Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA"

Transkript

1 Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato:

2 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ Filnavn: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA.docx Arkiv ID Oppdrag: Renseanlegg Kvithyll, Rissa kommune Oppdragsleder: Bente Størseth Møller Avdeling: Vann og miljø Fag Miljøgeologi Skrevet av: Mari Helen Riise Kvalitetskontroll: Rolf Forbord Asplan Viak AS Rissa kommune Asplan Viak AS

3 2 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Rissa kommune for å utføre miljøteknisk uersøkelse av tomta der Kvithyll renseanlegg skal bygges. Ivar Asbjørn Fallmyr har vært Rissa kommunes kontaktperson for oppdraget. Liv Heide har også deltatt i arbeidet. Bente Størseth Møller har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Uersøkelsene og rapporteringen er utført av Rolf Forbord og Mari Helen Riise Troheim, Bente Størseth Møller Oppdragsleder Rolf Forbord Kvalitetssikrer Rissa kommune Asplan Viak AS

4 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Bakgrunn Formål Gjennomføring Beskrivelse av tiltaket og tiltaksområdet Tiltaket Tidligere virksomhet i og nær tiltaksområdet Tilstasklasser for forurenset grunn og arealbruk Resultater Prøveomfang og beskrivelse av massene Analyseresultater Oppsummering og konklusjon Referanser...20 VEDLEGG VEDLEGG 1: Fotodokumentasjon bilder fra gravde sjakter VEDLEGG 2: Analyserapporter fra Eurofins FIGURLISTE Figur 1. Oversiktskart... 4 Figur 2. Oversiktskart som viser Kvithyll iustriområde Figur 3. Utsnitt av anbudstegning for planlagt tiltak Figur 4. Flyfoto Figur 5. Flyfoto Figur 6. Flyfoto Figur 7. Flyfoto Figur 8. Kart med oversikt over prøvetakingspunktene Figur 9. Analyseresultater Figur 10. Sprengstein er hentet ifm. utsprengning av dokken på gnr./bnr. 56/ Rissa kommune Asplan Viak AS

5 4 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Asplan Viak er engasjert av Rissa kommune for å utføre miljøtekniske uersøkelser på tomta der Kvithyll renseanlegg (RA) med tilhøree ledningsnett planlegges bygd (gnr./bnr. 56/160). Lokalisering av området er vist på kartet i figur 1. Tiltaksområdet var sjøbunn fram til Så ble arealet fylt opp med masser fra utgraving/mudring av dokk på skipsverftet. Forurensede masser fra dokk ble lagt i eget deponi. Bakgrunn for utførelse av uersøkelsene er at Rissa kommune ønsker å få uersøkt om disse massene er forurenset eller ikke, før arbeidet med utgraving for pumpesump, resteree ledninger og selve bygget starter. Figur 1. Oversiktskart Kvithyll. 1.2 Formål Utbyggingen av Kvithyll RA og tilhøree ledningsnett vil medføre graving i masser som kan inneholde forurensede masser fra tidligere oppmudring og etablering av dokk ved skipsverftet, og det må derfor utføres uersøkelser for å dokumentere eventuelt forurensningsomfang. Arbeidet er lagt opp slik at det sikrer at både uersøkelser og rapportering tilfredsstiller de krav som Miljødirektoratet setter til slike uersøkelser (jevnfør TA 2553/2009 og SFT 99:01). Denne rapporten beskriver utførte uersøkelser og resultatene av disse. Rissa kommune Asplan Viak AS

6 5 1.3 Gjennomføring Det ble først utført en kartlegging av tidligere aktivitet/virksomhet i området ved å gjennomgå historiske flyfoto. Resultatene fra dette arbeidet la grunnlaget for planlegging og utførelse av feltuersøkelsene, samt utvelgelse av relevante analyseparametere. Feltuersøkelser med prøvetaking av jordmassene på den aktuelle tomta ble utført av to av Asplan Viak sine miljøgeologer, Rolf Forbord og Mari Helen Riise, 23.mars Ved hjelp av gravemaskin ble det sjaktet i 11 prøvepunkter og tatt ut mellom 1-4 jordprøver fra hvert punkt. Både grunnriss av selve bygget, samt plassering av pumpesump og resteree ledninger ble satt ut ved hjelp av GPS for prøvetakingen startet. På den måten er prøvene tatt akkurat der hvor gravearbeidene skal gjennomføres. Hvor dypt man har tatt prøver er avhengig av planlagt gravedyp rut punktet. Prøvene er tatt som blaprøver. Det er tatt prøver fra både toppjord (0-1 m) og dypereliggee jord (>1 m). Hver sjakt er dokumentert med foto og målt inn med GPS. Jordprøvene er analysert av Eurofins Environment testing Norway. Analyseresultatene er vurdert opp mot mest følsom arealbruk som er planlagt innenfor tiltaksområdet. Rissa kommune Asplan Viak AS

7 6 2 BESKRIVELSE AV TILTAKET OG TILTAKSOMRÅDET 2.1 Tiltaket Det skal etableres renseanlegg og tilhøree ledningsnett på Kvithyll iustriområde i Rissa kommune (gnr./bnr. 56/160). Oversiktskartet i figur 2 viser plasseringen av renseanlegget innenfor eieomsgrensen og skipsverftet med dokk. Figur 2. Oversiktskart som viser Kvithyll iustriområde. Plassering av renseanlegget er vist med blått rektangel (ledningsnettet er ikke vist her, se anbudstegning i figuren uer). Utsnitt av anbudstegningen for planlagt tiltak er vist i figur 3 (renseanlegg inkl. ledningsnett). Grunnmur til renseanlegget er ca. 13 m x 24 m, og for nedsetting av grunnmur skal det graves ca. 2 m bredt og 1 m dypt rut hele. For plassering av pumpesumpen som skal stå inne i huset må det graves ned til ca. 6 meter uer terreng. Dybde til ledningsnettet varierer mellom ca. 0,6 m til 5 m, avhengig av dybden på kummene de skal kobles til. Dybde ledningsnett: - Oransje stiplet linje: ca. 0,6 m - Grønn stiplet linje mellom SF2 og SF3: ca. 2 m - Rød stiplet linje: o Fra overløpsterskel og vestover: ca. 2 m o Fra overløpsterskel og østover (mot SF4 og S2): ca. 4-5 m o Fra SF4 mot S1: ca. 5 m Rissa kommune Asplan Viak AS

8 7 Figur 3. Utsnitt av anbudstegning for planlagt tiltak. Tykke stiplede linjer er ledningsnett som er uer planlegging, mens tynne stiplede linjer er ledningsnett som allerede er lagt ned. Rissa kommune Asplan Viak AS

9 8 2.2 Tidligere virksomhet i og nær tiltaksområdet Kvithyll-tomta er del av et iustriområde som eies av Servi Cylierservice AS. Uer er det presentert utsnitt av historiske flyfoto over området fra 1965 til 2014 (figur 4 - figur 7). Hjørnene i renseanleggets er angitt med røde markører på alle fotoene. Før 2000 var området sjøbunn. Området ble fylt opp med masser fra utgraving/mudring og sprengning av dokk på skipsverftet i Selve moloen i sør ble etablert før dette, trolig i Flyfoto fra 2006 viser området da oppfyllingen er ferdig utført. Mellom 2006 og 2014 (nyeste flyfoto) har det ikke foregått merkbare eringer. Ved utførelse av de miljøtekniske uersøkelsene var området dekt av et tynt snølag, men det så ikke ut til å ha vært merkbare eringer fra nyeste flyfoto. Figur 4. Flyfoto Hjørnene på planlagt renseanlegg er markert med røde markører ( Rissa kommune Asplan Viak AS

10 9 Figur 5. Flyfoto Hjørnene på planlagt renseanlegg er markert med røde markører ( Figur 6. Flyfoto Hjørnene på planlagt renseanlegg er markert med røde markører ( Rissa kommune Asplan Viak AS

11 10 Figur 7. Flyfoto Hjørnene på planlagt renseanlegg er markert med røde markører ( Rissa kommune Asplan Viak AS

12 11 3 TILSTANDSKLASSER FOR FORURENSET GRUNN OG AREALBRUK Miljødirektoratet har utarbeidet helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn (TA- 2553/2009). Tilstasklassene er etablert for å kunne gi føringer på hvor høye konsentrasjoner av miljøgifter som er helsemessig akseptable knyttet til forskjellige typer arealbruk. Sammenhengen mellom tilstasklasse og arealbruk er slik at en lav klasse gir uttrykk for lite forurensing i grunnen og at grunnen er egnet for følsom arealbruk. Eksempelvis vil grunn med tilstasklasse 2 og lavere i toppjord være egnet til boliger, barnehager og lekeplasser, mens grunn med tilstasklasse 3 og lavere vil være akseptabel i sentrumsområder, kontor og forretning, samt iustri- og trafikkareal. Sammenhengen mellom forskjellige typer arealbruk og tilstasklasser i ulike dyp fremgår av tabell 2 neste side. Masser som kan disponeres fritt skal være helt reine (tilstasklasse 1). Utbyggingsområdet på Kvithyll faller innuer arealbruken «Iustri- og trafikkareal». Tabell 1. Tilstasklasser for forurenset grunn. Konsentrasjonene er angitt i mg/kg TS (TA-2553/2009). Rissa kommune Asplan Viak AS

13 12 Tabell 2. Sammenheng mellom planlagt arealbruk på en eieom og tilstasklasser i ulike dyp (TA-2553/2009). Rissa kommune Asplan Viak AS

14 13 4 RESULTATER 4.1 Prøveomfang og beskrivelse av massene Uttak av jordprøver ble gjort ved hjelp av sjakting med gravemaskin ned til maksimalt 4 meter uer terreng. Selv om det i forbielse med pumpesumpen skal graves ned mot 6 meter, var det ikke mulig å ikke grave dypere enn 4m, ettersom sjøen slo inn i sjaktene på ca. 4 meters dyp. I tillegg besto massene dypere enn 4m i stor grad av stor stein/blokk. Plassering av sjaktene er vist på tegningen i figur 8, mens tabell 3 beskriver massene i jordprofilene. Bilder av sjaktene fremgår av vedlegg 1. Det er ikke tatt prøver der ledningsnett allerede er lagt ned. Massene var hovedsakelig like over hele området: Stedvis et tynt lag (0,1m) med finstoff i toppen, deretter sprengstein og nedmalt sprengstein (en slags /grus). Prøvene er tatt av den finstoff-fraksjonen som det var mulig å finne mellom all sprengstein. På ca. 3 meters dyp ble det i to av grøftene funnet et leirig lag, men uer leirelaget var det mer sprengstein. Blåsesa ble ikke funnet på området. Figur 8. Kart med oversikt over prøvetakingspunktene. Punkt P1, P2, P3 og P4 er de samme som røde markører i flyfotoene som ble presentert i kapittel 2.2. Rissa kommune Asplan Viak AS

15 14 Tabell 3. Beskrivelse av sjaktene. ID Prøvepunkt Dyp (m) Beskrivelse av masser P1 0-1 Sprengstein og grusige masser P2 0-1 Sprengstein og grusige masser. Noe leire P3 0-1 Sprengstein og grusige masser P4 0-1 Sprengstein og grusige masser P5 0-1 Sprengstein og grusige masser. Noe leire P6 0-1 Sprengstein og grusige maser 1-2 Sprengstein og grusige masser. Leire på ca. 2 m. P7 0-1 Sprengstein og grusige masser 1-2 Sprengstein og grusige masser 2-3 Leire med sprengstein 3-4 Nesten bare sprengstein, litt leire P cm leire i toppen, deretter sprengstein og grusige masser 1-2 Sprengstein P9 0-1 Sprengstein og grusige masser 1-2 Sprengstein og grusige masser P Sprengstein og grusige maser 1-2 Sprengstein P Sprengstein 1-2 Sprengstein og grusige masser 2-3 Sprengstein og grusige masser. Noe leire 3-4 Leire fyllmasser, noe sprengstein 4.2 Analyseresultater Samtlige prøver er analysert mht. 8 metaller, alifatiske hydrokarboner (olje), BTEX, PAH og PCB (miljøpakke jord). Fullsteige analyserapporter fra Eurofins Environment testing Norway ligger vedlagt (vedlegg 2). I kartet i figur 9 er analyseresultatene presentert ved at hvert prøvepunkt er gitt samme farge som den høyeste tilstasklassen som er funnet i dette punktet. Analyseresultater i henhold til dyp i hvert prøvepunkt fremgår av tabell 4 til tabell 6. Analyseresultatene viser at massene er rene. Samtlige prøver er i tilstasklasse 1 (meget god tilst, med unntak av én prøve (sjakt 7 dybde 2-3 m) der krominnholdet tilsvarer tilstasklasse 2 (god tilst. Denne prøven bestod delvis av leire, og i Trøelag er det kjent at havavsetninger (silt/leire) ofte har forhøyet krominnhold. Årsaken til dette er at berggrunnen har naturlig høyt innhold av krom. Dette er beskrevet i Faktaark nr. 50: Håtering av rene masser, utgitt av Troheim kommunes miljøenhet. I Troheim kommune opereres det derfor med høyere grenseverdier for krom enn det Miljødirektoratet gjør (100 mg/kg TS mot 50 mg/kg TS i Miljødirektoratets normverdier). Krominnholdet på 52 mg/kg i denne prøven skyldes naturlig høyt krominnhold i leira. Videre kan det nevnes at overskridelsen av tilstasklasse 1 for denne prøven er svært liten. Dersom man trekker fra måleusikkerheten i analysemetoden (30 %), så er prøven godt innenfor tilstasklasse 1. Rissa kommune Asplan Viak AS

16 15 Figur 9. Analyseresultater. Prøvetakingspunkt og sjaktnummer markert med farge etter prøvenes høyeste tilstasklasse (uavhengig av dybde). P7 er egentlig blå, da krominnhold på 52 mg/kg er naturlig innhold i leire. Rissa kommune Asplan Viak AS

17 16 Tabell 4. Analyseresultater metaller ID Arsen Bly Kadmium Kobber Krom Kvikksølv Nikkel Sink (As) (Pb) (Cd) (Cu) (Cr) (Hg) (Ni) (Zn) P1 0-1 m 1,10 3,1 0,270 22,0 22 0,007 13,0 160 P2 0-1 m 0,61 0,9 0,024 12,0 12 < 0,001 5,8 40 P3 0-1 m 0,74 1,6 0,025 16,0 22 < 0,001 11,0 34 P4 0-1 m 1,10 2,4 0,049 24,0 24 < 0,001 14,0 45 P5 0-1 m 1,30 4,6 0,100 16,0 17 0,001 11,0 76 P6 0-1 m 0,63 1,1 0,021 53,0 16 < 0,001 8,5 33 P6 1-2 m 2,60 4,5 0,056 33,0 35 0,002 26,0 41 P7 0-1 m 0,72 1,0 0,026 28,0 43 < 0,001 15,0 36 P7 1-2 m 0,82 1,6 0,072 17,0 15 0,002 8,7 46 P7 2-3 m 3,00 5,4 0,066 26,0 52 0,002 41,0 51 P7 3-3,5 m 1,80 3,6 0,052 17,0 25 0,001 18,0 37 P8 0-1 m 2,90 5,1 0,170 29,0 37 0,003 28,0 70 P8 1-2 m < 0,50 1,3 0,190 7,1 6,8 0,001 3,8 83 P9 0-1 m 1,90 2,6 0,110 12,0 23 < 0,001 12,0 60 P9 1-2 m 1,30 3,2 0,140 16,0 27 < 0,001 14,0 75 P m 0,85 1,8 0,023 19,0 14 < 0,001 9,1 28 P m 0,91 1,3 0,025 20,0 20 < 0,001 10,0 31 P m 1,60 3,0 0,079 19,0 23 < 0,001 17,0 72 P m 3,10 4,7 0,077 27,0 41 0,002 33,0 52 P m 2,30 4,3 0,095 25,0 35 0,003 26,0 59 Rissa kommune Asplan Viak AS

18 17 Tabell 5. Analyseresultater alifater (olje) ID Alifater Alifater >C8-C10 >C10-C12 P1 0-1 m < 3,0 < 5,0 P2 0-1 m < 3,0 < 5,0 P3 0-1 m < 3,0 < 5,0 P4 0-1 m < 3,0 < 5,0 P5 0-1 m < 3,0 < 5,0 P6 0-1 m < 3,0 < 5,0 P6 1-2 m < 3,0 < 5,0 P7 0-1 m < 3,0 < 5,0 P7 1-2 m < 3,0 < 5,0 P7 2-3 m < 3,0 < 5,0 P7 3-3,5 m < 3,0 < 5,0 P8 0-1 m < 3,0 < 5,0 P8 1-2 m < 3,0 < 5,0 P9 0-1 m < 3,0 < 5,0 P9 1-2 m < 3,0 < 5,0 P m < 3,0 < 5,0 P m < 3,0 < 5,0 P m < 3,0 < 5,0 P m < 3,0 < 5,0 P m < 3,0 < 5,0 Alifater >C12-C35 Rissa kommune Asplan Viak AS

19 18 Tabell 6. Analyseresultater BTEX, PAH og PCB BTEX PAH PCB ID Etylbenzen (sum) PAH(16) Xylener Sum Benzen Toluen Benzo[a]pyren Sum 7 PCB P1 0-1 m < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 P2 0-1 m < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 P3 0-1 m < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 P4 0-1 m < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 P5 0-1 m < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 P6 0-1 m < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 P6 1-2 m < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 P7 0-1 m < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 P7 1-2 m < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 P7 2-3 m < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 P7 3-3,5 m < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 P8 0-1 m < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 P8 1-2 m < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 P9 0-1 m < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 P9 1-2 m < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 P m < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 P m < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 P m < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 P m < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 P m < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 0,010 Rissa kommune Asplan Viak AS

20 19 5 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON Miljøtekniske uersøkelser skal alltid utføres dersom det er grunn til å tro at det kan være forurensede masser i et område hvor det er planlagt utbygging/graving. Uersøkelsene har vist at tomta der Kvithyll RA skal bygges i all hovedsak har blitt fylt opp med sprengstein. Sprengsteinen er hentet ifm. utsprengning av dokka på gnr./bnr. 56/200, se kart i figur 10. Det ble også funnet sjikt med leire. Det ble ikke funnet blåsesa i noen av sjaktene. Analyseresultatene viser at alle prøver er i tilstasklasse 1 (meget god), unntatt 1 prøve fa 2-3m i sjakt 7, som er i tilstasklasse 2 på grunn av 52 mg/kg med krom. Grensen mellom tilstasklasse 1 og 2 for krom er 50 mg/kg, og det er analysert til 52 mg/kg på grunn av naturlig forhøyet krominnhold i leira i området. Med bakgrunn i de utførte uersøkelsene konkluderes det med følgee: Masser som graves ut er rene og kan disponeres fritt både innenfor og utenfor tiltaksområdet, men med følgee unntak: - Overskuddsmasser som disponeres utenfor tiltaksområdet skal være sprengstein og nedmalt sprengstein. Leirige masser (finstoffholdige masser) gjenbrukes på området. - - Dersom partier av masser som graves ut er av en annen karakter enn det som er beskrevet i denne rapporten (sprengstein, nedmalt sprengstein og enkelte lag med leire), så må de mellomlagres på tett uerlag og dekkes til. Miljøgeolog må varsles og ta prøver for å bestemme videre håtering og disponering av massene. - Spesiell aktsomhet må utvises ved graving dypere enn 4 m, da dette er det dypeste nivået som er uersøkt hittil. Det var ikke mulig å grave dypere pga. inntrengning av sjøvann. Så fremt det påvises are masser ved utgraving ned til 6m (pumpesumpen), må massene mellomlagres på tett uerlag og dekkes til. Miljøgeolog må varsles og ta prøver for å bestemme videre håtering og disponering av massene. Det er ikke nødveig å utarbeide egen tiltaksplan utover dette. Figur 10. Sprengstein er hentet ifm. utsprengning av dokken på gnr./bnr. 56/200. Rissa kommune Asplan Viak AS

21 20 6 REFERANSER SFT (2009) Veileder Helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn TA Oslo: Statens forurensningstilsyn SFT (1999) Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn. Veiledning 99:01a. Oslo: Statens forurensningstilsyn Troheim kommune Miljøenheten (2016) Faktaark. Nr. 50 Håtering av rene masser. Rissa kommune Asplan Viak AS

22 Vedlegg 1: Fotodokumentajson av sjakter

23 P1 1 m

24 P2 1,3 m

25 P3 1 m

26 P4 1 m

27 P5 1,5 m

28 P6 1,9 m

29 P7 3,5 m

30 P8 1,8 m

31 P9 1,8 m

32 P10 2 m

33 P11 4 m

34 21 Vedlegg 2: Analyserapporter fra Eurofins Rissa kommune Asplan Viak AS

35 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Asplan Viak AS Postboks Troheim Attn: Mari Helen Riise ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-17-MM Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Kvithyll RA (EOL ) <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 41

36 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: MHR / RF Prøvemerking: P1 0-1 m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 90.6 % 0.1 5% EN Arsen (As) 1.1 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 3.1 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.27 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 22 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 22 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 13 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 160 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 2 av 41

37 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 3 av 41

38 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: MHR / RF Prøvemerking: P2 0-1 m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 89.0 % 0.1 5% EN Arsen (As) 0.61 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 0.94 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 12 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 12 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) < mg/kg TS mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 5.8 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 40 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 4 av 41

39 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 5 av 41

40 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: MHR / RF Prøvemerking: P3 0-1 m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 94.4 % 0.1 5% EN Arsen (As) 0.74 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 1.6 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 16 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 22 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) < mg/kg TS mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 11 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 34 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 6 av 41

41 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 7 av 41

42 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: MHR / RF Prøvemerking: P4 0-1 m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 92.4 % 0.1 5% EN Arsen (As) 1.1 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 2.4 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 24 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 24 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) < mg/kg TS mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 14 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 45 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 8 av 41

43 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 9 av 41

44 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: MHR / RF Prøvemerking: P5 0-1 m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 90.5 % 0.1 5% EN Arsen (As) 1.3 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 4.6 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.10 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 16 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 17 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 11 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 76 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 10 av 41

45 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 11 av 41

46 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: MHR / RF Prøvemerking: P6 0-1 m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 87.7 % 0.1 5% EN Arsen (As) 0.63 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 1.1 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 53 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 16 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) < mg/kg TS mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 8.5 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 33 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 12 av 41

47 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 13 av 41

48 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: MHR / RF Prøvemerking: P6 1-2 m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 84.5 % 0.1 5% EN Arsen (As) 2.6 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 4.5 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 33 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 35 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 26 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 41 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 14 av 41

49 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 15 av 41

50 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: MHR / RF Prøvemerking: P7 0-1 m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 86.9 % 0.1 5% EN Arsen (As) 0.72 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 0.96 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 28 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 43 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) < mg/kg TS mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 15 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 36 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 16 av 41

51 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 17 av 41

52 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: MHR / RF Prøvemerking: P7 1-2 m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 91.5 % 0.1 5% EN Arsen (As) 0.82 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 1.6 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 17 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 15 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 8.7 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 46 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 18 av 41

53 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 19 av 41

54 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: MHR / RF Prøvemerking: P7 2-3 m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 86.7 % 0.1 5% EN Arsen (As) 3.0 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 5.4 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 26 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 52 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 41 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 51 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 20 av 41

55 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 21 av 41

56 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: MHR / RF Prøvemerking: P7 3-3,5 m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 87.7 % 0.1 5% EN Arsen (As) 1.8 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 3.6 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 17 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 25 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 18 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 37 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 22 av 41

57 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 23 av 41

58 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: MHR / RF Prøvemerking: P8 0-1 m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 88.0 % 0.1 5% EN Arsen (As) 2.9 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 5.1 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.17 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 29 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 37 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 28 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 70 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 24 av 41

59 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 25 av 41

60 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: MHR / RF Prøvemerking: P8 1-2 m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 91.7 % 0.1 5% EN Arsen (As) < 0.50 mg/kg TS 0.5 NS EN ISO Bly (Pb) 1.3 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.19 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 7.1 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 6.8 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 3.8 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 83 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 26 av 41

61 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 27 av 41

62 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: MHR / RF Prøvemerking: P9 0-1 m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 91.4 % 0.1 5% EN Arsen (As) 1.9 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 2.6 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.11 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 12 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 23 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) < mg/kg TS mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 12 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 60 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 28 av 41

63 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 29 av 41

64 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: MHR / RF Prøvemerking: P9 1-2 m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 92.2 % 0.1 5% EN Arsen (As) 1.3 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 3.2 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.14 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 16 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 27 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) < mg/kg TS mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 14 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 75 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 30 av 41

65 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 31 av 41

66 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: MHR / RF Prøvemerking: P m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 90.1 % 0.1 5% EN Arsen (As) 0.85 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 1.8 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 19 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 14 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) < mg/kg TS mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 9.1 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 28 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 32 av 41

67 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 33 av 41

68 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: MHR / RF Prøvemerking: P m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 89.9 % 0.1 5% EN Arsen (As) 0.91 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 1.3 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 20 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 20 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) < mg/kg TS mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 10 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 31 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 34 av 41

69 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 35 av 41

70 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: MHR / RF Prøvemerking: P m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 91.5 % 0.1 5% EN Arsen (As) 1.6 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 3.0 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 19 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 23 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) < mg/kg TS mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 17 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 72 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 36 av 41

71 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 37 av 41

72 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: MHR / RF Prøvemerking: P m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 84.9 % 0.1 5% EN Arsen (As) 3.1 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 4.7 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 27 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 41 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 33 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 52 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 38 av 41

73 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 39 av 41

74 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: MHR / RF Prøvemerking: P m Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Tørrstoff 86.0 % 0.1 5% EN Arsen (As) 2.3 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 4.3 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 25 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 35 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % mod/EN ISO17852mod Nikkel (Ni) 26 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 59 mg/kg TS 2 30% NS EN ISO Alifater C5-C6 Alifater >C6-C8 Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 SPI 2011 Alifater >C10-C12 Alifater >C12-C16 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 Alifater C5-C35 BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA ISO 18287, mod. PCB(7) PCB 28 <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 40 av 41

75 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB EN Utføree laboratorium/ Uerleveraør: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125, Moss Stig Tjomsla ASM/Bachelor Kjemi <: Mire enn >: Større enn : Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ikke påvist. Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 41 av 41

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Coop Fannrem OPPDRAGSGIVER ON arkitekter og ingeniører AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 17. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417666-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIGm-RAP- 002_rev00 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27

Detaljer

GRU N N U N DERSØKE L- SER VED ØRLAN D H O- VEDFLYSTASJON

GRU N N U N DERSØKE L- SER VED ØRLAN D H O- VEDFLYSTASJON GRU N N U N DERSØKE L- SER VED ØRLAN D H O- VEDFLYSTASJON Kartlegging av miljøgifter i jord i områder for ny infrastruktur, Energibygg, forlengelse av rull e- bane og nytt brannøvingsfelt FUTURA - RAPPORT

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Kommune: Oslo. Prosjektnr.: 310500

Kommune: Oslo. Prosjektnr.: 310500 Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2006.009 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse i Alnabruområdet Et forprosjekt

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn Artec Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn St. Johanneshjemme, Thormøhlens gate 5, Bergen Fagrapport 2013-12-18 Oppdragsnr.: 5136002 Oppdragsnr.: 5136002 D02 2013-12-18 Til godkjenning hos

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering HAMMERFEST ENERGI Miljøteknisk rapport og Risikovurdering 1.oktober 2010 Hammerfest Energi TITTEL HAMMERFEST ENERGI MILJØTEKNISK RAPPORT OG RISIKOVURDERING RÅDGIVER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Jon Eirik

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Hamar stasjonsområde Hamar kommune

Hamar stasjonsområde Hamar kommune Hamar stasjonsområde Hamar kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse, fase 1 og 2 ROM eiendomsutvikling AS Hamar stasjon 1897. Foto: Jernbanemuseets samling. Rapportnummer: P-02.022-1 Dato: 10.09.2002 Dok.id.:

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20

SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE. Seilduksgata 25/31 AS. Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 Oppdragsgiver Seilduksgata 25/31 AS Rapporttype Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse 2013-03-20 SEILDUKSGATA 25/31 INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNLEDENDE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ingen

ANALYSERAPPORT. Ingen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen ANALYSERAPPORT Tlf: +47 69 00 52 00

Detaljer

MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN STRANDPARKEN, HAMMERFEST

MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN STRANDPARKEN, HAMMERFEST Oppdragsgiver Bjørn Bygg AS Rapporttype Miljøteknisk rapport og tiltaksplan 2011-11-11 MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN STRANDPARKEN, HAMMERFEST STRANDPARKEN, HAMMERFEST 3 (27) MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE

Detaljer

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER

ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER Oppdragsgiver Kvinnherad kommune Rapporttype Tilleggsutredning 2013-03-13 ROSEN DAL HAVN RI SI KOVU RDERI N G GRUN N E OG DYP E OMRÅD ER RISIKOVURDERING GRUNNE OG DYPE OMRÅDER 3 (14) ROSE N DAL H AVN

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MG Í%R5vÂÂ3o OÎ EUNOKR Audnedal Kommune Postboks Konsmo Attn: Terje Ågedal

ANALYSERAPPORT AR-12-MG Í%R5vÂÂ3o OÎ EUNOKR Audnedal Kommune Postboks Konsmo Attn: Terje Ågedal Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sand) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansand Audnedal Kommune Postboks 25 4525 Konsmo Attn: Terje Ågedal Tlf: +47 94 50 4277 Fax: +47 21 57

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Silokaia i Kristiansand Havn Miljøtekniske grunnundersøkelser, tidlig fase- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Silokaia i Kristiansand Havn Miljøtekniske grunnundersøkelser, tidlig fase- Datarapport Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4 2. Situasjonsbeskrivelse...4 2.1 mrådebeskrivelse...4 2.2 Historikk...6 2.2.1 Prosjektområdet hvor boliger og nye næringsvirksomheter

Detaljer

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1625 Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1625 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i

Detaljer

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE, MILJØTEKNISK RAPPORT OG TILTAKSPLAN 1 ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 MAI 2015 FORSVARSBYGG Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske

LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske LFI Uni Miljø Laboratorium for Ferskvannsøkologi og lnnlandsfiske Rapport nr. 213 Risikovurdering av miljøgifter i sedimenter i Lønningsbekken Gaute Velle, Ulrich Pulg, Marte Haave Lønningsbekken nedstrøms

Detaljer

E18 BOMMESTAD-SKY, K1

E18 BOMMESTAD-SKY, K1 Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Sør Rapporttype Miljøteknisk rapport/tiltaksplan/graveplan 2012-09-18 E18 BOMMESTAD-SKY, K1 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER, TILTAKS- OG GRAVEPLAN FOR FORURENSET

Detaljer

NOTAT. Innhold. SEDIMENTUNDERSØKELSE, Utfylling Ålvik.

NOTAT. Innhold. SEDIMENTUNDERSØKELSE, Utfylling Ålvik. NOTAT Oppdragsgiver: Ålvik vekst Oppdrag: 521539 Reguleringsplan industriområde Ålvik Del: Sedimentundersøkelse Dato: 2010-10-10 Skrevet av: Ola Nordal SEDIMENTUNDERSØKELSE, Utfylling Ålvik. Innhold 1.

Detaljer

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune Herstua Grus AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Herstua Grustak Nannestad kommune RAPPORT Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 146741 01.11.2012 Kunde: Herstua Grus AS Miljøteknisk

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

Paradis, Stavanger RAPPORT. Rom Eiendom AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Paradis, Stavanger RAPPORT. Rom Eiendom AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Paradis, Stavanger OPPDRAGSGIVER Rom Eiendom AS EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering DATO / REVISJON: 7. november 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217404-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015

ANALYSERAPPORT. Tor Bergan Prøvemerking: Ekornveien pst./speiderhytta Analysestartdato: 12.02.2015 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 4 68 MVA Møllebakken 50 NO-538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 300 402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

Horten Indre Havn - tiltaksrettede undersøkelser

Horten Indre Havn - tiltaksrettede undersøkelser RAPPORT Horten Indre Havn - tiltaksrettede undersøkelser VURDERING AV SEDIMENTKJERNER FOR Å DOKUMENTERE NATURLIG FORBEDRING DOK.NR. 20150500-01-R REV.NR. 0 / 2015-10-16 Ved elektronisk overføring kan ikke

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Undersøkelse av miljøgifter i jordprøver fra eiendom nr 58/763, tidligere Danielsen Skraphandel, i Harstad Akvaplan-niva rapport Rapport APN-411.2972 NOTEBY NOTEBY 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 03

Detaljer

Opprydding av forurenset jord i barnehager Nasjonal status og planer for viderearbeid i kommunene. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Opprydding av forurenset jord i barnehager Nasjonal status og planer for viderearbeid i kommunene. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Opprydding av forurenset jord i barnehager Nasjonal status og planer for viderearbeid i kommunene Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse HVA SKAL JEG SNAKKE OM? Hvorfor fokus på foruenset jord

Detaljer

MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK

MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK 10/2013 SALTO EIENDOM AS MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com 10/2013 SALTO EIENDOM AS MILJØUNDERSØKELSE

Detaljer

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden

RAPPORT. Pronova BioPharma Norge AS v/ Trygve Christophersen & Anne Lindalen Stenerud Pronova BioPharma, Sandefjord, Sandefjordsfjorden RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Pronova BioPharma Norge AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Lokalitet: Pronova BioPharma

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende miljøundersøkelse Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: 00 Dato: 2012-10-16 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne:

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser og Tiltaksplan Forurenset Grunn

Miljøtekniske Grunnundersøkelser og Tiltaksplan Forurenset Grunn Statens Vegvesen Region Nord Miljøtekniske Grunnundersøkelser og Tiltaksplan Forurenset Grunn Kartlegging av søppelplass, Skjervøy kommune Planlegging ny fylkesveg 866 Langbakken 2014-01-31 Oppdragsnr.:

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

SØRUMSAND NÆRINGSPARK UTBYGGINGENS KONSEKVENSER FOR GRUNN OG VANN

SØRUMSAND NÆRINGSPARK UTBYGGINGENS KONSEKVENSER FOR GRUNN OG VANN Oppdragsgiver: NE SØRUMSAND AS Oppdrag: 529036 Sørumsand Næringspark, Temautredninger. Del: Dato: 2012-10-25 Skrevet av: Nina Lønmo og Nina Syversen Kvalitetskontroll: Nina Syversen SØRUMSAND NÆRINGSPARK

Detaljer

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA)

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA) i samarbeid med Sør-Varanger kommune KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA (KILA) MILJØUNDERSØKELSE Sammenstilling av analyseresultatene August 2010 Tittel: Kirkenes Industrial and Logistics Area Miljøundersøkelse

Detaljer

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen Gretnes/Sundløkka Vurdering av forurensninger i grunnen COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr 1 Revisjonsnr 2 Utgivelsesdato: 18092012

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser OPPDRAG Workinnmarka OPPDRAGSNUMMER 509305 OPPDRAGSLEDER Kjartan Kristoffersen OPPRETTET AV Sylvi Gaut DATO Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser Grunnlag I Workinnmarka

Detaljer

GRUNNUNDERSØKESLE AV MASSER VED GRUSET EIGERSUND KOMMUNE

GRUNNUNDERSØKESLE AV MASSER VED GRUSET EIGERSUND KOMMUNE GRUNNUNDERSØKESLE AV MASSER VED GRUSET EIGERSUND KOMMUNE 27.03.2012 Miljøvurdering av grunnen i forbindelse med planlagt utbygging ved «Gruset» - Eigersund kommune. Utfør av Dr. Joar Øygard Hardanger Miljøsenter

Detaljer

Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1

Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1 Vedlegg2 Målingerav lokalfiskog skalldyr 1 Risikovurderingav sjøsedimenteri Nordrevågen,COWI rapport A044959-002 Vedlegg3 Beregningstabeller 1 Tab.1: Målt sedimentkonsentrasjon sammenlignet med trinn 1

Detaljer

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Dagens tema Deponiets rolle etter 2009 Deponiavgiftens «historie» Miljøkostnader fra sigevann

Detaljer

TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner

TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner TILLATELSE TIL DRIFT AV Tønsbergfjordens avløpsutvalgs renseanlegg med tilhørende anlegg i Nøtterøy, Re og Tønsberg kommuner Grunnlaget for tillatelsen er lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET

046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET 046 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR KRAV TIL BARITTKVALITET Utgitt i sept 1995 av en arbeidsgruppe under Underutvalg Ytre Miljø Nr.: 046 Etablert: 21.09.95 Rev. nr: Rev. dato: Side 1 av

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Problembeskrivelse...3 3. Utførte undersøkelser...3 3.1 Feltarbeid...3 3.2 Analyser...4 4. Områdebeskrivelse...4 4.1 Henvisninger...4 4.2 Beliggenhet...4 4.3 Historikk...4

Detaljer

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune Dokid: 16041025 (14/3819-7) Brev fra Fylkesmannen i Rogaland til Kannsund Mantime Eide AS datert 12.082015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Deresref.: Ann Helen HystadVår dato: 12.08.2015 Vårref.: 2010/4211 Arkivnr.:

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø. Ulvøya fastland tillegg, Oslo. DMR Miljø og Geoteknikk AS. Vann- og avløpsetaten. Prosjektnr.: 11400478. DMR-saksnr.

TILTAKSPLAN, miljø. Ulvøya fastland tillegg, Oslo. DMR Miljø og Geoteknikk AS. Vann- og avløpsetaten. Prosjektnr.: 11400478. DMR-saksnr. TILTAKSPLAN, miljø Ulvøya fastland tillegg, Oslo Rekvirent: Saksnr.: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten XX/XXXXXXX Prosjektnr.: 11400478 -saksnr.: 15-0030 Dato: 22.05.15 Miljø og Geoteknikk AS Smedgata

Detaljer

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien

Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien RAPPORT L.NR. 5641-2008 Sedimentundersøkelse ved Kjeøya, Skien Sedimentundersøkelse ved etablering av utslipp fra Norsk Metallretur Skien AS Foto: Kystverket/Norge Digitalt Norsk institutt for vannforskning

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene

Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene STAFA Industrier AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene Kartlegging av grunnforhold August 2011 STAFA Industrier AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og risikovurdering på Stykkene

Detaljer

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnundersøkelser ved

Detaljer

R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag

R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1627 Pappenheim, miljø fallunderlag 6.02.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal legge fallunderlag på lekeplassen på Pappenheim. 1.2

Detaljer

5 Teknisk vedlegg. Detaljregulering Smedplassen Kongsveien 54, Rana kommune 11.09.2015. Plan-ID: 2146 Mo i Rana. blå arkitektur landskap ab.

5 Teknisk vedlegg. Detaljregulering Smedplassen Kongsveien 54, Rana kommune 11.09.2015. Plan-ID: 2146 Mo i Rana. blå arkitektur landskap ab. Detaljregulering Smedplassen Kongsveien 54, Rana kommune Plan-ID: 2146 5 Teknisk vedlegg 11.09.2015 Detaljregulering Smedplassen Kongsveien 54, Rana kommune Plan-ID: 2146 Mo i Rana Forslagsstiller: Planlegger:

Detaljer

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport

Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen. Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport Drammen Eiendom - kildevurdering av Holmen Overvåking av overvannskummer og miljøbrønner september 2011 og sluttrapport 20091143-00-29-R 20. desember 2011 Prosjekt Prosjekt: Drammen Eiendom - kildevurdering

Detaljer