Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33"

Transkript

1 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen (representant) Fofall: Vara: Fra administrasjonen møtte Rådmann: Stian Skjærvik Formannskapssekretær: Mona Vik Larsen Av 5 medlemmer møtte 5 Totalt frammøtte: 5 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 007/13 Referatsaker 008/13 Klage på vedtak 009/13 Søknad om omgjøring av lån til tilskudd 010/13 Søknad om støtte 011/13 Søknad om utsettelse - tilbakebetaling lån Underskrifter:

2 Side 2 av 33 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: DATO- 13/ /7453 Mona V. Larsen Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret /13 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Fondstyret Møtebehandling: Referater/meldinger tas til orientering. FoS-007/13 Vedtak: Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen Formannskapssekretær Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 13/6944 I Ranveig Skulstad Utvidelse av regelverket for næringsfond ved vern av Vefsnavassdraget

3 Side 3 av 33 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223, FA-U01 13/571 13/5432 L.E.Kapskarmo Klage på vedtak Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret /13 Kommunestyret Varaordførers innstilling Søknaden fyller ikke de krav som settes i retningslinjene for Vefsnafondet og i EØS regelverket for offentlig støtte. Det tilskudd som er innvilget i sak KS 055/12 skal også dekke de kostnader til opplæring som det søkes om her, og det kan derfor ikke gis nytt tilskudd til å dekke samme kostnader, jfr EØS regelverket for offentlig støtte. Fondstyrets vedtak av opprettholdes Fondstyret Møtebehandling: Varaordførers innstilling enstemmig vedtatt. FoS-008/13 Vedtak: Søknaden fyller ikke de krav som settes i retningslinjene for Vefsnafondet og i EØS regelverket for offentlig støtte. Det tilskudd som er innvilget i sak KS 055/12 skal også dekke de kostnader til opplæring som det søkes om her, og det kan derfor ikke gis nytt tilskudd til å dekke samme kostnader, jfr EØS regelverket for offentlig støtte. Fondstyrets vedtak av opprettholdes.

4 Side 4 av 33 Nye opplysninger i saken Habilitet i forvaltningen: Ettersom dette er en klagesak må bestemmelsene i Kommunelovens 40 om habilitet legges til grunn, samt forvaltningslovens bestemmelser. Problemstillingen om inhabilitet i saksbehandling og politisk behandling er fremlagt for revisjonen som har gitt følgende kommentar i epost datert : Det er to sentrale bestemmelser som kommer inn i bildet. Først forvaltningsloven 28 første ledd, som sier at «enkeltvedtak» kan påklages, og annet ledd at kommunestyret er klageinstans (med mindre annet er bestemt), jfr. vedtektene. Det legges til grunn at avslaget fondsstyret ga på søknaden er et enkeltvedtak, slik det er definert i lovens 2 første ledd bokstav a og b. Svaret på inhabilitetsspørsmålet må vurderes i fht kommuneloven 40 nr. 3 bokstav c, som lyder: «Ved behandling av klager etter forvaltningsloven 28 andre ledd er ansatte eller folkevalgte som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av saken og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen.» I klageomgangen er fondsstyret underinstans i denne saken. På dette trinn inntrer det ingen inhabilitet, hverken for rådmann, saksbehandler eller medlemmer av organet. Dersom underinstansen ikke gir Arbor fullt ut medhold i klagen, skal den sendes til kommunestyret. Og det er her inhabilitet oppstår. Det faktum at rådmannen legger frem de fleste innstillinger for politiske organer, kunne tilsi at rådmannen bare av den grunn normalt ble inhabil til å forberede saken for klagenemnda. KRD har i en uttalelse i 2004 kommet til at det er å trekke 40 nr. 3 bokstav c, for langt. Departementet har derfor tolket loven slik at rådmannen må ha «reelt medvirket» ved det opprinnelige vedtaket, før inhabilitet oppstår. Eksempel på slik «reell medvirkning» er undertegnelse av innstillingen før underinstansbehandlingen, eller av vedtaket ved delegert myndighet. Er slik undertegnelse gjort av andre i administrasjonen, f.eks. avdelingssjef, - uten at rådmannen har vært inne i saken - unngår rådmannen inhabilitet som saksbehandler for klagenemnda.

5 Side 5 av 33 Du sier at rådmannen har signert saksfremlegget/innstillingen i sak 3/13. På administrativt nivå er da rådmannen inhabil i saken, og dermed hele kommuneadministrasjonen, jfr. 40 nr. 3 bokstav c siste setning. Dessuten er alle medlemmer som deltok ved behandlingen av søknaden, inhabile under kommunestyrebehandlingen. Blant disse ordfører Almås. Varaordfører Hansen deltok ikke ved behandlingen av sak 3/13, og leder kommunestyret når klagesaken behandles der. Når hele kommunens administrasjon er inhabil, må saksbehandling for klageinstansen, kommunestyret, av saken foretas av varaordføreren, alternativt av sette-rådmann eller innleid saksbehandler. Saken er på denne bakgrunn behandlet av rådmann i Grane kommune. Det er i saksbehandlingen innhentet informasjon fra Hattfjelldal kommunes administrasjon. Innstilling gis av varaordfører. Oppsummering av saken: Kommunen mottok den 6. mai 2013 søknad om tilskudd til prosjekt kompetanseheving fra Arbor Hattfjelldal AS. I FoS sak 003/13, den avslo fondsstyret for Vefsnafondet søknaden, med den begrunnelse at det ikke finnes hjemmel i fondsreglene som tillater tildeling. Arbor klaget på vedtaket den , og denne saken omhandler deres klage. Saken skal behandles av kommunestyret i henhold til fondsreglenes 7. Klagen er satt frem innen fristen, og i henhold til forvaltningsloven, Saksopplysninger: Hattfjelldal kommune mottok den 6. mai 2013 søknad fra Arbor-Hattfjelldal AS, (omtalt her som Arbor/klager) søknad om tilskudd til «Prosjekt Kompetanseheving». Prosjektet er et ledd i den satsing som er kjent for kommunestyret fra søknad om tilskudd til «Prosjekt Arbor 2015» (her etter hovedprosjektet), og blir av søker omtalt som trin to, altså et underprosjekt/delprosjekt. I FoS sak 003/13, den avslo fondsstyret for Vefsnafondet søknaden, med den begrunnelse at det ikke finnes hjemmel i fondsreglene som tillater tildeling. Arbor klaget på vedtaket den , og denne saken omhandler deres klage. Saken skal behandles av kommunestyret i henhold til fondsreglenes 7. Klagen er satt frem innen fristen, og i henhold til forvaltningsloven, Da klagen hovedsakelig er tuftet på klagers misnøye med tidligere saksbehandlers og fondsstyrets tolking av EØS reglene for offentlig støtte, er dette saksframlegget i hovedsak viet til tolking av regelverket. Vefsnafondet er underlagt dette regelverket, i tillegg til at man har laget spesifikke retningslinjer.

6 Side 6 av 33 Saksutredning: Fra klagers brev datert : Den sendte tidligere saksbehandler et foreløpig svar til klager, om at klagesaken skulle behandles av kommunestyret den De dokumenter som lå til grunn for fondsstyrets avgjørelse, samt hele saksutredningen ble også tilsendt klager til informasjon. Flere forhold har nok gjort at saken ikke kunne forlegges kommunestyret i møte den Klager sendte da inn nytt brev til kommunen:

7 Side 7 av 33 Vedlegget det henvises til her, er saksframlegget som fondsstyrets vedtak er basert på. Da klager åpenbart ikke er enig i hvordan EØS avtalens regler for offentlig støtte skal tolkes, har saksbehandler valgt å gjengi større avsnitt fra regelverket, slik at kommunestyrets medlemmer selv kan fatte beslutning etter egen tolking av reglene. I EØS avtalens regler om offentlig støtte står det: Dersom et prosjekt kan motta støtte fra flere forskjellige ordninger med hjemmel i forskjellige unntak for lovlig støtte, er hovedregelen at den høyeste støtteintensiteten gjelder. Det vil si at det regelverket med de gunstigste rammene setter den øvre grensen for hvor mye støtte det er lov å gi. På samme måte inneholder det alminnelige gruppeunntaket en bestemmelse som sier at støtte ikke kan kumuleres (legges sammen) med annen offentlig støtte dersom dette fører til at grensene for lovlig støtteintensitet i gruppeunntaket overstiges. Opplæringsstøtte kan for eksempel ikke gis til en bedrift fra flere offentlige støttegivere, dersom dette medfører at terskelen for lovlig støtte overskrides. (side 62)

8 Side 8 av 33 Saksbehandler har tolket reglene slik at kommunen ikke har lov til å gi tilskudd til «Prosjekt kompetanseheving» siden dette tiltaket er knyttet til «Prosjekt Arbor 2015», hvor man allerede har gitt det maksimale tilskuddet det er lov å gi, etter unntak for regional støtte. (Kommunestyrevedtak KS 055/12). Kommunestyrevedtaket er bygget på Innovasjon Norge (IN) sitt tilskudd, og er «toppfinansiering» opp på det IN har innvilget. Når IN helt klart uttaler at de allerede har gitt tilskudd til det prosjektet det her søkes om midler til, har saksbehandler antatt at dette også gjelder kommunestyrets vedtak fra I tillegg har EØS avtalens regler følgende om det allmenne gruppeunntaket: Gruppeunntakets første kapittel har også regler om kumulasjon. Disse reglene regulerer hvordan støtte gitt fra ulike myndigheter til samme mottaker skal ses i sammenheng. Kort fortalt innebærer kumulasjonsreglene at det kan gis forskjellig type støtte til samme mottaker under de forskjellige delene av gruppeunntaket, så lenge støtten gis til ulike støtteberettigede kostnader. En og samme støttemottaker kan dermed få støtte både til et FoUprosjekt og til opplæring. Støtte under gruppeunntaket kan også kumuleres med annen støtte, for eksempel bagatellmessig støtte, såfremt støtten gis til forskjellige kostnader og den samlede støtten ikke overstiger høyeste tillatte støtteintensitet i gruppeunntaket. Bagatellmessig støtte kan dekke samme kostnader opp til maksimal tillatt støtteintensitet i gruppeunntaket, men eventuell bagatellmessig støtte utover dette må dekke andre kostnader. Støtte som allerede er godkjent av ESA kan kombineres med gruppeunntaket dersom støtten dekker ulike støtteberettigede kostnader. (Veileder s.77) Når det gjelder punkt to i det første klagebrevet, vises det til EØS regelverket sitert foran her. Saksbehandler understreker viktigheten av ikke å ta enkelte setninger fra regelverket og tolke dem uten sammenheng med teksten for øvrig. Videre står det om bagatellmessig støtte: En meget praktisk viktig regel for støttegiveren er regelen om bagatellmessig støtte. Dette regelverket innebærer at det offentlige kan tildele støtte til et foretak opp til euro i en periode på tre regnskapsår, uten å notifisere støtten til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Bagatellmessig støtte må være transparent. Bagatellmessig støtte kan ikke gis i tillegg til annen støtte for de samme støtteberettigede kostnadene. (Veileder s.70) Det kan som nevnt innledningsvis gis bagatellmessig støtte på euro ( euro til veitransport) i løpet av en treårsperiode. Treårsperioden løper over tre regnskapsår. Dersom en støttegiver tildeler støtte 1. november 2011 må støttegiver sjekke om mottaker har mottatt bagatellmessig støtte for årene 2011, 2010 og Tre års perioden er rullerende. Støtte som tildeles i 2010 setter dermed begrensninger på hva det samme foretaket kan motta av bagatellmessig støtte i 2011 og 2012.

9 Side 9 av 33 Treårsperioden begynner å løpe fra det tidspunkt hvor støttemottaker oppnår rett til å motta støtte, dvs. ikke fra faktisk utbetaling. ( Veileder s ) Kumulering av bagatellmessig støtte og annen offentlig støtte som skal dekke de samme støtteberettigede kostnadene, er tillatt opp til den høyeste maksimale støtteintensiteten (støttetaket) som er angitt i det alminnelige gruppeunntaket eller i et konkret vedtak fra ESA. I tillegg kan en virksomhet, som har mottatt støtte til et prosjekt (støtteberettigede kostnader), få støtte til andre formål/prosjekter i form av bagatellmessig støtte. Støtte til et FoUoI-prosjekt kan dermed for eksempel kumuleres med bagatellmessig støtte til deltakelse på seminar eller lignende. Dersom støttegiver tildeler bagatellmessig støtte som overstiger euro vil hele støttebeløpet i utgangspunktet anses for ulovlig støtte. Det er altså ikke mulig å anføre at kun det beløpet som overstiger er ulovlig støtte. I praksis kan et foretak motta bagatellmessig støtte fra ulike støttegivere. I et tenkt tilfelle mottar en bedrift i 2006 støtte på euro fra Innovasjon Norge, og i tillegg tildeles bedriften euro fra lokale myndigheter i Begge beløpene er under terskelverdien på euro, men samlet har foretaket mottatt euro og dermed euro for mye i bagatellmessig støtte i en treårsperiode. Dersom støtten fra Innovasjon Norge er gitt i henhold til prosedyrekravene i regelverket, utgjør den rettmessig bagatellmessig støtte. Støtte fra de lokale myndigheter må derimot anses for ulovlig støtte, fordi denne støtten innebærer at bedriften tildeles offentlige midler utover beløpsgrensen på euro. Det er altså den tildelingen som medfører at beløpsgrensen overstiges som blir ulovlig (tildelingen sist i tid). Foretaket risikerer at ESA vil kreve hele dette støttebeløpet på euro tilbakebetalt. Dersom det oppdages at det er gjort en slik feil kan støttegiver muligens reparere situasjonen ved å kreve hele støttebeløpet tilbake for så å tildele opp til euro til selskapet på nytt. Dette viser at det kan få store konsekvenser dersom: støttegiver ikke oppfyller sine forpliktelser med hensyn til å kontrollere om støttemottaker har fått tidligere støtte (både bagatellmessig støtte og eventuell annen støtte til de samme støtteberettigede kostnadene) støttemottaker gir ufullstendig informasjon om tidligere tildelt støtte. (Veileder s. 73) Kommentarer til klagen: Når det gjelder klagers mer utfyllende brev om hva klagen grunner i, har saksbehandler valgt å kommentere punktene hver for seg.

10 Side 10 av 33 Kommentarer til pkt. a): Kostnader ved opplæring er ikke listet opp blant prosjektkostnadene i søknaden om tilskudd til «Prosjekt Arbor 2015», men utforutsatte kostnader utgjør drøyt 14,6 millioner kroner av den totale kostnadsrammen. Arbor har i kommunikasjon med kommunen understreket at opplæringen det er søkt om tilskudd til, hører under hovedprosjektet. I søknad til Innovasjon Norge (IN) ble kompetanseheving listet opp som ett av målene med hovedprosjektet, og IN har informert om at de ikke kan gi tilskudd til Arbor til «Prosjekt Kompetanseheving» da kompetanseheving er å anse som del av kostnadene som skal dekkes av det tilskuddet som Arbor har fått innvilget hos IN som regionalstøtte. Dersom disse kostnadene ikke dreier seg om opplæring knyttet til ny maskinpark og omlegging av produksjonen i forbindelse med hovedprosjektet, er de å anse som driftskostnader, slik som Innovasjon Norge påpeker i sin kommunikasjon med Arbor. I søknaden fra Arbor fremkommer det at største delen av det omsøkte beløpet skulle gå til lønnskostnader i forbindelse med intern opplæring. I følge EØS avtalens regler for offentlig støtte fremkommer det klart hva som er å anse som driftsstøtte: Med driftsstøtte menes støtte til omkostninger som foretaket normalt selv vil måtte bære i forbindelse med normal drift. Driftsstøtte vil typisk ha direkte innvirkning på produksjonsomkostninger og salgspriser. Typiske eksempler på støtte til driftskostnader er: Støtte til lønnskostnader eller støtte i form av skatte- og avgiftsfritak Støtte til reklamekampanjer eller markedsundersøkelser. Driftsstøtte vil som hovedregel ikke aksepteres som forenelig med EØS-avtalen, men det finnes visse unntak: Regelverket for bagatellmessig støtte åpner i praksis for å gi støtte i enhver form, og det innebærer også driftsstøtte. Reglene for miljøstøtte og regionalstøtte åpner for å gi driftsstøtte i flere sammenhenger..i situasjoner hvor driftsstøtte tillates er det normalt betinget av at støtten er nødvendig, tidsbegrenset og at støtten reduseres over tid. (side 64-65) Selv om bedriften og de ansatte kan ha fordeler av kompetanseheving utover opplæring knyttet direkte til hovedprosjektet, slik som klager påpeker, er det åpenbart at kompetanseprosjektet er direkte knyttet til hovedprosjektet. Kommentarer til pkt. b): Hattfjelldal kommune etterspurte søknader til andre instanser ved behandling av saken, og fikk da opplyst at det ikke var søkt om midler andre steder. Kommunen har hatt dialog med IN som tilsier at underprosjektet ikke kan støttes av IN, og dermed kan kravet i fondsreglenes 6, pkt 1 anses å være oppfylt. Klager har også i etterkant fremskaffet informasjon om kommunikasjon med IN om saken. Med andre ord kan man konkludere med at Arbor har forsøkt å få støtte hos IN men fått avslag på grunn av

11 Side 11 av 33 at opplæring allerede er gitt tilskudd under tildeling av seks millioner til hovedprosjektet. Klager opplyste ikke om dette i sin søknad til kommunen. Kommunestyret innvilget i sin sak KS 055/12 tilskudd til hovedprosjektet på kroner 3 millioner, og dette tilskuddet kommer i tillegg til det tilskuddet IN innvilget på kroner seks millioner (regionalstøtte). Da disse to tilsagnene må sees i sammenheng har saksbehandler antatt at når første instans sier at tilskuddet også skal dekke opplæring, så gjelder det også tilskudd fra Hattfjelldal kommune. Kommentarer til pkt. c) Fra saksbehandling av søknaden, sak FoS 003/13: I tilskuddsbrevet fra Nærings- og Handelsdepartementet kommer det klart frem at fondet skal bidra til sysselsetting: Det fremkommer klart av søknaden at prosjektet er rettet mot folk som er allerede ansatt i bedriften, og at opplæringen er av en spisset art, som tilsier at opplæringen ikke vil bidra til å heve de ansattes kompetanse til annet enn å utføre de oppgaver de er satt til i dag. Hverken hovedprosjektet eller underprosjektet har som mål å øke antall arbeidsplasser. Effektivisering fører der i mot ofte til færre arbeidsplasser. Arbor har ikke satt frem noen dokumentasjon som tilsier at de planlegger å øke antall arbeidsplasser i forbindelse med modernisering av fabrikken. Prosjektene kan derfor ikke anses å være «knyttet til utvikling i sysselsetting» slik det klart kreves av fondsreglene. Dersom prosjektet og de midler som er tildelt har bidratt til at bedriften nå er mer konkurransedyktig, vil det forhåpentligvis bidra til sikre allerede eksisterende arbeidsplasser. Det er dog ikke ensbetydende med økt sysselsetting, eller utvikling i sysselsettingen. Kommentarer til pkt. d) og e): Av kommunikasjon med Odd Fagervold hos Arbor har det kommet frem at opplæringen det her søkes om støtte til, er av en svært spisset art. Det dreier seg om opplæring av ansatte, direkte knyttet til innføring av nye systemer i forbindelse med «Prosjekt Arbor 2015». I mail fra Bjørn Jarmund til Rådmannen av 3je april i år fremkommer følgende:

12 Side 12 av 33 Og i brev fra Odd Fagervold av fremkommer videre: En tilleggskommentar: Så langt vi erfarer har Innovasjon Norge (IN) retningslinjer som hjemler støtte til intern kompetanseheving ved hjelp av eksterne instruktørkrefter. Vår bransje er imidlertid en nisje hvor det ikke er tilgjengelig relevant ekstern instruktørkompetanse. Vi må derfor benytte egne instruktørkrefter og faller følgelig utenom retningslinjene for støtte fra IN. Vi har tatt opp med IN at retningslinjene bør endres slik at også prosjekter med interne instruktørkrefter hjemler støtte. EØS regelverket skiller på generell og spesiell opplæring slik: Det alminnelige gruppeunntakets regler om opplæringsstøtte gjelder støtte til tiltak for å heve kompetansen til ansatte i bedrifter, og omfatter både støtteordninger og individuell støtte til opplæringsformål. Vilkårene for tildeling av støtte til opplæring fremgår av artikkel 38 og 39 i gruppeunntaket. Det skilles mellom støtte til spesiell og generell opplæring. Med spesiell opplæring menes opplæring knyttet til den nåværende eller fremtidige stillingen til arbeidstakerne i mottakerbedriften. Slik opplæring foretas normalt i mottakerbedriften, og kompetansen kan bare i begrenset grad anvendes i andre bedrifter (bedriftsspesifikk opplæring). Med generell opplæring menes opplæring som i stor grad kvalifiserer arbeidstakere til andre typer jobber enn det hun eller han har i sin nåværende posisjon, enten i andre foretak enn i mottakerbedriften eller på andre arbeidsområder. Generell opplæring omfatter for eksempel språkkurs eller kurs i generell informasjonsteknologi som kan nyttiggjøres i andre bedrifter eller på andre arbeidsområder. (Veileder s ) Saksbehandler har forstått Arbor slik at opplæringen er spesiell for Arbor, og til de grader at kun de selv kan stå for denne opplæringen. Når man leser EØS reglenes forklaring på hva som er generell og spesiell opplæring, synes det for saksbehandler åpenbart at nevnte opplæringstiltak er av «en spisset art». I tilsagnsbrev for Vefsnafondet fra departementet fremkommer det at tilskudd fra fondet kan benyttes til opplæringstiltak etter det alminnelige gruppeunntaket. Til særskilt/spesiell opplæring kan det ytes tilskudd på inntil 35% av støtteberettigede kostnader til mellomstore bedrifter (Arbor sin kategori, jfr regelverket). Forutsetning for at det skal kunne ytes tilskudd til opplæring er i følge tilsagnsbrevet fra departementet at:

13 Side 13 av 33 I søknadsbrevet fra Arbor står det: Og videre: I søknaden fremkommer det at tiltaket er allerede igangsatt, og det kan derfor ikke anses som avgjørende med tilskudd for at tiltaket skal bli gjennomført. Dermed fyller ikke søknaden kriteriene. I tillegg skisseres det at det er nødvendig med opplæring av flere operatører i forbindelse med fravær, ferier og nyansettelser. Denne type opplæring er å anse som del av drift og kan ikke støttes, jfr tilsagnsbrev fra departementet). I tillegg presiseres det i Kommisjonsfordring 800 (selve EØS regelverket) : Når det gjelder deltakernes personalkostnader medregnes bare de timene som deltakerne faktisk deltar i opplæringen, etter fratrekk av eventuell produktiv tid. (s.54, Artikkel 39, vilkår nr 4f ) Dersom de kostnader som er oppsatt i det budsjett som ble lagt frem med søknaden, skal dekke opplæring på ordinære skift, kan man derfor ikke gi tilskudd til disse kostnader. Det vil i tilfelle gjenstå kun kostnader til veileder som i søknaden utgjør kr ,- Dersom støtte var mulig ville den maksimalt kunne utgjøre kr ,-

14 Side 14 av 33 Kommentar til pkt. f): Her henvises det til pkt. a) over, da klagers og saksbehandlers oppfatning av hva tidligere innvilget tilskudd skal dekke ikke er lik. Det er derfor opp til kommunestyret å definere hvorvidt tilskuddet som allerede er gitt i sak KS 055/12 skal dekke opplæringen det søkes tilskudd til her. Saksbehandler mener det er med i ks055/12. Kommentar til pkt. g): I saken står følgende: Under saksbehandlingen har det vært dialog med Arbor om det kan finnes muligheter til å yte tilskudd i form av bagatellmessig støtte etter EØS regelverket. Der fremkommer det at en bedrift (eller konsern) kan motta inntil euro i løpet av en tre års periode. Arbor har på oppfordring levert skriftlig informasjon som tilsier at dette taket er nådd ved tildeling av tilskudd fra IN til et energiprosjekt i Dermed er det ikke lovlig for bedriften å motta ytterligere bagatellmessig støtte i 2013, 2014 eller (jfr 4 i retningslinjer for Vefsnafondet). Følgende informasjon er lagt frem skriftlig fra Arbor: Vi har mottatt flg. utbetalinger, registrert som Øvrige offentlige tilskudd : , , ,00 Av utbetalt beløp i 2013 er kr relatert til tilsagn av fra IN tilknyttet et konkret prosjekt. Det utbetalte beløpet utgjør 50% av et totalt tilsagn på kr ,00. Siste 50% av tilsagnet skal utbetales innen og kan påregnes utbetalt i Resterende beløp utbetalt i 2013 er relatert til et Enova-prosjekt som er blitt avsluttet inneværende år. Her fremkommer det med andre ord at Arbor har fått tilsagn den fra IN på kr ,- Dette tilsagnet alene utgjør hele den tillatte bagatellmessige støtten for konsernet frem til år 2016, da den utgjør ,- euro (EFTA s offentlige kurs på euro for 2013 er 7,3175). Saksbehandler har i mail bedt om kopi av alle tilsagnsbrev om bagatellmessig støtte som Arbor har mottatt de siste tre årene, men ikke fått svar på henvendelsen når saken er skrevet.

15 Side 15 av 33 I EØS reglene står det (som nevnt tidligere): Det kan som nevnt innledningsvis gis bagatellmessig støtte på euro ( euro til veitransport) i løpet av en treårsperiode. Treårsperioden løper over tre regnskapsår. Dersom en støttegiver tildeler støtte 1. november 2011 må støttegiver sjekke om mottaker har mottatt bagatellmessig støtte for årene 2011, 2010 og Tre års perioden er rullerende. Støtte som tildeles i 2010 setter dermed begrensninger på hva det samme foretaket kan motta av bagatellmessig støtte i 2011 og Treårsperioden begynner å løpe fra det tidspunkt hvor støttemottaker oppnår rett til å motta støtte, dvs. ikke fra faktisk utbetaling. (side 71-72) Informasjonen som er lagt frem i saken er alene bygget på Arbors egne uttalelser, og derfor synes det noe underlig at de selv i etterkant påstår at det her er mangler/feil i saksopplysningene. Dersom den informasjonen som klager har gitt så langt i saken, om den bagatellmessige støtten de har mottatt er rett, kan det syns som bedriften har for lengst overskredet de grenser som er å anse som lovlige, når det kommer til bagatellmessig støtte. Kommunestyret gjøres oppmerksom på at all støtte i form av for eksempel lav/ingen leie av f.eks. arealer er trolig å anse som bagatellmessig støtte, og kan føre til at kommunen må kreve full tilbakebetaling av slik støtte. Saksbehandler finner ikke grunnlag i EØS regelverket, gitt den informasjonen som er lagt frem i saken, til at det er muligheter for å gi klager medhold. Det understrekes videre at hverken Innovasjon Norge eller Hattfjelldal kommune står fritt til å tildele midler til bedrifter etter eget skjønn og ønsker, dersom ikke regleverket åpner for det. Begge parter er underlagt EØS regelverket, og det fremkommer i tillegg klart i tilsagnsbrevet for fondet og i retningslinjene for Vefsnafondet at disse reglene er overordnet. Fyller ikke søker de kriterier som er satt av EØS regelverket, kan derfor heller ikke kriteriene for Vefsnafondet fylles. Dersom kommunestyret finner at Prosjekt Kompetanseheving ikke er å anse som en del av de kostnader som det allerede er gitt tilskudd til i sak KS055/12, må saken behandles på nytt, i samråd med IN da de allerede har gitt tilskudd til prosjektet. Vurdering:

16 Side 16 av 33 Saksbehandler finner ikke grunnlag i EØS regelverket, gitt den informasjonen som er lagt frem i saken, til at det er muligheter for å gi klager medhold. Det understrekes videre at hverken Innovasjon Norge eller Hattfjelldal kommune står fritt til å tildele midler til bedrifter etter eget skjønn og ønsker. Begge parter er underlagt EØS regelverket, og det fremkommer i tillegg klart i tilsagnsbrevet for fondet og i retningslinjene for Vefsnafondet at disse reglene er overordnet. Fyller ikke søker de kriterier som er satt av EØS regelverket, kan derfor heller ikke kriteriene for Vefsnafondet fylles. Dersom kommunestyret finner at Prosjekt Kompetanseheving ikke er å anse som en del av de kostnader som det allerede er gitt tilskudd til i sak KS 055/12, må saken behandles på nytt, i samråd med IN da de allerede har gitt tilskudd til prosjektet. Det påpekes avslutningsvis at næringsstøtte ikke er en rettighet noen har på å få, eller en plikt kommunen har til å gi. Regelverket er utformet for å beskrive det handlingsrommet kommunen har dersom en ønsker å yte næringsstøtte. Forslag til konklusjon: Søknaden fyller ikke de krav som settes i retningslinjene for Vefsnafondet og i EØS regelverket for offentlig støtte. Det tilskudd som er innvilget i sak KS 055/12 skal også dekke de kostnader til opplæring som det søkes om her, og det kan derfor ikke gis nytt tilskudd til å dekke samme kostnader, jfr EØS regelverket for offentlig støtte. Fondstyrets vedtak av opprettholdes. Lars Erik Kapskarmo Rådmann Grane kommune (saksbehandler)

17 Side 17 av 33 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/846 13/5512 Sigridur Sigursveinsdottir Søknad om omgjøring av lån til tilskudd Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /13 Fondstyret /13 Rådmannens innstilling Fondsstyret viser til søknad fra Børgefjell-Laft AS datert og vedtar følgende: Alternativ 1: Det ettergis kr ,- som allerede er vedtatt, jfr vedtak FS 123/10. Det gis ytterligere to år rente- og avdragsfrihet på lån på kr ,- der samlet rentestøtte for 5 år er kr ,- Ved forfall den ettergis ytterligere ,- kroner. Resterende beløp på kr ,- forfaller i sin helhet Samlet tilskudd har da en verdi på kr ,- inklusivt rentestøtte. Dette tilsvarer 45% av prosjektets totalkostnader. Alternativ 2: Hele tilskuddet gjøres om til bagatellmessig støtte. Det ettergis ,- som allerede vedtatt jfr. Vedtak FS 123/10. Det ettergis ytterligere ,- slik at totalt tilskudd inklusivt rentestøtte er kr ,- som tilsvarer 70% av prosjektets totale kostnader. Resterende lånebeløp på kr ,- forfaller den Alternativ 3: Det ettergis kr ,- som allerede vedtatt jfr. Vedtak FS 123/10. Resterende lån på kr ,- gjøres om til serielån fra , med nedbetalingstid på 5 år. Totalt tilskudd inklusivt rente og avdragsfrihet er kr ,- som tilsvarer 21,5% av prosjektkostnadene. Alternativ 4: Det ettergis kr ,- som allerede vedtatt jfr. Vedtak FS 123/10. Resterende lånebeløp på kr ,- forfaller som avtalt Totalt tilskudd inklusivt rente og avdragsfrihet er kr ,- som tilsvarer 21,5 av prosjektkostnadene. Alternativ 5: Børgefjell Laft AS innvilges ettergivelse av lån på kr ,-, gitt i FS 123/10. Lånet omgjøres til tilskudd innfor ordningen bagatellmessig støtte, jfr. Vefsnafondets retningslinjer Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtebehandling: Terje Daleng ba om å få sin habilitet vurdert. Erklært inhabil. Arnfinn Grubben tiltrådte møtet ved behandling av sak 038/13. De øvrige sakene i møtet ble behandlet av de 3 øvrige representantene. Rådmannens innstilling, alternativ 1 enstemmig vedtatt som NNM utvalgets innstilling til fondsstyret.

18 Side 18 av 33 NNM-038/13 Vedtak: NNM utvalget gir følgende innstilling til fondsstyret: Det ettergis kr ,- som allerede er vedtatt, jfr vedtak FS 123/10. Det gis ytterligere to år rente- og avdragsfrihet på lån på kr ,- der samlet rentestøtte for 5 år er kr ,- Ved forfall den ettergis ytterligere ,- kroner. Resterende beløp på kr ,- forfaller i sin helhet Samlet tilskudd har da en verdi på kr ,- inklusivt rentestøtte. Dette tilsvarer 45% av prosjektets totalkostnader Fondstyret Møtebehandling: NNMs innstilling enstemmig vedtatt. FoS-009/13 Vedtak: Det ettergis kr ,- som allerede er vedtatt, jfr vedtak FS 123/10. Det gis ytterligere to år rente- og avdragsfrihet på lån på kr ,- der samlet rentestøtte for 5 år er kr ,- Ved forfall den ettergis ytterligere ,- kroner. Resterende beløp på kr ,- forfaller i sin helhet Samlet tilskudd har da en verdi på kr ,- inklusivt rentestøtte. Dette tilsvarer 45% av prosjektets totalkostnader. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen Formannskapssekretær

19 Side 19 av 33 Habilitet i forvaltningen: Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Søknad om lån og tilskudd - Børgefjell- Laft AS Søknad om lån og tilskudd ifm. omstilling av produksjon og markedsføring av stavlaftsbygg Balanse Resultatregnskap Saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Børgefjell-Laft A.S Søknad om omgjøring av lån til tilskudd Oppsummering av saken: Hattfjelldal Kommune mottok den søknad fra Børgefjell-Laft AS om omgjøring av lån fra Vefsnafondet, til tilskudd. Saken skal behandles av fondsstyret, jfr Vefsnafondets regelverk 7. I henhold til kommunens delegasjonsreglement legges saken frem for hovedutvalg for næring, natur og miljø for innstilling, før behandling av fondsstyret. Saksopplysninger: Hattfjelldal Kommune mottok den søknad fra Børgefjell-Laft AS om omgjøring av bulletlån på kr ,- til tilskudd. Lånet de søker om å få omgjort ble innvilget i sak FS 123/10 (Vedlagt). I vedtaket fremkommer det at bedriften kan få ,- kroner av lånet omgjort til tilskudd ved forfall, dersom de dokumenterer utlagte kostnader. Lånet ble innvilget med det som formål å dekke kostnader knyttet til utvikling av driften til å også kunne håndtere stavlaftproduksjon, og til markedsføringstiltak. I oppsatt budsjett ble det fremsatt forholdsvis små kostnader ved omstillingen ( ,-) mens størst andel skulle gå til markedsføring, totalt ,- av oppsatte kostnader. Siden bedriften fikk innvilget lån i desember 2010, frem til årsskiftet 2013, har de økt inntektene om 37 %, og de melder om økt ordrepågang og aktivitet. Blant annet har de siden lånet ble innvilget økt arbeidsstokken med 1,5 årsverk slik at det nå er seks ansatte i til sammen fem årsverk hos bedriften. Det har kommet frem av kommunikasjon mellom søker og administrasjonen at den planlagte markedsføringskampanjen ikke er gjennomført i sin helhet. Dette har sin årsak i at omstrukturering av driften har tatt lengre tid, og krevd mye mer arbeid enn planlagt. I tillegg har bedriften opplevd stor økning i ordrepågang på de nye stavlaftproduktene. Det ser derfor ut til at omsettingen i 2013 nærmer seg det nivå bedriften hadde før finanskrisen i 2008/9.

20 Side 20 av 33 Vurdering: Forholdet til EØS-regelverket: Lånet ble i desember 2010 gitt etter vurdering om at Dette omstillingsprosjektet faller inn under reglene om støtte til omstilling, benevnt som "Støtte til FoUoI" (forskning,utvikling og innovasjon) og "Støttetjenester i fm. med nyskaping". Det er altså ikke presisert i vedtaket fra fondsstyret at støtten skal brukes til markedsføring, men til omstilling. Etter EØS regelverket kan det ikke gis mer enn 45 % tilskudd til eksperimentell utvikling hos små bedrifter. Etter hva saksbehandler kan se, er det dette unntaket som er brukt. Dermed kan det ikke gis større tilskudd enn kr ,- inklusivt renter på lånet. Dette tilsvarer 45% av det innleverte prosjektregnskapet. Påløpte renter på forfalsdato vil bli: , , ,- Total rentestøtte: ,- Da det allerede er lovt tilskudd på ,- i tillegg, er totalt innvilget støtte ,- Man vil da ha spillerom til å ettergi yterligere ,- innenfor de rammer som unntaket gir. Bedriften vil da måtte betale tilbake kr ,- på forfallsdatoen En annen mulighet er å gi bedriften ytterligere to år rente og avdragsfrihet. Dette vil innebære tilskudd i form av rentefrihet til en totalverdi av ,- År Kommentar Lånebeløp Rentesats Dager Rentestøtte , % , , % , , % , Til , % 25 1, Fra , % , , % , , % 25 1,101 Total rentestøtte ved rente og avdragsfrihet i 5 år: ,- Renten er beregnet ut i fra EFTA s referanserente. Den er i dag 2,02 %, men med bakgrunn i Innovasjon Norges beregningsmodell legges på to prosent, på grunn av drifts- og sikkerhetsrisiko, slik at det her er regnet med rente på 4,02 %. Med bakgrunn i ovenfor stående finnes da åpning for å ettergi totalt kr ,- av lånet som tilskudd. Det er etter reglene for Vefsnafondet ikke anledning til å gi rente- og avdragsfrihet ut over 5 år. Det er i tillegg mulig å omgjøre lånet til serielån med nedbetalingstid på ytterligere 5 år, det vil si total lånetid på 10 år.

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13 Hattfjelldal kommune Søknad om omgjøring av lån til tilskudd Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/846 13/5512 Sigridur Sigursveinsdottir 01.10.2013 Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 13.11.2013 008/13 Kommunestyret 27.11.2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 13.11.2013 008/13 Kommunestyret 27.11.2013 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223,FAU-01 13/571 13/5432 L.E.Kapskarmo 07.08.2013 Klage på vedtak Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 13.11.2013 008/13

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-242, FA-U00 12/628 14/4107 Sigridur Sigursveinsdottir 10.06.2014 Bedriftsutvikling fiskeoppdrett Utvalg Møtedato

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng (representant)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12.

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Sæterstad gård - søknad om støtte fra næringsfond. FE-242, FA-U00 12/628 12/7275 Sigridur Sigursveinsdottir 29.10.2012 Utvalg

Detaljer

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 13/1217 13/8381 Sigridur Sigursveinsdottir 09.12.2013 Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Utvalg

Detaljer

Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II.

Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 11/1399 15/5997 Stian Skjærvik 15.09.2015 Søknad om næringsstøtte - Prosjekt Arbor 2015 - fase II. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-242 13/1267 14/1231 Sigridur Sigursveinsdottir 25.02.2014 Tiltaksfondets fremtid - retningslinjer for næringsfond Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 10

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 10 Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Harald Lie (representant) SV

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant)

Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant) Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Forfall: Vara: SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 17.06.2013 004/13 Kommunestyret 26.06.2013 Hattfjelldal kommune Verdensmesterskap i fluefiske 2013 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U42 09/704 13/4045 Sigridur Sigursveinsdottir 06.06.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 035/13 Fondstyret 16.10.2013 006/13 Hattfjelldal kommune Investerings- og opplæringsstøtte Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/739 13/5207 Sigridur Sigursveinsdottir 26.07.2013 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 033/13 Kommunestyret 18.09.2013 050/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 033/13 Kommunestyret 18.09.2013 050/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 7 FE- 13/863 13/5151 Sigridur Sigursveinsdottir 17.07.2013 Nye vedtekter for næringsfond i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Rådmannskontoret Dato: 19.12.2012 Tidspunkt: 11:00-11:30 Medlemmer: AP- Finn Ove Hofstad(leder) AP- Sølvi

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røssvatn Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Side 1 av 12 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015. Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19.08.2015 Fraværende

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 15/52 15/321 Lisbet Nordtug 21.10.2015 Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen

Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-U01 13/30 13/328 Jan Inge Helmersen 16.01.2013 Opprettelse av stilling som fiskeforvalter Vefsna regionen Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg næring, natur og miljø

Møteinnkalling for Hovedutvalg næring, natur og miljø Hattfjelldal kommune Side 1 av 10 Møteinnkalling for Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtedato: 19.12.2012 Møtested: Unkervatn Møtetid: Kl. 11:00 Forfall meldes på telefon 75 18 48 00 til sekretær Jan

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 05.03.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 25. februar 2014 Fraværende

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond

VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond Etter vedtak 19.02.04 i kommunestyret - vises til: -------------- Formannskapets innstilling til nye vedtekter VEDTEKTER FOR TYDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND Etter sammenslåing av næringsfond og primærnæringsfond

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 28.01.2015 FSK-sak 19/2015 Revidert i formannskapsmøte 17.07.2013 FSK-sak 80/2013 Revidert i formannskapsmøte 05.06.2013

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-033 13/857 14/2361 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Utvalg

Detaljer

K1bu kommune MOTTATT VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND (NRINGSFOND) 4 MARS 1996. jr. J(ii3

K1bu kommune MOTTATT VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND (NRINGSFOND) 4 MARS 1996. jr. J(ii3 K1bu kommune jr. J(ii3 Ark.: 654 Rnr: / 91/96 SAKNR: STYRE/RÅD/UTVALG MgTE5TO: Fs-15/96 FORMANNSKAPET 22.2.96 1(s-12/96 Kommunestyret 29.2.96 Saksbehancller: INGFRID BERNPZEN VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

Tilskuddsbrevet er oppfølging av vedtak gjort i CLIMIT Programstyre i møte xx/20xx per xx.x.20xx:

Tilskuddsbrevet er oppfølging av vedtak gjort i CLIMIT Programstyre i møte xx/20xx per xx.x.20xx: TILSKUDDSBREV 1. Innledning CLIMITs formål er å fremme utvikling og demonstrasjon av teknologier for fangst, transport og lagring av CO 2. CLIMIT kan delfinansiere prosjekter som vurderes å ha et klart

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NES KOMMUNES NÆRINGSFOND Ytre rammer for næringsfondet er standardvedtektene fra Det Kongelige Kommunal og regionaldepartement (KRD), mens de lokale retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres av Nes kommune. Næringsfondet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 05.12.2012 PS 172/2012 Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 PS 150/2011 Revidert i formannskapsmøte 14.09.2011 PS 126/2011

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 021/15 Kommunestyret 09.09.2015 053/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 31.08.2015 021/15 Kommunestyret 09.09.2015 053/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/735 15/6060 Hogne Hjerpås 24.08.2015 Kvalitetsmelding grunnskolen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.02.2015 007/15 Kommunestyret 18.02.2015 012/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE- 15/204 15/1240 Hogne Hjerpås 11.02.2015 Språksamlinger Sameskolen Midt-Norge Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP

Detaljer

Bakgrunn. 2005 og fremover. Denne ordningen vil notifiseres til ESA.

Bakgrunn. 2005 og fremover. Denne ordningen vil notifiseres til ESA. Høringsnotat om utkast til forskrift om kompensasjon for ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn-godkjente forsknings- og utviklingsprosjekt for inntektsårene 2002, 2003 og 2004 Bakgrunn Moderniseringsdepartementet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18 Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Indergårds Bilverksted 7316 LENSVIK Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 15/101-5/BEM 242 20.02.2015 TILBUD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Vi viser til søknad fra RF13.50 registrert den 20.01.2015. Det kan

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30. Hattfjelldal kommune Side 1 av 17 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 19:00 20:30 Medlemmer AP- Finn Ove Hofstad (leder) AP- Sølvi Andersen

Detaljer

Regelverket om offentlig støtte. Statsstøtte. En oversikt over regelverket. Rådgiver Katharina Kraak

Regelverket om offentlig støtte. Statsstøtte. En oversikt over regelverket. Rådgiver Katharina Kraak Regelverket om offentlig støtte Statsstøtte En oversikt over regelverket Rådgiver Katharina Kraak Innhold Innledning Når er det forbudt å gi offentlig støtte? Når er det tillatt? Notifikasjon Håndheving

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 19:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 19:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 28 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: Finn Ove Hofstad Sølvi Andersen Terje Daleng Tone

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

RETNINGSLINER FOR FORVALTNING

RETNINGSLINER FOR FORVALTNING Kompensasjon for bortfall av ordninga med differensiert arbeidsgiveravgift i Gausdal kommune (DA-midler) RETNINGSLINER FOR FORVALTNING vedtatt av Gausdal formannskap 12.02.2008 1. DA-midler for Gausdal

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 sak 150/11 1 Formål Næringsfondet skal brukes for å styrke næringslivet og bosettingen i Balsfjord kommune.

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 14. Møtested: Fondstyret. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 28.09.2015. Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 14. Møtested: Fondstyret. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 28.09.2015. Bjørn Ivar Lamo. Side 1 av 14 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 28.09.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Fondstyret Møteleder Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. september 2015 Fraværende representanter

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 034/16 Kommunestyret 16.06.2016 046/16

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 034/16 Kommunestyret 16.06.2016 046/16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 613, TI - &30 Arkivsak: JournalpostID: 16/4178 Saksbehandler: Anne-Margrethe Simonsen Dato: 22.05.2016 Retningslinjer for kommunalt boligtilskudd Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30 Side 1 av 9 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret / Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 18:00 15:30 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11 Side 1 av 11 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås SV Bjørnar Hansen Forfall: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen SP

Detaljer

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til regionalutviklingsprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E.

Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 19.02.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 Stor-Elvdal kommune Plan og næring Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND A.

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 112/14-114/14 Møte nr: 12/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 30.04.2014 005/14 Kommunestyret 25.06.2014

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 30.04.2014 005/14 Kommunestyret 25.06.2014 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 15 FE-223, FA-U01 13/739 14/446 L. E. Kapskarmo 23.01.2014 Investerings- og opplæringsstøtte - klagesak Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røssvatn Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 09:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røssvatn Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røssvatn Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng (representant)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 11.06.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 3. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Kari Krogh, Tommy Vevang, Maria Sørbø

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling. Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Kari Krogh, Tommy Vevang, Maria Sørbø Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Hotel Nordkyns møterom Møtedato: 23.02.2012 Tid: kl. kl. 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Johnny Myhre, Kari

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGS- OG KRAFTFOND I AREMARK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGS- OG KRAFTFOND I AREMARK KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGS- OG KRAFTFOND I AREMARK KOMMUNE 1. Hjemmel, kapital og avkastning a) Kraftfond: er midler gitt av Kommunal og arbeidsdepartementet med bakgrunn i Industrikonsesjonsloven

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 8 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 06.03.2013 Møtetid: 09:00 12:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 5. mars 2013 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Møterommet på Hotel Nordkyn Møtedato: 17.06.2010 Tid: kl 12. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Kommunal garanti Bodø Industri AS

Kommunal garanti Bodø Industri AS Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.04.2013 23184/2013 2013/1656 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/91 Formannskapet 05.06.2013 13/67 Bystyret 20.06.2013 Formannskapet 05.06.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Sommerseth

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. Side 1 av 14

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. Side 1 av 14 Side 1 av 14 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås SV Bjørnar Hansen Forfall: AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer