USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN!"

Transkript

1 USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! Det heter som kjent kjøp "trygt, kjapt og billig" når Kiwi markedsfører sitt konsept. Undertegnede vil hevder at kriteriene "trygt, kjapt og billig" passer like godt for de som ønsker å etablere et nytt selskap - og da vil man naturligvis velge selskapsformen BA! Imidlertid er det flere vurderinger man må gjøre - før man kommer så langt. Vi vil her gi en oversikt over noen problemstillinger som du må ta hensyn til i denne vurderingen. De som skal etablere et nytt selskap - må naturligvis registrere selskapet i Brønnøysundregistrene. Når man har mottatt skjema for registrering kan man faktisk velge følgende selskapsformer: 1. Enkeltpersonforetak 2. Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar 3. Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) 4. Partrederi 5. Kommandittselskap (KS) 6. Aksjeselskap AS 7. Allmennaksjeselskap (ASA) 8. Boligbyggelag 9. Borettslag 10. Gjensidig forsikringsselskap 11. Sparebank 12. Statsforetak 13. Interkommunalt selskap 14. Kommunalt foretak/interkommunalt foretak 15. Utenlandsk enhet 16. Europeisk økonomisk foretaksgruppe (EØFG) 17. Annet selskap med begrenset ansvar (BA) 18. Stiftelse 19. Forening/lag/innretning 20. Eierseksjon/sameie 21. Tirngrettslig sameie 22. Bo 23. Verdipapirfond 24. Offentlig sektor 25. Annet, for eksempel. Pensjonskasser, sokn/kirkelig fellesråd) Når man så står i en etableringsfase - hvilken selskapsform bør man så velge? Når man ser nærmere på den rådgivning som står på trykk fra fagfolk i denne sammenheng, eller man deltar på seminarer, er ofte spørsmålet " hvilken selskapsform bør man velge? " 1

2 Og de svar som man hører er dessverre ofte bare "svada" - i beste fall er bare enkelt kriteriet vurdert som grunnlag for beslutningen. I realiteten er valg av selskapsform en svært kompleks problemstilling - og det finnes ikke nødvendigvis noe fasit svar på dette. Hensyn man må tenke på er kostnader ved opprettelse, hvilke forpliktelser lovverket setter, hvilke begrensninger lovverket setter, skatte spørsmål, avgifter til staten, ansvars begrensinger, låne muligheter, skjema veldet, situasjon ved konkurs, avvikling, strafferettslige spørsmål ved brudd på de lover som regulerer de enkelte selskapsformer etc. etc. Dette for å nevne noen momenter som bør vurderes. Men listen er på ingen måte uttømmende. Ovennevnte viser at valg av selskapsform stiller mange komplekse problemstillinger. Hver selskapsform har sin egen-art i tillegg til fellestrekk. Men hva skal man velge? I denne sammenheng skal vil belyse nærmere selskapsformen nr. 17 over - BA selskaper - selskaper med begrenset ansvar. Dersom du føler at det offentlige bruker altfor mye ressurser på å skulle forfølge og straffe alle de som bryter aller mulige regler - spesielt dersom ligningskontoret er involvert - og samtidig ønsker en rask opprettelse (og ta med nedleggelse) og rimelig å både opprette, drifte og nedlegge, ja da er valget enkelt! Du bør vurdere å velge selskapsformen BA! Eller "trygt, kjapt og billig" varianten - som undertegnede har døpt denne selskapsformen. Jeg skal forsøke å redegjøre for noen av de problemstillinger man må ta stilling til vedrørende valg av BA som selskapsform. Og for alle som ikke er jurister, så håper vi at denne gjennomgangen vil være relativt tidsbesparende å lese! Når selskapet opprettes, må man opplyse om formålet. Dette vil kunne være noe slikt som: "Å fremme medlemmenes yrkesmessige interesser gjennom kjøp og salg av aksjer og andeler i andre selskaper og virksomheter" Når selskaper driver eller ikke driver virksomhet, og vil begrenser sitt ansvar, fremgår det av aksjeloven 1-1 nr. 3 at loven ikke gjelder for selskaper som har til formål å fremme medlemmenes forbruksmessige eller yrkesmessige interesse. Med forbruksmessige og yrkesmessige interesser kan menes så mangt - og vil normalt muligens innebære liten økonomisk aktivitet. Men det trenger ikke gjøre det. Grensen er uansett uklar, og hvor grensen her går vil nok i mange sammenhenger måtte være grunnlag for skjønn. Der er jo som "musikk" å snakke om skjønn - spesielt i forhold til ligningskontorene og ligningsforvaltningen - det er vel deres sterke sider! Imidlertid er det heller ikke like lett for påtalemyndigheten å påtale, samt dokumentere, at regler basert på skjønn er overtrådt - og uansett er det vanskelig å oppfylle samtlige vilkår for at disposisjoner skal være straffbart. Det var imidlertid bare en liten digresjon - basert på egne erfaringer med å jobbe med store og kompliserte konkursboer. Hvor uklare og vanskelige 2

3 regler er sterkt medvirkende til at selv de mest "skarpskodde" politi advokatene i kombinasjon med mangel på ressurser, ofte må "kaste inn håndkledet". Så langt kan man konstatere at BA selskaper har et begrenset ansvar, og slipper å forholde seg til en komplisert og vanskelig lov som aksjeloven er! Aksjeloven skal være redskapet for å kontrollere næringslivsledere og eiere - men er så vanskelig at man må være utdannet jurist med selskapsrett for å ha muligheter til å forstå loven! Den er så vanskelig at de store advokatfirmaene har advokater som spesialiserer seg på ett eller få kapitler i loven. Og det sier ikke lite om kompleksiteten! Som næringslivsleder, og grynder, kan det være svært fordelaktig å slippe å forholde seg til aksjeloven. Med mindre man har veldig god tid til faglige studier og god råd å betale regnskapskontorer, advokater og revisorer - for muligens å slippe en lang kamp med ligningskontoret og offentlige myndigheter som jo er satt til å påse at du følger lover og forskrifter. Så hvorfor gjøre ting så vanskelig når man kan gjøre det enkelt? Dersom selskapet ikke driver med økonomisk virksomhet (virksomhet som er egnet til å gi overskudd), faller de også utenfor selskapslovens bestemmelser, som forutsetter at et selskap er en virksomhet som driver økonomisk virksomhet, jf. selskapsloven 1-2 jf Dersom man driver et selskap med begrenset ansvar, og selskapet har økonomisk risiko samtidig som ingen har et ubegrenset, personlig ansvar for virksomhetens samlede forpliktelser, faller det også utenfor selskapslovens bestemmelser. Dermed har BA selskapet ditt også styrt unna enda en rimelig "tung" lov - som regulerer, stiller krav, er kostnads drivende, og øker risikoen betraktelig for at du faktisk bryter en lovbestemmelse i selskapsloven, som igjen øker risikoen betraktelig for at det offentlige straffer deg - med enten bøter eller fengsel eller "pønale" straffer som 60% tilleggsskatt og morarenter - og rentetillegg på 9%. Er ikke alltid godt å si hva som er verst! Så da er du ett skritt videre. Med tanke på å unngå det personlige ansvaret, anbefaler mange rådgivere å bruke AS som selskapsform. Alternativet her jo et BA. Forskjellen er at mens et AS krever kr ,- i egenkapital (et høyt beløp for folk flest å binde opp), så krever ikke BA mer enn kr. 1,- i kapital. Er du 5 stiftere, så er det nok med kr. 5,- i ansvarskapital. Og passer du på å eie innskuddskapitalen privat - så er jo også evt. tap fradragsberettiget slik at du får igjen 28 % av investeringen over skatteseddelen. Den likviditetsmessige belastningen er således svært gunstig for deg som velger BA. Og muligheten for tap er sterkt begrenset. Har du ikke kapitalen - så kan Kapital sende deg et 1 krones frimerke i posten. Da har du i hvert fall egenkapitalen i orden! 3

4 Så lurer du kanskje på hvilken lov dette står i? Det ikke står i noen lov. Opprettelsen av BA selskaper er ikke lovregulert i Norge - og det er høyst uklart hvorvidt personlige medlemmer kan stilles til ansvar i slike selskaper. Majoriteten av næringsvirksomhet skjer i Norge gjennom AS, ANS eller personlige næringsdrivende. Selskap opprettet som et BA er ingen av delene. Men dersom man opptrer grovt uaktsomt - så kan naturligvis også styremedlemmer i BA, på lik linje med styremedlemmer i andre selskaper, risikere å bli personlig ansvarlig på rent Culpa ansvar. Imidlertid er terskelen her høy, og prosess risikoen for saksøker stor. Dersom selskaper i Norge bryter loven, risikerer selskapet å bli ilagt foretaksstraff jf. straffeloven 48. Men dersom selskapet ikke har midler, ja så kjenner man til uttrykket "der det intet er å hente har selv keiseren tapt sin rett.". Undertegnede kjenner ikke til at noen BA selskaper har vært ilagt foretaks straff i Norge. Når så selskapet er registrert i Brønnøysundregistrene, må man finne ut hvilke regnskapsregler som gjelder for BA firmaet ditt. Vedrørende regnskapsplikten er det regulert i regnskapsloven 1-2 hvem som er regnskapspliktige. Oppregningen i ledd er uttømmende, og selskapsformen BA er ikke nevnt her. Imidlertid fremgår det av regnskapsloven ledd at enhver som har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven, er regnskapspliktig etter kapittel 2 for den virksomhet som drives. Dersom et selskap driver for eksempel med kjøp og salg av aksjer, kjøp og salg av brukte biler, så er dette såkalt ikke merverdiavgiftspliktig virksomhet. Dermed styrer du greit unna Fylkesskattesjefen sine underordnede - og trenger ikke tenke på moms oppgaver heller. Spørsmålet er da om selskapet har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven. Dersom de har det, vil de også ha regnskapsplikt. I regnskapsloven ledd er det i note vist til ligningsloven 4-4. Så da er vel regnskapsplikten avklart? Av ligningsloven 4-4 står bl.a. at "skatteyter som driver virksomhet eller utleie av fast eiendom skal som vedlegg til selvangivelsen levere næringsoppgave" - sitat slutt. Spørsmålet du da må ta stilling til er om ditt nye firma driver med virksomhet eller ikke. Hva som menes med virksomhet er ikke definert i skatteloven - hvor det heter i 5-1 at det er skatteplikt for "enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet. Ut fra ordlyd og foreliggende praksis kan virksomhet forstås som aktivitet med økonomisk karakter. Imidlertid kan man stille visse betingelser for at noe skal være virksomhet. Viktigst er at det på gå ut på å skape verdier i motsetning til for eksempel å forbruke dem. Den sentrale dom om begrepet økonomisk karakter er Rt s

5 Hr. uttalte i denne dommen at "det sentrale i virksomhetsbegrepet er at virksomheten objektivt sett må være egnet til å gi overskudd, om ikke det år ligningen gjelder, så iallfall på noe lengre sikt" Hvorvidt din virksomhet objektivt sett er egnet til å gi overskudd eller ikke - er ikke alltid enkelt å gi svar på. Vi er kjent med fra ligningspraksis at dersom virksomheten hvert år går med underskudd - er det lettere å få ligningskontoret med på å godta at du ikke driver økonomisk virksomhet. Men går det med overskudd - kan vurderingene bli annerledes! Imidlertid - på det tidspunkt du starter ditt BA selskap - så finnes ingen tall som viser verken overskudd eller underskudd. Du må vel da stå ganske fritt i din vurdering - jf.. formuleringen "egnet til? Ut fra formålsbestemmelsen i selskapet - så er jo ikke økonomisk overskudd noe motiv for din del, og da må nesten styret selv ta stilling til om virksomheten er egnet til å gi overskudd objektivt sett. Det er imidlertid mange forhold som kan medføre at en virksomhet ikke vil kunne gå med overskudd - uten av vi skal gå inn på dette nå. Dersom du mener at din virksomhet ikke er egnet til å gi overskudd, er det således ikke virksomhet jf. ligningsloven ledd. Oppsummert kan man da si at siden ditt BA selskap ikke er regnskapspliktig jf. regnskapsloven ledd, og ikke har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven 4-4 pga. du mener virksomheten ikke er egnet til å gå med overskudd, så foreligger heller ikke grunnlag for å pålegge regnskapsplikt for firmaet ditt! Riktig nok må selskapet ditt levere selvangivelse dersom det ha hatt formue eller inntekt som det er skattepliktig for jf. ligningsloven 4-2 nr. 1 a, men et slikt regnskap kan de fleste klare på egenhånd. Dersom du i stedet skal følge regnskapslovens bestemmelser, og især nye krav til dokumentasjon i regnskapsloven kap 2 - så må det påregnes at du har behov for både regnskapsførere og revisorer får å unngå å bryte loven. Min erfaring er imidlertid at de aller fleste selskaper bryter regnskapsloven på et eller annet punkt, noe som bl.a. skyldes at det sitter for mange "kloke" byråkrater i Oslo som er så kreative at de nærmest er grensesprengende når det gjelder nye pålegg og kompliserte regler og forskrifter! Uansett, ditt firma trenger jo ikke regnskapsplikt etter regnskapsloven - noe som isolert sett sparer deg for ti tusener av kroner i året. Når det gjelder ligning av selskaper er også dette regulert i ligningsloven. Dette reguleres i ligningsloven 4-9. Bestemmelsen viser til skatteloven til I skatteloven til er skattlegging av deltakere i ansvarlige selskaper, kommandittselskap m.v. regulert. Selskapsformen BA er imidlertid ikke nevnt her - så selskapsformen trenger således ikke levere noe selskapsoppgave etter denne bestemmelse heller. 5

6 Dersom ligningskontoret i ettertid ønsker en nærmere gjennomgang og vurdering av om ditt selskap som har som formål å "fremme medlemmenes yrkesmessige interesser" faktisk driver virksomhet - er dette noe det offentlige har god kapasitet og ressurser til å vurdere. Men hvorvidt det er grunnlag for en slik vurdering er høyst usikker. Det skal vi komme tilbake til. Imidlertid er det også et spørsmål om selskapet ditt nå må ha revisor eller ikke. Revisor plikten fremgår av revisor loven 2-1 som sier at regnskapspliktige etter regnskapsloven ledd har revisor plikt. Jamfør ovennevnte, så er ikke BA nevnt her, og slipper således revisor også. Penger spart er penger tjent. Og her er BA selskaper suveren i forhold til et AS! Men dersom BA selskapet ditt har til "formål å drive næringsvirksomhet" - så er du pliktig til å registrere selskapet i foretaksregisteret jf. foretaksregisterloven 4-1. Men mens aksjeselskaper skal være registrert før virksomheten begynner, er det tilstrekkelig at BA selskapet ditt registreres senest 6.måneder etter at stiftelsesdokumentet er undertegnet. jf. foretaksregisterloven 4-1. Og hva blir konsekvensene dersom du nedlegger BA selskapet ditt før det er gått 6 måneder? Jo da trenger du ikke registrere det. Hvordan du legger ned selskapet kommer vi tilbake til. Uansett hvorvidt BA selskapet ditt er regnskapspliktig eller ikke, så er det allikevel fordelaktig å velge BA som selskapsform dersom du ikke liker at alle andre "snoker" i regnskapene dine - for å finne ut hvor mye penger selskapet tjener! I høst var det over 1 million oppslag i skattelistene første døgn etter at skattelistene var offentliggjort - så at Ola Normann fremdeles er utrolig opptatt av hva naboen tjener er hevet over enhver tvil. Hvem som er pliktig til å sende inn regnskaper til Brønnøysundregistrene er regulert i regnskapsloven ledd hvor det heter at "regnskapspliktige" jf. regnskapsloven 1-2, skal sende inn årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning. Hvilke selskaper som er regnskapspliktige fremgår som tidligere nevnt av og i den oppramsingen er ikke BA selskaper nevnt. BA selskapet ditt slipper for det første arbeid med å sende inn årsregnskap etc. til Brønnøysund - men det beste av alt; naboen din får ikke engang greie på alle pengene du har tjent i selskapet! Og så lenge ikke SV og AP har oppfattet dette - så vil disse regnskapene sannsynligvis forbli en sak mellom deg og ligningskontoret i all fremtid - utenfor naboens sfære! Kanskje det viktigste argumentet for at du bør velge BA som selskapsform? Når det gjelder offentlighetgjøring så er det nok det offentlige som i dag har opprettet de fleste BA selskaper med kommuner som eiere etc. Disse selskapene kan være typisk samarbeids selskaper innen næringsutvikling, kulturformål etc. Og tror du disse er interessert i noen offentliggjøring av sine regnskaper? Jeg tror debatten om offentliggjørelse av BA regnskaper fort vil bli "lagt død" - selv med en ny regjering. 6

7 Så langt er jo alt bare velstand! Kanskje begynner selskapet også etter hvert å engasjere seg i så mye at det går galt av sted? Det kan være fordi man har hatt store kostnader til honorarer til seg selv eller høye leie kostnader etc. Ikke vet jeg - men det er mange årsaker til at selskaper går med underskudd.! Der kan enkelte næringsdrivende overgå kreativiteten til det offentlige i sitt engasjement til å finne på nye gebyrer og avgifter i AS Norge. Og ser man på ledelsen i Finance Creditt, så er det klart at "smøreturene" til bank ansatte ikke kan ha vært noen liten kostnad - hvorvidt alt var fradragsberettiget skattemessig eller ikke er uten betydning all den tid selskapet ble slått konkurs. Og selskapet opphører da å eksistere. Så mens tallene blir røde, og kreditor listen vokser, så tenker du kanskje at det hadde vært greit å avvikle virksomheten din. Sure kreditorer er jo som kjent både ubehagelig - og det tar fort mye tid. Kort sagt noe dritt! Da blir problemstillingen hvordan du skal gå frem for å slette ditt DA i Brønnøysundregistrene. Er det slik som med AS at man må møte i tingretten og begjære selskapet konkurs? Eller at man unngår konkurs og i stedet krever avviklingsstyre? Og i værste fall få en ubehagelig bobestyrer på nakken som kan gjøre livet litt for ubehagelig? Dersom ikke transaksjonene du har gjort er helt lovlige - kan jo disse omstøtes, du kan gjøres personlig ansvarlig iht. aksjeloven og det skal opprettes kreditor utvalg etc etc. Slapp av - du har jo et DA. Da er ting enkelt og billigt! Det kreves at du sender en slettemelding til Brønnøysund - med styreformannens signatur. Jo tenker du - så enkelt kan det vel ikke være? Jo så enkelt og kjapt går det når du har BA - det er ingen lov som regulerer selskapsformen så her er det fritt frem. Hva med kreditorene spør du? Da er det slik at når man befinner seg på et område som ikke er lovregulert - så kan ikke Brønnøysundregistrene gjøre annet enn å slette selskapet ditt. De skal ikke gi beskjed til noen kreditorer. For kreditorene, som heller ikke kan kreve innsyn i bankkontoer etc. blir det umulig å finne ut av hvor midlene i selskapet har tatt veien. Selvfølgelig er det litt kjedelig for kreditorene - men business er business sier du! Og er man med på leken så får man. Og er selskapet slettet så er det også opphørt. Og det blir jo ikke lett å stevne et BA for retten - etter at det er slettet. Og om noen gjør det - så tenker du at det ikke er så farlig - selskapet har jo ikke midler til å betale noe uansett, og dessuten er ansvaret begrenset til innskuddskapitalen - og den var jo bare kr. 1,-. Og dessuten er det jo en betydelig prosess risiko dersom man bringer et krav inn for retten selv om selskapet ikke har besluttet seg oppløst enda. Det kan du gjøre uansett omtrent den dagen du måtte få et krav mot selskapet. Så det å komme seg unna kreditorene med et BA vil ikke være så vanskelig har du konkludert med. 7

8 Og dersom du ønsket å sikre verdiene i BA selskapet ditt - så har man jo mange muligheter til det også! Du kan for eksempel opprette et nytt BA selskap på ektefelle/samboer - med kr. 1,- i ansvarskapital, og overføre alle aktiva til dette selskapet. Da har du ikke bruk for det opprinnelige BA selskapet - og kan følgelig oppløse dette. Dersom BA selskapet ditt nedlegger sin virksomhet innen i året det er opprettet, og fortsetter virksomheten fra i et nytt firma, vil det være svært vanskelig for kreditorer og ligningsmyndigheter å finne ut hva slags omsetning og aktivitet som er skjedd i selskapet som ble avviklet En kontroll fra ligningsmyndighetene i ettertid vil bli svært vanskelig å gjennomføre - om enn umulig. Selskapet eksisterer jo ikke lenger! Og dessuten drev BA selskapet ditt ikke med "økonomisk virksomhet" hevder selvfølgelig du - og da skal du jo heller ikke ha noen regnskapsplikt i selskapet. Uansett så er jo ansvaret i BA selskapet begrenset ansvar. Imidlertid kan man risikere strafferettslig forfølgning. Iht. straffeloven 48 kan foretaket ditt straffes med bøter dersom et straffebud er overtrådt på vegne av noen som har handlet på vegne av selskapet. Med foretak her menes selskap, forening eller annen sammenslutning, enkeltperson foretak, stiftelse, bo eller offentlig virksomhet jf. straffeloven 48 a 2.ledd. Men så lenge BA selskapet ditt er oppløst, så må el selv påtalemyndigheten komme til kort med å straffe forfølge selskapet. Og det er kanskje like bra - så kan politiet prioritere de store selskapene som bl.a. Finance Creditt og revisorer hvor det er større penger å hente. Men situasjonen kan jo også være at BA selskapet faktisk gikk med overskudd i Hva da med overskuddet? Det fremgår av skatteloven ledd at som skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet samt pensjon, føderåd og livrente. Den driften du har hatt i ditt DA faller muligens inn under "fordel vunnet ved virksomhet" jf. skatteloven Utg. punktet må da være at du kanskje skal betale skatt i selskapet. For BA selskapet er jo eg eget skattesubjekt. Imidlertid er ikke ethvert selskap som er registrert som BA skattepliktig som eget skattesubjekt. Så enkelt er det heller ikke! Skatteplikt for selskapsformen BA er regulert i skatteloven ledd bokstav e, hvor det heter at "selskap eller sammenslutning som noen eier formuesandeler i eller mottar inntektsandeler fra, når ansvaret for selskapets eller sammenslutningens forpliktelse er begrenset til selskapets eller sammenslutningens kapital." Det fremgår av selskapsformen klart at sammenslutningens forpliktelse er begrenset til selskapets eller sammenslutningens kapital. Dette vilkåret er således oppfylt i ditt BA. 8

9 Imidlertid er det et tilleggsvilkår for skatteplikt at selskapet må være et selskap som noen eier formuesandeler i eller mottar inntektsandeler fra jf. skatteloven ledd bokstav e. Av Brønnøysundregistrene fremgår at aksjekapitalen er kr. 0,-. Ansvarskapitalen er kr. 1,-, mens aksjekapitalen er kr. 0,-. Det kan således hevdes at stifterne ikke eier noen formuesandel i noe all den tid aksjekapitalen er kr. 0,-. Og dersom man ikke tar ut noen inntekt fra selskapet skulle det bety at selskapet heller ikke har skatteplikt! Dersom selskapet ikke har regnskapsplikt så blir det vel uansett vanskelig å vite hva overskuddet er? Og dersom noen i ettertid skulle mene at du opprettet et DA for å fri det fra alle forpliktelser og offentlige myndigheter - så må du jo si som sant er; du er vel ingen jurist - du har bare etablert et selskap med formål å ivareta eiernes yrkesmessige interesser du. Og BA selskaper er jo fullt ut lovlig det. Hvordan skal du uansett kunne sette deg inn i hvilke regler som gjelder for BA selskapet ditt når det ikke finnes noen lovregulering eller annen litteratur på området? Dersom du skulle være i tvil om hvilke fordeler og ulemper, og forpliktelser og muligheter, det er med å velge BA som selskapsform - så kan du jo bare ta kontakt med rådgiveren din for en grundig orientering. Og for å være helt på den sikre siden - så kan du jo ta kontakt med ligningsfunksjonæren på ligningskontoret og spør vedkommende om de samme spørsmålene! Så får man bare håpe at LigningsABC også denne gang er så fortreffelig klar at du får besvart alle dine spørsmål fra ligningsfunksjonæren! For dersom ikke det offentlige kan avklare de skatterettslige spørsmål - så vil det måtte bety at vi har et uklart regelverk på dette området! Men det er nok ikke tilfelle! Du kan legge til grunn at det er forskrift som regulerer forskrift som igjen regulerer forskrift som igjen endrer forskrift som opphever forskrift som igjen regulerer forskrift på dette området som på alle andre områder innen skatte- og selskapsretten! Og når du har studert dette i sammenheng med forklaringene fra ditt ligningskontor - så har du nok forstått alt og har kontroll på hva loven sier. Konklusjonen vi håper du er kommet til er således at om du velger BA som selskapsform er dette både trygt, kjapt og billig! Ved at myndighetene har konstruert selskapsformen BA, samtidig som driftsformen ikke er lovregulert, og skatteplikten kan anses svært uklar med den følge at det muligens heller ikke en nødvendig med regnskaper eller selvangivelser, så vil det være svært vanskelig for en kreditor å forfølge et slikt selskap med økonomiske krav. Men ingen kan skylde på deg som eier BA selskapet - du har bare prøvd så godt du har kunne å følge loven! Og dessuten; hvor ofte er det ikke i dag at selskaper går dundrende konkurs med den følge at kreditorene påføres betydelige krav! Vi har enda bl.a. Finance Creditt konkursen friskt i minne! Så hvorfor skulle noen offentlige myndigheter bry seg noe mer når ditt BA blir nedlagt? De har vel nok med å vurdere hvorvidt revisorloven er brutt! Og om styremedlemmene har pådratt seg personlig erstatningsansvar jf. aksjeloven! ********** 9

10 Ved at BA selskaper følger ovennevnte regler blir således konsekvensen at dersom BA selskapet ditt sender inn slettemelding innen så vil det sannsynligvis ikke finnes et papir på driften av dette selskapet! For kreditorene betyr det at de nærmest er helt rettsløse! Så lenge det ikke positivt er påvist noen regnskapsplikt for selskapet i norsk rett - må man gå ut fra at det heller ikke finnes regnskaper etc. på selskapet. Så heller ikke det offentlige har hjemmel for å gripe inn i saken! Og for de som prøver å forfølge selskapet med krav om erstatning og straff etc. så er jo ansvaret begrenset i likhet med ansvaret for aksjonærene i et AS. Dette er en situasjon som neppe kan være svært gjennomtenkt fra skattemyndighetenes side - men det åpner uansett for muligheter til å operere med næringsvirksomhet som er vanskelig å kontrollere - samtidig som ansvaret er begrenset til innskuddskapitalen og selskapene kan avvikles uten innblanding fra noen offentlig myndighet. Slike muligheter kan skape en "klondyke" stemning blant enkelte aktører i næringslivet som ønsker å begrense ansvaret - samtidig som kan enkelt kan starte og legge ned virksomheten uten at verken offentlige myndigheter eller kreditorer blir involvert. Begrensing av ansvaret som følger BA modellen kan også gi grunn til å frykte for at tvangsfullbyrdelse av kravet ellers enten vill bli forspilt eller vanskeliggjort. Dersom BA selskapet først skulle fått innkalling til muntlige forhandlinger av retten ifm. pengekrav, eller bli innklaget for forliksrådet, vil de få god mulighet til å både avvikle selskapet samt overføre verdier til andre tilsvarende BA selskaper lenge før muntlige forhandlinger eller forliksrådet behandler saken. Norproff Advokatfirma AS ble en gang engasjert av en kreditor til et BA slikt selskap. Ut fra den rettslige situasjonen til BA selskaper, var vår vurdering at eneste mulighet til å få betaling fra BA debitor - var å begjære arrest i selskapets midler. Og videre måtte man argumentere for at dersom BA selskapet i forkant fikk varsel på en eller annen måte ville man måtte risikere at "fuglen var fløyet" når man først fikk saken inn for retten. I denne saken ble begjæring om arrest ble sendt Kristiansand tingrett. I kjennelsen fra Kristiansand tingrett fremgikk det at til sikring av sitt påståtte krav tillates kreditor å ta arrest i selskapets bankkonti. Dette uten at debitor først blir varslet. Begrunnelsen var bl.a. at retten finner ansvarsforholdet for selskapet fremstår som uklare. Så dersom du er i tvil om hvilken selskapsform du skal velge - og du ønsker en trygg, rask og billig løsning, så velg BA som selskapsform! Vi etablerer BA selskapet for deg for kun kr ,- + mva. Du trenger ingen egenkapital, og sammenlignet med AS selskaper som koster kr ,- i aksjekapital + kr ,- til Foretaksregisteret + kr ,- til revisor, så er klart BA selskapet et interessant alternativ! Dersom du derimot er kreditor til et BA selskap - ta kontakt med advokat Roy Nordli i Norproff Advokatfirma AS, eller kontakt nærmeste forretningsadvokat Av Advokat/Bachelor of Management, Roy Nordli 10

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR!

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! Har ditt firma i løpet av de siste årene måttet bruke advokat for å bistå deg i skatte- eller avgiftssaker? Da har du sikkert betalt dine advokat

Detaljer

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET 23 46 01 11 servicekontoret@nae.oslo.kommune.no AGENDA Om Servicekontoret Etablering generelt Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ans/Da AS Registrering i Brønnøysundreg

Detaljer

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer.

Vær klar over at du kan trenge spesiell tillatelse for å drive virksomhet i enkelte bransjer. Selskapsguiden 2015 Alle gründere i Norge har som regel én ting til felles, sin egen bedrift. Det å kunne skape noe fra grunnen av er virkelig noe unikt og man har mange muligheter til og oppnå suksess.

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Kurs i selskapsformer. Advokat Marius Øvrebø-Engemoen Adv.flm. Christian Wadahl Uhlen

Kurs i selskapsformer. Advokat Marius Øvrebø-Engemoen Adv.flm. Christian Wadahl Uhlen Kurs i selskapsformer Advokat Marius Øvrebø-Engemoen Adv.flm. Christian Wadahl Uhlen 1 1. Innledning / utfordringer 2 Hvorfor er selskapsformer viktig? 3 Den videre fremstilling Valg av selskapsform Konsekvenser

Detaljer

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014

«Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 «Grunneiersamordning» Utmarksseminar 15. mars 2014 jeg; NLH 1977 Skogbrukskandidat (ikke jurist eller regnskapsfører) Fra Stjørdal Har arbeidet i 3 kommuner og FMNT Off. forvaltning i 25 år Skogsveier

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

3.2.4 Aksjeselskap Reglene i domstolloven innebærer at advokatvirksomhet kan drives i aksjeselskaps form.

3.2.4 Aksjeselskap Reglene i domstolloven innebærer at advokatvirksomhet kan drives i aksjeselskaps form. 3.2.3 Ansvarlig selskap ANS eller DA Svært mange advokatfirmaer er organisert som ansvarlige selskaper. Ansvarlige selskaper er regulert i selskapsloven. Loven regulerer de sentrale forhold i et slikt

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål.

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 2//12. Avgitt 14.02.2012 Fusjon av aksjefond (skatteloven 11-2) Saken gjelder fusjon av to aksjefond, som ifølge innsender har samme selskaps- og ansvarsform.

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Charlotte Heberg Trondal KONTROLL AV MÅLERE NÅR KUNDEN MOTSETTER SEG SLIK KONTROLL

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Charlotte Heberg Trondal KONTROLL AV MÅLERE NÅR KUNDEN MOTSETTER SEG SLIK KONTROLL NOTAT Til Fra Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Charlotte Heberg Trondal Dato 18. januar 2006 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen KONTROLL AV

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2. KOSTNADSBEGRENSEDE TILTAK

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjonærene i Aktiv Kapital ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA således:

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

Sensorveiledning. Eksamen advokatkurset vårsemesteret 2015

Sensorveiledning. Eksamen advokatkurset vårsemesteret 2015 1 Sensorveiledning Eksamen advokatkurset vårsemesteret 2015 1. Generelt om oppgaven: Oppgaven består av fire deloppgaver. Deloppgave nr. 1 gjelder utforming av anke til Borgarting lagmannsrett i barnevernssak.

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer

Registrering i Brønnøysund

Registrering i Brønnøysund 1 Registrering i Brønnøysund Alle selvst. næringsdrivende skal registreres i Enhetsregisteret Kan gjøres elektronisk Gebyrfritt Organisasjonsnummer innen ca en uke 2 Andre register Foretaksregisteret Kun

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie, dommer Normann og kst.

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie, dommer Normann og kst. NORGES HØYESTERETT Den 24. mars 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie, dommer Normann og kst. dommer Kaasen i HR-2017-638-U, (sak nr. 2017/173), straffesak, anke over dom:

Detaljer

Ole Gjems-Onstad. Valg av selskapsform. - En innforing i norsk selskapsrett. Ad Notam Gyldendal

Ole Gjems-Onstad. Valg av selskapsform. - En innforing i norsk selskapsrett. Ad Notam Gyldendal Ole Gjems-Onstad Valg av selskapsform - En innforing i norsk selskapsrett Ad Notam Gyldendal Innhold Forkortelser lover 13 Andre forkortelser 15 Juridiske o 1 uttrykk 15 / Valg av organisasjonsform 17

Detaljer

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler.

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler. HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Godt betalte oppdrag! Viktig at dere kjenner lovens regler. Virkeområde m.m. Håndverkertjenesteloven regulerer avtaler

Detaljer

Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato Esther Lindalen R. Garder Oslo, 2. september 2015

Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato Esther Lindalen R. Garder Oslo, 2. september 2015 Skanska Norge AS v/trygve Schiøll Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post til: trygve.schioll@skanska.no

Detaljer

Skatt og mva ved sosiosponsing

Skatt og mva ved sosiosponsing Skatt og mva ved sosiosponsing Advokat Morten Sandli m.sandli@selmer.no tlf 976 55 894 Advokatfirmaet Selmer DA 1 Debatten i media Er sosiosponsing skattemessig fradragsberettiget? 2 Jussens bakteppe skatt

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS

SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS SELSKAPSAVTALE FOR MARIENLYST UTVIKLING IS Inngått [ ]. 2012 L_3097127_V1 13.06.12 105267- 2/5 Mellom Marienlyst Utvikling AS (org. nr. 997 410 637, som hovedmann ("Hovedmannen"), og Drammen kommune og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Åslyveien 21, NO-3170 Sem Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 33 35 05 00 Fax: +47 33 35 05 01 www.ey.no Medlemmer

Detaljer

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring

Konkursrådet. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring Konkursrådet Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger utbetalt til avtalt tid kan det være nødvendig å begjære arbeidsgiver

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

DOK listerregnskap.no

DOK listerregnskap.no DOK-2015-35 listerregnskap.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-08-21 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-35 STIKKORD: listerregnskap.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelsestilsynet konferanse om boligstiftelser 25. november 2014 Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

ORIENTERING 5/12. Skogsbilveger og endring av organisasjonsform

ORIENTERING 5/12. Skogsbilveger og endring av organisasjonsform DSK/ R1205-08-133 Oslo, 2012-02-20 Stikkord: ORIENTERING 5/12 Til: Skogeierandelslagene Fylkesmennene, Landbruksavdelingen Tema: Skogsbilveger og endring av organisasjonsform Dette orienteringsskrivet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelseskonferansen 2015 21. og 22 april 2015 Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar

Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar Advokat Pål S. Jensen pal.jensen@steenstrup.no telefon 33 01 77 70 5. februar 2009 Det erstatningsrettslige styreansvaret Avgrensning mot straffansvar

Detaljer

REGJERINGSADVOKATEN. Deres ref Vår ref Dato 2007-0769 CL/cl 15.06.2009 KRAV FRA HENRY ØSTHASSEL MOT STATEN V/FINANSDEPARTEMENTET

REGJERINGSADVOKATEN. Deres ref Vår ref Dato 2007-0769 CL/cl 15.06.2009 KRAV FRA HENRY ØSTHASSEL MOT STATEN V/FINANSDEPARTEMENTET Advokat Anders Flatabø Postboks 2469 Solli N-0202 Oslo Deres ref Vår ref Dato 2007-0769 CL/cl 15.06.2009 KRAV FRA HENRY ØSTHASSEL MOT STATEN V/FINANSDEPARTEMENTET 1 INNLEDNING Det vises til deres brev

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett DEL I: INNLEDNING 1.0 Selskapsretten 1.1 Rettslig plassering 1.2 Selskapsrettens betydning 1.3 Selskapsbegrepet 1.4 Selskapsdeltakerne.

Detaljer

Ulike selskapsformer - ansvar. Losby gods 18.9.2013 - Advokat Pål Espås

Ulike selskapsformer - ansvar. Losby gods 18.9.2013 - Advokat Pål Espås Ulike selskapsformer - ansvar Losby gods 18.9.2013 - Advokat Pål Espås Oversikt over tema Innledningsvis en kort oversikt over grunnregler eller kjennetegn ved de ulike selskapsformer som er mest anvendt.

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING

Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland TVANGSMESSIG STENGING AV ELEKTRISK ANLEGG HOS KUNDE SOM MOTSETTER SEG STENGING NOTAT Til Energibedriftenes landsforening v/snorre Lamark Fra Advokatfirmaet Thommessen v/gunnar Martinsen og Monica Tjelmeland Dato 1. april 2008 Ansvarlig advokat Gunnar Martinsen TVANGSMESSIG STENGING

Detaljer

Skattelovens realisasjonsbegrep

Skattelovens realisasjonsbegrep Skattelovens realisasjonsbegrep Bergen 23.februar 2012 Skatt vest, Atle Halvorsen 1 Tillatelser Skatt vest (Florø) har ansvaret for å gi alle overdragelsestilfeller i fiskerisektoren i Norge riktig og

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. mars 2011 INNBERETNING

Detaljer

STYRETS HANDLINGSROM OG HANDLINGSEVNE

STYRETS HANDLINGSROM OG HANDLINGSEVNE STYRETS HANDLINGSROM OG HANDLINGSEVNE Handleplikt vs. oppbudsplikt 2016 www.dlapiper.com 2016 0 Agenda Styrearbeid når ruskeværet settes inn 1. Juridisk bakteppe 2. Rettspraksis www.dlapiper.com 2016 1

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

Organisering av veilag mm. Loen, 5. november 2015. Jan Olsen

Organisering av veilag mm. Loen, 5. november 2015. Jan Olsen Organisering av veilag mm. Loen, 5. november 2015 Jan Olsen Anbefaling (Skogeierforbundet 2012) «Prinsipielt mener Skogeierforbundet at eier- og ansvarsrollene bør tydeliggjøres gjennom valget av organisasjonsform

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling)

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 71 Lov om endringer i

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. NUF-selskapsformen: Hva/hvordan fordeler/ulemper?

Velkommen til NUF seminar. NUF-selskapsformen: Hva/hvordan fordeler/ulemper? Velkommen til NUF seminar NUF-selskapsformen: Hva/hvordan fordeler/ulemper? NUF = Norskregistrert Utenlandsk Foretak (filial/avdeling) Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA Styret i Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA, org.nr. 988 671 258, ("Selskapet") innkaller aksjonærene til ekstraordinær

Detaljer

PFU-SAK NR. 185/12. Dagens Næringsliv (DN) hadde tirsdag 19. juni 2012 en artikkel med tittelen «Får ansvaret for tap». Ingress:

PFU-SAK NR. 185/12. Dagens Næringsliv (DN) hadde tirsdag 19. juni 2012 en artikkel med tittelen «Får ansvaret for tap». Ingress: PFU-SAK NR. 185/12 KLAGER: Petter Berge ADRESSE: Jervveien 4, 3124 Tønsberg TELEFON: PUBLIKASJON: Dagens Næringsliv PUBLISERINGSDATO: 19.06.2012 STOFFOMRÅDE: Næringsliv GENRE: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD:

Detaljer

Lovvedtak 69. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 345 L ( ), jf. Prop. 122 L ( )

Lovvedtak 69. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 345 L ( ), jf. Prop. 122 L ( ) Lovvedtak 69 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 345 L (2012 2013), jf. Prop. 122 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjeloven

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil?

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? 30 Analysenytt 02I2015 Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? Gjennom Skatteetatens kontroller de siste årene, har vi avdekket feil som beløper seg til flere milliarder kroner knyttet

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Valg av samarbeidsform

Valg av samarbeidsform Valg av samarbeidsform Advokatfirmaet Thallaug ANS, Lillehammer Advokat Tore Thallaug Ringsaker, 10. mai 2017 1 Hva er formålet med samarbeidet «Samarbeid» i vid forstand Utvikling Bygging Arbeidssamarbeid

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

Lov om europeiske økonomiske foretaksgrupper ved gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 10 (rådsforordning (EØF) nr. 2137/85) (EØFG-loven).

Lov om europeiske økonomiske foretaksgrupper ved gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 10 (rådsforordning (EØF) nr. 2137/85) (EØFG-loven). Lov om europeiske økonomiske foretaksgrupper ved gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 10 (rådsforordning (EØF) nr. 2137/85) (EØFG-loven). EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 10 rådsforordning (EØF)

Detaljer

Juridisk infrastruktur

Juridisk infrastruktur Juridisk infrastruktur betydningen av samspill mellom lovene Advokat Per-Ole Hegdahl Selskapslovgivning vs. annen lovgivning Hvordan kan selskapsretten være bedre tilrettelagt næringslivets behov og verdiskapning?

Detaljer

Besl. O. nr. 8. Jf. Innst. O. nr. 14 ( ) og Ot.prp.nr. 53 ( ). vedtak til lov

Besl. O. nr. 8. Jf. Innst. O. nr. 14 ( ) og Ot.prp.nr. 53 ( ). vedtak til lov Besl. O. nr. 8. Jf. Innst. O. nr. 14 (1998-99) og Ot.prp.nr. 53 (1997-98). År 1998 den 23. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i lov av 25. september 1992 nr.

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

INFORMASJONSBREV VEDRØRENDE SITUASJONEN I BRYGGEDRIFT OG INNKALLING TIL INFORMASJONSMØTE

INFORMASJONSBREV VEDRØRENDE SITUASJONEN I BRYGGEDRIFT OG INNKALLING TIL INFORMASJONSMØTE INFORMASJONSBREV VEDRØRENDE SITUASJONEN I BRYGGEDRIFT OG INNKALLING TIL INFORMASJONSMØTE Innledning Boligeierforeningen Aker Brygge BAB vil i dette informasjonsbrevet til boligeierne og beboerne på Aker

Detaljer

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen

Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Namsos s kommune Rådmannn i Namsos Saksmappe:2014/2189-8 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Oppheving av tidligere vedtak - Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) - tiltak for å styrke balansen Utvalg

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 31. oktober 2013 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

Boligkurs for studenter

Boligkurs for studenter Boligkurs for studenter Litt om meg Endre Jo Reite, sivilingeniør fra NTNU Jobber som privatøkonom i SpareBank 1 SMN Telefon 92229997 Mail: endre.jo.reite@smn.no Twitter: privatokonom1 Hva skal jeg gå

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE DØNNA KOMMUNE Helge Tobiassen Kveldsolgata 77 8618 MOI RANA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE 06.11.2013 TILSYNSRAPPORT DATERT 5.11.2013 - UTTALELSE Viser

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Selskapet") den

Detaljer

Byggmestrene Nilsen & Haukland AS

Byggmestrene Nilsen & Haukland AS Byggmestrene Nilsen & Haukland AS Stiftet 12.februar 1987 av Steinar Nilsen og Sveinung Haukland som på den tiden på langt nær var byggmestre,men sjøllærte tømrere. Begge hadde da jobbet i ca 10 år i andre

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

STYRESEMINAR Moss Industri- og Næringsforening Hotell Refsnes Gods 21.4.2015

STYRESEMINAR Moss Industri- og Næringsforening Hotell Refsnes Gods 21.4.2015 STYRESEMINAR Moss Industri- og Næringsforening Hotell Refsnes Gods 21.4.2015 1 STYRELEDERSKOLEN «En utviklings- og nettverksarena for styrer og styrers arbeid.» 2 STYRELEDERSKOLEN Praktisk orienterte intensivseminarer

Detaljer