Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap."

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE /857 14/2361 Asgeir Almås Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /14 Kommunestyret /14 Hovedutvalg næring, natur og miljø /14 Kommunestyret /14 Ordførers innstilling Hattfjelldal Vekst AS skal fortsatt være kommunens næringsutviklingsselskap. Forretningsplan datert godkjennes som ramme for selskapets fremtidige aktivitet. Evt. bevilgning til selskapet skjer gjennom kommunestyrets årsbudsjettvedtak. Styret bes starte arbeidet med emisjon gjennom å invitere bedrifter og selskaper til å kjøpe seg inn i selskapet. Selskapet bør være reorganisert innen Kommunens Strategiske næringsplan skal være førende for den aktiviteten som selskapet skal Hovedutvalg næring, natur og miljø Utvalget vurderer at denne saken ikke er moden for realitetsbehandling før man har sluttført det igangsatte arbeid med næringsplan. Rekkefølgen blir ikke riktig. Saken utsettes derfor i påvente av at det foreligger ferdigbehandlet næringsplan. NNM-020/14 Vedtak: Saken utsettes Kommunestyret Utsatt KS-024/14 Vedtak: Utsatt Hovedutvalg næring, natur og miljø Representanten Daleng ble erklært inhabil og forlot møtet under behandling av saken. Når det gjaldt habiliteten til Ordfører, som i dette tilfelle hadde stått for saksframstillingen ble det sett på hans rolle ved tidspunkt for saksframstillingen. Han hadde på det tidspunkt ikke rollen som styreleder i selskapet. Ett verv han i ettertid har fått. Samme situasjon som under behandling av sak 32/14. Meningsforskjell på om Hattfjelldal vekst skal være kommunens næringsutviklingsselskap eller om en skal fortsette som i dag jfr. representanten Bolstad sitt endringsforslag. Forslag om endring av avsnitt i kommuneplan for Hattfjelldal kommune.

2 Strategisk næringsplan organisering av næringsarbeidet Side 2 av 6 Hattfjelldal kommune fortsetter som i dag med næringsrådgiver/konsulent. Hattfjelldal vekst legges ned. Ny vurdering av organiseringen taes opp til ny behandling i forbindelse med arbeidet med ny kommunestruktur. Det ble således votert over de to ulike måter næringsarbeidet i kommunen skal organiseres på. Enten ordførers innstilling eller Bolstads forslag. Bolstads forslag falt mot utvalgleders dobbeltstemme ved stemmelikhet. NNM-034/14 Innstilling: HNNM gir følgende innstilling til kommunestyret: Hattfjelldal Vekst AS skal fortsatt være kommunens næringsutviklingsselskap. Forretningsplan datert godkjennes som ramme for selskapets fremtidige aktivitet. Evt. bevilgning til selskapet skjer gjennom kommunestyrets årsbudsjettvedtak. Styret bes starte arbeidet med emisjon gjennom å invitere bedrifter og selskaper til å kjøpe seg inn i selskapet. Selskapet bør være reorganisert innen Kommunens Strategiske næringsplan skal være førende for den aktiviteten som selskapet skal Kommunestyret Ordfører Asgeir Almås ber om å få sin habilitet vurdert fordi han har vært saksbehandler, og han er i dag styreformann i Hattfjelldal Vekst. Han ble erklært inhabil etter forvaltningsloven 6 andre ledd. Arnfinn Grubben var innkalt vararepresentant og tok sete under behandling av saken. Terje Daleng ber om å få sin habilitet vurdert fordi han er styremedlem i Hattfjelldal Vekst. Han ble erklært inhabil etter forvaltningsloven 6 andre ledd. Det var ingen vararepresentant innkalt. Varaordfører Bjørnar Hansen var setteordfører. NNM sitt forslag på innstilling enstemmig vedtatt. KS-068/14 Vedtak: Hattfjelldal Vekst AS skal fortsatt være kommunens næringsutviklingsselskap. Forretningsplan datert godkjennes som ramme for selskapets fremtidige aktivitet. Evt. bevilgning til selskapet skjer gjennom kommunestyrets årsbudsjettvedtak. Styret bes starte arbeidet med emisjon gjennom å invitere bedrifter og selskaper til å kjøpe seg inn i selskapet. Selskapet bør være reorganisert innen Kommunens Strategiske næringsplan skal være førende for den aktiviteten som selskapet skal Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

3 Side 3 av 6 Habilitet i forvaltningen: For at det ikke skal være tvil om habilitet er saken forberedt for politisk behandling av ordfører, fordi rådmannen er daglig leder i selskapet, jfr. FVL 6, e). Selv om Hattfjelldal Vekst er å regne som fullt ut kommunalt eid, jfr paragrafens e) pkt.2, så vil enkelte kunne hevde at selskapet ikke er 100% kommunalt, noe som er et faktum så lenge kommunen eier 92,86%. Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel KS Forretningsplan.pdf Oppsummering av saken: Det er nødvendig å ta politisk beslutning om hvordan man ønsker å organisere næringsarbeidet i kommunen i fremtiden, og hvordan man skal involvere kommunens næringsutviklingsselskap Hattfjelldal Vekst AS (HV) i dette arbeidet. Selskapet har fra etableringen i 2003 og frem til 2013 i praksis vært et eiendomsselskap som har driftet og forvaltet hotellet. Samtlige hotellbygg er nå solgt og selskapet kan settes i stand til å bedrive virksomhet i hht til sin formålsparagraf som i hovedsak handler om næringsutviklingsarbeid. Styret har i 2012/2013 utarbeidet Forretningsplan/Strategisk plan for selskapet. Denne planen inneholder en del områder som styrets selskap har funnet det riktig å satse på. I tillegg inneholder planen en beskrivelse av produktkonsept, dvs. hva selskapet skal arbeide med og hvordan selskapet skal arbeid. Planen inneholder videre beskrivelse av forretningsstrategier, organisering og økonomisk modell for drift. Generalforsamlingen i HV fikk i juni 2013 forelagt seg planen. Saksopplysninger: Hovedutvalg for Næring, Natur og Miljø (NNM) arbeider for tiden med strategisk næringsplan for Hattfjelldal kommune. Resultatet av arbeidet forventes å bli et dokument som inneholder mål og strategier for kommunens næringsarbeid. Dvs en beskrivelse av hvilke områder og bransjer man ønsker å prioritere å jobbe med. Denne saken handler om hvilket verktøy kommunen skal bruke for å nå de mål som settes i planen. Hattfjelldal Vekst AS (HV) ble stiftet i 2003 som kommunens næringsutviklingsselskap. Selskapet eies i dag av kommunen (92,86 %), Coop Hattfjelldal (6,4%) og Tronds Bussreiser (0,65%). (Sistnevnte ønsker å selge sine aksjer). Selskapet er organisert med et styre, pt. med to medlemmer, valgt av generalforsamlingen. Selskapet har i sine vedtekter en formålsparagraf som er slik: Drive næringsutvikling og næringsvirksomhet i Hattfjelldal kommune. Selskapet skal blant annet gjennom prosjektledelse og eiendomsforvaltning bidra til å utvikle dagens næringsvirksomheter til lønnsomme og fremtidsrettede foretak, samt være en pådriver for å skape nye lønnsomme virksomheter lokalisert til kommunen. Forretningsplan/strategisk plan (se vedlegg), ble utarbeidet høsten 2012/vinter 2013, og vedtatt av styret våren Planen ble lagt frem for generalforsamling i juni 2013 og danner grunnlag for denne saken. Planen inneholder beskrivelse av bransjer og markeder som styrets selskap har funnet det riktig å satse på. I tillegg inneholder planen en beskrivelse av produktkonsept, dvs. hva selskapet skal arbeide med og hvordan selskapet skal arbeide. Planen inneholder videre beskrivelse av forretningsstrategier, organisering og økonomisk modell for drift. Planens beskrivelser av bransjer og markeder bør i hovedsak speile de strategier og mål som blir utarbeidet i kommunens strategiske næringsplan. Når det gjelder produktkonsept, dvs hvilke tjenester og produkt som selskapet skal tilby, hva disse tjenestene skal koste og hvordan de

4 skal formidles, så bør dette tilligge eierne å bestemme. Pr. i dag er dette i praksis kommunen ettersom kommunen eier hele 92% av selskapet. Side 4 av 6 Planens forretningsstrategier er utarbeidet med bakgrunn i produktkonseptet. Forretningsstrategiene er nærmere beskrevet i vedlagte plandokument. Planen inneholder også et forslag til hvordan organiseringen av virksomheten skal foregå. Organiseringen er for kommunen et vesentlig element når næringsarbeid i kommunal regi skal utføres, herunder saksbehandling til fondstyret(ene). Eierstrukturen kan på sikt bli slik at kommunen er en mindretallseier med.feks. 34%, hvor private bedrifter/selskaper eier for eksempel 66% av selskapet. Selskapet bør ha et styre som fortrinnsvis er sammensatt med representasjon fra hele Helgeland, slik at man sikrer et stor og bredt kompetansenettverk. Selskapet må ledes av en daglig leder. Kommunens interesser i selskapet vil være todelt. På den ene siden må daglig leder kunne produsere saksbehandling knyttet til søknader om næringsstøtte fra kommunens næringsfond. På den andre siden må selskapet ha en gjennomføringsrolle i kommunens næringspolitikk. Dette sikres gjennom virkemiddelbruken hvor fondsstyret vurderer om omsøte tiltak ligger innenfor eller utenfor de områdene som en politisk ønsker å prioritere. Den viktigste funksjonen vil likevel være rollen som pådriver og tilrettelegger for næringsutvikling, uavhengig av bindinger til kommunal forvaltning. Alternativet til å bruke Hattfjelldal Vekst AS til nærings og utviklingsarbeidet, er å fortsatt operere med saksbehandlere med dedikert ansvar for næringsarbeid. Vurdering: HV er i utgangspunktet tiltenkt å være et redskap for kommunen og næringslivet i arbeidet med næringsutvikling. Selskapet har siden det ble etablert i liten grad kunnet drive med næringsarbeid. Dette skyldes i hovedsak at selskapet i praksis har vært et eiendomsselskap hvor forvaltning og drift av hotellet har vært det reelle hovedmålet. Kommunen har som eier av selskapet, gjennom beslutninger i generalforsamlingen, vedtatt at hotellbyggene skulle selges. Dette ble effektuert i 2012 gjennom salget av hotellbygget til TEDS AS. Annekset ble kjøpt av kommunen i Parallelt har selskapet blitt strippet for økonomiske heftelser og avtaler, som har vært knyttet til driften av byggene. Pr. i dag har selskapet ingen andre faste eller variable utgifter, enn de som er knyttet til selskapets eksistens (regnskaps-/revisjons og styrehonorarer). Styret har, som næringsutvikler, deltatt som part i planlegging og etablering av Service- /næringsbygget. Blant annet ble det i 2011 signert intensjonsavtale om leie av lokaler i nybygget. Disse lokalene er planlagt benyttet til den aktiviteten selskapet har beskrevet i sin Forretningsplan. Avhengig av hva kommunestyret beslutter i fht selskapets videre aktiviteter og eksistens, vil denne intensjonsavtalen enten bli sagt opp, eller effektuert gjennom leieavtale dersom bygget realiseres. Behovet Næringsarbeidet i kommuneadministrasjonen har de siste årene i all hovedsak bestått av saksbehandling til politiske utvalg, og noe veiledning av søkere og etablerere. Utvikling og proaktivt arbeid for å stimulere til nyskaping og etableringer, har vært lite prioritert. Årsaken til dette er at næringsrådgiver har måttet bistå i saksbehandling som er av forvaltningsmessig art. Rollen som utvikler er viktig for å skape vekst og grobunn for nye arbeidsplasser i kommunen. Slik rolle skal bære preg av at man aktivt går ut for å bygge nettverk, og selge kommunen som attraktivt sted å drive næring. Utviklerrollen bærer preg av positivitet, pågangsmot, salg og oppmerksomhet.

5 Side 5 av 6 Saksbehandlerrollen har fokus på regelverk og forvaltning og er et bindeledd mellom søkere/etablerere og kommunens virkemiddelapparat. Det finnes spesielt blant nyetablerere et udekket behov for prosjektmedarbeider, dvs. en ressurs som kan delta og veilede aktivt i nærings- og utviklingsprosjekt. Behovet er samlet så stort, og av så variert karakter, at det kan vurderes å være nødvendig med flere prosjektstillinger for å få dekket alle de nødvendige rollene. Disse kan da legges inn under næringsutviklingsselskapet. I vedlagt strategiplan for HV er det satt opp forslag til løsning. Mulig rollefordeling: Som nevnt bærer utviklerrollen preg av å være dynamisk, oppsøkende og proaktiv. Rollen er derfor svært ulik det som kommuneadministrasjonen har fått til i den perioden næringskonsulenter og rådgivere har vært ansatt i kommunen. Utviklerrollen egner seg nok bedre i et utviklingsselskap, som gjerne kan eies av kommunen og det private næringsliv i fellesskap. Stillingen er da fristilt fra byråkratiets bindinger og en står friere til å engasjere seg i andre bedrifter/selskaper. De siste månedene har kommunens næringsrådgiver hatt hjemmekontor på en annen kant av landet. Man har fått se fordeler og ulemper ved å jobbe for kommunen uten å være fysisk til stede. Det meste av arbeidet er av en slik karakter at det ikke er nødvendig å være fysisk til stede. Ulempen er likevel at en går glipp av en del ting som er viktig å vite om det som skjer i lokalsamfunnet. En har heller ikke samme tilgang til kollegial støtte og veiledning. Næringsrådgiver mener selv at denne rollen/stillingen godt kan administreres av HV, men samarbeidet med kommuneadministrasjonen bør likevel være tilstede. Det er også mulig at man har en saksbehandlerressurs i kommunen, som har tett samarbeid med HV. Rådmannen er av den oppfatning at det er vel verdt å prøve en annen modell for næringsarbeid. Erfaringene med bruk av kommunal næringsmedarbeider viser at det er svært begrenset for hvor mye utviklingsarbeid kommunen får gjort. Det meste av ressursene går med til saksbehandling og kontroll, samt oppfølging av mer og mindre næringsrelaterte saksområder. Grane kommune har etablert eget selskap for næringsutvikling (Grane næringsutvikling AS (GNU)).GNU er eid av kommunen med 50,43%. Øvrige aksjonærer er 18 bedrifter i kommunen med ulik eierandeler. Grane kommune har selv ansvaret for saksbehandling til fondstyrene, men jobber tett med GNU i saksforberedelsene. Grane kommune bevilger årlig ca kr ,- av Vefsnafondet til GNU. Dette dekker lønn til daglig leder og litt til drift av selskapet. Resten av inntektene kommer fra prosjektfinansiering. Pr. i dag har GNU to ansatte. Administrative og økonomiske konsekvenser: Kommunens næringsarbeid finansieres i dag over næringsfond. Bl.a dekkes all lønn til næringsrådgiver av Vefsnafond. I HV sin plan er det i pkt. 6.2 Kapitalbehov og finansiering, beskrevet en finansiering med tilskudd fra kommunen på kr ,-, fordelt på kr ,- til saksbehandling og kr ,- til veiledning. Øvrige inntekter skal komme fra igangsatte prosjekter. Lønn og sosiale utgifter til næringsrådgiver ligger i dag på ca. kr ,-. Økonomisk sett vil det derfor ikke bli noen merkostnad for kommunen dersom man velger å legge seg på samme nivå. Skulle kommunen velge en modell med å ha mer ressurser til saksbehandling selv, vil tilskuddet til HV kunne reduseres tilsvarende. Administrative konsekvenser vil, dersom HV skal driftes i hht den modellen som er beskrevet, være at NT-avdelingen må forholde seg til HV når næringssaker skal saksbehandles, herunder søknader om økonomisk støtte. Kontering:

6 Ingen pr. i dag. Side 6 av 6 Konklusjon/anbefaling: Med bakgrunn i kommunestyrets tidligere vedtak om at Hattfjelldal Vekst skal være kommunens verktøy i næringsutviklingsarbeidet, så bør selskapets Forretningsplan godkjennes som grunnlag for selskapets fremtidige aktivitet. Kommunens strategiske næringsplan må være førende for den aktiviteten som selskapet skal Asgeir Almås Ordfører

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18 Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13 Hattfjelldal kommune Investerings- og opplæringsstøtte Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/739 13/5207 Sigridur Sigursveinsdottir 26.07.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS

Eierskapskontroll. Joma Næringspark AS Eierskapskontroll Joma Næringspark AS Et AS-selskap som eies av Røyrvik kommune, Klubb 11 NAF avd. 23, Mikkelsen Transport AS og Finn Bakken 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006

Nome investeringselskap AS. Nome kommune 2015 :: 419 006 Nome investeringselskap AS Nome kommune 2015 :: 419 006 Innhold Sammendrag... 2 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 5 1.2 Metode... 5 1.3 Kriterier... 6 1.4 Høring... 6 2 Fakta

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE. Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE Trøndelag Bomveiselskap AS Namdal Bomvegselskap AS Vegamot AS Fosenvegene AS NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE August 2013 FORORD Denne selskapskontrollen er gjennomført av

Detaljer

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap

Eierskapskontroll. Nærøysund Vekst AS. Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap Eierskapskontroll Nærøysund Vekst AS Et aksjeselskap hvor Nærøy kommune hadde eierskap 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2 Om selskapet... 3 2.1 Selskapsforhold og andre

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital.

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital. ØKONOMI Økonomienheten Dato 5. februar 2014 Saksnr.: 201400301-1 Saksbehandler Ragne Karine Eklind Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 18.02.2014 Bystyret 12.03.2014 Eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Del 1 Generell del Vedtatt i Kommunestyret 25.11.2010 Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Motiver for selskapsdannelse...

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer