Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) AP - Helene Kroken Slettbakk (representant) AP - Sølvi Andersen (representant) AP Frode Andre Johansen (representant) SP Mirjam Holta (representant) SP Harald Lie (representant) SP - Stine Reinfjord Engdal (representant) SP - Tomas Daniel Børgefjell (representant) SP Tone Waaler (representant) SP - Kjetil Sjåvik (representant) SP Mathias Sjåvik (representant) SV Ingjerd Hagen (representant) Forfall: AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP - Vera Arntsberg Bråten (representant) SP - Terje Daleng (representant) (representant) SV - Bjørnar Hansen (representant) Vara: AP Lisbeth Krutnes (vararepresentant) AP Stian Bråten (vararepresentant) SP Bjørg Heidi Johansen (vararepresentant) SV Louise Fontain (vararepresentant) Fra Administrasjonen møtte: Rådmann Stian Skjærvik Formannskapssekretær Marit Hatten Av 17 medlemmer møtte 13. Totalt frammøtte: 17 Setteordfører: Ann-Elen Sæterstad Olsen Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 030/12 Referatsaker 031/12 To-årig prosjekt - samorganisering RKK Vefsn og Mosjøen Studiesenter 032/12 Sluttrapport for finansforvaltning /12 Kommuneplanens arealdel

2 034/12 Retningslinjer for bruk av sosiale medier 035/12 Lokalsamfunn med MOT 036/12 Driftstilskudd fysioterapeut 037/12 Næringsstøtte - Dan Storli 038/12 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS 039/12 Arbeidsgiverpolitisk plattform Side 2 av 34 Underskrifter:

3 Hattfjelldal kommune Sentraladministrasjonen Side 3 av 34 Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 12/3388 Marit Hatten DATO Orienterinssaker KS Ordfører orienterte om arbeidet med opprusting av Famnvassveien og Varntreskveien. Fast dekke av Varntreskveien skal være ferdig i løpet av oktober Gjennomgang av resultatet fra ledergruppens medarbeiderundersøkelse, av personalrådgiver Tomas Børgefjell. Handlingsplan fra alle avd. samles til en rapport som må videre behandles av AMU. Kommunestyret bes forelagt handlingsplan i forhold til ledergruppen resultater i KS den 27. juni. Marit Hatten formannskapssekretær

4 Side 4 av 34 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: DATO- 12/627 12/3201 Marit Hatten Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /12 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Kommunestyret Rådmann orienterte om pkt. 4, vedr. avlysning anbud bygging av fiber mellom Hattfjelldal og Hemnes. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-030/12 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune, Marit Hatten formannskapssekretær Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/2021 S Tilsetting fysioterapi i forlengt vikariat 2 12/2223 S Delegasjon hjertestarter 3 12/2878 S Velferds-/ omsorgspermisjon 4 12/2988 U Alta Graving og Transport AS;MISU AB; Elitservice AB; Relakom Vedr. avlysning anbud bygging av fiber mellom Hattfjelldal og Hemnes. 5 12/2957 I Vefsn kommune Årsmelding fra bygdeboknemda 2011

5 Side 5 av 34 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE / /3155 Bent Øverby To-årig prosjekt - samorganisering RKK Vefsn og Mosjøen Studiesenter Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommune vedtar ei samorganisering av RKK Vefsn og MSS, jf. vedlagte modell. Hattfjelldal kommune vedtar en samorganisering, med felles styre og leder for RKK Vefsn og Mosjøen Studiesenter (MSS) i en prosjektperiode fra Hattfjelldal kommune bidrar i prosjektperioden med samme finansieringsmodell som i dag, slik at vedtaket ikke vil føre til økte utgifter Kommunestyret Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-031/12 Vedtak: Hattfjelldal kommune vedtar ei samorganisering av RKK Vefsn og MSS, jf. vedlagte modell. Hattfjelldal kommune vedtar en samorganisering, med felles styre og leder for RKK Vefsn og Mosjøen Studiesenter (MSS) i en prosjektperiode fra Hattfjelldal kommune bidrar i prosjektperioden med samme finansieringsmodell som i dag, slik at vedtaket ikke vil føre til økte utgifter. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune, Marit Hatten formannskapssekretær

6 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet i administrasjonen. Side 6 av 34 Trykte vedlegg: Modell for samorganisering Fylkesrådsak 038/11; Evaluering og videreutvikling av studiesentrene Oppsummering av saken: RKK Vefsn ønsker å drive et samarbeidsbeidsprosjekt i 2012, og ut 2013 med en drift med felles styre, for å få en bedre utnyttelse av de ressurser som samlet foreligger i regionen. Samarbeidsprosjektet er med Mosjøen Studiesenter (Nordland Fylkeskommune). Det tilligger kommunestyret i Hattfjelldal å fatte beslutning i saken. Kommunestyret er eier i RKK. Saksopplysninger: RKK Vefsn ble sammen med syv andre RKK kontorer etablert i 1987 etter initiativ fra fylkesutdanningssjefen. Fra år 2000 har RKK Vefsn vært kommunenes kompetansekontor innenfor alle sektorer, både innen etterutdanning og videreutdanning. I 2011 hadde kontoret 2,2 årsverk og i alt 2970 deltakere som hadde vært på ulike etter- og videreutdanningstiltak. Effektmål for RKK Vefsn: være en drivkraft for vekst og utvikling i kommunene være kommunenes hovedleverandør og koordinator av kompetanseheving medvirke til at regionen framstår som attraktiv og med et godt omdømme MSS ble etablert som en prosjektorganisasjon i 2010 fram til 2013, etter initiativ fra Vefsn kommune ved MON og personalsjefen og Mosjøen videregående skole (MVS). MSS er bemannet med prosjektleder i 100 % stilling. MON er prosjekteier og MVS er prosjektansvarlig. Målsetting for prosjektet: Målet er kompetanseutvikling på høgskolenivå lokalt og regionalt gjennom samarbeid, samhandling og nettverksbygging. Vefsn kommune gir i dag driftsmidler til flere kompetanseaktører; MON, Mosjøen karrieresenter, MSS og RKK Vefsn. I tillegg finnes også Folkeuniversitetet og Næringshagen. Selv om disse har ulike roller, er det etter hvert blitt noen aktører som har nærmet seg i vesentlig grad som kompetanseplanlegger og tilbyder, og som opererer mer og mer i samme marked. For å få til vekst og utvikling i regionen er det viktig å tenke og handle helhetlig og systematisk, både innen offentlig og privat sektor. Våre samarbeidsparter; NFK, HR, høgskolene og universitetene stiller krav til samordning av kompetanseaktørene. Det vises for øvrig til vedlegget, Fylkesrådsak 038/11, Evaluering og videreutvikling av studiesentrene. Styret i RKK Vefsn og styringsgruppa i MSS har begge fattet positive vedtak i saken Vurdering: For at Vefsn-regionen skal få utnyttet ressursene best mulig og bli mest mulig effektiv bør det foretas ei samorganisering av RKK Vefsn og MSS, som er to av hovedaktørene som tilbyr etterog videreutdanninger. Tilbudene og tiltakene vil da bli koordinert, systematisert, og være mer strategisk, sett i et helhetlig perspektiv innenfor vekst og utvikling i regionen. Ei samorganisering vil også imøtekomme kravet fra utdanningsinstitusjonene, som da vil være mer villige til å tilby desentraliserte kompetansehevende utdanningstilbud i Vefsn. Ei samorganisering vil også være et stort konkurransefortrinn i et marked hvor for mange aktører blir for små og taper i konkurransen med større regioner. Administrative og økonomiske konsekvenser:

7 Side 7 av 34 Økonomisk vil dette ikke påvirke budsjettsituasjonen for Hattfjelldal kommune i inneværende år, Budsjett RKK sammenstillet med budsjett Mosjøen studiesenter dekker de beregnede kostnader for prosjektet i Det samme legges til grunn for Det forutsettes at Nordland Fylkeskommune gjør de nødvendige bevillinger for Grane og Vefsn kommuner Behandling i kommunestyrene i Grane og Vefsn kommuner, har gitt vedtak om samorganisering i prosjekt for perioden 2012 og ut Begge kommuner har gitt sin tilslutning til prosjektet. Konklusjon/anbefaling: Hattfjelldal kommune vedtar ei samorganisering av RKK Vefsn og MSS, jf. vedlagte modell. Hattfjelldal kommune vedtar en samorganisering, med felles styre og leder for RKK Vefsn og Mosjøen Studiesenter (MSS) i en prosjektperiode fra Hattfjelldal kommune bidrar i prosjektperioden med samme finansieringsmodell som i dag, slik at vedtaket ikke vil føre til økte utgifter. Bent Øverby rådmann

8 Side 8 av 34 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE / /1693 Stian Skjærvik Sluttrapport for finansforvaltning 2011 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre vedtar Sluttrapport for Finansforvaltningen for 2011, datert Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-033/12 Formannskapets innstilling: Hattfjelldal kommunestyre vedtar Sluttrapport for Finansforvaltningen for 2011, datert Kommunestyret AP/SV tilleggsforslag: Kommunestyret vil i forbindelse med budsjettvedtak for 2013 komme tilbake til eventuell videreføring av langsiktige finansplasseringer. Formannskapets innstilling med tilleggsforslag, enstemmig vedtatt. KS-032/12 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar Sluttrapport for Finansforvaltning for 2011, datert Kommunestyret vil i forbindelse med budsjettvedtak for 2013 komme tilbake til eventuell videreføring av langsiktige finansplasseringer. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune, Marit Hatten formannskapssekretær

9 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 9 av 34 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel SLUTTRAPPORT for finansforvaltning 2011.doc Saksopplysninger: Det vises til vedtatt finansreglement (k.sak 059/10, den ). I hht. reglementet skal rådmannen pr , og ved årsskiftet fremlegge rapport til kommunestyret om kommunens finansforvaltning. Reglementet beskriver, i samsvar med finansforskriftens 7, hva slags innhold rapporten skal ha. Det vises også til Rutiner til finansreglement hvor rutinene for oppfølgingen av reglementet beskrives. Selve finansrapporten lages som vedlegg til saken, og status kommenteres mer detaljert i rapporten enn i saksfremlegget. Finansrapporten er i hht. reglementet delt i tre deler: - Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler - Langsiktige finansielle aktiva og overordnete investeringsrammer For hvert av områdene er det i reglementet synliggjort en tabell for rapportering. Rådmannen har i finansrapporten brukt disse tabellene men med litt tilpassing. Hovedfokus har vært å få frem tilstrekkelig og så nøyaktig informasjon som mulig om status i hver av delene. I hht. finansforskriften 7 skal følgende kommenteres: Rapporteringen skal inneholde en beskrivelse og vurdering av: a) Aktiva - Sammensetningen av aktiva - Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne rentebetingelser b) Passiva - Sammensetning av passiva - Løpetid for passiva - Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne renter. Vurdering: Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Disse midlene har med unntak av ca. kr. 3 mill. (Coop Hattfjelldal) stått på rentebærende konti hos Helgeland Sparebank (HSB). Totalt innskuddsbeløp er på kr. 114,7 mill. Avkastningen på denne kapitalen er på kr. 4,3 mill. pr Sammenlignet med benchmark (sammenligningsgrunnlaget som er 3 mnd. statsobligasjon) er det en meravkastning. Det er ingen tidsbinding på kapitalen. Vefsnafondet inngår her som del av den totale kapitalen. I fht. risiko må plasseringen i hovedbanken vurderes opp mot bankens garantisikring for innskudd, samt bankens soliditet.

10 Side 10 av 34 Det er verdt å merke seg at kommunens innskudd i bank kun er sikret med 2 mill.kr. pr. innskudd. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler Hattfjelldal kommunen hadde en samlet langsiktig gjeld på 76 mill.kr. pr Pr er samlet gjeld på 73,47 mill.kr. og pr ,46 mill.kr. En renteøkning på 1% tilsvarer ca. kr ,- i økte rentekostnader pr. år. Langsiktige finansielle aktiva og overordnete investeringsrammer Hattfjelldal kommune har plassert kr. 15.mill. i Sparebanken Nord-Norge Sec. (SNN) i strategi benevnt som Nord-Norge Forsiktig. I tillegg kommer avkastningen på kr.3,7 mill på plasseringen. En langsiktig plassert portefølje vil over tid svinge i verdi. Det innebærer at man må være forberedt på at porteføljens verdi vil tidvis synke i verdi og tidvis vokse. Målet er at porteføljen likevel skal ha en netto vekst som er høyere enn for alternativ sparing i bank. Som det er vist i finansrapporten har avkastningen fra til vært på 1,83%. Dette er vesentlig lavere en benchmark (sammenligningsgrunnlaget), og lavere enn kommunens rentevilkår på bankinnskudd. Totalt sett har plasseringen siden oppstart i okt.2005 og frem til 31.08, hatt litt lavere inntektsutvikling enn om plasseringen hadde stått på rentebærende bankkonto tilsvarende periode. Administrative og økonomiske konsekvenser: Av saken ingen direkte konsekvenser. Kontering: Ingen. Konklusjon/anbefaling: Det anbefales at finansrapporten tas til orientering. Stian Skjærvik ass. rådmann

11 Side 11 av 34 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-L10, TI-&30 11/967 12/1454 Bjarne Haugen Kommuneplanens arealdel Utvalg Møtedato Saksnummer Planutvalget /12 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunes forslag til revisjon av arealplan legges ut til offentlig høring med frist Planutvalget NTK-avd. orienterte om arbeidet med kommuneplanens arealdel og om innholdet. Bjarne Haugen, Jan Inge Helmersen og Karl Olav Bostad orienterte og noterte seg kommentarer og endringer som kom frem under diskusjonen av planen. Kommentarer/endringer som skal innarbeides i kommuneplanen: Ørnes merkes som turistanlegg. Større areal for aquakultur i Røsvatnet. Forbud mot bruk av båt med motor i vann under 2 km2 gjelder båt med forbrenningsmotor. Oppsyn for motorferdsel i utmark skal utføres av offentlig myndighet. Formuleringer vedr. kommuneplanens arealdel som virkemiddel for landbruksnæringa//primærnæringa, forbedres LNFR-areal, spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse. Oppkjøring av skiløyper kan gjøres av idrettslag/organisasjoner. For start og landing av fly på vann, kreves grunneiers tillatelse. Samlet bebygd areal for områdene H9 og H13, kan være inntil 250 m2. Punkt 7 under punkt 5.a.a. LNFR utgår. Rådmannens innstilling, med endringer og kommentarer som kom frem i diskusjonen, enstemmig vedtatt. PLU-005/12 Vedtak: Hattfjelldal kommunes forslag til revisjon av arealplan legges ut til offentlig høring med frist , med de endringer som kom frem i møte. Kommentarer/endringer som skal innarbeides i kommuneplanen: Ørnes merkes som turistanlegg. Større areal for aquakultur i Røsvatnet. Forbud mot bruk av båt med motor i vann under 2 km2 gjelder båt med forbrenningsmotor. Oppsyn for motorferdsel i utmark skal utføres av offentlig myndighet. Formuleringer vedr. kommuneplanens arealdel som virkemiddel for landbruksnæringa//primærnæringa, forbedres LNFR-areal, spredt bolig-, fritidsog næringsbebyggelse.

12 Side 12 av 34 Oppkjøring av skiløyper kan gjøres av idrettslag/organisasjoner. For start og landing av fly på vann, kreves grunneiers tillatelse. Samlet bebygd areal for områdene H9 og H13, kan være inntil 250 m2. Punkt 7 under punkt 5.a.a. LNFR utgår Kommunestyret Saken skal ikke opp i kommunestyret før etter høringen. KS-033/12 Vedtak: Makulert.

13 Side 13 av 34 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE /781 12/2097 Bjørn Erik Davidsen Retningslinjer for bruk av sosiale medier Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling 1. Vedlagte retningslinjer vedtas for bruk av sosiale medier for tilsatte i Hattfjelldal kommune. 2. Retningslinjene gjelder for alle sosiale medier. 3. Retningslinjene gjelder for bruk av private konti, og for deltakelse i gruppen Hattfjellldal kommune på Facebook Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-032/12 Formannskapets innstilling: 1. Vedlagte retningslinjer vedtas for bruk av sosiale medier for tilsatte i Hattfjelldal kommune. 2. Retningslinjene gjelder for alle sosiale medier. 3. Retningslinjene gjelder for bruk av private konti, og for deltakelse i gruppen Hattfjelldal kommune på Facebook Kommunestyret Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-034/12 Vedtak: 1. Vedlagte retningslinjer vedtas for bruk av sosiale medier for tilsatte i Hattfjelldal kommune. 2. Retningslinjene gjelder for alle sosiale medier. 3. Retningslinjene gjelder for bruk av private konti, og for deltakelse i gruppen Hattfjelldal kommune på Facebook. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune, Marit Hatten formannskapssekretær

14 Habilitet i forvaltningen: Ingen adm. inhabilitet. Side 14 av 34 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Retningslinjer for sosiale medier.doc Oppsummering av saken: I forbindelse med lansering av ny nettside, vil Hattfjelldal kommune også ta i bruk sosiale medier, i første omgang Facebook, i sin strategi for kommunikasjon med innbyggerne. Dette krever et regelverk som både er så tydelig som mulig, samtidig som det er så enkelt at det oppfattes som hensiktsmessig for de som skal bruke det. Saksopplysninger: Begrepet sosiale medier er en fellesbetegnelse for en del nettsteder der personer kan logge seg på og utveksle meninger og ytringer. De mest kjente er Facebook og Twitter. Det finnes ingen form for kontroll eller sensur av hva som blir offentliggjort på disse stedene. Helt unntaksvis kan de som eier nettstedet gripe inn overfor helt ekstreme ytringer, men da har de allerede ligget ute en stund. Det har de siste årene blitt ganske vanlig at også offentlige instanser har tatt i bruk disse mediene for kommunikasjon med omverdenen. Kommunens hjemmeside kan enkelt linkes opp mot for eksempel Facebook, og informasjon kan raskt og enkelt nå ut til et stort antall mennesker. Samtidig kan innbyggerne på en enkel måte melde inn meninger og synspunkter til kommunen. Vurdering: Hattfjelldal kommune deltok i et interkommunalt prosjekt, sammen med Grane og Vefsn i 2010/11 der målet var å utarbeide retningslinjer for bruk av sosial medier. Vår representant i prosjektet var Sissel Marit Bue. Det er resultatet av dette prosjektet som legges fram som forslag til retningslinjer i denne saken. Mange kommuner har allerede utarbeidet slike retningslinjer, og det er hentet gode eksempler fra andre i dette forslaget til retningslinjer. Administrative og økonomiske konsekvenser: Ved brudd på retningslinjene må det følges opp med avviksmelding, og oppfølging av den enkelte arbeidstaker. Kontering: Ingen Konklusjon/anbefaling: Vedlagte retningslinjer vedtas. Bjørn Erik Davidsen spesialkonsulent

15 Side 15 av 34 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-A20, TI-&01 12/13 12/63 Bjørn Erik Davidsen Lokalsamfunn med MOT Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Alt.1 Hattfjelldal kommune inngår avtale med MOT som Lokalsamfunn med MOT for ytterligere to år. Alt.2 Hattfjelldal kommune sier opp avtalen med MOT Formannskapet Rådmannens innstilling alt. 1, enstemmig vedtatt. FS-031/12 Formannskapets innstilling: Hattfjelldal kommune inngår avtale med MOT som Lokalsamfunn med MOT for ytterligere to år Kommunestyret AP- legger frem tillegg til innstillingen: Det kreves at en administrativt tar en gjennomgang av organiseringa av arbeidet, for best mulig samhandling mellom MOT-leder og koordinator. Engasjementet flyttes fra Helseavd. og legges under Oppvekst og kultur. Formannskapets innstilling med tillegg enstemmig vedtatt. KS-035/12 Vedtak: Hattfjelldal kommune inngår avtale med MOT som Lokalsamfunn med MOT for ytterligere to år. Det kreves at en administrativt tar en gjennomgang av organiseringa av arbeidet, for best mulig samhandling mellom MOT-leder og koordinator. Engasjementet flyttes fra Helseavd. og legges under Oppvekst og kultur. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune, Marit Hatten formannskapssekretær

16 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent adm. inhabilitet. Side 16 av 34 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Hattfjelldal_AVTALE_LMMK_Implementering_utkast.pdf Hattfjelldal_AVTALE_LMMK_Samarbeid_utkast.pdf Saksopplysninger: Hattfjelldal kommune har hatt avtale med stiftelsen MOT om å være Lokalsamfunn med MOT i to år. Hvis avtalen skal fortsette, må ny kontrakt signeres. Samarbeidsavtalen mellom Hattfjelldal kommune og MOT inneholder en del gjensidige rettigheter og forpliktelser. For kommunen sin del gjelder det først og fremst at vi får benytte MOT sine merkevareprodukter som en del av presentasjonen av Hattfjelldal kommune. Kommunen har også tilgang på en del materiell som brukes først og fremst i arbeidet med elever på ungdomstrinnet. Videre arrangeres det en del aktiviteter i regi av MOT gjennom året. Det siste året har MOT gjennomført disse aktivitetene: - Rusfritt 16. mai - Paintball - AdventsLAN MOT disponerer også et rom i uthuset ved siden av skolen for musikkaktivteter blant ungdom. Dette er svært populære tiltak blant ungdommen, og er med på å gi MOT høy status i denne aldersgruppen. Det er så langt ikke gjennomført noen formell evaluering av disse tiltakene. Når det gjelder forpliktelser, inneholder avtalen en del punkter som skal overholdes. Dette gjelder skolering av utvalgte ungdommer, såkalte MOT-ambasadører, foredrag for elever lærere og foresatte, og ikke minst en økonomisk forpliktelse. Selve kontingenten til MOT er nå på ,- kr. pr. år, noe som er en økning på 5 000,- fra forrige avtaleperiode. MOT-leder Espen Løkholm er frikjøpt 10% fra sin stilling som lærer. Denne stillingen finansieres over budsjettet til helseavdelingen. Det er ikke utarbeidet stillingsbeskrivelse, men det bør gjøres i forbindelse med en eventuell omorganisering av kommunens engasjement i MOT. Til sammen er dermed de økonomiske utgiftene på rundt regnet ,- kr. pr. år. Det må også regnes med noe utgifter til reise og opphold i forbindelse med møter og kurs. MOT Hattfjelldal er registret som engen frivillig organisasjon, og driver dermed sin virksomhet uavhengig av Hattfjelldal kommune. Det er ikke ført regnskap for aktiviteten, men MOT-leder Espen Løkholm har gitt opplysninger om inntekter og utgifter til de viktigste aktivitetene: Aktivitet Inntekter Utgifter Rusfri 16. mai ,- MOT huset ,- Paintball 3500,- 2400,- Hattfjelldalsdagan 35000, ,- Lyd/lys-utleie 57800, ,- AdventsLAN 11500,- 6700,- Grasrotandel 2400,- 300,- Totalt , ,- Underskuddet er i følge Espen L. dekket av MOT sin interne konto. MOT Hattfjelldal har nå fått eget regnskapsprogram, og skal levere regnskap, og oversikt over aktiviteten til Hattfjelldal kommune. Vurdering: Det er ingen tvil om at MOT står for en del aktivitet som både er godt synlig og veldig populært i Hattfjelldal. Mye av dette springer ut fra MOT-lederens engasjement og oppfinnsomhet, og ville nok ikke funnet sted uten den backingen som MOT gir. De viktigste aktivitetene som gjennomføres i regi av MOT er 16.mai-tilstelning for avgangselevene, advent-lan som er et dataparty første helga i advent, og ikke minst MOT-huset som er et tilbud til musikkinteresserte ungdommer. I tillegg har MOT stått for skiltet ved innkjøringa til sentrum, og pyntinga av juletreet som fikk stor oppmerksomhet.

17 Undertegnende, rådmann og MOT-leder har hatt en evaluering av den kontraktsperioden som nå utløper med utgangspunkt i kontraktens beskrivelse av rettigheter og forpliktelser. Stort sett har begge parter overholdt kontrakten. Det som det skorter litt på, er Hattfjelldal kommune sin evne til å utnytte merkevaren MOT i sin markedsføring av kommunen. Når avtalen har overskriften Lokalsamfunn med MOT skal det ideelt sett avspeile at Hattfjelldal kommune er engasjert i MOT på alle nivå, og bruker MOT sine merkevarer aktivt i utadrettet virksomhet. Slik det er i dag er MOT hovedsakelig rettet mot ungdom, og aktiviteter for disse. En bør også se litt nærmere på hvordan arbeidet med MOT skal organiseres. Det som ligger i avtalen er at kommunen skal ha to personer som har et spesielt ansvar for dette arbeidet. Det er en MOT-leder som skal stå for det praktiske arbeidet med aktiviteter, foredrag og lignende, og en MOT-koordinator som skal være MOT sitt talerør inn mot kommunens politiske og administrative system. Dette er hos oss henholdsvis Espen Løkholm og undertegnende. I Hattfjelldal ble MOT i sin tid sett på som et folkehelsetiltak, og dermed ble også Helseavd. involvert. Dette medfører at det frikjøpet Espen L. har sorterer under helseavd. og MOTkoordinator har ingen innflytelse på hva denne ressursen brukes til. Det er heller ikke etablert rapporteringsrutiner som gjør at MOT-koordinator sitter med detaljopplysninger om omfanget av MOT sine aktiviteter. Hvis kontrakten videreføres, bør dette omorganiseres. MOT bør ha en klar organisatorisk forankring hos rådmannen slik at det blir sammenheng mellom økonomi, personer og de aktivitetene som skal gjennomføres. Konkret betyr det at MOT for framtida blir plassert politisk og administrativt under Oppvekst og kultur. Dermed vil en fange opp både målgruppe og aktivitetsområder som naturlig faller inn under MOT sitt virkeområde. Det må videre settes opp et årshjul for MOT sine aktiviteter, både de en er forpliktet til i avtalen, og eventuelle andre lokalt initierte aktiviteter. Dette må følges opp med konkrete kostnadsoverslag og rapporteringsrutiner. Det ble før påske gjennomført en enkel spørreundersøkelse bland ungdomsskoleelevene i forhold til hvilket inntrykk de sitter med av MOT sine aktiviteter. 46 av 57 har deltatt på ett eller flere av MOT sine arrangementer. De fleste av disse 46 hadde deltatt på 3-5 aktiviteter. Nesten alle (54 av 57) kjente til at MOT står bak juletreet og skiltet ved rundkjøringen. 47 svarer at det betyr veldig mye eller ganske mye for dem at Hattfjelldal er «MOT-kommune». Ved en evt. forlengelse av avtalen bør det legges opp til en bred og mer systematisk evaluering av MOT sin virksomhet for å få kartlagt hva vi får igjen for pengene, og om det er behov for å justere kursen på de tiltakene som settes i verk. MOT må levere en samlet oversikt over økonomien, og komme med en melding om årets aktiviteter som kan flettes inn i kommunens årsmelding. Administrative og økonomiske konsekvenser: Hvis kontrakten videreføres medfører det en årlig utgift på ca ,- kr. Av dette er ca ,- kontingent, og ,- frikjøp av MOT-leder. Det siste beløpet er ikke noe MOT forlanger, men det er tvilsomt om en får noen til å gjøre denne jobben for mindre. Administrativt bør en ha en gjennomgang av organiseringa av arbeidet, med tanke på å få til bedre samhandling, spesielt mellom MOT-leder og MOT-koordinator. Engasjementet i MOT frigjøres fra Helseavd. og legges inn under Oppvekst og kultur. Konklusjon: Se innstilling til vedtak Side 17 av 34 Bjørn Erik Davidsen spesialkonsulent

18 Side 18 av 34 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-223, FA-G27 12/451 12/2022 Britt Blaunfeldt Petersen Driftstilskudd fysioterapeut Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Den midlertidige driftsavtalen med Solvoll i 40 % forlenges ut Kostnad: NOK Dette dekkes innenfor eget budsjett i Helseavdelingen. Kontering: Rådmannen anbefaler videre at spørsmål om økning av driftstilskuddet tas opp i budsjettarbeidet for Formannskapet Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-034/12 Formannskapets innstilling: Den midlertidige driftsavtalen med Solvoll i 40 % forlenges ut Kostnad: NOK Dette dekkes innenfor eget budsjett i Helseavdelingen. Kontering: Rådmannen anbefaler videre at spørsmål om økning av driftstilskuddet tas opp i budsjettarbeidet for Kommunestyret Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-036/12 Vedtak: Den midlertidige driftsavtalen med Solvoll i 40 % forlenges ut Kostnad: NOK Dette dekkes innenfor eget budsjett i Helseavdelingen. Kontering: Rådmannen anbefaler videre at spørsmål om økning av driftstilskuddet tas opp i budsjettarbeidet for Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune, Marit Hatten formannskapssekretær

19 Habilitet i forvaltningen: Det finnes ikke noen kjent administrativ innhabilitet. Side 19 av 34 Oppsummering av saken: Det er ønske om å forlenge og øke driftstilskuddet for privatpraktiserende fysioterapeut. Saksopplysninger fysioterapitjenesten: Fysioterapeut Kristin Størseth har 100 % fastlønnsstilling med 40 % FYSAK-koordinator, 60 % fysioterapi til barn og unge, hun er nå ute i svangerskapspermisjon tom , hun er deretter innvilget ferie tom uke 31. Kristin Størseth har søkt og fått innvilget ulønnet foreldrepermisjon fra tom Hun har ved flere tilfellen sagt at hun søker annet arbeid og at hun ønsker å få et arbeide i Meråker. Hun har sist sommer sagt opp leiligheten her og flyttet til Meråker. Svangerskapsvikariatet til Størseth var i samråd med henne utannonsert som vikariat med mulighet til forlengelse. Fastlønnet fysioterapivikar Hals har 40 % stilling som frisklivskoordinator å driver FYSAK sentralen, i tillegg gir hun fysikalsk behandling til barn og unge fn. i 40 % stilling og fungerer i de siste 20 % som folkehelsekoordinator. Hun er kommunalt ansatt og kommunen mottar fastlønnstilskudd fra Fylkesmannen på NOK (NOK i 100 % stilling) samt mottar NOK fra Fylkesmannen i Nordland for folkehelsekoordinator (jmf partnerskapsavtalen mellom Hattfjelldal kommune og Fylkesmannen i Nordland). Kai-Agnar Solvoll har inngått en individuell midlertidlig avtale om privat praksis i fysioterapi med Hattfjelldal kommune. Avtalen gjelder fra tom Solvoll har 40 % driftstilskudd som privatpraktiserende fysioterapeut samt er fastlønnet fysioterapeut i 20 % stilling som dekker fysioterapibehovet på vårt sykeheim. Fysioterapeut Gjellesvik har 100 % fast driftstilskudd som privatpraktiserende fysioterapeut. Gjellesvik er fødd i Han har i samtale med leder for Helseavdelingen sagt at han de siste åren/ tiden i stillingen sin ønsker å trappe ned noe, men dette er ikke aktuelt ennå. Hals og Solvoll ønsker å bli kvar å etablere seg i Hattfjelldal kommune. På Hattfjelldal fysikalske har de privatpraktiserende fysioterapeutene i 2011 behandlet 203 ulike pasienter var av 125 st av disse er i yrkesaktiv alder (19-67 år). 98 % av disse pasientene har heimadresse i Hattfjelldal. Ca 54 % av pasientene var sykemeldt (det savnes statistikk på dette fra Gjellesvik). Gjellesvik har i 2011 gitt 3012 behandlinger og arbeidet 50 timer utover driftstilskuddsavtalen. Solvoll har ikke oppgitt hvor mange behandlinger han har gitt men han har arbeidet 116 timer utover driftstilskuddsavalen (dette er bare på 3,5 måned). Ventetiden på time hos fysioterapeut har vart opp mot 3 måneder. Vurdering: De to private fysioterapeutene har hovedansvaret for å gi behandling til den yrkesaktive befolkningen i kommunen og i 2011 utgjøre dette 61 % av pasientene. Lange ventelister fører derfor til at pasienter er sykemeldt lengre og må vente på behandling hos fysioterapeut. Pasienter med muskel- og skjelettlidelser dominerer både ventelisten hos fysioterapeutene men er også den hyppigste pasientdiagnosen hos lege. Disse pasientene med muskel- og skjelettlidelser er også den hyppigste medisinske årsaken til sykefravær og uføreytelser. Det er en del pasienter med kroniske plager eller store funksjonshemminger som trenger reglemessig oppfølging fra fysioterapeutene i kommunen. Denne pasientgruppen har i dag et tilstrekkelig tilbud men samtidlig tar disse pasientene opp en betydelig andel av kapasiteten som då går utover de pasientene som bare trenger en kort behandlingsserie for å bli frisk. Økt stillingsandel vil kunne gjøre noe med dette. Samarbeidet mellom Gjellesvik og Solvoll fungerer meget godt og er et faglig lyft for fysioterapitjenesten i kommunen. Fysioterapeutene Hals og Solvoll ønsker å bli kvar og etablere seg i Hattfjelldal kommune. Det er veldig viktig å prøve å holde på Hals og Solvoll da Gjellesvik sannsynligvis kommer at gå ut i alderspensjon innen 5 år. Det er behov for to privatpraktiserende fysioterapeuter i kommunen i tillegg til den fastlønte fysioterapeuten. Kommunen har ansvar for diagnostikk, behandling både rehabilitering og

20 Side 20 av 34 habilitering samt forebygging. En økning av driftstilskuddet vill øke tilgang til fysioterapitjenester, pasientene vil bli vurdert og behandlet fortere og det vil sannsynligvis også minske sykefraværet. Administrative og økonomiske konsekvenser: Utgift: Videreføring av 40 % driftstilskudd fra tom (4,5 måneder) vil ha en merkostnad på NOK Dette kan dekkes innenfor eget budsjett i Helseavdelingen. En økning med 60 % driftstilskudd (totalt 100 %) fra tom (4,5 måneder) vil ha en merkostnad på NOK (100 % driftstilskudd etter 2011 tall er NOK ). Inntekt: Hattfjelldal kommune mottar leie for delt kontor, to behandlings rom samt fellesareal NOK / år inkludert telefoni, intranett, vaktmestertjeneste, renhold og vedlikehold av lokaler. Leien er koblet til 40 % størrelse av driftstilskudd, jo høyre driftstilskudd jo høyre leie. Kontering: Konklusjon/anbefaling: Det er per i dag et udekket behov for fysioterapi i Hattfjelldal kommune. Kommunen har i dag 140 % stilling driftstilskudd fordelt på to fysioterapeuter. Disse arbeider sammen 160 %. Ventelisten er per : 51 pasienter og er økende. I følge Norsk Fysioterapeut Forbund (NFF) tilsvarer et 100 % driftstilskudd 35 pasienter. Sett i lys av disse tallene er det rimelig at stillingsandelen økes til 200 % driftstilskudd/ to hele stillinger privatpraktiserende fysioterapeuter. Driftstilskuddet bør gjøres om fra midlertidig til fast. Rådmannen vil ikke øke driftstilskuddet i 2011 men anbefaler at den midlertidige avtalen med 40 % driftstilskudd for Solvoll forlenges ut Rådmannen anbefaler videre at spørsmål om økning av driftstilskuddet tas opp i budsjettarbeidet for Britt Blaunfeldt Petersen kommuneoverlege

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

RÅDMANNENS KOMMENTAR...

RÅDMANNENS KOMMENTAR... Innhold 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR... 3 2. BEFOLKNINGSSAMMENSETNING OG BEHOV.... 7 2.1. INNBYGGERNE I HATTFJELLDAL.... 7 2.2. FREMSKRIVING AV FOLKETALL FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER.... 7 2.3. LEVEKÅRSDATA...

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.04.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall må meldes på telefon 32068300, eller postmottak@nes-bu.kommune.no. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer