Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE /537 12/2857 Bent Øverby Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /12

2 Rådmannens innstilling Alternativ 1 Selskapet slås konkurs. Begjærer oppbud. Alternativ 2 Selskapet får en styrt avvikling, herunder avvikling av selskapet selv. Det forutsettes at COOP Hattfjelldal omgjør sitt lån til Hattfjelldal Vekst as stort kroner Alternativ 3 Selskapet får en styrt avvikling av virksomhet rundt hotellbygg, og eiendom, selskapet består videre, men da med et annet fundament. Ny aksjonæravtale med nye vedtekter med mer. Det forutsettes at COOP Hattfjelldal omgjør sitt lån til Hattfjelldal Vekst as stort kroner Bent Øverby rådmann

3 Side 3 av 6 Habilitet i forvaltningen: Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Søknad om lån til omstillingsarbeid Oppsummering av saken: Hattfjelldal Vekst as, søker kommunen om lån, stort kroner en million, samt en videreføring av tidligere lån, dette for å sikre videre drift av selskapet ut Selskapet er i en omstruktureringsfase. Saksopplysninger: Selskapet Hattfjelldal vekst as, er i en trengt økonomisk situasjon. Selskapet står i fare for å gå konkurs dersom generalforsamlingen ikke foretar seg noe. Selskapets styre har søkt kommunen om et lån. Det er generalforsamling som avgjør selskapets videre arbeid, og fremtid. Vurdering: Selskapet har i henhold til tidligere vedtak i generalforsamling etablert nytt styre. Styret har arbeidet med å få en fullstendig oversikt over den samlede situasjon for selskapet. Styret er kommet frem til at selskapet er i forestående en konkurs, dersom ikke aksjonærene bidrar med finansiering av den videre drift. Styret har som angitt i deres plikter meddelt dette til kommunen. Kommunen er selskapets største eier med over 91 % av aksjen. Den økonomiske situasjon skyldes et negativt resultat for 2011, med kroner 1,1 mill. koner. Dette på toppen av tidligere års underskudd med 4,2 mill. kroner. Slik situasjonen foreligger så er selskapet i overhengende fare for å gå likviditetskonkonkurs. For å unngå en konkurs må selskapet tilføres kapital. Styret har lagt frem en søknad om en million kroner, rente og avdragsfritt frem til Styret søker videre om at lån på kroner kroner forlenges med rente- og avdragsfrihet til Samt at lån på kroner til COOP Hattfjelldal søkes rente- og avdragsfritt til den samme dato. Daglig leder har i eget notat redegjort for selskapets stilling. Dette er vedlagt saken. Med et lån innvilget så vil styret kunne fortsette sin plan, men avvikling av hotellet, eiendommen. Det vil kunne ved et salg av bygget også kunne innfri selskapets forpliktelser overfor HelgelandSparebank. Samtidig vil fordringer på selskapet, selskapets kreditorer, kunne få dekket sine fordringer. De utestående fordringer som selskapet har er under arbeid, og det ventes en god innkreving av disse. Det hovedspørsmålet her dreier seg om er hvilket resultat aksjonærene med kommunen i spissen ønsker for selskapet. Det er i slike saker alltid flere alternativer som man kan velge. Slik saken er presentert og redegjort for så er det i hovedsak tre alternativer. Alternativ 1 Selskapet slås konkurs. Begjærer oppbud. Alternativ 2 Selskapet får en styrt avvikling, herunder avvikling av selskapet selv. Hattfjelldal Vekst as bevilges et lån stort kroner ,00 Lånet gis rente og avdragsfritt til den Lån på stort kroner ,00 forlenges rente og avdragsfritt til den Det forutsettes at COOP Hattfjelldal omgjør sitt lån til Hattfjelldal Vekst as stort kroner

4 Alternativ 3 Selskapet får en styrt avvikling av virksomhet rundt hotellbygg, og eiendom, selskapet består videre, men da med et annet fundament. Ny aksjonæravtale med nye vedtekter med mer. Hattfjelldal Vekst as bevilges et lån stort kroner ,00 Lånet gis rente og avdragsfritt til den Lån på stort kroner ,00 forlenges rente og avdragsfritt til den Det forutsettes at COOP Hattfjelldal omgjør sitt lån til Hattfjelldal Vekst as stort kroner Til de forskjellige alternativene. Side 4 av 6 Slik situasjonen foreligger, så er selskapet pliktig i henhold til aksjelovens bestemmelser, selv å begjære oppbud. Dette når selskapet ikke lenger er i stand til å fortsette videre drift uten at dette skjer for kreditors regning. Med mindre generalforsamling griper inn og fortar grep. Alternativ 1 innebærer at selskapet begjærer oppbud, og overlater til bostyrer å foreta en avslutning, og oppgjør. Med dette alternativet så kastes kortene, og man er hengitt til de beslutninger som bostyret tar. Kommunen som største aksjonær har med dette alternativer intet å si på de resultater bostyret kommer frem til. Selskapet blir med dette avviklet i sin helhet. Alternativ 2 innebærer at generalforsamling fortar økonomiske grep overfor selskapet og gir selskapet anledning til å foreta en avvikling av dets aktivitet og dets eksistens. Resultatet av alternativ 2 blir det samme som i alternativ 1 men da med en mulighet for å tilbakeføre verdier til eierne, og få en avvikling som er i tråd med kommunestyrets ønsker. Det tenkes her i første omgang på hotellbygget, og en omgjøring av dette til leiligheter. Det siste fordrer at det interessenter i markedet som ser for seg en slik mulighet. Bygget vil da bli solgt. Men da vil kommunestyret kunne påvirke den fremtidige bruk av bygget. Ved en ren konkurs vil man ikke kunne dette. Selskapet Hattfjelldal Vekst AS ble i sin tid stiftet for å være kommunens selskap og instrument i arbeidet for næringsutvikling. Selskapet kom aldri i den posisjonen. Selskapet måtte overta ansvaret for hotellet, bygg og drift. Dette arbeidet tok selskapets hele tid, og det ble i kun små prosjekt benyttet som et instrument i næringsarbeidet. Drift av hotell skal rådmannen ikke komme nærmere inn på her, bare konkludere med at dette har vært forsøkt over en årrekke, uten at det har gitt varig drivverdig drift. Så også under eierskap av Hattfjelldal Vekst as. Når situasjonen for selskapet er slik det nå en gang er så kan generalforsamlingen ta opp til diskusjon hvorvidt det er ønskelig at selskapet skal videre bestå, etter avvikling av bygg og anlegg. Selskapet er da tomt, og man kan avvikle selskapet i sin helhet. Selskapet må tilføres driftskapital for kunne foreta dette arbeid. Alternativ 3 Styrt avvikling, slik angitt under alternativ to, men generalforsamlingen har i dette alternativ kommet frem til selskapet skal bestå. Selskapet er da tomt, men beholder sitt navn. Generalforsamling kan da beslutte i form av nye vedtekter og avtaler hvordan selskapet videre skal operere. Rådmannen tenker her på den opprinnelig grunn hvilket selskapet ble stiftet på, næringsutviklingsarbeid. Det er dog sider ved dette alternativet som rådmannen vil peke på. Selskapet vil trolig ikke ha den beste gjenklang i omverdenen. Selskapet har gått i fra den ene anstrengte situasjon til den andre. Det er beheftet med dårlig renommé og kredittverdighet. Spørsmålet vil reise seg om hvorvidt man som kommune er tjent med å fortsette i navnet til selskapet.

5 Kommunen kan her bruke noe tid, og vurdere kommunens strategi og en eventuell ny etablering av et selskap, dersom dette skulle være kommunestyrets ønske. Det er en rekke politiske spørsmål som bør ligge godt an til å bli diskutert i fremtiden på dette området. Rådmannen anbefaler at kommunen bevilger seg denne tid og at selskapet avvikles i sin helhet, også som navn. Slik rådmannen oppfatter det så har det nye styret lagt frem et godt forslag til videre arbeid. Alternativer som å ettergi lån og fordringer til kommunen vil ikke gi tilstrekkelig likviditet til å kunne avvikle selskapet. En slik ordning, løsning, vil kun skje dersom øvrige aksjonærer og kreditorer er enige, en gjeldssanering, frivillig gjeldsordning. De tiltak som styret trekker frem anbefales gjennomført. Disse vil da berede grunnen for både alternativ 2 og 3. Styret vil selvfølgelig ikke bruke mer midler enn nødvendig for å oppnå en styrt avvikling og salg av eiendom. De midler som da er igjen i boet, etter en styrt avvikling vil bli å tilbakeføres til aksjonærene. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ved valget av nytt styre så ble det anmodet om at administrasjonen tok på seg oppgaven daglig leder. Etter en meget grundig vurdering så godkjente rådmannen at ass. Rådmann påtok seg denne arbeidsoppgaven. Ordning var ment å skulle være midlertidig inntil selskapet selv kunne ansette en daglig leder. Arbeidsoppgaven har medført et betydelig arbeid. Rådmannen fraråder at dette er en ordning som vedvare. De økonomiske konsekvensene for kommunen har gjennom år vært betydelige. Hotellvirksomheten har påført kommunen tap. Rådmannen komme ikke nærmer inn på dette her, men ser at det vil være nødvendig å anbefale en bevilling i tråd med styrets søknad, for å sikre de verdier, utvikling og fremtidig aktivitet i bygg som er i tråd med kommunestyrets ønske og vilje. Lånet bevilges fra kommunens næringsfond. Kontering: Utpostering til motpost Konklusjon/anbefaling: Rådmannen anbefaler styrets forslag og fremmer følgende forslag til vedtak: Alternativ 1 Selskapet slås konkurs. Begjærer oppbud. Alternativ 2 Selskapet får en styrt avvikling, herunder avvikling av selskapet selv. Det forutsettes at COOP Hattfjelldal omgjør sitt lån til Hattfjelldal Vekst as stort kroner Alternativ 3 Selskapet får en styrt avvikling av virksomhet rundt hotellbygg, og eiendom, selskapet består videre, men da med et annet fundament. Ny aksjonæravtale med nye vedtekter med mer. Side 5 av 6

6 Side 6 av 6 Det forutsettes at COOP Hattfjelldal omgjør sitt lån til Hattfjelldal Vekst as stort kroner Bent Øverby rådmann

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 13/1217 13/8381 Sigridur Sigursveinsdottir 09.12.2013 Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13 Hattfjelldal kommune Investerings- og opplæringsstøtte Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/739 13/5207 Sigridur Sigursveinsdottir 26.07.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F31, TI-&73 13/580 15/1660 Steinar Lund. 25.02.2015 Bygg og anlegg til drift av asylmottak - ny behandling Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 60/14 14/1478 SØKNAD OM BANKGARANTI FRA RANDSFJORDEN GOLFPARK. Hov, 9.oktober 2014. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Styresak 49/2007 - Boligforvaltning i Helse Finnmark

Styresak 49/2007 - Boligforvaltning i Helse Finnmark Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler driftssjef Hanne P. Bentsen 10.10.2007 Styresak 49/2007 - Boligforvaltning i Helse Finnmark 1. Bakgrunn Styret i Helse Finnmark vedtok i sak 15/2007 følgende:

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer