Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret /14 Kommunestyret /14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-242, FA-U00 12/628 14/4107 Sigridur Sigursveinsdottir Bedriftsutvikling fiskeoppdrett Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret /14 Kommunestyret /14 Alt.1 Det gis tilskudd som tilsvarer 35 % av godkjente kostnader, eller maksimalt ,- til landbruksbasert næring. Det gis frist på to måneder, fra vedtaksdato, på å skriftlig akseptere tilbud om tilskudd, og levere underskrevet prosjektavtale/tilsagnsbrev til kommunen. Prosjektet må være ferdigstilt, sluttrapport i henhold til tilsagnsbrev, og krav om sluttutbetaling må være levert kommunen innen Tiltaket konteres: Alt.2. Det gis tilskudd som tilsvarer 20 % av godkjente kostnader som før, eller maksimalt kr ,- Det gis frist på to måneder, fra vedtaksdato, på å skriftlig akseptere tilbud om tilskudd, og levere underskrevet prosjektavtale/tilsagnsbrev til kommunen. Prosjektet må være ferdigstilt, sluttrapport i henhold til tilsagnsbrev, og krav om sluttutbetaling må være levert kommunen innen Tiltaket konteres: Fondstyret Møtebehandling: Rådmannens innstilling alternativ 1 enstemmig vedtatt. FoS-008/14 Vedtak: Det gis tilskudd som tilsvarer 35 % av godkjente kostnader, eller maksimalt ,- til landbruksbasert næring. Det gis frist på to måneder, fra vedtaksdato, på å skriftlig akseptere tilbud om tilskudd, og levere underskrevet prosjektavtale/tilsagnsbrev til kommunen. Prosjektet må være ferdigstilt, sluttrapport i henhold til tilsagnsbrev, og krav om sluttutbetaling må være levert kommunen innen Tiltaket konteres:

2 Kommunestyret Side 2 av 6 Møtebehandling: Utgår. KS-055/14 Vedtak: Utgår

3 Habilitet i forvaltningen: Side 3 av 6 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel FREMDRIFTSPLAN 2014 FISK.docx Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 31 I Knut Kastnes Søknad 32 U Knut Kastnes Svar på søknader om utsetelse og økt tilskudd 36 I Knut Kastnes Tilleggsinformasjon Vedr. søknad 38 U Sæterstad Gård AS Søknad om investeringsstøtte til landbasert fiskeoppdrett på Sæterstad Oppsummering av saken: Saken omhandler søknad om tilskudd til investeringer til utvidelse av fiskeoppdrett og videreforedling ved Sæterstad gård AS (SG). Bedriften fikk i desember 2012 bevilget kr ,- til prosjektet, men tilsagnet falt bort da formelle krav for å ta tilskuddet i bruk, ikke ble innfridd. Søker har i samråd med næringsrådgiveren besluttet å utvide prosjektet og søke på nytt. Saksopplysninger: Sæterstad Gård AS (org nr ) søkte den om tilskudd på kr ,- fra Hattfjelldal kommune, til investeringer i Landbasert fiskeoppdrett på Sæterstad. Prosjektet omfatter utbygging og modernisering av anlegget, med mål om å doble produksjonen i løpet av en treårsperiode. Dette vil tilføre bedriften 1,5 årsverk. I søknaden som nå legges frem, er det tatt høyde for større grad av gjenvinning og rensing av vannet ved anlegget, for å minske belastningen på miljøet i forbindelse med oppdrettsanlegget. Bedriften har siden 1990 drevet oppdrett av røye, samt slakting og videreforedling til blant annet rakfisk. Bedriften er godt kjent for sine produkter, og har vunnet en rekke priser for fremragende produkter. SG omsatte i 2013 for nesten 2,7 millioner, og stod for 2 årsverk. På Sæterstad drives det i tillegg bedriften Knut Kastnes ENK, som står for landbruksdrift (økologisk geitemelk og kjøtt), overnatting og servering. Det drives også strømproduksjon på gården. Bedriften anses ellers å være godt kjent for kommunen. I 2011 la begge bedriftene på gården frem omfattende planer for utvikling av gården. Dette omfattet produktutvikling, bygging av Miljøhus med spa, utbygging av oppdrettsanlegg og videreforedlingsanlegg, samt utvidelse av produkt- og tjenestetilbudet på gården. I gjennom to saksbehandlingsprosesser fikk bedriftene til slutt tilsagn i desember 2012, på hhv ,- til oppdrettsanlegget, og ,- til Miljøhuset. Oppføring av miljøhuset har vært prioritert, og det er nå ferdig og tatt i bruk. Det er derfor først nå i 2014 at det har vært kapasitet til å fokusere på utbygging av fiskefjøset. Når det arbeidet skulle i gang, viste det seg at det aldri var skrevet under aksept på tilsagn om tilskudd, fra desember 2012, og ny finansieringsplan ble heller ikke lagt frem. Tilsagnet falt derfor bort. SG har søkt om og fått tillatelse fra administrasjonen om å begynne arbeidet, uten at dette vil påvirke behandling av søknad om tilskudd. Fiskefjøset blir større enn først planlagt, og et bedre rensesystem for vann fra anlegget er også en fordyrende faktor. Man må i tillegg ta høyde for at alle kostnader vil være høyere i 2014/15 enn de var da man opprinnelig innhentet priser i 2010/2011. Totalbudsjett for prosjektet er nå kr ,-, mot ,- i 2011, og tilsvarer en økning i budsjettet på 15,5 %.

4 Side 4 av 6 Budsjett: Finansieringsplan: Vedlagt saken er en fremdriftsplan for arbeidet, der kostnadene er delt på årene 2014, 2015 og Med tildeling av omsøkt tilskudd fra Vefsnafondet anses prosjektet å være fullfinansiert. Dersom redusert tilskudd ytes, må ny finansieringsplan legges frem. Vurdering: Søknaden skal vurderes etter reglene for Vefsnafondet som tidligere. Det opprinnelige tilskuddet til prosjektet var på kr ,- som utgjorde 20 % av godkjente kostnader. Tilskuddet ble gitt som regional investeringsstøtte. Søker og saksbehandler har i flere omganger diskutert muligheten for å få økt tilskuddet til 35 % av kostnadene. Flere bedrifter fikk tilskudd omtrent samtidig med Sæterstad Gård AS, hvor man innvilget 35 % tilskudd, med forbehold om at departementet ville godta at Vefsnafondet kunne bruke 35 % som støttegrense for regionale investeringstilskudd. Dep. har i etterkant godkjent en grense på 35 %, som har kommet andre bedrifter til gode. SG har derfor tatt utgangspunkt i maksimal støtteandel på 35 % ved oppsett av finansieringsbudsjett, samtidig som de også har utvidet sine planer. Nå har imidlertid EU innført større endringer i regionalstøtteregelverket, som innebærer at kommunen ikke kan benytte seg av dette unntaket før ny melding om støtteordning har blitt godkjent av ESA. Kommunen også fått påpekt at man kan gi tilskudd til landbasert oppdrett på linje med landbruk, og at slik støtte faller utenom forbudet mot offentlig støtte. Her er det derfor mulig å gi tilskudd som tilsvarer omsøkt beløp. Om støtte til akvakultursektoren, fiskerisektoren og landbrukssektoren

5 I fondenes regelverk står det på side 1 under punkt 3 at: Side 5 av 6 Ordningen for støtte til bedrifter i Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Hemnes kan anvendes i samsvar med EØS-reglene om bagatellmessig støtte og enkelte gruppeunntak. Med enkelte gruppeunntak siktes det til de artiklene i det såkalte supergruppeunntaket som er nærmere spesifisert under punkt 3 i regelverket for næringsfondene. I regelverket som ble nedsatt av Nærings- og handelsdepartementet, er det ikke spesifisert hvilke næringer som omfattes av de aktuelle ordningene, og det er ikke lagt ytterligere føringer på hvilke næringer som kan støttes. I kommisjonsforordningene for bagatellmessig støtte og supergruppeunntaket er det imidlertid presisert at ordningene ikke gjelder for fiskeri- og akvakultursektoren og landbrukssektoren. Statsstøtteregelverket legger altså ikke begrensninger for tilskudd og lån til disse sektorene. Vi vil presisere at det kan gis støtte til disse sektorene på lik linje med andre sektorer. Det vil si at vurderingene av betydning for næringsutvikling og sysselsetting som skal legges til grunn for øvrige bedriftstildelinger presisert i punkt 1 og 2 i fondenes regelverk, også gjelder for tildelinger til fiskeri- og akvakultursektoren og til landbrukssektoren. Videre vil det være de samme begrensningene i tildelt beløp og formål med tildelinger som for andre sektorer, som presisert i regelverkets punkt 3. (fra brev fra Nærings- og Handelsdepartementet , s 2-3) Kort fortalt, har man mulighet til å yte tilskudd til fiskeri- og akvakultursektoren og til landbrukssektoren, uten at det må brukes noe gruppeunntak. Det kreves imidlertid at søknaden fyller kravene i fondsreglene. Vefsnafondets regelverk krever egenandel på minst 30 %. Dette er oppfylt fra søkers side, med egenandel som består av både penger, bruk av egne maskiner og ressurser på gården, samt mye eget arbeid. Det foreligger lånetilbud fra banken på 35 % av kostnadene. Lånet skal også betales tilbake, og utgjør derfor en egenandel. Søker har fortalt at prosjektet må reduseres i omfang, om tilskuddet blir mindre enn omsøkt. Det er fare for at prosjektet ikke blir gjennomført dersom tilskudd ikke innvilges. Innovasjon Norge var involvert i saksbehandlingsprosessen tidligere, og de har gitt tilskudd til produktutvikling med mer. Kravet om at man har søkt om tilskudd hos andre instanser enn kommunen er derfor oppfylt. For øvrig fyller søknaden alle kriterier for tilskudd fra Vefsnafondet. Administrative og økonomiske konsekvenser: Tilskudd gitt fra fondet vil redusere gjenstående midler på fondet. Nye arbeidsplasser vil øke skatteinngangen til kommunen. Ellers ingen administrative og økonomiske konsekvenser. Kontering: Konklusjon/anbefaling: Søknaden fyller kriteriene som er satt i EØS-regelverket, og reglene i Vefsnafondet. Med fordobling av produksjonen ved oppdrettsanlegget, vil man skape nye arbeidsplasser tilsvarende 1,5 årsverk. Økt omsetning vil også føre til økte skatteinntekter for kommunen på sikt. Man kan ikke benytte gruppeunntak (EØS) for regional støtte, men gi tilskudd til akvakultur og videreforedling av landbruksprodukter, da det faller utenfor forbudet mot offentlig støtte. Det settes opp fire alternativer:

6 1. Det gis tilskudd som tilsvarer 20 % av godkjente kostnader som før, eller maksimalt kr ,- Side 6 av 6 2. Det gis tilskudd som tilsvarer 35 % av godkjente kostnader, eller maksimalt kr ,- til landbruksbasert næring. 3. Tidligere innvilget tilskudd opprettholdes, og det innvilges tilskudd på maksimalt kr ,- eller som tilsvarer 17,3 % av godkjente kostnader. 4. Søknad om tilskudd avslås, da søker ikke har påbegynt arbeidet, og ikke holdt de krav som ble satt av kommunestyret i vedtak om støtte i desember Dersom det vedtas at man yter tilskudd, lavere enn det omsøkte beløpet, må søker legge fram ny finansieringsplan. Det gis frist på 2 måneder, fra vedtaksdato, på å akseptere tilbud om tilskudd skriftlig. Prosjektet må være ferdigstilt og krav om sluttutbetaling, og sluttrapport i henhold til tilsagnsbrev må være levert kommunen innen Saken vil danne presidens for fremtidige saker, der man søker om tilskudd fra Vefsnafondet, til fiskeri- og akvakultursektoren og til landbrukssektoren. Sigridur Sigursveinsdottir Næringsrådgiver

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 13/1217 13/8381 Sigridur Sigursveinsdottir 09.12.2013 Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Utvalg

Detaljer

Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant)

Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant) Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Forfall: Vara: SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13 Hattfjelldal kommune Søknad om omgjøring av lån til tilskudd Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/846 13/5512 Sigridur Sigursveinsdottir 01.10.2013 Utvalg Møtedato

Detaljer

Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II.

Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 11/1399 15/5997 Stian Skjærvik 15.09.2015 Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 19:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 19:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 18 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer AP- Finn Ove Hofstad (leder) AP- Sølvi Andersen SP-

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013 036/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013 036/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-223, FA-U42 09/704 13/4045 Sigridur Sigursveinsdottir 06.06.2013 Verdensmesterskap i fluefiske 2013 Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013 Hattfjelldal kommune Verdensmesterskap i fluefiske 2013 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U42 09/704 13/4045 Sigridur Sigursveinsdottir 06.06.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30. Hattfjelldal kommune Side 1 av 17 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30 Medlemmer AP- Finn Ove Hofstad (leder) AP- Sølvi Andersen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13 Hattfjelldal kommune Investerings- og opplæringsstøtte Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/739 13/5207 Sigridur Sigursveinsdottir 26.07.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30. Side 1 av 14 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30 Medlemmer AP- Sølvi Andersen SP-Terje Daleng SP-Tone Waaler

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18 Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Side 1 av 12 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015. Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19.08.2015 Fraværende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 020/15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 020/15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-233, FA-F40 15/585 15/6047 Anne-Margrethe Simonsen 24.08.2015 Prosjekt Oppfølgings- og losfunksjon for ungdom Utvalg Møtedato

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00-13:30. Side 1 av 35

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00-13:30. Side 1 av 35 Side 1 av 35 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00-13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås AP Ann-Elen Sætersad Olsen SP Harald Lie SP Mirjam

Detaljer

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-U01 13/30 13/328 Jan Inge Helmersen 16.01.2013 Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta (representant)

Detaljer

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara.

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara. Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Harald Lie (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.09.2011 Tidspunkt: 10:00. Side 1 av 10

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.09.2011 Tidspunkt: 10:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Side 1 av 10 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.09.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E.

Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 19.02.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F31, TI-&73 13/580 15/1660 Steinar Lund. 25.02.2015 Bygg og anlegg til drift av asylmottak - ny behandling Utvalg

Detaljer