLING: Sikredes avbestillingsplikt ved reise, opphold og leieforhold, se vilkårenes pkt FORSINKELSE: Sikrede skal ha beregnet minst 2 timer fra ankomst til neste avgang, se vilkårets pkt. 5.2 og 5.4 REISEGODS: Tilsynsplikt med de forsikrede gjenstander, se vilkårets pkt Låsing av dører/vinduer og oppbevaring av nøkler, se vilkårets pkt Oppbevaring av penger og verdisaker, se vilkårets pkt Oppbevaring av gjenstander i motorkjøretøy, campingvogn, båt og telt, se vilkårets pkt og Emballering og merking vedrørende bagasje, se vilkårets pkt Hva som ikke skal sendes som innsjekket bagasje, se vilkårets pkt Låsing av sykkel, se vilkårets pkt REISESYKE OG ULYKKE: Krav til å oppsøke lege når sykdom/skade inntreffer, se vilkårets pkt og Krav om at hjemtransport skal være forordnet av lege, se vilkårets pkt Krav om at sengeleie utenom sykehus skal være forordnet av lege, se vilkårets pkt Krav til legeerklæring ved alvorlig sykdom/lidelse før reisen, se vilkårets pkt Ved dykking gjelder krav om dykkersertifikat for gjeldende antall meter, se vilkårets pkt og Krav til at sikrede ved opphold i høyder over moh. har sørget for forebyggende tiltak av høydesyke, se vilkårets pkt «Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det». Den som melder kravet plikter å gi selskapet nødvendige opplysninger. 2

3 RFBE211 Gjelder fra INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Fellesbestemmelser 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Avbestillingsforsikring 5. Forsinkelse 6. Reisegodsforsikring 7. Reisesykeforsikring 8. Hjemreise ved brann, innbrudd og vannledningsskade 9. Ulykkesforsikring 10. Reiseansvarsforsikring 11. Rettshjelp 12. Kjæledyr, veterinærutgifter Helårs reiseforsikring på reiser i hele verden med varighet nevnt i forsikringsbeviset. I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår. Generelle vilkår. Det til en hver tid gjeldende. Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene lovbestemmelser som er fraveket. Disse forsikringsvilkårene gjelder for DNB Skadeforsikring, heretter kalt selskapet. DNB.NO RFBE211 SEPT P&D_MPE Nets Digitalprint AS SKJ FELLESBESTEMMELSER Se forsikringsbeviset for nærmere opplysninger om bl.a. forsikringens omfang/dekningsområde, eventuelle aldersmessige begrensninger og forsikringssummer. Forsikringen må være i kraft før reisens påbegynnelse. Ref. pkt.3. Såfremt reisen forsinkes av uforutsette og tvingende årsaker utenfor sikredes kontroll, (for eksempel værforhold), er forsikringen i kraft inntil reisen er fullført, dog ikke utover 2 døgn etter forsikringens normale opphør. Skyldes reisens forlengelse sykdom, og sikrede av medisinske grunner ikke kan reise hjem, er forsikringen i kraft inntil hjemreise er mulig og sikrede kunne ha kommet hjem, dog ikke må bekreftes av lege. Med mindre annet er avtalt svarer selskapet ikke for tap/skade - disjoner, se pkt Opplysningsplikt I forbindelse med inngåelsen eller fornyelse av en forsikringsavtale kan selskapet be om opplysninger om forhold som kan ha betydning for vurderingen av risikoen. Forsikringstakeren og den forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. Forsikringstaker og den forsikrede skal også på eget initiativ gi opplysninger om forhold som han/hun må forstå er av vesentlig betydning for vurderingen av risikoen, se FAL 4 1, 4 3, 13 1 og Har forsikringstakeren eller den forsikrede svikaktig forsømt opplysningsplikten og Har forsikringstakeren eller den forsikrede ellers forsømt sin opplysningsplikt, kan vårt ansvar settes ned eller falle bort, se FAL 4 2, 13 2 og Er det oppstått tap eller skade har forsikrede/forsikringstaker har også bevisbyrden for at forsikringstilfellet har medført utgifter/merutgifter i henhold til gjeldende vilkår. 1.2 Sikkerhetsforskrifter/aktsomhet Forsikringen har sikkerhetsforskrifter som skal forebygge eller begrense tap/skade, og disse skal overholdes. Er en sikkerhetsforskrift brutt kan selskapets erstatningsansvar settes ned eller falle bort. Et slikt forbehold kan ikke gjøres gjeldende dersom sikrede bare er lite å legge til last, eller dersom forsikringstilfellet ikke skyldes overtredelsen. FAL 4-8 og Selv om selskapet kan gjøre gjeldende at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, kan selskapet likevel pålegges delvis ansvar. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på arten av sikkerhetsforskriften som er overtrådt, skyldgraden, skadeforløpet om forsikrede var i selvforskyldt rus og forholdene ellers, se FAL 4 8 og

4 1.2.2 Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke ansvarlig. Har sikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om sikrede var i selvforskyldt rus, hvilken virkning nedsettelse eller bortfall av ansvar vil få for den/de som har krav på forsikringen, eller for andre personer som er økonomisk avhengig av sikrede og forholdene ellers. Selskapet kan ikke påberope seg reglene dersom sikrede eller en person som etter FAL 4 11 skal likestilles med sikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling, ref. FAL 4 9, 13 8 og Er et forsikringstilfelle inntruffet skal sikrede snarest melde dette til selskapet, og senest innen 1 år etter at forsikringstilfelle har inntruffet. Er det oppstått skade/tap/utgifter, skal sikrede gjøre det som med rimelighet kan ventes for å avverge eller begrense dette, ref. FAL 4 10, 13 11, Oppstår det skade, tap og/eller utgifter som følge av at sikrede forsettlig eller grovt uaktsomt har forsømt sine plikter etter disse bestemmelser, kan vårt ansvar settes ned eller falle bort, ref. FAL Dersom retten til erstatning bortfaller helt eller delvis som følge av slike handlinger eller unnlatelser, får dette samme virkning også ved tilsvarende handlinger eller unnlatelser gjort av medforsikret ektefelle/samboer, ref. FAL 4 11 og Definisjoner a. Forsikringstaker: Den som inngår forsikringsavtalen med oss. b. Sikrede: Den som etter forsikringsavtalen i skadeforsikring vil ha krav på erstatning eller forsikringssum. I ansvarsforsikring er sikrede den hvis erstatningsansvar er dekket. c. Forsikrede: Den persons liv og helse forsikringen er knyttet seg til. d. Nærmeste familie: Ektefelle/samboer/registrert partner, barn, barnebarn, oldebarn, foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, søsken, svogere, svigerinner, svigerforeldre og svigerdatter/-sønn. e. Samboer: Den som lever sammen med forsikringstaker i et ekteskapslignende forhold og har samme bostedsadresse i Norge, registrert i folkeregisteret. f. Med eneste reiseledsager forstås: den person som enten er påført samme deltagerbevis/billett, som den forsikrede, eller som har inntegnet seg til reisen sammen med denne, i den hensikt at reisen skal foretas i fellesskap. g. Innsjekket bagasje: Bagasje som forsikrede mot kvittering har overlatt fly- /båt- /tog- og busselskap for transport. h. Med reisegods menes også ting som er lånt eller leid i henhold til skriftlig kontrakt/ leieavtale og som du frakter med deg som personlig reisegods. Ref. pkt. 6.1 i. Merutgifter: Utgifter som bare påløper pga. at et skadetilfelle er inntruffet. Med dette menes utgifter man ellers ikke ville ha hatt. j. Trafikkuhell: Kollisjon, utforkjøring, grunnstøting og kantring når kjøretøyet er i trafikk/bruk Krig, terror og lignende De Generelle vilkår pkt. 1.1 og 1.2 er fraveket. Selskapet erstatter tap/skade og merutgifter som direkte eller indirekte står i sammenheng med krig, krigsrisiko, terror, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden, når en er på reise i et område som før ankomst ble ansett som fredelig. Evakuering i forbindelse med krig, terror og lignende. Evakuering til nærmeste sikre destinasjon/til hjemsted i Norge erstattes i henhold til Utenriksdepartementets anbefaling. Dersom departementet ikke har tatt initiativ til evakuering, kan evakuering skje i samråd med selskapet. Transporten skal finne sted ved første anledning og i samsvar med departementets anbefaling eller at selskapet etter samråd med de forsikrede finner at det ville være forbundet med overhengende fare for liv og eller helse fortsatt å oppholde seg i området. Erstatningen er begrenset til kr pr. person og inntil kr pr. skadetilfelle for merutgifter til reise, kost og losji i inntil 30 dager etter at hendelsen inntraff Naturkatastrofe Med naturkatastrofe menes skade som direkte står i sammenheng med jordskjelv, vulkanutbrudd og annen naturkatastrofe som skyldes plutselige og voldsomme naturkrefter av en helt ekstraordinær voldsomhet, styrke og utbredelse på reise utenfor Norge. Evakuering skal skje i henhold til stedlig myndighet og etter Utenriksdepartementets anbefaling, ref. pkt Epidemi som bryter ut på reise utenfor Norge Med epidemi menes smittsom alvorlig sykdom som sprer seg hurtig mellom mennesker. Evakuering erstattes etter reglene i pkt og etter Utenriksdepartementets anbefalinger Streik lockout konkurs Forsikringen omfatter ikke tap/skade/utgifter som direkte eller indirekte har sammenheng med streik, lockout, konkurs eller annen form for arbeidskonflikt som inntreffer når en er på reise Tapt arbeidsfortjeneste Forsikringen omfatter ikke tapt arbeidsfortjeneste uansett årsak Ekspedisjoner og lignende reiser Forsikringen omfatter ikke deltakelse i ekspedisjoner og lignende reiser. Med ekspedisjoner menes reiser til mer utilgjengelige områder, uten offentlig kommunikasjon, med dårlig infrastruktur og hvor det vil være behov for spesialutstyr/spesialutrustning Høydesyke Forsikringen dekker ikke utgifter som skyldes høydesyke og sykelig tilstand som skyldes opphold i høyder over moh. Unntagelser kan gis ved forhåndsgodkjennelse av selskapet. 2. HVEM ER FORSIKRET 2.1 Den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, som er medlem av norsk folketrygd har norsk personnummer, fast bostedsadresse i Norge registrert i folkeregisteret og som skal returnere til Norge etter reisen. 2.2 Er det tegnet forsikring for familie gjelder følgende: 2

5 a. Medforsikret ektefelle/samboer må ha felles adresse med forsikringstakeren i folkeregisteret. b. Barn er medforsikret til første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år. Barnet må ha samme folkeregistrerte bostedsadresse som en av sine foreldre. Barn som bor på utenlandsk adresse innen Norden, er forsikret på reiser de foretar alene sammen med en av foreldrene. Med barn menes: Forsikringstakers egne barn, også særkullsbarn Forsikringstakers ektefelles, samboers, partners særkullsbarn Barnebarn og oldebarn er forsikret på reiser de foretar alene sammen med besteforeldre/oldeforeldre hvor disse er forsikringstakere og hvor det er tegnet familieforsikring. Adoptivbarn er medforsikret fra og med det tidspunkt den faktiske omsorgen er overtatt. Fosterbarn må ha samme folkeregistrerte bostedsadresse som forsikringstaker. Barn født av surrogatmor er medforsikret fra og med endelig utskrivelse fra sykehus etter fødselen. Utskrivelsen må ha skjedd i samråd med lege. Forsikringen for barn, barnebarn og oldebarn opphører ved første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år. 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER Forsikringen gjelder på reiser og under opphold i hele verden, med den varighet samt de utvidelser/begrensninger som fremkommer av forsikringsbeviset. Forsikringen må være i kraft før reisens påbegynnelse og gjelder ikke for allerede påbegynte reiser. Er reiseforsikringen kjøpt mens du befinner deg på reise, vil ikke forsikringen være gjeldende for denne reisen. Reiser skal starte og avslutte i Norge. Forsikringen gjelder fra du forlater den bostedsadressen der forsikringen er registrert og til du er tilbake på samme adresse, såfremt annet ikke fremkommer av forsikringsbeviset. 4. AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringssummer vil fremgå av forsikringsbeviset. 4.1 Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter forsikredes avbestillingsomkostninger i henhold til fastlagte bestemmelser gitt av transportør, reisearrangør, hotell eller utleier av hytte/rom ved avbestilling av reise eller leieforhold. Med avbestillingsomkostninger menes det innbetalte beløp ifølge kvittering for reise og opphold som ikke refunderes ved avbestilling før avreise. Skatter og offentlige avgifter omfattes ikke dvs. utgifter som kan kreves erstattet fra andre i henhold til lov eller avtale, f.eks., transportør, reiseoperatør, hotell e.l. Det er en forutsetning at forsikringen må være i kraft før første innbetaling av reisen/leieforholdet er foretatt. Forsikringen dekker ikke avbestilling etter at reisen er påbegynt. Forsikringstiden regnes fra det tidspunkt reisen/leieforholdet er helt eller delvis betalt og til planlagt avreisetidspunkt. 4.2 Hva forsikringen ikke omfatter Forsikringen omfatter ikke: Skatter og offentlige avgifter Utgåtte bonuspoeng Gebyrer ved refusjon av skatter og avgifter Øvrige avgifter som inngår i transportselskapets billettpris Reiser som er overdratt av andre Arrangementer som avlyses av arrangør 4.3. Hvilke avbestillinger selskapet erstatter og begrensninger som gjelder. Se sikkerhetsforskrifter pkt jf. pkt Selskapet erstatter sikredes avbestillingsomkostninger når avbestillingen skyldes: a. Uventet akutt og behandlingskrevende sykdom, akutt forverring av kronisk lidelse, ulykkesskade eller død som rammer forsikrede eller dennes eneste reiseledsager, eller noen av disses nærmeste familie bosatt i et EØS-land, ref. pkt b. At planlagt behandling/undersøkelse/operasjon fremskyndes/ utsettes og når melding om slik endring mottas mindre enn 14 dager før planlagt avreisedato. c. Brann, innbrudd, vannledningsskade eller naturskade som inntreffer i sikredes bopel, forretning eller kontor etter at bestilling er foretatt og som nødvendiggjør sikredes nærvær. d. Dersom en nøkkelperson rammes av forhold som nevnt i pkt a. eller b. og når dette medfører at reisen/arrangementet ikke kan gjennomføres som planlagt. Med nøkkelperson menes; den person som en gruppe/reisefølge er avhengig av på en slik måte at reisen/ arrangementet ikke kan gjennomføres uten denne personens deltakelse, og hvor vedkommende ville vært en del av reisefølget (for eksempel sjåfør, kaptein, dirigent, foreleser). e. At det på reisemålet før planlagt avreise inntreffer epidemi, naturkatastrofe, terrorhandling eller annen krigslignende handling som umuliggjør innreise til området og er i strid med aktuelle myndigheters offisielle reiseråd, eller at sikrede i samråd med selskapet finner at innreise vil være forbundet med overhengende fare for liv og helse. f. Dersom sikrede har rett til avbestilling som følge av at det er tegnet avbestillingsforsikring hos reisearrangøren, erstatter selskapet for vedkommende avbestilling kun premien på avbestillingsforsikringen og reisearrangørens administrasjonsgebyr Selskapet dekker ikke avbestilling som skyldes: a. Akutt forverring av en kronisk lidelse når det er sannsynlig at den kan inntreffe før planlagt avreisedato eller leieforholdets begynnelse. b. At sykehusopphold/utredning/undersøkelse/behandling tar lenger tid enn planlagt. c. At behandling/undersøkelse/operasjon/rekreasjons-/kuropphold fremskyndes eller utsettes. d. Svangerskapsplager eller frivillig svangerskapsavbrytelse og relaterte sykdommer eller sykelige tilstander. e. Fødsel fra og med 36. svangerskapsuke. f. At reisens hensikt bortfaller. g. Frykt for krig, terror eller sykdom. h. Ekstraordinære forhold som sikrede er kjent med ved bestilling av reisen og som på avreisetidspunktet gjør det vanskelig å gjennomføre reisen som planlagt. i. Selskapet svarer ikke for utgifter ved flyforsinkelse, kansellering eller overbooking der flyselskapene selv har erstatningsansvaret. Ref. EU-direktiv 261/2004 og FOR nr. 141 (forskrift om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt 3

6 eller vesentlig forsinket flyging) som omhandler flypassasjerers rettigheter. 4.5 Sikkerhetsforskrift Fastsatte sikkerhetsforskifter er aktsomhetsregler for å forebygge /begrense skade/tap. Forsikringen er overtatt på betingelse av at fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid overholdes. Ved overtredelse kan erstatningen reduseres eller falle bort, ref. pkt Straks det er klart at reisen ikke kan gjennomføres, plikter du å avbestille reise/opphold/leieforhold der denne/dette er kjøpt og forholde deg til reisearrangørens avbestillingsbestemmelser. 4.6 Forsikredes plikter Ved avbestilling skal selskapet underrettes uten ugrunnet opphold. Følgende opplysninger må sendes med kravet: a. Reisedokument/billett/leieavtale original og bekreftelse for betalt reise/leieforhold eller kreditnota som viser avbestillingsomkostningene. b. Legeattest som bekrefter at lege ble oppsøkt før reisens påbegynnelse, og at avbestillingen skyldes akutt og behandlingskrevende sykdom/ulykkesskade inntruffet i forsikringstiden. c. Legeattest, dødsattest eller annet som bekrefter at akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall har rammet noen i nærmeste familie bosatt i et EØS-land, ref. pkt. 1.3.d. Eller at din eneste reiseledsager eller noen i dennes nærmeste familie bosatt i et EØS-land, ref. pkt. 1.3.d. d. Skaderapport/takstrapport/politirapport som bekrefter at avbestillingen skyldes brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade. Inntreffer forhold som kan føre til avbestilling skal sikrede uten opphold underrette reisebyrå/reisearrangør for å begrense avbestillingsomkostningene. 4.7 Egenandel Se forsikringsbevis. 5. FORSINKELSE 5.1 Forsinket avgang Hvilke skader forsikringsselskapet svarer for og hvilke begrensninger som gjelder: Dersom reisearrangørens transportmiddel ikke går til avtalt tidspunkt, erstatter selskapet nødvendige og dokumenterte utgifter til innhenting av reiseruten eller overnatting når forsinkelsen oppstår etter at reisen er begynt med inntil kr pr. person og inntil kr pr. familie. Forsinkelsen beregnes overensstemmende med reisearrangørens til enhver tid gjeldende ordinære ruteplan med de endringer som måtte være meddelt før reisens begynnelse. Det er en betingelse for selskapets erstatningsplikt at forsinkelsen skyldes værforhold, teknisk feil og eller trafikkuhell som rammer transportmidlet. Selskapet svarer ikke for utgifter ved flyforsinkelse, kansellering eller overbooking der flyselskapene selv har erstatningsansvaret. Ref. EU-direktiv 261/2004 og FOR nr. 141 (forskrift om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flyging) som omhandler flypassasjerers rettigheter. 5.2 Innhenting av fastlagt reiserute, hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger som gjelder: Selskapet svarer for rimelige og dokumenterte ekstrautgifter til innhenting av fastlagt og forhåndsbetalt reiserute dersom sikrede uforskyldt møter forsinket til reisearrangørens transportmiddel. Maksimumserstatning kr pr. person og kr pr. familie. Dersom forsinkelsen medfører at det ikke er mulig å reise videre samme dag, erstatter selskapet nødvendige og dokumenterte overnattingsutgifter med inntil kr pr. person og inntil kr pr. familie. Det er en betingelse for selskapets erstatningsplikt at forsinkelsen dokumenteres skriftlig av reisearrangør, trafikkselskap eller bergingsselskap og skyldes værforhold/teknisk feil. Når sikrede reiser med offentlig transportmiddel eller privatbil stiles det krav til teknisk feil/ trafikkuhell som krever berging. Det forutsettes at du har beregnet minst 2 timer fra ankomst til neste avgang, og at forsinkelsen og årsaken er skriftlig bekreftet av reisearrangør, trafikkselskap eller bergingsselskap. Ref. pkt. 5.4 Selskapet svarer ikke for utgifter ved flyforsinkelse, kansellering eller overbooking der flyselskapene selv har erstatningsansvaret. Ref. EU-direktiv 261/2004 og FOR nr. 141 (forskrift om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flyging) som omhandler flypassasjerers rettigheter. 5.3 Forsinket bagasje Hvis innsjekket bagasje ankommer minst 4 timer forsinket til reisemålet, refunderes nødvendige og dokumenterte merutgifter for innkjøpte klær og toalettsaker i den tiden bagasjen var savnet. Erstatningen kan maksimalt utgjøre kr pr. person. Erstatning utbetales ikke ved forsinkelse på hjemreisen. Forsinkelsen skal dokumenteres skriftlig (PIR-rapport) av transportør. 5.4 Sikkerhetsforskrift Fastsatte sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler for å forebygge, begrense skade/ tap. Forsikringen er overtatt på betingelse av at fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid overholdes. Ved overtredelse kan erstatningen reduseres eller falle bort, ref. pkt Sikkerhetsforskrift for pkt. 5.2 Ved forsinket ankomst er det en forutsetning for selskapets ansvar at sikrede har beregnet minst 2 timer fra ankomst til neste avgang. 6. REISEGODSFORSIKRING Se sikkerhetsforskrifter i pkt. 6.6, jf. pkt. 1.2 Forsikringen gjelder ikke når du oppholder deg: hjemme på undervisningssted/studiested i Norge i undervisningstiden/ studietiden (barnehage/skole/universitet/høyskole/militærtjeneste m.fl.) på arbeidssted i Norge i arbeidstiden Forsikringen omfatter ikke tap av/skade på eiendeler som er oppbevart ovennevnte steder, uansett tidspunkt, når du selv er på reise. 6.1 Hva forsikringen omfatter Innenfor forsikringssummen omfatter forsikringen personlig reisegods/bagasje, det vil si personlige eiendeler som den/ de person(er) som er nevnt i forsikringsbeviset fører med seg under reise og opphold. Som personlig reisegods menes de personlige eiendeler som du har med deg på reise og er til personlig bruk på/under reisen. Dette gjelder også reisegods som du sender som innsjekket bagasje, ref. pkt. 1.3.g. Ting som er lånt eller leid er inkludert, ref. pkt. 1.3.h. 4

7 6.2 Hva forsikringen ikke omfatter Som personlig reisegods regnes ikke: a. Motorkjøretøy og campingvogner med tilbehør. Med tilbehør menes blant annet alarm, nøkler, reservedeler og fastmontert utstyr som for eksempel musikkanlegg, mobiltelefon og skiboks/ bagasjeboks. Kjøreutstyr til motorkjøretøy som for eksempel kjøredress, hjelm, hansker og støvler regnes som tilbehør når dette er i bruk, eller når det oppbevares sammen med kjøretøyet. b. Båter med tilbehør. Kano/kajakk regnes ikke som båt i denne sammenheng. c. Basehopputstyr. d. Møbler og flyttegods. e. Varer og vareprøver, verktøy og måleinstrumenter. Håndholdt GPS regnes ikke som måleinstrument. f. Tegninger, manuskripter, dokumenter, verdipapirer, medlems-/ ID-/adgangskort, sertifikater/bevis av ethvert slag. g. Frimerker, samlinger og eksponert film. Med samlinger menes gjenstander/ting med samlerinteresse/samleverdi som for eksempel, våpen, mynt-, seddel-, frimerkesamling, kunstverk og ekte tepper. h. Nærings- og nytelsesmidler. i. Dyr. j. Løsøre som leies under selve oppholdet. For eksempel leid sykkel, skiutstyr m.m. 6.3 Hvilke skader på reisegods som erstattes: Tyveri Med tyveri menes borttagning av eiendeler sikrede har i sin besittelse, jf. straffelovens 257 og 258. At eiendeler mistes/ bortkommer og senere beholdes av en finner, er ikke å anse som tyveri Ran jf. straffelovens 266 og Innbrudd jf. straffelovens Skadeverk Med skadeverk menes at en annen person ødelegger, skader, gjør ubrukelig eller forspiller eiendeler sikrede har i sin besittelse, jf. straffelovens 291 og Naturskade. Med naturskade menes skade som direkte skyldes naturulykke som skred, storm, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf. lov om naturskadeforsikring Trafikkuhell med motorkjøretøy, båt, campingvogn eller sykkel. Med trafikkuhell menes kollisjon, utforkjøring, grunnstøting og kantring når kjøretøyet er i trafikk/bruk, se pkt. 1.3.j Brann Brann, nedsoting direkte lynnedslag, eksplosjon. Med brann menes ild som er kommet løs Transportskade Transportskade/tap på reisegods som sendes som innsjekket bagasje, ref. pkt Skade på innsjekket koffert, bag og ryggsekk er ikke dekket, ref. pkt Vannskade Med vannskade menes utstrømning fra bygnings rørledning eller vann som plutselig trenger inn fra terreng eller grunn Arbeidsgivers effekter Ved tjenestereise erstattes arbeidsgivers effekter med inntil kr , innenfor forsikringssummen Annen tilfeldig skade på reisegods enn nevnt i punktene over erstattes med inntil kr samlet pr. skadetilfelle. Unntatt er skade på mobiltelefoner. 6.4 Begrensninger: Innenfor avtalt forsikringssum er forsikringen begrenset oppad til: Kontanter erstattes med inntil kr pr. skadetilfelle dersom dokumentasjon foreligger Utgifter ved tap av billetter (reisedokumenter) og pass erstattes med inntil kr pr. person når tapet ikke erstattes på annen måte Tap av/skade på følgende gjenstander erstattes med inntil kr samlet pr. skadetilfelle dersom ikke annet er avtalt i forsikringsbeviset. a. Smykker, ur, perler, edelstener, edelt metall. b. Antikviteter, kunstgjenstander, tepper. c. Pelsverk. d. Mobiltelefon, foto-/video-/optisk utstyr, radio, TV, musikkanlegg, plater, CD, DVD, MP3, PC-/og datautstyr, elektroniske spillenheter, annet elektronisk utstyr, disketter og musikkinstrumenter, inkl. alt medfølgende utstyr til gjenstandene. e. Våpen. f. Sportsutstyr, herunder fiske-, ski-, golf-, klatre- og luftsport. Dykkerutstyr og sykkel med montert tilbehør. Skade på og tap av sykkel i hjemsteds-, undervisningssteds-, arbeidsstedskommune erstattes ikke Enkeltgjenstander for øvrig, og som ikke er nevnt i pkt , erstattes med inntil kr Barnevogn erstattes med inntil kr Tyveri av gjenstander som befinner seg på badestrand/badebasseng, erstattes med inntil kr pr. person og kr pr. skadetilfelle Tyveri av gjenstander fra telt, erstattes med inntil kr pr. person og kr pr. skadetilfelle CD og DVD er og elektroniske spill erstattes med inntil kr Selskapet svarer ikke for: Økonomisk tap / skade på gjenstandene Skade på gjenstander under transport som skyldes at væske har rent ut, at skjøre gjenstander er knust, bedervelige varer, eller at gjenstander på grunn av sin form/tilstand har forårsaket skade når disse gjenstandene er oppbevart i egen innsjekket bagasje Skade som skyldes gjenstandens vanlige bruk. 5

8 6.5.4 Mindre skader på koffert, ryggsekk, barnevogn og sykkel (for eksempel rifter, skraper, riper, flekker og lignende) Skade på innsjekket koffert, bag og ryggsekk. Se transportselskapenes erstatningsregler for reisegods Skadeverk forårsaket av noen i din nærmeste familie, det vil si ektefelle/samboer/registrert partner, barn, foreldre og søsken. Ref. pkt Sikkerhetsforskrifter for punkt Følgene av brudd på sikkerhetsforskrift. Fastsatte sikkerhetsforskifter er aktsomhetsregler for å forebygge/begrenseskade/tap. Forsikringen er overtatt på betingelse av at fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid overholdes. Ved overtredelse kan erstatningen reduseres eller falle bort, ref. pkt FAL Sikrede skal selv eller ved hjelp av andre holde tilsyn med de forsikrede gjenstander. I dette ligger også en plikt til å påse at alle eiendeler tas med når man forlater et sted Sikrede skal sørge for at dører er låst og nøkler oppbevart utilgjengelig for uvedkommende. Vinduer og andre åpninger skal være lukket og forsvarlig sikret for å hindre uvedkommende i å komme inn i motorkjøretøy, campingvogn, båt, hytte, leilighet, hotellrom eller annen midlertidig bopel som for eksempel telt. Vinduer i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret Sikrede skal bære penger, pass og smykker på/med seg eller låse de inn i fastmontert safe/oppbevaringsboks i bygning eller dertil egnet låst oppbevaringssted i låst rom i bygning. Nøkler/koder skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende Sikrede skal plassere gjenstander som nevnt i pkt og som ikke er i bruk under lås. Låst rom skal kun disponeres av sikrede og de som er med i reisefølget. Dersom låst oppbevaring ikke er tilgjengelig, skal sikrede bære gjenstandene med seg. Ved oppbevaring i motorkjøretøy eller campingvogn skal slike gjenstander oppbevares i lukket hanskerom/låst bagasjerom/skiboks, eller fjernes hvis kjøretøyet ikke har hanskerom/ bagasjerom/skiboks Sikrede skal ikke etterlate de forsikrede gjenstander i/på motorkjøretøy, campingvogn, båt, eller telt om natten eller som er hensatt/forlatt for mer enn ett døgn. Med natten menes tiden fra man forlater oppbevaringsstedet, og til man tar det i bruk igjen neste dag, og i alle tilfelle oppbevaringssted som er forlatt fra kl til kl Sikrede skal sørge for at de forsikrede gjenstandene er tilstrekkelig og hensiktsmessig emballert og sikret for å tåle den aktuelle transport og transportørens bestemmelser skal følges Sikrede skal ikke sende penger, smykker, armbåndsur, edelstener, edelt metall, elektroniske spill, kamera-, video-, og datautstyr, mobiltelefon, radio, TV, musikkanlegg, skjøre gjenstander og bedervelige varer i innsjekket bagasje Sikrede skal påse at sykkel er forsvarlig låst når den ikke er i bruk, og nøkkel skal oppbevares atskilt fra sykkelen. 6.7 Sikredes plikter og forholdsregler ved skadetilfelle (ref. også sikkerhetsforskrifter under punkt 1.2 og 6.6) Tyveri/ran/innbrudd skal straks meldes til lokalt politi Skade fra hotell, restaurant, flyplass o.l. skal straks meldes vedkommende hotell o.l Skade under transport skal straks meldes til transportselskapet etter de regler som gjelder for vedkommende transportselskap. Bekreftelse for at skade straks er meldt på stedet skal foreligge skriftlig Sikrede må uten ugrunnet opphold underrette selskapet og gi selskapet de dokumenter som er nødvendig, og som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatning Sikrede må dokumentere sitt krav ved å fremlegge kjøpskvitteringer, garantibevis o.l. Skadede gjenstander må oppbevares og ved forespørsel sendes til selskapet. Ved erstatningskrav må sikrede oppgi sitt personnummer (11 siffer) Hvis bortkomne gjenstander kommer til rette, plikter sikrede straks å underrette selskapet Når det foreligger mulighet for å gjøre tredjemann for eksempel transportselskap, hotell og lignende ansvarlig for skaden, skal sikrede straks gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet. 6.8 Skadeoppgjør og erstatningsberegning Forsikringsavtalelovens 6-1 gjelder ikke Erstatningen er begrenset til hva tilsvarende gjenstand koster, med fradrag for verdiforringelse på grunn av alder, bruk og nedsatt anvendelighet Dersom en gjenstand uten vesentlig verdiforringelse kan repareres, beholder sikrede gjenstanden og selskapet betaler omkostningen ved reparasjon Verdigjenstander som er kjøpt brukt, eller mottatt som arv eller gave, erstattes til omsetningsverdi for tilsvarende brukt gjenstand I stedet for å betale erstatning kontant, kan selskapet velge å stille en tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende gjenstand til disposisjon for sikrede Kommer gjenstandene til rette etter at erstatning er betalt, har sikrede rett til å beholde gjenstandene mot å betale erstatningen tilbake. Sikrede må, dersom han ønsker å beholde gjenstandene, gi skriftlig beskjed om dette innen 14 dager etter at han har fått beskjed om at den er kommet til rette. Innen samme frist må erstatningen være tilbakebetalt. I motsatt fall tilfaller gjenstandene selskapet Selskapet har rett til å kontrollere sikredes opplysninger ved henvendelser til forretninger eller andre Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet Har selskapet erstattet tapet eller skaden, trer selskapet inn i sikredes rett mot tredjemann for det beløp selskapet har betalt i erstatning Utgifter i forbindelse med tapt/ skadet reisegods vil bli erstattet med utgangspunkt i sikredes reelle økonomiske tap For gjenstander kjøpt i utlandet og som ikke er deklarert i henhold til tollovens bestemmelser, ref. Tolloven kap. 4. Tollbehandling er erstatningen begrenset til gjeldende beløp for tollfri innførsel, ref. Tolloven

9 Egenandel Se forsikringsbevis 7. REISESYKEFORSIKRING 7.1 Forsikringen omfatter Forsikringen omfatter dokumenterte utgifter påløpt i forsikringstiden til nødvendig og vanlig medisinsk behandling som oppstår under reisen og som skyldes at forsikrede blir akutt syk, påføres en ulykkesskade eller uventet dør. Videre erstattes utgifter som skyldes uventet, akutt forverring av allerede kjent kronisk lidelse. I tillegg til medisinske behandlingsutgifter omfatter forsikringen merutgifter ved hjemtransport, innhenting av en fastlagt reiserute, returreise, hjemkallelse og kompensasjon for avbrutt reise/tapte feriedager. Utover utgifter ved egen sykdom, ulykkesskade eller død omfatter forsikringen merutgifter som følge av forsikredes eneste reiseledsagers uventede akutte sykdom, ulykkesskade uventede dødsfall eller hjemkallelse. 7.2 Hva forsikringen ikke omfatter Forsikringen omfatter ikke: a. Utgifter som påløper etter hjemkomst til Norge. Ved ulykke, ref. pkt. 9. b. Lete-/redningsaksjoner. c. Sykdom eller lidelse som er kjent før avreisen, og hvor det allerede foreligger et behandlingsbehov eller dersom komplikasjoner/ forverring sannsynligvis vil kunne oppstå. d. Når reisen foretas for behandling, operasjon, konsultasjon, kureller rekreasjonsopphold, når sykdom/lidelse var kjent før avreise. Selskapet dekker ikke merutgifter som skyldes planlagt operasjon på reise. e. Fortsatt behandling i utlandet etter eget ønske når det medisinsk sett er forsvarlig med hjemtransport til Norge ifølge behandlende lege og rådgivende lege for selskapet. Den endelige beslutningen foretas av rådgivende lege. f. Behandling/operasjon er planlagt/forespeilet før reisens påbegynnelse, men av tidsmessige, kapasitetsmessige eller andre grunner ikke er gjennomført. g. Svangerskapsplager eller frivillig svangerskapsavbrytelse og relaterte sykdommer eller sykelige tilstander. Uventede komplikasjoner som inntreffer før den 36. svangerskapsuke er likevel omfattet. h. Fødsel fra og med 36. svangerskapsuke. i. Sykdom/skade oppstått ved deltagelse i slagsmål eller ved utførelse av en forbrytelse. j. Opphold og behandling ved private klinikker i Norge og øvrige nordiske land, og heller ikke utgifter til rekreasjons- og kuropphold. k. Utgifter som skyldes høydesyke eller annen sykelig tilstand som følge av opphold i høyder over moh. Unntagelser kan gis ved forhåndsgodkjennelse av forsikringsselskapet. Se forsikringsbevis. l. Fjellklatring utenfor Norden. Unntakene som er nevnt i pkt 7.2 og 7.7 gjelder også ved dødsfall. 7.3 Har forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet og om forsikrede var i selvforskyldt rus. FAL Hvor forsikringen ikke gjelder Forsikringen gjelder uansett ikke ved følgende opphold: a. Hjemme. Se også forsikringsbeviset. b. På undervisningssted i Norge i undervisningstiden - barnehage/ skole/universitet/ høyskole/militærtjeneste og lignende. c. På arbeidssted i Norge i arbeidstiden. Se også forsikringsbevisets punkt: Hvor forsikringen gjelder, og eventuelle øvrige begrensninger for denne forsikringen. 7.5 Hva vi erstatter Medisinske utgifter a. Legehonorar og/eller utgifter til sykehusopphold. b. Medisin og forbindingssaker forordnet av lege på stedet. c. Nødvendige behandlingsutgifter foreskrevet av lege. Selskapet krever henvisning til fysioterapeut og kiropraktor. d. Nødvendige reiseutgifter til/fra medisinsk behandling. Ved bruk av privatbil refunderes med kr 2 pr. km. e. Nødvendige og dokumenterte telefonutgifter til SOS International eller til selskapet dekkes med inntil kr Tannbehandling Utgifter til tannlege erstattes: a. med inntil kr pr. skadetilfelle når akutt tannsykdom, eller tannskade ved spising, må behandles på reisen. b. med inntil kr pr. skadetilfelle når en ulykkesskade må behandles på reisen Reise- og oppholdsutgifter Vi erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise og overnatting når du av medisinske årsaker og etter legens ordre må utsette fastsatt hjemreise eller ikke kan reise videre som planlagt. a. Oppholdsutgifter er begrenset til kr pr. person pr. døgn og kr pr. familie pr. døgn. Selskapet skal kontaktes umiddelbart. b. Merutgifter til innhenting/ ny hjemreise er begrenset til billigste reisemåte. Maks erstatning er kr pr. skadetilfelle. Det forutsettes at reisen var påbegynt på det tidspunkt skadetilfellet oppsto. Selskapet skal kontaktes umiddelbart Hjemtransport/medisinsk evakuering/returreise a. Ved sykdom utenfor Norge gjelder: Etter forhåndsgodkjennelse fra selskapet eller SOS International erstattes merutgifter til syketransport til kvalifisert behandlingssted eller hjemsted i Norge når hjemreise er medisinsk forsvarlig og når adekvat medisinsk behandling ikke kan gis der sikrede befinner seg. Erstatningen er begrenset til billigste reisemåte hensyntatt skadelidtes helsetilstand. Forsikringen dekker returreise innen 15 dager etter at hjemtransport har funnet sted. Det gis da ikke erstatning for 7

10 tapte feriedager. Ved dødsfall erstatter selskapet utgifter ved transport av kiste eller urne til hjemsted i Norge. b. Hjemkallelse Forsikringen erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter når du må reise hjem på grunn av: Plutselig alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller begravelse på grunn av uventet dødsfall i nærmeste familie bosatt i et EØS-land, jf. pkt. 1.3.d. Brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade i din bolig, forretning eller kontor i Norge og som krever at du er til stede. Ref. pkt. 8. Etter hjemreise erstattes returreise som beskrevet i pkt a. Erstatningen er begrenset til billigste reisemåte. c. Tilkallelse Erstatning for utgifter til reise og opphold som påføres inntil to nære familie medlemmer (bosatt i et EØS-land) som etter avtale med selskapet blir tilkalt på grunn av forsikredes akutte og alvorlige sykdom, alvorlige ulykkesskade eller uventede dødsfall. Erstatningen ytes kun for inntil to nære familiemedlemmer og er begrenset til billigste reisemåte. I tillegg til dokumenterte reiseutgifter (begrenset til billigste reisemåte) erstattes oppholdsutgifter til hotell mv. Samlet erstatning er begrenset til kr pr. skadetilfelle dersom ikke annet er avtalt i forsikringsbeviset. Det er en betingelse for selskapets erstatningsplikt at det ikke allerede er truffet bestemmelse om snarlig hjemtransport av forsikrede. d. Merutgifter som forsikrede påtar seg i forbindelse med uforutsett hotellopphold, innhenting av fastlagt reiserute eller til hjemreise når den planlagte reiserute avbrytes, eller hjemreise forsinkes som følge av at forsikredes eneste reiseledsager rammes av akutt alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller plutselig dødsfall. Det samme gjelder hvis reiseledsager må reise hjem på grunn av alvorlig sykdom eller plutselig dødsfall i nærmeste familie bosatt i et EØS-land. Det er en forutsetning at sykdommen, ulykkesskaden eller dødsfallet er attestert av lege. Eneste reiseledsager er definert i pkt Maksimal erstatning er kr pr. skadetilfelle. 7.6 Kompensasjon for betalte reiseomkostninger: Når hjemreise skjer på grunn av forhold nevnt i pkt. 7.1 og dekkes kompensasjon for betalte reiseomkostninger: Ved legeordinert sengeleie utenom sykehus, se sikkerhetsforskriftenes pkt Antall dager regnes fra tidspunktet for første legekonsultasjon. Forsikrede må selv besørge sengeleiet og dets varighet attestert og skriftlig bekreftet av lege på stedet. Denne ytelse gjelder kun sykdom/skade som inntreffer i løpet av reisens første 45 dager og gjelder den som er syk/ skadet og eventuelt et familiemedlem/eneste reiseledsager Med reiseomkostninger forstås det beløp man i følge kvittering (billetter, reisebevis, hotellkuponger o.l.) har betalt før avreisen for transport, kost og losji, og som ikke blir refundert på annen måte Når forsikrede reiser med egen bil, regnes dessuten som reiseomkostninger kr 2 pr. km for korteste vei fra reisens utgangspunkt til det sted hvor reisen avbrytes, og retur til hjemsted/ sted for tilkallelse hvis dette viser seg å være nærmest Kompensasjon ytes på grunnlag av den avbrutte reisens pris og utbetales som kompensasjon pr. dag for så stor del av reiseomkostningene som svarer til forholdet mellom ubenyttede og totalt antall planlagte reisedager innenfor forsikringstiden, og er begrenset til kr pr. person pr. døgn inntil reisens pris og maksimalt kr pr. skadetilfelle. Kompensasjonen er personlig og kan ikke overdras eller arves Selskapet erstatter inntil kr pr. skadetilfelle for forhåndsbetalte utflukter og arrangementer som forsikrede ikke fikk benytte fordi forsikrede var innlagt på sykehus, måtte reise hjem eller fordi behandlende lege på stedet forbød deltakelsen. 7.7 Selskapet svarer ikke for utgifter som er forårsaket ved: a. kamp- og selvforsvarsporter b. luftsportsaktiviteter c. dykking med pustegass og fridykking dypere enn 40 meter d. vognprøver, trening og hastighetsløp med motorkjøretøy og motorfartøy e. aktiviteter som betraktes som ekstremsport, som for eksempel basehopp, stuntaktiviteter, heliskiing og paraskiing f. kappridning til hest g. ekspedisjoner og lignende reiser. Med ekspedisjoner menes reiser til mer utilgjengelige områder uten offentlig kommunikasjon, med dårlig infrastruktur og med behov for spesial-utstyr/spesialutrustning. h. forsikringen dekker ikke utgifter som skyldes høydesyke eller annen sykelig tilstand i forbindelse med opphold i høyder over den fastsatte/avtalte grense (antall moh.). i. all sport, idrett og ekspedisjoner som gir forsikrede brutto inntekt og eller sponsormidler på mer enn 1 G per år (G=folketrygdens grunnbeløp) j. deltakelse i fredsbevarende styrker eller andre lands organisasjoner militære og paramilitære styrker med mindre kravstilleren godtgjør at skaden ikke skyldes slik tjeneste k. drukning, med mindre det må anses på det rene at drukningen ikke skyldes selvmord, sykdom, sykelig tilstand eller påvirkning av berusede eller narkotiske midler eller forhold som selskapet etter vilkårene ellers ikke svarer for l. fjellklatring utenfor Norden 7.8 Sikkerhetsforskrifter Fastsatte sikkerhetsforskifter er aktsomhetsregler for å forebygge/begrense skade/tap. Forsikringen er overtatt på betingelse av at fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid overholdes. Ved overtredelse kan erstatningen reduseres eller falle bort, ref. pkt FAL Når skadetilfelle er inntruffet skal forsikrede snarest kontakte selskapet, SOS International eller søke lege og følge deres forskrifter Ved hjemtransport skal medisinsk nødvendighet for at hjemreise fremskyndes/utsettes være attestert og skriftlig forordnet av lege på stedet. Dette skal være avklart i forkant med selskapet Ved sengeleie utenfor sykehus skal medisinsk nødvendighet og varighet være attestert og skriftlig forordnet av lege på stedet. 8

11 7.8.5 Legeerklæring ved alvorlig sykdom /lidelse før reisen. Dersom forsikrede før reisen påbegynnes går til legebehandling for sykdom eller lidelse, skal det før avreise innhentes erklæring fra forsikredes lege om at det er forsvarlig å foreta reisen og at det er lite sannsynlig at komplikasjon/ forverring vil oppstå under reisen Ved dykking gjelder krav om godkjent dykkersertifikat for gjeldende antall meter. Sertifikatet skal være utstedt av autorisert dykkerklubb/dykkerskole Ved opphold i høyder over moh. stilles det krav til at deltakerne har lagt til rette med forebyggende tiltak og best mulig akklimatisering (gradvis og rolig oppstigning/nedstigning, nok væsketilførsel og hvile underveis). I tillegg til at man har tilgjengelig medisinsk utstyr til behandling av høydesyke (høydesyketabletter m.m.). 7.9 Forsikredes plikter og forholdsregler ved skadetilfelle Forsikrede må uten ugrunnet opphold underrette selskapet om skadetilfelle, og fremskaffe de dokumenter som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatning Forsikrede må kunne dokumentere at utgiftene er merutgifter (utgifter som ikke ville ha påløpt hvis ikke skadetilfellet var inntrådt) ved hjelp av legeattester, kvitteringer, benyttede/ ubenyttede reisedokumenter o.l. i original. Ved erstatningskrav må forsikrede oppgi sitt personnummer (11 siffer) Ved sykehusopphold, eller hvis utgiftene må antas å overstige kr må selskapet eller SOS International underrettes øyeblikkelig Skadeoppgjør og erstatningsberegning Selskapets samlede erstatning for hver forsikret person er ubegrenset hvis ikke annet fremkommer av forsikringsbevis og vilkår, for alle skadetilfeller som inntreffer i forsikringstiden Selskapets erstatningsansvar er begrenset til de første 60 døgn etter det første legebesøket for en og samme sykdom som krever fortløpende behandling Det er ingen egenandel for medisinske utgifter Forsikrede har etter dette vilkår bare krav på å få erstattet den del av de foran nevnte nødvendige og dokumenterte utgifter som overstiger det han har rett til å få erstattet fra annet hold enn forsikringsselskap. Dersom selskapet også har dekket folketrygdens forpliktelser, kan selskapet på forsikredes vegne rette ethvert krav sikrede måtte ha mot folketrygden og beholde det beløp som ellers ville tilfalt forsikrede Selskapet har rett til å innhente opplysninger fra leger og trygdeinstanser og har rett til å kunne avvise behandling og hjemtransport som er medisinsk unødvendig ut i fra situasjon og tilstand Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet Erstatning utbetales så snart det er lagt frem legitimert oppgave over utgiftene. Dette gjelder også merutgifter til tannlegebehandling som påløper innenfor den toårsfristen som er nevnt i pkt I den utstrekning selskapet har betalt erstatning kan selskapet tre inn i forsikredes erstatningskrav mot tredjemann for å få dekket sine utgifter. Det vises til lov om skadeserstatning av , nr , 4.4 og HJEMREISE VED BRANN, INNBRUDD, VANNLEDNINGSSKADE OG NATURSKADE Forsikringen dekker hjemreise ved brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade i forsikredes bolig, forretning eller kontor i Norge og som krever at forsikrede er til stede. Etter hjemkallelse erstattes erstatningsreisen/ returreisen som beskrevet i pkt d. Returreisen må finne sted innen 15 dager etter hjemreisen. 9. ULYKKESFORSIKRING Forsikringssummer og aldersbegrensning fremgår av forsikringsbeviset. 9.1 Hva forsikringen kan omfatte Medisinsk invaliditet Selskapet svarer for ulykkesskade som rammer den sikrede og som medfører varig medisinsk invaliditet. Med ulykkesskade menes skade på kroppen, voldt ved en plutselig ytre påvirkning (ulykkestilfelle), uavhengig av den sikredes vilje. Skade på sinnet alene anses ikke som ulykkesskade (for eksempel sjokk), med mindre det samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig og erstatningsmessig invaliditet. Har ulykkesskaden innen 3 år medført invaliditet som antas å bli livsvarig, skal det betales invaliditetserstatning. For fullstendig invaliditet betales hele forsikringssummen, for delvis invaliditet en tilsvarende mindre del av den. Etter fylte 70 år utbetales halv forsikringssum ved ulykkesskade som medfører livsvarig medisinsk invaliditet Erstatning ved død Etter fylte 70 år utbetales halv forsikringssum ved ulykkesskade som medfører død Behandlingsutgifter Behandlingsutgifter som refunderes er rimelige og nødvendige behandlingsutgifter som er påløpt de to første årene etter ulykkesskaden. Forsikringen dekker ikke behandlingsutgifter som følge av fotball, håndball, rugby, amerikansk fotball, bandy og ishockeykamper hvor behandlingsutgifter er dekket av forsikring via forbund eller forening. a. Lege og tannlege b. Medisiner og forbindingssaker foreskrevet av lege eller tannlege c. Kiropraktor- og fysikalsk behandling foreskrevet av lege d. Reiseutgifter til og fra hjemstedet for nødvendig behandling Behandlingsutgifter refunderes med inntil 5 % av den avtalte forsikringssummen ved medisinsk invaliditet. Tannskade Forsikringen omfatter ved tannskader også første permanente tannbehandling (bro, krone og lignende) selv om behandlingen skjer senere enn 2 år etter skadedagen. Oppgjør for slike utgifter skal imidlertid foretas innen 2 år fra skadedagen på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller 9

12 tanntekniker. Ved tannskader hos barn under 18 år refunderes også utgifter til første permanente tannbehandling (bro, krone og lignende) selv om sluttbehandlingen må utsettes ut over to år på grunn av barnets alder. Dette forutsetter forhåndsgodkjennelse av selskapet og at oppgjør skjer senest 10 år etter utgangen av det året som skaden inntraff, basert på kostnadsoverslag fra tannlege og/eller tanntekniker. 9.2 Hva forsikringen ikke omfatter Begrensninger Aktiviteter med særlig risiko Selskapet svarer ikke for ulykkesskade som følge av deltagelse i følgende eller nær beslektede aktiviteter: a. Kamp- og selvforsvarsporter b. Luftsportsaktiviteter c. Dykking med pustegass og fridykking dypere enn 40 meter d. Vognprøver, trening og hastighetsløp med motorkjøretøy og motorfartøy e. Aktiviteter som betraktes som ekstremsport, som for eksempel basehopp, stuntaktiviteter, heliskiing og paraskiing f. Kappridning til hest g. Ekspedisjoner og lignende reiser. Med ekspedisjoner menes reiser til mer utilgjengelige områder uten offentlig kommunikasjon, med dårlig infrastruktur og med behov for spesialutstyr/spesialutrustning. h. Forsikringen dekker ikke utgifter som skyldes høydesyke eller annen sykelig tilstand i forbindelse med opphold i høyder over den fastsatte/avtalte grense (antall moh.). i. All sport, idrett og ekspedisjoner som gir forsikrede brutto inntekt og eller sponsormidler på mer enn 1 G per år (G = folketrygdens grunnbeløp) j. Deltakelse i fredsbevarende styrker eller andre lands organisasjoner militære og paramilitære styrker med mindre kravstilleren godtgjør at skaden ikke skyldes slik tjeneste k. Drukning, med mindre det må anses på det rene at drukningen ikke skyldes selvmord, sykdom, sykelig tilstand eller påvirkning av berusede eller narkotiske midler eller forhold som selskapet etter vilkårene ellers ikke svarer for l. Fjellklatring utenfor Norden Ulykkesskade ved yrkesutøvelse med forhøyet risiko Med yrkesutøvelse med forhøyet risiko menes arbeid og håndverk som innebærer stor grad av fysisk aktivitet og/eller utføres med bruk av produksjonsmidler/maskiner som for eksempel transportvirksomhet, landbruk/skogbruk, lager-/bygningsarbeid, snekker, anleggsarbeid, brannvesen, politi- og fengselsvesen Psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, lærevansker og lignende Forsikringen gir ikke rett til utbetaling for psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, lærevansker og lignende som omfattes av diagnosekodene fra og med F00 til og med F99 i henhold til Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer fastsatt av Verdens Helseorganisasjon Sykdom, smitte og andre særlige tilstander Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg, for eksempel skader som oppstår i forbindelse med epileptisk anfall, bevissthetstap, hjerneslag eller lignende. Forsikringen gjelder heller ikke følgende tilstander, selv om en ulykkeshendelse er utløsende årsak: a. Slagtilfelle b. Hjerteinfarkt c. Kreft d. Smertetilstander i rygg som for eksempel prolaps eller ischias, med mindre smertene har oppstått som følge av røntgengenologisk påvisbart brudd i ryggsøylen, og bruddet skyldes en ulykkeshendelse e. Infeksjonssykdommer, med mindre infeksjonen har kommet gjennom en vevsskade som følge av en ulykkeshendelse f. Stikk og bitt av innsekt regnes ikke som en ulykkeshendelse Medisinsk behandling og bruk av medikamenter Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade forårsaket ved medisinsk undersøkelse, behandling og lignende. Forsikringen gjelder heller ikke ved inntak av medikamenter med mindre den forsikrede er blitt behandlet på grunn av en ulykkesskade som selskapet svarer for Forgiftning Forsikringen gjelder ikke ulykkesskader som skyldes forgiftning gjennom mat, drikke eller nytelsesmidler Slagsmål, forbrytelser og gjengjeldelsesforhold Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes at den forsikrede: a. Frivillig deltar i slagsmål eller forbrytelse eller b. Er offer for gjengjeldelsesforhold i forbindelse med egen deltakelse i straffbar handling Forsett Er forsikringstilfellet forsettlig fremkalt er selskapet ikke ansvarlig. Selskapet er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling Uaktsomhet Er forsikringstilfelle fremkalt og/eller omfanget av skaden økt som følge av grov uaktsomhet, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det bl.a. legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet og om forsikrede var i selvforskyldt rus (jfr. Forsikringsavtaleloven 13-9) Arr og vansiring Forsikringen gir ikke rett til erstatning for arr og vansiring som gir en invaliditetsgrad på mindre enn 15 % Særlig begrensninger ved behandlingsutgifter Forsikringen omfatter ikke følgende behandlingsutgifter a. Behandlingsutgifter ved tannskade som følge av tygging eller biting b. Merutgifter til undersøkelse, behandling eller opptrening i private helseinstitusjoner eller hos privatpraktiserende leger/behandlere uten offentlig refusjonsrett 10

13 c. Utgifter til hjelpemidler d. Lete- og redningsaksjoner og transport fra skadestedet e. Erstatningen begrenses til rimeligste transportmiddel mellom hjemsted og nærmeste behandlingssted når en tar hensyn til sikredes tilstand f. Forsikringen dekker ikke behandlingsutgifter som følge av fotball, håndball, rugby, amerikansk fotball, bandy og ishockeykamper hvor behandlingsutgifter er dekket av forsikring via forbund eller forening Lov om yrkesskade Skader som sikrede er blitt påført i arbeidstiden, på arbeidsplassen og som er dekket gjennom Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 er ikke omfattet. 9.3 Sikkerhetsforskrifter Fastsatte sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler for å forebygge/begrense skade/tap. Forsikringen er overtatt på betingelse av at fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid overholdes. Ved overtredelse kan erstatningen reduseres eller falle bort, ref. pkt FAL Når skadetilfelle er inntruffet skal forsikrede snarest kontakte selskapet, SOS International eller søke lege og følge deres forskrifter Ved dykking gjelder dykkersertifikat for gjeldende antall meter. Sertifikatet skal være utstedt og godkjent av en autorisert dykkerskole/dykkerklubb. 9.4 Skadeoppgjør Generelt Melding om skade Når et ulykkestilfelle har inntruffet skal melding sendes selskapet straks den har oppstått. Er ikke krav fremsatt innen ett år regnet fra den dag den som fremsetter kravet fikk kjennskap til de omstendigheter som begrunner det, er selskapet fri for ansvar Opplysningsplikt og dokumentasjon Den som vil fremme krav mot selskapet forplikter seg til å gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig for ham eller henne, og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale erstatningen. Den skadede må snarest søke lege, underkaste seg regelmessig legebehandling og nøye følge legens forskrifter. Selskapet har rett til, ved sin lege, å undersøke den skadedes tilstand. Den som vil fremme krav under forsikringen, plikter å gi selskapet tilgang til de opplysninger og dokumenter som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale erstatningen Medisinsk invaliditet Erstatningen for en og samme skade kan ikke overstige 100 %, selv om flere lemmer eller organer er skadet. Erstatningen reduseres forholdsmessig for skader/invaliditet som forelå før ulykkesskaden. Invaliditetserstatning beregnes på grunnlag av livsvarig, medisinsk invaliditet. Ved fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn til yrke, individuelle anlegg eller sosial stilling. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av invaliditetstabellene gitt av Sosialdepartementet i forskrift av nr. 373, del II og III. Invaliditetsgraden fastsettes uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser og lignende. Invaliditetsgraden vurderes når det er gått to år etter at ulykkesskaden inntraff. Mener noen av partene at invaliditetsgraden kan forandre seg, kan det kreves at endelig oppgjør utstår, dog ikke lenger enn tre år etter at ulykkesskaden inntraff. Erstatningen skal i det tilfelle fastsettes etter en invaliditetsgrad som må antas å bli den endelige. Den sikrede er pliktig til å la seg undersøke av den lege som selskapet utpeker. Hvis den forsikrede ikke oppfyller denne forpliktelse kan selskapet stoppe enhver utbetaling av erstatning. Undersøkelsen betales av selskapet. Kan det antas at tilstanden ville bli bedret ved operasjon eller annen behandling og den forsikrede uten rimelig grunn vegrer seg for å underkaste seg slik behandling, skal det likevel ved fastsettelse av den endelige invaliditetsgrad tas hensyn til den mulighet for bedring som slik behandling kan antas å ville ha medført Dødsfall Har ulykkesskaden medført døden innen ett år etter at den inntraff, betales dødsfallserstatningen med den sum som er fastsatt i forsikringsbeviset. Eventuell invaliditetserstatning som måtte være forskuddsbetalt for samme skade kommer til fradrag. Dør den forsikrede av annen årsak innen ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales verken dødsfalls- eller invaliditetserstatning. Dør den forsikrede senere enn ett år etter ulykkesskaden inntraff betales ikke dødsfallserstatning, men invaliditetserstatning etter den invaliditetsgrad skaden ville ha medført Behandlingsutgifter Behandlingsutgiftene kommer til utbetaling når selskapet har mottatt krav med nødvendig dokumentasjon for utgiftene. Behandlingsutgiftene må dokumenteres med originale bilag. Se unntak og øvre grense for refusjon av behandlingsutgifter. 9.5 Erstatningsutbetaling Selv om forsikringen er tegnet til fordel for andre enn forsikringstakeren, har selskapet når intet annet er avtalt rett til å forhandle med forsikringstakeren om skadeoppgjør, og kan med befriende virkning utbetale erstatning til vedkommende. Renter Den sikrede har krav på renter i overensstemmelse med regelen i forsikringsavtalelovens Forsømmer sikrede å gi opplysninger nevnt i forsikringsavtaleloven, kan vedkommende ikke kreve renter for den tid som dermed spilles. Renter skal betales selv om forsikringssummen overskrides. Følgene av svik Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett etter forsikringsavtalen. 9.6 Egenandel Se forsikringsbevis 10. ANSVARSFORSIKRING 10.1 Forsikringen omfatter Det erstatningsansvar den sikrede i egenskap av privatperson etter gjeldende rett i det enkelte land utenfor Norden pådrar seg for skade voldt i forsikringstiden, samt følger av den samme handling som inntreffer etter at forsikringstiden er ute. På den annen side svarer selskapet ikke for følger av skadevoldende handlinger som er foretatt før forsikringstiden begynte. Er skade voldt ved unnlatelse, regnes ansvaret i tvilstilfelle som oppstått den dag den unnlatte handlingen senest måtte 11

14 ha vært foretatt om skaden skulle vært unngått Hvilke skader som erstattes Med skade forstås skade på person eller ting Personskade anses inntruffet hvis død, skade eller sykdom er påført en person Tingskade anses inntruffet hvis løsøre, herunder dyr, eller fast eiendom er tapt eller påført fysisk skade. At en gjenstand/ eiendom har fått lavere økonomisk verdi regnes ikke som fysisk skade dersom gjenstandens tekniske/fysiske anvendelighet er uforandret Økonomisk tap som er påført tredjemann som følge av en skade selskapet svarer for, regnes som en del av denne Hvis ikke annet er avtalt i forsikringsbeviset er selskapets samlede erstatningsplikt begrenset til kr pr. skadetilfelle, selv om krav fremsettes av flere skadelidte. I tillegg dekkes saksomkostninger Selskapet dekker ikke ansvar som sikrede pådrar seg ved følgende forhold: Når ansvaret alene bygger på tilsagn, avtale, løfte, kontrakt eller garanti For ærekrenkelse, oppreisning eller bøter, jf. lov om skadeserstatning av nr og Overfor medlemmer av sikredes familie. Til familie regnes sikredes ektefelle og foreldre, søsken, barn og deres ektefeller. Som ektefelle regnes også person i fast samlivsforhold. Selskapet erstatter heller ikke ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap, eller overfor en virksomhet som disponeres av den sikrede eller som sikrede eller dennes familie har vesentlig eierinteresse i For skade på ting, herunder fast eiendom, som leies, lånes, brukes eller oppbevares. Det samme gjelder også om skade først oppstår eller konstateres etter at tingen er tilbakelevert. Sikredes ansvar for skade på leid bolig dekkes likevel av forsikringen hvis skade oppstår ved brann, eksplosjon eller utstrømning av vann/væske fra bygningens rørledning. Ref. FAL 4-8 og For forurensing av luft, vann eller grunn, eller skade som følger herav. Med forurensing regnes også støv, støy, larm, lukt, olje og kjemikalier e.l For skade på ting som er oppstått ved gravings-, sprengnings-, piggings-, pelings- og rivingsarbeid eller under utøvelse av yrkes-/ ervervsvirksomhet. Som sprengning regnes også bruk av ekspanderende masse Som eier av fast eiendom For skade på ting ved hussopp eller pga. langsom inntrengning av fuktighet Som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy (inkl. leiebil), arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri, luftfartøy (herunder hangglider), trav- og galopphest, seilbåt eller motordrevet båt. Kano, kajakk og seilbrett anses ikke som båt For følgene av en forsettlig skadevoldende handling av sikrede Ved overføring av smittsom sykdom, uansett på hvilken måte smitten finner sted For det objektive ansvar du har for dine barns skadeforvoldelse, jf. lov om skadeerstatning, Sikredes plikter og forholdsregler ved skadetilfelle Blir det reist erstatningskrav mot sikrede, eller kan det ventes at krav blir reist må selskapet underrettes uten ugrunnet opphold Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller selskapet plikter den sikrede: a. Omgående å gi selskapet alle opplysninger av betydning for sakens behandling. b. På egen bekostning å utføre undersøkelser av tilgjengelig materiale. c. På egen bekostning å møte ved forhandlinger eller rettergang. d. Uten selskapets samtykke må den sikrede ikke innrømme erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav Skadeoppgjør og erstatningsberegning Når et erstatningskrav som etter skadelidtes begrunnelse omfattes av forsikringen overstiger den avtalte egenandel, tilligger det selskapet å: a. Utrede om erstatningsansvar foreligger. b. Forhandle med kravstilleren. c. Om nødvendig å prosedere saken for domstolene. d. Bære sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet, selv om forsikringssummen derved overskrides. Selskapet dekker omkostninger til ekstern advokatbistand og annen sakkyndig bistand valgt eller godkjent av selskapet. Hvis erstatningskravet dels omfattes og dels faller utenfor forsikringen, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, svarer selskapet ikke for omkostninger som senere påløper. e. Å ha rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte Egenandel Se forsikringsbevis 11. RETTSHJELP Gjelder bare på reiser utenfor Norden Forsikringen dekker Forsikringen dekker utgifter til advokathjelp/ juridisk bistand med inntil kr pr. tvist, dersom sikrede blir part i en tvist som oppstår under reise utenfor Norden og som krever juridisk bistand før reisen avsluttes Forsikringen dekker ikke Forsikringen omfatter ikke utgifter som: a. Har sammenheng med sikredes yrke eller erverv, herunder tvist 12

15 som har sitt utspring i yrkesskade/yrkessykdom. b. Gjelder sikredes faste eiendom eller omsetning av eller leierett til fast eiendom (herunder timeshare). c. Har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, underholdningsbidrag, bodeling og oppløsning av sameie etablert av samboende, samt skiftesaker. d. Alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra tvist i husleieforhold. e. Gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldssak og sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling hvis sikrede er konkurs- eller akkordskyldner. f. Gjelder motorkjøretøy, luftfartøy eller båt, hvor sikrede er part i egenskap av eier, bruker eller fører av slik. Kano, kajakk og seilbrett anses ikke som båt i denne sammenheng. Hang- og paraglider uten motor anses ikke som luftfartøy. g. Gjelder straffesak (herunder ærekrenkelsessak) og krav om erstatning i slike saker, samt enhver erstatningssak reist etter det aktuelle lands lokale lovgivning. h. Som gjelder ekspropriasjons- eller skjønnssak hvor sikrede søker å erverve rettighet over annen eiendom. i. Gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel erstattes utgifter ved søksmål reist etter at den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til slikt søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandlingen unntatt fra forsikringen. j. Gjelder advokatsalær eller utgifter til sakkyndige. k. Gjelder saker om bilansvar med personskade dersom kravet blir fremmet mot selskapet før sikrede har fått endelig avslag på sitt krav om utgifter til advokathjelp/juridisk bistand under bilansvarsforsikringen. l. Gjelder utgifter som påløper før tvist er oppstått, og etter at reisen er avsluttet. Idømte saksomkostninger er ikke omfattet Skadeoppgjør Selskapet må underrettes snarest mulig og senest ett år etter at advokat er engasjert. Underretningen skal skje skriftlig. Sikrede velger selv advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget. Sikrede plikter å begrense utgiftene mest mulig og selv bære omkostninger forårsaket uten rimelig grunn. Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen og selskapet har samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Medgått tid skal spesifiseres. 12. VETERINÆRUTGIFTER KJÆLEDYR 12.1 Hvem er forsikret Forsikringen gjelder for kjæledyr som sikrede eier og som er med på reise ut fra forsikringsadressen i Norge. Det er en forutsetning at dyret er ID-merket og vaksinert i henhold til det regelverk som gjelder for EU/EØS. Forsikringen gjelder ikke for dyr som skal delta på utstillinger, i konkurranser eller som bare skal brukes i avl Hva vi erstatter Vi erstatter inntil kr pr. skadetilfelle for nødvendige og dokumenterte veterinærutgifter som skyldes akutt sykdom eller ulykkesskade inntruffet på reise utenfor Norden innen EU/ EØS. 13

16 Gjelder fra Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt 2. Skjønn 3. Renter av erstatningsbeløp 4. Følgene av svik 5. Frist for å gi melding om skade og for å foreta rettslige skritt samt foreldelse 6. Oppsigelse i forsikringstiden 7. Varighet av forsikringsavtalen og beregning av premie 8. Fornyelse av forsikringen Ulovlige interesser 11. Vinningsforbud 12. Lovvalg 13. Verneting 14. Valuta 15. Rettshjelp 16. Bistand i klagesaker Disse vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de enkelte bransjevilkår eller i forsikringsbeviset. Dette forsikringsvilkåret gjelder for DNB Skadeforsikring, heretter kalt selskapet. DNB.NO GEN211 SEPT P&D_MPE Nets Digitalprint AS SKJ ERSTATNINGSPLIKT Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med: 1.1 Jordskjelv og vulkanske utbrudd. Denne begrensningen gjelder i den utstrekning det ikke uttrykkelig er presisert i bransjevilkåret at den er fraveket. 1.2 Krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, en hver form for opprør eller lignende alvorlige forstyr- Med terrorhandling forstås en rettstridig, skadevoldende handling rettet mot allmennheten, inkludert bruk av makt eller vold eller farlig spredning av bio-logiske eller kjemiske substanser av en person eller gruppe av personer, enten de handler alene eller på vegne av en organisasjon for politiske, religiøse eller ideologiske interesser. Dette inkluderer å påvirke politiske organer, eller fremkalle frykt i befolkningen, for å oppnå sine målsettinger. 1.3 Atomskade, atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, annen farlig egenskap ved kjernelagrede sprengladninger, uansett årsak, fra atomsubstans (se atomenergiloven av 12. mai 1972 nr. 28 1c og h). Unntaket gjelder ikke bruk av radioisotoper som er angitt i lovens 1c, og som er lovlig i samsvar med lov om strålevern og bruk av stråling av 12. mai Denne begrensning gjelder i den utstrekning det ikke uttrykkelig er presisert i forsikringsbeviset at den er fraveket. SKJØNN Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til vilkårene som gjelder for forsikringsavtalen, gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten: Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan personen velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting ved avbruddstap for bestemte spørsmål. Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg plikter denne innen en uke etter at personen har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem personen velger. Før skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikring- - mann oppnevnes denne på personens vegne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene plikter å innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar verdsettelsen besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at oppmann tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dette skjønn, erstatningen skal dog ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønsmennenes ansettelser vil medføre. 1

17 Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmann og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Skjønnets verdsettelser er bindende for begge parter. 3. RENTER AV ERSTATNINGSBELØP Sikrede har krav på renter overensstemmende med reglene i 8-4 eller 18-4 i lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL). 4. FØLGENE AV SVIK Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, mister ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre forsikrings avtaler i anledning samme hendelse, og selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med sikrede, jf. FAL 4-2, 4-3, 8-1 eller 13-2, 13-3 og jf. også pkt. 9 nedenfor. 5. FRIST FOR Å GI MELDING OM SKADE OG FOR Å FORETA RETTSLIGE SKRITT SAMT FORELDELSE 5.1 Selskapet er fri for ansvar hvis: sikrede ikke har meddelt kravet til DNB Skadeforsikring innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det sikrede ikke har anlagt sak eller krevet nemnd behandling innen seks måneder regnet fra den dag DNB Skadeforsikring skriftlig har meddelt vedkommende at selskapet ikke anser seg ansvarlig og samtidig har minnet ham eller henne om fristen, dens lengde og følgen av at den oversittes, jf. FAL 8-5, 18-5 og Sikredes krav foreldes også etter bestemmelsene i FAL 8-6 eller OPPSIGELSE I FORSIKRINGSTIDEN 6.1 Selskapet kan si opp forsikringen: hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, med 14 dager varsel, jf. FAL 4-3 eller hvis det foreligger svik i forbindelse med opplysninger om risikoen med øyeblikkelig virkning, jf. FAL 4-3 eller hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret, med en ukes varsel, jf. FAL 8-1 eller etter inntruffet skade hvis sikrede har voldt skaden forsettlig eller ved grov uaktsomhet, eller har forsømt å overholde en sikkerhetsforskrift, skadeforløpet viser stort avvik fra det normale, eller hvis det i løpet av de siste 12 måneder har vært minst 3 skader til sammen under denne eller andre forsikringsavtaler med selskapet. Oppsigelsesfristen er 2 måneder, jf. FAL 3-7 eller med 2 måneders frist der bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres i forsikringstiden på en måte som innebærer at selskapet ikke ville ha overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget ved forsikringstidens begynnelse, eller er av betydning for selskapets mulighet til å gjenforsikre, jf. FAL 3-7 eller med 2 måneders frist ved gjentatte mislighold av premiebetalingen, jf. FAL 3-7 eller Sikrede kan si opp forsikringen: sikrede kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre særlige grunner, eller for flytting av forsikringen til et annet selskap. Sikrede skal varsle selskapet med en frist på en måned. Ved flytting skal det opplyses om hvilket selskap forsikringen flyttes til og om tidspunkt for flyttingen, se FAL 3-6 og 12-3.Ved kollektiv forsikring kan bestemmelsen i første ledd fravikes i forsikringsavtalen ( FAL 3-6). 7. VARIGHET FOR FORSIKRINGSAVTALEN OG BEREGNING AV PREMIE 7.1 Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtale er vedtatt av partene, eller fra og med en senere avtalt dato kl Forsikringen gjelder til kl siste dato i avtaleperioden. Tilsvarende gjelder for senere fornyelser. Det er en forutsetning at premien blir betalt innen den tid som fremgår av betalingsvarselet. Hvis det er en forutsetning at premien skal være betalt før selskapets ansvar begynner å løpe, fremgår dette av forsikringsbeviset for den enkelte dekning. 7.2 Ved terminvis premiebetaling eller ved delvis betaling, svarer selskapet bare for skader som inntreffer i det tidsrommet det er betalt premie for. 7.3 Dersom premien for endring eller utvidelse av forsikringen ikke betales innen betalingsfristen, vil endringen/utvidelsen bli annullert. 7.4 Opphører en løpende forsikring i avtaleperioden, skal forsikringstakeren godskrives en forholdsmessig andel av premien for den gjenstående forsikringstiden regnet i antall hele måneder i forhold til den samlede forsikringstiden. 7.5 Dersom betalingsfristen ved 2. gangs varsel ikke overholdes, opphører avtalen helt eller delvis på grunn av manglende betaling. Selskapet har i slike tilfeller krav på premie for den tid det har vært i ansvar etter bestemmelsen i FAL kapittel 5. Avtalen eller de deler av avtalen som kravet gjelder blir annullert. Selskapet har også krav på et tillegg for omkostninger tilsvarende inntil 60 dagers premie ut over den tid selskapet har ansvar. 7.6 Ved terminvis premiebetaling beregnes et premietillegg. 8. FORNYELSE AV FORSIKRINGEN Forsikringen som gjelder for en tid av minst ett år, fornyes for ett år av gangen, hvis ikke forsikringstakeren sier opp avtalen. Forsikringstidens utløp (FAL 3-2 og 3-4). For selskapet er oppsigelsestiden to måneder før utløpet av forsikringstiden (FAL 3-5). Er det uttrykkelig avtalt at forsikringen skal opphøre ved utløpet av forsikringstiden, gjelder ikke første ledd over om automatisk fornyelse. Forsikringsvilkår og premie kan endres og blir gjeldende fra fornyelsesdag. Selskapet skal, sammen med premievarselet for den nye forsikringsperioden, gi forsikringstakeren de nye vilkårene med redegjørelse for de endringer som er gjort (FAL 3-3). Ved fornyelse av forsikringen skal selskapet minne om eventuelle bruksendringer eller sikkerhetsforskrifter som det har innført etter at forsikringen ble tegnet eller senest fornyet. 2

18 9. IDENTIFIKASJON Bestemmelser om at sikredes rett til erstatning helt eller delvis bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser får tilsvarende anvendelse ved handlinger eller unnlatelser fra sikredes slektninger, hjelpere og lignende personer, jf. FAL ledd. I næringsvirksomhet gjelder dette ved handlinger eller unnlatelser gjort av ansatt som har det overordnede ansvar for den del av virksomheten hvor forsømmelsen er gjort. 10. ULOVLIGE INTERESSER Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som kan verdsettes i penger. 11. VINNINGSFORBUD Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte det tap som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi. 12. LOVVALG Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. 13. VERNETING Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. 14. VALUTA Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis. 15. RETTSHJELP GENERELLE BESTEMMELSER Når det av bransjevilkåret fremgår at rettshjelp er omfattet av forsikringsavtalen og det er henvist til dette pkt 15, gjelder disse generelle bestemmelser Hva forstås med tvist? Med tvist forstås at et krav er fremsatt og bestridt, helt eller delvis. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne anses som tvist. Selv om saken består av flere spørsmål vil ikke dette nødvendigvis være å anse som flere tvister. Det samme gjelder dersom det er flere parter på samme side, heller ikke dette vil være nødvendigvis å anse som flere tvister Selskapet dekker: Saksomkostninger. Utgifter til voldgiftsdommer dekkes ikke. Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, dekkes bare når utgiftene på forhånd er godkjent av selskapet. Utgifter til vitner dekkes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. Idømte saksomkostninger dekkes ikke. Rettsgebyr i ankeinstans dekkes heller ikke. Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler. Saksomkostninger som dekkes av motpart går til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod Saksomkostninger ved forlik. Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlig er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostninger til fratrekk i erstatningen Hvilke domstoler tvisten må høre inn under. Tvisten må høre inn under de alminnelige domstolloven (jf. domstoleloven 1) eller jordskifteretten og ha oppstått mens forsikringen var i kraft. Dersom saken føres for øvrige særdomstoler (jf. domstoleloven 2) dekkes ikke utgifter ved saken før den eventuelt bringes inn for de alminnelige domstoler. Ingen utgift til forberedelse og behandling for særdomstolen kreves dekket Forsikringssum Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har rettshjelpsdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskap. Selskapets ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd. Annen forsikringssum kan være angitt i bransjevilkåret og gjelder da foran ovennevnte forsikringssum Egenandel Egenandel kr med tillegg av 20 % av det overskytende. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side. Annen egenandel kan være angitt i bransjevilkåret og gjelder da foran ovennevnte egenandel. Utgifter selskapet ikke dekker: Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft. Rettshjelputgiftene dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble tvistgrunnlag, og forsto eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå. Tvist som har sammenheng med eller sitt utspring i separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdingsbidrag, bodeling, økonomisk fellesskap etablert av samboende og oppløsning av husstandsfellesskap, samt skiftesaker. Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv, herunder tvist som har sitt utspring i yrkesskade eller yrkessykdom. Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene. Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling dersom sikrede er konkurs- eller akkordskyldner. Tvist som gjelder, eller som har sitt utspring i straffbar handling hvor sikrede er gjerningsmenn, ærekrenkelsessak eller sak om erstatningsplikt etter skadeserstatningsloven 3-3 (visse personlige krenkelser), straffeloven 229 (legemsbeskadigelse), skadeserstatningsloven 3-5 (oppreisning) og 3-6 (ærekrenkelse og krenking av privatlivets fred). Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandlingen unntatt fra dekning. Tvist om advokatsalær eller tvist om utgifter til sakkyndige. Utgifter pådratt før tvist er oppstått. 3

19 15.6 Skadeoppgjør Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpforsikringen må selskapet underrettes snarest mulig og senest ett år etter at advokat er engasjert. Underretningen skal skje skriftlig og dokumentasjon må vedlegges. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet. Sikrede velger selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget. Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig, og bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig grunn. Merutgifter ved advokatbytte dekkes ikke. Er det flere partner på samme side med likeartede interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand. Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol, eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak. Ved krav om oppgjør har selskapet den samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Medgått tid skal spesifiseres. Før endelig oppgjør foretas, skal selskapet ha dokumentasjon for at egenandel er betalt. Salær avregnes maksimalt 2 ganger i året overfor advokaten. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening. Selskapet kan for øvrig kreve at sikrede begjærer salæret fastsatt av retten i henhold til tvistelovens BISTAND I KLAGESAKER Dersom du mener at selskapet har gjort feil ved behandlingen av din sak kan du kontakte: DNB Skadeforsikring Klageservice 0021 OSLO E-post: Finansklagenemnda Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo 4

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

VILKÅR REISEFORSIKRING BEST

VILKÅR REISEFORSIKRING BEST VILKÅR REISEFORSIKRING BEST RFBE211 Gjelder fra 11.11.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Fellesbestemmelser 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Avbestillingsforsikring 5. Forsinkelse

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 11.11.2011 RFBA211 Innholdsfortegnelse 1. Fellesbestemmelser 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Avbestillingsforsikring 5. Forsinkelse

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for innehaver av Storebrand Kredittkort Forsikringsbevis nr.: 2351643 Storebrand Kredittkort Gjelder f.o.m.: Gjelder

Detaljer

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning.

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning. Reisegods - oppbevaring og tilsyn 1. Reisegods som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. Sikrede skal ta vare på sine eiendeler på en slik måte at de ikke stjeles, går tapt eller skades. Denne

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - REISEFORSIKRING SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha:

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: Reiseforsikring Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: - Ferie og fritids reiseforsikring - Med og uten ulykke - Tjeneste reiseforsikring - Med og uten ulykke Hva er dekket av ReiseEKSTRA Bedrift? o o o o

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE113 ) gjelder fra 01.01.2013-31.12.2013. Medlemmet.

Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE113 ) gjelder fra 01.01.2013-31.12.2013. Medlemmet. NSFs Reiseforsikring én person FORSIKRINGSBEVIS 2013 Avtalenummer: 1722818 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE113 ) gjelder fra 01.01.2013-31.12.2013 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT avbestilling

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

NSFs reiseforsikring én person 2016

NSFs reiseforsikring én person 2016 NSFs reiseforsikring én person 2016 Her er reisekort for 2016 som vil være til hjelp om du kommer opp i en skadesituasjon. Lagre gjerne dokumentet elektronisk på et praktisk sted for deg, eller skriv det

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2013 RFBA113 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring

Flybe, Avbestillingsforsikring Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-8188 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Best

Avtalevilkår Reiseforsikring Best Avtalevilkår Reiseforsikring Best Gjelder fra 01.05.2015 RFBE115 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 15.10.2015 RFBA215 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis nr: NOBOTY00162 Forsikringsperiode: 01.06.2016-31.05.2017 Forsikringsselskap: ACE European Group Hovedforfall: 01.06 Forsikringstaker: ya Bank Forsikringsvilkår:

Detaljer

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-6356 Gjelder fra 31.05.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

VILKÅR REISEFORSIKRING BEST

VILKÅR REISEFORSIKRING BEST VILKÅR REISEFORSIKRING BEST Gjelder fra 01.01.2011 RFBE 111 Innholdsfortegnelse 1. Fellesbestemmelser 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Avbestillingsforsikring 5. Forsinkelse

Detaljer

REISE / REISE EKSTRA 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. AVBESTILLING AV REISE

REISE / REISE EKSTRA 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. AVBESTILLING AV REISE REISE / REISE EKSTRA Vilkår PRF46001 gjelder fra 01.01.2017. Avløser vilkår av 01.05.2016. 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER Dekningen omfatter: Avbestilling av reise Forsinkelse i reiseruten Reisegods Reisesyke

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Alt om din forsikring

Alt om din forsikring Alt om din forsikring 1 Innholdsfortegnelse Forsikringsbevis Hva forsikringen omfatter Hvem forsikringen gjelder for (Sikrede) Når forsikringen gjelder Hvor forsikringen gjelder Hvilke forsikringsnummer

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort Gjelder fra 1.1.2011 RFK 211

DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort Gjelder fra 1.1.2011 RFK 211 Innholdsfortegnelse 1 Felles bestemmelser 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 Hvor forsikringen gjelder 4 Reisegodsforsikring 5 Reisesykeforsikring 6 Hjemreise ved brann, innbrudd og vannledningsskade 7

Detaljer

DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kortforsikring

DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kortforsikring DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kortforsikring Gjelder fra 11.11.2011 RFK 311 Innholdsfortegnelse 1 Felles bestemmelser 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kort

DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kort Gjelder fra 1.1.2011 RFK 211 DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kort INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELLES BESTEMMELSER 2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 4. REISEGODSFORSIKRING

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

Finnair Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr

Finnair Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr Finnair Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-6632 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.12.2014 Innholdsfortegnelse 1. Fellesbestemmelser...4 2. Definisjoner...4

Detaljer

DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort Gjelder fra 1.1.2011 RFK 111

DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort Gjelder fra 1.1.2011 RFK 111 Innholdsfortegnelse 1 Felles bestemmelser 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 Hvor forsikringen gjelder 4 Reisegodsforsikring 5 Reisesykeforsikring 6 Hjemreise ved brann, innbrudd og vannledningsskade 7

Detaljer

Helårs reiseforsikring For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge

Helårs reiseforsikring For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Forsikringsvilkår av 1.1.2014 for Helårs reiseforsikring For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Innhold 1 Forsikringens gyldighet... 2 2 Fellesbestemmelser... 4 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

Vilkår for NHO Forsikring. Reiseforsikring

Vilkår for NHO Forsikring. Reiseforsikring Vilkår for NHO Forsikring Reiseforsikring Reiseforsikring 1 NHO REISEFORSIKRING Vilkårsnr. AH-500 Reiseforsikring G-plus 1. FELLESBESTEMMELSER... 4 2. DEFINISJONER... 4 3. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR...

Detaljer

Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01

Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01 Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01 Gjelder fra 01.01.2017 Innhold 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvem som har rett til erstatning 4. Hvor forsikringen gjelder 5. Når

Detaljer

Czech Airlines, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr

Czech Airlines, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr Czech Airlines, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-7069 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse

Detaljer

DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort

DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort Gjelder fra 1.1.2011 RFK 111 DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELLES BESTEMMELSER 2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 4.

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

REISEFORSIKRING 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVILKE REISER FORSIKRINGEN OMFATTER 4 AVBESTILLINGSFORSIKRING

REISEFORSIKRING 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVILKE REISER FORSIKRINGEN OMFATTER 4 AVBESTILLINGSFORSIKRING REISEFORSIKRING Gjelder fra januar 2016 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset med ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) - Generelle

Detaljer

Helårs reiseforsikring på reiser i hele verden med varighet og omfang som nevnt i forsikringsbeviset.

Helårs reiseforsikring på reiser i hele verden med varighet og omfang som nevnt i forsikringsbeviset. Reiseforsikring Helårs reiseforsikring på reiser i hele verden med varighet og omfang som nevnt i forsikringsbeviset. INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen

Detaljer

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2017 Utdanningsforbundets grunnforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Forsikringsvilkår for Express Care Reiseforsikring American Express

Forsikringsvilkår for Express Care Reiseforsikring American Express Forsikringsvilkår for Express Care Reiseforsikring American Express Innholdsfortegnelse 1 Felles bestemmelser 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 Hvor forsikringen gjelder 4 Reisegodsforsikring 5 Reisesykeforsikring

Detaljer

REISEFORSIKRING for Manchester United Visa. Vilkår av 15.04.2016. Innholdsfortegnelse

REISEFORSIKRING for Manchester United Visa. Vilkår av 15.04.2016. Innholdsfortegnelse 1 REISEFORSIKRING for Manchester United Visa Vilkår av 15.04.2016 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER 2. HVEM REISEFORSIKRINGEN GJELDER FOR 3. HVOR OG NÅR REISEFORSIKRINGEN GJELDER 4. REISEGODS 4.1.1 Hva

Detaljer

Medlemsbevis/forsikringsbevis

Medlemsbevis/forsikringsbevis Medlemsbevis/forsikringsbevis 1 (17) Norconsult AS Vestfjordgaten 4 1303 SANDVIKA 31. mars 2016 Forsikrede: Forsikringstaker: Avtalenummer: Gjelder fra: Alle ansatte med familie Norconsult AS SP792050

Detaljer

DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår - Reiseforsikring- DnB NOR Kort Gjelder fra 01.01.2009 RFK 109

DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår - Reiseforsikring- DnB NOR Kort Gjelder fra 01.01.2009 RFK 109 DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår - Reiseforsikring- DnB NOR Kort Gjelder fra 01.01.2009 RFK 109 Innholdsfortegnelse 1 Felles bestemmelser 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

Gjelder fra 01.01.2009

Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR reiseforsikring BEST Gjelder fra 01.01.2009 Innholdsfortegnelse 1. Felles bestemmelser 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Reisegodsforsikring 5. Reisesykeforsikring

Detaljer

Reiseforsikring Gjelder fra januar 2015

Reiseforsikring Gjelder fra januar 2015 Reiseforsikring Gjelder fra januar 2015 Forsikringen kan tegnes for enkeltperson eller for en familie. Det fremgår av forsikringsbeviset hvem som er forsikret. Ved utvidet reiseforsikring se punkt UR.

Detaljer

world wide travel insurance

world wide travel insurance The holder of this card is insured for acute medical treatment and/or hospitalization by Codan Skadeservice Phone: +47 67 22 46 90 Adr: P.O Box, 434 Skøyen, N-0213 Oslo, Norway Web: www.codanforsikring.no

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

REISEFORSIKRING OG HELÅRS SUPER REISE

REISEFORSIKRING OG HELÅRS SUPER REISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra juni 2016 HELÅRS REISEFORSIKRING OG HELÅRS SUPER REISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring Gjelder fra 01.04.2007 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold:

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

Vilkår for NETF AH-506 Reiseforsikring

Vilkår for NETF AH-506 Reiseforsikring Vilkår for NETF AH-506 Reiseforsikring Gjelder fra 01.01.2010 Forsikringsgiver er: Chartis, org.nr: 850 567 352 Sentralbord : + 47 22 00 20 20 Skadeavdeling : + 47 22 00 20 80 Filial av Chartis Europe

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn INNHOLD: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Premiebetaling

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

HELÅRS REISEFORSIKRING

HELÅRS REISEFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mai 2010 HELÅRS REISEFORSIKRING For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with a permanent

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013. Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 11

Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013. Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 11 Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 11 Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2013 Forsikringsgiver er Scandinavian Insurance Group AS, organisasjonsnummer

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra

Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra Forsikringsvilkår Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldene fra 1.1.2011. Innhold: 1. Tilslutning ved etablering 1.1 Krav om helse ved ikrafttredelse

Detaljer

Reiseforsikring Cresco Gold Forsikringsvilkår av 1. januar 2006

Reiseforsikring Cresco Gold Forsikringsvilkår av 1. januar 2006 Cresco Gold Cresco Gold Hvis det er en forutsetning at premien skal være betalt før forsikringsgivers ansvar begynner å løpe, fremgår dette av forsikringsbeviset for den enkelte dekning. 7.2 Ved terminvis

Detaljer

Travel Guard Reiseforsikring

Travel Guard Reiseforsikring Forsikringsvilkår Travel Guard Reiseforsikring Gjelder fra 01.01. 2015 Erstatter vilkår av 01.12.2012 AIG Europe Limited Rosenkrantz gate 22 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax:

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i StatoilHydro ASA

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i StatoilHydro ASA FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING - for ansatte i StatoilHydro ASA Gjelder for perioden 01.01.2009-01.01.2010 Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende

Detaljer

Helårs reiseforsikring på reiser i hele verden med varighet og omfang som nevnt i forsikringsbeviset.

Helårs reiseforsikring på reiser i hele verden med varighet og omfang som nevnt i forsikringsbeviset. Reiseforsikring Erstatter vilkår av 1. januar 2012 (R-001) Helårs reiseforsikring på reiser i hele verden med varighet og omfang som nevnt i forsikringsbeviset. INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem

Detaljer

Vilkår for Norsk Radiografforbund AH-506 Reiseforsikring

Vilkår for Norsk Radiografforbund AH-506 Reiseforsikring Vilkår for Norsk Radiografforbund AH-506 Reiseforsikring Gjelder fra 01.01.2012 Forsikringsgiver er: Chartis, org.nr: 850 567 352 Sentralbord: + 47 22 00 20 20 Skadeavdeling: + 47 22 00 20 80 Filial av

Detaljer

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt

Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Forsikringsvilkår Hund og rasekatt 01.01.2015 Forsikringsvilkår Hund og rasekatt Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR TJENESTEREISEFORSIKRING

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR TJENESTEREISEFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR TJENESTEREISEFORSIKRING Gjelder fra mars 2012 Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende nettverk i 90 år - for at du skal føle deg

Detaljer

Gouda ID - ID-tyverisikring

Gouda ID - ID-tyverisikring Gouda ID - ID-tyverisikring Vilkår 680 Gjeldende fra januar 2018 Innholdsfortegnelse A. Om avtalen 4 B. Hva avtalen gjelder 4 C. Forsikringsavtalen består av 4 D. Regler for kollektiv forsikringsavtale

Detaljer

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK)

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.06.2014-30.05.2015 Forsikringsytelser Forsikringssum Behandlingsgaranti Idrettens Skadetelefon A Telefonnr 02033. Kl 0900-2100

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør IDRETTSFORSIKRING

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets AH-503 Reiseforsikring

Vilkår Forskerforbundets AH-503 Reiseforsikring Vilkår Forskerforbundets AH-503 Reiseforsikring Gjelder fra 01.01.2012 Forsikringsgiver er: Chartis, org.nr: 850 567 352 Sentralbord : + 47 22 00 20 20 Skadeavdeling : + 47 22 00 20 80 Filial av Chartis

Detaljer

Vilkår studentforsikring reise (str01)

Vilkår studentforsikring reise (str01) Vilkår studentforsikring reise (str01) Innhold: 1. Forsikringens gyldighet................................................................2 2. Avbestillingsforsikring................................................................

Detaljer

Vilkår reise (reise03)

Vilkår reise (reise03) Vilkår reise (reise03) Helårs reiseforsikring for reiser i hele verden Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har

Detaljer