M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21"

Transkript

1

2 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning Problembeskrivelse Lokalitetsbeskrivelse Naturgrunnlag Historikk Mulige kilder til forurensning Planlagt arealbruk Miljømål Utførte arbeider Feltarbeider Laboratoriearbeider Resultater Feltobservasjoner og grunnforhold Kjemiske analyser Vurdering av forurensningssituasjonen Vurdering av datagrunnlaget Konsekvenser for byggeprosjektet Referanser Tegninger M01 Klassifisering av forurensningstilstaen -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Vedlegg A B C Sammenstilling av analyseresultater Innmåling av prøvepunkter Analyserapport fra Eurofins Environment Testing Norway AS /AiN 25. april 2013 Side 2 av 12

3 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT 1. Innledning I Nedre Stragate i Stavanger sentrum skal det bygges to boligblokker, en på hver side av eksisteree bygg i Nedre Stragate 42. Stragaten 43 AS har i den forbielse engasjert Multiconsult AS til å utføre miljøtekniske og geotekniske grunnuersøkelser av utbyggingsområdene. De miljøtekniske uersøkelsene har bestått i å samle inn relevant informasjon for forurensningssituasjonen (innledee uersøkelse) og en grunnuersøkelse (orienteree uersøkelse) hvor løsmasser er prøvetatt og analysert kjemisk for miljøgifter. Formålet med de miljøtekniske grunnuersøkelsene har vært å avklare med rimelig sikkerhet om massene inneholder forurensning. Foreliggee rapport presenterer resultatene fra de miljøtekniske grunnuersøkelsene på eieommen, samt en vurdering av forurensningssituasjonen basert på tilgjengelige data. Resultatene fra den geotekniske grunnuersøkelsen er beskrevet i rapport nr RIG- RAP-001_rev Problembeskrivelse 2.1 Lokalitetsbeskrivelse De miljøtekniske grunnuerøkselene er utført i Nedre Stragate i Stavanger kommune, gnr./bnr. 58/919 (Blokk 1) og 58/2212 (Blokk 2). Til sammen utgjør eieommene ca m 2. Uersøkt området er vist på kart i figur 1 og flyfoto i figur 2. I dag er det parkeringsplasser og terrassehager på området (se avsnitt 2.3). Figur 1 - Rød firkant viser lokalisering av uersøkt eieom (kilde: /AiN 25. april 2013 Side 3 av 12

4 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Blokk1 Blokk2 Figur 2 - Flyfoto av prosjektområdet. Eieommene er omtrentlig avgrenset med rød linje (kilde: Figur 3 - Boring i skråningen i Blokk 1 (foto: Aina Natterøy) /AiN 25. april 2013 Side 4 av 12

5 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT 2.2 Naturgrunnlag Dagens parkeringsplasser ligger på kote pluss 2,0 til pluss 2,4. Fra parkeringsplassene skråner terrenget bratt oppover i terrasser til ovenforliggee boligbygg. Årlig nedbør i området er ca mm ( Den skrånee flaten i bakkant av eieommene tilsier at nedbørsfeltet er noe større enn selve prosjektområdet, men siden det er bynære strøk har store deler av arealene tette dekker, og lite nedbør vil infiltrere direkte i grunnen. Strømningsretning for grunnvann antas å være mot sjøen i nordøst. Området ligger nært sjøen (60 m) og grunnvannstaen antas å være noenlue lik sjøvannsstaen i de nedre arealene, det vil si på dagens parkeringsarealer. Nærmeste registering i Naturbasen ( er Breiavatnet som ikke ville kunne bli berørt av eventuelle miljøgifter fra uersøkt område. 2.3 Historikk For å gi best mulig innfallsvinkel for vurderinger av forurensningssituasjonen er det innhentet informasjon fra følgee kilder: Byggesaksarkivet i Stavanger Stavanger byarkiv Stavanger preserving. (1923). Stavanger Preserving co «Crossed fish» reg. Dreyers grafiske anstalt. Stavanger. Stavanger Kommune, Kommunalavdeling byutvikling. (1995). Stedsanalyse Stavanger Sentrum. Vedleggsdokument til «Kommunedelplan Stavanger sentrum ». Rapport datert 01. februar Stavanger Kommune, Kommunalavdeling byutvikling. (1993). Sjøhusrekken i Stavanger: Prosjekt for vern og fornyelse. Rapport datert 30. april Kildene tyder på at arealene ble bebygd allerede på 1500-tallet i forbielse med oppbygging av trelast- og sildeiustri i Stavanger. Sjøhus med bakenforliggee bolighus ble satt opp. På are siden av gaten, i dette tilfellet Nedre Stragate, hadde boligene små hager på terrasser oppover i terrenget (terrassehager). Terrassehagene eksisterer den dag i dag. Se figur 4 for illustrasjon av sjøhus og bakenforliggee terrassehager. Det har vært flere bybranner i området, og i årene 1766/1768 ble store deler av bebyggelsen på Straen, inkludert planlagt utbyggingsområde, utslettet av slike branner. Uer hermetikkiustriens storhetstid fra ca tallet og utover ble flere sjøhus og boliger gjort om til fabrikker. Dette gjelder bl.a. Nedre Stragate hvor Stavanger Preserving co. hadde sitt hovedkontor (nr. 41), hovedfabrikk (nr. 43) og lager (nr. 42). Også eieommene nr. 44, 46, 49 og 51 (gamle Tollboden) ble benyttet av Stavanger Preserving. På nabotomten, nr. 33, 36 og 38, hadde Braadlas Hermetikkfabrikk AS sin hovedfabrikk. Bygningene er vist på kartet i figur 5. En plantegning i byggesaksmappen viser et fyrrom i nr. 43 og en oljetank i nr. 41, mens et situasjonskart fra 1977 viser en trafo-stasjon på eieommen til Blokk 2. Bygningene nr. 34, 36, 38, 44 og 46 er i dag revet, men det er ikke kjent når dette ble gjort. Opplysninger i Stavanger byarkiv tyder imidlertid på at de ble revet en gang på slutten av 40- tallet /AiN 25. april 2013 Side 5 av 12

6 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Figur 4 - Skisse som viser typisk utforming av sjøhusrekken (kilde: Sjøhusrekken i Stavanger, 2003). N Figur 5 - Kart fra 1911 som viser utbyggingsområdet (kilde: Byggesaksarkivet). 2.4 Mulige kilder til forurensning Tidligere hermetikkiustri innebar bruk av spesielt tinn og bly for fortinning og lodding. Til energikilder i fabrikkene var det vanlig å bruke kull/koks/olje. Bybranner og vedfyring kan ved ufullsteig forbrenning danne PAH-forbielser (polyaromatiske hydrokarboner). En uersøkelse i safangskummer i Stavanger sentrum viser at saen kan være spesielt forurenset av tungmetaller og PCB (Stavanger kommune, 2012). Dette kan forklares med at maling på eldre bygningsmasse kan inneholde høye konsentrasjoner av tungmetaller, særlig bly, sink, krom og arsen (Eidem, 2012). Det var også vanlig i en periode å tilsette PCB (polyklorerte bifenyler) i blant annet maling. Det er derfor grunn til å mistenke at grunnen kan være forurenset av tungmetaller, PCB, PAH og olje. 2.5 Planlagt arealbruk Det skal bygges to boligblokker på hver sin side av eksisteree bygg i Nedre Stragate 42 i Stavanger sentrum. I følge mottatte tegninger fra Alliance arkitekter, teg.nr. A30-101, A30-104, A og A30-107, skal det bygges parkeringskjeller uer Blokk 1, men ikke uer /AiN 25. april 2013 Side 6 av 12

7 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Blokk 2. Parkeringskjellerens gulv ligger på kote minus 1,1, mens gulvet i Blokk 2 ligger på kote pluss 2, Miljømål Det foreslås følgee miljømål tilknyttet uersøkt eieom: A. Forurensningen skal ikke medføre helsefare eller ha are negative miljøkonsekvenser for brukere av området eller are som har lengre opphold på området. B. Det skal ikke være spredning av forurensning som forringer den eksisteree miljøkvaliteten i området. 3. Utførte arbeider 3.1 Feltarbeider Feltarbeidet ble utført i uke 11 og 12 (2013) i forbielse med geotekniske grunnuersøkelser. Uersøkelsene ble utført med borerigg fra Multiconsult AS. På grunn av den bratte skråningen ble riggen løftet og holdt på plass av en kranbil (se figur 3). Det ble også benyttet fallsikringsutstyr i de bratteste partiene. Den miljøteknisk uersøkelsen omfattet prøvetaking i 13 prøvepunkter, til dybder på inntil 5,0 m. Prøvepunktenes plassering er vist på tegning nr. -M01. Prøvepunktene har samme nummerering som borpunktene i den geotekniske uersøkelsen. Miljøgeolog Aina Natterøy var tilstede i felt, tok prøver av løsmassene og foretok en fortløpee vurdering av massene med tanke på blant annet tekstur, farge og lukt. Fra hvert av prøvepunktene ble det tatt jordprøver som til sammen dekket hele profilet i prøvehullet. Prøvene ble pakket i luft- og diffusjonstette rilsanposer. Prøvetakingspunktene ble innmålt av Geomatikk AS. Dybder ble målt med målebå. 3.2 Laboratoriearbeider På bakgrunn av observasjoner i felt ble det valgt å analysere totalt 21 jordprøver hos Eurofins Environment Testing Norway AS. Alle prøvene ble analysert for de vanligste tungmetallene, polysykliske bifenyler (PCB), polyaromatiske hydrokarboner (PAH), benzen/toluen/etylbenzen (BTEX) og alifatiske hydrokarboner (olje). Åtte prøver ble humusrenset for å redusere bidrag til forstyrrelser på analysen av olje. To prøver er analysert for totalt organisk karbon (TOC). 4. Resultater 4.1 Feltobservasjoner og grunnforhold Plassering av prøvepunktene (SK1-SK21) er vist på tegning nr. -M01. Sjaktprofiler er detaljert beskrevet på tegningene nr. -M10 t.o.m. -M14. Antatt fjelloverflate ble kun observert i ett prøvepunkt, SK16, i 1,3 m dybde. Vannspeil ble på bortidspunktet observert på 0,85 m (SK16 og SK19) og 1,55 m dybde (SK8), hhv. kote pluss /AiN 25. april 2013 Side 7 av 12

8 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT 1,15 og 0,75. Vannstaen kan fluktuere med sjøvannstaen, avhengig av hvor åpne utenforliggee masser er. Uersøkelsen viser at løsmassene, fra terrengoverflaten og nedover, i hovedsak består av: - Humusholdig sa/matjord/jord (SK1, SK3, SK5, SK10, SK12 og SK20) i skråningen og i SK19 på nedre flate. Lagtykkelse på inntil 1,2 m er registrert (SK5). Det er asfaltdekke på parkeringsplassene (SK4, SK8, SK11, SK13, SK16, SK19 og SK21). - Sa med grus og silt (varieree innhold av de ulike fraksjonene). Saen er observert i alle prøvegroper unntatt SK12. Det var ikke mulig å få opp prøve mellom 1,0-1,5 m dybde i SK12. Det utelukkes derfor ikke at materialet i dette dybdelaget er saig da sa hefter dårlig til skovelen og faller lett av. Salaget ble ellers funnet ned til 0,5-5 m dybde. - Silt/leire er observert i lag inni/uer saen. Det er fire punkter med silt/leire i Blokk 2 (SK12, SK13, SK19 og SK21) og ett punkt i Blokk 1 (SK10). Silten/leiren opptrer i SK10 som tynne lag (ca. 10 cm), mens i øvrige punkter er det registrert noe større mektigheter (0,9-3,0 m). I SK13 ble det observert et 15 cm tykt lag med teglstein. Mire avfallsbiter som teglstein, plastikk, glass og keramikk ble observert i de øvre massene i SK1, SK5, SK10, SK12, SK19 og SK20. Oljeholdige sa med tydelig oljelukt ble observert i SK19. En ubehagelig lukt ble kjent i det øvre laget med humusholdig materiale i SK1, SK3 og SK Kjemiske analyser En sammenstilling av samtlige analyseresultater er vist i vedlegg A. Fullsteig analyserapport fra Eurofins Environment Testing Norway AS er gitt i vedlegg A. Tabell 1 viser et utvalg av analyseresultatene. Tabellen presenterer kun de stoffgruppene der det er påvist konsentrasjoner over normverdiene. Resultatene er sammenstilt med forurensningsforskriftens normverdier for rene masser og klassifisert i henhold til Klifs tilstasklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009). Se figur 6 for beskrivelse av tilstasklassene. Tilstasklasse 1 tilsvarer konsentrasjoner lik eller lavere enn normverdien. Tabell 1 viser at det er påvist masser som inneholder en eller flere forbielser med konsentrasjoner over normverdiene i 9 av 21 jordprøver, alle i øvre A-prøver. Arsen er påvist i konsentrasjoner tilsvaree tilstasklasse 2 i to prøvepunkter (SK1 og SK10), men konsentrasjonene er uer Stavanger kommunes definisjon på naturlig bakgrunnsnivå. Bly er påvist i konsentrasjoner over normverdien i syv prøvepunkter (SK1, SK3, SK10, SK12, SK13, SK19), i konsentrasjoner tilsvaree alle tilstasklasser. Tilstasklassene 4 og 5 er hhv. påvist i SK13 og SK1. Overkonsentrasjoner av sink og benzo[a]pyren er påvist i fem prøvepunkter, i hhv. klasse 2 (SK1, SK12 og SK20) og klasse 3 (SK13 og SK19). PAH 16 er påvist i de samme prøvegropene, men på nivå med klasse 2. Kobber og PCB 7 er påvist i konsentrasjoner tilsvaree klasse 2 i prøvegropene SK1, SK13 og SK19. Olje (THC >C12-C35) er påvist i konsentrasjoner over normverdiene i tre prøvepunkter, hhv. klasse 2 (SK4 og SK13) og klasse 3 (SK19). Overkonsentrasjonen i SK 4 er kun 10 % over normverdien og kan skyldes spor av humus i prøven. Se kapittel 5 for egen vurdering av SK /AiN 25. april 2013 Side 8 av 12

9 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Det er ikke påvist overkonsentrasjoner av kadmium, kvikksølv, krom, nikkel, naftalen, fluoren, fluoranten, pyren, benzen, toluen, etylbenzen, xylen og THC >C5-C12. Tabell 1 - Analyseresultater av påviste stoffer i uersøkt område. PrøveID Dybde (m) Matrix Arsen Bly Arealer med spesiell forurensning Kobber Sink PCB₇ Benzo[a]pyren PAH₁₆ THC >C12 C35 Humusrenset TOC % SK1 A 0,0 0,2 H. grusig sa, tegl, lukt ,03 0, X 1,3 SK3 A 0,1 1,0 H. sa over siltig, grusig sa, røtter, lukt <0,01 <20 X SK10 A 0,0 0,7 H. sa, røtter, lukt ,00 0,1 1 <20 X SK12 A 0,0 1,0 H. grusig, sa, røtter, tegl, glass ,01 0,4 4 <20 X 3,1 SK13 A 0,05 0,5 Grusig sa, mye tegl (15 cm tykt) ,00 0, X SK19 A 0,2 1,1 Svart, grusig, saig materiale, oljelukt, knust keramikk ,00 0, X SK20 A 0,0 0,7 H. sa, røtter, plastikk og tegl ,05 0,4 5 <20 X Øvrige arealer (sa og silt/leire) SK1 BC 0,2 2,0 Siltig, grusig sa <0,01 <20 X SK3 DE 3,0 5,0 Grusig, siltig sa <0,01 <20 SK4 A 0,05 1,0 Siltig, grusig, saig materiale ,00 0, SK4 C 2,0 3,0 Siltig, grusig, saig materiale <0,01 <20 SK8 AB 0,05 2,0 Grusig sa, noe silt <0,01 <20 SK8 D 3,0 4,0 Grusig, silt/fin sa <0,01 <20 SK10 C 1,0 3,0 Grusig sa, noe silt <0,01 <20 SK12 BC 1,5 3,0 Saig, siltig leire, h <0,01 <20 SK13 B 0,5 2,0 Silt/leire, noe sa og grus, skjellbiter <0,01 <20 SK19 B 1,1 2,0 Silt/fin sa , SK20 CD 2,0 4,0 Grusig sa over saig, siltig materiale <0,01 0 <20 SK21 A 0,25 1,0 Fin sa og silt <0,01 <20 SK21 B 1,0 2,1 Fin sa og silt, h <0,01 <20 SK Blaeprøve Grusig sa , Norm 8/ ,01 0, h. - humusholdig < - mire enn deteksjonsgrensen - ikke påvist bakgrunnsnivå fastsatt av Stavanger kommune Antatt rene masser, se begrunnelse kapittel 5 Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Figur 6 - Beskrivelse av tilstasklasser for forurenset grunn (Klif, TA-2553/2009) /AiN 25. april 2013 Side 9 av 12

10 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT 5. Vurdering av forurensningssituasjonen Forurensningssituasjonen er illustrert på tegning nr. -M01. Tegningen viser høyeste påviste tilstasklasse i hvert punkt, uavhengig av prøvedybde og type forurensning. Det er ikke tatt hensyn til arsen i klassifiseringen på tegningen (kommenteres nedenfor). I henhold til Klifs retningslinjer for vurdering av normverdier i veileder 99:01 (TA-1629/2009) kan det brukes gjennomsnittvurderinger for å avgjøre om normverdiene er overskredet. I dette tilfellet vil følgee kriterium være gjeldee: Gjennomsnittet av 4-10 analyser ligger uer normverdien, og ingen enkeltverdi overskrider normverdien med mer enn 100 %. Forutsetningene for gjennomsnittvurderinger er at prøveomfanget er godt og at massene er sammenlignbare. I mange tilfeller er det mer naturlig å vurdere forurensningen punktvis. Resultatene viser at forurensningssituasjonen er markant forskjellig i det overflatenære, humusholdig materiale og i områdene med synlig forurensning (arealer med spesiell forurensning) sammenlignet med øvrige arealer av sa og silt/leire. Det er derfor mest hensiktsmessig å dele massene inn i overnevnte to forskjellig typer. Påvist arsen skyldes naturlig bakgrunnsnivå i den stedegne bergarten fyllitt (råtafjell) og er ikke inkludert i klassifiseringen i tegning -M01. Stavanger kommune har definert bakgrunnsverdien for arsen til å være 20 mg/kg. Det er påvist arsen i tre jordprøver, men ingen av konsentrasjonene overskrider bakgrunnsverdien, og massene regnes derfor ikke massene som forurensede av arsen. Arealer med spesiell forurensning Resultatene viser at det er funnet forurensede stoffer i de overflatenære, humusholdige massene og i områdene hvor det i felt ble registrert synlig forurensede masser (SK13 og SK19). SK5 er ikke analysert kjemisk, men siden massene er av samme type som funnet i SK3 og SK20 og prøvetettheten er god (kfr. kap. 6), kan det antas at også disse øvre massene er forurensede. Det er påvist forurensning av bly (alle tilstasklasser), kobber (klasse 2), sink (klasse 2 og 3), PCB (klasse 2), benzo[a]pyren (klasse 2 og 3), PAH (klasse 2) og THC >C12-C35 (klasse 2 og 3). Både punktvise vurderinger og gjennomsnittsbetraktninger viser overskridelser av normverdiene, og massene må derfor betraktes som forurensede. Antar man som et grovt estimat en dybde på henholdsvis 1 m for arealene med spesiell forurensning, tilsvarer dette et volum på størrelse med 1000 m 3. Øvrige arealer (sa og silt/leire) I øvrige arealer er det kun påvist en mire overkonsentrasjon av normverdi; THC i SK4 (sett bort fra arsen). SK4 er ikke humusrenset, og det er derfor mulig at THC-konsentrasjonen kan skyldes humus i prøven. Siden prøven ikke inneholder forurensning av are stoffgrupper, påvist konsentrasjon er så vidt innenfor klasse 2 og jordprøven er av sa (det er ikke funnet forurensning i noen are punkter med sa), kan massene etter vår vurdering betraktes som rene i SK4. Ser man på gjennomsnittet av disse prøvene overskrides ikke normverdiene og massene kan derfor uansett betraktes som rene. SK11, som ikke er analysert kjemisk, har tilsvaree masser som SK4 og SK8. Basert på de kjemiske resultatene fra SK4 og SK8 antas det derfor at massene i SK11 er rene. Det konkluderes derfor med at massene i øvrige arealer (sa og silt/leire) er rene /AiN 25. april 2013 Side 10 av 12

11 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT 6. Vurdering av datagrunnlaget Uersøkt område er ca m 2 stort, og det er utført prøvetaking i 13 punkter og kjemiske analyser i 11 av disse. I Klifs veileder «Helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn» (TA-2553/2009) anbefales minimum 10 prøvepunkter for boligarealer i denne størrelsesordenen ved en diffus forurensningssituasjon. Prøvetettheten vurderes dermed som god og tilfredsstillee for uersøkelsens formål. Miljøgeolog var tilstede i felt ved Multiconsult AS uersøkelse for å vurdere grunn- og forurensningssituasjonen, samt sikre at prøvetaking og håtering av prøver ble utført iht. NS- ISO og SFT./Klif. 91:01. Det er analysert totalt 21 prøver. Prøvene representerer hele dybdesjiktet til løsmassene. Løsmasseprøvene vurderes derfor å være representative for forurensningssituasjonen. Løsmasseprøvene ble analysert hos akkreditert laboratorium for de mest aktuelle miljøgiftene basert på områdets historikk. Det er etter vår mening ikke grunn til å mistenke at området er forurenset av are miljøgifter i en slik grad at det har betydning for vurderingen av forurensningssituasjonen. 7. Konsekvenser for byggeprosjektet Da det er påvist forurensede masser i løsmassene på eieommene, må det i henhold til «Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider» (forurensningsforskriftens kapittel 2) utarbeides en tiltaksplan før det kan foretas grunnarbeider på eieommene. Tiltaksplanen må godkjennes av kommunen før arbeidet kan settes i gang. Tiltaksplanen må blant annet inneholde en oversikt over utførte uersøkelser, en vurdering av risiko forbuet med helsefare og for forurensningsspredning både i forbielse med arbeidet og ved fremtidig arealbruk, en beskrivelse av planlagt disponering av gravemassene og forslag til dokumentasjon på utført arbeid (sluttkontroll). Det er i henhold til forurensningsforskriften anledning til å omdisponere forurensede masser på samme eieom dersom en risikovurdering viser at dette er miljømessig forsvarlig. I dette tilfellet har vi forstått det slik at samtlige forurensede løsmasser skal fjernes fra tomten, og det er derfor ikke relevant med en slik risikovurdering. Dersom byggeprosjektet ikke gjennomføres eller eres slik at forurensede masser blir igjen på eieommen, må det utføres en risikovurdering av forurensningssituasjonen relatert til helse- og spredningsfare ved planlagt arealbruk. Forurensede gravemasser som fjernes fra tomten, må i henhold til forurensningsforskriften leveres godkjent mottak (eks. Svåheia). Dersom TOC er høyere enn 5 % skal det betales en statlig sluttbehalingsavgift i tillegg til deponeringsavgiften. Masser som er forurenset før 1999, er imidlertid fritatt fra sluttbehalingsavgiften. Det er høyst sannsynlig at forurensningen stammer fra den tiden da hermetikkiustrien holdt til i området, og i så tilfelle skal det ikke kreves sluttbehalingsavgift. TOC-resultatene er imidlertid nødveig av driftsmessige hensyn på deponiet og informasjonen må av den grunn angis i basiskarakteriseringen av avfallet. 8. Referanser Byggherreforskriften. (2009). Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser. FOR Eidem, B. (2012). Masteroppgave på Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet (NTNU): Spredning av forurensning fra la til havnebasseng i Stavanger havn /AiN 25. april 2013 Side 11 av 12

12 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Klif. (1999). Veileder 99:01: Risikovurdering av forurenset grunn. TA-1629/99. Klif. (2009). Veileder: Helsebaserte tilstasklasser for forurenset grunn. TA-2553/2009. Multiconsult AS. (2013). Nybygg Nedre Stragate, Stavanger. Grunnuersøkelser. Grunnforhold. Datarapport. Rapport nr RIG-RAP-001_rev00. Datert 15.april Norsk Staard. (2006). Jordkvalitet. Prøvetaking. Del 5: Veiledning for fremgangsmåte for uersøkelse av grunnforurensning på urbane og iustrielle lokaliteter. NS-ISO SFT./Klif. (1991). Veileder 91:01: Veiledning for miljøtekniske grunnuersøkelser. TA- 20/1991 Stavanger kommune. (2012). Datarapport. Forurensningstransport fra la til sjø med overvann: målinger i safangkummer nær sjø, Stavanger i Rapport datert: 4. oktober /AiN 25. april 2013 Side 12 av 12

13

14 SJAKTPROFIL SK1 Metode: Skovling Kote terreng: 5,2 Dato: Borleder: Aina Natterøy DYP (m) PRØVE BESKRIVELSE BILDE: SK1-C Humusrik, grusig sa SK1-A 0,2 Teglsteinsbiter, vo lukt SK1-B Grå, siltig, grusig sa 1,0 Oransje parti, jernutfelling 2,0 SK1-C 3,0 SK1-D Grå, grusig sa, «fast lagret» 4,0 SK1-E Grå, siltig, grusig sa, «fast lagret» SJAKTPROFIL SK3 Metode: Skovling Kote terreng: 6,7 Dato: Borleder: Aina Natterøy DYP (m) PRØVE BESKRIVELSE BILDE: SK3-A 0,1 Humusrik sa, vo lukt SK3-A 1,0 Grågul, siltig, grusig sa med røtter, vo lukt 2,0 SK3-B 3,0 SK3-C Grågul, grusig, siltig sa 4,0 SK3-D Noe mire grus i SK3-D 5,0 SK3-E SJAKTPROFIL SK4 Metode: Skovling Kote terreng: 2,4 Dato: Borleder: Aina Natterøy DYP (m) PRØVE BESKRIVELSE BILDE: SK4-C 0,05 Asfalt 1,0 2,0 3,0 SK4-A SK4-B SK4-C Siltig, grusig, saig materiale Fuktige masser i SK4-C Analysert prøve Fuktige masser Vannspeil X X X Antatt fjell eller blokk Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. SJAKTPROFILER Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Original format A4 Tegningens filnavn M10-M14.docx Målestokk Fag Miljøgeologi MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MULTICONSULT Stokkamyrveien Sanes Tlf Fax: Dato Oppdrag nr Konstr./Tegnet AiN Tegning nr. M10 Kontrollert RaB Godkjent RaB Rev.

15 SJAKTPROFIL SK5 Metode: Skovling Kote terreng: 7,5 Dato: Borleder: Aina Natterøy DYP (m) PRØVE BESKRIVELSE BILDE: SK5-B Saig matjord, rester av røtter SK5-A 1,2 Et par glass- og teglsteinsbiter SK5-B Grågul siltig, grusig sa 3,0 Økee siltinnhold med dypet 4,0 SK5-C 5,0 SK5-D «Stålgrå» grusig, saig, siltig materiale SJAKTPROFIL SK8 Metode: Skovling Kote terreng: 2,3 Dato: Borleder: Aina Natterøy DYP (m) PRØVE BESKRIVELSE BILDE: SK8-A 0,05 Asfalt 0,4 SK8-A Grå, grusig, medium og grov sa, noe silt, fuktig 1,55 Vannspeil 2,0 SK8-B Grå, fin sa, noe silt og grus 3,0 SK8-C Oransje parti, jernutfelling Grusig, fin sa/silt, fuktig SK8-D 4,0 Parti med mye silt fra 3,4 til 3,6 m dybde SJAKTPROFIL SK10 Metode: Skovling Kote terreng: 6,5 Dato: Borleder: Aina Natterøy DYP (m) PRØVE BESKRIVELSE BILDE: SK10-D Humusrik sa, rester av røtter SK10-A 0,7 Vo lukt Gulgrå, humusrik, grusig sa, rester av røtter SK10-B 1,0 Noen teglsteinsbiter 3,0 4,0 SK10-C SK10-D Grå, grusig sa med varieree siltinnhold Oransje parti, jernutfelling Grusig sa, noe silt, humusholdig Silt/leire fra 3,2 til 3,3 m og 3,9 til 4,0 m dybde Analysert prøve Fuktige masser Vannspeil X X X Antatt fjell eller blokk Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. SJAKTPROFILER Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Original format A4 Tegningens filnavn M10-M14.docx Målestokk Fag Miljøgeologi MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MULTICONSULT Stokkamyrveien Sanes Tlf Fax: Dato Oppdrag nr Konstr./Tegnet AiN Tegning nr. M11 Kontrollert RaB Godkjent RaB Rev.

16 SJAKTPROFIL SK11 Metode: Skovling Kote terreng: 2,1 Dato: Borleder: Aina Natterøy DYP (m) PRØVE BESKRIVELSE BILDE: SK11-B 0,05 Asfalt 1,0 2,0 3,0 SK11-A Grå, grusig sa SK11-B Lysegrå, grusig sa Oransje parti, jernutfelling SK11-C Lysegrå, siltig, grusig sa SJAKTPROFIL SK12 Metode: Skovling Kote terreng: 6,2 Dato: Borleder: Aina Natterøy DYP (m) PRØVE BESKRIVELSE BILDE: SK12-C Humusrik, grusig sa, rester av røtter SK12-A 1,0 Glass- og teglsteinsbiter 1,5 Ingen prøve, «tom» skovel 2,0 SK12-B Saig, siltig leire, humusholdig, Saig, siltig leire, humusholdig SK12-C 3,0 Noe fastere enn laget over 5,0 SK12-D «Stålgrå», grusig, saig, siltig materiale SJAKTPROFIL SK13 Metode: Skovling Kote terreng: 1,8 Dato: Borleder: Aina Natterøy DYP (m) PRØVE BESKRIVELSE BILDE:SK13-A 0,05 Asfalt 0,15 Grusig sa, humusholdig, 15 cm tykt lag med tegl SK13-A 0,5 Synlig «tilgrisede» masser 2,0 3,0 SK13-B Grå silt/leire, noe sa og grus (noe mer grus i SK13-C) SK13-C Humusholdig, skjellbiter Analysert prøve Fuktige masser Vannspeil X X X Antatt fjell eller blokk Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. SJAKTPROFILER Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Original format A4 Tegningens filnavn M10-M14.docx Målestokk Fag Miljøgeologi MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MULTICONSULT Stokkamyrveien Sanes Tlf Fax: Dato Oppdrag nr Konstr./Tegnet AiN Tegning nr. M12 Kontrollert RaB Godkjent RaB Rev.

17 SJAKTPROFIL SK16 Metode: Skovling Kote terreng: 2,0 Dato: Borleder: Aina Natterøy DYP (m) PRØVE BESKRIVELSE BILDE: 0,05 Asfalt Vannspeil 1,3 SK (blaprøve) Gul, grusig sa XXX Antatt fjell Ingen bilde SJAKTPROFIL SK19 Metode: Skovling Kote terreng: 2,0 Dato: Borleder: Aina Natterøy DYP (m) PRØVE BESKRIVELSE BILDE: SK19-A 0,05 Asfalt SK ,2 (samleprøve) Gul, grusig sa 0,85 Vannspeil SK19-A Svart grusig, saig materiale, oljelukt Parti med humus/brent materiale? 1,1 Noe knust keramikk SK19-B Grå, fin sa/silt, fuktig 2,0 Grå saig, siltig leire SK19-C 3,0 Svært bløte masser SJAKTPROFIL SK20 Metode: Skovling Kote terreng: 7,8 Dato: Borleder: Aina Natterøy DYP (m) PRØVE BESKRIVELSE BILDE: SK20-D Humusrik sa, rester av røtter, bløte masser SK20-A 0,7 Plastikk og teglsteinsbiter 2,0 3,0 4,0 SK20-B SK20-C SK20-D Gulgrå, grusig sa Økee finstoffinnhold med dypet Grå, saig, siltig materiale med humus Analysert prøve Fuktige masser Vannspeil X X X Antatt fjell eller blokk Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. SJAKTPROFILER Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Original format A4 Tegningens filnavn M10-M14.docx Målestokk Fag Miljøgeologi MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MULTICONSULT Stokkamyrveien Sanes Tlf Fax: Dato Oppdrag nr Konstr./Tegnet AiN Tegning nr. M13 Kontrollert RaB Godkjent RaB Rev.

18 SJAKTPROFIL SK21 Metode: Skovling Kote terreng: 2,1 Dato: Borleder: Aina Natterøy DYP (m) PRØVE BESKRIVELSE BILDE: SK21-C 0,05 Asfalt SK ,25 (blaprøve) Gul, grusig sa 1,0 SK21-A Fin sa og silt, «stålgrå» SK21-B Fin sa og silt, humusholdig 2,1 Saig, siltig leire, humusholdig SK21-C 3,0 Svært bløte masser Analysert prøve Fuktige masser Vannspeil X X X Antatt fjell eller blokk Rev. Beskrivelse Dato Tegn. Kontr. Godkj. SJAKTPROFILER Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Original format A4 Tegningens filnavn M10-M14.docx Målestokk Fag Miljøgeologi MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MULTICONSULT Stokkamyrveien Sanes Tlf Fax: Dato Oppdrag nr Konstr./Tegnet AiN Tegning nr. M14 Kontrollert RaB Godkjent RaB Rev.

19 Sammenstilling av analyseresultater VEDLEGG A PrøveID Dybde (m) Matrix Arsen Bly Kadmium Kvikksølv Kobber Sink Krom Nikkel PCB₇ % SK1 A 0,0 0,2 H. grusig sa, tegl, lukt ,3 0, ,03 0,0 <0, ,3 3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <5 <5 <5 51 X 1,3 SK1 BC 0,2 2,0 Siltig, grusig sa ,0 0, <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <5 <5 <5 <20 X H. sa over siltig, grusig sa, SK3 A 0,1 1,0 røtter, lukt ,0 0, <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <5 <5 <5 <20 X SK3 DE 3,0 5,0 Grusig, siltig sa ,0 0, <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <5 <5 <5 <20 SK4 A 0,05 1,0 Siltig, grusig, saig materiale ,0 0, ,00 <0,01 <0, ,0 0 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <5 <5 <5 110 SK4 C 2,0 3,0 Siltig, grusig, saig materiale ,0 0, <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <5 <5 <5 <20 SK8 AB 0,05 2,0 Grusig sa, noe silt ,0 0, <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <5 <5 <5 <20 SK8 D 3,0 4,0 Grusig, silt/fin sa ,1 0, <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <5 <5 <5 <20 SK10 A 0,0 0,7 H. sa, røtter, lukt ,2 0, ,00 <0,01 <0, ,1 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <5 <5 <5 <20 X SK10 C 1,0 3,0 Grusig sa, noe silt ,0 0, <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <5 <5 <5 <20 SK12 A 0,0 1,0 H. grusig, sa, røtter, tegl, glass ,4 0, ,01 0,0 <0, ,4 4 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <5 <5 <5 <20 X 3,1 SK12 BC 1,5 3,0 Saig, siltig leire, h ,1 0, <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <5 <5 <5 <20 SK13 A 0,05 0,5 Grusig sa, mye tegl (15 cm tykt) ,0 0, ,00 0,2 0, ,6 7 <0,01 0,0 <0,01 0,0 <5 <5 <5 210 X Silt/leire, noe sa og grus, SK13 B 0,5 2,0 skjellbiter ,0 0, <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <5 <5 <5 <20 Svart, grusig, saig materiale, SK19 A 0,2 1,1 oljelukt, knust keramikk ,2 0, ,00 0,0 0, ,7 7 0,01 0,0 <0,01 0,0 <5 < X SK19 B 1,1 2,0 Silt/fin sa ,3 0, <0,01 <0, ,0 0 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <5 <5 <5 30 SK20 A 0,0 0,7 H. sa, røtter, plastikk og tegl ,6 0, ,05 0,0 <0, ,4 5 <0,01 0,0 <0,01 0,1 <5 <5 <5 <20 X Grusig sa over saig, siltig SK20 CD 2,0 4,0 materiale ,0 0, <0,01 <0,01 0 <0,01 <0,01 0 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <5 <5 <5 <20 SK21 A 0,25 1,0 Fin sa og silt ,1 0, <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <5 <5 <5 <20 SK21 B 1,0 2,1 Fin sa og silt, h ,0 0, <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <5 <5 <5 <20 SK Blaprøve Grusig sa ,0 0, <0,01 <0, ,0 0 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <5 <5 <5 52 Norm 8/ , ,01 0,8 0, ,1 2 0,01 0,3 0,2 0, Bakgrunnsnivå fastsatt av Stavanger kommune < mire enn deteksjonsgrensen ikke påvist h. humusholdig Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Naftalen Fluoren Fluoranten Pyren Tilstasklasser for forurenset grunn (Klif, TA 2553/2009) Benzo[a]pyren PAH₁₆ Benzen Toluen Etylbenzen Xylen THC >C5 C8 THC >C8 C10 THC >C10 C12 THC >C12 C35 Humusrensing TOC MULTICONSULT AS Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser

20 Innmåling av prøvepunkter Vedlegg B Koordinater og kotehøyder for prøvepunktene i Nedre Stragate, Stavanger PrøveID N-koordinat Ø-koordinat Kotehøyde (m) SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK Punktene er innmålt av Geomatikk AS MULTICONSULT AS Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser

21 Vedlegg C Analyserapport fra Eurofins Environment Testing Norway AS MULTICONSULT AS Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser

22 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Multiconsult AS Stokkamyrveien SANDNES Attn: Aina Natterøy ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-13-MM Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Nedre Stragate, Stavanger Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 1 av 43

23 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: AiN Prøvemerking: SK1-A Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < % % % % % % % % % % % % % % % 2.7 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 2 av 43

24 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff AR-13-MM % % % % % % % 12% NS Rensing av THC-ekstrakt Utført - Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 3 av 43

25 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: AiN Prøvemerking: SK1-BC Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < <20 20 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 4 av 43

26 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff AR-13-MM % 12% NS Rensing av THC-ekstrakt Utført - Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 5 av 43

27 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: AiN Prøvemerking: SK3-A Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < <20 20 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 6 av 43

28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff AR-13-MM % 12% NS Rensing av THC-ekstrakt Utført - Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 7 av 43

29 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: AiN Prøvemerking: SK3-DE Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < <20 20 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 8 av 43

30 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff 92 % 12% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 9 av 43

31 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: AiN Prøvemerking: SK4-A Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < % % % % % % % % % % % 0.42 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 10 av 43

32 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff % % % % 12% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 11 av 43

33 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: AiN Prøvemerking: SK4-C Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < <20 20 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 12 av 43

34 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff 89 % 12% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 13 av 43

35 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: AiN Prøvemerking: SK8-AB Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < <20 20 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 14 av 43

36 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff 90 % 12% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 15 av 43

37 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: AiN Prøvemerking: SK8-D Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < <20 20 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 16 av 43

38 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff 84 % 12% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 17 av 43

39 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: AiN Prøvemerking: SK10-A Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < < % % % % % % % % % % % 0.92 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 18 av 43

40 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff AR-13-MM % % % % 12% NS Rensing av THC-ekstrakt Utført - Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 19 av 43

41 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: AiN Prøvemerking: SK10-C Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < <20 20 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 20 av 43

42 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB Total tørrstoff 93 % 12% NS Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 21 av 43

43 Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: AiN Prøvemerking: SK12-A Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Grenseverdi Arsen (As) Bly (Pb) Kadmium (Cd) Kobber (Cu) Krom (Cr) Kvikksølv (Hg) Nikkel (Ni) Sink (Zn) BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 SUM THC (>C5-C35) PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Ieno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA PCB 7 PCB % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO % NS-EN ISO % NS EN ISO % NS EN ISO < % < % % % % % % % % % % % % % % 3.8 Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) uersøkte prøven(e). Side 22 av 43

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan og prosjekteringsgruppe EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn Suppleree uersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget DOKUMENTNUMMER REVISJON

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2014-11-04 TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

St. Olav VGS - Tilbygg og rehabilitering

St. Olav VGS - Tilbygg og rehabilitering RAPPORT St. Olav VGS - Tilbygg og rehabilitering OPPDRAGSGIVER Prosjektil AS EMNE Tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn DATO / REVISJON: 06. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 216664-RIGm-RAP-001

Detaljer

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Coop Fannrem OPPDRAGSGIVER ON arkitekter og ingeniører AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 17. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417666-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

Prosjektet planlegger oppstart uke 12, Vennligst ta kontakt ved mangler eller spørsmål. ALFRED SKARTVEIT Siv. ing.

Prosjektet planlegger oppstart uke 12, Vennligst ta kontakt ved mangler eller spørsmål. ALFRED SKARTVEIT Siv. ing. Fra: alfred.skartveit@multiconsult.no[alfred.skartveit@multiconsult.no] Dato: 14. des 2017 13:35:28 Til: FM Rogaland, Postmottak Kopi: jannicke.lunde@multiconsult.no; obb@stavanger.havn.no Tittel: Mekjarvik

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Paradis, Stavanger RAPPORT. Rom Eiendom AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Paradis, Stavanger RAPPORT. Rom Eiendom AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Paradis, Stavanger OPPDRAGSGIVER Rom Eiendom AS EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering DATO / REVISJON: 7. november 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217404-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Resultatene fra prøvetakingene i 2013, 2014 og våren 2015 er tatt med i sammenstillingene av resultater fra vannovervåkingen

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg B. Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg B. Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser Jekteviken Terminal Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Reguleringsformål... 4 4. Tidligere utførte undersøkelser... 4

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Hafrsby, Stavanger RAPPORT. Hafrsby AS. Orienterende miljøtekniske grunnundersøkelser (delområdene 1-4) RIGm-RAP-003 OPPDRAGSGIVER EMNE

Hafrsby, Stavanger RAPPORT. Hafrsby AS. Orienterende miljøtekniske grunnundersøkelser (delområdene 1-4) RIGm-RAP-003 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Hafrsby, Stavanger OPPDRAGSGIVER Hafrsby AS EMNE Orienterende miljøtekniske grunnundersøkelser (delområdene 1-4) DATO / REVISJON: 9. januar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 216942-RIGm-RAP-003 Denne rapporten

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIGm-RAP- 002_rev00 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 *** Denne siden er blank *** INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... II INNHOLD... IV 1

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr.

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr. TILTAKSPLAN, miljø Mikkel Revs vei 2, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Saksnr.: 12/04378 Prosjektnr.: Mikkel Revs vei 2, Oslo Dato: 4.7.2013 DMR-saksnr.: 2013-0358 DMR Miljø Smedgata

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse DATARAPPORT Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER BORO BYGG AS EMNE Miljøgeologi DATO / REVISJON: 23. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 126629-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bragernes Kvartalet, Drammen DOKUMENTKODE 813540-RIGm-NOT-01 EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vestaksen Sentrum AS OPPDRAGSLEDER Knut Espedal KONTAKTPERSON

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan 2014-08-28 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: 1350000926 Oppdragsnavn:

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

RAPPORT Gnr/bnr 81/71, Karmøy OPPDRAGSGIVER Petter J. Rasmussen AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø DATO / REVISJON: 25. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 616199-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken 02B Revidert tiltaksplan 21.02.2017 BELO MHE KKRO 01B Oppdatert tiltaksplan 01.02.2017 BELO MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Tomter NB1 og NB4, Sandnes havn

Tomter NB1 og NB4, Sandnes havn RAPPORT Tomter NB1 og NB4, Sandnes havn OPPDRAGSGIVER Sandnes tomteselskap KF EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelser Resultater og risikovurdering DATO / REVISJON: 6. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217216-RIGm-RAP-001

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø John Colletts Allé 39, Oslo

TILTAKSPLAN, miljø John Colletts Allé 39, Oslo TILTAKSPLAN, miljø John Colletts Allé 39, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Prosjektnr.: 11301303301, John Colletts Allé 39 Dato: 1.11.2013 DMR-saksnr.: 2013-0482 DMR A/S Smedgata 32,

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE

ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Rissa kommune Dokumenttype Datarapport med tilstandsvurdering Dato 2017-11-17 ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDI- MENTUNDERSØKELSE Kråkøysundet ROAN KOMMUNE MILJØTEKNISK SEDIMENTUNDERSØKELSE

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN Oppdragsgiver Stavsengs Ingeniørfirma AS Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser med tiltaksplan 26.11.2010 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED

Detaljer

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no INNHALDSLISTE 1 Innleiing... 3 2 Skildring av lokaliteten... 3 3 Planlagt

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3 AUCTUS AS SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK RAPPORT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer