Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8"

Transkript

1 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta (representant) SP - Harald Lie (representant) AP - Asgeir Almås (ordfører) Forfall: SV Bjørnar Hansen (representant) Vara: AP Finn Ove Hofstad (vararepresentant) Fra administrasjonen møtte: Ass. rådmann Stian Skjærvik Formannskapssekretær Marit Hatten Av 5 medlemmer møtte 4 Totalt frammøtte: 5 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 005/12 Referatsaker 006/12 Etablering av eiendomsselskap for service-/næringsbygg. Underskrifter:

2 Side 2 av 8 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: DATO- 12/ /7451 Marit Hatten Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret /12 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Fondstyret Møtebehandling: Innstilling enstemmig vedtatt. FoS-005/12 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Rett utskrift bekreftes Hattfjelldal kommune, Marit Hatten formannskapssekretær Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/4270 I Nærings- og handelsdepartementet SV: Søknad om godkjenning for bruk av beregningsmodell.

3 Side 3 av 8 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 12/7412 Stian Skjærvik Etablering av eiendomsselskap for service-/næringsbygg. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /12 Fondstyret /12 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre bevilger 6 mill.kr. til kjøp av aksjer i eiendomsselskapet som skal bygge service-/næringsbygget. Bevilgningen innarbeides i investeringsbudsjettet for Kommunen andel av selskapet skal være 34%. Kommunen forskutterer den del av museumstilskuddet som forventes mottatt fra stat og fylkeskommune, med totalt 4 mill.kr., dvs. 2/3 av 6 mill.kr. Investeringen finansieres over Vefsnafondet. Rådmannen delegeres fullmakt til å godkjenne innhold i stiftelsesdokumenter Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtebehandling: Saken startet med at utvalgets leder stilte spørsmål om noen hadde verv, stilling eller andre forhold som kunne komme i konflikt med habilitetsreglene. Representanten Daleng er styremedlem i Hattfjelldal vekst og ble erklært inhabil. Representanten Kleven er ansatt i Helgeland museum, men vil ikke ha noen personlig vinning av sakens utfall. Kleven erklært habil. Rådmannen ble bedt om å gi noen utfyllende opplysninger, herunder hvem som var potensielle leitakere i service/næringsbygget. Etter debatt og klargjøring av hva som ligger i museumstilskuddet og at det er snakk om at kommunen skal forskuttere disse- Blir ikke museumet med blir det heller ikke noe museumstilskudd. Utvalget sluttet seg etter dette til Rådmannens innstilling. NNM-002/12 Vedtak: Hovedutvalg for Næring, natur og miljø slutter seg til Rådmannens innstilling Fondstyret Møtebehandling: Tillegg til innstillingen lagt fram fra Hofstad: Det forutsettes at langsiktig leieavtale mellom eiendomsselskapet under stiftelse og Helgeland museum er inngått før aksjekapitalen innbetales. Rådmannens innstilling med tillegg, enstemmig vedtatt. FoS-006/12 Fondstyrets innstilling: Hattfjelldal kommunestyre bevilger 6 mill.kr. til kjøp av aksjer i eiendomsselskapet som skal bygge service-/næringsbygget. Bevilgningen innarbeides i investeringsbudsjettet for Kommunen andel av selskapet skal være 34%.

4 Side 4 av 8 Kommunen forskutterer den del av museumstilskuddet som forventes mottatt fra stat og fylkeskommune, med totalt 4 mill.kr., dvs. 2/3 av 6 mill.kr. Investeringen finansieres over Vefsnafondet. Rådmannen delegeres fullmakt til å godkjenne innhold i stiftelsesdokumenter. Det forutsettes at langsiktig leieavtale mellom eiendomsselskapet under stiftelse og Helgeland museum er inngått før aksjekapitalen innbetales.

5 Side 5 av 8 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Oppsummering av saken: Det er inngått intensjonsavtale med entreprenørene Trond Tverrå AS og Elmar Svendsen AS om realisering av service-/næringsbygg. Bygget skal eies av eget eiendomsselskap som stiftes særskilt. Eiendomsselskapet skal eies av nevnte entreprenører sammen med kommunen. Kommunen skal ha en mindre eierandel på 34%, dvs. negativ kontroll i selskapet. Årsaken til dette er at selskapet skal være kommersielt finansiert og drevet. Kommunen forskutterer statens og fylkeskommunens andel av utviklingstilskuddet som gis til realisering av museumslokaler. Dette for å unngå forsinkelser i etableringen. Kommunens andel av finansieringen er på 2 mill.kr. I tillegg kommer forskutteringen på 2 mill.kr. fra fylkeskommunen og 2 mill.kr. fra staten. Bevilgningen innarbeides i investeringsbudsjettet for Saksopplysninger: Det vises til Kommunestyret behandlet i k.sak 005/12, den , sak vedr. etablering av et service-/næringsbygg i Hattfjelldal og hvor følgende vedtak ble fattet: Vedtak: Forprosjektet, datert , for Service-/næringsbygg i Hattfjelldal vedtas som grunnlag for realisering av bygget. Rådmannen gis i oppdrag å forestå realisering av byggeprosjektet med inngåelse av kontrakt med investorer. Kommunens andel av bygget skal begrenses til andelen for realisering av museum i bygget, beregnet til ca. 2,3 mill.kr., samt verdien av tomtearealet. Hattfjelldal kommune er positiv til å forskuttere fylkeskommunens og statens andel av museumsbevilgningen for å få fortgang i realiseringen, dvs. med ca. 4,6 mill.kr. Egen sak om bevilgning fremlegges for kommunestyret når prosjektet skal realiseres. Det er siden vedtaket arbeidet aktivt for å skaffe investorer til å investere sammen med kommunen i et selskap som skal eie bygget. Det ble den signert en intensjonsavtale mellom Hattfjelldal kommune og entreprenørene Elmar Svendsen AS og Trond Tverrå AS. Intensjonsavtalen har som mål å realisere et service-/næringsbygg. Bygget skal eies av et eget eiendomsselskap hvor kommunen skal eie 34% av selskapet og dermed ha negativ kontroll. I hht. Intensjonsavtalen skal selskapet tilføres en kapital på minimum 9 mill.kr. Sett i fht. kommunens andel av kapitaltilførsel med 6 mill.kr., må kommunen betaler en overkurs for hver av sine akjser. Overkurs betyr at det betales mer for aksjen enn aksjenes pålydende. Det vil altså i dette tilfellet si at kommunen betaler mer for aksjen enn aksjens pålydende verdi. De øvrige aksjonærer betaler pålydende. I selskapets regnskap tillegges overkursen overkursfondet, som er en del av selskapets bundne egenkapital. I aksjelovens bestemmelser står følgende i 3-2. om Overkursfond (1) Selskapet skal ha et fond for overkurs ved aksjetegning. (2) Overkursfondet kan bare anvendes til: 1. dekning av utgifter ved kapitalforhøyelse, jf annet ledd;

6 Side 6 av 8 2. dekning av underskudd som ikke kan dekkes av posten annen egenkapital etter regnskapsloven 6-2 C II nr. 2; 3. fondsemisjon, hvis ikke selskapet har udekket underskudd; 4. andre formål, hvis selskapet følger reglene i kapittel 12 om nedsetting av aksjekapitalen. Det betyr at bla. at disse midlene ikke uten videre kan deles ut til selskapets aksjonærer, men midlene kan benyttes i driften. Forprosjektet har lagt til grunn at bygget skal realiseres ut fra kommersielle interesser. Dvs. at kommunen ikke skal stå som byggherre og eneeier av bygget, men at kommersielle aktører skal bygge og leie ut arealene. Dette er gjentatt gjennom intensjonsavtalen. Et avgjørende punkt for kommunens mulighet for å realisere prosjektet har vært at Helgeland museum (HM) har villet gjennomføre prosjektet gjennom å leie areal i bygget. HM har også sagt seg villig til å forestå saksbehandlingen av søknad om utviklingsmidler til museum (museumstilskuddet). Helgeland Museum har i epost datert oversendt vedtak fra styret med følgende innhold: Styret i Helgeland Museum ser positivt på de framlagte planene for nye museumslokaler i Hattfjelldal og gir administrasjonen fullmakt til å gå videre med planleggingen i fellesskap med Hattfjelldal kommune. Styret legger til grunn at det søkes finansiering fra hhv stat og fylke, og at kommunen er innforstått med risikoen ved forskottering av denne finansieringen Museumstilskuddet har sin opprinnelse fra museumsreformen fra ca. 2004, hvor bl.a. Helgeland museum (HM) ble etablert som en stiftelse eid av 18 kommuner. I forbindelse med reformen ble det etablert en ordning med at man bevilget en sum penger til realisering av ett museumsbygg. Finansieringsordningen er og har vært slik at den er tredelt, med lik andel på kommune, fylkeskommune og stat. Helgeland museum tok på det tidspunkt initiativ overfor departementet til en ordning med realisering av museumslokaler i alle kommunene, dvs. en spredning av lokaliteter kontra bygging av ett eller et fåtall lokaler. Dette ble det gitt aksept på og pr. i dag er museumlokaler på plass i Lurøy kommune. I tillegg jobbes det konkret med lokaler i Brønnøy og Bindal. Disse har fått sin bevilgning. Risikoen med forskutteringen av museumstilskuddet fra stat og fylke, er knyttet til at ordningen med tre-delt finansiering av museumsbygg opprettholdes og at kommunen på et gitt tidspunkt tildeles disse midlene. Det er pr. dato ikke mottatt informasjon om at ordningen skal avvikles. Hvor lang tid det tar før kommunen kan få bevilget midlene er usikkert. En antar 1-3 år. Finansieringen av kommunens andel av selskapskapitalen kan skje via bevilgning fra Vefsna-fondet. I hht Retningslinjene for Vefsnafondet, 6, pkt.6, kan fondet benyttes til å tegne aksjer i næringsselskap, utleiebygg etc, som kommunen eier sammen med private interessenter. Det skal i forbindelse med stiftelse av selskapet utarbeides stiftelsesdokumenter, herunder vedtekter for selskapet. Normalt utarbeides også aksjonæravtale. Bestemmelser om krav til innhold i disse dokumentene reguleres av aksjelovens bestemmelser. Kommunen som leietaker:

7 Side 7 av 8 Som Robek kommune har ikke kommunen anledning til å inngå langsiktige leieavtaler uten at disse godkjennes av fylkesmannen. Årsaken til dette ligger i at kommunen ikke skal pådra seg langsiktige driftsutgifter. Hattfjelldal kommune skal derfor ikke leie arealer i bygget. I fht. turistinformasjonen som er tenkt plassert i bygget må det inngås avtale med annen leietaker om drift. Kommunen yter da et tilskudd til avtaleparten som også dekker andel av husleiekostnaden i service-/næringsbygget. Rådmannen/daglig leder Hattfjelldal vekst har også synliggjort interesse for å leie areal til næringsutviklingsformål. I dette ligger areal til kontor for daglig leder i Hattfjelldal Vekst AS (næringsrådgiver), samt areal som kan disponeres av nyetablerere og prosjektansvarlige. Hattfjelldal vekst AS må ha ansvaret for å leie disse arealene. Det innebærer at selskapet må ha nødvendige økonomiske rammer for å leie disse arealene. Vurdering: Arbeidet med realisering av service-/næringsbygget har pågått i ca. 2 år. Utarbeidelsen av forprosjektet og sluttbehandlingen har tatt ca. 1,5 år av denne tiden. Dvs. at den interne saksbehandlingen har vært tidkrevende. De interessentene som har inngått intensjonsavtale har utvist stor tålmodighet. Kun en av interessentene har valgt å si opp avtalen. De økonomiske konsekvensene av realiseringen av bygget vil for kommunen være todelt. Investeringen i eiendomsselskapet er basert på at museumstilskuddet på 6 mill.kr. inngår som kommunens kapital. Museumstilskuddet er som nevnt en tre-delt finansieringsordning som benyttes ved realisering av museumsbygg. Staten, fylkeskommunen og kommunen bærer hver sin tre-del av tilskuddet. Tilskuddets samlede størrelse har variert noe, men har ligget på ca. 6 mill.kr. samlet. Det vil si at kommunens andel er 2 mill.kr. Saksbehandlingstiden i stat og fylke er noe usikker og baseres på at det finnes ledige midler før tildeling. Kommunen må derfor forskuttere midlene fra disse. Forskutteringen har også en rentekostnad for kommunen. Kostnaden er avhengig av tiden frem til utbetaling av tilskuddet fra stat og fylke. Ettersom kommunen er robek-kommune kan altså kommunen ikke selv inngå langsiktige leieavtaler. Avtale om drift av turistinformasjon, tenkt plassert i bygget, må da skje gjennom separat driftsavtale. Det er i budsjett 2012 lagt inn kr ,- til turistinformasjon. Dette dekkes av næringsfond. Hattfjelldal vekst AS, som kommunens næringsutviklingsselskap, ønsker også å disponere noe areal i bygget. Dette er kontor for daglig leder og kontorer/annet areal for videre utleie til nyetablerere og prosjektledere i næringsprosjekter. Behovet for slike arealer er vanskelig å vite, men erfaringsmessig har det vist i lignende prosjekter andre steder at nyetablerere ønsker å leie slike arealer i kontorfellesskap. Det er foreløpig synliggjort et behov for ca. 100m2. Gitt en leiekostnad pr. m2 på kr.950,- koster dette kr ,- pr. år. Hattfjelldal vekst AS må da skaffe disse midlene enten fra selskapets eiere eller fra andre inntektskilder. Administrative og økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvensene for kommunen er i hovedsak basert på investeringen i eiendomsselskapet gjennom kjøp av aksjer til overkurs. I tillegg kommer da evt. forespørsel fra Hattfjelldal Vekst om tilskudd til drift av kontorer i bygget. Kontering: Konklusjon/anbefaling: Det anbefales at kommunestyret bevilger 6 mill.kr. til kjøp av aksjer i eiendomsselskapet som skal bygge service-/næringsbygget. Bevilgningen innarbeides i investeringsbudsjettet for 2013.

8 Side 8 av 8 Kommunen forskutterer den del av museumstilskuddet som forventes mottatt fra stat og fylkeskommune, med totalt 4 mill.kr., dvs. 2/3 av 6 mill.kr. Rådmannen delegeres fullmakt til å godkjenne innhold i stiftelsesdokumenter. Stian Skjærvik ass. rådmann

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara.

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara. Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Harald Lie (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30. Hattfjelldal kommune Side 1 av 17 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30 Medlemmer AP- Finn Ove Hofstad (leder) AP- Sølvi Andersen

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Side 1 av 12 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant)

Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant) Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: Forfall: Vara: SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok For. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 17

Hattfjelldal kommune. Møtebok For. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Side 1 av 17 Møtebok For Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18 Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 13/1217 13/8381 Sigridur Sigursveinsdottir 09.12.2013 Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30. Side 1 av 36

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30. Side 1 av 36 Hattfjelldal kommune Side 1 av 36 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Arne Steinbakken (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-U01 13/30 13/328 Jan Inge Helmersen 16.01.2013 Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Møtested: Store møterom, Fayegården Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F31, TI-&73 13/580 15/1660 Steinar Lund. 25.02.2015 Bygg og anlegg til drift av asylmottak - ny behandling Utvalg

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 22 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Møtetid: 09:00 15:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 2. november

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer