Vedlagt oversendes følgende vedlegg til vàr søknad om driftstilskott for 2015:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlagt oversendes følgende vedlegg til vàr søknad om driftstilskott for 2015:"

Transkript

1 ü Folkeuniversitetet Sør-Øst 5/ I57 27 MAR2015 Telemark Fylkeskommune PB Skien SANDEFJORD, Vedlegg til søknad om driftstilskott 2015 Vedlagt oversendes følgende vedlegg til vàr søknad om driftstilskott for 2015: o Regnskap for 2014 o Årsmelding (årsmøte er 5. mai 2015, så har lagt ved den som er gjeldene frem til det) o Bekreftelse på gjennomførte studietimer Ta gjerne kontakt hvis det er spørsmål rundt denne saken. Med vennlig hilsen Folkeuniversitetet Regionkontor Sør - Øst c»\l"\(iq K/O? Linda Ystanes Regnskapsleder Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Postboks 1503,-3206 SANDEFJORD Framnesvn. 7 Telefaks: Org_nr

2 Radetiketter 8. Antall av 4. Kursiofi íísummer av Antglideltagere TS_L1_rI1_r1 =:rgv%24. Antall kurstimer i O FU Telemark Human EtiskForbund Norges Røde kors NorgesMusikkorpsForbund Totalsum `\ F:\Felles\1OKONOMl\\4ox-rapporterlng pe' a-<t.vltetsàr`\2~31-hf; lkeskorr-r ma". " 3».-_~::

3 27MAR2015 i Folkeuniversitetet Arsmelding W' Myr; I in. \; mafia "N

4 m" _,,- -. lnnledning har vært 2 år med utvikling og konsolidering av organisasjonen, som i januar 2011 økte andelen fast ansatte med 70% da Folkeuniversitetet Buskerud- Vestfold-Telemark fusjonerte inn Folkeuniversitetet Asker, og ble til Folkeuniversitetet Sør-Øst. Organisasjonen har hatt en stabil omsetning med litt nedgang fra 2011 til 2012, men med et regnskapsresultat i balanse. Egenkapitalandelen har utviklet seg fra 46% per 31/ til 58% per 31/ Vi har en fantastisk stab som stortrives på jobb, og daglig lever opp til vår fantastiske visjon om «å bidra til et meningsfylt liv for den enkelte»! Sandefjord, 19. april 2013 Arild Neste regiondirektør å? M u, `\. IV f. i, i L: 'if. a w * t. i i.i 'w. f.,» i ~ t, ; f 2' _.-' _, _ as."'-513!,-1 L 1' åt.).f

5 Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon, styre og ledelse Regionstyret i 2011 og 2012: Organisasjon og bemanning Studiesteder Markedsføring og Salg/oppdragsmarkedet Markedsføring Salg/oppdragsmarkedet Oppdrag for bedrifter FAGOMRADER Universitets- og høgskolestudier Yrkesfaglige utdanninger Språk Hobby, kultur og øvrig virksomhet Sandefjord Internasjonale Senter (SIFU ) Norskopplæring Asker (NOA) ØKONOMI OG STATISTIKK Økonomiskutvikling Statistikk

6 1. Organisasjon, styre og ledelse 4

7 REGIONSTYRET i 2011 og 2012: Bjørn Tjomsland styreleder Grete Brattlid nestleder Henrik Trømborg styremedlem Roy Erik Steinhaug styremedlem Bård Rune R. Landa ansattes representant til okt 2011 Hanne Torgersen ansattes representant fra okt 2011 Arild Neste regiondirektør med tale- og forslagsrett Vararepresentanter Reidar Hansen Scilla Treschow Hokholt Gerd Østby Aspelund Hanne Torgersen (ansattes vararepresentant til okt 2011) Cecilie Styrmoe Stærnes (ansattes vararepresentant fra okt 2011til juni 2012) Gro Hollevik (ansattes vararepresentant fra juni 2012) Valgkomite: Eva Røvik (leder) Ragnhild Stein ÅkeKokvik vararepresentanter: Berit Farmen, Britt Rønning og Olaf Abell REGIONSTYREMØTER 2011og 2012 Regionstyret hadde 7 styremøter i 2011,og 6 møter i 2012: 2011:3. feb, 11-12mar, 12.apr, 14.jun, 1. sep.,11 okt. 29. nov 2012:18. jan, 9-10mar, 24.apr, 21. jun, 24. sep, 11. des Organisasjon og bemanning Antall ansatte i administrative stillinger i Folkeuniversitetet Sør-Øst har holdt seg ganske stabilti perioden 1/ /12-12, men økte markant 1/1-11 iforbindelse med fusjonen med Asker. Vi rapporterte i årsrapporten for følgende: Pr. 31.desember 2010var det 38 administrativt ansatte, hvorav en person i svangerskapspermisjon. (34,3 årsverk). Pr. 31.desember 2012var det 52administrativt ansatte, hvorav en person i svangerskapspermisjon. (47,1 årsverk). l dette tallet inngår administrativt ansatte på våre to norskskoler, hvorav 2 personer har en andel lærerfunksjon. I tillegg kommer 30fast ansatte lærere i våre 2 avdelinger for norskopplæring, hhv iasker og Sandefjord (24,0 årsverk). 5

8 ue) Reglonlre tør Arild Neste atonumisjfi Bent (hmm flfldj%ldj og PersonalsjefGrete Knudsen Kvaimogfag fl.e'dunweaas i-ilmr) Prosieht 0: own: JanEvensen Markedssjefneg: Tmsaune I SalgNordreregion Trineflgurdssln unive.vs 1!l og Hlgskore(21 Teiemart Ame-Marten Knutsen 6anminsane ISFHII I SindreVestfold RanveigSimensen I 2 :omamme Larvik I 2 anmimam Sfi MantraVestfold HanneTorgersen I AadmInsane ITUM!!! I I l I NordreBuskerud Nedremskemd TonNæss Lien AnneMarieGjem: k sk" 1admansatt 5 anmansme Ask _l m, Henefoss i 1am -1 Drammen &1mm 2:denansafce U e manga ansamkongsberg 7 " WW mm" y 2 mm msme +25 nofsklærere 3 admansame+l5 norskwere O\

9 Studiesteder Regionen har bemannede studiesteder påfølgende Iokasjoner: Skien, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten (1 dag/uke), Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Gol og Asker. Itillegg gjennomfører vi kurs og utdanninger på mange ubemannede Iokasjoner i hele regionen. Representasjon Arild Neste er medlem av nasjonalt lederforum i Folkeuniversitetet. Han sitter også ito nasjonale styringsgrupper, hhv for strategi og IKT. Berit Gramm er medlem av det nasjonale økonomiutvalget. Hege Tronsaune er medlem at det nasjonale markedsràdet. Tove N. Lien er medlem av sentralt studieplanutvalg samt flere prosjekter vedr. fremmedspråk - ressurssider, nivåtesting, kvalitetshåndbok. Styremedlem i Voksenopplæringsforbundet Buskerud fra Arne-Morten Knutsen er medlem i styret for Voksenopplæringsforbundet Vestfold og Telemark. Reidun Weaas sitter i nasjonalt kvalitetsforum. Medarbeidere og tillitsvalgte Adminstrativt ansatte 20 ansatte er organisert i Negotia. Valgte tillitspersoner for Negotia i hele perioden har vært Berit Farmen med vara Laurie Lillefjære Fast ansatt undervisningspersonell: På SIFU (Sandefjord) er 11 organisert i Utdanningsforbundet. Susan F. Tollefsen er tillitsvalgt. Lise Lundgren er vara. På NOA (Asker) er 8 organisert i Utdanningsforbundet. Karin Kvamme er tillitsvalgt, May-Helene Njøten er vara. Verneombud: Hovedvemeombud og område Vestfold/Telemark: Elin Havord, Linda Ystanes (vara) Buskerud: Ole Gunnar Svendsen, Lise Forberg Walbeck (vara) Asker: Jan Sjølie SIFU: Nina Amundsen Westrum Samarbeidsutvalget (SAMU) Hanne Torgersen (ansattes repr. i styret), Elin Havord (vemeombud) Linda Ystanes Jacobsen (vara verneombud) og Tove N. Lien (repr. for avd.ledeme). Arild Neste (adm. lederfor FUSØ). I tillegg har adm.- og personalsjef Grete Knudsen deltatt med møterett. Arbeidsmiljø: Det har i 2012og 2013 vært gjennomført medarbeiderundersøkelse via bedriftshelsetjenesten, og det fremkom der svært gode tilbakemeldinger når det gjelder arbeidsmiljø og trivsel. Sykefraværet var i 2012 på 3.89% hvilket er en reduksjon fra Korttidsfraværet er gjennomgående svært lavt. 7

10 2. Markedsføring og Salgloppdragsmarkedet Q. «sm 'j C! i _ t)._ - Folkeuniversitetet Sandefjord - Larvik «Likt Sendmeldingfl ~..fandel "; bar :Ju:iI=_s'.ed«:egge: ;13 j.-:"jc«d :è 1. V :!3lT'f S. _ar~.l~?1:::jew'ntln rt,e SCEu-3 v e::n3'-\ - _

11 Markedsføring I Strategiplan for definerte vi 4 strategiske destinasjoner. En av disse var destinasjon «Roma» som bilde på den evige stad og posisjonering. Vi har i perioden jobbet med ulike aktiviteter for å styrke vàr posisjon: Sikre felles profil i markedet gjennom innføringen av systemet BrandMaster. Systemet sikrer felles maler for annonser, felles idebank for tekstutforming og nyutvikling av annonser innføring av ny nasjonal nettside Googleoptimalisering av nettinnholdet (måling august 2012viser at vi scorer like bra som Bl og litt bedre enn mange av høgskolene) Innføring av Facebook-sider for å være tilstede i sosiale medier og styrke lokal markedsføring. Innføring av regionalt kursmagasin for å vise vår bredde og profil lnngàtt sponsoravtaler med toppfotballklubber Økt fokus på CRM-markedsføring på bedriftsmarkedet. Vi benytter SuperOffice med kontaktinformasjon i kombinasjon med edm-modul i BrandMaster for å nå mange kunder og potensielle kunder på en kostnadseffektiv måte. Salgloppdragsmarkedet Oppdragsmarkedet blir viktigere og viktigere for Folkeuniversitetet Sør-Øst. Vi har store kommunale oppdrag, langsiktige rammeavtaler med NAV og langsiktige avtaler med flere bednfien Vi ser også en økning i kjøp av enkeltplasser fra bedrifter og organisasjoner på våre åpne kurs og studier. Oppdragsmarkedet sto totalt sett for ca. 57 % av vår omsetning i Offentlig sektor FU Sør-Øst har 2 store kommunale oppdrag for henholdsvis Asker Kommune og Sandefjord Kommune. Dette er langsiktige avtaler som organisasjonen har hatt i over 20 år. Avtalene reguleres gjennom anbudsprosesser som gjennomføres ca. hvert 4-6 år. Oppdragene representerer ca. 20% av vår omsetning. Oppdrag for NAV FU Sør-Øst er en betydelig leverandør av kurs og andre arbeidsmarkedstiltak for NAV i hele regionen. Virksomheten omfatter rene fagkurs, tiltak for kvalifiseringsprogrammet samt arbeids- og språkopplæring for fremmedspråklige. Oppdragene representerer 30% av vår virksomhet. Oppdragene for NAV er anbudsstyrt, og de to siste årene har vi merket betydelig økt konkurranse om anbudene, kombinert med nedgang i antall nye anbud. l perioden har vi i gjennomsnitt vunnet 50% av anbudene vi har konkurrert om, og per 31. desember 2012hadde FU Sør-Øst 30operative rammeavtaler med NAV. 9

12 Avtalene er fordelt pà alle de tre fylkene med unntak av Asker (Akershus). Avtalene har ulik løpetid og vi er derfor hele tiden avhengig av nye anbud for à opprettholde virksomheten pà kort og lang sikt. I toàrsperioden har vi gjennomført ca. 150 oppdrag for NAV. Trenden går mot større oppdrag, og omsetningen har derfor vært stabil de to siste årene til tross for nedgang i antall oppdrag. Operative rammeavtaler med NAV per 10. april 2013: Buskerud Vestfold Telemark -=r, x - v at., Tilbake til jobb Truckfører Barne- og ungdomsarbeider Helsefagarbeider Lagermedarbeider Pleie- og omsorgsassistent Arbeidsforberedende for fremmedspràklige Generell studiekompetanse Motivasjon og oppfølging Datakortet Ny Start Anleggsmaskinfører Sjåfør klassecd Generell datakunnskap Vest- Telemark Reiseliv og hotell Lager og logistikk Nye Muligheter Mangfoldløft 1 Mangfoldløft 2 Hotell- og resepsjon Servitør- og bartender Tett På Butikkmedarbeider Grenland Mangfoldløft Midt-Telemark Butikkmedarbeider Øst- Telemark Generell datakunnskap Midt-Telemark Pleieassistent Kontormedarbeider,~ n. - t:.j 1,. ` X'.J -f 'í l ial. k..a-x»

13 Oppdrag for bedrifter FU Sør-Øst har hatt en god utvikling i markedet for bedriftsintern opplæring de to siste årene. Vi har lyktes i å profilere oss som aktiv kompetansepartner innenfor en lang rekke virksomhetsområder og mot mange bedrifter i regionen. Hovedvirksomheten vår når det gjelder bedriftsintern opplæring er fagbrevopplæring, sertifiseringskurs, språk, data, teknisk opplæring og Iedelsesopplæring. l noen sammenhenger er FU Sør-Øst et bindeledd mellom offentlig delfinansiering og bedrifter i regionen. Dette gjelder ikke minst tilskudd under BKA-programmet Basiskunnskap i arbeidslivet. BKA-programmet er et stort, statlig tilskuddsprogram som bygger på samarbeid mellom bedrifter og opplæringsleverandører. Programmet er et ledd i Regjeringens kompetansepolitikk og blir administrert av Vox - en etat under Kunnskapsdepartementet. FU Sør-Øst har vært inne i BKA-programmet helt siden starten og har de siste årene fått godkjent et stort antall søknader i samarbeid med lokalt næringsliv. Samlet beløper det seg til 5-6 mill. kroner pr. år og representerer i dag et opplæringssamarbeid med mer enn 30 bedrifter i vår region. Flere av prosjektene er i tillegg nasjonale med virksomhet utenfor vår region. Dette organiseres i samarbeid med andre FU-avdelinger. Programmet prioriterer bedrifter innen bransjene Varehandel, bygg og anlegg og transport. Vi ser at BKA-programmet er en viktig døråpnerfor å komme inn i nye bedrifter, samtidig som det skaper mersalg pà sikt. Noen av våre viktigste /største BKA-prosjekter 2011 / 2012: Buskerud Vestfold Telemark Asker o Ringerike - Jotun ø Down Town - Norsk Gjenvinning Næringsforum. Mesterbakeren o Stabburet c NCC Roads o Magasinet Senter 0 Bakers o ØPD Group o Holmen Senter n Bama 11

14 3. FAGOMRÅDER 12

15 Universitets- og høgskolestudier Fagområder Vi har opplevd en økende interesse for Veiledning og coaching-studiene i hele regionen, og har gjennomført studiene i flere avdelinger enn tidligere. Vi har administrasjonsansvar for disse kursene i Folkeuniversitetets øvige regioner. Vi har også hatt nye oppdrag for i Color Line i perioden. Innen pedagogiske fag har aktiviteten vært forholdsvis stabil i perioden, mens de økonomiskadministrative fagene har hatt noe nedgang. Nye studietilbud Vi har i samarbeid med Universitetet i Bergen gjennomført deltidsstudiet Motivasjonspsykologi 15 sp i 2011 og 2012i Sandefjord. I 2012satte vi for første gang opp studiet Spesialpedagogisk assistent på Gol i samarbeid med Høgskolen i Sogn og Fjordane. Trender Vi ser en økende etterspørsel etter emner og programmer som kan innlemmes i årsenheter og studier. Vi jobber nært med samarbeidende høgskoler for å tilrettelegge for dette. Vi har hatt noe nedgang totalt sett fordi avtalen med Universitetet i Oslo om å være teknisk arrangør av PPU er avviklet. Avtaler med høgskoler og universitetet Vi har per april 2013avtale med følgende universitet og høgskoler: Høgskole/universitet Høgskolen ivestfold Høgskolen i Telemark Studium Personaladministrasjon Bedriftsøkonomi Regnskapsfører Arbeidsrett Trygderett Skatterett Sosiologi, emner Sosialpedagogikk påbygging Sosialpedagogikk grunnenhet Spesialpedagogikk påbygging Høgskolen i Oslo og Akershus Veiledning og coaching, 1+2og 3+4 Innføring i spesialpedagogikk 13

16 Høgskole/ universitet Høgskolen i Østfold Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Sogn og Fjordane Høgskolen i Harstad Universitetet ioslo (privatistordning) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Universitetet NKS/HiT i Bergen Norges Markedshøgskole Studie Flerkulturell pedagogikk Pedagogikk grunnleggende enhet Spesialpedagogikk 1 Spesialpedagogikk 2 Personaladministrasjon og personalledelse Administrasjon og ledelse Offentlig adm. og ledelse Organisasjon og ledelse Personal- og endringsledelse Prosjektledelse Lønn og personal Regnskapsfører Styrearbeid Personalledelse Spesialpedagogisk assistent Helse- og velferdsledelse (Masternivå) ADHD 1 Kunsthistorie Psykologi Jus, 1. avdeling Gården som pedagogisk ressurs - hele regionen Arbeids- og organisasjonspsykologi Motivasjonspsykologi GLSM Vekstbedriften ü.3;, FÅ V.

17 Yrkesfaglige utdanninger Fagskoler FU Sør-Øst har følgende aktive fagskoleutdanninger. «n - Mesterfagskolen - Helsefagskolen med 9 ulike Iinjer o Logistikkfagskolen med 6 ulike Iinjer Utdanningen går på deltid over to år med fagene Etablering og ledelse og Faglig ledelse. Det ble i 2011 og 2012 arrangert klasser påfølgende steder: Gol, Hønefoss, Mesterfagskolen Drammen, Asker, Tønsberg, Sandefjord og Skien. Helsefagskolen Vi har hatt klasser i Drammen, Gol, Larvik og Tønsberg. Hovedvekten av studiene er i Drammen. I 2011 hadde vi til sammen 227 studenter og i studenter. Søkningen til fagskoleutdanningene er god og er konsentrert om fagretningene Psykisk helsearbeid, Miljøarbeid innen rus, Kreftomsorg og lindrende pleie, Rehabilitering samt Barsel og barnepleie. Helsefagskolen er finansiert av offentlige midler og rammer blir gitt gjennom fylkeskommunen. Vi har i perioden ikke fått midler av Telemark fylke, da de prioriterer fylkets egen fagskole. I Buskerud har vi fått det vi har søkt om. I Vestfold har det i perioden vært noe varierende rammer. I 2011fikk vi ikke så mye som vi søkte om og i 2012fikk vi mer enn vi klarte å dekke opp. Vi har godt samarbeid med utdanningsavdelingene i de tre fylkene. Vi har deltatt på samarbeidsmøter med fylkene hvor alle fagskolearrangører blir innkalt. I 2011gikk vàr avtale med Norges Kreative Fagskole ut og etter ønske fra begge parter ble denne samarbeidsavtalen ikke forlenget. De to siste klassene innen Grafisk design og Interiør ble ferdig ijuni Styret vedtok i 2012å awikle Reiselivsfagskolen som kun har vært godkjent i Sandefjord. Vi har i de senere år ikke hatt nok søkere til å kunne starte utdanningen. Fagbrev FU Sør-Øst tilbyr en rekke fagbrevutdanninger både som åpne kurs og bedriftsintern opplæring. Fag og yrkesutdanning er et satsnings område FU Sør-Øst. Folkeuniversitetet tilbyr et fagbrevløp etter praksiskandidat ordningen. Dette er et utdanningsløp for voksne som har mange års arbeidserfaring og ønsker å formalisere sin kompetanse. Våre studenter går opp til en tverrfaglig skriftlig eksamen først, og når de har fått godkjent 5 års praksis av fylket går de opp til den praktiske prøve. En del har voksenrett og fårfinansiert sin utdanning gjennom det offentlige. Noen søker støtte i sin fagorganisasjon. Vi opplever stor etterspørsel fra bedrifter som ønsker fagutdanning for sine ansatte. Da særlig innen teknisk og industriell produksjon. \ J A O f 2 Z,. A AC!. :_ V.._ i". S J.

18 Vi har i perioden gjennomført klasser innen fagretningene:. Barne- og ungdomsarbeider o Helsefagarbeider Salg, service og sikkerhet Kokk, institusjonskokk og servitør Produksjonsteknikk Industri-mekaniker Baker Industriell matproduksjon Logistikk / yrkessjåfør - Kjemiprosess Allmennfag Mange trenger generell studiekompetanse for å komme inn på sine utdanningsvalg. Vi har stor suksess med kurs for dem bàde i Sandefjord, Larvik, Hønefoss og Gol. Jfr fagbrev gjelder her de samme reglene med hensyn til voksenrett og eksamen. I Larvik har vi også en egen rammeavtale for allmennfag med Nav. Det har vært gjennomført i 6 år på rad med svært gode resultater. Vel 50% av elevene har gått videre på høgskole. Yrkesfaglige kurs l tillegg til de formelle utdanningene på hhv fagskole og fagbrev nivå tilbyr vi en rekke yrkesfaglige kurs. Her ser vi en økning på områder der vi har unik kompetanse f.eks. Teknisk dokumentkontroll. Innenfor tradisjonelle datakurs er det mindre etterspørsel enn tidligere. Språk Språk er for Folkeuniversitetet nasjonalt sett det desidert største området mht innrapporterte timer. For vår region er språk en stor virksomhet gjennom de to kommunale f oppdragene for norskopplæring i hhv Asker og \ Sandefjord beskrevet på de følgende sider. Videre har vi norskopplæring for innvandrere gjennom rammeavtaler for NAV i Telemark og Vestfold, og de siste årene har også markedet for åpne norskkurs økt sterkt på grunn av den store arbeidsinnvandringen. I tillegg tilbyr regionen for tiden opplæring i hele 12 fremmedspråk, fra gjengangerne spansk og engelsk til mer eksotiske språk som koreansk og arabisk. Virksomheten er forholdsvis stabil. Kurs i engelsk har hatt et lite oppsving på grunn av alle innvandrerne som ikke har lært engelsk på skolen. Hovedutfordringen for språkkursene er å få deltakerne til å fortsette etter gjennomført basisopplæring. For å bedre på dette arbeider vi med et mer stringent kvalitetssystem for språkkursene og en tettere oppfølging av lærerne gjennom samarbeidsmøter og pedagogisk utvikling. Tønsberg prøver også ut et konsept der de markedsfører noen av kursene med mer kulturfokus enn tidligere. 16

19 Hobby, kultur og øvrig virksomhet Tradisjonelle hobby- og kulturkurs er ikke prioritert som satsningsområde og viser en nedgang i aktiviteten gjennom perioden. Det er store lokale forskjeller i kurstilbudet alt etter hva det har vært tradisjon og interesse for i den enkelte avdeling. Larvik-Sandefjord er meget store på Vannaktiviteter for barn, Ringerike har musikkopplæring spesielt tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede og jegerprøvekurs, Drammen har stor aktivitet innen data i tillegg til at de tilbyr flere typer livsstilskurs (yoga, tai-chi, kosthold mm), Tønsberg har gitaropplæring og kreative fag, mens Asker har suksess med kurs innen fotografering og kunstrelaterte emner. Båtførerprøven har hatt et oppsving etter at den ble obligatorisk for alle født etter , og går meget bra i mange avdelinger. I juni 2012holdt Asker kurs på en ungdomsskole siste uke før ferien for hele 74 deltakere! Et prioritert område har vært kurs og foredrag for den voksende gruppen aktive "godt voksne" under navnene Pensjonistuniversitetet/Senioruniversitetet og Det gode liv. Aktivitetsnivàet varierer i regionen. I Kongsberg er det en vekst som skyldes en meget sterk posisjon og lokal forankring. Der drives også en utstrakt subsidiert Kursvirksomhet for spesielle grupper med tilskudd fra kommunen under navnet Åpent verksted. Aktiviteten i Drammen, Asker og Ringerike er stabil. Vestfold har tradisjonelt hatt en svært stor reisevirksomhet i tillegg til foredrag og kulturarrangementer. Denne delen har hatt en markant nedgang etter en overgangsfase og omorganisering, og framover vil det bli økt fokus på kjernevirksomheten. Telemark har ikke så mye aktivitet for denne gruppen, men begynte i 2012med kulturkafeer med aktuelle foredrag. Datakurs for pensjonister er fremdeles populære, både vanlige begynnerkurs på Pc og egne kurs for ipad. Vi holdt oppfriskningskurs for eldre bilførere i samarbeid med Statens Vegvesen i hele regionen i 2011 og 2012,men samarbeidet er nå avviklet etter at vi ikke nådde helt opp ien nasjonal anbudsrunde høsten :w _. wt fiqol:l(<euniversitetet f -_- _ ` å I! Q" 'å -s als Eh» l ' F' f s _ t;. j i W~.' i we, -" A ~' _ T \ A 17 Vår 2013

20 Sandefjord lnternasjonale Senter (SIFU ) Rektor: Auden Solbraa Bay VO-senteret SIFU hadde 15 fast ansatte og 5 oppdragslærere ( ca. 14 årsverk ) i Senteret holder til i samme bygg som regionkontoret og tilbyr opplæring på dag-, ettermiddags- og kveldstid. SIFU har ca. 280 deltakere til enhver tid, til sammen drøyt 440 deltakere i løpet av Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Etter konkurranseutsetting utfører Folkeuniversitetet Sør- Øst ved SIFU den statsfinansierte norskopplæringen for voksne innvandrere, flyktninger og asylsøkere i Sandefjord kommune frem til sommeren Dette er SlFUs primære virkefelt. De statlige tilskuddsordningene utgjør den økonomiske rammen for opplæringen. Dette forutsetter at det arbeides kostnadseffektivt og målrettet. Sandefjord er en av ca. 20 kommuner som innrapporterer utgifter knyttet til innvandring til Statens Beregningsutvalg. SIFU lå 3. Iavest i undervisningstimekostnad i Utvalgets rapport for 2012 foreligger ikke, men SlFUs undervisningstimekostnad var lavere da enn året før. Betalingsdeltakere SIFU gir også norskopplæring til innvandrere som ikke tilhører den statsfinansierte målgruppen, og som betaler kursene selv, evt. støttet av arbeidsgiver. AMO- kurs Det siste året har SIFU blittsterkere trukket inn i gjennomføringen av AMO- kurs for innvandrere. F.o.m. høsten 2012har SIFU hatt ansvaret for norskopplæringen på alle disse kursene i Vestfold. De geografiske avdelingene har hovedansvaret for kursene. Skoleutvikling SIFU har i flere år hatt et klart fokus på resultater, og iverksetter stadig nye tiltak for å forbedre tilbudet. Mange deltakere har forholdsvis lav utdanning og er svake lesere. Bedring av tilbudet for denne gruppen har derfor vært et prioritert felt i 2012.Flere lærere har deltatt på forskjellige kurs, og SIFU var ett av seks sentre i Norge som fikk prosjektmidler fra det nasjonale Kompetansesenteret VOX til datastøttet lese- og skriveopplæring. Metoden virker svært lovende. Fra før har VOX også trukket SIFU inn i et landsdekkende nettverk med ca. 10 sentre som er ressurssentre for andre VO-sentre som ønsker hjelp med implementering av arbeidslivsmapper. I tillegg gjennomfører NAV Sandefjord og SIFU nå et prosjekt knyttet til å få deltakere i introduksjonsprogrammet ut i arbeid. Prosjektet er finansiert av IMDi. Norskprøver SIFU er prøvearrangør for søndre Vestfold for de avsluttende norskprøvene igrunnopplæringen av voksne innvandrere. Senteret arrangerer også den såkalte "Bergenstesten eller "Høynivåtesten". FU Sør-Østs norsksentre i Asker og Sandefjord er de eneste sentrene mellom Oslo og Kristiansand med dette tilbudet. Resultater Til tross for trangere økonomiske rammer enn de aller fleste kommunale VO-sentre, har SIFU i en årrekke hatt langt bedre resultater enn landsgjennomsnittet på norskprøver. 18

21 Norskopplæring Asker (NOA) Rektor: Tone Bøckman Norskopplæring: Det ble gjennomført 81 kurs, kurstimer med til sammen 1550 deltakere. De 598 personer som deltok i opplæringen representerte 80 ulike språk. Samfunnskunnskap (50 timers kurs) på et språk deltakeren forstår: 68 kurs, 1700 kurstimerfor 200 deltakere. Norskopplæring I 2012hadde Norskavdelingen 19fast ansatte lærere (15 årsverk), 3 administrativt ansatte (2,4 årsverk) og 10 lærere engasjert som kveldslærere på timebasis. Norskavdelingen i Asker Iegger til rette og gjennomfører norskopplæring og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og flyktninger på oppdrag for Asker kommune. Nåværende avtale gjelder fra 1. august 2011og har en varighet på 4+1+1år. Asker kommune har forvaltningsansvaret og undervisningen dekkes gjennom de statlige tilskuddsordningene. I tillegg til opplæring for Asker kommune gis det et bredt kurstilbud både på dag- og kveldstid til arbeidsinnvandrere uten rett til gratis norskopplæring. I 2012gav Norskavdelingen opplæring på 11 nivåer på dagtid og 9 nivåer på kveldstid. Bakgrunnen til deltakerne spenner fra de uten tidligere skolegang til de med universitets- og høgskolebakgrunn. 50timers kurs i samfunnskunnskap Ifølge introduksjonsloven skal personer med rett og plikt til norskopplæring gjennomføre et 50timers kurs i samfunnskunnskap på et språk de forstår på til sammen 23ulike språk. Kurs i engelsk og somalisk ble holdt i Asker og de øvrige språkene i samarbeid med Introduksjonssenteret i Drammen. lntroduksjonsprogram Det er også i 2012arbeidet med å videreutvikle modellen for Introduksjonsprogram for flyktninger bosatt i Asker kommune. Deltakerne skal i løpet av en toårsperiode opparbeide seg gode norskkunnskaper, kunnskaper om norsk samfunn med de regler og normer som gjelder, samt få praksis fra norsk arbeidsliv. Norskavdelingen har utviklet et godt samarbeid om praksisplasser med til sammen 60 kommunale og private bedrifter i kommunen. I 2012 omfattet programmet 149 deltakere. I alt har Folkeuniversitetet benyttet 61 praksisplasser i løpet av året. Den gode kontakten med arbeidslivet er svært viktig for den gode måloppnåelsen vi har i introduksjonsprogrammet. Norskprøver og Test på høyere nivå Norskavdelingen i Asker er godkjent teststed for de offentlige norskprøvene og Test på høyere nivå skriftlig og muntlig. Testene gjennomføres 3 ganger årlig og har kandidater primært fra områder mellom Oslo og Kongsberg. Utvikling og kompetanse I 2012har det spesielt vært satset på å øke Iæremes IKT-kompetanse og bruk av smartboard. To lærere har deltatt i opplæring i Lydfargemetoden, én lærer har deltatt i faggruppe for alfabetisering i regi av VOX og en lærer er i gang med studie i «Voksnes læring og grunnleggende bruk av IKT». Det legges kontinuerlig vekt på utvikle Iæremes kompetanse slik at de er godt rustet til å undervise etter målene i læreplanen. 19

22 4. ØKONOMI OG STATISTIKK 20

23 I perioden har regionen konsolidert stillingen etterfusjonen med Asker1/ Omsetningen har vært forholdsvis stabil med nedgang på noen kjente områder og vekst innen oppdragsmarkedet for bedrifter. Resultatet i perioden har vært ca. i balanse. Organisasjonen er meget solid, og har følgende egenkapitalandel: % % % % Regionen har en økonomiavdeling med god kompetanse og gode rutiner. Mange av rutinene og kontoplanen som er innført har blitt en rollemodell for Folkeuniversitetet nasjonalt. Dette har ført til at økonomiavdelingen har tatt over økonomifunksjonen for de to nordligste regionene med virkning fra november Mht til systemer er det fortsatt en utfordring at driftssystemene WinAdmis og Mysoft er gammeldagse og ikke henger sammen regionalt. Dette gjør utviklingen av mer modeme rapporteringssystemer vanskelig. l àrsmeldingen for varslet vi at nytt kursadministrasjonssystem skal være klart i løpet av høsten Dette har blitt utsatt grunnet utfordringer med leverandøren og prosjektstyring. Nå er de fleste studieforbund operative på systemet og det planlegges at regionen skal være operativ på dette systemet 1. januar Statistikken pà siste side viser hhv en nedgang i årstimer pà 8% og nedgang i antall deltakere pà 16%. 21

24 Økonomisk utvikling Salgsinntekter Andre inntekter SIFU& NOA Adm.tiIsk. Totalt ornsetnings' Universitet/. h k I fordelmg 2012 % e SIFU&NOA 21 % Vaderegaende skole /.9 % 7 Yrkesrettede ' / kurs.lh-'äjoeiki 1%. i Fagkursmed realkompetanse NAV Å V kulturkurs 32ss ' 7%, L Funksjonsh. Pensjonister & oppdrag \ 1 % Innvzirlzrere bedrifter Det gode liv 6 % 3 % 3 % Utvikling markedsnisjer (ex SifulNoa): Unzversrtet! Víderegående Vrkesrettede Fagkurs med Hobby! hagskowa Fagskcrer skote kurs rea kompetanse kufturkurs ; ' ' ' Funksj. Oppdrag Oppdrag Oppdrag hemrnede Fensjcnuster Det gode m' bedrfter NAV o f.\.wrksor"1het E S 22

25 Statistikk Aksetittel Aksetitt o I Arstlmer Az ~ A -O=-Univ/Høgskole 7_\ ^fl..fle...---' -as-sprék /T. )v(-hobby/kultur í -mm-yrk.rettede 3oooo -I-SIFU / NOA '" ' -4»-NAV 0 i Sum årstimer T Deltakere OM Univ/Høgskole X Språk x NAV =-Lfi'='Yrk.rettede I-SIFU / NOA 4000 %-Hobby/kultur' I Sum deltakere

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad

1 Fra taus kunnskap til doktorgrad 1 Fra taus kunnskap til doktorgrad I august begynner 2000 ungdommer på den videregående skolen i Troms, de har tatt steget fra ungdomsskolen og inn i den voksnes verden. Ungdommene er framtidens Nord-Norge,

Detaljer

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Innhold De l 1: S i d e 1 0 4 5 Del 2: Side 46 93 Norskopplæringen :10 12: Norskopplæring

Detaljer

Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget

Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget RAPPORT 27/2007 Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge en analyse for Tron-utvalget Inge Ramberg og Ellen Brandt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7,

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

RÅDMANNENS KOMMENTAR...

RÅDMANNENS KOMMENTAR... Innhold 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR... 3 2. BEFOLKNINGSSAMMENSETNING OG BEHOV.... 7 2.1. INNBYGGERNE I HATTFJELLDAL.... 7 2.2. FREMSKRIVING AV FOLKETALL FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER.... 7 2.3. LEVEKÅRSDATA...

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møtested Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 ASKER Møtedato 27.01.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund En ordning, et mangfold av løsninger Forskningsprosjekt om studieforbund Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Kvalifisering av koreanske sykepleiere

Kvalifisering av koreanske sykepleiere Kvalifisering av koreanske sykepleiere - Porsgrunn kommune - Rapport nr: 705028 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og rammer...3 1.2 Problemstillinger...3 1.3 Avgrensing...3

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer