Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 19:00 20:30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30."

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Side 1 av 17 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 19:00 20:30 Medlemmer AP- Finn Ove Hofstad (leder) AP- Sølvi Andersen SP- Terje Daleng SP- Tone Waaler SV- Morten Bolstad Fra administrasjonen møtte: Rådmann Stian Skjærvik Avd. leder Bjarne Haugen Sekretær Jan Inge Helmersen Av 5 medlemmer møtte 5 Totalt frammøtte: 5 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 035/14 Referatsaker 036/14 Søknad om økonomisk støtte til forprosjekt. 037/14 Søknad om støtte til forprosjekt - Hytteservice 038/14 Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal Underskrifter:

2 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 2 av 17 DATO- 14/ /7824 Jan Inge Helmersen Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /14 Innstilling: Referater/meldinger tas til orientering Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtebehandling: Etter anmodning fra representanten Bolstad ble det redegjort spesielt for referatsak 3,4 og 7 ihht møteinnkallingen. Av andre saker ble utkast budsjett 2015 gjennomgått av Rådmannen. Vektlegging på de områder som sorterer under fagutvalget. Herunder innsparingstiltak på NT avdelingen med vakanse i 50 % stilling oppmålingsingeniør og innsparing renhold. Nødvendige investeringer i brannbil og brannstasjon ble også redegjort for. I tillegg ble det referert til to avvik i verneområdene. Henholdsvis kjøring med gravemaskin i Famnvassdalen LVO og avvik under skogsdrift i nærheten av Storveltlia NR. Oppsatt sak 039/14 ble utsatt grunnet behov for nødvendige prinsipielle avklaringer. Utvalget ønsker sak om næringsfondene, herunder retningslinjer for støtteintensitet. Dette som en oppfølging av den diskusjon som startet i HNNM-sak 004/14. Representanten Bolstad hadde i e-post av 24/ ytret ønske om at det ved slutten av møtet ble gitt orienteringer om forskjellige forhold. Ønskene er av en slik karakter at de ikke ligger innenfor utvalgets myndighetsområde. Utvalgets leder åpner derfor ikke for at spørsmål av denne karakter tas opp. NNM-035/14 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Rett utskrift bekreftes Hattfjelldal kommune, Jan Inge Helmersen sekretær Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 14/7062 S Tilskudd nydyrking /7072 S Tilskudd nydyrking /6695 I Torgeir Sørmo Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 4 14/6860 I Tove Brustad Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 5 14/6951 S Søknad om miljøtilskudd /7106 S SMIL - Tilskudd til fjerning

3 Side 3 av 17 av gml. gjerde i Varntresk 7 14/1283 I Statskog SF Søknad om deling og oppmåling 8 14/7210 S Søknad om tilskudd til restaurering av gml. kvernhus i Åkervik 9 14/7668 S Avslag på søknad om miljøtilskudd i jordbruket /7689 S Avslag på søknad om miljøtilskudd i jordbruket /7752 S Godkjenning av miljøstatusen - Midttun gbnr. 58/14

4 Hattfjelldal kommune Søknad om økonomisk støtte til forprosjekt. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 4 av 17 FE-223, FA-U01 14/ /7270 Sigridur Sigursveinsdottir Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /14 Rådmannens innstilling Unntatt offentlighet Husflid og Broderi AS innvilges tilskudd fra tiltaksfondet på inntil kr ,-, eller inntil 50 % av oppsatte kostnader ved forprosjektet. Tilskudd kan utbetales med 50% ved signering av tilskuddsbrev og 50% ved avlagt godkjent sluttrapport. Tilskuddet gis med grunnlag i vedtektene for tiltaksfondet. Frist for levering av sluttrapport og regnskap er innen Tilskuddet er bagatellmessig støtte, og må oppgis i tre år fremover dersom man søker om offentlige tilskudd igjen Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. NNM-036/14 Vedtak: Husflid og Broderi AS innvilges tilskudd fra tiltaksfondet på inntil kr ,-, eller inntil 50 % av oppsatte kostnader ved forprosjektet. Tilskudd kan utbetales med 50% ved signering av tilskuddsbrev og 50% ved avlagt godkjent sluttrapport. Tilskuddet gis med grunnlag i vedtektene for tiltaksfondet. Frist for levering av sluttrapport og regnskap er innen Tilskuddet er bagatellmessig støtte, og må oppgis i tre år fremover dersom man søker om offentlige tilskudd igjen. Rett utskrift bekreftes Hattfjelldal kommune Jan Inge Helmersen sekretær

5 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 5 av 17 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Søknad til tiltaksfondet.pdf Ingen kjent inhabilitet i forvaltningen. Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 4 U Husflid og Broderi AS Foreløpig svar Oppsummering av saken: Søknad fra Husflid og Broderi AS (org nr ) om tilskudd til forprosjekt. Forprosjektet skal utrede mulighetene for å etablere hovedprosjekt/samarbeidsprosjekt om bedriftsutvikling og kompetanseheving som tar sikte for å ta vare på håndverkstradisjoner og kulturarv. Husflid og Broderi AS har to andre, ikke relaterte prosjekter på gang, og disse er lagt fram i egne saker. Saksopplysninger: Husflid og Broderi AS ble stiftet i januar 2014, ved at Else Hoff gikk inn som medeier i bedriften, som tidligere har blitt drevet som enkeltmannsforetak av hennes mor. Husflid og Broderi har drevet blomsterbutikk, gavebutikk, bunadssøm og begravelsesbyrå i Hattfjelldal siden Husflid og Broderi har ikke tidligere fått tilskudd fra kommunens næringsfond. Siden Else Hoff kjøpte seg inn i bedriften, har hun jobbet for å fornye og utvikle driften. Omsettingen av bedriften har variert noe, og konkurransebildet er endret de siste årene. Dette, og endringer i trender og etterspørsel, er bakgrunnen for at man ønsker nå å rette større fokus på produksjon og salg av bunader og annet kunsthåndverk. Forprosjektet tar sikte på å utrede mulighetene for utvikling og utvidelse innen disse nisjene. Det finnes et fåtall bunadsentre i Norge, hvor man har fokusert på lokale bunader, som for eksempel i Mandal og Setesdal. Videre finnes det et større bunadssenter i Bergen. Søker ønsker å gjøre seg mer kjent med disse, mulige driftsmåter og rekruttering. Det er tydelig behov for generasjonsskifte innen faget, og det finnes i dag kun faglærte bunadsskreddere i Norge. Det jobber i dag 6-8 personer i Husflid og Broderi AS, i tillegg til håndverkere som broderer hjemme for bedriften. Dette utgjør ca 5-6 årsverk. Forprosjektet tar sikte på å utrede mulighetene for å øke håndverksdelen av driften, ved blant annet rekruttere noen av kommunens nye innbyggere. Vurdering: Målet med forprosjektet er å vurdere mulighetene for å etablere bunadssenter i Hattfjelldal, med fokus på sosialt entreprenørskap. Sosialt entreprenørskap betyr at man utnytter ellers ubrukte resurser hos mennesker som ikke får mange muligheter i det ordinære arbeidslivet, igjennom verdiskaping og lønnsom drift. Det er nødvendig å undersøke markedsmulighetene og etablere nettverk opp mot samarbeidspartnere og eventuelle investorer og mentorer. Kartlegging av behovet og mulighetene i Hattfjelldal er også nødvendig. Satsing på sosialt entreprenørskap har vært mye i fokus de siste årene, men ikke i Hattfjelldal. Med mange nye innbyggere, både fastboende og asylsøkere, har vi sett økt behov for aktivitet med opplæring og inkludering for denne gruppen. Det er også få tilbud i kommunen for andre som kan mangle formell utdanning. Interessen for kunsthåndverk som skinnfeller og bunader har også økt vesentlig de siste årene. Det planlagte prosjektet med bunadssenter er naturlig

6 Side 6 av 17 neste skritt for bedriften. Det anses likevel nødvendig å gjennomføre et forprosjekt for å vurdere lønnsomhet og muligheter før man gjennomfører hovedprosjekt eller oppstart av slikt senter. Søker har etter veiledning fra næringsrådgiver bestemt seg for å ta stilling til satsingen etter at forprosjektet er gjennomført. Bedriften har i forbindelse med søknaden også lagt frem regnskap for driften de siste tre årene. Det gjøres oppmerkesom på at aksjeselskapet som her søker, er opprettet i forbindelse med planlagt endring i eierstruktur, slik at fremlagt regnskap er for enkeltmannsforetaket som har drevet Husflid og Broderi frem til i år. Det fremkommer av regnskapene at omsettingen har økt litt fra år til år, mens overskuddet har variert noe. Det er likevel positivt resultat alle årene. Bedriften anses å være veldreven og stødig, med potensial for utvikling og fornyelse i takt med endret marked og etterspørsel. Else Hoff har vært i dialog med kommunens næringsrådgiver over ang tid, hvor man har diskutert og lagt planer sammen med bedriftens regnskapsfører. De fremlagte planer anses å være forsiktige og nødvendige før gjennomføring og eventuell knoppskyting i tilknytting til hovedprosjekt. Følgende budsjett er satt opp for forprosjektet: Forarbeid, kartlegging, samarbeidsmøter ,- Studietur til aktuelle samarbeidspartnere og evt leverandører ,- Innhenting av opplysninger om marked og muligheter 5.000,- Konsulenttjenester, her under regnskapsfører mv ,- Kurs innen ledelse/prosjektarbeid 8.000,- Annet/uforutsett ,- Totalt ,- Bedriften planlegger å finansiere halvparten av kostnadene igjennom eget arbeid, og ved egne midler. Det søkes om støtte til resterende beløp på kr ,- fra tiltaksfondet. Egenkapital/banklån ,- Egeninnsats timer 100 timer à 250, ,- Tilskudd fra Hattfjelldal kommune ,- Totalt ,- Forholdet til fondsreglene: Søknaden anses å fylle kravene i tiltaksfondets regler: 1 Formål Formålet med Hattfjelldal Kommunes tiltaksfond er å bidra tilutvikling av lønnsom næringsvirksomhet. Målet med forprosjektet er å utrede muligheter og kostnader ved utvikling og utvidelse av bedriften. Mulig knoppskyting innen sosialt entreprenørskap er nyskapende i kommunen, og kan styrke driften og øke lønnsomheten på sikt. 2 Bruk... Tiltak i forbindelse med utvidelse eller omstilling innenfor eksisterende næringsliv.... Eventuell konkurransevridende virkning mellom næringsdrivende i kommunen skal vurderes ved tildeling av støtte fra fondets midler. Bedriften har de siste årene møtt økt konkurranse, særlig innen salg av garn og blomster. Det finnes ikke konkurrerende bedrifter innen produksjon og salg av kunsthåndverk i nærområdet. Forprosjektet anses å kunne føre til utvidelse av nåværende drift. 3 Saksbehandling

7 Side 7 av 17 Formannskapet er fondsstyre og fatter vedtak om disponering av fondets midler. Tildelinger fra fondet fra kroner 0 til kroner ,- kan behandles administrativt etter retningslinjer vedtatt av formannskapet. Det finnes tilsvarende saker, som f.eks behandling av søknad fra Susendal Bygdesag våren Saken sendes likevel til behandling hos NNM, siden bedriften også søker om midler til to andre prosjekter, og disse bør sees i sammenheng. Kommunestyret har i sak om delegasjon av myndighet til hovedutvalget bl.a. vedtatt følgende: Avgjørelsesmyndighet for søknader om økonomisk støtte fra tiltaksfondet, jordbruksfondet og næringsfondet, i den grad dette ikke er delegert til andre, samt innstiller i saker om støtte fra Vefsnafondet Forholdet til EØS regelverket: Søknaden anses å være bagatellmessig støtte etter EØS regelverket. Bedriften har ikke mottatt offentlig støtte de siste tre år, og kan derfor motta støtte på inntil ,-, eller NOK. Søknaden er altså godt innenfor de rammer som settes av EØS regelverket. Husflid og Broderi ENK har heller ikke mottatt offentlig støtte siste tre år. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen administrative konsekvenser. Økonomiske konsekvenser vil være bruk av Tiltaksfondets midler. Kontering: Konklusjon/anbefaling: Søknaden fyller de kriterier som er satt i tiltaksfondets regelverk, og i EØS-reglene for offentlig støtte. Husflid og Broderi AS innvilges tilskudd fra tiltaksfondet på inntil kr ,-, eller inntil 50 % av oppsatte kostnader ved forprosjektet. Frist for levering av sluttrapport og regnskap er innen Tilskuddet er bagatellmessig støtte, og må oppgis i tre år fremover dersom man søker om offentlige tilskudd igjen. Sigridur Sigursveinsdottir Næringsrådgiver

8 Hattfjelldal kommune Søknad om støtte til forprosjekt - Hytteservice Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 8 av 17 FE / /7778 Sigridur Sigursveinsdottir Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /14 Rådmannens innstilling Trond Volden (Tronds bussreiser) innvilges inntil kr ,- eller maksimalt 50% tilskudd av omsøkte kostnader til forprosjekt. Tilskuddet gis med grunnlag i vedtektene for tiltaksfondet. Søker må fremlegge sluttrapport på forprosjekt innen Utbetaling kan skje slik: o 25% av tilskuddet kan utbetales ved aksept på tilbud om tilskudd. o 25% kan utbetales når søker kan dokumentere for halvparten av dokumenterte utgifter. o Resterende 50% utbetales når sluttrapport/konklusjon er levert. Frist for aksept på tilskudd er 3 uker etter at vedtak er fattet. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte og må oppgis i 3 år fremover dersom man søker om offentlig tilskudd igjen Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. NNM-037/14 Vedtak: Trond Volden (Tronds bussreiser) innvilges inntil kr ,- eller maksimalt 50% tilskudd av omsøkte kostnader til forprosjekt. Tilskuddet gis med grunnlag i vedtektene for tiltaksfondet. Søker må fremlegge sluttrapport på forprosjekt innen Utbetaling kan skje slik: o 25% av tilskuddet kan utbetales ved aksept på tilbud om tilskudd. o 25% kan utbetales når søker kan dokumentere for halvparten av dokumenterte utgifter. o Resterende 50% utbetales når sluttrapport/konklusjon er levert. Frist for aksept på tilskudd er 3 uker etter at vedtak er fattet. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte og må oppgis i 3 år fremover dersom man søker om offentlig tilskudd igjen.

9 Side 9 av 17 Rett utskrift bekreftes Hattfjelldal kommune, Jan Inge Helmersen sekretær

10 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet i forvaltningen. Side 10 av 17 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Søknad om tilskudd fra tiltaksfondet i Hattfjelldal kommune OPPLYSNINGER OM BEDRIFTEN.doc Plan finansiering hytteservice.doc Oppsummering av saken: Behandling av søknad om tilskudd til bedriftsutvikling/endring. Tronds Bussreiser planlegger å legge om driften til Hytteservice. Det søkes om midler til forprosjekt/utredning og til investering. Saksopplysninger: Kommunen mottok den søknad om tilskudd til forprosjekt, fra Tronds Bussreiser ENK (org nr ). Med bakgrunn i store endringer i behovet for busstjenester i Hattfjelldal, har Trond Volden ønske om å gjøre om på sin bedrift, og heller satse på Hytteservice. Forprosjektet skal ta for seg utredning av mulighetene i Hattfjelldal, samt noe nettverksbygging og bedriftsbesøk. Man planlegger i forprosjektsperioden å besøke bedrifter som har satset på både hytteservice i andre landsdeler, og bedrifter som har satset på sosialt entreprenørskap, ved å ansette i all hovedsak ungdommer som ikke kommer seg inn på arbeidsmarkedet igjennom vanlige kanaler av ulike grunner. Dette kan være pga psykiske, sosiale, eller andre utfordringer. Også bosatte flyktninger, tidligere innsatte og andre kan bli aktuell arbeidskraft. Behovet for tjenesteyting til hytteeiere i Norge har økt betraktelig de siste årene. I takt med høyere levestandard og økte inntekter har behovet for håndverkere og vaktmestere økt, også innen hyttebransjen. Dette begynner man nå også å merke behov for i Hattfjelldal, hvor det er like mange hytter som privatboliger. Det er pr.dd. ingen bedrifter som har satset på snømåking, enkelt vedlikehold og vaktmestertjenester i dette markedet. Bedriften søkte om tilsudd til omstilling våren 2013, og ble i sak NNM 028/13 innvilget tilskudd på kr ,- Søker innså raskt at den planlagte omstillingen ikke ville bli lønnsom, og takket derfor nei til tilskuddet. Siden da har Trond jobbet noe med småprosjekter for hytteeiere i Grubben, samt noe kjøring for NSB og Wideroe. Vurdering: På grunn av søknadens størrelse skal den behandles etter Tiltaksfondets regelverk, og kan behandles administrativt pga presedens som har blitt skapt av tidligere saker av samme art. Følgende budsjett er lagt frem: Bedriftsbesøk for to personer ,- Kurs linjerydding, tre pers ,- Kurs/sertifisering for ledere ,- Kontorutstyr og programmvare ,- Forarbeid og rapporterng ,- Totalt ,- Det er i tidligere saker av lignende karakter innvilget inntil 50% tilskudd til forprosjekt. Denne saken anses å være av lignende karakter som f.eks tilskudd til forprosjekt til Susendal Bygdesag og Husflid og Broderi søker i disse dager om tilskudd til lignende forprosjekt. Forholdet til fondsreglene: Søknaden anses å fylle kravene i tiltaksfondets regler: 1 Formål Formålet med Hattfjelldal Kommunes tiltaksfond er å bidra tilutvikling av lønnsom næringsvirksomhet.

11 Side 11 av 17 Målet med forprosjektet er å utrede muligheter og kostnader ved utvikling og omstilling av bedriften. Forprosjektet skal utrede lønnsomheten og mulighetene for sosialt entreprenørskap. 2 Bruk... Tiltak i forbindelse med utvidelse eller omstilling innenfor eksisterende næringsliv.... Eventuell konkurransevridende virkning mellom næringsdrivende i kommunen skal vurderes ved tildeling av støtte fra fondets midler. Bedriften har de siste årene opplevd store endringer i etterspørsel etter busstilbud. Omstilling eller nedtrapping av driften er derfor nødvendig nå. Ved å satse på nytt tilbud for hytteeiere i kommunen viser søker tilpassingsdyktighet. Det er ikke andre bedrifter i kommunen som tilbyr disse tjenestene, og søker ønsker å etablere kontakt med bedrift i nabokommunen som ikke tilbyr denne type tjenester, men snekkertjenester til hytteeiere. Forprosjektet anses å skulle utrede full omstrukturering av bedriften. 3 Saksbehandling Formannskapet er fondsstyre og fatter vedtak om disponering av fondets midler. Tildelinger fra fondet fra kroner 0 til kroner ,- kan behandles administrativt etter retningslinjer vedtatt av formannskapet. Det finnes tilsvarende saker, som f.eks behandling av søknad fra Susendal Bygdesag våren Saken sendes likevel til behandling hos NNM, siden bedriften også søker om midler til to andre prosjekter, og disse bør sees i sammenheng. Kommunestyret har i sak om delegasjon av myndighet til hovedutvalget bl.a. vedtatt følgende: Avgjørelsesmyndighet for søknader om økonomisk støtte fra tiltaksfondet, jordbruksfondet og næringsfondet, i den grad det ikke er delegert til andre, samt innstiller i saker om støtte fra Vefsnafondet. Forholdet til EØS regelverket: Søknaden anses å være bagatellmessig støtte etter EØS regelverket. Bedriften har ikke mottatt offentlig støtte de siste tre år, og kan derfor motta støtte på inntil ,-, eller NOK. Søknaden er altså godt innenfor de rammer som settes av EØS regelverket. Tronds bussreiser ENK har heller ikke mottatt offentlig støtte siste tre år. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ingen administrative konsekvenser. Økonomiske konsekvenser vil være bruk av Tiltaksfondets midler. Kontering: Konklusjon/anbefaling: Omstilling og endring av driften hos Tronds Bussreiser er nødvendig. Han velger nå å undersøke mulighetene innen et felt som i og for seg ikke har noe å gjøre med buss, men beholder foreløpig samme bedriftsnavn og struktur. Det fremkommer av kommunens næringsplan at det finnes politisk vilje til å satse på vaktmestertjenester til noen av de drøyt 700 hyttene i kommunen. Søker selv har opplevd at det finnes et marked, der etterspørselen etter disse tjenestene øker. I tillegg finnes det en rekke mennesker i Hattfjelldal som kan ha behov for å komme seg inn på arbeidsmarkedet igjennom andre kanaler enn det som finnes hos verna bedrifter, og som får tilpass i det ordinære arbeidslivet. Næringsrådgiveren har anbefalt søker å skaffe seg nettverk innen sosialt entreprenørskap igjennom bedriftsbesøk. I tillegg er det en del kursing som vil bli nødvendig for å kunne gjennomføre de aktiviteter som søker ønsker å satse på.

12 Side 12 av 17 Næringsrådgiveren anbefaler at bedriften innvilges inntil kr ,- eller maksimalt 50% tilskudd til omsøkte kostnader. Det bør stilles krav til at søker legger frem sluttrapport eller konklusjon om hvor vidt drift av Hytteservice i Hattfjelldal kan være lønnsom, med argumentasjon for og imot. 25% av tilskuddet kan utbetales ved aksept på tilbud om tilskudd. 25% kan utbetales når søker kan dokumentere for halvparten av dokumenterte utgifter. Resterende 50% utbetales når sluttrapport/konklusjon er levert. Frist for aksept på tilskudd er innen 3 uker etter at vedtak er fattet. Sluttrapport må legges frem innen Sigridur Sigursveinsdottir Næringsrådgiver

13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 13 av 17 FE-223, TI-&85 13/ /7786 Jan Inge Helmersen Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /14 Fondstyret /14 Rådmannens innstilling I medhold av vedtekter for næringsfondet, jfr. KS 050/13, 2og 3, innvilges Allskog SA et tilskudd på samlet kr Dette til planlagt 3-årig interkommunalt ungskogprosjekt i Vefsn, Grane og Hattfjelldal i årene Hvis oppstart av prosjektet forskyves til 2015, vil prosjektets og tilskuddets varighet forskyves tilsvarende. Tilskuddet fordeles slik: 2014 kr kr kr kr Alternative årstall kan bli Det forutsettes at Grane og Vefsn kommuner gir samme støtte og at all annen finansiering er på plass. 2. Innvilget tilskudd kan delutbetales. Dette etter at prosjektet har kommet i gang. 3. Frist for aksept av tilbud om tilskudd settes til 4 uker etter at endelig vedtak er fattet. 4. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte, og må oppgis i 3 år fremover dersom man søker om offentlig tilskudd igjen. 5. Tilskuddet bevilges over næringfondet med slik kontering: : , : , Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtebehandling: I forhold til Rådmannens innstilling ble det endret i årstallene for prosjektets oppstart og varighet. Ellers ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt som innstilling til fondsstyret. NNM-038/14 Innstilling: HNNM gir følgende innstilling til fondsstyret: I medhold av vedtekter for næringsfondet, jfr. KS 050/13, 2og 3, innvilges Allskog SA et tilskudd på samlet kr Dette til planlagt 3-årig interkommunalt ungskogprosjekt i Vefsn, Grane og Hattfjelldal i årene Hvis oppstart av prosjektet forskyves til 2015, vil prosjektets og tilskuddets varighet forskyves tilsvarende. Tilskuddet fordeles slik: 2015 Kr kr

14 2017 kr kr Side 14 av Det forutsettes at Grane og Vefsn kommuner gir samme støtte og at all annen finansiering er på plass. 2. Innvilget tilskudd kan delutbetales. Dette etter at prosjektet har kommet i gang. 3. Frist for aksept av tilbud om tilskudd settes til 4 uker etter at endelig vedtak er fattet. 4. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte, og må oppgis i 3 år fremover dersom man søker om offentlig tilskudd igjen. 5. Tilskuddet bevilges over næringfondet med slik kontering: : , : , Fondstyret Møtebehandling: HNNM`s innstilling enstemmig vedtatt. FoS-012/14 Vedtak: I medhold av vedtekter for næringsfondet, jfr. KS 050/13, 2og 3, innvilges Allskog SA et tilskudd på samlet kr Dette til planlagt 3-årig interkommunalt ungskogprosjekt i Vefsn, Grane og Hattfjelldal i årene Hvis oppstart av prosjektet forskyves til 2015, vil prosjektets og tilskuddets varighet forskyves tilsvarende. Tilskuddet fordeles slik: 2015Kr kr kr kr Det forutsettes at Grane og Vefsn kommuner gir samme støtte og at all annen finansiering er på plass. 2. Innvilget tilskudd kan delutbetales. Dette etter at prosjektet har kommet i gang. 3. Frist for aksept av tilbud om tilskudd settes til 4 uker etter at endelig vedtak er fattet. 4. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte, og må oppgis i 3 år fremover dersom man søker om offentlig tilskudd igjen. 5. Tilskuddet bevilges over næringfondet med slik kontering: : , : ,- Rett utskrift bekreftes Hattfjelldal kommune, Marit Hatten Formannskapssekretær

15 Side 15 av 17 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Søknad Hattfjelldal kom fondstyret Ungskogpleieprosjekt.pdf Prosjektbeskrivelse Skogprosjekt, ungskogpleie - Vefsn, Grane og Hattfjelldal.pdf Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 5 I Allskog SA Interkommunalt skogprosjekt i Vefsn, Grane og Hattfjelldal - sammendrag 6 I Fylkesmannen i Foreløpig svar til søknad Interkommunalt Nordland 7 I Fylkesmannen i Nordland skogprosjekt Avslag på søknad om BU-midler til Interkommunalt skogprosjekt - Vefsn- Grane - Hattfjelldal 8 I Allskog SA Søknader om støtte til interkommunalt skogprosjekt 10 U Allskog SA Svar på søknad om støtte til interkommunalt skogprosjekt-rentemidler skogfond Hattfjelldal 11 I Grane kommune Søknad om medfinansiering av et interkommunalt skogprosjekt Saksopplysninger: Allskog SA søker om tilskudd fra Hattfjelldal kommune jfr. søknad nedenfor. Dette til et interkommunalt skogprosjekt i Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Det er søkt om tilskudd fra flere finansieringsordninger. Det går fram av vedlagte prosjektbeskrivelse.

16 Side 16 av 17 Vurdering: Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene i Vefsn-regionen, Allskog SA og Statskog SF. Det søkes om tilskudd til finansiering av en prosjektleder i en 3-års periode. Prosjektlederen skal være aktivitetspådriver for å få utført ungskogpleie. Det er et etterslep på ca dekar ungskog i regionen. Oppgavene til prosjektlederen blir å kontakte skogeiere, skaffe oversikt over arealer som har behov for ungskogpleie, kursing av arbeidskraft og organisering av ungskogpleie. Prosjektet er kommet i gang etter diskusjoner om et felles skogprosjekt for kommunene i regionen. Temaet ble tatt opp høsten 2013 ved en fagsamling i Vefsn. Konklusjonen var at skogeierlagene burde engasjere seg i saken. Vefsn skogeierlag tok så kontakt med skogoppsynet (skogbrukssjefene) i Vefsn, Grane og Hattfjelldal, som ble enige om å utarbeide en prosjektsøknad for å søke om midler til gjennomføring av et interkommunalt skogprosjekt med varighet i 3 år. Prosjektet er kostnadsberegnet til totalt kr 2.4 mill, og det er søkt om finansiering fra flg. instanser: Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner, rentemidler skogfond Fylkesmannen i Nordland, rentemidler skogfond Fylkesmannen i Nordland, BU-midler Nordland Fylkeskommune Nordland Fylkeskommune v/statskogordningen Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner, Næringsfond Vefsna Mosjøen og omegn næringsforening (MON) Helgeland Skogselskap Fylkesmannen i Nordland har i brev av gitt avslag på søknad om tilskudd fra BUmidlene. Avslaget er påklaget av Allskog SA. Det søkes totalt om kr i tilskudd fra Hattfjelldal kommune med flg. fordeling pr. år: 2014: : : : Det søkes om tilsvarende summer fra Vefsn og Grane. Kommunen har tidligere gitt tilsagn om støtte fra skogfondets rentemidler. Da 2014 nå er nesten gått uten at prosjektet har kommet i gang, må en forvente at det ikke kommer i gang i år. Prosjektperioden må vi anta blir forskjøvet forholdsvis, forutsatt at det er mulig å få dette fullfinansiert. Det er søkt om midler fra Vefsnafondet, men kommunen står fritt i valg av finansieringskilde hvis den finner at tiltaket er innenfor regelverket for støtte. Det kan således støttes fra tiltaksfondet eller næringsfondet. Hovedutvalg for næring natur og miljø har nylig utarbeidet Strategisk næringsplan for Hattfjelldal kommune Under satsingsområder er ungskogpleie nevnt som et av tiltakene. Det siteres:

17 2. LANDBRUK Tiltak Ansvarlig Samarbeidspartnere Når Etablere en bedrift som driver med beitedyr Næringen Kommunen 2015 som kan dra rundt å beite ned areal. Få etablert miljø, med glød og Næringen Kommunen 2015 samarbeidsvilje som tar tak i utfordringer. Etablere stimuleringstiltak i skogbruket eks. tynning, avstandsregulering, tiltak mot gjengroing Kommunen Næringen fylkesmannen *Saksbehandlers uthevelse. Side 17 av 17 Nå er ikke den strategiske næringsplanen vedtatt, den ligger som utvalgets innstilling til behandling i kommunestyret den Saksbehandler vurderer at omsøkte tiltak er innenfor det skisserte satsingsområdet, med forbehold om kommunestyrets godkjenning. Tiltaket vil være positivt for skognæringen, både på kort og lang sikt, og prosjektet bør slik sett gjennomføres som omsøkt. Administrative og økonomiske konsekvenser: til støtte av dette prosjektet vil bety at en har mindre til å støtte andre søknader. Det vil binde opp administrativ ressurs for oppfølging av prosjektet. Kontering: : , : ,- Konklusjon/anbefaling: Tiltaket vurderes som positivt for skognæringen på kort og lang sikt. Prosjektet bør derfor gjennomføres som planlagt med forskyvning i forhold til oppsatt plan. Tiltaket kan støttes fra kommunalt næringsfond. Jan Inge Helmersen Skogbrukssjef

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-242 13/1267 14/1231 Sigridur Sigursveinsdottir 25.02.2014 Tiltaksfondets fremtid - retningslinjer for næringsfond Utvalg

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30 Medlemmer: AP- Finn Ove Hofstad(leder) AP- Sølvi

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12.

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Sæterstad gård - søknad om støtte fra næringsfond. FE-242, FA-U00 12/628 12/7275 Sigridur Sigursveinsdottir 29.10.2012 Utvalg

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-242, FA-U00 12/628 14/4107 Sigridur Sigursveinsdottir 10.06.2014 Bedriftsutvikling fiskeoppdrett Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013 Hattfjelldal kommune Verdensmesterskap i fluefiske 2013 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U42 09/704 13/4045 Sigridur Sigursveinsdottir 06.06.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13 Hattfjelldal kommune Søknad om omgjøring av lån til tilskudd Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/846 13/5512 Sigridur Sigursveinsdottir 01.10.2013 Utvalg Møtedato

Detaljer

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 13/1217 13/8381 Sigridur Sigursveinsdottir 09.12.2013 Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Utvalg

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta (representant)

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg næring, natur og miljø

Møteinnkalling for Hovedutvalg næring, natur og miljø Hattfjelldal kommune Side 1 av 10 Møteinnkalling for Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtedato: 19.12.2012 Møtested: Unkervatn Møtetid: Kl. 11:00 Forfall meldes på telefon 75 18 48 00 til sekretær Jan

Detaljer

Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant)

Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant) Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Forfall: Vara: SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen

Detaljer

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-U01 13/30 13/328 Jan Inge Helmersen 16.01.2013 Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng (representant)

Detaljer

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 15/52 15/321 Lisbet Nordtug 21.10.2015 Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 10

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 10 Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Harald Lie (representant) SV

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 033/13 Kommunestyret 18.09.2013 050/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 033/13 Kommunestyret 18.09.2013 050/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 7 FE- 13/863 13/5151 Sigridur Sigursveinsdottir 17.07.2013 Nye vedtekter for næringsfond i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/204 15/1240 Hogne Hjerpås 11.02.2015 Språksamlinger Sameskolen Midt-Norge Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 05.03.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 25. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II.

Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 11/1399 15/5997 Stian Skjærvik 15.09.2015 Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 021/15 Kommunestyret 09.09.2015 053/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 021/15 Kommunestyret 09.09.2015 053/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/735 15/6060 Hogne Hjerpås 24.08.2015 Kvalitetsmelding grunnskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.11.2014 009/14 Kommunestyret 26.11.2014 073/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.11.2014 009/14 Kommunestyret 26.11.2014 073/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 14/788 14/6161 Hogne Hjerpås 07.11.2014 Hattfjelldal Frivilligsentral som kommunal enhet Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015. Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19.08.2015 Fraværende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røssvatn Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 09:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røssvatn Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røssvatn Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng (representant)

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-033 13/857 14/2361 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Utvalg

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 14. Møtested: Fondstyret. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 28.09.2015. Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 14. Møtested: Fondstyret. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 28.09.2015. Bjørn Ivar Lamo. Side 1 av 14 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 28.09.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Fondstyret Møteleder Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. september 2015 Fraværende representanter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 19:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 19:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 28 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: Finn Ove Hofstad Sølvi Andersen Terje Daleng Tone

Detaljer

INTERKOMMUNALT SKOGPROSJEKT I VEFSN, GRANE OG HATTFJELLDAL

INTERKOMMUNALT SKOGPROSJEKT I VEFSN, GRANE OG HATTFJELLDAL Prosjektbeskrivelse INTERKOMMUNALT SKOGPROSJEKT I VEFSN, GRANE OG HATTFJELLDAL SAMMENDRAG Skogprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Vefsn - regionen, ALLSKOG SA og STATSKOG. For å utarbeide

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13 Hattfjelldal kommune Investerings- og opplæringsstøtte Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/739 13/5207 Sigridur Sigursveinsdottir 26.07.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11 Side 1 av 11 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås SV Bjørnar Hansen Forfall: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen SP

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Go`biten Dato: 06.11.2012 Tidspunkt: 19:00 21:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Go`biten Dato: 06.11.2012 Tidspunkt: 19:00 21:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Go`biten Dato: 06.11.2012 Tidspunkt: 19:00 21:00 Medlemmer: AP Finn Ove Hofstad (leder) AP Sølvi Andersen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F40 13/321 15/5780 Anne-Margrethe Simonsen 05.08.2015 Regionalt barnevernsamarbeid Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 043/16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 043/16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - F24 16/68 16/4317 Bjarne Haugen 25.05.2016 Utredning vedlikeholdsressurser Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: TELEFONMØTE Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møterom røssvatn Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møterom røssvatn Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Hattfjelldal kommune Side 1 av 15 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Møterom røssvatn Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Medlemmer: SV Ingjerd Hagen (leder) AP Lisbeth

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08.02.2016 003/16 Kommunestyret 17.02.2016

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08.02.2016 003/16 Kommunestyret 17.02.2016 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE- 16/53 16/314 Hogne Hjerpås 13.01.2016 Læreplasser i kommunen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Komersialisering av Fjellfolket. Side 1 av 7 FE-033 11/1230 11/7519 Bent Øverby 21.11.2011

Hattfjelldal kommune. Komersialisering av Fjellfolket. Side 1 av 7 FE-033 11/1230 11/7519 Bent Øverby 21.11.2011 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 7 FE-033 11/1230 11/7519 Bent Øverby 21.11.2011 Komersialisering av Fjellfolket Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.11.2015 022/15 Kommunestyret 18.11.2015 105/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-C03 10/244 15/7868 Hogne Hjerpås 02.11.2015 Oppgradering Hattfjelldal samfunnshus - trinn 3 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 11.06.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 3. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 8 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 06.03.2013 Møtetid: 09:00 12:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 5. mars 2013 Fraværende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag for søknad om fradeling

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag for søknad om fradeling Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 GBNR-53/3 14/301 14/5529 Ragnhild Haugen 25.08.2014 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, som grunnlag

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Regionalt barnevernsamarbeid Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-F40 13/321 15/5780 Anne-M. Simonsen 05.08.2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.11.2014 073/14 Kommunestyret 26.11.

Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 05.11.2014 073/14 Kommunestyret 26.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-433 14/871 14/6367 Anne Haugberg 22.10.2014 Studiesentervirksomheten ved Studiesenteret RKK Vefsn Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hattfjelldal kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møteprotokoll for Medlemmer: AP - Finn Ove Hofstad (ordfører) AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant)

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 034/16 Kommunestyret 16.06.2016 046/16

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 034/16 Kommunestyret 16.06.2016 046/16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 613, TI - &30 Arkivsak: JournalpostID: 16/4178 Saksbehandler: Anne-Margrethe Simonsen Dato: 22.05.2016 Retningslinjer for kommunalt boligtilskudd Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30. Side 1 av 14 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30 Medlemmer AP- Sølvi Andersen SP-Terje Daleng SP-Tone Waaler

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.05.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: NAV's møterom Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28. april 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 30.11.2010 Tid: 09.00 10.35 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Utvalg for plansaker Møtested: Møterom røssvatn Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 10:00-10:30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Utvalg for plansaker Møtested: Møterom røssvatn Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 10:00-10:30 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Utvalg for plansaker Møtested: Møterom røssvatn Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 10:00-10:30 Medlemmer: AP Helene K. Slettbakk (representant) SP Kjetil Sjåvik (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 16 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: Ann-Elen Olsen Harald Lie Stian Skjærvik Wenche Valen Helene

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11.

Utvalg Møtedato Saksnummer Råd for eldre og funksjonshemmede 02.11.2015 007/15 Formannskapet 04.11.2015 082/15 Kommunestyret 18.11. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-H40 14/809 15/7507 Bjarne Haugen 09.10.2015 Valg av bygningsmessig løsning for avlastningsbolig. Utvalg Møtedato

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.01.2013 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen : 08.09.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.09.2011 Tidspunkt: 10:00. Side 1 av 10

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.09.2011 Tidspunkt: 10:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Side 1 av 10 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.09.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 09.09.2013 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30 Side 1 av 9 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret / Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 18:00 15:30 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer