Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30"

Transkript

1 Side 1 av 9 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret / Kommunestyret Møtedato: Møtetid: 18:00 15:30 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter Oddvar Aaslid, Marit Fagerbakk Møtende vararepresentanter Gunnar Mikalsen, Svein Roar Strømstad Til stede Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 011/13-012/13 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 9 Møtebok Sak nr. Sakstittel 011/13 Vefsna fondet - Søknad om rentejustering på bedriftslån til Svenningdal Trevarefabrikk as. 012/13 Søknad fra Monica og Gudmund Forsmo om tilskudd fra Vefsna-fondet

3 Side 3 av 9 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /74 13/2076 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 011/13 Fondsstyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Vefsna fondet - Søknad om rentejustering på bedriftslån til Svenningdal Trevarefabrikk as. Trykte saksdokumenter: - Søknad fra Svenningdal Trevarefabrikk as, med vedlegg - E-post 22. nov 2012, Rentesats på lån Vefsna-fondet - E-post korrespondanse med Innovasjon Norge, avd Bodø, mai Sammendrag: Grane kommune viser til vedlagt søknad fra Svenningdal Trevarefabrikk as, der det søkes om nedsatt rente på innvilget bedrifts- el likviditetslån fra Vefsnafondet til bedriften, innvilget av KS primo oktober 2011 på kr 5,0 mill, med rente NIBOR + 3%. Dette med tilbakevirkende kraft til Lånets løpetid er 10 år med 5 års avdragsfrihet. Vår pantesikkerhet er i bygningsmasse og aksjer i Norgesvinduet Svenningdal as. Renten på NIBOR + 3% ble fastsatt etter bedriftens eget krav beregnet av Innovasjon Norge, for dermed å kunne utløse et uavkortet tilskudd til Norgesvinduet Svenningdal as på kr ,- fra Innovasjon Norge (IN). Dette pga EØS-krav. Se her vedlagt korrespondanse. NIBOR ligger i dag på ca 1,8%. Bedriften har flere ganger udokument søkt/anmodet om nedsatt rente ift deres egen definerte markedspris, med tilbakemelding fra oss at dette vil bli vurdert via sak til Fondsstyret, men med nødvendig dokumentasjon fra IN. (Ref deres tidligere krav). Vedlagt søknaden følger det nå et vedlegg fra IN. Vurdering: Vedlagt bekreftelse fra IN om at vi fritt kan regulere el fastsette lånerenten til bedriften, blir nok tolket forskjellig. I bekreftelsen fra IN som vedlegges søknaden, samt tilsvar fra IN på vår forespørsel i saken, gjelder flg: For å kunne avklare om samlet bagatellmessig støtte knyttet til gitte tilsagn kr ,- og lån fra kommunen overstiger lovlig støtte, må imidlertid Innovasjon Norge foreta en ny beregning av subsidieeffekt for kommunens lån basert på de vilkår som avtales. For å kunne gjøre en slik beregning må vi ha oppdaterte opplysninger om økonomien i selskapet/konsernet og hvordan lånet fra kommunen er pantesikret.

4 Side 4 av 9 Denne forespørsel har IN ikke mottatt noe tilbakemelding på. Ergo bør vi av nevnte årsak ikke endre utlånsrenten. Det kan ellers opplyses om at nylig innvilget lån til KOA Børgefjell as på kr 5,0 mill, har de samme rentebetingelser som på tilsvarende lån til Svenningdal Trevarefabrikk as. Betingelsene for KOA har så langt ikke avstedkommet noen diskusjon. (Signerte lånepapirer er ikke returnert pr dd, men muntlig meddelt at de aksepteres). Anbefaler derfor flg: På tidligere innvilget lån til Svenningdal Trevarefabrikk as, stort kr 5,0 mill, opprettholdes en lånerente på NIBOR +3%. Dette uavhengig av en evt framtidig tilråding fra IN, da ut fra ny vurdering av den totale subsidieeffekt på offentlige lån og tilskudd. Ref i mail henviste EØSbestemmelser. Dette for å avslutte en vedvarende korrespondanse der tolkninger partene imellom ikke korresponderer. Hvis det er slik at vårt lån til bedriften ikke er konkurransedyktig ift markedspris, bør bedriften vurdere å bytte utlåner. Ref Fondsvedtektene skal Lån til en bedrift fortrinnsvis være et ansvar for bedriftens bankforbindelse. Hensynet til KOA er også viktig her. I dag har de samme rentesats med noenlunde samme grad av pantesikkerhet. Rådmannens innstilling: Søknaden fra Svenningdal Trevarefabrikk om rentenedsettelse på lån kr 5,0 mill innvilget okt 2011 med 10 års løpetid avslås. Rente NIBOR + 3% opprettholdes ut fra en vurdering opp mot marked, sikkerhet og tilsvarende lån bevilget fra Vefsnafondet Fondsstyret Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FOND-011/13 Vedtak: Søknaden fra Svenningdal Trevarefabrikk om rentenedsettelse på lån kr 5,0 mill innvilget okt 2011 med 10 års løpetid avslås. Rente NIBOR + 3% opprettholdes ut fra en vurdering opp mot marked, sikkerhet og tilsvarende lån bevilget fra Vefsnafondet.

5 Side 5 av 9 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /74 13/1890 Torgar Eggen Saksnummer Utvalg Møtedato 010/13 Fondsstyret /13 Fondsstyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. 1.4 s. Søknad fra Monica og Gudmund Forsmo om tilskudd fra Vefsna-fondet Trykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 19 I Lotte Christine Forsmo Søknad Vefsna Lodge Sammendrag: Monica og Gudmund Forsmo søker om tilskudd fra Vefsna-fondet til etablering av konseptet Vefsna Lodge, som skal tilby både overnatting og servering på gården Valryggen gnr. 41 bnr. 1 i Grane kommune. Samlet kostnadsoverslag er kr ,- og det søkes om et tilskudd på kr ,- (20 %). Det vil i tillegg bli fremmet søknad om et tilskudd på kr ,- fra Innovasjon Norge. Vefsna Lodge skal ifølge vedlagte søknad være et helhetlig produkt primert rettet mot målgruppen fiskere og jegere. Et eldre våningshus skal innredes med 5 overnattingsrom med totalt 10 sengeplasser. I tillegg skal serveringsstedet Emmas Kammers etableres i samme bygget, og det skal serveres mat med utgangspunkt i lokale råvarer. Det vil kunne serveres mat til ca. 30 personer. Serveringsstedet vil bli drevet med tilknytning til Laksforsen turist-cafe AS, som søkerne har drevet i 21 år. De har her tilgang til større produksjonsutstyr, som i perioder vil være nødvendig for å betjene bespisningen. Konseptet skal bygges opp rundt gårdens historie fra 1600-tallet og fram til i dag. Det skal tilbys overnatting og bespisning av høy standard, og det vil bli lagt opp til totalpakker med fullpensjon som hovedprodukt. Innkjøp av 2 elvebåter, båthenger, sløyebenk, opparbeidelse av uteareal, terrasse og utegrill inngår også i kostnadsoverslaget.

6 Side 6 av 9 I første omgang vil målgruppen være små selskap, møter og kurs, med sesong fra september til mai. Når Vefsna er friskmeldt, vil fiskere utgjøre den viktigste kundegruppen, og hovedsesongen vil være fra juni til oktober. Hovedmålet med tiltaket er å ha en oppegående drift som styrker grunnlaget for bosetting og videre drift av gården. Arbeidsomfanget ved full drift etter friskmelding av Vefsna anslås til 1,5 årsverk. Vurdering: Monica og Gudmund Forsmo har utarbeidet en forretningsplan som ligger til grunn for utviklingen av dette konseptet. Det er et mål i planen å utvikle et konsept som skal tilby både overnatting og servering av høy standard. Planen er godt gjennomarbeidet og vil være et nyttig verktøy i den videre utviklingen av konseptet. Omsøkte tiltak kommer inn under 5 i Vedtekter for Grane kommunes Næringsfond Vefsna. Et eventuelt tilskudd fra Vefsna-fondet vil imidlertid begrenses av EØS-regelverket for bagatellmessig støtte, begrenset oppad til euro, som tilsvarer ca ,- nkr. over en 3- årsperiode. Søkerne har gode forutsetninger for å lykkes med denne satsingen på å tilby overnatting og servering. De innehar både teoretisk og praktisk kompetanse som er relevant for dette konseptet. Eiendommens beliggenhet like ved Vefsna vurderes også som gunstig i forhold til søkers planer om å utvikle et reiselivstilbud. Det antas i tillegg at omsøkte etablering kan få positive ringvirkninger for andre tilbydere innen både matproduksjon og reiseliv. Slike initiativ er svært ønskelig i Grane, og kommunen er positiv til å bidra med tilskudd fra Vefsna-fondet til utvikling av dette konseptet. Siri og Tor Stabbforsmo på gården Strandli i Fiplingdal fikk i 2011 innvilget et tilskudd fra Vefsna-fondet på kr ,- (20 %) til etablering av Sommarfjøshaugen. Dette konseptet gjelder også overnatting og servering, selv om målgruppen vil være noe ulik i forhold til Vefsna Lodge. Det ble i dette tilfellet godkjent et kostnadsoverslag som omfattet både ferdigstilte tiltak og framtidige investeringer. Det ble også innvilget tilskudd fra Innovasjon Norge. Søknaden fra Monica og Gudmund Forsmo gjelder også både ferdigstilte tiltak og framtidige investeringer. En ulik behandling av disse to søknadene vil kunne betraktes som usaklig forskjellsbehandling, spesielt i forhold til at søknadene gjelder samme konsept (overnatting og servering) og at søknadene behandles nært i tid. Det anbefales på bakgrunn av dette at fondsstyret godkjenner framlagt kostnadsoverslag, som omfatter både ferdigstilte tiltak og framtidige investeringer. Rådmannens innstilling: Monica og Gudmund Forsmo innvilges et tilskudd på inntil kr ,- til etablering av konseptet Vefsna Lodge. Tilskuddet utgjør 20 % av samlet kostnad. Dersom kostnaden blir lavere enn antatt, vil tilskuddsbeløpet bli redusert tilsvarende. Tilskuddet innvilges i henhold til Standardvilkår for Generelle tilskudd, Etableringstilskudd, Lån og Bedriftsutviklingsstøtte fra Grane Kommunes Næringsfond Vefsna, Bedriftsrettet del.

7 Side 7 av Fondsstyret Behandling: FOND-010/13 Vedtak: Grunnet usikkerhet vedrørende status på disponible midler for Vefsnafondet for 2013, ref vedtatte statutter for Vefsnafondet, utsettes saken Fondsstyret Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FOND-012/13 Vedtak: Monica og Gudmund Forsmo innvilges et tilskudd på inntil kr ,- til etablering av konseptet Vefsna Lodge. Tilskuddet utgjør 20 % av samlet kostnad. Dersom kostnaden blir lavere enn antatt, vil tilskuddsbeløpet bli redusert tilsvarende. Tilskuddet innvilges i henhold til Standardvilkår for Generelle tilskudd, Etableringstilskudd, Lån og Bedriftsutviklingsstøtte fra Grane Kommunes Næringsfond Vefsna, Bedriftsrettet del.

8

9 Side 9 av 9

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Befaring:

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 09:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19. mai 2010 Fraværende representanter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13 Hattfjelldal kommune Investerings- og opplæringsstøtte Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/739 13/5207 Sigridur Sigursveinsdottir 26.07.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommune, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2010 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer