NSFs FOR GJELDER FORSIKRINGSSELSKAP SYKEPLEIE FORSIKRINGEN. Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NSFs FOR GJELDER FORSIKRINGSSELSKAP SYKEPLEIE FORSIKRINGEN. Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012"

Transkript

1 NSFs Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK.PKT DNB.NO RFBE211 SEPT P&D_MPE Nets Digitalprint AS SKJ REISEGODS FORSIKRINGSSELSKAP Kr én person Kr familie total sum REISESYKE Ingen sumbegrensning Inkl. hjemtransport AVBESTILLING Kr én person Kr familie total sum Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 4 REISEANSVAR Kr Pkt. 10 RETTSHJELP Kr Pkt 11 ULYKKE Kr Invaliditet/ død voksne Kr /kr Invaliditet/død barn Pkt. 9 VETERINÆRUTGIFTER Kr 1000 Pkt. 12 ANNEN TILFELDIG SKADE Kr Unntatt er skade på mobiltelefon Pkt EGENANDEL Ingen Pkt. 4.7 Avtale om reiseforsikring familie er inngått mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring. Forsikringen trer i kraft fra det tidspunkt medlemmet har meldt fra til Norsk Sykepleierforbund om at forsikring ønskes, forutsatt at vilkårene for å være medlem er oppfylt. Forsikringen gjelder ut det forsikringsår det betales premie for. Forsikringen fornyes automatisk ved utløpet av forsikringstiden, dersom medlemmet ikke har sagt opp sin tilslutning til Norsk Sykepleierforbund. Medlemmet kan si opp forsikringen med virkning fra utløpet av det forsikringsåret det er betalt premie for. Norsk Sykepleierforbunds reiseforsikring omfattes ikke av reglene for fri Selskapet kan si opp forsikringen overfor det enkelte medlem eller nekte medlemmet FOR Medlemmet, ektefelle, registrert partner og samboer. Barn ut det kalenderåret barnet fyller 20 år. Hvis foreldrene ikke bor sammen, er barnet forsikret hvis det har samme bostedsadresse som én av foreldrene i folkeregisteret. Barnebarn eller oldebarn som er på reise sammen med medlemmet / medforsikret. Norsk Sykepleierforbund fører fortegnelse over de medlemmer som til enhver tid er med i forsikringen. Inntil 3 måneders varighet på reiser innenfor den perioden som er angitt på kortet. Gjelder også på tjeneste- og dagsreiser. GJELDER I hele verden. SYKEPLEIE Når det ytes helsehjelp i utlandet. Gjelder for: sykepleierstudenter i praksis sykepleiere på feriereiser DNB Skadeforsikring Telefon SOS International Telefon Husk å melde skaden så snart som mulig. FORSIKRINGEN 1

2 fornyelse med to måneders varsel, når det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å gå til oppsigelse. BEGRENSNINGER Forsikringen gjelder ikke når forsikrede oppholder seg: i fast bopel i pendler-/studentbolig på arbeids-/studiested på undervisningssted i undervisningstiden på skolefritidsordning eller i barnehage på fast arbeidssted i arbeidstiden/i arbeid på ekspedisjoner o.l. For reisegods gjelder punkt 6 i vilkåret. For reisesyke gjelder punkt 7.5 i vilkåret. Som fast arbeidssted regnes det sted hvor man utfører/har sitt naturlige virke. For eksempel vil fast arbeidssted for en yrkessjåfør være buss, lastebil, taxi, o.l. SÆRBESTEMMELSER Unntaket i vilkårets pkt l. Fjellklatring utenfor Norden gjelder ikke. Unntaket i vilkårets pkt. 7.7.a. og a. gjelder ikke for barn under 16 år. Unntaket i vilkårets pkt gjelder ikke. Ulykkesskader som blir regulert av Lov om yrkesskadeforsikring. For personell som via FN er stasjonert i et krigsområde gjelder følgende særregel for feriereiser som foretas ut fra stasjoneringsområdet: Reisens varighet regnes fra den dag man reiser ut fra første sivile utreisested utenfor krigsområdet og til man er tilbake samme sted. Med krigsområde menes: Området som er utrygt å reise gjennom/oppholde seg i grunnet krig eller krigslignende handlinger. Studentmedlemmer med praksis utenfor Norden: For studentmedlemmer i NSF som tar utdannelse på skole i Norge, men som har valgt praksisperiode utenfor Norden, vil reiseforsikringen gi dekning også på praksisplassen så lenge praksisperioden ikke strekker seg utover forsikringens reisevarighet. Når pendlere og studenter foretar reiser fra pendler-/studentbolig regnes reisens varighet fra avreise til retur til samme sted eller til fast bosted i Norge - det som skjer først. Forsikringen dekker høydesyke og sykelig tilstand som skyldes opphold i høyder inntil moh. Ref. vilkårets sikkerhetsforskrift MANGLENDE PREMIEBETALING Forsikring som ikke blir betalt, opphører ved utløpet av den frist som er gitt for betaling av forsikringen. Selskapet har krav på premie for den tid det har hatt ansvaret. MELDING AV FORSIKRINGSTILFELLE Skader skal meldes DNB Skadeforsikring så snart som mulig og uten ugrunnet opphold. Det vises forøvrig til følgende bestemmelse i forsikringsavtaleloven (FAL) 8 5, 1. ledd: SKADEREGISTRERING Alle skader som blir meldt til et forsikringsselskap registreres i forsikringsselskapenes sentrale skaderegister FOSS. Når et forsikringsselskap sender slik melding, får det automatisk tilbakemelding fra registeret om alle forsikringsskader som tidligere er meldt til registeret også av andre forsikringsselskaper. Forsikringstakerne har innsynsrett i registeret etter personopplysningslovens 18. RETT TIL Å KREVE NEMDBEHANDLING Dersom det oppstår tvist med selskapet, kan hver av partene kreve nemndbehandling etter FAL 20 1, ved å gjøre henvendelse til: Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo. SIKKERHETSFORSKRIFTER / DITT ANSVAR: Ved brudd på sikkerhetsforskriftene kan retten til erstatning falle bort eller bli redusert. Jf. FAL 4-8. AVBESTILLING: Sikredes avbestillingsplikt ved reise, opphold og leieforhold, se vilkårenes pkt FORSINKELSE: Sikrede skal ha beregnet minst 2 timer fra ankomst til neste avgang, se vilkårets pkt. 5.2 og 5.4 REISEGODS: Tilsynsplikt med de forsikrede gjenstander, se vilkårets pkt Låsing av dører/vinduer og oppbevaring av nøkler, se vilkårets pkt Oppbevaring av penger og verdisaker, se vilkårets pkt Oppbevaring av gjenstander i motorkjøretøy, campingvogn, båt og telt, se vilkårets pkt og Emballering og merking vedrørende bagasje, se vilkårets pkt Hva som ikke skal sendes som innsjekket bagasje, se vilkårets pkt Låsing av sykkel, se vilkårets pkt REISESYKE OG ULYKKE: Krav til å oppsøke lege når sykdom/skade inntreffer, se vilkårets pkt og Krav om at hjemtransport skal være forordnet av lege, se vilkårets pkt Krav om at sengeleie utenom sykehus skal være forordnet av lege, se vilkårets pkt Krav til legeerklæring ved alvorlig sykdom/lidelse før reisen, se vilkårets pkt Ved dykking gjelder krav om dykkersertifikat for gjeldende antall meter, se vilkårets pkt og Krav til at sikrede ved opphold i høyder over moh. har sørget for forebyggende tiltak av høydesyke, se vilkårets pkt «Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det». Den som melder kravet plikter å gi selskapet nødvendige opplysninger. 2

3 RFBE211 Gjelder fra INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Fellesbestemmelser 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Avbestillingsforsikring 5. Forsinkelse 6. Reisegodsforsikring 7. Reisesykeforsikring 8. Hjemreise ved brann, innbrudd og vannledningsskade 9. Ulykkesforsikring 10. Reiseansvarsforsikring 11. Rettshjelp 12. Kjæledyr, veterinærutgifter Helårs reiseforsikring på reiser i hele verden med varighet nevnt i forsikringsbeviset. I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår. Generelle vilkår. Det til en hver tid gjeldende. Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene lovbestemmelser som er fraveket. Disse forsikringsvilkårene gjelder for DNB Skadeforsikring, heretter kalt selskapet. DNB.NO RFBE211 SEPT P&D_MPE Nets Digitalprint AS SKJ FELLESBESTEMMELSER Se forsikringsbeviset for nærmere opplysninger om bl.a. forsikringens omfang/dekningsområde, eventuelle aldersmessige begrensninger og forsikringssummer. Forsikringen må være i kraft før reisens påbegynnelse. Ref. pkt.3. Såfremt reisen forsinkes av uforutsette og tvingende årsaker utenfor sikredes kontroll, (for eksempel værforhold), er forsikringen i kraft inntil reisen er fullført, dog ikke utover 2 døgn etter forsikringens normale opphør. Skyldes reisens forlengelse sykdom, og sikrede av medisinske grunner ikke kan reise hjem, er forsikringen i kraft inntil hjemreise er mulig og sikrede kunne ha kommet hjem, dog ikke må bekreftes av lege. Med mindre annet er avtalt svarer selskapet ikke for tap/skade - disjoner, se pkt Opplysningsplikt I forbindelse med inngåelsen eller fornyelse av en forsikringsavtale kan selskapet be om opplysninger om forhold som kan ha betydning for vurderingen av risikoen. Forsikringstakeren og den forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. Forsikringstaker og den forsikrede skal også på eget initiativ gi opplysninger om forhold som han/hun må forstå er av vesentlig betydning for vurderingen av risikoen, se FAL 4 1, 4 3, 13 1 og Har forsikringstakeren eller den forsikrede svikaktig forsømt opplysningsplikten og Har forsikringstakeren eller den forsikrede ellers forsømt sin opplysningsplikt, kan vårt ansvar settes ned eller falle bort, se FAL 4 2, 13 2 og Er det oppstått tap eller skade har forsikrede/forsikringstaker har også bevisbyrden for at forsikringstilfellet har medført utgifter/merutgifter i henhold til gjeldende vilkår. 1.2 Sikkerhetsforskrifter/aktsomhet Forsikringen har sikkerhetsforskrifter som skal forebygge eller begrense tap/skade, og disse skal overholdes. Er en sikkerhetsforskrift brutt kan selskapets erstatningsansvar settes ned eller falle bort. Et slikt forbehold kan ikke gjøres gjeldende dersom sikrede bare er lite å legge til last, eller dersom forsikringstilfellet ikke skyldes overtredelsen. FAL 4-8 og Selv om selskapet kan gjøre gjeldende at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, kan selskapet likevel pålegges delvis ansvar. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på arten av sikkerhetsforskriften som er overtrådt, skyldgraden, skadeforløpet om forsikrede var i selvforskyldt rus og forholdene ellers, se FAL 4 8 og

4 1.2.2 Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke ansvarlig. Har sikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om sikrede var i selvforskyldt rus, hvilken virkning nedsettelse eller bortfall av ansvar vil få for den/de som har krav på forsikringen, eller for andre personer som er økonomisk avhengig av sikrede og forholdene ellers. Selskapet kan ikke påberope seg reglene dersom sikrede eller en person som etter FAL 4 11 skal likestilles med sikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling, ref. FAL 4 9, 13 8 og Er et forsikringstilfelle inntruffet skal sikrede snarest melde dette til selskapet, og senest innen 1 år etter at forsikringstilfelle har inntruffet. Er det oppstått skade/tap/utgifter, skal sikrede gjøre det som med rimelighet kan ventes for å avverge eller begrense dette, ref. FAL 4 10, 13 11, Oppstår det skade, tap og/eller utgifter som følge av at sikrede forsettlig eller grovt uaktsomt har forsømt sine plikter etter disse bestemmelser, kan vårt ansvar settes ned eller falle bort, ref. FAL Dersom retten til erstatning bortfaller helt eller delvis som følge av slike handlinger eller unnlatelser, får dette samme virkning også ved tilsvarende handlinger eller unnlatelser gjort av medforsikret ektefelle/samboer, ref. FAL 4 11 og Definisjoner a. Forsikringstaker: Den som inngår forsikringsavtalen med oss. b. Sikrede: Den som etter forsikringsavtalen i skadeforsikring vil ha krav på erstatning eller forsikringssum. I ansvarsforsikring er sikrede den hvis erstatningsansvar er dekket. c. Forsikrede: Den persons liv og helse forsikringen er knyttet seg til. d. Nærmeste familie: Ektefelle/samboer/registrert partner, barn, barnebarn, oldebarn, foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, søsken, svogere, svigerinner, svigerforeldre og svigerdatter/-sønn. e. Samboer: Den som lever sammen med forsikringstaker i et ekteskapslignende forhold og har samme bostedsadresse i Norge, registrert i folkeregisteret. f. Med eneste reiseledsager forstås: den person som enten er påført samme deltagerbevis/billett, som den forsikrede, eller som har inntegnet seg til reisen sammen med denne, i den hensikt at reisen skal foretas i fellesskap. g. Innsjekket bagasje: Bagasje som forsikrede mot kvittering har overlatt fly- /båt- /tog- og busselskap for transport. h. Med reisegods menes også ting som er lånt eller leid i henhold til skriftlig kontrakt/ leieavtale og som du frakter med deg som personlig reisegods. Ref. pkt. 6.1 i. Merutgifter: Utgifter som bare påløper pga. at et skadetilfelle er inntruffet. Med dette menes utgifter man ellers ikke ville ha hatt. j. Trafikkuhell: Kollisjon, utforkjøring, grunnstøting og kantring når kjøretøyet er i trafikk/bruk Krig, terror og lignende De Generelle vilkår pkt. 1.1 og 1.2 er fraveket. Selskapet erstatter tap/skade og merutgifter som direkte eller indirekte står i sammenheng med krig, krigsrisiko, terror, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden, når en er på reise i et område som før ankomst ble ansett som fredelig. Evakuering i forbindelse med krig, terror og lignende. Evakuering til nærmeste sikre destinasjon/til hjemsted i Norge erstattes i henhold til Utenriksdepartementets anbefaling. Dersom departementet ikke har tatt initiativ til evakuering, kan evakuering skje i samråd med selskapet. Transporten skal finne sted ved første anledning og i samsvar med departementets anbefaling eller at selskapet etter samråd med de forsikrede finner at det ville være forbundet med overhengende fare for liv og eller helse fortsatt å oppholde seg i området. Erstatningen er begrenset til kr pr. person og inntil kr pr. skadetilfelle for merutgifter til reise, kost og losji i inntil 30 dager etter at hendelsen inntraff Naturkatastrofe Med naturkatastrofe menes skade som direkte står i sammenheng med jordskjelv, vulkanutbrudd og annen naturkatastrofe som skyldes plutselige og voldsomme naturkrefter av en helt ekstraordinær voldsomhet, styrke og utbredelse på reise utenfor Norge. Evakuering skal skje i henhold til stedlig myndighet og etter Utenriksdepartementets anbefaling, ref. pkt Epidemi som bryter ut på reise utenfor Norge Med epidemi menes smittsom alvorlig sykdom som sprer seg hurtig mellom mennesker. Evakuering erstattes etter reglene i pkt og etter Utenriksdepartementets anbefalinger Streik lockout konkurs Forsikringen omfatter ikke tap/skade/utgifter som direkte eller indirekte har sammenheng med streik, lockout, konkurs eller annen form for arbeidskonflikt som inntreffer når en er på reise Tapt arbeidsfortjeneste Forsikringen omfatter ikke tapt arbeidsfortjeneste uansett årsak Ekspedisjoner og lignende reiser Forsikringen omfatter ikke deltakelse i ekspedisjoner og lignende reiser. Med ekspedisjoner menes reiser til mer utilgjengelige områder, uten offentlig kommunikasjon, med dårlig infrastruktur og hvor det vil være behov for spesialutstyr/spesialutrustning Høydesyke Forsikringen dekker ikke utgifter som skyldes høydesyke og sykelig tilstand som skyldes opphold i høyder over moh. Unntagelser kan gis ved forhåndsgodkjennelse av selskapet. 2. HVEM ER FORSIKRET 2.1 Den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, som er medlem av norsk folketrygd har norsk personnummer, fast bostedsadresse i Norge registrert i folkeregisteret og som skal returnere til Norge etter reisen. 2.2 Er det tegnet forsikring for familie gjelder følgende: 2

5 a. Medforsikret ektefelle/samboer må ha felles adresse med forsikringstakeren i folkeregisteret. b. Barn er medforsikret til første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år. Barnet må ha samme folkeregistrerte bostedsadresse som en av sine foreldre. Barn som bor på utenlandsk adresse innen Norden, er forsikret på reiser de foretar alene sammen med en av foreldrene. Med barn menes: Forsikringstakers egne barn, også særkullsbarn Forsikringstakers ektefelles, samboers, partners særkullsbarn Barnebarn og oldebarn er forsikret på reiser de foretar alene sammen med besteforeldre/oldeforeldre hvor disse er forsikringstakere og hvor det er tegnet familieforsikring. Adoptivbarn er medforsikret fra og med det tidspunkt den faktiske omsorgen er overtatt. Fosterbarn må ha samme folkeregistrerte bostedsadresse som forsikringstaker. Barn født av surrogatmor er medforsikret fra og med endelig utskrivelse fra sykehus etter fødselen. Utskrivelsen må ha skjedd i samråd med lege. Forsikringen for barn, barnebarn og oldebarn opphører ved første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år. 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER Forsikringen gjelder på reiser og under opphold i hele verden, med den varighet samt de utvidelser/begrensninger som fremkommer av forsikringsbeviset. Forsikringen må være i kraft før reisens påbegynnelse og gjelder ikke for allerede påbegynte reiser. Er reiseforsikringen kjøpt mens du befinner deg på reise, vil ikke forsikringen være gjeldende for denne reisen. Reiser skal starte og avslutte i Norge. Forsikringen gjelder fra du forlater den bostedsadressen der forsikringen er registrert og til du er tilbake på samme adresse, såfremt annet ikke fremkommer av forsikringsbeviset. 4. AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringssummer vil fremgå av forsikringsbeviset. 4.1 Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter forsikredes avbestillingsomkostninger i henhold til fastlagte bestemmelser gitt av transportør, reisearrangør, hotell eller utleier av hytte/rom ved avbestilling av reise eller leieforhold. Med avbestillingsomkostninger menes det innbetalte beløp ifølge kvittering for reise og opphold som ikke refunderes ved avbestilling før avreise. Skatter og offentlige avgifter omfattes ikke dvs. utgifter som kan kreves erstattet fra andre i henhold til lov eller avtale, f.eks., transportør, reiseoperatør, hotell e.l. Det er en forutsetning at forsikringen må være i kraft før første innbetaling av reisen/leieforholdet er foretatt. Forsikringen dekker ikke avbestilling etter at reisen er påbegynt. Forsikringstiden regnes fra det tidspunkt reisen/leieforholdet er helt eller delvis betalt og til planlagt avreisetidspunkt. 4.2 Hva forsikringen ikke omfatter Forsikringen omfatter ikke: Skatter og offentlige avgifter Utgåtte bonuspoeng Gebyrer ved refusjon av skatter og avgifter Øvrige avgifter som inngår i transportselskapets billettpris Reiser som er overdratt av andre Arrangementer som avlyses av arrangør 4.3. Hvilke avbestillinger selskapet erstatter og begrensninger som gjelder. Se sikkerhetsforskrifter pkt jf. pkt Selskapet erstatter sikredes avbestillingsomkostninger når avbestillingen skyldes: a. Uventet akutt og behandlingskrevende sykdom, akutt forverring av kronisk lidelse, ulykkesskade eller død som rammer forsikrede eller dennes eneste reiseledsager, eller noen av disses nærmeste familie bosatt i et EØS-land, ref. pkt b. At planlagt behandling/undersøkelse/operasjon fremskyndes/ utsettes og når melding om slik endring mottas mindre enn 14 dager før planlagt avreisedato. c. Brann, innbrudd, vannledningsskade eller naturskade som inntreffer i sikredes bopel, forretning eller kontor etter at bestilling er foretatt og som nødvendiggjør sikredes nærvær. d. Dersom en nøkkelperson rammes av forhold som nevnt i pkt a. eller b. og når dette medfører at reisen/arrangementet ikke kan gjennomføres som planlagt. Med nøkkelperson menes; den person som en gruppe/reisefølge er avhengig av på en slik måte at reisen/ arrangementet ikke kan gjennomføres uten denne personens deltakelse, og hvor vedkommende ville vært en del av reisefølget (for eksempel sjåfør, kaptein, dirigent, foreleser). e. At det på reisemålet før planlagt avreise inntreffer epidemi, naturkatastrofe, terrorhandling eller annen krigslignende handling som umuliggjør innreise til området og er i strid med aktuelle myndigheters offisielle reiseråd, eller at sikrede i samråd med selskapet finner at innreise vil være forbundet med overhengende fare for liv og helse. f. Dersom sikrede har rett til avbestilling som følge av at det er tegnet avbestillingsforsikring hos reisearrangøren, erstatter selskapet for vedkommende avbestilling kun premien på avbestillingsforsikringen og reisearrangørens administrasjonsgebyr Selskapet dekker ikke avbestilling som skyldes: a. Akutt forverring av en kronisk lidelse når det er sannsynlig at den kan inntreffe før planlagt avreisedato eller leieforholdets begynnelse. b. At sykehusopphold/utredning/undersøkelse/behandling tar lenger tid enn planlagt. c. At behandling/undersøkelse/operasjon/rekreasjons-/kuropphold fremskyndes eller utsettes. d. Svangerskapsplager eller frivillig svangerskapsavbrytelse og relaterte sykdommer eller sykelige tilstander. e. Fødsel fra og med 36. svangerskapsuke. f. At reisens hensikt bortfaller. g. Frykt for krig, terror eller sykdom. h. Ekstraordinære forhold som sikrede er kjent med ved bestilling av reisen og som på avreisetidspunktet gjør det vanskelig å gjennomføre reisen som planlagt. i. Selskapet svarer ikke for utgifter ved flyforsinkelse, kansellering eller overbooking der flyselskapene selv har erstatningsansvaret. Ref. EU-direktiv 261/2004 og FOR nr. 141 (forskrift om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt 3

6 eller vesentlig forsinket flyging) som omhandler flypassasjerers rettigheter. 4.5 Sikkerhetsforskrift Fastsatte sikkerhetsforskifter er aktsomhetsregler for å forebygge /begrense skade/tap. Forsikringen er overtatt på betingelse av at fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid overholdes. Ved overtredelse kan erstatningen reduseres eller falle bort, ref. pkt Straks det er klart at reisen ikke kan gjennomføres, plikter du å avbestille reise/opphold/leieforhold der denne/dette er kjøpt og forholde deg til reisearrangørens avbestillingsbestemmelser. 4.6 Forsikredes plikter Ved avbestilling skal selskapet underrettes uten ugrunnet opphold. Følgende opplysninger må sendes med kravet: a. Reisedokument/billett/leieavtale original og bekreftelse for betalt reise/leieforhold eller kreditnota som viser avbestillingsomkostningene. b. Legeattest som bekrefter at lege ble oppsøkt før reisens påbegynnelse, og at avbestillingen skyldes akutt og behandlingskrevende sykdom/ulykkesskade inntruffet i forsikringstiden. c. Legeattest, dødsattest eller annet som bekrefter at akutt sykdom, ulykkesskade eller dødsfall har rammet noen i nærmeste familie bosatt i et EØS-land, ref. pkt. 1.3.d. Eller at din eneste reiseledsager eller noen i dennes nærmeste familie bosatt i et EØS-land, ref. pkt. 1.3.d. d. Skaderapport/takstrapport/politirapport som bekrefter at avbestillingen skyldes brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade. Inntreffer forhold som kan føre til avbestilling skal sikrede uten opphold underrette reisebyrå/reisearrangør for å begrense avbestillingsomkostningene. 4.7 Egenandel Se forsikringsbevis. 5. FORSINKELSE 5.1 Forsinket avgang Hvilke skader forsikringsselskapet svarer for og hvilke begrensninger som gjelder: Dersom reisearrangørens transportmiddel ikke går til avtalt tidspunkt, erstatter selskapet nødvendige og dokumenterte utgifter til innhenting av reiseruten eller overnatting når forsinkelsen oppstår etter at reisen er begynt med inntil kr pr. person og inntil kr pr. familie. Forsinkelsen beregnes overensstemmende med reisearrangørens til enhver tid gjeldende ordinære ruteplan med de endringer som måtte være meddelt før reisens begynnelse. Det er en betingelse for selskapets erstatningsplikt at forsinkelsen skyldes værforhold, teknisk feil og eller trafikkuhell som rammer transportmidlet. Selskapet svarer ikke for utgifter ved flyforsinkelse, kansellering eller overbooking der flyselskapene selv har erstatningsansvaret. Ref. EU-direktiv 261/2004 og FOR nr. 141 (forskrift om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flyging) som omhandler flypassasjerers rettigheter. 5.2 Innhenting av fastlagt reiserute, hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger som gjelder: Selskapet svarer for rimelige og dokumenterte ekstrautgifter til innhenting av fastlagt og forhåndsbetalt reiserute dersom sikrede uforskyldt møter forsinket til reisearrangørens transportmiddel. Maksimumserstatning kr pr. person og kr pr. familie. Dersom forsinkelsen medfører at det ikke er mulig å reise videre samme dag, erstatter selskapet nødvendige og dokumenterte overnattingsutgifter med inntil kr pr. person og inntil kr pr. familie. Det er en betingelse for selskapets erstatningsplikt at forsinkelsen dokumenteres skriftlig av reisearrangør, trafikkselskap eller bergingsselskap og skyldes værforhold/teknisk feil. Når sikrede reiser med offentlig transportmiddel eller privatbil stiles det krav til teknisk feil/ trafikkuhell som krever berging. Det forutsettes at du har beregnet minst 2 timer fra ankomst til neste avgang, og at forsinkelsen og årsaken er skriftlig bekreftet av reisearrangør, trafikkselskap eller bergingsselskap. Ref. pkt. 5.4 Selskapet svarer ikke for utgifter ved flyforsinkelse, kansellering eller overbooking der flyselskapene selv har erstatningsansvaret. Ref. EU-direktiv 261/2004 og FOR nr. 141 (forskrift om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flyging) som omhandler flypassasjerers rettigheter. 5.3 Forsinket bagasje Hvis innsjekket bagasje ankommer minst 4 timer forsinket til reisemålet, refunderes nødvendige og dokumenterte merutgifter for innkjøpte klær og toalettsaker i den tiden bagasjen var savnet. Erstatningen kan maksimalt utgjøre kr pr. person. Erstatning utbetales ikke ved forsinkelse på hjemreisen. Forsinkelsen skal dokumenteres skriftlig (PIR-rapport) av transportør. 5.4 Sikkerhetsforskrift Fastsatte sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler for å forebygge, begrense skade/ tap. Forsikringen er overtatt på betingelse av at fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid overholdes. Ved overtredelse kan erstatningen reduseres eller falle bort, ref. pkt Sikkerhetsforskrift for pkt. 5.2 Ved forsinket ankomst er det en forutsetning for selskapets ansvar at sikrede har beregnet minst 2 timer fra ankomst til neste avgang. 6. REISEGODSFORSIKRING Se sikkerhetsforskrifter i pkt. 6.6, jf. pkt. 1.2 Forsikringen gjelder ikke når du oppholder deg: hjemme på undervisningssted/studiested i Norge i undervisningstiden/ studietiden (barnehage/skole/universitet/høyskole/militærtjeneste m.fl.) på arbeidssted i Norge i arbeidstiden Forsikringen omfatter ikke tap av/skade på eiendeler som er oppbevart ovennevnte steder, uansett tidspunkt, når du selv er på reise. 6.1 Hva forsikringen omfatter Innenfor forsikringssummen omfatter forsikringen personlig reisegods/bagasje, det vil si personlige eiendeler som den/ de person(er) som er nevnt i forsikringsbeviset fører med seg under reise og opphold. Som personlig reisegods menes de personlige eiendeler som du har med deg på reise og er til personlig bruk på/under reisen. Dette gjelder også reisegods som du sender som innsjekket bagasje, ref. pkt. 1.3.g. Ting som er lånt eller leid er inkludert, ref. pkt. 1.3.h. 4

7 6.2 Hva forsikringen ikke omfatter Som personlig reisegods regnes ikke: a. Motorkjøretøy og campingvogner med tilbehør. Med tilbehør menes blant annet alarm, nøkler, reservedeler og fastmontert utstyr som for eksempel musikkanlegg, mobiltelefon og skiboks/ bagasjeboks. Kjøreutstyr til motorkjøretøy som for eksempel kjøredress, hjelm, hansker og støvler regnes som tilbehør når dette er i bruk, eller når det oppbevares sammen med kjøretøyet. b. Båter med tilbehør. Kano/kajakk regnes ikke som båt i denne sammenheng. c. Basehopputstyr. d. Møbler og flyttegods. e. Varer og vareprøver, verktøy og måleinstrumenter. Håndholdt GPS regnes ikke som måleinstrument. f. Tegninger, manuskripter, dokumenter, verdipapirer, medlems-/ ID-/adgangskort, sertifikater/bevis av ethvert slag. g. Frimerker, samlinger og eksponert film. Med samlinger menes gjenstander/ting med samlerinteresse/samleverdi som for eksempel, våpen, mynt-, seddel-, frimerkesamling, kunstverk og ekte tepper. h. Nærings- og nytelsesmidler. i. Dyr. j. Løsøre som leies under selve oppholdet. For eksempel leid sykkel, skiutstyr m.m. 6.3 Hvilke skader på reisegods som erstattes: Tyveri Med tyveri menes borttagning av eiendeler sikrede har i sin besittelse, jf. straffelovens 257 og 258. At eiendeler mistes/ bortkommer og senere beholdes av en finner, er ikke å anse som tyveri Ran jf. straffelovens 266 og Innbrudd jf. straffelovens Skadeverk Med skadeverk menes at en annen person ødelegger, skader, gjør ubrukelig eller forspiller eiendeler sikrede har i sin besittelse, jf. straffelovens 291 og Naturskade. Med naturskade menes skade som direkte skyldes naturulykke som skred, storm, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf. lov om naturskadeforsikring Trafikkuhell med motorkjøretøy, båt, campingvogn eller sykkel. Med trafikkuhell menes kollisjon, utforkjøring, grunnstøting og kantring når kjøretøyet er i trafikk/bruk, se pkt. 1.3.j Brann Brann, nedsoting direkte lynnedslag, eksplosjon. Med brann menes ild som er kommet løs Transportskade Transportskade/tap på reisegods som sendes som innsjekket bagasje, ref. pkt Skade på innsjekket koffert, bag og ryggsekk er ikke dekket, ref. pkt Vannskade Med vannskade menes utstrømning fra bygnings rørledning eller vann som plutselig trenger inn fra terreng eller grunn Arbeidsgivers effekter Ved tjenestereise erstattes arbeidsgivers effekter med inntil kr , innenfor forsikringssummen Annen tilfeldig skade på reisegods enn nevnt i punktene over erstattes med inntil kr samlet pr. skadetilfelle. Unntatt er skade på mobiltelefoner. 6.4 Begrensninger: Innenfor avtalt forsikringssum er forsikringen begrenset oppad til: Kontanter erstattes med inntil kr pr. skadetilfelle dersom dokumentasjon foreligger Utgifter ved tap av billetter (reisedokumenter) og pass erstattes med inntil kr pr. person når tapet ikke erstattes på annen måte Tap av/skade på følgende gjenstander erstattes med inntil kr samlet pr. skadetilfelle dersom ikke annet er avtalt i forsikringsbeviset. a. Smykker, ur, perler, edelstener, edelt metall. b. Antikviteter, kunstgjenstander, tepper. c. Pelsverk. d. Mobiltelefon, foto-/video-/optisk utstyr, radio, TV, musikkanlegg, plater, CD, DVD, MP3, PC-/og datautstyr, elektroniske spillenheter, annet elektronisk utstyr, disketter og musikkinstrumenter, inkl. alt medfølgende utstyr til gjenstandene. e. Våpen. f. Sportsutstyr, herunder fiske-, ski-, golf-, klatre- og luftsport. Dykkerutstyr og sykkel med montert tilbehør. Skade på og tap av sykkel i hjemsteds-, undervisningssteds-, arbeidsstedskommune erstattes ikke Enkeltgjenstander for øvrig, og som ikke er nevnt i pkt , erstattes med inntil kr Barnevogn erstattes med inntil kr Tyveri av gjenstander som befinner seg på badestrand/badebasseng, erstattes med inntil kr pr. person og kr pr. skadetilfelle Tyveri av gjenstander fra telt, erstattes med inntil kr pr. person og kr pr. skadetilfelle CD og DVD er og elektroniske spill erstattes med inntil kr Selskapet svarer ikke for: Økonomisk tap / skade på gjenstandene Skade på gjenstander under transport som skyldes at væske har rent ut, at skjøre gjenstander er knust, bedervelige varer, eller at gjenstander på grunn av sin form/tilstand har forårsaket skade når disse gjenstandene er oppbevart i egen innsjekket bagasje Skade som skyldes gjenstandens vanlige bruk. 5

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 11.11.2011 RFBA211 Innholdsfortegnelse 1. Fellesbestemmelser 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Avbestillingsforsikring 5. Forsinkelse

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kortforsikring

DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kortforsikring DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kortforsikring Gjelder fra 11.11.2011 RFK 311 Innholdsfortegnelse 1 Felles bestemmelser 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort Gjelder fra 1.1.2011 RFK 211

DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort Gjelder fra 1.1.2011 RFK 211 Innholdsfortegnelse 1 Felles bestemmelser 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 Hvor forsikringen gjelder 4 Reisegodsforsikring 5 Reisesykeforsikring 6 Hjemreise ved brann, innbrudd og vannledningsskade 7

Detaljer

DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kort

DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kort Gjelder fra 1.1.2011 RFK 211 DNB Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DNB Kort INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELLES BESTEMMELSER 2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 4. REISEGODSFORSIKRING

Detaljer

DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort Gjelder fra 1.1.2011 RFK 111

DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort Gjelder fra 1.1.2011 RFK 111 Innholdsfortegnelse 1 Felles bestemmelser 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 Hvor forsikringen gjelder 4 Reisegodsforsikring 5 Reisesykeforsikring 6 Hjemreise ved brann, innbrudd og vannledningsskade 7

Detaljer

DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort

DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort Gjelder fra 1.1.2011 RFK 111 DnB NOR Skadeforsikring Avtalevilkår reiseforsikring DnB NOR Kort INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELLES BESTEMMELSER 2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 3. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 4.

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Forsikringsvilkår for Express Care Reiseforsikring American Express

Forsikringsvilkår for Express Care Reiseforsikring American Express Forsikringsvilkår for Express Care Reiseforsikring American Express Innholdsfortegnelse 1 Felles bestemmelser 2 Hvem forsikringen gjelder for 3 Hvor forsikringen gjelder 4 Reisegodsforsikring 5 Reisesykeforsikring

Detaljer

Helårs reiseforsikring på reiser i hele verden med varighet og omfang som nevnt i forsikringsbeviset.

Helårs reiseforsikring på reiser i hele verden med varighet og omfang som nevnt i forsikringsbeviset. Reiseforsikring Helårs reiseforsikring på reiser i hele verden med varighet og omfang som nevnt i forsikringsbeviset. INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen

Detaljer

Vilkår reise (reise03)

Vilkår reise (reise03) Vilkår reise (reise03) Helårs reiseforsikring for reiser i hele verden Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring. Polise nummer 104-8169

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring. Polise nummer 104-8169 Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Polise nummer 104-8169 01.10. 2011 Innholdsfortegnelse Hvordan melde en skade?... 3 Dekningsmatrise.4 1. Fellesbestemmelser... 5 2. Definisjoner...

Detaljer

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring

Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår Flyby Nordic Enkeltreise -forsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-8169 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Hvordan melde

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for 3 2. Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Reiseforsikringen gjelder 3 2.2 Reiseforsikringen gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012

Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012 Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012 Innholdsfortegnelse 1. FELLESBESTEMMELSER... 5 2. DEFINISJONER... 5 3. HVEM, HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 6 4. REISEGODSFORSIKRING... 6 5. REISESYKE...

Detaljer

Reseförsäkring PLUS. Enkeltreiseforsikring

Reseförsäkring PLUS. Enkeltreiseforsikring Enkeltreiseforsikring Reseförsäkring PLUS En feriereise er noe helt spesielt. En mulighet til å slappe av, utforske nye steder og omgås med familie og venner. Desverre kan det noen ganger inntreffe ting

Detaljer

Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 12

Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 12 Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Reiseforsikring, side 1 av 12 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 3 2 Hvor forsikringen gjelder 3 2.1 Reiseforsikringen gjelder

Detaljer

Reseförsäkring PLUS. enkeltreiseforsikring

Reseförsäkring PLUS. enkeltreiseforsikring enkeltreiseforsikring Reseförsäkring PLUS En feriereise er noe helt spesielt. En mulighet til å slappe av, utforske nye steder og omgås med familie og venner. Desverre kan det noen ganger inntreffe ting

Detaljer

HELÅRS REISEFORSIKRING

HELÅRS REISEFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 HELÅRS REISEFORSIKRING For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with a permanent

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise

Forsikringsvilkår Reise Gjeldende fra INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Reisegods... 5 3 Reisesyke, hjemtransport m.m.... 9 4 Reiseansvar... 13 5 Rettshjelp... 15 6 Forsinkelse... 17 7 Avbestilling... 18 8 Ulykke... 20 9 Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING LOFAVØR STANDARD REISEFORSIKRING Vilkår av 01.07.2009 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse av reise/reisegods

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i Statoil ASA

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i Statoil ASA FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING - for ansatte i Statoil ASA Gjelder for perioden 01.01.2011-01.01.2012 Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende nettverk

Detaljer

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

Helårs Reiseforsikring Gyldig fra 01.09.2014

Helårs Reiseforsikring Gyldig fra 01.09.2014 Helårs Reiseforsikring Gyldig fra 01.09.2014 INNHOLD 1 Generelt for forsikringen... 4 1.1 Innledende bestemmelser... 4 1.2 Hvem forsikringen gjelder for... 4 1.3 Hvor og når forsikringen gjelder... 5 1.4

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. REISEFORSIKRING Forsikringsvilkår fra 01.01.2013

FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE. REISEFORSIKRING Forsikringsvilkår fra 01.01.2013 FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG OG PARTNERE REISEFORSIKRING Forsikringsvilkår fra 01.01.2013 2013-01 Erstatter vilkår for Reiseforsikring fra 01.01.2011 Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for

Detaljer

Forsikringsvilkår Student i utlandet

Forsikringsvilkår Student i utlandet Forsikringsvilkår Student i utlandet 01.01.2015 Forsikringsvilkår Student i utlandet Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Vilkår FOr. gjelder vilkår av 01.01.2013 erstatter vilkår av 01.01.2011

Vilkår FOr. gjelder vilkår av 01.01.2013 erstatter vilkår av 01.01.2011 Vilkår FOr POlitiets FellesFOrbund AH-501 reiseforsikring gjelder vilkår av 01.01.2013 erstatter vilkår av 01.01.2011 AIG Europe Limited, Fridtjof Nansens Plass 4, Postboks 1588 Vika, NO-0118 Oslo Telefon:

Detaljer

Vilkår for: COM-200 Reiseforsikring G-plus

Vilkår for: COM-200 Reiseforsikring G-plus Vilkår for: COM-200 Reiseforsikring G-plus Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax:

Detaljer

HELÅRS REISEFORSIKRING

HELÅRS REISEFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mai 2007 HELÅRS REISEFORSIKRING For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with a permanent

Detaljer