Årlig rapport om voksenopplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årlig rapport om voksenopplæring - 2011"

Transkript

1 Arkivsak-dok Arkivkode ---/A02 Saksbehandler Elin Horntvedt Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for utdanning /12 Årlig rapport om voksenopplæring Fylkesrådmannens innstilling Rapporten tas til orientering. Tønsberg, Egil Johansen Fylkesrådmann Øyvind Sørensen Direktør 1

2 2 Innledning: Hovedutvalget for utdanning har tidligere bedt om en årlig rapport angående status for arbeidet med voksenopplæringen i fylkeskommunen. Denne omfatter Saksutredning: Voksenopplæringen er under Utdanningsavdelingens ansvar. To saksbehandlere i ca 50 % stilling hver har til nå hatt som oppgave å forvalte dette ansvaret. Fra august 2011 ble en ny medarbeider ansatt for å ivareta organiseringen av realkompetansesystemet, som tidligere var delegert til to av våre ressurssentra. Denne personen skal også bistå innenfor andre oppgaver knyttet til voksenopplæringen, i den utstrekning det er ressurser til det. Oppgaver som står sentralt i voksenopplæringen, er kundeservice, søknadsbehandling, kjøp av opplæring, markedsføring av retten, samarbeid med ressurssentra og andre leverandører av opplæring på videregående nivå. NAV, fylkesmannen og Karrieresenteret er også viktige samarbeidspartnere. Utdanningsavdelingen deltar også i Østlandssamarbeidet sin voksenopplæringsgruppe. Utdanningsavdelingen har en strategiplan for voksenopplæringen som gjelder for perioden Den ble godkjent av fylkestinget De 6 hovedutfordringene i planen er som følger: Nr 1: Å nå flere voksne med den laveste kompetansen Nr 2: Å skaffe bedre innsikt i arbeidsmarkedets behov for kompetanseheving og etter- og videreutdanning Nr 3: Å organisere opplæringen i tid, sted, form og omfang som passer de voksnes hverdag brukertilpasning Nr 4: Å få de mange aktørene og tilbyderne til å trekke i samme retning Nr 5: Å styrke fylkeskommunens forvalterrolle i voksenopplæringen Nr 6: Å etablere en effektiv og målrettet organisering av et karriereveiledningssenter for voksne Alle disse hovedutfordringene vil være innfridd i løpet av Hovedutfordring nummer 1, å nå flere voksne med den laveste kompetansen, er en utfordring som blir videreført i årene som kommer, da denne krever kontinuerlig fokus. Arbeidet med å skrive en ny strategiplan for perioden , blir igangsatt våren Markedsføring av voksenretten Vestfold er et av de fylker i Norge som har lavest andel innbyggere med fullført videregående skole. Det er derfor viktig å nå flere voksne med informasjon om de rettigheter de har til gratis opplæring i regi av fylkeskommunen. Utfordringen har vært å gjøre denne rettigheten kjent. Som beskrevet i «Referatsak, status voksenopplæring i Vestfold» som ble presentert i HUmøte , gjorde Utdanningsavdelingen i 2010/2011 en betydelig jobb med å markedsføre voksenretten. Karrieresenteret i fylket er også en viktig bidragsyter til å gjøre rettigheten og tilbudet kjent. Dette medførte en stor økning i antall voksenopplæringssøknader

3 3 Voksenopplæringens nettsider er under kontinuerlig forbedring. Der finnes blant annet en oversikt over alle utdanninger som finnes i fylket, spesielt organisert for voksne, samt linker til de aktuelle kursarrangører, både offentlige og private, samt informasjon om realkompetansevurdering og ny organisering av denne. Prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet Vestfold fylkeskommune fikk i november 2011 positivt svar på utlyste prosjektmidler fra Kunnskapsdepartementet, som et av fem fylker. Midlene skal knyttes til et forsøk med å utvikle og prøve ut opplæringsmodeller knyttet til arbeidsplassen for ufaglærte. Dette gjelder ufaglærte i omsorgssektoren, samt barnehagesektoren. Fylkeskommunen har knyttet til seg Horten og Holmestrand kommune, hvor både voksne med og uten rett skal kunne delta i prosjektet. Vestfold fylkeskommune fikk 2.4 millioner til prosjektet i Prosjektet varer ut Fylkeskommunen må bidra med 25 % av mottatte midler i egenkapital. Tilsyn fra fylkesmann Fylkesmann, avdeling for oppvekst og opplæring, hadde i april 2011 tilsyn på voksenopplæringen i fylkeskommunen. Tilbakemeldingen på tilsynet er ikke mottatt pr Tilsynet vil kunne avdekke eventuelle svakheter/forbedringspotensial i vårt system og bidra til en kvalitetssikring av arbeidet innen voksenopplæring. Økt etterspørsel av opplæring Fylkeskommunen opplever at søknader om opplæring er både stigende i antall, samt at det er en jevn tilstrømning hele året. Vi har hatt en økning i 30 % søknadsmengden i 4 kvartal 2010, samt en ytterligere økning på nesten samme prosent i første halvår av En telling på mottatte søknader medio august i 2009, 2010 og 2011 viser en markant økning fra 2010 til Tall for er 782, mens for 2010 og 2011, er tallene henholdsvis 793 og 907 mottatte søknader. Søknader mottatt etter medio august 2011, fikk tilbud i januar 2012, av økonomiske årsaker. Elektronisk søkning Økt søkning gir økt arbeidsmengde i form av saksbehandling og vedtaksskriving. Det blir innført elektronisk innsøking av voksne på lik linje med ungdommene i fylket, i løpet av høsten Dette bidrar til en mer effektiv saksbehandling. Hvilke fagområder tilbys de voksne og omfanget av disse Det er størst etterspørsel etter helsefagutdanninger, samt fag som gir studiekompetanse. Innen helsefag tilbys helsefagarbeider, helsesekretær, barne- og ungdomsarbeider, hudpleier, apotektekniker og tannhelsesekretær. De to siste fagene er en kombinasjon av opplæring for voksne og tilbud i den ordinære videregående skolen. Av andre fag kan nevnes renholder, elektro, bilmekaniker, frisør, blomsterdekoratør, kokk, servitør, kontor og administrasjon, logistikkoperatør, salgsmedarbeider og yrkessjåfør. Fordelingen av deltagere pr fag som var i opplæring pr : FAG ANTALL Generell studiekompetanse 208 Helsefag: B&U 4 41 Helsesekretær 28 Fotterapeut 1

4 4 Helsefagarbeider: 204 Diverse fag: Kontor/SA 12 Matfag 2 Kokk og servitør 3 Anleggsteknikk 1 Tømrer 4 Steinfag 6 Elektro 8 Renhold 5 Transport og logistikk 11 Frisør 4 Treteknikk 1 VG1 DH 1 SUM 544 Merk: I tillegg kommer 30 voksne som tok studiekompetanse halvårig kurs fra januar til juni Andre som har avbrutt eller var ferdige før telledato var 217. Hvilke kursarrangører kjøpes opplæring av Utdanningsavdeling kjøper opplæring av Horten videregående skole, Greveskogen videregående skole, Kompetansebyggeren Tønsberg ressurs (Greveskogen vgs), Sandefjord vgs. Helse/ Sosial og Voksenopplæringen, Folkeuniversitetet Sør-Øst, Sonans nettgymnas og privatgymnas AS, Buskerud fylkeskommune ved Opus Drammen, flere av opplæringskontorene i Vestfold, Bjørknes privatskole, Frisørinstituttet Sandvika, Vestfold frisørskole, CEDE Trafikksenter, Learn AS, Tungbilskolen, AOF Telemark/ Vestfold, NKI og NKS. Fokus på kvalitet i opplæring og muligheter for gjennomføring Utdanningsavdelingen har etter hvert skaffet seg en del erfaring på hva som skal til for at voksne gjennomfører og består planlagt opplæringsløp. På bakgrunn av disse erfaringene har vi startet et mer grundig forarbeid med å henvise en del grupper av våre søkere til en samtale på Karrieresenteret før oppstart. Dette fordi de skal være sikre på å velge riktig utdanningsløp, samt ha en realistisk plan for gjennomføring av både teori og praksis, der begge deler er påkrevd før endelig eksamen kan avlegges. I tillegg er det utarbeidet en prosedyre for hva fylkeskommunen krever av den enkelte kursarrangør når det gjelder hele prosessen fra man tar imot en ny søker, til vedkomne er meldt opp til eksamen. Viktige punkter her er en startsamtale som skal presentere hva opplæringen kreves av den enkelte, og en vurdering av om det er realistisk for den voksne sett i sammenheng med dens totale livssituasjon. Et annet eksempel er at kursarrangører skal følger opp de som uteblir fra undervisningen/ sliter med motivasjon, og foreta underveisvurdering etter behov. Samarbeid med NAV Vestfold fylkeskommune samarbeider med NAV Vestfold innenfor flere områder. Det ble høsten 2008 skrevet en intensjonsavtale mellom VFK og NAV Vestfold på fire områder hvor voksenopplæring var ett av disse. Målet med avtalen er et styrket og systematisk samarbeid innenfor utdanningsområdet. Arbeidet med å skrive delavtalen om voksenopplæring og realkompetansevurdering blir fullført vår 2012.

5 5 Karrieresenteret i Vestfold startet våren 2010 opp et tilbud for unge mellom 20 og 30 år som var registrert som arbeidssøkere. De som deltok hadde noe videregående opplæring, men de hadde av ulike årsaker ikke kommet i mål. 21 unge fra NAV Horten var første gruppa som fikk tilbud, og 17 gjennomførte kartleggings- og motivasjonskurset i forkant av opplæringen og startet på utdanningsløp vår og høst NAV bidrar med AMO- kurs-penger og fylkeskommunen med opplæringstilbudet. Gruppe nummer to startet høsten 2010, og en ny gruppe fra NAV Tønsberg startet april 2011 og ytterligere ny gruppe starter april Det er gjort en del erfaringer underveis på hvilken målgruppe som har størst muligheter for å nå målet om fullført videregående skole, og utvelgelsen av kandidater er justert i forhold til disse erfaringene. Organisering av voksenopplæringen Voksne i Vestfold kan velge mellom undervisning på dagtid, kveldstid eller nettbasert innenfor en rekk type opplæringer organisert spesielt for voksne. De fleste av disse tilbudene er på deltid slik at det skal være mulig å kombinere opplæringen med jobb og familie. Voksne kan søke om opplæring hele året, og de mest etterspurte utdanningene starter opp flere ganger i året. Kursarrangørene fylkeskommunen benytter, er fleksible i forhold til den enkeltes behov for tilpasninger i undervisningsopplegget. Evaluering av voksenopplæringen. Voksenopplæringen har etablert en spørreundersøkelse som sendes deltagerne når de har fullført teorien knyttet til faget. Et skjema går til kursarrangører og et annet til deltager via deres e-postadresse. Oppsummeringen, basert på svarene fra deltagerne, blir videreformidlet til kursarrangørene som et ledd i å vurdere om det er grunnlag for endringer/forbedringer. Svarprosenten her har vært lavere enn ønskelig og det skal jobbes med å forbedre dette i Bruk av Karrieresenteret i Vestfold I den overordnede intensjonsavtalen som ble skrevet mellom NAV Vestfold og VFK høsten 2008, var etablering og felles drift av et karrieresenter, et av 4 punkter. Høsten 2009 åpnet Karrieresenteret. Innenfor voksenopplæringsfeltet bistår senteret de voksne med yrkes- og utdanningsveiledning på videregående og høyskolenivå, realitetsorientering i forhold til hva et utdanningsløp krever, samt et spesielt veiledningstilbud til fremmedspråklige som ønsker generell studiekompetanse. Karrieresenteret er en viktig bidragsyter til at voksne velger riktig utdanningsløp og til å markedsføre retten til videregående opplæring. Fylkesrådmannens bemerkninger: Fylkesrådmannen har ingen øvrige bemerkninger

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda / til orientering Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 25.05.2009 2004/98-10340/2009 / A02 Saksframlegg Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Voksenopplæringsutvalget 27.05.2009 Y-nemnda

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Strategi for voksenopplæringen i Telemark

Strategi for voksenopplæringen i Telemark Strategi for voksenopplæringen i Telemark Gjeldende fra 2014 Strategiplan voksenopplæring 2 Innledning Hovedutvalget for kompetanse vedtok høst 2013 å utarbeide en strategiplan for voksenopplæringa i Telemark.

Detaljer

Fagbrev på jobb. Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14

Fagbrev på jobb. Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Fagbrev på jobb Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Fagbrev på jobb Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Lars Helljesen, Vigdis Lahaug, Randi Storli, Margrethe Marstrøm Svensrud

Detaljer

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016 2013-2016 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen og utviklingsavdelingen august 2013 Innhold Forord s. 3 Del I Samlet framstilling av voksnes læring i et livslangt perspektiv 1. Hvilke voksne snakker

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Inger Moland Wahl, tlf.: 32808631 Saksframlegg Referanse 2008/245-103 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 22.06.2011 Retting

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE

UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE Integrerings- og mangfoldsdirektoratet UNDERSØKELSE OM ARBEIDSGIVERES ERFARINGER MED ANSETTELSE AV TIDLIGERE NY SJANSE-DELTAKERE Rapport, juli 2010 [FORSIDE H2] 1 Rambøll Management Consulting Besøksadresse

Detaljer

Karriereveiledning i fylkene

Karriereveiledning i fylkene Notat 9/2012 Karriereveiledning i fylkene En undersøkelse av omfang, organisering, tilbud og kompetanse Karriereveiledning i fylkene En undersøkelse av omfang, organisering, tilbud og kompetanse Forfattere:

Detaljer

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12. Journalpost.: 12/33883 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.2012 Etablering av Nettskolen i Nordland Sammendrag I saken fremlegges oppfølging av evalueringen av Den

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Finnmark fylkeskommune. Struktur for læring

Finnmark fylkeskommune. Struktur for læring Finnmark fylkeskommune Struktur for læring Del 1. Status for videregående opplæring i Finnmark 2011 1 Finnmark fylkeskommune Innhold SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 2. STYRINGSDOKUMENTER OG ØKONOMI...

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge.

Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og utbytte av veiledningstilbudet ved et utvalg karrieresentre i Norge. Karriereveiledning viser vei! En analyse av brukeres opplevelse og

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning

Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning Eksempelsamling Opplæringstilbud til voksne med svak formell utdanning ISBN 978-82-7724-117-3 Vox 2008 Grafisk design: Månelyst as Trykk: Møklegaard trykkeri Opplag: 500 Innhold Forord 4 1 Innledning 4

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG...4 1. INNLEDNING...8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...8 1.2 AVGRENSING

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013/2014

Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innhold 1. Innledning... 3 2. Nøkkeltall for utdanningsprogrammet... 4 3. Felles problemstillinger... 6 3.1 Samhandlingsreformen og

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/16-8 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 29.07.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 07/15 Regionrådet 28.08.2015 Høring - Plan for videregående

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Syv veier til fagbrev i Steigen

Syv veier til fagbrev i Steigen 1/2013 Syv veier til fagbrev i Steigen Rekrutteringsprosjekt: Lærlinger til arbeidslivet i distriktet Gry Bårnes KUN Senter for kunnskap og likestilling Foto: Karoline O.A.Pettersen www.kun.nl.no Innhold

Detaljer

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring

Høring vedr. skolestrukturplan for videregående opplæring Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.03.2014 14982/2014 2014/1562 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/7 Komitè for levekår 06.03.2014 Høring vedr. skolestrukturplan for videregående

Detaljer