USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN!"

Transkript

1 USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! Det heter som kjent kjøp "trygt, kjapt og billig" når Kiwi markedsfører sitt konsept. Undertegnede vil hevder at kriteriene "trygt, kjapt og billig" passer like godt for de som ønsker å etablere et nytt selskap - og da vil man naturligvis velge selskapsformen BA! Imidlertid er det flere vurderinger man må gjøre - før man kommer så langt. Vi vil her gi en oversikt over noen problemstillinger som du må ta hensyn til i denne vurderingen. De som skal etablere et nytt selskap - må naturligvis registrere selskapet i Brønnøysundregistrene. Når man har mottatt skjema for registrering kan man faktisk velge følgende selskapsformer: 1. Enkeltpersonforetak 2. Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar 3. Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) 4. Partrederi 5. Kommandittselskap (KS) 6. Aksjeselskap AS 7. Allmennaksjeselskap (ASA) 8. Boligbyggelag 9. Borettslag 10. Gjensidig forsikringsselskap 11. Sparebank 12. Statsforetak 13. Interkommunalt selskap 14. Kommunalt foretak/interkommunalt foretak 15. Utenlandsk enhet 16. Europeisk økonomisk foretaksgruppe (EØFG) 17. Annet selskap med begrenset ansvar (BA) 18. Stiftelse 19. Forening/lag/innretning 20. Eierseksjon/sameie 21. Tirngrettslig sameie 22. Bo 23. Verdipapirfond 24. Offentlig sektor 25. Annet, for eksempel. Pensjonskasser, sokn/kirkelig fellesråd) Når man så står i en etableringsfase - hvilken selskapsform bør man så velge? Når man ser nærmere på den rådgivning som står på trykk fra fagfolk i denne sammenheng, eller man deltar på seminarer, er ofte spørsmålet " hvilken selskapsform bør man velge? " 1

2 Og de svar som man hører er dessverre ofte bare "svada" - i beste fall er bare enkelt kriteriet vurdert som grunnlag for beslutningen. I realiteten er valg av selskapsform en svært kompleks problemstilling - og det finnes ikke nødvendigvis noe fasit svar på dette. Hensyn man må tenke på er kostnader ved opprettelse, hvilke forpliktelser lovverket setter, hvilke begrensninger lovverket setter, skatte spørsmål, avgifter til staten, ansvars begrensinger, låne muligheter, skjema veldet, situasjon ved konkurs, avvikling, strafferettslige spørsmål ved brudd på de lover som regulerer de enkelte selskapsformer etc. etc. Dette for å nevne noen momenter som bør vurderes. Men listen er på ingen måte uttømmende. Ovennevnte viser at valg av selskapsform stiller mange komplekse problemstillinger. Hver selskapsform har sin egen-art i tillegg til fellestrekk. Men hva skal man velge? I denne sammenheng skal vil belyse nærmere selskapsformen nr. 17 over - BA selskaper - selskaper med begrenset ansvar. Dersom du føler at det offentlige bruker altfor mye ressurser på å skulle forfølge og straffe alle de som bryter aller mulige regler - spesielt dersom ligningskontoret er involvert - og samtidig ønsker en rask opprettelse (og ta med nedleggelse) og rimelig å både opprette, drifte og nedlegge, ja da er valget enkelt! Du bør vurdere å velge selskapsformen BA! Eller "trygt, kjapt og billig" varianten - som undertegnede har døpt denne selskapsformen. Jeg skal forsøke å redegjøre for noen av de problemstillinger man må ta stilling til vedrørende valg av BA som selskapsform. Og for alle som ikke er jurister, så håper vi at denne gjennomgangen vil være relativt tidsbesparende å lese! Når selskapet opprettes, må man opplyse om formålet. Dette vil kunne være noe slikt som: "Å fremme medlemmenes yrkesmessige interesser gjennom kjøp og salg av aksjer og andeler i andre selskaper og virksomheter" Når selskaper driver eller ikke driver virksomhet, og vil begrenser sitt ansvar, fremgår det av aksjeloven 1-1 nr. 3 at loven ikke gjelder for selskaper som har til formål å fremme medlemmenes forbruksmessige eller yrkesmessige interesse. Med forbruksmessige og yrkesmessige interesser kan menes så mangt - og vil normalt muligens innebære liten økonomisk aktivitet. Men det trenger ikke gjøre det. Grensen er uansett uklar, og hvor grensen her går vil nok i mange sammenhenger måtte være grunnlag for skjønn. Der er jo som "musikk" å snakke om skjønn - spesielt i forhold til ligningskontorene og ligningsforvaltningen - det er vel deres sterke sider! Imidlertid er det heller ikke like lett for påtalemyndigheten å påtale, samt dokumentere, at regler basert på skjønn er overtrådt - og uansett er det vanskelig å oppfylle samtlige vilkår for at disposisjoner skal være straffbart. Det var imidlertid bare en liten digresjon - basert på egne erfaringer med å jobbe med store og kompliserte konkursboer. Hvor uklare og vanskelige 2

3 regler er sterkt medvirkende til at selv de mest "skarpskodde" politi advokatene i kombinasjon med mangel på ressurser, ofte må "kaste inn håndkledet". Så langt kan man konstatere at BA selskaper har et begrenset ansvar, og slipper å forholde seg til en komplisert og vanskelig lov som aksjeloven er! Aksjeloven skal være redskapet for å kontrollere næringslivsledere og eiere - men er så vanskelig at man må være utdannet jurist med selskapsrett for å ha muligheter til å forstå loven! Den er så vanskelig at de store advokatfirmaene har advokater som spesialiserer seg på ett eller få kapitler i loven. Og det sier ikke lite om kompleksiteten! Som næringslivsleder, og grynder, kan det være svært fordelaktig å slippe å forholde seg til aksjeloven. Med mindre man har veldig god tid til faglige studier og god råd å betale regnskapskontorer, advokater og revisorer - for muligens å slippe en lang kamp med ligningskontoret og offentlige myndigheter som jo er satt til å påse at du følger lover og forskrifter. Så hvorfor gjøre ting så vanskelig når man kan gjøre det enkelt? Dersom selskapet ikke driver med økonomisk virksomhet (virksomhet som er egnet til å gi overskudd), faller de også utenfor selskapslovens bestemmelser, som forutsetter at et selskap er en virksomhet som driver økonomisk virksomhet, jf. selskapsloven 1-2 jf Dersom man driver et selskap med begrenset ansvar, og selskapet har økonomisk risiko samtidig som ingen har et ubegrenset, personlig ansvar for virksomhetens samlede forpliktelser, faller det også utenfor selskapslovens bestemmelser. Dermed har BA selskapet ditt også styrt unna enda en rimelig "tung" lov - som regulerer, stiller krav, er kostnads drivende, og øker risikoen betraktelig for at du faktisk bryter en lovbestemmelse i selskapsloven, som igjen øker risikoen betraktelig for at det offentlige straffer deg - med enten bøter eller fengsel eller "pønale" straffer som 60% tilleggsskatt og morarenter - og rentetillegg på 9%. Er ikke alltid godt å si hva som er verst! Så da er du ett skritt videre. Med tanke på å unngå det personlige ansvaret, anbefaler mange rådgivere å bruke AS som selskapsform. Alternativet her jo et BA. Forskjellen er at mens et AS krever kr ,- i egenkapital (et høyt beløp for folk flest å binde opp), så krever ikke BA mer enn kr. 1,- i kapital. Er du 5 stiftere, så er det nok med kr. 5,- i ansvarskapital. Og passer du på å eie innskuddskapitalen privat - så er jo også evt. tap fradragsberettiget slik at du får igjen 28 % av investeringen over skatteseddelen. Den likviditetsmessige belastningen er således svært gunstig for deg som velger BA. Og muligheten for tap er sterkt begrenset. Har du ikke kapitalen - så kan Kapital sende deg et 1 krones frimerke i posten. Da har du i hvert fall egenkapitalen i orden! 3

4 Så lurer du kanskje på hvilken lov dette står i? Det ikke står i noen lov. Opprettelsen av BA selskaper er ikke lovregulert i Norge - og det er høyst uklart hvorvidt personlige medlemmer kan stilles til ansvar i slike selskaper. Majoriteten av næringsvirksomhet skjer i Norge gjennom AS, ANS eller personlige næringsdrivende. Selskap opprettet som et BA er ingen av delene. Men dersom man opptrer grovt uaktsomt - så kan naturligvis også styremedlemmer i BA, på lik linje med styremedlemmer i andre selskaper, risikere å bli personlig ansvarlig på rent Culpa ansvar. Imidlertid er terskelen her høy, og prosess risikoen for saksøker stor. Dersom selskaper i Norge bryter loven, risikerer selskapet å bli ilagt foretaksstraff jf. straffeloven 48. Men dersom selskapet ikke har midler, ja så kjenner man til uttrykket "der det intet er å hente har selv keiseren tapt sin rett.". Undertegnede kjenner ikke til at noen BA selskaper har vært ilagt foretaks straff i Norge. Når så selskapet er registrert i Brønnøysundregistrene, må man finne ut hvilke regnskapsregler som gjelder for BA firmaet ditt. Vedrørende regnskapsplikten er det regulert i regnskapsloven 1-2 hvem som er regnskapspliktige. Oppregningen i ledd er uttømmende, og selskapsformen BA er ikke nevnt her. Imidlertid fremgår det av regnskapsloven ledd at enhver som har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven, er regnskapspliktig etter kapittel 2 for den virksomhet som drives. Dersom et selskap driver for eksempel med kjøp og salg av aksjer, kjøp og salg av brukte biler, så er dette såkalt ikke merverdiavgiftspliktig virksomhet. Dermed styrer du greit unna Fylkesskattesjefen sine underordnede - og trenger ikke tenke på moms oppgaver heller. Spørsmålet er da om selskapet har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven. Dersom de har det, vil de også ha regnskapsplikt. I regnskapsloven ledd er det i note vist til ligningsloven 4-4. Så da er vel regnskapsplikten avklart? Av ligningsloven 4-4 står bl.a. at "skatteyter som driver virksomhet eller utleie av fast eiendom skal som vedlegg til selvangivelsen levere næringsoppgave" - sitat slutt. Spørsmålet du da må ta stilling til er om ditt nye firma driver med virksomhet eller ikke. Hva som menes med virksomhet er ikke definert i skatteloven - hvor det heter i 5-1 at det er skatteplikt for "enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet. Ut fra ordlyd og foreliggende praksis kan virksomhet forstås som aktivitet med økonomisk karakter. Imidlertid kan man stille visse betingelser for at noe skal være virksomhet. Viktigst er at det på gå ut på å skape verdier i motsetning til for eksempel å forbruke dem. Den sentrale dom om begrepet økonomisk karakter er Rt s

5 Hr. uttalte i denne dommen at "det sentrale i virksomhetsbegrepet er at virksomheten objektivt sett må være egnet til å gi overskudd, om ikke det år ligningen gjelder, så iallfall på noe lengre sikt" Hvorvidt din virksomhet objektivt sett er egnet til å gi overskudd eller ikke - er ikke alltid enkelt å gi svar på. Vi er kjent med fra ligningspraksis at dersom virksomheten hvert år går med underskudd - er det lettere å få ligningskontoret med på å godta at du ikke driver økonomisk virksomhet. Men går det med overskudd - kan vurderingene bli annerledes! Imidlertid - på det tidspunkt du starter ditt BA selskap - så finnes ingen tall som viser verken overskudd eller underskudd. Du må vel da stå ganske fritt i din vurdering - jf.. formuleringen "egnet til? Ut fra formålsbestemmelsen i selskapet - så er jo ikke økonomisk overskudd noe motiv for din del, og da må nesten styret selv ta stilling til om virksomheten er egnet til å gi overskudd objektivt sett. Det er imidlertid mange forhold som kan medføre at en virksomhet ikke vil kunne gå med overskudd - uten av vi skal gå inn på dette nå. Dersom du mener at din virksomhet ikke er egnet til å gi overskudd, er det således ikke virksomhet jf. ligningsloven ledd. Oppsummert kan man da si at siden ditt BA selskap ikke er regnskapspliktig jf. regnskapsloven ledd, og ikke har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven 4-4 pga. du mener virksomheten ikke er egnet til å gå med overskudd, så foreligger heller ikke grunnlag for å pålegge regnskapsplikt for firmaet ditt! Riktig nok må selskapet ditt levere selvangivelse dersom det ha hatt formue eller inntekt som det er skattepliktig for jf. ligningsloven 4-2 nr. 1 a, men et slikt regnskap kan de fleste klare på egenhånd. Dersom du i stedet skal følge regnskapslovens bestemmelser, og især nye krav til dokumentasjon i regnskapsloven kap 2 - så må det påregnes at du har behov for både regnskapsførere og revisorer får å unngå å bryte loven. Min erfaring er imidlertid at de aller fleste selskaper bryter regnskapsloven på et eller annet punkt, noe som bl.a. skyldes at det sitter for mange "kloke" byråkrater i Oslo som er så kreative at de nærmest er grensesprengende når det gjelder nye pålegg og kompliserte regler og forskrifter! Uansett, ditt firma trenger jo ikke regnskapsplikt etter regnskapsloven - noe som isolert sett sparer deg for ti tusener av kroner i året. Når det gjelder ligning av selskaper er også dette regulert i ligningsloven. Dette reguleres i ligningsloven 4-9. Bestemmelsen viser til skatteloven til I skatteloven til er skattlegging av deltakere i ansvarlige selskaper, kommandittselskap m.v. regulert. Selskapsformen BA er imidlertid ikke nevnt her - så selskapsformen trenger således ikke levere noe selskapsoppgave etter denne bestemmelse heller. 5

6 Dersom ligningskontoret i ettertid ønsker en nærmere gjennomgang og vurdering av om ditt selskap som har som formål å "fremme medlemmenes yrkesmessige interesser" faktisk driver virksomhet - er dette noe det offentlige har god kapasitet og ressurser til å vurdere. Men hvorvidt det er grunnlag for en slik vurdering er høyst usikker. Det skal vi komme tilbake til. Imidlertid er det også et spørsmål om selskapet ditt nå må ha revisor eller ikke. Revisor plikten fremgår av revisor loven 2-1 som sier at regnskapspliktige etter regnskapsloven ledd har revisor plikt. Jamfør ovennevnte, så er ikke BA nevnt her, og slipper således revisor også. Penger spart er penger tjent. Og her er BA selskaper suveren i forhold til et AS! Men dersom BA selskapet ditt har til "formål å drive næringsvirksomhet" - så er du pliktig til å registrere selskapet i foretaksregisteret jf. foretaksregisterloven 4-1. Men mens aksjeselskaper skal være registrert før virksomheten begynner, er det tilstrekkelig at BA selskapet ditt registreres senest 6.måneder etter at stiftelsesdokumentet er undertegnet. jf. foretaksregisterloven 4-1. Og hva blir konsekvensene dersom du nedlegger BA selskapet ditt før det er gått 6 måneder? Jo da trenger du ikke registrere det. Hvordan du legger ned selskapet kommer vi tilbake til. Uansett hvorvidt BA selskapet ditt er regnskapspliktig eller ikke, så er det allikevel fordelaktig å velge BA som selskapsform dersom du ikke liker at alle andre "snoker" i regnskapene dine - for å finne ut hvor mye penger selskapet tjener! I høst var det over 1 million oppslag i skattelistene første døgn etter at skattelistene var offentliggjort - så at Ola Normann fremdeles er utrolig opptatt av hva naboen tjener er hevet over enhver tvil. Hvem som er pliktig til å sende inn regnskaper til Brønnøysundregistrene er regulert i regnskapsloven ledd hvor det heter at "regnskapspliktige" jf. regnskapsloven 1-2, skal sende inn årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning. Hvilke selskaper som er regnskapspliktige fremgår som tidligere nevnt av og i den oppramsingen er ikke BA selskaper nevnt. BA selskapet ditt slipper for det første arbeid med å sende inn årsregnskap etc. til Brønnøysund - men det beste av alt; naboen din får ikke engang greie på alle pengene du har tjent i selskapet! Og så lenge ikke SV og AP har oppfattet dette - så vil disse regnskapene sannsynligvis forbli en sak mellom deg og ligningskontoret i all fremtid - utenfor naboens sfære! Kanskje det viktigste argumentet for at du bør velge BA som selskapsform? Når det gjelder offentlighetgjøring så er det nok det offentlige som i dag har opprettet de fleste BA selskaper med kommuner som eiere etc. Disse selskapene kan være typisk samarbeids selskaper innen næringsutvikling, kulturformål etc. Og tror du disse er interessert i noen offentliggjøring av sine regnskaper? Jeg tror debatten om offentliggjørelse av BA regnskaper fort vil bli "lagt død" - selv med en ny regjering. 6

7 Så langt er jo alt bare velstand! Kanskje begynner selskapet også etter hvert å engasjere seg i så mye at det går galt av sted? Det kan være fordi man har hatt store kostnader til honorarer til seg selv eller høye leie kostnader etc. Ikke vet jeg - men det er mange årsaker til at selskaper går med underskudd.! Der kan enkelte næringsdrivende overgå kreativiteten til det offentlige i sitt engasjement til å finne på nye gebyrer og avgifter i AS Norge. Og ser man på ledelsen i Finance Creditt, så er det klart at "smøreturene" til bank ansatte ikke kan ha vært noen liten kostnad - hvorvidt alt var fradragsberettiget skattemessig eller ikke er uten betydning all den tid selskapet ble slått konkurs. Og selskapet opphører da å eksistere. Så mens tallene blir røde, og kreditor listen vokser, så tenker du kanskje at det hadde vært greit å avvikle virksomheten din. Sure kreditorer er jo som kjent både ubehagelig - og det tar fort mye tid. Kort sagt noe dritt! Da blir problemstillingen hvordan du skal gå frem for å slette ditt DA i Brønnøysundregistrene. Er det slik som med AS at man må møte i tingretten og begjære selskapet konkurs? Eller at man unngår konkurs og i stedet krever avviklingsstyre? Og i værste fall få en ubehagelig bobestyrer på nakken som kan gjøre livet litt for ubehagelig? Dersom ikke transaksjonene du har gjort er helt lovlige - kan jo disse omstøtes, du kan gjøres personlig ansvarlig iht. aksjeloven og det skal opprettes kreditor utvalg etc etc. Slapp av - du har jo et DA. Da er ting enkelt og billigt! Det kreves at du sender en slettemelding til Brønnøysund - med styreformannens signatur. Jo tenker du - så enkelt kan det vel ikke være? Jo så enkelt og kjapt går det når du har BA - det er ingen lov som regulerer selskapsformen så her er det fritt frem. Hva med kreditorene spør du? Da er det slik at når man befinner seg på et område som ikke er lovregulert - så kan ikke Brønnøysundregistrene gjøre annet enn å slette selskapet ditt. De skal ikke gi beskjed til noen kreditorer. For kreditorene, som heller ikke kan kreve innsyn i bankkontoer etc. blir det umulig å finne ut av hvor midlene i selskapet har tatt veien. Selvfølgelig er det litt kjedelig for kreditorene - men business er business sier du! Og er man med på leken så får man. Og er selskapet slettet så er det også opphørt. Og det blir jo ikke lett å stevne et BA for retten - etter at det er slettet. Og om noen gjør det - så tenker du at det ikke er så farlig - selskapet har jo ikke midler til å betale noe uansett, og dessuten er ansvaret begrenset til innskuddskapitalen - og den var jo bare kr. 1,-. Og dessuten er det jo en betydelig prosess risiko dersom man bringer et krav inn for retten selv om selskapet ikke har besluttet seg oppløst enda. Det kan du gjøre uansett omtrent den dagen du måtte få et krav mot selskapet. Så det å komme seg unna kreditorene med et BA vil ikke være så vanskelig har du konkludert med. 7

8 Og dersom du ønsket å sikre verdiene i BA selskapet ditt - så har man jo mange muligheter til det også! Du kan for eksempel opprette et nytt BA selskap på ektefelle/samboer - med kr. 1,- i ansvarskapital, og overføre alle aktiva til dette selskapet. Da har du ikke bruk for det opprinnelige BA selskapet - og kan følgelig oppløse dette. Dersom BA selskapet ditt nedlegger sin virksomhet innen i året det er opprettet, og fortsetter virksomheten fra i et nytt firma, vil det være svært vanskelig for kreditorer og ligningsmyndigheter å finne ut hva slags omsetning og aktivitet som er skjedd i selskapet som ble avviklet En kontroll fra ligningsmyndighetene i ettertid vil bli svært vanskelig å gjennomføre - om enn umulig. Selskapet eksisterer jo ikke lenger! Og dessuten drev BA selskapet ditt ikke med "økonomisk virksomhet" hevder selvfølgelig du - og da skal du jo heller ikke ha noen regnskapsplikt i selskapet. Uansett så er jo ansvaret i BA selskapet begrenset ansvar. Imidlertid kan man risikere strafferettslig forfølgning. Iht. straffeloven 48 kan foretaket ditt straffes med bøter dersom et straffebud er overtrådt på vegne av noen som har handlet på vegne av selskapet. Med foretak her menes selskap, forening eller annen sammenslutning, enkeltperson foretak, stiftelse, bo eller offentlig virksomhet jf. straffeloven 48 a 2.ledd. Men så lenge BA selskapet ditt er oppløst, så må el selv påtalemyndigheten komme til kort med å straffe forfølge selskapet. Og det er kanskje like bra - så kan politiet prioritere de store selskapene som bl.a. Finance Creditt og revisorer hvor det er større penger å hente. Men situasjonen kan jo også være at BA selskapet faktisk gikk med overskudd i Hva da med overskuddet? Det fremgår av skatteloven ledd at som skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet samt pensjon, føderåd og livrente. Den driften du har hatt i ditt DA faller muligens inn under "fordel vunnet ved virksomhet" jf. skatteloven Utg. punktet må da være at du kanskje skal betale skatt i selskapet. For BA selskapet er jo eg eget skattesubjekt. Imidlertid er ikke ethvert selskap som er registrert som BA skattepliktig som eget skattesubjekt. Så enkelt er det heller ikke! Skatteplikt for selskapsformen BA er regulert i skatteloven ledd bokstav e, hvor det heter at "selskap eller sammenslutning som noen eier formuesandeler i eller mottar inntektsandeler fra, når ansvaret for selskapets eller sammenslutningens forpliktelse er begrenset til selskapets eller sammenslutningens kapital." Det fremgår av selskapsformen klart at sammenslutningens forpliktelse er begrenset til selskapets eller sammenslutningens kapital. Dette vilkåret er således oppfylt i ditt BA. 8

9 Imidlertid er det et tilleggsvilkår for skatteplikt at selskapet må være et selskap som noen eier formuesandeler i eller mottar inntektsandeler fra jf. skatteloven ledd bokstav e. Av Brønnøysundregistrene fremgår at aksjekapitalen er kr. 0,-. Ansvarskapitalen er kr. 1,-, mens aksjekapitalen er kr. 0,-. Det kan således hevdes at stifterne ikke eier noen formuesandel i noe all den tid aksjekapitalen er kr. 0,-. Og dersom man ikke tar ut noen inntekt fra selskapet skulle det bety at selskapet heller ikke har skatteplikt! Dersom selskapet ikke har regnskapsplikt så blir det vel uansett vanskelig å vite hva overskuddet er? Og dersom noen i ettertid skulle mene at du opprettet et DA for å fri det fra alle forpliktelser og offentlige myndigheter - så må du jo si som sant er; du er vel ingen jurist - du har bare etablert et selskap med formål å ivareta eiernes yrkesmessige interesser du. Og BA selskaper er jo fullt ut lovlig det. Hvordan skal du uansett kunne sette deg inn i hvilke regler som gjelder for BA selskapet ditt når det ikke finnes noen lovregulering eller annen litteratur på området? Dersom du skulle være i tvil om hvilke fordeler og ulemper, og forpliktelser og muligheter, det er med å velge BA som selskapsform - så kan du jo bare ta kontakt med rådgiveren din for en grundig orientering. Og for å være helt på den sikre siden - så kan du jo ta kontakt med ligningsfunksjonæren på ligningskontoret og spør vedkommende om de samme spørsmålene! Så får man bare håpe at LigningsABC også denne gang er så fortreffelig klar at du får besvart alle dine spørsmål fra ligningsfunksjonæren! For dersom ikke det offentlige kan avklare de skatterettslige spørsmål - så vil det måtte bety at vi har et uklart regelverk på dette området! Men det er nok ikke tilfelle! Du kan legge til grunn at det er forskrift som regulerer forskrift som igjen regulerer forskrift som igjen endrer forskrift som opphever forskrift som igjen regulerer forskrift på dette området som på alle andre områder innen skatte- og selskapsretten! Og når du har studert dette i sammenheng med forklaringene fra ditt ligningskontor - så har du nok forstått alt og har kontroll på hva loven sier. Konklusjonen vi håper du er kommet til er således at om du velger BA som selskapsform er dette både trygt, kjapt og billig! Ved at myndighetene har konstruert selskapsformen BA, samtidig som driftsformen ikke er lovregulert, og skatteplikten kan anses svært uklar med den følge at det muligens heller ikke en nødvendig med regnskaper eller selvangivelser, så vil det være svært vanskelig for en kreditor å forfølge et slikt selskap med økonomiske krav. Men ingen kan skylde på deg som eier BA selskapet - du har bare prøvd så godt du har kunne å følge loven! Og dessuten; hvor ofte er det ikke i dag at selskaper går dundrende konkurs med den følge at kreditorene påføres betydelige krav! Vi har enda bl.a. Finance Creditt konkursen friskt i minne! Så hvorfor skulle noen offentlige myndigheter bry seg noe mer når ditt BA blir nedlagt? De har vel nok med å vurdere hvorvidt revisorloven er brutt! Og om styremedlemmene har pådratt seg personlig erstatningsansvar jf. aksjeloven! ********** 9

10 Ved at BA selskaper følger ovennevnte regler blir således konsekvensen at dersom BA selskapet ditt sender inn slettemelding innen så vil det sannsynligvis ikke finnes et papir på driften av dette selskapet! For kreditorene betyr det at de nærmest er helt rettsløse! Så lenge det ikke positivt er påvist noen regnskapsplikt for selskapet i norsk rett - må man gå ut fra at det heller ikke finnes regnskaper etc. på selskapet. Så heller ikke det offentlige har hjemmel for å gripe inn i saken! Og for de som prøver å forfølge selskapet med krav om erstatning og straff etc. så er jo ansvaret begrenset i likhet med ansvaret for aksjonærene i et AS. Dette er en situasjon som neppe kan være svært gjennomtenkt fra skattemyndighetenes side - men det åpner uansett for muligheter til å operere med næringsvirksomhet som er vanskelig å kontrollere - samtidig som ansvaret er begrenset til innskuddskapitalen og selskapene kan avvikles uten innblanding fra noen offentlig myndighet. Slike muligheter kan skape en "klondyke" stemning blant enkelte aktører i næringslivet som ønsker å begrense ansvaret - samtidig som kan enkelt kan starte og legge ned virksomheten uten at verken offentlige myndigheter eller kreditorer blir involvert. Begrensing av ansvaret som følger BA modellen kan også gi grunn til å frykte for at tvangsfullbyrdelse av kravet ellers enten vill bli forspilt eller vanskeliggjort. Dersom BA selskapet først skulle fått innkalling til muntlige forhandlinger av retten ifm. pengekrav, eller bli innklaget for forliksrådet, vil de få god mulighet til å både avvikle selskapet samt overføre verdier til andre tilsvarende BA selskaper lenge før muntlige forhandlinger eller forliksrådet behandler saken. Norproff Advokatfirma AS ble en gang engasjert av en kreditor til et BA slikt selskap. Ut fra den rettslige situasjonen til BA selskaper, var vår vurdering at eneste mulighet til å få betaling fra BA debitor - var å begjære arrest i selskapets midler. Og videre måtte man argumentere for at dersom BA selskapet i forkant fikk varsel på en eller annen måte ville man måtte risikere at "fuglen var fløyet" når man først fikk saken inn for retten. I denne saken ble begjæring om arrest ble sendt Kristiansand tingrett. I kjennelsen fra Kristiansand tingrett fremgikk det at til sikring av sitt påståtte krav tillates kreditor å ta arrest i selskapets bankkonti. Dette uten at debitor først blir varslet. Begrunnelsen var bl.a. at retten finner ansvarsforholdet for selskapet fremstår som uklare. Så dersom du er i tvil om hvilken selskapsform du skal velge - og du ønsker en trygg, rask og billig løsning, så velg BA som selskapsform! Vi etablerer BA selskapet for deg for kun kr ,- + mva. Du trenger ingen egenkapital, og sammenlignet med AS selskaper som koster kr ,- i aksjekapital + kr ,- til Foretaksregisteret + kr ,- til revisor, så er klart BA selskapet et interessant alternativ! Dersom du derimot er kreditor til et BA selskap - ta kontakt med advokat Roy Nordli i Norproff Advokatfirma AS, eller kontakt nærmeste forretningsadvokat Av Advokat/Bachelor of Management, Roy Nordli 10

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Regnskap for tannleger

Regnskap for tannleger Anton Gomnæs: Regnskap for tannleger Regnskap og økonomi for tannleger er et tema det har vært stor oppmerksomhet rundt den senere tid, ikke minst fordi det har blitt avdekket at flere tannleger har unndratt

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

SKATTLEGGING AV POKER

SKATTLEGGING AV POKER HÅNDBOK OM SKATTLEGGING AV POKER I NORGE 1 Styret i NORSK Fra venstre: Pål Skønberg Løvik, Mads Åmot (nestleder), Sigurd Eskeland (leder), Kjetil Flåten og Andreas Torbergsen. POKERFORBUND 2 Bilde med

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Innhold. Musikkforlag og forlagskontrakter. Fordeling og økonomi 12 Hvordan fordeler man rettigheter mellom låtskriver og tekstforfatter?

Innhold. Musikkforlag og forlagskontrakter. Fordeling og økonomi 12 Hvordan fordeler man rettigheter mellom låtskriver og tekstforfatter? av Anders Odden 1 2 Artist, skribent og festivalgründer Anders Odden har på oppdrag fra MIC Norsk musikkinformasjon utarbeidet oppslagsverket Artisthjelpen. I denne finner du intet mindre enn alt du trenger

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN

EIENDOMSMEGLING. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore Bråthen. Antall ord: 13246. JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN S i d e 1 EIENDOMSMEGLING Grensen mellom en advokats engasjement som omfattes av eiendomsmeglingsloven og vanlig partsrepresentasjon ved kjøp og salg av fast eiendom. Kandidatnummer: 172901 Veileder: Tore

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer