Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: Tidspunkt: 14:00.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00."

Transkript

1 Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: Tidspunkt: 14:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Harald Lie (representant) Forfall: SP Mirjam Holta (representant) Vara: Fra administrasjonen møtte: Rådmann: Stian Skjærvik Av 5 medlemmer møtte 4 Totalt frammøtte: 4 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 008/14 Bedriftsutvikling fiskeoppdrett 009/14 Søknad om tilskudd og lån - Hatten Bilservice AS Underskrifter:

2 Side 2 av 12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-242, FA-U00 12/628 14/4107 Sigridur Sigursveinsdottir Bedriftsutvikling fiskeoppdrett Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret /14 Kommunestyret /14 Alt.1 Det gis tilskudd som tilsvarer 35 % av godkjente kostnader, eller maksimalt ,- til landbruksbasert næring. Det gis frist på to måneder, fra vedtaksdato, på å skriftlig akseptere tilbud om tilskudd, og levere underskrevet prosjektavtale/tilsagnsbrev til kommunen. Prosjektet må være ferdigstilt, sluttrapport i henhold til tilsagnsbrev, og krav om sluttutbetaling må være levert kommunen innen Tiltaket konteres: Alt.2. Det gis tilskudd som tilsvarer 20 % av godkjente kostnader som før, eller maksimalt kr ,- Det gis frist på to måneder, fra vedtaksdato, på å skriftlig akseptere tilbud om tilskudd, og levere underskrevet prosjektavtale/tilsagnsbrev til kommunen. Prosjektet må være ferdigstilt, sluttrapport i henhold til tilsagnsbrev, og krav om sluttutbetaling må være levert kommunen innen Tiltaket konteres: Fondstyret Møtebehandling: Rådmannens innstilling alternativ 1 enstemmig vedtatt. FoS-008/14 Vedtak: Det gis tilskudd som tilsvarer 35 % av godkjente kostnader, eller maksimalt ,- til landbruksbasert næring. Det gis frist på to måneder, fra vedtaksdato, på å skriftlig akseptere tilbud om tilskudd, og levere underskrevet prosjektavtale/tilsagnsbrev til kommunen. Prosjektet må være ferdigstilt, sluttrapport i henhold til tilsagnsbrev, og krav om sluttutbetaling må være levert kommunen innen Tiltaket konteres:

3 Side 3 av 12

4 Side 4 av 12 Habilitet i forvaltningen: Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel FREMDRIFTSPLAN 2014 FISK.docx Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 31 I Knut Kastnes Søknad 32 U Knut Kastnes Svar på søknader om utsetelse og økt tilskudd 36 I Knut Kastnes Tilleggsinformasjon Vedr. søknad 38 U Sæterstad Gård AS Søknad om investeringsstøtte til landbasert fiskeoppdrett på Sæterstad Oppsummering av saken: Saken omhandler søknad om tilskudd til investeringer til utvidelse av fiskeoppdrett og videreforedling ved Sæterstad gård AS (SG). Bedriften fikk i desember 2012 bevilget kr ,- til prosjektet, men tilsagnet falt bort da formelle krav for å ta tilskuddet i bruk, ikke ble innfridd. Søker har i samråd med næringsrådgiveren besluttet å utvide prosjektet og søke på nytt. Saksopplysninger: Sæterstad Gård AS (org nr ) søkte den om tilskudd på kr ,- fra Hattfjelldal kommune, til investeringer i Landbasert fiskeoppdrett på Sæterstad. Prosjektet omfatter utbygging og modernisering av anlegget, med mål om å doble produksjonen i løpet av en treårsperiode. Dette vil tilføre bedriften 1,5 årsverk. I søknaden som nå legges frem, er det tatt høyde for større grad av gjenvinning og rensing av vannet ved anlegget, for å minske belastningen på miljøet i forbindelse med oppdrettsanlegget. Bedriften har siden 1990 drevet oppdrett av røye, samt slakting og videreforedling til blant annet rakfisk. Bedriften er godt kjent for sine produkter, og har vunnet en rekke priser for fremragende produkter. SG omsatte i 2013 for nesten 2,7 millioner, og stod for 2 årsverk. På Sæterstad drives det i tillegg bedriften Knut Kastnes ENK, som står for landbruksdrift (økologisk geitemelk og kjøtt), overnatting og servering. Det drives også strømproduksjon på gården. Bedriften anses ellers å være godt kjent for kommunen. I 2011 la begge bedriftene på gården frem omfattende planer for utvikling av gården. Dette omfattet produktutvikling, bygging av Miljøhus med spa, utbygging av oppdrettsanlegg og videreforedlingsanlegg, samt utvidelse av produkt- og tjenestetilbudet på gården. I gjennom to saksbehandlingsprosesser fikk bedriftene til slutt tilsagn i desember 2012, på hhv ,- til oppdrettsanlegget, og ,- til Miljøhuset. Oppføring av miljøhuset har vært prioritert, og det er nå ferdig og tatt i bruk. Det er derfor først nå i 2014 at det har vært kapasitet til å fokusere på utbygging av fiskefjøset. Når det arbeidet skulle i gang, viste det seg at det aldri var skrevet under aksept på tilsagn om tilskudd, fra desember 2012, og ny finansieringsplan ble heller ikke lagt frem. Tilsagnet falt derfor bort. SG har søkt om og fått tillatelse fra administrasjonen om å begynne arbeidet, uten at dette vil påvirke behandling av søknad om tilskudd. Fiskefjøset blir større enn først planlagt, og et bedre rensesystem for vann fra anlegget er også en fordyrende faktor. Man må i tillegg ta høyde for at alle kostnader vil være høyere i 2014/15 enn de var da man opprinnelig innhentet priser i 2010/2011. Totalbudsjett for prosjektet er nå kr ,-, mot ,- i 2011, og tilsvarer en økning i budsjettet på 15,5 %.

5 Side 5 av 12 Budsjett: Finansieringsplan: Vedlagt saken er en fremdriftsplan for arbeidet, der kostnadene er delt på årene 2014, 2015 og Med tildeling av omsøkt tilskudd fra Vefsnafondet anses prosjektet å være fullfinansiert. Dersom redusert tilskudd ytes, må ny finansieringsplan legges frem. Vurdering: Søknaden skal vurderes etter reglene for Vefsnafondet som tidligere. Det opprinnelige tilskuddet til prosjektet var på kr ,- som utgjorde 20 % av godkjente kostnader. Tilskuddet ble gitt som regional investeringsstøtte. Søker og saksbehandler har i flere omganger diskutert muligheten for å få økt tilskuddet til 35 % av kostnadene. Flere bedrifter fikk tilskudd omtrent samtidig med Sæterstad Gård AS, hvor man innvilget 35 % tilskudd, med forbehold om at departementet ville godta at Vefsnafondet kunne bruke 35 % som støttegrense for regionale investeringstilskudd. Dep. har i etterkant godkjent en grense på 35 %, som har kommet andre bedrifter til gode. SG har derfor tatt utgangspunkt i maksimal støtteandel på 35 % ved oppsett av finansieringsbudsjett, samtidig som de også har utvidet sine planer. Nå har imidlertid EU innført større endringer i regionalstøtteregelverket, som innebærer at kommunen ikke kan benytte seg av dette unntaket før ny melding om støtteordning har blitt godkjent av ESA. Kommunen også fått påpekt at man kan gi tilskudd til landbasert oppdrett på linje med landbruk, og at slik støtte faller utenom forbudet mot offentlig støtte. Her er det derfor mulig å gi tilskudd som tilsvarer omsøkt beløp. Om støtte til akvakultursektoren, fiskerisektoren og landbrukssektoren

6 Side 6 av 12 I fondenes regelverk står det på side 1 under punkt 3 at: Ordningen for støtte til bedrifter i Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Hemnes kan anvendes i samsvar med EØS-reglene om bagatellmessig støtte og enkelte gruppeunntak. Med enkelte gruppeunntak siktes det til de artiklene i det såkalte supergruppeunntaket som er nærmere spesifisert under punkt 3 i regelverket for næringsfondene. I regelverket som ble nedsatt av Nærings- og handelsdepartementet, er det ikke spesifisert hvilke næringer som omfattes av de aktuelle ordningene, og det er ikke lagt ytterligere føringer på hvilke næringer som kan støttes. I kommisjonsforordningene for bagatellmessig støtte og supergruppeunntaket er det imidlertid presisert at ordningene ikke gjelder for fiskeri- og akvakultursektoren og landbrukssektoren. Statsstøtteregelverket legger altså ikke begrensninger for tilskudd og lån til disse sektorene. Vi vil presisere at det kan gis støtte til disse sektorene på lik linje med andre sektorer. Det vil si at vurderingene av betydning for næringsutvikling og sysselsetting som skal legges til grunn for øvrige bedriftstildelinger presisert i punkt 1 og 2 i fondenes regelverk, også gjelder for tildelinger til fiskeri- og akvakultursektoren og til landbrukssektoren. Videre vil det være de samme begrensningene i tildelt beløp og formål med tildelinger som for andre sektorer, som presisert i regelverkets punkt 3. (fra brev fra Nærings- og Handelsdepartementet , s 2-3) Kort fortalt, har man mulighet til å yte tilskudd til fiskeri- og akvakultursektoren og til landbrukssektoren, uten at det må brukes noe gruppeunntak. Det kreves imidlertid at søknaden fyller kravene i fondsreglene. Vefsnafondets regelverk krever egenandel på minst 30 %. Dette er oppfylt fra søkers side, med egenandel som består av både penger, bruk av egne maskiner og ressurser på gården, samt mye eget arbeid. Det foreligger lånetilbud fra banken på 35 % av kostnadene. Lånet skal også betales tilbake, og utgjør derfor en egenandel. Søker har fortalt at prosjektet må reduseres i omfang, om tilskuddet blir mindre enn omsøkt. Det er fare for at prosjektet ikke blir gjennomført dersom tilskudd ikke innvilges. Innovasjon Norge var involvert i saksbehandlingsprosessen tidligere, og de har gitt tilskudd til produktutvikling med mer. Kravet om at man har søkt om tilskudd hos andre instanser enn kommunen er derfor oppfylt. For øvrig fyller søknaden alle kriterier for tilskudd fra Vefsnafondet. Administrative og økonomiske konsekvenser: Tilskudd gitt fra fondet vil redusere gjenstående midler på fondet. Nye arbeidsplasser vil øke skatteinngangen til kommunen. Ellers ingen administrative og økonomiske konsekvenser. Kontering: Konklusjon/anbefaling: Søknaden fyller kriteriene som er satt i EØS-regelverket, og reglene i Vefsnafondet. Med fordobling av produksjonen ved oppdrettsanlegget, vil man skape nye arbeidsplasser tilsvarende 1,5 årsverk. Økt omsetning vil også føre til økte skatteinntekter for kommunen på sikt. Man kan ikke benytte gruppeunntak (EØS) for regional støtte, men gi tilskudd til akvakultur og videreforedling av landbruksprodukter, da det faller utenfor forbudet mot offentlig støtte.

7 Side 7 av 12 Det settes opp fire alternativer: 1. Det gis tilskudd som tilsvarer 20 % av godkjente kostnader som før, eller maksimalt kr ,- 2. Det gis tilskudd som tilsvarer 35 % av godkjente kostnader, eller maksimalt kr ,- til landbruksbasert næring. 3. Tidligere innvilget tilskudd opprettholdes, og det innvilges tilskudd på maksimalt kr ,- eller som tilsvarer 17,3 % av godkjente kostnader. 4. Søknad om tilskudd avslås, da søker ikke har påbegynt arbeidet, og ikke holdt de krav som ble satt av kommunestyret i vedtak om støtte i desember Dersom det vedtas at man yter tilskudd, lavere enn det omsøkte beløpet, må søker legge fram ny finansieringsplan. Det gis frist på 2 måneder, fra vedtaksdato, på å akseptere tilbud om tilskudd skriftlig. Prosjektet må være ferdigstilt og krav om sluttutbetaling, og sluttrapport i henhold til tilsagnsbrev må være levert kommunen innen Saken vil danne presidens for fremtidige saker, der man søker om tilskudd fra Vefsnafondet, til fiskeri- og akvakultursektoren og til landbrukssektoren. Sigridur Sigursveinsdottir Næringsrådgiver

8 Side 8 av 12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 14/746 14/5421 Sigridur Sigursveinsdottir Søknad om tilskudd og lån - Hatten Bilservice AS Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret /14 Rådmannens innstilling Hatten Bilservice AS innvilges tilskudd på kr ,- og lån på kr ,- til oppgradering og flytting av drivstoffanlegget til tomt på forretningsområdet i sentrum. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. Lånet kan gis i maksimalt 10 år. Rente settes til 5%. Rentekostnad første året er kr ,-. Lånet gis som pantelån. Kontering. Tilskudd : : kr ,- Lån: : kr ,- Bruk Vefsnafondet: : - kr ,- Tilbud om tilskudd og lån gis en akseptfrist på 2 mnd. fra vedtaksdato. Lån og tilskudd gis for øvrig på de betingelser som gjelder for Vefsnafondet. Hatten Bilservice AS gis tilbud om feste av tomt med 10 års gratis leie. Rådmannen inngår avtale om tomteleie. Lån til Hatten Bilservice As på kr ,-, fra 2003, ettergis med bakgrunn i at vilkår for ettergivelse er oppfylt Fondstyret Møtebehandling: Rådmannen orienterte om tilbud fra HSB til Hatten bilservice om lån på kr.300. Formannskapet tar dette til orientering og fattet slikt vedtak: Hatten Bilservice AS innvilges tilskudd på 50% av kostnadsoverslaget, med inntil kr ,- til oppgradering og flytting av drivstoffanlegget til tomt på forretningsområdet i sentrum. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte.

9 Side 9 av 12 Kontering. Tilskudd : : kr ,- Bruk Vefsnafondet: : - kr ,- Tilbud om tilskudd gis en akseptfrist på 2 mnd. fra vedtaksdato. Tilskudd gis for øvrig på de betingelser som gjelder for Vefsnafondet. Hatten Bilservice AS gis tilbud om feste av tomt med 10 års gratis leie. Rådmannen inngår avtale om tomteleie. Lån til Hatten Bilservice As på kr ,-, fra 2003, ettergis med bakgrunn i at vilkår for ettergivelse er oppfylt. FoS-009/14 Vedtak: Hatten Bilservice AS innvilges tilskudd på 50% av kostnadsoverslaget, med inntil kr ,- til oppgradering og flytting av drivstoffanlegget til tomt på forretningsområdet i sentrum. Tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. Kontering. Tilskudd : : kr ,- Bruk Vefsnafondet: : - kr ,- Tilbud om tilskudd gis en akseptfrist på 2 mnd. fra vedtaksdato. Tilskudd gis for øvrig på de betingelser som gjelder for Vefsnafondet. Hatten Bilservice AS gis tilbud om feste av tomt med 10 års gratis leie. Rådmannen inngår avtale om tomteleie. Lån til Hatten Bilservice As på kr ,-, fra 2003, ettergis med bakgrunn i at vilkår for ettergivelse er oppfylt. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik larsen formannskapssekretær

10 Side 10 av 12 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent innhabilitet i forvaltningen. Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 4 X Sigridur Sigursveinsdottir VS: Tilbud Oppsummering av saken: Søknad om tilskudd og lån til flytting av bensinpumper til nytt næringsareal i sentrum. Saken ble behandlet av Formannskapet høsten 2010, og saken ble utsatt. Den anses nå som klar til behandling igjen. Saksopplysninger: Hatten Bilservice AS (org nr ), her etter HB, søkte den om tilskudd og lån til flytting av eksisterende drivstoffanlegg til nytt næringsareal i sentrum, byggetrinn 1. Søknaden ble i formannskapsmøte utsatt, til forprosjektet for service- og næringsbygg er gjennomført. Den mottok kommunen tilleggsinformasjon til prosjektet. Nevnt forprosjekt er ferdig, og søker har lagt fram informasjon om økte kostnader siden 2010, og dermed søkes det om større støtte. Formannskapet vedtok for øvrig den : «Det innvilges et rente- og avdragsfritt lån på inntil kr ,-. Lånet ettergis i sin helhet når det er etablert er fullverdig serviceanlegg på avsatt tomt til bensinstasjon.» Det er tinglyst pant i driftstilbehør for kr ,- Lånet ble imidlertid utbetalt som et tilskudd i 2003, slik at det ikke regnskapsmessig er registrert noe lån på Hatten Bilservice. Hatten Bilservice har nok imidlertid registrert dette som lån i sitt regnskap. Vurdering: Det vises til forrige saksbehandling (vedlagt) og nytt budsjett og finansieringsplan. Søknaden skal behandles etter reglene for Vefsnafondet, på grunn av investeringenes størrelse. Saksbehandlers vurdering er at saken bør behandles etter reglene for bagatellmessig støtte. Søker har opplyst å ikke ha mottatt offentlige tilskudd de siste tre år. I teorien kan derfor bedriften motta støtte på inntil kr ,- I følge fondsreglene skal søker ha søkt om ekstern finansiering i bank eller lignende. Søker har søkt om lån, men venter fortsatt på endelig svar fra banken. Hvor vidt kravet anses som oppfylt må fondsstyret avgjøre. Søker må også selv stille med 30% egenkapital i form av penger eller eget arbeid/innsats. Kravet anses å være oppfylt jfr finansieringsplan. Prosjektet skal også være fullfinansiert før det settes i gang, og dette kravet anses å være oppfylt, forutsatt at han nå får omsøkt støtte. Søker opplyser at uten tilskudd vil ikke prosjektet bli gjennomført. Å flytte bensinpumpene til det nye næringsområdet er viktig for den helhetlig driften av området, og flyttingen vil påvirke de andre bedriftene positivt. Saksbehandler mener derfor at flyttingen er av betydning for hele sentrumsprosjektet.

11 Side 11 av 12 Hatten Bilservice AS har fått pålegg om å oppdatere pumpesystemet sitt innen Uten oppgraderingen stanser levering av drivstoff til anlegget. Oppgraderingen er planlagt gjort i forbindelse med allerede planlagt flytting av anlegget til nytt sentrumsområde. Å opprettholde drift av bensinstasjon/pumpeanlegg i Hattfjelldal er av vesentlig betydning for innbyggerne og for næringen i kommunen. Forsvinner bensinstasjonen kan man forvente at det får konsekvenser for alle bedrifter i kommunen, da det vil føre til mindre tilgjengelighet til drivstoff, mindre attraktivitet for kundene og leverandører, og mindre samfunnsmessig sikkerhet. Bagatellmessig støtte skal være transparent, og eventuell rentelette, og avdragsfrihet må oppgis til støttemottaker i kroner. Dette er også av betydning for seinere innrapporteringer fra kommunen til ESA. ESAs referanserente er i dag 1,99% for Norge. Renter på lån gitt fra offentlig fond skal beregnes på markedsgrunnlag, og saksbehandlers beregning bygger på bankens vurdering av bedriften. Kostnad Leverandør Pris eks mva Tekniske installasjoner og arbeid Denstad & Denstad as Overbygg, 2 stk Gilbarco Autotank Norway Nedrygging og opprygging av Gilbarco Autotank Norway pumper Gravearbeid og forankring Lokal entreprenør, anslag El - arbeid JK Elektro Dieselpumpe Tanker og frakt Egeninnsats Tømming av gamle tanker Prosjektering, etablering, etterarbeid Egeninnsats Uforutsett/annet 15 % Totalkostnader Finansieringsplan er som følger: Egeninnsats 30% Tanker og frakt Egeninnsats arbeid 400 timer å Egeninnsats penger Egeninnsats banklån 30% Helgeland Sparebank Tilskudd 40% Hattfjelldal kommune Totalfinansiering Bedriften har omsetning på mellom 12 og 15 millioner kroner årlig, de siste fem år. Likevel er overskuddet av driften ikke stort, og samme gjelder utbetaling av lønn og utbytte. Saksbehandlers vurdering er at det er ikke hensiktsmessig at bedriften låner mer enn 30% av totalkostnadene ved investeringen, da avbetalingene vil bli for store for bedriften å bære, uten å betydelig øke inntjeningen ved å øke prisene. Drift av bensinstasjon / pumpeanlegg i Hattfjelldal er å viktig for samfunnet som helhet, og det er fare for at dersom prisene økes til langt over det konkurrentene tilbyr utenfor kommunen, at

12 Side 12 av 12 kundene i større grad søker andre steder. Dette vil i sin tur føre til at bedriften taper omsetning og innbyggerne og næringslivet vil kunne miste tilbudet. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ettergitte renter reduserer fondets inntekt, mens evt. ettergitte avbetalinger og tilskudd trekkes fra hovedstolen. Ingen administrative konsekvenser utenom saksbehandling. Kontering: Konklusjon/anbefaling: Fondsstyret kan: a) Innvilge deler av beløpet som lån, og deler som tilskudd. Deler, eller hele lånet kan gis med fordelaktige betingelser, se under pkt b). b) Innvilge hele beløpet som lån, på markedsvilkår, eller med bedre betingelser, hvor fordelen fremfor markedsbetingelser beregnes som tilskudd (må forhåndsberegnes). c) Innvilge hele beløpet som tilskudd. Saksbehandler anbefaler at Hatten Bilservice AS innvilges tilskudd på kr ,- og lån på kr ,- Lånet kan gis i maksimalt 10 år. Rente settes til XX Rentekostnad første året er XX. Eventuelt ettergitte renter og/eller avdrag skal fremkomme av fondsstyrets vedtak. Sigridur Sigursveinsdottir Næringsrådgiver

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 13/1217 13/8381 Sigridur Sigursveinsdottir 09.12.2013 Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Side 1 av 12 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18 Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30. Hattfjelldal kommune Side 1 av 17 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30 Medlemmer AP- Finn Ove Hofstad (leder) AP- Sølvi Andersen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara.

Møtebok for. Finn Over Hofstad inhabil i sak 008/13, Ingjerd Hagen innkalt som vara. Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Harald Lie (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13 Hattfjelldal kommune Investerings- og opplæringsstøtte Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/739 13/5207 Sigridur Sigursveinsdottir 26.07.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok For. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 17

Hattfjelldal kommune. Møtebok For. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 17 Hattfjelldal kommune Side 1 av 17 Møtebok For Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 25.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant)

Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant) Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: Forfall: Vara: SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30. Side 1 av 36

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30. Side 1 av 36 Hattfjelldal kommune Side 1 av 36 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Arne Steinbakken (representant)

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E.

Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 19.02.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. februar 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2

Møteinnkalling. Saker til behandling. 47/15 15/00370-2 Tilleggsbevilgning kulturbudsjettet 2015 2 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.08.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til SAKSKART Side Møteinnkalling Saker til behandling

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F31, TI-&73 13/580 15/1660 Steinar Lund. 25.02.2015 Bygg og anlegg til drift av asylmottak - ny behandling Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer