nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Thomson Consumer Electronic Sales GmbH, Hannover, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Optiske apparater og instrumenter; elektroniske og elektrotekniske apparater og instrumenter (ikke opptatt i andre klasser); apparater og instrumenter til registrering, lagring, overføring, mangfoldiggjøring, gjengivelse, koding, dekoding og forsterkning av lyd, bilder og data; uinnspilte bærere (andre enn av papir og kartong) til registrering av lyd, bilder og data; innspilte bærere til gjengivelse av lyd, bilder og data; undervisningsapparater og -instrumenter; elektroniske spilleapparater og spill alene for anvendelse med fjernsynsmottakere eller apparater med billedskjerm; deler (ikke opptatt i andre klasser) til alle de nevnte varer. KL. 28: Elektriske og elektroniske spill, andre enn for anvendelse med fjernsynsmottakere eller apparater med billedskjerm; deler (ikke opptatt i andre klasser) til alle de nevnte varer. (730) Innehaver: The Stanley Works, New Britain, CT 06050, US KL. 6: Hele klassen. KL. 7: Hele klassen. KL. 8: Hele klassen. KL. 9: Hele klassen. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: The Stanley Works, New Britain, CT 06050, US KL. 6: Hele klassen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL POWER KL. 3: Vaskemidler; preparater og andre midler for klesvask; tøymyknere; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper. (730) Innehaver: AS De-No-Fa og Lilleborg Fabriker, Postboks 4236 Torshov, 0401 Oslo, NO KL. 3: Hele klassen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SECRET (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Badetilsetninger og badesalter (ikke for medisinsk bruk), dusjgel, toalettsåper, deodoranter for personlig bruk. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MACscreen MACprint (730) Innehaver: Morgan Adhesives Co, Stow, OH, US KL. 16: Klebebånd og klebeark for trykking og/eller skjæring. (730) Innehaver: Morgan Adhesives Co, Stow, OH, US KL. 16: Klebebånd og klebeark for trykking og/eller skjæring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MACmark (730) Innehaver: Morgan Adhesives Co, Stow, OH, US KL. 16: Klebebånd og klebeark for trykking og/eller skjæring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MACal (730) Innehaver: Morgan Adhesives Co, Stow, OH, US KL. 16: Klebebånd og klebeark for trykking og/eller skjæring. (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til GLOBAL (730) Innehaver: NetCom GSM AS, Ulvenveien 75 A, 0581 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Claus R Flinder, Postboks 727 Sentrum, 0105 Oslo KL. 35: Telefonsvartjeneste for fraværende abonnenter. KL. 38: Hele klassen. KL. 42: Hele klassen. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LIVE FOR THE MOMENT (730) Innehaver: GS Metals Corp, Pinckneyville, IL, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 6: Metallkanaler, -muttere, -bolter og utstyr i form av skruer av metall, bolter av metall, dørslåer, underlagsskiver av metall, vinkler av metall (for bygning), festeklemmer for kabler eller rør av metall, kraveklemmer av metall for rør, skrustikkerklemmer (jernvare), sparkeplater (på dører) av metall, jernbeslag for dører, beslag for dører av metall, til bruk for utforming av forskjellige strukturer/konstruksjoner, nemlig stander, stativer/reoler, hyller, hyller/avsatser, oppheng/hengestenger, bærere, rammer, tverrstenger/ gelendere, stakitter og betonginnlegg. (730) Innehaver: Polaroid Corp, 784 Memorial Drive, Cambridge, MA 02139, US KL. 1: Lysfølsomme ueksponerte filmer; lysfølsomme fotografiske filmer; fotopapir, ueksponert røntgenfilmer og kjemiske produkter til fotografiske, industrielle og vitenskapelige formål. KL. 9: Fotografiske apparater, instrumenter, deler og fotografisk tilbehør og deres deler inkludert i denne klassen; kameraer, deler og tilbehør dertil inkludert i denne klassen; fotografiske filtre; fotografiske linser og solskjermer; søkere; beholdere, rammer, stativer og hus eller bokser til fotografiske apparater, instrumenter og tilbehør; optiske og oftalmiske innretninger, instrumenter, apparater og tilbehør og deres deler inkludert i denne klassen; briller; solbriller; kikkerter (teleskoper); filtre til datamaskinskjermer; ytre enheter for datamaskiner, nemlig scannere og skrivere; programvarer registrert på bærere og digitale kameraer. KL. 16: Fototrykk, forstørrelser og reproduksjoner; album og kort til montering av sistnevnte; instruksjonsmanualer, trykte publikasjoner; papir, papp; og trykksaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ARTEK (730) Innehaver: Artek OY AB, Helsinki, FI (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 11: Apparater for belysning. KL. 20: Møbler. KL. 24: Tekstiler for møbler. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DATAPOL NPG (730) Innehaver: Matra Communication SA, F Quimper, FR KL. 9: Programvare registrert på bærere til bruk ved konsultasjon og/eller oppdatering av databaser, til sending og mottaking av beskjeder, til sending og mottaking av fotografiske bilder, til konsultasjon og/eller oppdatering av baser for fingeravtrykk, til sending og mottaking av faxbeskjeder; telekommunikasjonsterminal til digitale kommunikasjonsnettverk til bruk for sikkerhetsstyrker og brannslukkingsstyrker. (730) Innehaver: Canon KK, 30-2, 3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 2: Tonere (trykksverte) for fotokopieringsmaskiner og for printere; maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. EM, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PROMYR (730) Innehaver: Perstorp AB, Perstorp, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 1: Ensileringsmidler. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MINIBIX (730) Innehaver: Weetabix Ltd, Kettering, Northants, NN15 5JR England, GB (730) Innehaver: Qualcomm Inc, 6455 Lusk Boulevard, San Diego, CA , US KL. 30: Kornpreparater til mat for mennesker. (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Anordninger for bruk i trådløse kommunikasjonsapparater i form av modem, mobiltelefon, trådløse telefoner, håndsett og tilbehør for personlige kommunikasjonstjenester i form av sigaretttenner-adaptere, batterieliminatorer, datakabler, batteriladere, batterier og bilutrustningssett inneholdende lydgjengivere, mikrofoner og utvendige antenneforbindelsesplugger; tilbehør for datamaskiner og personlige data-assisterte innretninger omfattende faksimilekort og modemkort, faksimile/modemdatamaskin-programvare (innregistrert), sammenkoblingskabler for tilslutning til trådløse kommunikasjonsanordninger og linje-telefonisystemer; høyfrekvens- og mellomfrekvens-mottagerkretsenheter, og analoge og digitale signalbehandlende kretsenheter for trådløse kommunikasjonsapparater; innregistrerte datamaskinprogrammer for modem, trådløse telefoner, mobiltelefoner, håndsett for personlige kommunikasjonstjenester og prosessorer for personlige data-assisterte innretninger; integrerte kretser for bredspektret modulasjon og demodulasjon, feilkorreksjons-koding og dekoding, stemmekoding, og forhåndsprogrammerte minner inneholdende prosessorinstruksjoner. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Konstantin Panagiotidis og Kiriakos Panagiotidis, Lindlar, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler. KL. 11: Apparater og innretninger til belysning, herunder lamper, lanterner, strålingslys; apparater til koking og steking. KL. 14: Juvelérvarer, smykker, edelstener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av eller plettert med edelt metall); kammer og svamper; glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; lakener, lintøy, dekketøy, sengetøy, tapeter av tekstilmateriale; senge- og bordtepper, duker (ikke av papir), dyner, hodeputevar; sengelinnet av papir. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg av gummi, plast eller tekstiler; tapeter (ikke av tekstilmateriale). KL. 29: Geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; hermetikk; melkedrikker (drikker hovedsakelig laget av melk); desserter av yoghurt, ostemasse og krem. KL. 30: Kaffe, te, kakao og erstatninger for disse varer; brød, bakverk og konditorkaker, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; sennep, sauser, salatdressinger. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; avalkoholiserte drikker. DE, , DE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MANE (730) Innehaver: Azlan Group plc, Mulberry Business Park, Fishponds Road, Wokingham RG41 2GY, GB (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Dataprogrammer, datamaskiner; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr; audio- og videobånd, disketter og kassetter; innspilte bånd, disketter og CD- ROM; deler og tilbehør til alle forannevnte varer; elektroniske nedlastbare publikasjoner; instruksjons- og undervisningsmateriell i elektronisk form on-line fra en database eller fra fasiliteter på internet eller andre datanettverk (herunder hjemmesider). KL. 41: Trenings-, undervisnings-, utdannings- og instruksjonsvirksomhet; tilveiebringelse av evalueringsvirksomhet relatert til trenings- og utdannelsesbehov; arrangering og drift av kurs, konferanser, seminarer og instruksjonskurs; arrangering og drift av evalueringskurs vedrørende utdannelse og trening; tilveiebringelse av informasjon relatert til alle forannevnte tjenester; utarbeidelse og utgivelse av rapporter i relasjon til trening, opplæring, kurs og instruksjonstjenester; publikasjon av bøker, trykksaker, tekster og utdannings- og instruksjonsmateriell; tilveiebringelse av treningsfasiliteter og instruksjonsmateriell; alle forannevnte tjenester relatert til bruk og behandling av datamaskiner og dataprogrammer. KL. 42: Forsknings-, rådgivnings- og konsulentvirksomhet; alle relatert til bruk og behandling av datamaskiner og dataprogrammer; dataprogrammeringsvirksomhet; vedlikehold av dataprogrammer; datanettverks- og brukerstøttevirksomhet; virksomhet i forbindelse med teknisk støtte både før og etter salg; utforming og utvikling av dataprogrammer; planleggings- og installasjonsvirksomhet alle relatert til dataprogrammer; vedlikeholds- og konsulentvirksomhet etter salg; profesjonell rådgivningsvirksomhet, alle relatert til forannevnte tjenester. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INTERSTUDIO (730) Innehaver: Western Development Corp, Washington, DC, US (730) Innehaver: Ami Go AS v/morten Alvenes, Rådmann Halmrastsvei 9, 1300 Sandvika, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirma Sander Truyen & Co, Postboks 1923, Vika, 0125 Oslo KL. 1: Kalcium, kalciumfosfat, kalciumdifosfat. KL. 5: Benmel til medisinske produkter; tilsetningsstoffer til slankepulver; kalcium-, kalciumfosfat- og kalciumdifosfat til medisinske produkter; aminosyrer for medisinske, farmasøytiske og veterinære formål. KL. 29: Fiskeolje, benmel (spiselig), aminosyrer (flytende og pulver) til ernæringsformål; tilsetningsstoffer til slankepulver. KL. 30: Tilsetningsstoffer til næringsmidler for mennesker; benmel (spiselig); fiskeolje (spiselig); aminosyre (flytende og pulver) spiselig til bruk i næringsmidler. KL. 31: Jordbruksprodukter, unntatt frisk frukt og grønnsaker og korn; frø og såvarer; preparater til fremstilling av næringsmidler til dyr og fisk; tilsetningsstoffer til næringsmidler til dyr og fisk. KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; sportsdrikker; preparater til fremstilling av drikker, unntatt most og avalkoholiserte drikker. (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Salgsfremmende tjenester for andre, herunder via et globalt datanettverk. KL. 39: Leasing og utleie av lager- og produksjonsfasiliteter. US, , 75/526,931 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Stryhn s Leverpostej A/S, Vestre Kirkevej 15-19, DK-4000 Roskilde, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre (kjøtt) og vilt; næringsmidler fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre (kjøtt) og vilt; patéer, posteier, pølser; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DRITEX DATAFRONT AS (730) Innehaver: Fort James Operating Co, Deerfield, IL, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 16: Ikke-vevet papirsubstrat i form av ruller; luftlagt ikke-vevet papirsubstrat med superabsorberende innhold, i form av ruller eller innlegg til fremstilling av sanitetsbind, inkontinensbind, bleier, innpakning, underlag og av operasjonslaken for engangsbruk (helsepleieprodukter). US, , 75/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: METASPECT (730) Innehaver: Owens Corning, One Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, US (730) Innehaver: Datafront AS, Unstadsjøveien 41, 8370 Leknes, NO KL. 9: Programvare med tilhørende maskinvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VEIEN TIL FØRERKORTET (730) Innehaver: ATLs Interessekontor AL, Postboks 144 Manglerud, 0612 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: CD-rom. KL. 16: Undervisningsmateriell; bøker. KL. 41: Opplæringsvirksomhet; utgivelse av bøker. KL. 9: Ledende fibre, nemlig elektriske ledende fibre og fibre som leder statisk elektrisitet. KL. 17: Komposittmaterialer laget av fibre av metall, karbon, grafitt eller glass, kombinert med harpiks, til produksjon av deler til elektroniske produkter eller bildeler. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PE-MCXMAC (730) Innehaver: Packet Engines (WA) Inc, P.O. Box 14497, Spokane, WA , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Dataprogrammer til utvikling av integrerte kretser for datanettverk ved bruk av maskinvarebeskrivelsesspråk. US, , 75/626,515 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CLINIDERM (730) Innehaver: Frode Saugestad, Pilestredet 91A, 0358 Oslo, NO og Bjarne Melgaard jr., Pilestredet 91A, 0358 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; bøker, tidsskrifter, plakater, kunstgjenstander, graverte kunstgjenstander. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 41: Kunstneriske og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Nycomed Pharma AS, Sandakerveien 100 C, 0483 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Kosmetiske preparater og substanser, hudpleiepreparater, hygieniske preparater til toalettbruk, såper. (730) Innehaver: Sun Microsystems Inc, Palo Alto, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskinvare, dataprogramvare, periferiutstyr for datamaskiner. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norwegian Fresh AS, Økern Torg 6, 0580 Oslo, NO KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ANTARES (730) Innehaver: Antares Gruppen AS, Storgata 1, 0155 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Datamaskiner og datamaskinprogramvare; computersoftware. KL. 42: Utvikling, design, oppdatering, installering og vedlikehold av computer software og -hardware, samt av databaser; konsulenttjenester vedrørende computer software; prosjektledelse og rådgivning vedrørende innføring av software, hardware og elektronisk handel; brukerstøttetjenester vedrørende computer software og hardware; edb-programmering; vitenskapelig og industriell forskning; edb-tekniske konsulenttjenester (ikke om forretning). (730) Innehaver: Antares Gruppen AS, Storgata 1, 0155 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Datamaskiner og datamaskinprogramvare; computersoftware. KL. 42: Utvikling, design, oppdatering, installering og vedlikehold av computer software og -hardware, samt av databaser; konsulenttjenester vedrørende computer software; prosjektledelse og rådgivning vedrørende innføring av software, hardware og elektronisk handel; brukerstøttetjenester vedrørende computer software og hardware; edb-programmering; vitenskapelig og industriell forskning; edb-tekniske konsulenttjenester (ikke om forretning). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INOREG (730) Innehaver: AGA AB (publ), S Lidingö, SE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 7: Gassregulatorer og gassventiler. KL. 10: Medisinske apparater og instrumenter. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Symbol Cards c/o Helene Hevrøy, Idunsgt. 3, 0178 Oslo, NO KL. 16: Doble kort med blank innside, som på forsiden har trykk av egne tegninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: YOGAFIT (730) Innehaver: Yvonne Lin AB, Västmannagatan 15, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Liv Graabek, Jonsvannsvei 36, 7016 Trondheim KL. 16: Trykksaker. KL. 41: Undervisning. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: ADP Dealer Services Denmark A/S, Hældagervej 165, DK-7100 Vejle, DK (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Datamaskiner; deler og tilbehør dertil (ikke opptatt i andre klasser), inklusiv dataprogrammer. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder kommunikasjon via dataskjerm og datanettverk; overføring av bilder og meldinger formidlet via datamaskin; elektronisk post; utsendelse av meldinger. KL. 42: Rådgivning vedrørende databehandlingsutstyr; utarbeidelse av dataprogrammer; oppdatering og vedlikehold av dataprogrammer; dataprogrammering; leasing av adkomsttid til databaser. EM, ,

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: QMWELD (730) Innehaver: 4 x Software, Grini Næringspark 1, 1361 Østerås, NO (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS v/merethe Gulliksen, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrerte dataprogrammer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser og dataarkiver. KL. 42: Design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk, Edb-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, rådgiving og konsultasjon vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer, internett, world wide web, intranett og data nettverk; lisensiering og utleie av dataprogramvare, vedlikehold og ajourføring av og support for datamaskiner, datasystemer, datanettverk og dataprogramvare; help desk og dataprogram support; utleie av accesstid til computer databaser; individuell design og utvikling av dataprogrammer; -systemer og -nettverk for andre. (730) Innehaver: Red Kap Apparel Corp, Concord Plaza, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE, US KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; beskyttelsesklær, nemlig klær utformet for beskyttelse mot ekstrem varme og flammer, ekstrem kulde og skadelige kjemikalier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AQUAHABISTAT (730) Innehaver: Browning Transport Management Inc, 127 Bank Street, Norfolk, VA 23510, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 11: Maskiner for behandling av ballastvann til dreping av mikroorganismer. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AHS SLX LONGLIFE (730) Innehaver: Browning Transport Management Inc, 127 Bank Street, Norfolk, VA 23510, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 11: Maskiner for behandling av ballastvann til dreping av mikroorganismer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SYNTRON LONGLIFE (730) Innehaver: Castrol Ltd, Swindon, Wiltshire, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; smøreoljer og fett; drivstoff; ikke-kjemikalske tilsetningsstoffer for drivstoff, smøremidler og fett; støvabsorberende, vætende og bindende sammensetninger; belysningsstoffer; drivrems- og kardangoljer; giroljer. (730) Innehaver: Castrol Ltd, Swindon, Wiltshire, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; smøreoljer og fett; drivstoff; ikke-kjemikalske tilsetningsstoffer for drivstoff, smøremidler og fett; støvabsorberende, vætende og bindende sammensetninger; belysningsstoffer; drivrems- og kardangoljer; giroljer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TIGER PAW (730) Innehaver: Pacific Dunlop (Netherlands) BV, Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Beskyttelseshansker. KL. 21: Husholdningshansker. KL. 25: Hansker. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: AS Mona Sand & Singel, Postboks 7, 1851 Mysen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 19: Grus og pukk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Celexa Fastighetskapital AB, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 36: Eiendomsforvaltning; eiendomsvurdering og -taksering; eiendomsmegling; utleie av eiendommer, lokaler og leiligheter; finansiell forvaltning; verdipapirforvaltning. KL. 37: Reparasjons- og vedlikeholdsvirksomhet; eiendomsskjøtsel. MAJESTETIC (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Per Aarskog AS, Gran, 1914 Ytre Enebakk, NO KL. 4: Lys og veker. KL. 16: Papirservietter, papirduker, papptallerkner og lysmansjetter. POP ROCKS SURPRISE (730) Innehaver: Zeta Espacial SA, Barcelona, ES (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 30: Konfektyrer, konditorvarer, sjokolade og sjokoladeprodukter, godter, kandis, kjærlighet på pinne, tyggegummi, is og iskrem. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WEBMILES PETOSAN (730) Innehaver: WebMiles.Com Corp, 3507 North University Avenue, suite 300, Provo, UT 84604, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Salgsfremmende tjenester for andre; promotering av varer og tjenester for andre; promotering av andres varer og tjenester tilgjengelig on-line ved hjelp av bonusordning eller bonusprogram som premierer kjøpere av slike varer og tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Rolf Barman, Marsveien 9, 5098 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler, herunder tannpussemidler for kjæledyr. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler), herunder tannbørster for kjæledyr; materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Intermac SpA, Via della Meccanica, 16, I Pesaro, IT (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; maskiner for bearbeidelse av tre og materialer utledet av tre; maskiner for bearbeidelse av jern og jernholdige materialer; bygningsmaskiner; maskiner for bearbeidelse av glass; maskiner for bearbeidelse av metaller; maskiner for bearbeidelse av plastmaterialer. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Halsen Servering AS v/knut Værdal, 7501 Stjørdal, NO KL. 42: Pub, bar, restaurant. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EXPRESSBUILDER (730) Innehaver: NEC Corp, 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Datamaskiner; datamaskinprogramvare; datamaskinprogramvare for bruk ved kontroll, styring og oppsetting av datautstyr. (730) Innehaver: Ull-rik v/hildegunn Aardal, Nordåstræet 74, 5235 Rådal, NO KL. 25: Klær og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CALITERRA...GOOD PEOPLE, GOOD WINE (730) Innehaver: Viña Caliterra SA, Santiago, CL (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HOLLE (730) Innehaver: Holle-Nährmittel AG, Untertalweg 50, Arlesheim, CH (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Spedbarnsmat. (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 33: Viner. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TACTEL ISPIRA (591) Merket er i farger (730) Innehaver: BSA SA, 11 bis avenue Charles Floquet, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; melkedrikker hovedsakelig laget av melk, spiselige oljer og fett. KL. 30: Te, kakao, sjokolade, drikker på basis av te, sjokolade eller kakao; sukker, ris, tapioka, sago, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; frosset yoghurt, iskrem; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter (hverken bearbeidet eller utviklet); korn (frø og såvarer), levende dyr; friske frukter og grønnsaker; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; drikker på basis av myse; sorbet (drikker). KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; distribusjon av reklamebrosjyrer og vareprøver; abonnementstjenester på aviser og tidsskrifter for tredjemann; rådgivning, informasjoner eller opplysninger om forretninger; regnskapsførsel; kopiering av dokumenter; arbeidsformidling; administrasjon av datakartotek; organisering av utstillinger for handelseller reklameformål. KL. 38: Telekommunikasjoner; presse- og informasjonsbyrå; kommunikasjon ved dataterminaler. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; leie av tilgangstid ved bruk av databaser. (730) Innehaver: E.I. du Pont de Nemours and Co, 1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, US KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 24: Tekstiler, tekstilvarer og stoffer for tekstile formål. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: La San Marco SpA, Via Padre e Figlio Venuti 10, I Gradisca D Isonzo (GO), IT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 7: Kaffekverner, ikke hånddrevne. KL. 11: Elektriske kaffemaskiner, kaffetørkeapparater, elektriske kaffetraktere. KL. 21: Ikke elektriske kaffetraktere, ikke elektriske kaffemaskiner, hånddrevne kaffekverner. 20

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 09/08-2008.02.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 14-2003.03.31 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 14-2003.03.31 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 14-2003.03.31 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 42/07-2007.10.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende MELDINGER Informasjon til Patentstyrets kunder og brukere fra World Intellectual Property Organization (WIPO) WIPO inviterer interesserte

Detaljer

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave D 383 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Korrigert utgave Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet

Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet Klimaregnskap av NTNU sin virksomhet Hovedrapport for 2012 Improving products and organizations through systems understanding MiSA AS Innherredsveien 7B 7491 Trondheim NORWAY PHONE +47 73551857 +47 73551856

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM SERTIFISERT UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06.

OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM SERTIFISERT UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06. OVERSIKT OVER FIRMAER MED KVALITETSSYSTEM UNDER NORSK AKKREDITERT ORDNING AV DOVRE SERTIFISERING AS OPPDATERT 02.06.2015 FIRMANAVN/ ADRESSE/ Eiken Mekaniske Verksted AS 4596 Eiken 09.901 Production and

Detaljer

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Versjon 1.0 Januar 2013. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Komme i gang

Versjon 1.0 Januar 2013. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Komme i gang Versjon 1.0 Januar 2013 Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 2013 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller

Detaljer

JON BING RETTSLIGE KONSEKVENSER AV DIGITALISERING: RETTIGHETS- ADMINISTRASJON OG REDAKTØRANSVAR I DIGITALE NETT. Teresa (115) TANO

JON BING RETTSLIGE KONSEKVENSER AV DIGITALISERING: RETTIGHETS- ADMINISTRASJON OG REDAKTØRANSVAR I DIGITALE NETT. Teresa (115) TANO JON BING RETTSLIGE KONSEKVENSER AV DIGITALISERING: RETTIGHETS- ADMINISTRASJON OG REDAKTØRANSVAR I DIGITALE NETT Teresa (115) TANO Hovedkontor: Rosenholmvn. 25. 1410 Kolbotn, tlf. (66) 99 80 00 Bergen:

Detaljer