Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor fase II.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II."

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE / /5997 Stian Skjærvik Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor fase II. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret Rådmannens innstilling Alternativ 1: Arbor Hattfjelldal AS gis et investeringstilskudd på ca.7% av samlet beregningsgrunnlag på 24,7 mill.kr., på 1,7 mill.kr. til gjennomføring av prosjekt Arbor 2015, fase 2. Tilskuddet gis på de vilkår som gjelder for Vefsnafondet. Før tilskudd utbetales skal det foreligge signert tilskudds avtale. 75% av tilskuddet kan utbetales ved inngåelse av tilskuddsavtale. 25% av tilskuddet utbetales etter at sluttrapport er innlevert og godkjent, jfr. egen rapporterings mal. Tilskuddet gis med akseptfrist på 1 mnd fra vedtaksdato. Tilskuddet konteres slik: Alternativ 2: Søknaden fra Arbor Hattfjelldal AS om tilskudd til investering i prosjekt Arbor 2015, fase 2, avslås. Stian Skjærvik rådmann

2 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel PDF Søknad.PDF vedlegg 1.PDF vedlegg 2.PDF vedlegg 3.PDF vedlegg 4-7.PDF Vurdering søknad om næringsstøtte Arbor.doc Side 2 av 6 Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 40 I Arbor Hattfjelldal AS Søknad om omgjøring av lån til tilskudd 41 U Arbor Hattfjelldal AS Vedr. søknad om omgjøring av lån til tilskudd. Oppsummering av saken: Arbor Hattfjelldal søker om økonomisk støtte på kr. 3 mill. til gjennomføring av fase 2 av prosjekt Arbor Søknaden fremmes for kommunen lik søknaden som er fremmet for Innovasjon Norge i desember Søknaden har en opprinnelig ramme på 24,7 mill.kr., men etter kostnadsøkning i prosjektet har rammen økt til 29 mill.kr. Innovasjon Norge har gitt tilskudd på 18% av 24,7 mill.kr, dvs. 4,5 mill.kr. EØS-regelverket åpner for at bedrifter som Arbor Hattfjelldal kan motta tilskudd på inntil 25% av godkjent investeringsramme. Handlingsrommet for kommunen er inntil 7%, dvs. ca.1,7 mill.kr. når man benytter samme beregningsgrunnlag som Innovasjon Norge. Bedriften har samlet bedret sitt økonomiske resultat i 2014, slik at konsernet vurderes å ha tilstrekkelig soliditet og økonomi til å bære investeringskostnadene alene. Bedriften er konkurranseutsatt og er avhengig av å utvikle og effektivisere sin produksjon. Det kan derfor også vurderes å gi tilskudd. Saksopplysninger: Saken fremlegges til politisk nivå med bakgrunn i søknad fra Arbor Hattfjelldal datert , samt vurdering av søknaden gitt av daglig leder i Hattfjelldal Vekst AS (kommunens næringsutviklingsselskap). Arbor søkte opprinnelig i juni om delvis omgjøring av tidligere gitt lån til tilskudd. Dvs netto reduksjon av lån. Denne henvendelsen besvarte rådmannen administrativt med orientering om hvilke muligheter bedriften samlet hadde for å søke om økonomisk støtte. Ny revidert søknad (datert 29.06) ble mottatt Arbor Hattfjelldal søker nå om økonomisk støtte på kr. 3 mill. til gjennomføring av fase 2 av prosjekt Arbor Søknaden fremmes for kommunen lik søknaden som er fremmet for Innovasjon Norge i desember Søker skriver at bakgrunnen for søknaden til kommunen er uforutsette økte kostnader på grunn av omlegging av høyspentmaster/ledninger i området, ny transformator og høyere ventilasjonskostnader enn opprinnelig forutsatt. Det vises ellers til vedlagte vurdering gjort av daglig leder i Hattfjelldal Vekst (HV), Øyvind Nes, om bakgrunn, mål og resultater, samt prosjektaktiviteter. Det anføres bl.a. i HVs vurdering: Bakgrunn for søknaden: Den 29. juni 2015 mottok Hattfjelldal kommune søknad om næringsstøtte til prosjektet: Arbor 2015 fase 2. Prosjektet er den avsluttende delen av det større prosjektet Arbor Arbor 2015 er et prosjekt som skal gjøre Arbor Hattfjelldal i

3 Side 3 av 6 stand til å være konkurransedyktige frem mot Den totale kostnadsrammen på prosjektet er ca. 60 mill. NOK, mens fase 2 av prosjektet var opprinnelig på 24,7 mill. NOK. Hattfjelldal kommune har bidratt til finansiering av fase 2 i prosjektet med et lån på 5 mill. NOK tidligere. Prosjektet er nå nesten ferdigstilt, utskifting av malingslinje pågår som siste aktivitet. I løpet av prosjektet har det påløpt ekstra kostnader, i hovedsak som følge av flytting av høyspentlinje og økte kostnader på ventilasjon, disse kostnadene ønskes nå delvis dekket som næringsstøtte fra kommunen. Prosjektet har nå en kostnad på 29 mill. NOK, en økning på 4,3 mill. NOK. Av disse 4,3 søkes det om 3 mill. NOK i tilskudd. Prosjektet er finansiert med lån fra bank, lån fra Hattfjelldal kommune, tilskudd fra Innovasjon Norge samt egenkapital. Målsettinger og resultater. Arbor Hattfjelldal ønsker å modernisere og effektivisere fabrikken slik at de kan fortsette å være konkurransedyktige i årene fremover. Tiltaket innebærer noe nybygging og noe modernisering av maskiner/utstyr. Det er også lagt inn tanker om produktutvikling som kan være viktige for å holde seg konkurransedyktige. Modernisering av malingslinjen øker kapasiteten og effektiviserer arbeidet. Prosjektaktiviteter. Utvidelse av produksjonslinje på malingsavdeling. Utvidelse av malingslager. Bygg for profilering/moulding. Nybygg malingsavdeling. Prosjektet har følgende opprinnelig budsjett: Aktivitet Ant.timer / Antall Timepris / Pris Kostnad (kr) Teknisk utrustning (søknadens vedlegg 4) Bygg (søknadens vedlegg 3, pkt. 2) Totalt Tilleggskostnader: I løpet av prosjektperioden har det påløpt ekstra kostnader, i hovedsak som følge av flytting av høyspentlinje, ny transformatorstasjon og økte kostnader på ventilasjon, disse kostnadene på 4,3 mill.kr ønskes nå delvis dekket som næringsstøtte fra kommunen og føres i tillegg til opprinnelig budsjett. Nytt revidert budsjett blir derfor 29 mill.kr. Finansieringsplan revidert 30.juni Finansiering Beløp (kr) Egenkapital Lån Hattfjelldal kommune Lån i Helgeland sparebank Tilskudd fra Innovasjon Norge Egenkapital økning overskridelser Tilskudd fra kommune økning overskridelser Totalt I forbindelse med gjennomføring av Arbor 2015, fase 1, fattet kommunestyret (juni 2012) følgende vedtak i k.sak 055/12: Vedtak: 1. Vedtak i k.sak 14/12 oppheves. 2. a) Forutsatt at kommunen kan bruke 25% støttesats til prosjekt Arbor 2015, innvilges et tilskudd på 3 millioner fra Vefsnafondet. Til fase 1 med investeringsramme 36 mill.

4 b) Tilskuddet gis på vilkår som gjelder for Vefsnafondet, herunder tilsagnsbrev og rapporteringsrutiner. Akseptfrist settes til 1. august Kontering: Tilskudd Finansieres med bruk av Vefsnafond: Side 4 av 6 Kommunens tilskudd på 3 mill.kr. og tilskuddet fra Innovasjon Norge på 6 mill.kr, utgjorde totalt 25% av investeringskostnaden på fase 1. Dvs. at det ble gitt maksimal støtte i fht hva eøsregelverket tillater. I forbindelse med omstillingsarbeidet i Arbor i 2014, har Fondsstyret gjort følgende beslutning om lån til Arbor Hattfjelldal: FoS-007/14 Vedtak: Fondsstyret innvilger Arbor Hattfjelldal AS et lån på kr ,- til gjennomføring av bedriftsutviklingsprosjekt. Lånet gis på følgende betingelser: - Lånet gis på markedsmessige betingelser med rente på 5 % og en nedbetalingstid på 10 år. Det skal signeres låneavtale med betalingsplan. - Lånet gis med pant i vare- og lagerbeholdning. - Det skal fremlegges konkret relevant beskrivelse av prosjektinnhold før utbetaling kan skje. - Det skal fremlegges revisorbekreftet dokumentasjon på at selskapet ikke er i økonomiske vanskeligheter. - Lånet gis forøvrig på de vilkår som er gitt i Vefsnafondets retningslinjer og Eøsbestemmelsene for øvrig. - Låntager gis en akseptfrist på 2 mnd fra vedtaksdato. - Lånevilkår kan reforhandles på et senere tidspunkt. Vedtaket om lån til bedriftsutviklingstiltak er ikke spesifikt saksbehandlet i fht Arbor 2015, fase2. Arbor har likevel valgt å benytte lånet til dette prosjektet. Innovasjon Norge (IN) har for fase 2 innvilget en økonomisk støtte på 4,5 mill.kr. Se vedlegg. IN har i sin vurdering lagt til grunn et samlet støttegrunnlag på 24,7 mill.kr. Det gir en støtteintensitet på 18%. EØS-regelverk om offentlig støtte: Utmåling av økonomisk støtte skal skje i samsvar med EØS-regelverket og de retningslinjene som gjelder for kommunens næringsfond, herunder Vefsnafondet. Søknaden behandles i hht Vefsnafondet retningslinjer fordi omsøkte beløp overstiger terskelen på kr ,- for næringsfondet. I dette tilfellet søkes det om støtte til investering i anlegg og utstyr. Det kan da i tilfelle ytes økonomisk støtte i form av investeringstilskudd eller bagatellmessig tilskudd. Bagatellmessig tilskudd kan gis med maksimal verdi på euro over 3 år. Investeringstilskudd kan gis med en støtteintensitet på inntil 25% til mellomstore bedrifter i hht regelverket for regionalstøtte. Regelverket tillater ikke at det gis både bagatellmessig støtte og investeringsstøtte til samme prosjekt. Ettersom lånet på 5 mill.kr. gitt i fondsstyrevedtak 007/14 ikke inneholder støtteelementer, dvs. at lånet er gitt på markedsmessige vilkår, så har kommunen ikke tidligere gitt støtte til fase 2 av prosjekt Arbor Hvis man legger til grunn samme beregningsgrunnlag som IN har gjort på 24,7 mill.kr., så kan det gis inntil 1,675 mill.kr. fra kommunen i økonomisk støtte. Dersom det godkjennes et beregningsgrunnlag på 29 mill.kr, dvs. inkl. de merkostnader Arbor legger til grunn for søknaden, kan det gis inntil 2,75 mill.kr. Samlet støtte vil da være 7,25 mill.kr., dvs. 25% av 29 mill.kr. Vurdering:

5 Side 5 av 6 Arbors søknad er basert på den søknaden som ble fremmet over IN i desember Den økonomiske beskrivelsen av Arbors situasjon er da tuftet på regnskapstall fra Pr. dato foreligger også regnskapstall fra Regnskapstallene fra 2014 må legges til grunn når man skal vurdere bedriftens økonomiske evne til å håndtere investeringene. Det er rådmannens vurdering at Prosjekt Arbor 2015 fase 2 er et viktig og riktig prosjekt å gjennomføre for bedriften. Som direktøren beskriver i sin søknad så må Arbor være i front på alle områder dersom en skal kunne klare å konkurrere med øvrige aktører i markedet. Bedriften har spesielt i løpet av 2014 vist evne til omstilling og fått til en klar resultatforbedring. Når det gjelder prosjektets lønnsomhet vises det til IN og HVs vurderinger. Prosjektet ansees å være svært realiserbart. Når det gjelder beregningsgrunnlaget må det vurderes om de oppgitte tilleggskostnadene på 4,3 mill.kr skal godkjennes i beregningsgrunnlaget. Det opplyses at disse merkostnadene relateres til flytting av høyspentlinje og økte kostnader på ventilasjon. Det er i søknaden ikke fremlagt særskilt dokumentasjon på dette. Flytting av høyspentlinje og ny trafo er kostnader bedrifter (og andre) som regel betaler i form av anleggsbidrag. For ventilasjonskostnaden antas det at det er eget anlegg det investeres i. Fordelingen av tilleggskostnaden mellom de angitte formål er ikke oppgitt. Som beskrevet i Hattfjelldal Vekst sin vurdering er det Arbor Hattfjelldal som produksjonsselskap som står som søker, selv om investeringene i bygg trolig vil tilhøre Arbor Eiendom. Dette er akseptert av IN i deres behandling av søknaden. Selv om Arbor Hattfjelldal AS er søker, må man ta med i totalvurderingen at dette selskapet er heleid av Jarel AS, sammen med øvrige datterselskaper i konsernet. Jarel AS er igjen eid 79,4% av BMJ Invest AS. Det er konsernets totale økonomiske situasjon som må legges til grunn når en vurderer bedriftens behov for økonomisk støtte. Denne søknaden behandles i hht retningslinjene for Vefsnafondet. 6 i retningslinjene omhandler støtteformer og vilkår. Punkt 1 angir at økonomisk støtte skal være utløsende for prosjektet. Utmåling av støtte skal være i samsvar med EØS-regelverket. Egenkapitalkravet er som hovedregel 30% av samlet prosjektkostnad. I dette prosjektet er egenkapitalen på 20,2% dersom det legges til grunn et beregningsgrunnlag på 24,7 mill.kr., dvs. uten tilleggskostnadene. Med tilleggskostnadene er egenkapitalandelen på 21,7%, ettersom bedriften har satt opp nye 1,3 mill.kr. i egenkapital. Hattfjelldal kommune har i andre tidligere saker satt lavere krav til egenkapital enn 30%. I retningslinjenes 3 er det beskrevet at fondet skal bidra til å styrke sysselsettingen, øke tilflyttingen og bidra til etablering av nye bedrifter. Arbors prosjekt er uten tvil av slik karakter at det styrker sysselsettingen i bedriften. Søker angir ikke at man forventer en økning i sysselsettingen umiddelbart, men med det fokuset bedriften har på utvikling av nye produkter, så bør man legge til grunn en forventet sysselsettingseffekt over tid. Det skal i vurderingen vektlegges bedriftens økonomiske situasjon. Dvs hvorvidt bedriften er avhengig av tilskuddet for at investeringen skal finne sted. Det vises i denne sammenheng til de vurderinger HV v/ Øyvind Nes har gjort i fht regnskapstallene for Regnskapstallene for 2014 er for både Jarel og Arbor Hattfjelldal svært positive og vesentlig bedret i fht Se vedlegg. I samlet vurdering for økonomisk støtte kan man i likhet med HV v/ Øyvind Nes konkludere med at bedriften har økonomiske midler til å gjennomføre investeringen uten støtte. Alternativt kan man vurdere det slik at investeringen i seg selv er så viktig for bedriften å gjennomføre at man bør bidra til at den realiseres. Videre at den soliditeten bedriften har opparbeidet seg er nødvendig for å stå i mot den konkurransesituasjonen man står overfor.

6 Side 6 av 6 Utmåling av et evt. tilskudd bør etter rådmannens vurdering ta utgangspunkt i samme støtte-/beregningsgrunnlag som IN har lagt til grunn. Det vil være mest riktig sett i fht at tiltak ikke skal iverksettes før prosjektet er fullfinansiert. En maksimal økonomisk støtte vil da ligge på 1,7 mill.kr. fra kommunen. Inklusive de 4,5 mill.kr. IN har gitt, yter det offentlige da ca 25% tilskudd til investeringen på 24,7 mill.kr. Administrative og økonomiske konsekvenser: Dersom en velger å yte tilskudd vil Vefsnafondet reduseres med beløpet tilsvarende tilskuddet, f.eks 1,7 mill.kr. Det er ingen spesielle administrative konsekvenser. Kontering: Konklusjon/anbefaling: I denne saken velger rådmannen å fremme to alternative innstillinger. Alternativ 1 legger til grunn de samfunnsmessige sidene ved investeringen og bedriftens konkurranseutsatte posisjon og behovet for å stå godt rustet til enhver tid. Alternativ 1: Arbor Hattfjelldal AS gis et investeringstilskudd på ca.7% av samlet beregningsgrunnlag på 24,7 mill.kr., på 1,7 mill.kr. til gjennomføring av prosjekt Arbor 2015, fase 2. Tilskuddet gis på de vilkår som gjelder for Vefsnafondet. Før 75% av tilskudd utbetales skal det foreligge signert tilskudds avtale. 25% av tilskuddet utbetales etter innlevert sluttrapport, jfr. egen rapporterings mal. Tilskuddet gis med akseptfrist på 1 mnd fra vedtaksdato. Alternativ 2 vektlegger bedriftens økonomiske soliditet og den bæreevne konsernet samlet har for denne investeringen. Alternativ 2: Søknaden fra Arbor Hattfjelldal AS om tilskudd til investering i prosjekt Arbor 2015, fase 2, avslås. Stian Skjærvik rådmann

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Side 1 av 12 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 13/1217 13/8381 Sigridur Sigursveinsdottir 09.12.2013 Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Utvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13 Hattfjelldal kommune Søknad om omgjøring av lån til tilskudd Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/846 13/5512 Sigridur Sigursveinsdottir 01.10.2013 Utvalg Møtedato

Detaljer

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17

Møtebok for. Av: 17 medlemmer Møtte: 17 Totalt frammøtte: 17 Side 1 av 20 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 19:00-22:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13 Hattfjelldal kommune Investerings- og opplæringsstøtte Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/739 13/5207 Sigridur Sigursveinsdottir 26.07.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta (representant)

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30. Hattfjelldal kommune Side 1 av 17 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30 Medlemmer AP- Finn Ove Hofstad (leder) AP- Sølvi Andersen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18 Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00. Side 1 av 31

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00. Side 1 av 31 Hattfjelldal kommune Side 1 av 31 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara.

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara. Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Harald Lie (representant)

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.21 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30 Side 1 av 9 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret / Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 18:00 15:30 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.08.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til SAKSKART Side Møteinnkalling Saker til behandling

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 020/15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 020/15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-233, FA-F40 15/585 15/6047 Anne-Margrethe Simonsen 24.08.2015 Prosjekt Oppfølgings- og losfunksjon for ungdom Utvalg Møtedato

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E.

Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 19.02.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok For. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 17

Hattfjelldal kommune. Møtebok For. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Side 1 av 17 Møtebok For Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.09.2011 Tidspunkt: 10:00. Side 1 av 10

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.09.2011 Tidspunkt: 10:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Side 1 av 10 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.09.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer