DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE"

Transkript

1 Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

2

3 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsnummer: Oppdragsnavn: Detaljprosjektering RA Dokumentnummer: M-Rap-001 Filnavn: M-Rap Miljøteknisk grunnuersøkelse-mira-2014 Revisjon 00 Dato Utarbeidet av Helga Lassen Bue Kontrollert av Jenny Skeide Skårn Godkjent av Jan Rukke Beskrivelse Miljøteknisk grunnuersøkelse fase 2. Sammerag Det skal bygges nytt renseanlegg i Sørum kommune. Anlegget skal bygges i umiddelbar nærhet til jernbanetrasé og det er dermed mistanke om forurenset grunn på området. Rambøll utførte den 21. august en miljøteknisk grunnuersøkelse på området med uttak av to jordprøver fra hvert av de fem prøvepunktene, totalt ti prøver. Tre av prøvene ble analysert. En vurdering av analyseresultatene viser at området består av rene masser. Overskuddsmasser fra området kan dermed disponeres fritt på og utenfor tiltaksområdet så lenge det er i tråd med plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og naturminneloven. Vår leveranse Miljøteknisk grunnuersøkelse Fase 2

4 FORORD Rambøll har fått i oppdrag av Midtre Romerike avløpsselskap (MIRA) å utføre en miljøteknisk grunnuersøkelse i Lystadvegen 140 i Sørum kommune. Representant for oppdragsgiver er Gunnar Bjørnson. Oppdragsleder i Rambøll er Rolf Aasla. Miljøteknisk grunnuersøkelse og denne rapporten er utført av Helga Lassen Bue, Rambøll. BEGRENSNINGER Denne rapporten tar kun for seg uersøkelser av grunnen med hensyn på forurensning. Uersøkelsen er utført på bakgrunn av informasjon gitt av oppdragsgiver eller representanter for oppdragsgiver. ANSVAR Rambøll har utført de miljøtekniske grunnuersøkelsene i henhold til gjeldee regelverk, veiledere og staarder. Denne rapporten gir ingen garanti for at all forurensning på tiltaksområdet er avdekket og dokumentert. Rambøll påtar seg ikke ansvar dersom det ved gravearbeider eller i ettertid avdekkes ytterligere eller annen forurensning enn det som er beskrevet i denne rapporten. Rapporten må ikke gjengis i utdrag uten skriftlig godkjenning fra Rambøll. Rambøll Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F

5 Innhold 1. INNLEDNING Bakgrunn Målsetning METODE Fase 2 - Innledee miljøteknisk grunnuersøkelse RESULTATER OG DISKUSJON Fase 2 Innledee miljøteknisk grunnuersøkelse REFERANSER VEDLEGG Vedlegg 1 - Grenser for tilstasklasser... I Vedlegg 2 - Analyseresultater... II

6 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Det skal bygges nytt renseanlegg i Sørum kommune. Anlegget skal bygges i umiddelbar nærhet til jernbanetrasé og det er dermed mistanke om forurenset grunn på området. Plasseringen av anlegget er med rødt i kart i Figur 1. I henhold til kapittel 2 i forurensningsforskriften, med ikrafttreden 1. juli 2004 [1], skal det ved terrenginngrep der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, gjøres nødveige uersøkelser for å kartlegge omfanget og betydningen av den eventuelle forurensningen. Figur 1: Oversiktskart med markering av tiltaksområdet for nytt renseanlegg i Sørum kommune (rødt). 1.2 Målsetning Målet med den miljøtekniske grunnuersøkelsen er å gi svar på om og i hvilken grad eieommen eventuelt er forurenset. Miljømålet for eieommen er at gjenværee masser skal tilfredsstille krav til "iustri og trafikkarealer" fastsatt i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 Helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn [2]. Rambøll Side 6

7 2. METODE Rambøll har valgt å dele den miljøtekniske grunnuersøkelsen inn i seks faser. Faseinelingen er basert på krav og beskrivelser gitt i forurensningsloven, forurensningsforskriften med tilhøree veiledere og staarder. For grunnuersøkelser er det Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 Helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn [2] og staard NS-ISO :2005 Veiledning for fremgangsmåte for uersøkelse av grunnforurensning på urbane og iustrielle lokaliteter [3] som er benyttet. Fasene er som følger: Fase 1: Kartlegging av historikk for eieommen Fase 2: Innledee miljøteknisk grunnuersøkelse Fase 3: Avgrensee miljøteknisk grunnuersøkelse Fase 4: Helse- og spredningsrisikovurdering Fase 5: Tiltaksplan Fase 6: Oppfølging og sluttrapportering I dette oppdraget er fase 2 gjennomført etter avtale med oppdragsgiver. 2.1 Fase 2 - Innledee miljøteknisk grunnuersøkelse Det er gjennomført en innledee miljøteknisk grunnuersøkelse (fase 2) på området. Resultatene fra uersøkelsen tolkes og vurderes mot fastsatte normverdier [2], foreslåtte normverdier [4] og tilstasklasser for forurenset grunn [2]. Det konkluderes med om det er behov for en avgrensee uersøkelse, helse- og spredningsrisikovurdering og tiltak eller om uersøkelsen kan avsluttes Prøvetaking, analyser og målinger Prøvetakingsplan På område er det antatt at det kan være diffus forurensning langs jernbaneskinnene. Ved diffus eller homogen forurensning anbefales en systematisk prøvetaking der prøvepunktene er jevnt fordelt over området. Strekningen innenfor tiltaksområdet hvor det mistenkes forurensning er på cirka 100 meter. Da det kun er på dette område det var mistanke om forurensning, er ikke prøvetettheten for hele tiltaksområde i henhold til Miljødirektorates veileder[2]. Det ble derfor kun tatt ut prøver fra tre punkt langs jernbanelinjen. Det ble også tatt ut suppleree prøver fra to punkt nedstrøms dersom eventuell forurensningen måtte avgrenses. Prøvetakingsplanen omfatter dermed prøvetaking i fem punkter vist i Figur 2. Figur 2: Prøvetakingsplan for Lystadvegen140 i Sørum kommune. Prøvetakingspunktene er markert med blått kryss Rambøll Side 7

8 Jordprøvetaking Feltarbeid med uttak av jordprøver ble utført 21. august Prøvetakingen ble utført ved sjaktgraving med graveentreprenør fra Sørum kommune. Det ble tatt ut prøver etter lagdelingen i jordprofilene. Prøvene ble tatt ut med en liten hagespade, minimum ti stikk for å få en representativ prøve. Prøvene ble oppbevart tørt i diffusjonstette Rilsan-poser i kjølebag frem til de ble levert til analyse hos akkreditert analyselaboratorium Analyser Prøvene analyseres for følgee parametere: arsen (As), syv tungmetaller (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), 16 ulike PAH-forbielser, syv ulike PCB-kongener, BTEX (benzen, toluen, etylbenzen, xylen) og totale hydrokarboner (C 5 -C 35 ) Vurdering og tolkning av resultatene Normverdier og tilstasklasser for forurenset grunn Forurensningsforskriften kapittel 2 [1] fastsetter normverdier for en rekke ulike stoffer. Normverdiene er grenseverdier for hvilken konsentrasjon et stoff kan ha uten at det foreligger risiko for verken helse eller miljø, og de definerer dermed hva som er å regne som forurenset grunn. Videre har Miljødirektoratet i veileder TA-2553/2009 "Helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn" [2], definert fem tilstasklasser for forurenset grunn basert på forurensningsgraden, se Tabell 1. Tilstasklassene rangerer tilstaen for massene fra meget god til svært dårlig. Den øvre grensen for tilstasklasse 1 og 5 styres av henholdsvis av normverdiene og nedre grenseverdi for når stoffer og forbielser regnes som farlig avfall. Tilstasklassene er bygget på en risikovurdering av helse og gjenspeiler virkningen på mennesket. De ulike klassene setter grenser for hvilke nivåer som ut fra en helsevurdering kan aksepteres av miljøgifter i jord ved ulik arealbruk Tabell 1: Helsebaserte tilstasklasser som gitt i tabell 1 i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 [2]. Tilstasklasse Beskrivelse av tilsta Øvre grense styres av Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Helsebasert Helsebasert Helsebasert Nedre grense Normverdi akseptkriterie akseptkriterie akseptkriterie farlig avfall Vurderingskriterier for PAH-forbielser med foreslått normverdi Det er ikke utarbeidet tilstasklasser for alle stoffer med fastsatt normverdi. For PAH-forbielsene unntatt naftalen, fluoren, fluoranten, pyren og benzo[a]pyren er det heller ikke fastsatt normverdier. Aquateam har foreslått normverdier for disse forbielsene i sin rapport fra 2007 "Oppdatering av bakgrunnsdata og forslag til nye normverdier for forurenset grunn" [4]. I Miljødirektoratets risikoberegningssverktøy [5], som benyttes til helse- og spredningsvurderinger, er disse foreslåtte normverdiene benyttet. De foreslåtte normverdiene er svært strenge for noen av PAH-forbielsene grunnet høy usikkerhetsfaktor som følge av et mangelfullt datagrunnlag. Det er derfor ofte overskridelser av disse i masser som ellers er rene. Benzo[a]pyren, som har en fastsatt normverdi, anses som svært giftig grunnet karsinogen effekt (kreftfremkallee). I forbielse med bakgrunnsarbeidet til Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 [2] ble normverdien til benzo[a]pyren foreslått justert opp fra ideell verdi på 0,06 mg/kg til 0,2 mg/kg, da 0,06 mg/kg ble ansett som svært lavt i forhold til lite forurenset jord i Norge. Normverdien for benzo[a]pyren er nå fastsatt til 0,1 mg/kg. De foreslåtte normverdiene [4] for benzo[a]antracen, Rambøll Side 8

9 krysen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, ieno[1,2,3-cd]pyren og dibenzo[a,h]antracen er ikke justert på samme måte. Rambøll mener derfor at de foreslåtte normverdiene brukt i beregningsverktøyet er for strenge. Canadiske myigheter [6] benytter generelt strenge normverdier sammenlignet med Norge og are europeiske la. De har imidlertid normverdier for benzo[a]antracen, krysen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten og ieno[1,2,3-cd]pyren tilnærmet lik den norske normverdien for benzo[a]pyren på 0,1 mg/kg. Rambøll mener dette er tilstrekkelig grunnlag for å justere de foreslåtte normverdiene opp til 0,1 mg/kg for disse enkeltkomponentene. I denne rapporten benytter Rambøll 0,1 mg/kg som justert foreslått normverdi ved vurdering av nevnte forbielser (Tabell 2) og foreslåtte normverdier fra Aquateam [4] for resteree PAH-forbielser uten fastsatt normverdi. Tabell 2: Foreslåtte normverdier for PAH-forbielser og Rambølls forslag til justering av foreslåtte normverdier. Stoff Foreslåtte normverdier (mg/kg) Justerte normverdier (mg/kg) Acenaftalen 0,8 ikke justert Acenaften 0,8 ikke justert Fenantren 0,8 ikke justert Antracen 0,8 ikke justert Benzo[a]antracen 0,03 0,1 Krysen 0,03 0,1 Benzo[b]fluoranten 0,01 0,1 Benzo[k]fluoranten 0,09 0,1 Ieno[1,2,3-cd]pyren 0,05 0,1 Dibenzo[a,h]antracen 0,05 0,1 Benzo[g,h,i]perylen 0,1 ikke justert Tilstasklassevurdering Analyseresultatene er sammenlignet med normverdiene [2], foreslåtte normverdier [4], justerte foreslåtte normverdier (Tabell 2) og grenseverdiene for tilstasklassene i veileder TA-2553/2009 [2]. Dersom resultatene viser at normverdiene eller de foreslåtte normverdiene/justerte foreslåtte normverdiene ikke er overskredet er grunnen å betrakte som ren og uersøkelsen avsluttes. I veileder TA-2553/2009 i Tabell 7 [2] er krav for ulike tilstasklasser til tre kategorier av arealbruk satt opp. Gruppene er som følger: 1. Boligområder (inkludert barnehage, skole og lekeplass) 2. Sentrumsområder, kontor og forretninger 3. Iustri og trafikkarealer I dette tiltaket er planlagt arealbruk for området iustri og trafikkarealer. I henhold til veilederen [2] tillates dermed tilstasklasse 3 i toppjord (>1 m) og i dypereliggee jord. I toppjord kan tilstasklasse 4 aksepteres og i dypereliggee jord tilstasklasse 4 og 5, dersom risikovurdering av både helse og spredning kan dokumenteres at risikoen er akseptabel. Rambøll Side 9

10 3. RESULTATER OG DISKUSJON 3.1 Fase 2 Innledee miljøteknisk grunnuersøkelse Prøvetaking, analyser og målinger Det ble tatt ut totalt ti prøver fra fem sjakter. En oversikt over prøver som er tatt ut og analysert er presentert i Tabell 3. I den innledee grunnuersøkelsen ble det analysert tre prøver. Ytterligere prøver vil bli analysert dersom det er behov for å avgrense eventuell påvist forurensning. Tabell 3: Oversikt over prøver som er tatt ut og analysert ved uersøkelsen utført av Rambøll 21. august 2014 på området Lystadvegen 140. Sjakt Prøve Dyp (m) Beskrivelse av massene Analysert Bilder 0-0,1 Organisk materiale 1 0,1-0,3 Siltig leire X M1 0,3-0,6 Leire, brunlig farge 2 0,6-1,4 Blåleire 1 0-0,1 Organisk materiale X 0,1-0,45 Siltig leire M2 2 0,45-1 Blåleire Rambøll Side 10

11 Sjakt Prøve Dyp (m) Beskrivelse av massene Analysert Bilder 0-0,1 Organisk materiale 1 0,1-0,4 Siltig leire X M3 0,4-0,6 Leire, brunlig farge 2 0,6-1,1 Blåleire 1 0-0,7 Leire, brunlig farge M4 2 0,7-3 Sa 0-0,1 Siltig organisk materiale 1 M5 0,1-0,6 Leire, brunlig farge 2 0,6-1,3 Blåleire Rambøll Side 11

12 Analyser Det er ikke påvist konsentrasjoner av miljøgifter over normverdi eller foreslått normverdi/justert foreslått normverdi i de uersøkte prøvene. Resultatene er presentert i Tabell 4. Fullsteig analyserapport er gitt i Vedlegg 2. For stoffer med fastsatt tilstasklasse er disse fargekodet i henhold til Miljødirektoratets tilstasklasser [2]. Tabell 4: Sammenligning av analyseresultater for jord med normverdier [2], foreslåtte normverdier [4], justerte foreslåtte normverdier og tilstasklassene gitt i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 [2]. Prøvene er fra Rambølls uersøkelsen i Lystadvegen 140, Sørum den 21. august Prøve M1-1 M2-1 M3-1 Stoff Dybde (m) 0-0,6 0-0,45 0-0,6 Benevning/ normverdi (mg/kg) mg/kg mg/kg mg/kg Arsen 8 5,4 5,8 6,1 Bly Kadmium 1,5 0,15 0,19 0,15 Kvikksølv 1 0,027 0,039 0,024 Kobber Sink Krom totalt Nikkel Σ7 PCB 0,01 ND ND ND Σ16 PAH 2 ND ND ND Naftalen 0,8 <0,010 <0,010 <0,010 Acenaftylen* 0,8 <0,010 <0,010 <0,010 Acenaften* 0,8 <0,010 <0,010 <0,010 Fenantren* 0,8 <0,010 <0,010 <0,010 Antracen* 0,8 <0,010 <0,010 <0,010 Fluoren 0,8 <0,010 <0,010 <0,010 Fluoranten 1 <0,010 <0,010 <0,010 Pyren 1 <0,010 <0,010 <0,010 Benzo[a]antracen* 0,1 ** <0,010 <0,010 <0,010 Krysen* 0,1 ** <0,010 <0,010 <0,010 Benzo[b]fluoranten* 0,1 ** <0,010 <0,010 <0,010 Benzo[k]fluoranten* 0,1 ** <0,010 <0,010 <0,010 Benzo[a]pyren 0,1 <0,010 <0,010 <0,010 Ieno[1,2,3-cd]pyren* 0,1 ** <0,010 <0,010 <0,010 Dibenzo[a,h]antracen* 0,1 ** <0,010 <0,010 <0,010 Benzo[g,h,i]perylen* 0,1 <0,010 <0,010 <0,010 Benzen 0,01 <0,010 <0,010 <0,010 Toluen 0,3 <0,010 <0,010 <0,010 Etylbenzen 0,2 <0,010 <0,010 <0,010 Xylen 0,2 ND ND ND Alifater > C5-C8 7 <5,0 <5,0 <5,0 Alifater > C8-C10 10 <5,0 <5,0 <5,0 Alifater >C10-C12 50 <5,0 <5,0 <5,0 Alifater >C12-C <20 <20 <20 Tilstasklasse 1 Uer normverdi **Justert foreslått normverdi * Foreslått normverdi Ikke påvist (n.d.) Ikke påvist (ND) <0,010 (uer deteksjonsgrense) Rambøll Side 12

13 3.1.2 Konklusjon Massene på område er rene. De kan dermed disponeres fritt på og utenfor tiltaksområdet så lenge det er i tråd med plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og kulturminneloven. 4. REFERANSER 1. Klima- og miljødepartementet, Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), in FOR Miljødirektoratet, Helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn, in TA-2553/ p Staard Norge, Jordkvalitet - Prøvetaking - Del 5: Veiledning for fremgangsmåte for uersøkelse av grunnforurensning på urbane og iustrielle lokaliteter, in NS-ISO : , Norsk staard: Staard.no. p Aquateam, Oppdatering av bakgrunnsdata og forslag til nye normverdier for forurenset grunn. 2007: p NGI, Risikovurdering av forurenset grunn Canadian Council of Ministers of the Environmental, Canadian Soil Quality Guidelines for the Protection of Environmental a Human Health Rambøll Side 13

14 VEDLEGG Vedlegg 1 - Grenser for tilstasklasser Vedlegg 2 - Analyseresultater Rambøll Side 14

15 Vedlegg 1 - Grenser for tilstasklasser Tabell 5: Grenseverdier for de fem tilstasklassene som gitt i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 [2]. Konsentrasjonene er oppgitt i mg/kg. Stoff Tilstasklasse 1 Tilstasklasse 2 Tilstasklasse 3 Tilstasklasse 4 Tilstasklasse 5 Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Arsen < Bly < Kadmium <1,5 1, Kvikksølv < Kobber < Sink Krom (III) < Krom (VI) < Nikkel < PCB total <0,01 0,01 0,5 0, PAH totalt < Benzo[a]pyren <0,1 0,1 0,5 0, Bensen <0,01 0,01 0,015 0,015 0,04 0,04 0,05 0, Alifater > C8-C10 < Alifater >C10-C12 < Alifater >C12-C35 < Rambøll Side I

16 Vedlegg 2 - Analyseresultater Rambøll Side II

17 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Rambøll Norge AS Postboks 427 Skøyen 0213 OSLO Attn: Helga Lassen Bue ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂDDbÂÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: A, Renseanlegg MIRA Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mire ) enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 7

18 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂDDbÂÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: HEBU Prøvemerking: M1-1 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 5.4 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 23 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.15 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 17 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 28 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 25 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 82 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 <20 mg/kg TS 20 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mire ) enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 2 av 7

19 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂDDbÂÎ PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) Tørrstoff 77.0 % 5% EN Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mire ) enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 3 av 7

20 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂDDbÂÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: HEBU Prøvemerking: M2-1 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 5.8 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 31 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.19 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 25 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 33 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 31 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 89 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 <20 mg/kg TS 20 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mire ) enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 4 av 7

21 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂDDbÂÎ PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) Tørrstoff 77.6 % 5% EN Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mire ) enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 5 av 7

22 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂDDbÂÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: HEBU Prøvemerking: M3-1 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 6.1 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 24 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.15 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 24 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 30 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 29 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 81 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen <0.020 mg/kg TS 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 <20 mg/kg TS 20 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB 28 Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mire ) enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 6 av 7

23 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂDDbÂÎ PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB BTEX Xylener (sum) Tørrstoff 81.4 % 5% EN Utføree laboratorium/ Uerleveraør: ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Moss Stig Tjomsla ASM/Bachelor Kjemi Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mire ) enn, > :Større enn, :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henveelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 7 av 7

HAFTOR JOHNSENSGATE 36

HAFTOR JOHNSENSGATE 36 SARPSBORG KOMMUNE HAFTOR JOHNSENSGATE 36 PRØVETAKING FORURENSET GRUNN 28. SEPTEMBER 2015, KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

KULTURHUS FAUSKE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILSTANDSVURDERING

KULTURHUS FAUSKE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILSTANDSVURDERING Oppdragsgiver Tower Hotel Norway AS Rapporttype Datarapport med tilstasvurdering 2018-06-0 KULTURHUS FAUSKE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILSTANDSVURDERING Foto: Olav Svegård, Rambøll

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

MÆRE SKOLE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT

MÆRE SKOLE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT Oppdragsgiver Steinkjerbygg KF Rapporttype Datarapport 2018-11-09 MÆRE SKOLE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT DATARAPPORT 2 Oppdragsnr.: 1350030661 Oppdragsnavn: Mære Skole Dokument nr.: 001

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

WSP Norge AS RAPPORT. OPPDRAGSNAVN: Lillehammer Brygge. EMNE: Miljøteknisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE: RIMgeo

WSP Norge AS RAPPORT. OPPDRAGSNAVN: Lillehammer Brygge. EMNE: Miljøteknisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE: RIMgeo WSP Norge AS RAPPORT OPPDRAGSNAVN: Lillehammer Brygge EMNE: Miljøteknisk grunnuersøkelse DOKUMENTKODE: 1900440-RIMgeo-000-20190528 Med mire annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

N O TAT. Lerslia massedeponi. Vurdering av vannkvalitet i bekk.

N O TAT. Lerslia massedeponi. Vurdering av vannkvalitet i bekk. N O TAT Oppdrag Storler Kue Terminalen Entreprenør AS Notat nr. 001 Dato 2017/2/16 Til Terminalen Entreprenør AS Fra Kopi Lise Støver Eirik Li Lerslia massedeponi. Vurdering av vannkvalitet i bekk. Terminalen

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE BYKAIA, LONGYEARBYEN DATARAPPORT

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE BYKAIA, LONGYEARBYEN DATARAPPORT Oppdragsgiver Longyearbyen lokalstyre Rapporttype Datarapport 2019-07-04 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE BYKAIA, LONGYEARBYEN DATARAPPORT 1350034789 BYKAIA, LONGYEARBYEN 2 BYKAIA, LONGYEARBYEN DATARAPPORT

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, EIODALEN, VINDAFJORD KOMMUNE

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, EIODALEN, VINDAFJORD KOMMUNE ØLEN SENTRUMSUTVIKLING AS MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, EIODALEN, VINDAFJORD KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Solheimsviken 13 5058 Bergen TLF 02694 OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A106138 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-18-MG Í%R5vÂÂi0?}Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-18-MG Í%R5vÂÂi0?}Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

Hans Børstads vei nr 5 og 10-12, Sarpsborg.

Hans Børstads vei nr 5 og 10-12, Sarpsborg. HP Anlegg og Prosjektledelse AS Hans Børstads vei nr 5 og 10-12, Sarpsborg. 2016-05-10 Oppdrags-rapport nr.: 5162544-RIG1 Norconsult AS Brutippen 13, NO-2550 Os I Østerdalen Rapport tittel: Hans Børstads

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE VED EIKEILEN INDUSTRIOMRÅDE, ØYGARDEN KOMMUNE

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE VED EIKEILEN INDUSTRIOMRÅDE, ØYGARDEN KOMMUNE SALMO TERRA AS MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE VED EIKEILEN INDUSTRIOMRÅDE, ØYGARDEN KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Solheimsviken 13 5058 Bergen TLF 02694 OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A100895 VERSJON UTGIVELSESDATO

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad (SMS) Tiltaksplan for forurenset grunn Moss Sentrum Del II

Nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad (SMS) Tiltaksplan for forurenset grunn Moss Sentrum Del II . Nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad (SMS) Tiltaksplan for forurenset grunn Moss Sentrum Del II 03B Tilbudsdokument 18.10.2018 MHE JJE AFL 02B Tilbudsdokument 17.09.2018 KRL MHE AFL 00B Tilbudsdokument

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

RESERVEKRAFTSTASJON LONGYEARBYEN MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

RESERVEKRAFTSTASJON LONGYEARBYEN MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Oppdragsgiver Longyearbyen lokalstyre Rapporttype Datarapport 2019-5-28 RESERVEKRAFTSTASJON LONGYEARBYEN MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT RESERVEKRAFTSTASJON LONGYEARBYEN DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Kartlegging av forurensning på snødeponi ved Huntonstranda, Gjøvik kommune

Kartlegging av forurensning på snødeponi ved Huntonstranda, Gjøvik kommune RAPPORT Kartlegging av forurensning på snødeponi ved Huntonstranda, Gjøvik kommune MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Desember 2018 Kunde: Prosjekt: Prosjektnummer: 10206301 Gjøvik kommune Kartlegging av forurensning

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR REGULERINGSOMRÅDET AMUNDRØD SYD, LARVIK KOMMUNE

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR REGULERINGSOMRÅDET AMUNDRØD SYD, LARVIK KOMMUNE Oppdragsgiver: Oppdrag: 607299-01 Amundrød-Rødbøl prosjektering og byggoppfølging Dato: 17.11.2016 Skrevet av: Astrid Finstad Brevik Kvalitetskontroll: Bjørn Aschjem MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE ÆNES LAKSEPARK

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE ÆNES LAKSEPARK ÆNES INKUBATOR MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE ÆNES LAKSEPARK OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. A090291 1 VERSJON UTGIVELSESDATO BESKRIVELSE UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT 01 13.02.17 Miljøundersøkelse, Ænes Jostein

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

MØLLENDALSVEIEN 63, BERGEN

MØLLENDALSVEIEN 63, BERGEN RAPPORT-28375001-RIM-R01-A01 MØLLENDALSVEIEN 63, BERGEN MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Figur 1. Oversikt over tiltaksområdet for Kanalveien 8 med borerigg fra Mesta på BP-7 Kundenavn: Oppdrag: Jahra Eiendom

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan - Drammensveien 64

Miljøteknisk undersøkelse og tiltaksplan - Drammensveien 64 Nordic Estate AS Miljøteknisk uersøkelse og tiltaksplan - Drammensveien 64 Utgave: 1 Dato: 13.07.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Nordic Estate AS Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse - Drammensveien

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

PRØVETAKING AV MASSER VÆRSTEBROA. KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER

PRØVETAKING AV MASSER VÆRSTEBROA. KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER VÆRSTE UTVIKLING AS PRØVETAKING AV MASSER VÆRSTEBROA. KOMMENTAR TIL MÅLERESULTATER ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no Signaturer:

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan og prosjekteringsgruppe EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn Suppleree uersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget DOKUMENTNUMMER REVISJON

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

RAPPORT. Miljoteknisk grunnundersøkelse for utfylling av sprengstein i Kråkøysundet, Roan kommune, Trøndelag. ~li~fl~ \~ ~4s4

RAPPORT. Miljoteknisk grunnundersøkelse for utfylling av sprengstein i Kråkøysundet, Roan kommune, Trøndelag. ~li~fl~ \~ ~4s4 ~osubsea as~ RAPPORT ~ SJ g~r,~k~er Versjon 2.0 OPPDRAG NR. 356-18-B Sak: Miljoteknisk grunnundersøkelse for utfylling av sprengstein i Kråkøysundet, Roan kommune, Trøndelag. Oppdragsgiver: Kontaktperson:

Detaljer

VEDLEGG # 20 Miljøtekniske undersøkelser: Tolkning av analyseresultater

VEDLEGG # 20 Miljøtekniske undersøkelser: Tolkning av analyseresultater OPPDRAGSNUMMER 256261 STRANDVEIEN 1 VEDLEGG # 20 Miljøtekniske undersøkelser: Tolkning av analyseresultater Vurdering av analyseresultater tungmetaller på land Element Dyp TS As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Prøvenr/punkt

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 3

Detaljer

Rådhusveien 7 i Sarpsborg

Rådhusveien 7 i Sarpsborg RAPPORT Rådhusveien 7 i Sarpsborg OPPDRAGSGIVER Trysilhus ØST AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DATO / REVISJON: 5. januar 2018 / 01 DOKUMENTKODE: 512727 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

BREKSTADBUKTA MILJØTEKNISKE SEDI- MENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN

BREKSTADBUKTA MILJØTEKNISKE SEDI- MENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN Beregnet til Ørland kommune Dokument type Rapport Dato Juni, 2017 BREKSTADBUKTA MILJØTEKNISKE SEDI- MENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN BREKSTADBUKTA MILJØTEKNISKE SEDIMENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN Revisjon

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Sauda vannverk, Birkeland VBA, renvann Analysestartdato:

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Sauda vannverk, Birkeland VBA, renvann Analysestartdato: Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 4 68 MVA Møllebakken 50 NO-538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 miljo@eurofins.no Sauda kommune Postboks 44 420 SAUDA Attn: Kjell Arne Granberg AR-9-MM-038572-0

Detaljer

RAPPORT. Prøvetaking og analyse av sedimentprøver fra Lovund

RAPPORT. Prøvetaking og analyse av sedimentprøver fra Lovund Vigner Olaisen AS Att: Aino Olaisen SINTEF Molab as Org. nr.: NO 953 018 144 MVA Postboks 611 8607 Mo i Rana www.sintefmolab.no Tlf: 404 84 100 Ordrenr.: 68363 8764 LOVUND Rapportref.: rapport Bestillingsnr.:

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

Bondelia Gartneri. Miljøteknisk grunnundersøkelse - Bondelia Gartneri. Oppdrag: RAPPORT MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN

Bondelia Gartneri. Miljøteknisk grunnundersøkelse - Bondelia Gartneri. Oppdrag: RAPPORT MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN RAPPORT Boelia Gartneri MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN Kuenavn: Oppdrag: Boelia AS Oppdragsnummer: 10207144 Miljøteknisk grunnuersøkelse - Boelia Gartneri Dokumentnummer: 10207144-01 Rev.:

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan 2014-08-28 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: 1350000926 Oppdragsnavn:

Detaljer

UTHAUG HAVN MILJØTEKNISKE SEDI- MENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN

UTHAUG HAVN MILJØTEKNISKE SEDI- MENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN Beregnet til Ørland kommune Dokument type Datarapport Dato Juni, 2017 UTHAUG HAVN MILJØTEKNISKE SEDI- MENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN UTHAUG HAVN MILJØTEKNISKE SEDIMENTUNDERSØKELSER OG TILTAKSPLAN Revisjon

Detaljer

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser HASVIK LUFTHAVN

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser HASVIK LUFTHAVN Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser HASVIK LUFTHAVN RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168180-380-1 168180 01.10.2012 Kunde: Avinor Sammendrag: Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske

Detaljer

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser VÆRØY HELIKOPTERHAVN

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser VÆRØY HELIKOPTERHAVN Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser VÆRØY HELIKOPTERHAVN RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168180-250-1 rev 1 168180 14.12.2012 Kunde: Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske

Detaljer

FORUNDERSØKELSE FORURENSET GRUNN BJØLSTADSLETTA P-PLASS

FORUNDERSØKELSE FORURENSET GRUNN BJØLSTADSLETTA P-PLASS VÆRSTE UTVIKLING AS FORUNDERSØKELSE FORURENSET GRUNN BJØLSTADSLETTA P-PLASS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 1 Innledning COWI AS har

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2017

Rapportering fra miljøovervåkning 2017 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2017 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser MO I RANA LUFTHAVN RØSSVOLL

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser MO I RANA LUFTHAVN RØSSVOLL Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnuersøkelser MO I RANA LUFTHAVN RØSSVOLL RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168180-220-1 168180 01.10.2012 Kue: Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: 115 Rutholen Analysestartdato:

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: 115 Rutholen Analysestartdato: Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 4 68 MVA Møllebakken 50 NO-538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 miljo@eurofins.no Ullensaker Kommune Postboks A 205 JESSHEIM Attn: Svein-Arne Kværner

Detaljer

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Coop Fannrem OPPDRAGSGIVER ON arkitekter og ingeniører AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 17. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417666-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser BRØNNØYSUND LUFTHAVN BRØNNØY

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser BRØNNØYSUND LUFTHAVN BRØNNØY Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnuersøkelser BRØNNØYSUND LUFTHAVN BRØNNØY RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168180-200-1 168180 01.10.2012 Kue: Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske

Detaljer

Haakon VII's gate 4, Trondheim

Haakon VII's gate 4, Trondheim Haakon VII's gt 4 KS Haakon VII's gate 4, Trondheim Miljøtekniske grunnundersøkelser 2014-10-06 Oppdragsnr.: 5144487 Oppdragsnr.: 5144487 Dokument nr.: 5144736-RIM-01 Miljøtekniske grunnundersøkelser Revisjon:

Detaljer

Analyse av slam og overvann friluftsområde Holt/Vestvollen Bakgrunn og beskrivelse

Analyse av slam og overvann friluftsområde Holt/Vestvollen Bakgrunn og beskrivelse NOTAT OPPDRAG Brånås avfallsdeponi DOKUMENTKODE 20150367-00- RIM-NOT-004 EMNE og slam i friluftsområde TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Skedsmo kommune OPPDRAGSLEDER Siri Nesbakken KONTAKTPERSON Tor

Detaljer

FV35 OMBYGGING AV NORDBYVEIEN MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN

FV35 OMBYGGING AV NORDBYVEIEN MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Øst Rapporttype Tiltaksplan Dato 2013-10-30 FV35 OMBYGGING AV NORDBYVEIEN MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN Miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: 115 Rutholen Analysestartdato: Kimtall 22 C 1 cfu/ml <1-8 NS-EN ISO 6222 max 100

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: 115 Rutholen Analysestartdato: Kimtall 22 C 1 cfu/ml <1-8 NS-EN ISO 6222 max 100 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 4 68 MVA Møllebakken 50 NO-538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 miljo@eurofins.no Ullensaker Kommune Postboks A 205 JESSHEIM Attn: Svein-Arne Kværner

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

Raubekkgata 13. Stikkprøver forurenset grunn, vurdering mot grenseverdier.

Raubekkgata 13. Stikkprøver forurenset grunn, vurdering mot grenseverdier. Oppdragsnr.: 5180740 NOTAT Oppdragsgiver: Hamar kommune Dokumentnr.: RIM-03 Versjon: J01 Til: Fra: Hamar kommune v/ Reidar Aas, Marthe-Lise Søvik Dato 2018-03-09 Raubekkgata 13. Stikkprøver forurenset

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS Miljøteknisk grunnundersøking på Manger, Radøy kommune

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS Miljøteknisk grunnundersøking på Manger, Radøy kommune Miljøteknisk grunnundersøking på Manger, Radøy kommune R A P P O R Gransking i samband med utviding av uteområde i barnehage T Rådgivende Biologer AS 2663 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Miljøteknisk

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORGATEN TERRASSE, SARPSBORG KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORGATEN TERRASSE, SARPSBORG KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORGATEN TERRASSE, SARPSBORG KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no PRØVETAKING FORURENSET GRUNN

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Resultatene fra prøvetakingene i 2013, 2014 og våren 2015 er tatt med i sammenstillingene av resultater fra vannovervåkingen

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIGm-RAP- 002_rev00 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken 02B Revidert tiltaksplan 21.02.2017 BELO MHE KKRO 01B Oppdatert tiltaksplan 01.02.2017 BELO MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Ranheimsfjæra B2, Trondheim

Ranheimsfjæra B2, Trondheim RAPPORT Ranheimsfjæra B2, Trondheim OPPDRAGSGIVER Ranheim Utbyggingsselskap II AS EMNE Resultater fra supplerende undersøkelser DATO / REVISJON: 22. oktober 2018 / 01 DOKUMENTKODE: 417424-RIGm-RAP-002

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser HONNINGSVÅG LUFTHAVN VALAN

Avinor. Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnundersøkelser HONNINGSVÅG LUFTHAVN VALAN Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske grunnuersøkelser HONNINGSVÅG LUFTHAVN VALAN RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 168180-400-1 168180 01.10.2012 Kue: Avinor Miljøprosjektet DP 2 Miljøtekniske

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer