TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT"

Transkript

1 Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

2 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT Revisjon 0 Dato 2016/05/31 Utført av Hanne Weggeberg Kontrollert av Elisabet Bostrøm Godkjent av Elisabet Bostrøm Rambøll Mellomila 79 PB 9420 Sluppen N-7493 Trondheim T F

3 datarapport SAMMENDRAG Rambøll har utarbeidet en datarapport for miljøtekniske grunnundersøkelser, som del av konsekvensutredningen av forurensning i forbindelse med utbyggingsplanene for regionhavn Orkanger. Prøvetakingen er utført ved hjelp av sjaktegraving, og er foretatt på ubenyttet del av Grønøra vest. Analyseresultatene for topplaget (0-1 m under terreng) viser i all hovedsak konsentrasjoner av metaller, BTEX, alifatiske hydrokarboner, PAH og PCB lavere enn normverdiene definert i Forurensningsforskriften 2-4 Vedlegg 1, med klassifisering som tilstandsklasse 1 «Meget god» i henhold til Miljødirektoratets veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553/2009. Fire prøver fra tre ulike prøvepunkter overskred imidlertid normverdiene for krom og/eller nikkel, med klassifisering innenfor tilstandsklasse 2 «God». Forhøyede verdier er lavere enn maksverdiene for det som kan betraktes som rene masser i Trondheim, og gjennomsnittsverdiene er godt under grenseverdiene. Det har ikke foregått forurensende virksomhet på tomta og registreringer i felt viste ingen tegn til at massene på området er forurenset, verken visuelt eller ved lukt. Rambøll mener at det er grunn til å tro at påviste verdier av Cr og Ni skyldes naturlig høyt bakgrunnsnivå, og at det ikke er behov for, eller krav om, tiltaksplan for forurenset grunn.

4 datarapport INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING Bakgrunn Områdebeskrivelse Regelverk Ansvar 5 2. METODE Feltundersøkelser Kjemiske analyser 6 3. RESULTATER Terreng/grunnforhold Kjemiske analyser 9 4. VURDERINGER REFERANSER 11 TEGNINGER Tegn.nr. Rev.nr. Tittel Målestokk M Oversiktskart 1: M Situasjonsplan 1:2000 VEDLEGG VEDLEGG 1 - JORDPROFILER VEDLEGG 2 - ANALYSERESULTATER SAMMENSTILT MED TA- 2553/2009 VEDLEGG 3 ANALYSERESULTATER FRA EUROFINS

5 datarapport 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Flere mulige alternativer for regionhavn i Trondheimsregionen har blitt utredet. Trondheim Havn IKS, det interkommunale selskapet som forvalter havnevirksomheten innenfor eierkommunene (Namsos, Leksvik, Verran, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Stjørdal, Malvik, Frøya, Trondheim og Orkdal), har konkludert med at Grønøra på Orkanger vil være den beste lokaliseringen for ny regionhavn. Utbygningsplanene er beskrevet i planprogrammet «Regionhavn Orkanger, Detaljreguleringsplan med konsekvensutregning, Planprogram», revidert Konsekvensutredningen skal belyse dagens forurensningssituasjon i planområdet, og vurdere forurensning av og konsekvenser for luft, sjø, sedimenter og grunn ved etablering og drift av den planlagte regionhavnen. Miljøtekniske grunnundersøkelser beskrevet i foreliggende datarapport inngår som en del av konsekvensutredningen for forurensning ved regionhavn Orkanger. Undersøkelsene omfatter kartlegging og klassifisering av grunnen i planområdet med tanke på eventuell forurensning. Elisabet Bostrøm er ansvarlig for de miljøtekniske grunnundersøkelsene, mens prøvetaking, rapportering og kvalitetskontroll ble utført av Hanne Weggeberg og Elisabet Bostrøm, begge fra Rambøll. 1.2 Områdebeskrivelse Området inkludert i planprogrammet er på 726 dekar og ligger nordvest for Orkanger sentrum, innerst i Orkdalsfjorden. Planområdet (figur 1 og 2) omfatter havne- og industriområdet på Grønøra vest, inkludert utfylt areal i sjø, Fv 460 fram til krysset med E39, og deler av Orkla mot øst. Figur 1. Flyfoto over havneområdet i Orkanger fra 2014, lastet ned fra finn.no

6 datarapport Figur 2. Kart over Grønøra havne- og industriområde, med planområdet markert. Grønøra havne- og industriområde ligger i dag der Orkla tidligere hadde sitt opprinnelige utløp til fjorden. På 1970-tallet ble Orkla ledet i et nytt løp med steinsatte kanter, og separerer i dag Grønøra øst og vest. På Orkanger er det i dag havnevirksomhet på områdene Thamshavn og Grønøra øst. Thamshavn benyttes som innskipningshavn for bulklast, mens Grønøra øst brukes til inn- og utskiping av gods som containere, bulk, skrap, stålrør, tømmer og stykkgods. Sør i planområdet ligger flere mindre industrianlegg. Planområdet grenser mot Skjenaldelvas utløp til fjorden og Råbygdfjæra i vest, som er verdifulle naturområder. Grønøra vest har ikke utbygd kaifront og brukes ikke til havnevirksomhet. De miljøtekniske grunnundersøkelsene begrenser seg til de ubenyttede landarealene innenfor planområdet, og ekskluderer områdene med industrianlegg sør i området og den forlengede veistrekningen, se figur 3. Utfylt område/undersøkelsesområde består i all hovedsak av sprengsteinsmasser (tunnel) fra diverse veianlegg (E39), stedvis med innslag av mudringsmasse, bygningsavfall og betongrester. Enkelte deler benyttes som mellomlager (f.eks tømmer). Langs Orkla er det etablert 10 meter brede grøntbelter, mens hoveddelen av området er uten vegetasjon.

7 datarapport Figur 3. Grønøra vest på Orkanger, med området for de miljøtekniske grunnundersøkelsene markert. Modifisert fra finn.no Regelverk Vurderingen av forurensning i grunn utføres i henhold til Forurensningsforskriftens 2-4 Krav om undersøkelser. Kapittel 2 i Forurensningsforskriften sier at dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i områder der det er planlagt terrenginngrep, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å kartlegge omfanget og betydningen av eventuell forurensning i grunnen. Plan- og bygningslovens 28-1 stiller også krav til at miljøforhold på en eiendom skal være kjent før igangsettingstillatelse kan gis. Undersøkelsene skal som minimum avklare om normverdier er overskredet. Forurensningsforskriften kapittel 2 fastsetter normverdier for miljøgifter i jord. Normverdiene er grenseverdier for hvilken konsentrasjon et stoff kan ha uten at det foreligger risiko for verken helse eller miljø (Klima- og Miljødepartementet, ). Miljødirektoratet har definert 5 tilstandsklasser for forurenset grunn basert på forurensningsgraden av en del stoffer, Tabell 1. Tilstandsklassene rangerer tilstanden for massene fra Meget god til Svært dårlig. Den øvre grensen for tilstandsklasse 1 og 5 styres av henholdsvis normverdiene og grenseverdiene for når massene regnes som farlig avfall. Overskridelse av tilstandsklasse 1 (normverdi) defineres som forurensning. Grenseverdiene for tilstandsklassene er gitt i tabell 2. Krav til prøvetetthet avhenger av områdets størrelse og eksisterende eller planlagt arealbruk, og er definert i Miljødirektoratets veileder TA 2553/2009. På grunn av antatt liten grad av forurensning i grunnen ved Grønøra vest, ble de miljøtekniske grunnundersøkelsene utført som en innledende undersøkelse, med uttak av stikkprøver ved lavere prøvetetthet enn kravene i henhold til TA 2553/2009.

8 datarapport Tabell 1. Beskrivelser av de helsebaserte tilstandsklassene for forurenset grunn, TA 2553/2009

9 datarapport Tabell 2. Grenseverdier for tilstandsklassene for forurenset grunn gitt i TA 2553/2009, i mg/kg tørrstoff (TS) Klasse Metaller BTEX Alifater Tilstandsklasse/ komponent 1 Meget god 2 God 3 Moderat 4 Dårlig 5 Svært dårlig Farlig avfall As < > 1000 Pb < > Cd < > 1000 Cu < > Cr < > Hg < > 1000 Ni < > Zn < > Benzen < > 1000 Toluen < Etylbenzen < Xylener < >C5-C8 < >C8-C10 < > >C10-C12 < > >C12-C35 < > PAH Ʃ16 PAH < > PCB Ʃ7 PCB < > Ansvar Rambøll har utført de miljøtekniske grunnundersøkelsene i henhold til gjeldende regelverk, veiledere og standarder. Denne rapporten gir ingen garanti for at all forurensning på tiltaksområdet er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over prøvepunkter og kjemiske analyser av jordmasser på eiendommen. Rambøll påtar seg ikke ansvar dersom det ved gravearbeider eller i ettertid avdekkes ytterligere eller annen forurensning enn det som er beskrevet i denne rapporten.

10 datarapport 2. METODE 2.1 Feltundersøkelser Miljøtekniske feltundersøkelser på Grønøra vest ble utført 13. og 14. april 2016 av miljørådgivere fra Rambøll og innleid graveentreprenør (Orkla Maskin). Blandprøver ble tatt ut ved hjelp av sjaktegraving i til sammen 19 prøvepunkter (M1-M19). Gravedybden var i de fleste punktene 3-3,5 m, med noe mindre dybde ved hard grunn eller forekomst av vannlommer. Massene i sjaktene besto i hovedsak av mudringssand fra fjorden, knust stein og grus, med innslag av humus og leire/silt og rester av asfalt, betong, belegningsstein, teglstein og tre. Antatt originalgrunn bestående av sand med innslag av grus og leire/silt eller humus ble avdekket fra 1,6 til 3,5 m dybde ved en del av punktene. Ved flere av punktene (M4, M5, M7, M8, M9, M11, M12, M13, M14 og M18) var det praktisk vanskelig å grave ned til antatt original grunn. Antatt grunnvann ble støtt på ved 2,8 og 3,15 m ved henholdsvis punktene M14 og M15. Detaljerte profilbeskrivelser for alle prøvepunktene er oppført i vedlegg 1. Kart over området med prøvepunkter er vist i situasjonsplan, tegning M102. Representative blandprøver ble tatt ut i dybdene 0-1 m og 1-2 m i hver sjakt, med noen modifikasjoner i dybder ved hard grunn eller tydelige lagdelinger i massene. Hver blandprøve ble satt sammen av minimum ti spadestikk fra spredte steder i sjiktet. Jordprøvene ble overført til plastposer som ble lukket med strips. Det ble tatt ut totalt 35 prøver. Jordprøvene ble oppbevart i posene i lukkede kjølebager under transport til mottakslaboratoriet, hvor de ble lagret ved -18 C til transport til analyselaboratoriet. 2.2 Kjemiske analyser Overflateprøver (i all hovedsak 0-1 m dybde), totalt 20 prøver, ble sendt inn til kjemiske analyser. Prøvene ble analysert for følgende kjemiske parametere: Metaller: arsen (As), bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni) og sink (Zn) benzen, toluen, etylbenzen, og m,p-xylen og o-xylen (xylener) (BTEX) Alifatiske hydrokarboner: C5-C6, >C6-C8 (>C5-C8), >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16, >C16- C35 (>C12-C35) Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH): naftalen, acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo[a]antracen, krysen/trifenylen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[a]pyren, indeno[1,2,3-cd]pyren, dibenzo[a,h]antracen og benzo[ghi]perylen (Ʃ7 PCB) Polyklorerte bifenyler (PCB): PCB 28, 52, 101, 118, 153, 138 og 180 (Ʃ7 PCB) Komponentene ble analysert som konsentrasjon i tørrstoff (TS). De kjemiske analysene ble utført av Eurofins Norge AS, som er akkreditert for alle utførte analyser. Analysene ble påbegynt 20. april Fullstendig oversikt over alle komponenter som inngikk i analyseprogrammet samt benyttede analysemetoder er gitt i vedlegg 3.

11 datarapport 3. RESULTATER 3.1 Terreng/grunnforhold Prøvetakingsområdet dekker et areal på omtrent 96 dekar, er relativt flatt og ligger på ca. kote 3. Utfylte masser består i all hovedsak av sprengsteinmasser med innslag av mudringsmasser, bygningsavfall og betongrester. Deler av området inneholdt hauger av sorterte fyllmasser (f.eks asfalt, betong og belegningsstein), samt hauger av tømmer og kvist. Bortsett fra en brakke nord på området, er det ingen bygninger på området. Bilder av prøvetakingsområdet er vist i figur 4 og 5, mens figur 6-8 viser bilder fra feltarbeidet (henholdsvis graving av sjakt, prøvetaking og typisk dybdeprofil). Figur 4. Østkanten av Grønøra vest, med vegetasjonsdekke mot Orkla. Figur 5. Grense mot Råbygdfjæra i vest.

12 datarapport Figur 6. Graving av sjakt (M10). Figur 7. Prøvetaking av jord i sjakt (M7).

13 datarapport Figur 8. Fyllmasser i prøvepunkt M Kjemiske analyser Analyseresultatene er framstilt i vedlegg 2, sammenstilt med de helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009. Fullstendige analyseresultater for alle komponenter er oppført i analyserapporten fra Eurofins i vedlegg 3. Sammenstilte analyseresultater viser overskridelser av normverdier for metaller (Cr og Ni) i tre punkter (M7, M12 og M17). Sammenstilt med tilstandsklassene i Miljødirektoratets veileder klassifiseres massene innenfor tilstandsklasse 2, «God». Overskridelsene er påvist sør på undersøkelsesområdet, nærmest eksisterende industri. Det er ingen overskridelser av øvrige analyserte parametere, og massene i resten av området klassifiseres derfor som tilstandsklasse 1 «Meget god». Høyeste forurensningsgrad i hvert punkt er angitt på situasjonsplan, tegning M102.

14 datarapport 4. VURDERINGER Av 20 analyserte prøver, samlet inn fra aktuelt prøvetakingsområde på Grønøra vest, var det kun tre prøver som oversteg normverdiene for Cr og/eller Ni. Kjemiske analyser av øvrige prøver viste konsentrasjoner av de analyserte parametrene lavere enn normverdiene. Funn av forurensninger (overskridelse av normverdier for forurenset grunn) i områder som det er planlagt inngrep i, utløser krav om utarbeidelse av tiltaksplan i henhold til forurensningsforskriften. Overskridelsene er knyttet til Cr og Ni, som har naturlig høyt bakgrunnsnivå i Trøndelag. Forhøyede verdier av Cr (51, 120 og 71 mg/kg) befinner seg i henhold til NGU sitt geokjemiske Atlas for Norge innenfor spredningen som regnes som naturlige bakgrunnsverdier for krom i Trøndelag ( mg/kg). Forhøyet verdi av Ni (90 mg/kg) er like over NGUs oppgitte spredningsintervall for nikkel (8,6-80 mg/kg). Påviste konsentrasjoner av både Cr og Ni tilfredsstiller grenseverdiene for rene masser i Trondheim, jf Trondheim kommune sitt faktaark for håndtering av rene masser, som er basert på normverdier i Forurensningsforskriften og tilpasset lokal berggrunn. Dersom Cr ikke foreligger som Cr(VI) kan inntil 150 mg/kg anses som ren jord i Trondheim kommune. Analyse for Cr(VI) viser konsentrasjon lavere enn grenseverdien for Cr(VI) (2 mg/kg), og det er ikke påvist Cr over 150 mg/kg. Det har ikke foregått forurensende virksomhet på tomta og registreringer i felt viste ingen tegn til at massene på området er forurenset, verken visuelt eller ved lukt. Rambøll mener at det er grunn til å tro at påviste verdier av Cr og Ni skyldes naturlig høyt bakgrunnsnivå, og at det ikke er behov for, eller krav om tiltaksplan for forurenset grunn. Rambøll anbefaler imidlertid at det utarbeides en varslingsinstruks som ivaretar situasjoner der masser med avvikende utseende eller spesiell lukt påtreffes under graving.

15 datarapport 5. REFERANSER 1. Trondheim Havn IKS. Lastet ned Trondheim Havn IKS. Regionhavn Orkanger. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Planprogram 3. Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) Kapittel 2. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. FOR Plan- og bygningsloven Kapittel 28. Krav til byggetomta og ubebygd areal Byggegrunn, miljøforhold mv. LOV Miljødirektoratet. Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. Veileder TA 2553/ Ottesen, R.T., Bogen, J., Bølviken, B., Volden, T. og Haugland, T. Geokjemisk atlas for Norge. Del 1: Kjemisk sammensetning av flomsedimenter. Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Norges vassdrags- og energidirektorat Trondheim, 2000, side Trondheim kommune, Miljøenheten. Faktaark nr. 50 Håndtering av rene masser. Revidert april 2016

16 Oppdrag nr: Rev Dato AKM Tekst EBM Utarb Kontr : Status: Regionhavn Orkanger Trondheim Havn IKS P.b Sluppen Mellomila 79, N-7493 Trondheim OVERSIKTSKART Tegning nr: Rev: UTM32 (Euref89): M101 0 EBM Godkj

17 Furumoen 257/ / / / /285 Tilstandsklasser TA-2553/ AKM EBM EBM REV. DATO ENDRING TEGN KONTR GODKJ TEGNINGSSTATUS 257/311 Rambøll AS - Region Midt-Norge P.b Sluppen Mellomila 79, N-7493 Trondheim TLF: FAX: OPPDRAG Regionhavn Orkanger OPPDRAGSGIVER INNHOLD SITUASJONSPLAN Prøvepunkter OPPDRAG NR I Meget god II God III Moderat IV Dårlig V Svært dårlig 257/244 MÅLESTOKK BLAD NR. TEGNING NR. Trondheim Havn IKS M :2000 AV REV.

18 VEDLEGG 1 PROFILBESKRIVELSER

19 Profilbeskrivelse Oppdrag: Rammekontrakt Trondheim Havn IKS Profilnr.: M1 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Sand, grus, leire/silt, stein. Grovere masser nedover i sjiktet 1,00 2,00 Fyllmasse Sand, grus, leire/silt, stein. Antatt original grunn fra 1,6 m Humus (jordlag). Grus

20 Profilbeskrivelse Oppdrag: Rammekontrakt Trondheim Havn IKS Profilnr.: M2 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Sand, med innslag av grus. Svært ensartet sand; sannsynligvis mudret opp fra sjøbunnen 1,00 2,00 Fyllmasse Sand, med innslag av grus. Svært ensartet sand; sannsynligvis mudret opp fra sjøbunnen 2,00 2,40 Fyllmasse Sand, med innslag av grus. Svært ensartet sand; sannsynligvis mudret opp fra sjøbunnen. Antatt original grunn fra 2.4 m under terreng; mer heterogent grus- og sandlag

21 Profilbeskrivelse Oppdrag: Rammekontrakt Trondheim Havn IKS Profilnr.: M3 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Hauger med betongavfall i området rundt prøvepunktet Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Grovere masser øverst; sandmasser sannsynligvis mudret opp fra sjøbunnen 1,00 2,00 Fyllmasse Sandmasser sannsynligvis mudret opp fra sjøbunnen 2,00 3,50 Fyllmasse Sand med innslag av grus; antatt original grunn fra 3.5 m under terreng

22 Profilbeskrivelse Oppdrag: Rammekontrakt Trondheim Havn IKS Profilnr.: M4 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Sand og grus, med innslag av plast, isopor, teglsteinsbit og betongrester 1,00 2,00 Fyllmasse Sand med innslag av grus og betong

23 Profilbeskrivelse Oppdrag: Rammekontrakt Trondheim Havn IKS Profilnr.: M5 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: 1.3 m: Innsig av vann, sannsynligvis fra lokal vannlomme Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Sand og grus, med innslag av stein, leire, silt og betongrester 1,00 1,30 Fyllmasse Sand og grus, med innslag av stein, leire, silt og betongrester. Innsig av vann ved 1.3 m

24 Profilbeskrivelse Oppdrag: Rammekontrakt Trondheim Havn IKS Profilnr.: M6 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Sand, grus og stein 1,00 2,00 Fyllmasse Sand, grus og stein 2,00 3,50 Fyllmasse Sand, grus og stein. Antatt original grunn fra 3.5 m (humuslag)

25 Profilbeskrivelse Oppdrag: Rammekontrakt Trondheim Havn IKS Profilnr.: M7 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Punkt plassert mellom stokklagere. Store steiner; vanskelig og tidkrevende å grave, så stanset graving ved 1.0 m Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Steinfylling. Sand, grus og stein

26 Profilbeskrivelse Oppdrag: Rammekontrakt Trondheim Havn IKS Profilnr.: M8 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Punkt plassert i åpent område nær jordfyllingshauger. Store steiner; stanset derfor graving ved 1.0 m Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Sand, grus og leire. Sandmasser sannsynligvis mudret opp fra sjøbunnen

27 Profilbeskrivelse Oppdrag: Rammekontrakt Trondheim Havn IKS Profilnr.: M9 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Det opprinnelige punktet lå utilgjengelig til på toppen av en jordfyllingshaug, og ble derfor flyttet ca. 7 m nord Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Sand, grus og stein med innslag av leire/silt 1,00 2,00 Fyllmasse Sand og store steiner; grovere masser enn i sjiktet over

28 Profilbeskrivelse Oppdrag: Rammekontrakt Trondheim Havn IKS Profilnr.: M10 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Punkt plassert blant stokklagere. Store steiner, men noe færre enn for M7, M12 og M18; noe lettere å grave Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Tynt humuslag over sand, grus og stein med innslag av leire/silt 1,00 2,00 Fyllmasse Sand, grus og stein. Innslag av trerøtter, jord og metall 2,00 3,60 Fyllmasse Sand, grus og stein. Innslag av trerøtter, jord og metall. Sandlag ved 3.6 m; antatt originalgrunn

29 Profilbeskrivelse Oppdrag: Rammekontrakt Trondheim Havn IKS Profilnr.: M11 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Sand, med innslag av grus og stein; lommer i topplaget 1,00 2,00 Fyllmasse Sand, med innslag av grus, stein, leire/silt og humus

30 Profilbeskrivelse Oppdrag: Rammekontrakt Trondheim Havn IKS Profilnr.: M12 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Punkt plassert mellom stokklagere. Store steiner; vanskelig og tidkrevende å grave; stans ved 1.0 m Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Steinfylling. Sand, grus og stein. Innslag av humus

31 Profilbeskrivelse Oppdrag: Rammekontrakt Trondheim Havn IKS Profilnr.: M13 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Punkt plassert midt i kvistfylling. Store steiner; vanskelig å grave; stans ved 2.60 m Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Tynt humuslag over masser av sand, grus og stein. Innslag av asfaltbit, isoporbit, hvit stein, jord og leire/silt 1,00 2,00 Fyllmasse Sand, grus og store steiner, med innslag av leire/silt og humus. Grovere masser enn i sjiktet over 2,00 2,60 Fyllmasse Sand, grus og store steiner, med innslag av leire/silt og humus

32 Profilbeskrivelse Oppdrag: Rammekontrakt Trondheim Havn IKS Profilnr.: M14 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: 2.80 m: Vann registrert; sannsynligvis grunnvann Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Sand, grus og stein, med innslag av leire/silt. Grovere masser nedover i sjiktet 1,00 2,00 Fyllmasse Sand, grus og stein, med innslag av leire/silt. Grovere masser nedover i sjiktet 2,00 2,80 Fyllmasse Sand, grus og stein, med innslag av leire/silt. Grovere masser nedover i sjiktet 2,80 3,30 Fyllmasse Sand og større steiner, trolig fra tunnelsprenging

33 Profilbeskrivelse Oppdrag: Rammekontrakt Trondheim Havn IKS Profilnr.: M15 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: 3.15 m: Vann registrert ved start på trolig original grunn; muligens grunnvann Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Sand og grus, med innslag av stein, leire/silt, humus og rester etter asfalt og teglstein 1,00 2,00 Fyllmasse Sand og grus med innslag av større steiner, treverk og rester etter betong og flis 2,00 3,15 Fyllmasse Sand og grus med innslag av større steiner, treverk og rester etter betong og flis. Sand og grus ved bunnen av sjiktet; antatt original grunn fra 3.15 m under terreng

34 Profilbeskrivelse Oppdrag: Rammekontrakt Trondheim Havn IKS Profilnr.: M17 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Innsig av vann funnet ved 1.0 m; sannsynligvis lokal vannlomme Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Grove masser av sand, grus og stein. Innslag av silt og humus 1,00 2,00 Fyllmasse Leire/silt med innslag av steiner. Humuslag ved 1.35 m under terreng 2,00 2,10 Fyllmasse Leire/silt og sand. Sand ved 2.10 m; antatt originalt

35 Profilbeskrivelse Oppdrag: Rammekontrakt Trondheim Havn IKS Profilnr.: M18 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Store steiner; vanskelig og tidkrevende å grave; stans ved 0.5 m Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 0,50 Fyllmasse Steinfylling; grus og stein

36 Profilbeskrivelse Oppdrag: Rammekontrakt Trondheim Havn IKS Profilnr.: M19 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Punkt lokalisert midt blant sorterte fyllinger av bark og flis, kvist og trestokker. Kratt og unge trær rett sør for punktet Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Tynt humuslag; over sand, grus og stein 1,00 2,00 Fyllmasse Sand, grus og knust stein med innslag av leire/silt 2,00 2,50 Fyllmasse Sand, grus og knust stein med innslag av leire/silt 2,50 2,90 Humus Humus med innslag av grus; antatt original grunn Grus

37 Profilbeskrivelse Oppdrag: Rammekontrakt Trondheim Havn IKS Profilnr.: M20 UTMx: 0 UTMy: 0 Terrengkote: Profildato: Prøvetaker: Sjakting Merknader: Punkt lokalisert rett sør for asfaltfylling og rett nord for jordfyllinger Dybde [m]: Massetyper: Merknader: 0,00 1,00 Fyllmasse Sand, med innslag av grus og stein, og asfalt- og brosteinsrester i det øverste laget 1,00 2,00 Fyllmasse Sand, med innslag av grus og stein 2,00 3,50 Fyllmasse Sand, grus og stein. Grovere sandmasser nedover i sjiktet. Antall original grunn fra 3.5 m under terreng

38 VEDLEGG 2 ANALYSERESULTATER SAMMENSTILT MED MILJØDIREKTORATETS VEILEDER TA 2553/2009

39 Analyseresultater (mg/kg TS) Grønøra Vest, sammenstilt med TA-2553/2009 Metaller BTEX Alifatiske hydrokarboner PAH PCB Prøve Dybde (m) As Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn Benzen Toluen Etylbenzen Xylener >C5-C8 >C8-C10 >C10-C12 >C12-C35 Ʃ16 PAH Ʃ7 PCB M ,0 1,6 3,8 0, , < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 7,0 < 3,0 < 5,0 nd < 0,010 < 0,010 M ,0 0,98 1,8 0, , < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 7,0 < 3,0 < 5,0 nd < 0,010 < 0,010 M ,0 1,0 2,4 0, , < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 7,0 < 3,0 < 5,0 nd < 0,010 < 0,010 M ,0 2,2 3,7 0, , < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 7,0 < 3,0 < 5,0 nd < 0,010 < 0,010 M ,0 2,4 5,4 0, , < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 7,0 < 3,0 < 5,0 nd 0,17 < 0,010 M ,0 1,2 2,0 0, , < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 7,0 < 3,0 < 5,0 nd < 0,010 < 0,010 M ,0 0,80 3,0 0, , < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 7,0 < 3,0 < 5,0 nd < 0,010 < 0,010 M ,0 1,2 1,9 0, , < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 7,0 < 3,0 < 5,0 nd < 0,010 < 0,010 M ,0 2,4 6,4 0, , < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 7,0 < 3,0 < 5,0 nd 0,080 < 0,010 M ,0 1,4 2,6 0, , < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 7,0 < 3,0 < 5,0 nd 0,035 < 0,010 M ,0 1,5 8,3 0, , < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 7,0 < 3,0 < 5,0 nd < 0,010 < 0,010 M ,0 1,6 2,2 0, , < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 7,0 < 3,0 < 5,0 nd < 0,010 < 0,010 M ,0 0,79 2,6 0, , < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 7,0 < 3,0 < 5,0 nd 0,026 0,0025 M ,0 0,60 2,4 0, , < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 7,0 < 3,0 < 5,0 nd < 0,010 < 0,010 M ,0 1,8 3,3 0, , < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 7,0 < 3,0 < 5,0 15 0,11 < 0,010 M ,0 1,5 3,5 0, , < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 7,0 < 3,0 < 5,0 nd < 0,010 < 0,010 M ,0 0,59 2,8 0, , < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 7,0 < 3,0 < 5,0 nd < 0,010 < 0,010 M ,5 0,60 1,8 0, , < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 7,0 < 3,0 < 5,0 nd < 0,010 < 0,010 M ,0 0,90 4,8 0, , < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 7,0 < 3,0 < 5,0 nd 0,040 < 0,010 M ,0 1,2 1,9 0, , < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,030 < 7,0 < 3,0 < 5,0 nd < 0,010 < 0,010 Normverdi Tilstandsklasser iht. Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 Tilstandsklasse FA Beskrivelse Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Farlig avfall

40 VEDLEGG 3 ANALYSERAPPORT FRA EUROFINS NORSK MILJØANALYSE AS

41 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Rambøll Norge AS Mellomlia TRONDHEIM Attn: Hanne Weggeberg ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: , Grønøra vest, Orkanger Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 41

42 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Sjaktegraving Prøvemerking: M1-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 1.6 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 3.8 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 22 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 35 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 21 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 36 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA N.D. 25% ISO mod Tørrstoff 88.6 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 41

43 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 41

44 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Sjaktegraving Prøvemerking: M2-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 0.98 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 1.8 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 12 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 31 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 17 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 28 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA N.D. 25% ISO mod Tørrstoff 96.6 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 41

45 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 41

46 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Sjaktegraving Prøvemerking: M3-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 1.0 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 2.4 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 14 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 30 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 18 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 29 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA N.D. 25% ISO mod Tørrstoff 96.3 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 41

47 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 7 av 41

48 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Sjaktegraving Prøvemerking: M4-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 2.2 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 3.7 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 27 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 32 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 20 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 49 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA N.D. 25% ISO mod Tørrstoff 85.9 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 8 av 41

49 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 9 av 41

50 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Sjaktegraving Prøvemerking: M5-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 2.4 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 5.4 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 23 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 35 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 22 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 44 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren mg/kg TS % ISO mod Antracen Fluoranten mg/kg TS % ISO mod Pyren mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]antracen mg/kg TS % ISO mod Krysen/Trifenylen mg/kg TS % ISO mod Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO mod Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren mg/kg TS % ISO mod Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % ISO mod Sum PAH(16) EPA 0.17 mg/kg TS 25% ISO mod Tørrstoff 88.8 % 0.1 5% EN BTEX Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 10 av 41

51 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 11 av 41

52 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Sjaktegraving Prøvemerking: M6-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 1.2 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 2.0 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 15 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 30 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 18 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 31 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA N.D. 25% ISO mod Tørrstoff 95.1 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 12 av 41

53 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 13 av 41

54 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Sjaktegraving Prøvemerking: M7-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 0.80 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 3.0 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 40 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 51 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 44 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 50 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA N.D. 25% ISO mod Tørrstoff 92.1 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 14 av 41

55 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 15 av 41

56 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Sjaktegraving Prøvemerking: M8-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 1.2 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 1.9 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 12 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 32 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 19 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 28 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA N.D. 25% ISO mod Tørrstoff 92.8 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 16 av 41

57 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 17 av 41

58 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Sjaktegraving Prøvemerking: M8-2 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 2.4 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 6.4 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.10 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 33 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 36 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 22 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 49 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten mg/kg TS % ISO mod Pyren mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO mod Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren mg/kg TS % ISO mod Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS % ISO mod Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % ISO mod Sum PAH(16) EPA mg/kg TS 25% ISO mod Tørrstoff 79.7 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 18 av 41

59 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 19 av 41

60 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Sjaktegraving Prøvemerking: M9-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 1.4 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 2.6 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 15 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 29 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 20 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 27 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten mg/kg TS % ISO mod Pyren mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA mg/kg TS 25% ISO mod Tørrstoff 93.3 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 20 av 41

61 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 21 av 41

62 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Sjaktegraving Prøvemerking: M10-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 1.5 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 8.3 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.10 mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 58 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 29 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 30 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 52 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA N.D. 25% ISO mod Tørrstoff 90.1 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 22 av 41

63 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 23 av 41

64 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Sjaktegraving Prøvemerking: M11-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 1.6 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 2.2 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 22 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 32 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 19 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 39 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA N.D. 25% ISO mod Tørrstoff 90.0 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 24 av 41

65 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 25 av 41

66 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Sjaktegraving Prøvemerking: M12-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 0.79 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 2.6 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 27 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 120 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 90 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 55 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB mg/kg TS % ISO mod PCB mg/kg TS % ISO mod PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB mg/kg TS 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten mg/kg TS % ISO mod Pyren mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA mg/kg TS 25% ISO mod Tørrstoff 88.1 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 26 av 41

67 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 27 av 41

68 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Sjaktegraving Prøvemerking: M13-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 0.60 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 2.4 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 47 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 41 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 43 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 51 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA N.D. 25% ISO mod Tørrstoff 88.8 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 28 av 41

69 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 29 av 41

70 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Sjaktegraving Prøvemerking: M14-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 1.8 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 3.3 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 20 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 36 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 24 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 36 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren mg/kg TS % ISO mod Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen mg/kg TS % ISO mod Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO mod Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren mg/kg TS % ISO mod Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA 0.11 mg/kg TS 25% ISO mod Tørrstoff 94.8 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 30 av 41

71 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 15 mg/kg TS 10 30% SPI 2011 * Alifater >C12-C35 15 mg/kg TS 8 Intern metode Alifater C5-C35 15 mg/kg TS 20 Intern metode Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 31 av 41

72 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Sjaktegraving Prøvemerking: M15-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 1.5 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 3.5 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 18 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 29 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 17 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 36 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA N.D. 25% ISO mod Tørrstoff 94.3 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 32 av 41

73 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 33 av 41

74 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Sjaktegraving Prøvemerking: M17-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 0.59 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 2.8 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 50 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 71 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 49 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 52 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA N.D. 25% ISO mod Tørrstoff 90.4 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 34 av 41

75 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 35 av 41

76 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Sjaktegraving Prøvemerking: M18-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 0.60 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 1.8 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 29 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 34 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 25 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 31 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA N.D. 25% ISO mod Tørrstoff 92.1 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 36 av 41

77 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 37 av 41

78 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Sjaktegraving Prøvemerking: M19-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 0.90 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 4.8 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 45 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 46 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 48 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 64 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten mg/kg TS % ISO mod Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren mg/kg TS % ISO mod Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen mg/kg TS % ISO mod Sum PAH(16) EPA mg/kg TS 25% ISO mod Tørrstoff 87.4 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 38 av 41

79 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 39 av 41

80 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Sjaktegraving Prøvemerking: M20-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Arsen (As) 1.2 mg/kg TS % NS EN ISO Bly (Pb) 1.9 mg/kg TS % NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS % NS EN ISO Kobber (Cu) 13 mg/kg TS % NS EN ISO Krom (Cr) 30 mg/kg TS % NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS % NS-EN ISO Nikkel (Ni) 18 mg/kg TS % NS EN ISO Sink (Zn) 28 mg/kg TS 2 25% NS EN ISO PCB(7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 153 PCB 138 PCB 180 Sum 7 PCB N.D. 25% ISO mod PAH(16) Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA N.D. 25% ISO mod Tørrstoff 95.8 % 0.1 5% EN BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen < mg/kg TS 0.02 EPA 5021 o-xylen Xylener (sum) < mg/kg TS 0.03 EPA 5021 Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TS 7 LidMiljö.0A Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 40 av 41

81 AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂSqepÎ Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TS 3 LidMiljö.0A Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TS 5 SPI 2011 Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TS 10 SPI 2011 * Alifater >C12-C35 nd Intern metode Alifater C5-C35 nd Intern metode Utførende laboratorium/ Underleverandør: ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Kopi til: Elisabeth Bostrøm Moss Kjetil Sjaastad Kjemitekniker Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 41 av 41

82 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Rambøll Norge AS Mellomlia TRONDHEIM Attn: Hanne Weggeberg ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-16-MM EUNOMO Í%R5vÂÂUÂx=Î Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: , Grønøra vest, Orkanger - etterbest. Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Sjaktegraving Prøvemerking: M12-1 Analysestartdato: Analyse Resultat Enhet LOQ MU Metode Krom VI(Cr6+) Krom VI (Cr6+) <0.5 mg/kg tv 0.5 EN Total tørrstoff 91.4 % (w/w) 0.1 EN Utførende laboratorium/ Underleverandør: DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL , Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), Lindenstraße 11, Gewerbegebiet Freiberg Ost, D-09627, Bobritzsch-Hilbersdorf Kopi til: Elisabeth Bostrøm Moss Stig Tjomsland ASM/Bachelor Kjemi Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 1

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan 2014-08-28 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: 1350000926 Oppdragsnavn:

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 *** Denne siden er blank *** INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... II INNHOLD... IV 1

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

3P!RR4OWPS3R,S)X4RV3,P3 VSYZXRMP0S4P)Q,!00!0HM,4XPMY4M

3P!RR4OWPS3R,S)X4RV3,P3 VSYZXRMP0S4P)Q,!00!0HM,4XPMY4M !"#$%&'($)*+,-"'& ).!"#$%&'(&")#*+,#-%.//)01$2&)34 0#*5+ 41/*&'2)6&$-#55 7$2#5'8#8915 :;E)==G H1IJ-&5"8"#"J8+ GG =KB>B=G;< H#"#$#LL1$" 46M@NO4P

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan og prosjekteringsgruppe EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn Suppleree uersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget DOKUMENTNUMMER REVISJON

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 3

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Rissa kommune Dokumenttype Datarapport med tilstandsvurdering Dato 2017-11-17 ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Kråkøysundet ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3 AUCTUS AS SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK RAPPORT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr.

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr. TILTAKSPLAN, miljø Mikkel Revs vei 2, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Saksnr.: 12/04378 Prosjektnr.: Mikkel Revs vei 2, Oslo Dato: 4.7.2013 DMR-saksnr.: 2013-0358 DMR Miljø Smedgata

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken 02B Revidert tiltaksplan 21.02.2017 BELO MHE KKRO 01B Oppdatert tiltaksplan 01.02.2017 BELO MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016

Detaljer

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse DATARAPPORT Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER BORO BYGG AS EMNE Miljøgeologi DATO / REVISJON: 23. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 126629-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

Prosjektet planlegger oppstart uke 12, Vennligst ta kontakt ved mangler eller spørsmål. ALFRED SKARTVEIT Siv. ing.

Prosjektet planlegger oppstart uke 12, Vennligst ta kontakt ved mangler eller spørsmål. ALFRED SKARTVEIT Siv. ing. Fra: alfred.skartveit@multiconsult.no[alfred.skartveit@multiconsult.no] Dato: 14. des 2017 13:35:28 Til: FM Rogaland, Postmottak Kopi: jannicke.lunde@multiconsult.no; obb@stavanger.havn.no Tittel: Mekjarvik

Detaljer

HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ

HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ Oppdragsgiver Helgeland Eiendom Båsmo AS Rapporttype Forurensede sedimenter i Båsmosjyen HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE SEDIMENTER VED OPPFYLLING I SJØ HELGELAND PLAST HÅNDTERING AV FORURENSEDE

Detaljer

RAPPORT Gnr/bnr 81/71, Karmøy OPPDRAGSGIVER Petter J. Rasmussen AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø DATO / REVISJON: 25. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 616199-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no INNHALDSLISTE 1 Innleiing... 3 2 Skildring av lokaliteten... 3 3 Planlagt

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIGm-RAP- 002_rev00 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Resultatene fra prøvetakingene i 2013, 2014 og våren 2015 er tatt med i sammenstillingene av resultater fra vannovervåkingen

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN Oppdragsgiver Stavsengs Ingeniørfirma AS Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser med tiltaksplan 26.11.2010 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer