Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsgiver FORSVARSBYGG. Rapporttype. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN"

Transkript

1 Oppdragsgiver FORSVARSBYGG Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser Dato TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN

2 SAMMENDRAG Forsvarsbygg har et eldre tankanlegg som skal saneres og fjernes. Tankanlegget består av 5 tanker, røranlegg med kummer, et pumpehus og nødstrømsaggregat. Tankanlegget ble tatt i bruk i 1987 og var i bruk fram til Det er utført miljøtekniske grunnundersøkelser med sjaktegraving i masser rundt pumpehus, dieseltank og ved kummer som er knyttet til anlegget. Det er foretatt undersøkelser ved kummer der det er observert lukt av hydrokarboner eller oljefilm på vannet. Det er også gjort undersøkelser ved kummer hvor det ikke er observert lukt eller film for å dokumentere at masser her er rene. Undersøkelsene er utført etter Rambølls prosedyre for miljøtekniske grunnundersøkelser, og analyseresultater er sammenstilt med Miljødirektoratets veileder for forurenset grunn. Grunnen i områder hvor undersøkelser er utført består hovedsakelig av vegetasjonsdekke og sand, grus og stein over siltige masser. Rundt kummer og rør er det fylt inn noe grus og sand i tillegg til blandede stedlige masser. Det er observert lukt av oljeforbindelser og oljefilm på vannet i flere av kummene. Sjaktegraving på utsiden av kummene har ikke avdekket oljeforbindelser med unntak av 1 kum hvor det ble observert sterk lukt og oljefilm. Analyseresultater viser PAH over normverdien (tilstandsklasse 1) i massene ved 2 kummer (tilstandsklasse 2 og 3). Det er også påvist hydrokarboner i masser ved kum hvor det ble observert lukt, men analyseverdien ligger under normverdien. Videre er det påvist hydrokarboner i tilstandsklasse 2 i et punkt ved pumpehuset. Det er ikke påvist masser som er forurenset over akseptkriteriene for aktuell arealbruk. Det anbefales at kilde til oljeforurensning i masser rundt kum påvises. Videre anbefales det tømming og rengjøring av rør og kummer som kan inneholde rester av oljeforbindelser.

3 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN 3 (14) TANKANLEGG MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Tankanlegg Dokument nr.: 002 Filnavn: M-rap-002-Miljøtekniske grunnundersøkelser docx Revisjon 000 Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse Liv Marit Honne Fred Ytterdahl Liv Marit Honne Miljøteknisk grunnundersøkelse - tiltaksplan Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Mellomila 79 Postboks 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T

4 4 (14) MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN INNHOLD SAMMENDRAG INNLEDNING Formål Befaring, tid og sted Oppdragsgiver og involverte parter Eksisterende tankanlegg og historikk Regelverk Tilstandsklasser for forurenset grunn Prøvetaking og analyseusikkerhet Ansvar UTFØRTE UNDERSØKELSER Kartlegging av kummer Feltundersøkelser Kjemiske analyser RESULTATER Terreng og grunnforhold Prøvepunkter og beskrivelse av kummene Analyseresultater VURDERINGER Akseptkriterier Risiko for helse og spredning TILTAKSPLAN Generelt Oppgraving av masser og fjerning av installasjoner Oppfølging av gravearbeider Mellomlagring og transport Disponering av masser Kontroll og overvåking SIKKERHET OG BEREDSKAP RAPPORTERING REFERANSER...13 VEDLEGG Vedlegg 1: Oversiktskart kummer Vedlegg 2: Analyseresultater sammenstilt med tilstandsklasser for forurenset grunn Vedlegg 3: Analyserapporter og kromatogram fra Eurofins Norsk Miljøanalyse AS Vedlegg 4: Bilder av kummer og prøvesjakter Rambøll

5 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN 1. INNLEDNING 1.1 Formål Formålet med den gjennomførte miljøtekniske grunnundersøkelsen er å kartlegge og klassifisere grunnen ved et av Forsvarsbygg sine tankanlegg. Tankanlegget skal saneres og fjernes. Rapporten er utarbeidet med sikte på å være nødvendig grunnlag for prosjektering, kontrahering av entreprenør, søknad om igangsettingstillatelse hos kommunen og disponering av forurenset masse. Rapporteringen tilfredsstiller krav til tiltaksplan i henhold til 2-6 i forurensningsforskriften /1/ og masser er klassifisert i henhold til Miljødirektoratets veileder for helsebaserte tilstandsklasser i forurenset grunn (TA-2553) /2/. 1.2 Befaring, tid og sted Miljøtekniske grunnundersøkelser ble foretatt med sjaktegraving med gravemaskin den 30. september og 6.oktober Graving ble utført av Forsvarsbygg, og prøvetaking ble utført av miljøgeolog fra Rambøll og representant fra Forsvarsbygg. 1.3 Oppdragsgiver og involverte parter Oppdragsgiver er Forsvarsbygg. Firma Postadresse Telefon/ E-post Forsvarsbygg Futura v/torgeir Mørch Grev Wedels Plass OSLO Tlf: E-Post: Rapport og feltarbeid er utført av Rambøll v/liv Marit Honne, og kvalitetssikret av Jan Rukke. Analyser er utført av Eurofins Norsk Miljøanalyse AS. Firma Postadresse Telefon/ E-post Rambøll v/liv Marit Honne Mellomila Trondheim Tlf: E-post: Eurofins Norsk Miljøanalyse AS (leverandør av laboratorieanalyser) Møllebakken Moss Tlf: E-post: Ramboll

6 6 (14) 1.4 Eksisterende tankanlegg og historikk Beliggenhet: Trøndelag Byggeår: Tankanlegget ble bygd i 1986/1987. Drift: Tankanlegget har vært i bruk fra 1987 og fram til Det er ikke foretatt renovering på anlegget utover normalt vedlikehold. Funksjon og areal: Tankanlegget består av nedgravde ståltanker. I følge Forsvarsbygg ble tankene inspisert i 2004 og de ble da definert å være i meget god stand. Tankanlegget omfatter også et pumpehus med et areal på ca. 70 m 2. Tankanlegget er koblet til en nedgravd dreneringstank som har et volum på 9400 liter og tømmes ved hjelp av sugebil. Tanken har ikke overfyllingsvern og et eventuelt overløp vil gå i lufterør. Det er ikke kjent at det har vært overløp ifl Forsvarsbygg. I pumpehuset er det et sluk i gulvet som er koblet til en nedgravd oljeutskiller. Denne har et volum på 7,5 m 3. Registrerte uhell: I 2010/2011 ble parafin pumpet fra anlegget og over i en tankbil som sto parkert foran pumpehuset. En overfylling medførte at mellom 1000 og 2000 liter rant ut på asfaltplate og ut i terreng. Det ble i følge Forsvarsbygg iverksatt prøvegraving utenfor asfaltplaten i etterkant av uhellet, men det ble ikke påvist parafin i grunnen. Det er heller ikke kjent at det er påvist parafin i grunnen i nærheten etter uhellet, men det kan ikke utelukkes at det ligger parafin i grunnen ved pumpeanlegget. Eksisterende bygningsmasse er beskrevet i egen miljøsaneringsrapport /3/. 1.5 Regelverk Ihht forurensningsforskiften kap. 1 skal tanker som ikke er i bruk tømmes og graves opp. Oppdragsgiver ønsker å fjerne anlegget for å hindre utilsiktet påfylling og eventuelle lekkasjer. Kapittel 2 i forurensningsforskriften sier at dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i områder der det er planlagt terrenginngrep, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å kartlegge omfanget og betydningen av eventuell forurensning i grunnen. Plan- og bygningslovens 28-1 stiller også krav til at miljøforhold på en eiendom skal være kjent før igangsettingstillatelse kan gis. Dersom det påvises forurensning som overskrider normverdier i massene må det utarbeides en tiltaksplan som beskriver gravearbeidene og disponering av massene /2/. Tiltaksplanen skal være godkjent av forurensningsmyndighet (kommunen) før igangsettingstillatelse kan gis. 1.6 Tilstandsklasser for forurenset grunn Miljødirektoratet har utarbeidet et system for hvordan risikoen ved en grunnforurensning bør vurderes i forhold til mulige konflikter med areal- og resipientbruk. Det er utarbeidet 5 tilstandsklasser, hvor normverdien for tilstandsklasse 1 viser en ren naturtilstand. Normverdien er den konsentrasjonen av et stoff som viser om grunnen kan ha en forurensningsrisiko eller ikke. Når konsentrasjonene er under normverdiene, anses grunnen for å være upåvirket av forurensning, mens høyere konsentrasjoner kan utgjøre en risiko for helse og/eller miljø. Tilstandsklasser for metaller og organiske parametere i jord er vist i Tabell 1 og 2 /2/. Rambøll

7 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Tabell 1: Tilstandsklasser forurenset jord i veileder metaller TA-2553/2009 (1) Tilstandsklasse/ Stoff (mg/kg) 1 Meget god 2 God 3 Moderat 4 Dårlig 5 Svært dårlig Arsen < Bly < Kadmium <1,5 1, Kvikksølv < Kobber < Sink < Krom (III) < Krom (VI) < Nikkel < Tabell 2: Tilstandsklasser forurenset jord i veileder Organiske parametere TA-2553/2009 (1) Tilstandsklasse/ Stoff (mg/kg) 1 Meget god 2 God 3 Moderat 4 Dårlig 5 Svært dårlig PCB 7 <0,01 0,01-0,5 0, PAH 16 < Benzo(pyren <0,1 0,1-0,5 0, Benzen 1 <0,01 0,01-0,015 0,015-0,04 0,04-0,05 0, Alifater C8-C10 < Alifater> C10- < C12 Alifater > C12- C35 < ) For BTEX, er det kun benzen som har tilstandsklasser 1.7 Prøvetaking og analyseusikkerhet Analysene viser en usikkerhet i resultatene relatert til analysemetodene benyttet av laboratoriet. Usikkerheten varierer innenfor intervallet % avhengig av analyseparameter, metode og prøvemengde. Tolkningen av analyseresultatene i denne beskrivelse baserer seg på det faktiske resultat som er presentert i analyserapporten. For ytterligere opplysninger vedrørende usikkerhet, se vedlagte analyserapporter. 1.8 Ansvar Rambøll har gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser og tilstandsklassevurdering i henhold til gjeldende regelverk, veiledere og standarder. Denne rapporten gir ingen garanti for at all forurensning på tiltaksområdet er avdekket og dokumentert. Rapporten gir en oversikt over sannsynlig forurensning og håndtering av denne. Rambøll påtar seg ikke ansvar dersom det ved gravearbeider eller i ettertid avdekkes ytterligere eller annen forurensning enn det som er beskrevet i denne rapporten. Rapporten må ikke gjengis i utdrag uten skriftlig godkjenning fra Rambøll. Ramboll

8 8 (14) 2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 2.1 Kartlegging av kummer Personell fra Forsvarsbygg har gjort en kartlegging av kummer tilknyttet tankanlegget, og det er observert oljelukt og oljefilm i enkelte punkter. Med bakgrunn i denne gjennomgangen er det planlagt og gjennomført sjaktegraving og prøvetaking for å dokumentere forurensningsstatus. 2.2 Feltundersøkelser Prøvetaking er utført ved sjaktegraving med gravemaskin og uttak av jordprøver og vannprøver i 9 punkter. Prøvepunktene er plassert ved pumpehuset som tilhører tankanlegget samt ved kummer og knutepunkter i rørtraseer knyttet til tankanlegget. Kummer hvor det er observert lukt av oljeforbindelser er prioritert, men også antatt «rene» kummer er undersøkt for å dokumentere omkringliggende masser. Prøvepunktene er vist på tegning i figur 1. Figur 1: Oversikt over prøvepunkter Det er tatt ut prøver for hver meter i dybden samt av innfylte masser inntil kummene. Sjaktene er gravd ned til antatt tett leire, ca 2 til 2,5 meter under eksisterende terreng. Bilder av kummer er vist i figur 2 til 4. Bilder av prøvesjakter er vist i vedlegg 4. Rambøll

9 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN Figur 2: Kum EK6 Figur 3: Kum 13 samt drenskum Figur 4: Kum 14 fylt med vann 2.3 Kjemiske analyser Totalt 10 jordprøver er analysert for ulike kjemiske parametere: Arsen (As) og tungmetallene krom (Cr), kobber (Cu), nikkel (Ni), kadmium (Cd), sink (Zn), bly (Pb) og kvikksølv (Hg) Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)(sum16PAH) Polyklorerte bifenyler (PCB) Bensen, toluen, etylbensen og xylen (BTEX)(aromatiske hydrokarboner) Totale hydrokarboner (THC)(alifatiske hydrokarboner) I tillegg er en vannprøve analyser for totale hydrokarboner (THC). Kjemiske analyser er utført av Eurofins Norsk Miljøanalyse AS, som er akkreditert for alle utførte analyser. 3. RESULTATER 3.1 Terreng og grunnforhold Området hvor tankanlegget og pumpestasjonen er plassert er nedsprengt og ligger vestvendt i skråning på en naturlig forhøyning i terrenget. Kummene er plassert rundt og på toppen av denne forhøyningen. Ved pumpehuset består grunnen av et tynt lag vegetasjon og jord/sand over oppfylt sprengstein. Selve tankanlegget og pumpehuset er etablert på nedsprengt fjell. Ved kummene består grunnen stort sett av vegetasjon og matjord over sandige masser. Nedover i profilet blir massene siltige/leirige. Silt/leiremassene er tørre og harde. Helt inne ved kumveggen ligger blandet innfylt masse bestående av grus, sand og silt, med innslag av stein. Innfylte masser påvises fra kumvegg og ca 0,5 meter ut fra denne. Grunnvannsnivået varierer fra å stå i dagen ved rørtraseens laveste punkt (kum 14) til observert vanninnsig i enkelte sjakter ved ca 1,5 til 2 meter under terreng. I 3 punkter er det ikke observert vann i sjakt ved 2 meters gravedybde (kum 6, 7 og 10). Ramboll

10 10 (14) 3.2 Prøvepunkter og beskrivelse av kummene Det er gravd 2 sjakter ned til 2 meter under terreng vest for pumpehuset. Videre er det gravd sjakter ved 7 kummer langs rørtraseen knyttet til tankanlegget. Prøvepunktenes plassering er vist på figur 1. De fleste kummene er etablert i Kummene er av betong, relativt kraftig dimensjonert og størrelsen er ca 3x3 meter. Kummenes dybde varierer. Innvendig er kummene isolert med rockwool (steinull) på kumvegger og i taket. I alle kummene står det vann og i de fleste står vannet høyere i kummen enn grunnvannsnivået i terrenget rundt. I enkelte kummer observeres det oljefilm på vannflaten og det antas at denne stammer fra rester som ligger i rørsystemene. I noen kummer registreres det lukt av oljeforbindelser, mens det ikke kan observeres oljefilm på vannet. I følge Forsvarsbygg kan det antas at kummene ved tidligere anledninger har blitt fylt med oljeholdig vann, og at det er isolasjonen i kummen (steinull) som fortsatt avgir lukt. Rørgjennomføringer i enkelte kummer er lukket, mens i andre står et eller flere rør åpne. I kummer med åpne rør kan kummer fylt med vann fungere som vannlås, og eventuelle rester av oljeforbindelser blir stående i rørsystemer dersom disse for øvrig er tette. 3.3 Analyseresultater I enkelte punkter er det påvist krom (Cr) i tilstandsklasse 2. Det er grunn til å anta at dette kan skyldes naturlig innhold av krom i grunnen /4/. Analyser av masser ved pumpehuset viser rene masser i øverste meter i begge sjaktene. I massene i sjiktet 1-2 meter i Sjakt 1 er det påvist hydrokarboner i tilstandsklasse 2. Analyselaboratoriet angir at dette kan være naturlig forekommende hydrokarboner, altså humus. Det ble i forbindelse med prøvetaking observert jord i sjakta ved ca 2 meters dybde. I massene ved kum 13 ble det observert sterk lukt av oljeforbindelser og vanninnsiget i sjakten hadde tydelig oljefilm. Analyser av en jordprøve viser imidlertid lave verdier under normverdier for oljeforbindelser og det er vanskelig å tolke hvilken type oljeforbindelse dette kan være. Det ble også observert oljelukt i selve kummen, og en vannprøve er analysert. Prøven viser hydrokarboner i vannet (Sum THC = 800 µg/l). Det gjøres oppmerksom på at prøven er tatt av overflatevannet i kummen for å få analyse av oljefraksjonen som ligger på vannet. Analyselaboratoriet har tolket analyseresultatet (kromatogrammet) og konkludert med at påvist forurensning i vannet er diesel. Kromatogrammene for jord- og vannprøven er ikke like. Det kan dermed se ut som oljeforbindelsene inne i og utenfor kummen stammer fra to ulike kilder. Det er i tillegg påvist PAH i tilstandsklasse 2 i jordmassene. I massene ved kum 6 er det påvist PAH i tilstandsklasse 3. Dette punktet ligger langt fra pumpestasjonen og utenfor tiltaksområdet på en parkeringsplass. Det er ingen opplagte kilder til PAH-forurensningen. Analyseresultater og klassifisering er vist i tabell i vedlegg 2. Detaljert analyserapport er vist i vedlegg 3. Rambøll

11 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN 4. VURDERINGER 4.1 Akseptkriterier Områdene som omfattes av grunnundersøkelsen er ikke aktuelle som boligområder. I henhold til veileder /2/ kan dermed tilstandsklasse 3 eller lavere aksepteres i toppjord (<1 meter) og i dypereliggende jord (>1 meter). 4.2 Risiko for helse og spredning Med dagens arealbruk og dersom massene rundt kummene får ligge urørt ansees de ikke å representere fare for helse eller spredning av forurensning, med unntak av massene ved kum 13 hvor det ble observert oljefilm og sterk lukt. Omkringliggende masser ved kum 13 er tydelig forurenset av oljeforbindelser og det er aktuelt å påvise kilden til forurensningen. Det er lukt av oljeforbindelser i flere av kummene og i enkelte er det i tillegg synlig film på vannet. Det antas at påvist oljeforurensning i kummene hovedsakelig er parafin, mens analyser av vannprøve fra kum 13 viser innhold som tolkes til å være diesel. Det er usikkert hvor denne kan stamme fra. Det planlegges tømming av kummer og rør, inspeksjon og tetting eller kapping av rør knyttet til tankanlegget. Disse tiltakene vil hindre uønsket spredning av eventuelle oljeforbindelser som kan ligge i systemet og eventuelle sprekker og hull kartlegges. Det er imidlertid ikke påvist lekkasjer fra kummer til omkringliggende masser i noen av punktene hvor det er observert oljefilm eller lukt i kummene. 5. TILTAKSPLAN 5.1 Generelt Ved forurensning i grunnen plikter tiltakshaver å gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å sikre at fastsatte akseptkriterier for eiendommen ikke overskrides og at anleggsarbeidet ikke medfører spredning av forurensning eller medfører fare for skade på helse eller miljø. Tiltaksplan er utarbeidet i henhold til punkt 1-7 i 2-6 i forurensningsforskriften. 5.2 Oppgraving av masser og fjerning av installasjoner Tankanlegget skal rives og fjernes. Kummer (8 stk) og rørforbindelser (grovt estimert i underkant av 3000 meter) skal tømmes og kontrolleres med f.eks. filming. Vann fra kummer og rør skal håndteres som oljeforurenset vann med mindre analyser viser at vannet er rent. Kummer skal saneres og fjernes, eventuelt igjenfylles og overdekkes. I forbindelse med sanering av kum 13 bør kilde til forurensning i og utenfor kum påvises. I utgangspunktet skal det ikke fjernes masser fra området. Masser innenfor akseptkriteriene kan fylles ned i grop etter fjerning av kummer. Dersom det i forbindelse med anleggsarbeider påvises masser som klassifiseres over akseptkriteriene skal disse håndteres i henhold til beskrivelser i tiltaksplanen samt vilkår fra forurensningsmyndighet, og leveres til godkjent mottak. Masser som ligger under, mellom og over nedgravde tanker må kontrolleres før de eventuelt legges tilbake etter fjerning av tankene. Ramboll

12 12 (14) Oppgraving og fjerning av installasjoner i grunnen må gjøres på en slik måte at det ikke medfører spredning av forurensning. Fjerning av tanker og installasjoner må gjøres av entreprenør som har godkjenning for dette arbeidet. Det må utarbeides en graveplan som viser forurensningsgrad der denne er kjent, områder hvor kontrollanalyser skal gjennomføres og aktuell disponering av massene. Videre må utarbeides det en graveinstruks med varslingsplan for arbeidene. Entreprenør utarbeider en beredskapsplan for graving. Planen må bl.a. omhandle aktuelle tiltak dersom det i forbindelse med gravearbeider påtreffes parafin (evt. fri fase) etter utslippet som fant sted ved pumpeanlegget i 2010/ Oppfølging av gravearbeider Tiltakshaver skal sørge for at graveplan gjøres kjent for alle berørte parter. Miljøteknisk rådgiver skal instruere entreprenør for riktig graving, transport og disponering av masser før terrenginngrep iverksettes. Miljøteknisk rådgiver skal prøveta og analysere masser som transporteres ut fra området samt igjenliggende masser for å dokumentere tilstand. 5.4 Mellomlagring og transport Opplasting og transport av forurensede masser skal gjøres på en slik måte at forurensning ikke blir spredd. Søl, spill og støvflukt skal unngås. Oppgravde masser skal mellomlagres på godkjente områder ved tiltaksområdet, og området skal være godkjent før oppstart. Mellomlagring av forurensede masser skal skje på områder med tett dekke og massene skal tildekkes. 5.5 Disponering av masser Alle masser som graves opp og kjøres bort skal leveres til godkjent mottak for slike masser. Forurensede masser leveres til mottak som har tillatelse til å ta imot forurensede masser, rene masser leveres i henhold til bestemmelser i Plan- og bygningsloven. Alle masser som kjøres ut fra området skal dokumenteres med kjemiske analyser. Rene masser dokumenteres med 1 prøve pr 50 m 3. Forurensede masser dokumenteres i henhold til krav fra aktuelle godkjente mottaksanlegg. Grovfraksjon (>50 mm) uten synlig belegg og lukt kan sorteres fra (siktes ut) og disponeres som rene masser. Asfalt fjernes til 2 meter fra yttervegg på pumpehus (ca. 24 m 2 ). Dersom asfalten ikke leveres til gjenvinning skal den leveres som egen fraksjon til godkjent mottak for farlig avfall. Avfall som påtreffes under arbeider på eiendommen (kabler, rør, metallskrot i og ved kummer, avfallsfraksjoner) skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak for slike masser. Rockwool (steinull) som er benyttet som isolasjon i kummer inneholder sannsynligvis oljeforbindelser og skal leveres som farlig avfall. Rambøll

13 MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER TILTAKSPLAN 5.6 Kontroll og overvåking Gravemasser ved kummer og nedgravde tanker må kontrolleres med kjemiske analyser i forbindelse med utgraving og før eventuell tilbakefylling. Graving ved kum 13 må overvåkes og kilde til oljeforurensning må kartlegges. Det ansees ikke som aktuelt å etablere overvåking av området etter at arbeidene er gjennomført. 6. SIKKERHET OG BEREDSKAP Personell som arbeider i direkte kontakt med forurensede masser skal benytte egnet verneutstyr. Alle som arbeider på eiendommen skal være informert om at massene som håndteres er forurenset og skal ha innføring i spesielle rutiner (graveplan, graveinstruks og beredskapsplan) i forbindelse med gjennomføring av arbeidene. De påviste forurensningene på eiendommen representerer ikke risiko for akutt helseskade. Eventuelle langsiktige skadevirkninger forebygges gjennom normale hygienetiltak. 7. RAPPORTERING Etter avslutning av prosjektet skal det utarbeides en sluttrapport der gjennomførte tiltak dokumenteres. Sluttrapporten skal inneholde en oversikt over mengder som er gravd opp og håndtert, disponering og eventuelle avvik i forhold til tiltaksplanen og vilkår fra forurensningsmyndighet. Kvitteringer fra godkjente mottak skal legges ved rapporten. 8. REFERANSER /1/ Miljøverndepartementet 2009: Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) kapittel 2. /2/ Miljødirektoratet 2009: Veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA /3/ Rambøll 2014: Miljøsaneringsbeskrivelse Tankanlegg. Oppdrag , /4/ NGU 2000: Geokjemisk atlas for Norge. Del 1: Kjemisk sammensetning av flomsedimenter. Ottesen m.fl. Ramboll

14 14 (14) VEDLEGG Rambøll

15 VEDLEGG 1 PLASSERING KUMMER OG PRØVESJAKTER

16 Vedlegg 1: Plassering kummer og prøvesjakter

17 VEDLEGG 2 Analyseresultater sammenstilt med tilstandsklasser for forurenset grunn

18 Analyseresultater - Jord Prosjektering riving av tankanlegg, Ørland flystasjon Utskriftsdato: Side 1 av 1 As Cr Cu Cd Ni Pb Zn Hg PAH BaP Bensen C8-C10 C10-C12 C12-C35 PCB Profilnr. Dybde [m] Normverdi ,5 60 Analyse-ID Merknad mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Kum 10 1,90-2, Silt/leire 5, , ,3 60 0,004 0,36 0,028 < 0,01 < 5 < 5 < 25 i.p. Kum 13 2,00-2, Jord/leire 3, , ,1 45 0,012 2,8 0,18 < 0,01 < 5 5,8 56 0,0011 Kum 14 0,00-0, Myr/silt/sand 2, , ,4 30 0,004 0,038 < 0,01 < 0,01 < 5 < 5 31 i.p. Kum 6 0,00-2, Sand/grus 2, , ,7 60 0, ,4 < 0,01 < 5 < 5 67 i.p. Kum 7 1,80-2, Sand 1,9 16 3,9 0, ,9 28 0,002 i.p. < 0,01 < 0,01 < 5 < 5 < 25 i.p. Kum EK6 1,60-1,80 EK6-1 Innfylt masse 2, , ,027 0,51 0,04 < 0,01 < 5 < 5 35 i.p. Kum Y 0,50-1,60 Y-2 Siltig leire , ,1 64 0,004 i.p. < 0,01 < 0,01 < 5 < 5 < 25 i.p. Sjakt 1 0,00-1,00 Sjakt 1-1 Oppfylt 3, , ,1 43 0,008 0,33 0,027 < 0,01 < 5 < 5 < 25 0,0053 Sjakt 1 1,00-2,00 Sjakt 1-2 Oppfylt 1, , ,1 26 0,013 0,039 < 0,01 < 0,01 < 5 < i.p. Sjakt 2 0,00-1,00 Sjakt 2-1 Sand/grus/stein 3, , ,4 53 0,009 i.p. < 0,01 < 0,01 < 5 < 5 < 25 i.p. 2 mg/kg 0,1 mg/kg 0,01 mg/kg 10 mg/kg 50 mg/kg 100 mg/kg 0,01 mg/kg Tilstandsklassifisering I II III IV V Forurensningsgrad Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig

19 VEDLEGG 3 Analyserapporter og kromatogram fra Eurofins Norsk Miljøanalyse AS

20 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Rambøll Norge AS Postboks 9420 Sluppen 7493 TRONDHEIM Attn: Liv Marit Honne ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂEICmÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Prosjektering riving Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 11

21 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂEICmÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Liv Marit Honne Prøvemerking: Y-2 (0,5-1,6m) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 4.0 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 9.1 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.12 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 29 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 74 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 50 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 64 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen <0.020 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 <20 mg/kg TS ISO/DIS Mod 20 SUM THC (>C5-C35) nd ISO/DIS Mod PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA nd ISO/DIS Mod PCB 7 PCB 28 Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 11

22 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂEICmÎ PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB nd ISO/DIS Mod BTEX Xylener (sum) nd ISO/DIS Mod Tørrstoff 78.9 % 5% EN Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 11

23 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂEICmÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Liv Marit Honne Prøvemerking: EK6-1 (1,6-1,8m) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 2.9 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 8.0 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.11 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 12 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 38 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 23 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 41 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 m,p-xylen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.02 o-xylen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 35 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod 20 SUM THC (>C5-C35) 35 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Antracen Fluoranten mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Pyren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[a]antracen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Krysen/Trifenylen mg/kg TS 45% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[b]fluoranten mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[k]fluoranten mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[a]pyren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Sum PAH(16) EPA 0.51 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod PCB 7 PCB 28 Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 11

24 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂEICmÎ PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB nd ISO/DIS Mod BTEX Xylener (sum) mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.03 Tørrstoff 69.4 % 5% EN Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 11

25 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂEICmÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Liv Marit Honne Prøvemerking: 13-1 (2-2,2m) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 3.2 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 9.1 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.11 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 16 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 33 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 22 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 45 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod 5 THC >C12-C mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod 5 THC >C16-C35 47 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod 20 SUM THC (>C5-C35) 61 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod PAH 16 EPA Naftalen 0.24 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Acenaftylen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Acenaften Fluoren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Fenantren 0.14 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Antracen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Fluoranten 0.50 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Pyren 0.40 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[a]antracen 0.26 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Krysen/Trifenylen 0.28 mg/kg TS 45% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[b]fluoranten 0.31 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[k]fluoranten 0.11 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[a]pyren 0.18 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.18 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Dibenzo[a,h]antracen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[ghi]perylen 0.11 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Sum PAH(16) EPA 2.8 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod PCB 7 PCB 28 Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 11

26 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂEICmÎ PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod PCB mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod PCB 180 Sum 7 PCB mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod BTEX Xylener (sum) mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.03 Tørrstoff 68.1 % 5% EN Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 7 av 11

27 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂEICmÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Liv Marit Honne Prøvemerking: 7-1 (1,8-2,2m) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 1.9 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 3.9 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 3.9 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 16 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 10 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 28 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen <0.020 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 <20 mg/kg TS ISO/DIS Mod 20 SUM THC (>C5-C35) nd ISO/DIS Mod PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA nd ISO/DIS Mod PCB 7 PCB 28 Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 8 av 11

28 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂEICmÎ PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB nd ISO/DIS Mod BTEX Xylener (sum) nd ISO/DIS Mod Tørrstoff 93.6 % 5% EN Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 9 av 11

29 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂEICmÎ Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Liv Marit Honne Prøvemerking: 14-1 (0-0,5m) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 2.4 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 4.4 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 12 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 36 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 23 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 30 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Etylbenzen m,p-xylen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 31 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod 20 SUM THC (>C5-C35) 31 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen mg/kg TS 45% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[b]fluoranten mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod PCB 7 PCB 28 Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 10 av 11

30 AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂEICmÎ PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB nd ISO/DIS Mod BTEX Xylener (sum) mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.03 Tørrstoff 73.2 % 5% EN Utførende laboratorium/ Underleverandør: ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Kopi til: Miljo Moss Stig Tjomsland ASM/Bachelor Kjemi Tegnforklaring: (Ikke : omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 11 av 11

31 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Rambøll Norge AS Postboks 9420 Sluppen 7493 TRONDHEIM Attn: Liv Marit Honne ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-14-MM EUNOMO Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Prosjektering riving Tegnforklaring: (Ikke omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 11

32 AR-14-MM EUNOMO Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Liv Marit Honne Prøvemerking: Sjakt 10-1 (2 m) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 5.6 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 8.3 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS 40% NS EN ISO Kobber (Cu) 28 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 71 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 48 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 60 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen <0.020 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 <20 mg/kg TS ISO/DIS Mod 20 SUM THC (>C5-C35) nd ISO/DIS Mod PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Antracen Fluoranten mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Pyren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[a]antracen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Krysen/Trifenylen mg/kg TS 45% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[b]fluoranten mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[k]fluoranten mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[a]pyren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Sum PAH(16) EPA 0.36 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod PCB 7 PCB 28 Tegnforklaring: (Ikke omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 2 av 11

33 AR-14-MM EUNOMO PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB nd ISO/DIS Mod BTEX Xylener (sum) nd ISO/DIS Mod Tørrstoff 83.2 % 5% EN Tegnforklaring: (Ikke omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 3 av 11

34 AR-14-MM EUNOMO Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Liv Marit Honne Prøvemerking: Sjakt 6-1 (0-2 m) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 2.1 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 6.7 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.46 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 10 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 21 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 13 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 60 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen <0.020 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 67 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod 20 SUM THC (>C5-C35) 67 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Acenaften 0.10 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Fluoren 0.12 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Fenantren 1.2 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Antracen 0.41 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Fluoranten 6.1 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Pyren 5.8 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[a]antracen 3.5 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Krysen/Trifenylen 2.5 mg/kg TS 45% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[b]fluoranten 3.7 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[k]fluoranten 1.0 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[a]pyren 2.4 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Indeno[1,2,3-cd]pyren 2.2 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Dibenzo[a,h]antracen 0.53 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[ghi]perylen 2.2 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Sum PAH(16) EPA 32 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod PCB 7 PCB 28 Tegnforklaring: (Ikke omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 4 av 11

35 AR-14-MM EUNOMO PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB nd ISO/DIS Mod BTEX Xylener (sum) nd ISO/DIS Mod Tørrstoff 89.7 % 5% EN Tegnforklaring: (Ikke omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 5 av 11

36 AR-14-MM EUNOMO Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Liv Marit Honne Prøvemerking: Sjakt 1-1 (0-1 m) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 3.4 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 8.1 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.16 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 14 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 33 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 23 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 43 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen <0.020 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 <20 mg/kg TS ISO/DIS Mod 20 SUM THC (>C5-C35) nd ISO/DIS Mod PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Pyren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[a]antracen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Krysen/Trifenylen mg/kg TS 45% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[b]fluoranten mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[k]fluoranten mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[a]pyren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Indeno[1,2,3-cd]pyren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Sum PAH(16) EPA 0.33 mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod PCB 7 PCB 28 Tegnforklaring: (Ikke omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 6 av 11

37 AR-14-MM EUNOMO PCB 52 PCB mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod PCB mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod PCB mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod PCB mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod PCB 180 Sum 7 PCB mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod BTEX Xylener (sum) nd ISO/DIS Mod Tørrstoff 83.0 % 5% EN Tegnforklaring: (Ikke omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 7 av 11

38 AR-14-MM EUNOMO Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Liv Marit Honne Prøvemerking: Sjakt 1-2 (1-2 m) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 1.9 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 7.1 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) 0.11 mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 17 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 53 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 28 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 26 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Etylbenzen m,p-xylen <0.020 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod 20 SUM THC (>C5-C35) 300 mg/kg TS 30% ISO/DIS Mod PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Pyren mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod 0.01 Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA mg/kg TS 40% ISO/DIS Mod PCB 7 PCB 28 Tegnforklaring: (Ikke omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 8 av 11

39 AR-14-MM EUNOMO PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB nd ISO/DIS Mod BTEX Xylener (sum) nd ISO/DIS Mod Tørrstoff 35.4 % 5% EN Tegnforklaring: (Ikke omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 9 av 11

40 AR-14-MM EUNOMO Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Liv Marit Honne Prøvemerking: Sjakt 2-1 (0-1 m) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Arsen (As) 3.6 mg/kg TS 30% NS EN ISO Bly (Pb) 7.4 mg/kg TS 40% NS EN ISO Kadmium (Cd) mg/kg TS 25% NS EN ISO Kobber (Cu) 22 mg/kg TS 30% NS EN ISO Krom (Cr) 53 mg/kg TS 30% NS EN ISO Kvikksølv (Hg) mg/kg TS 20% NS-EN ISO Nikkel (Ni) 33 mg/kg TS 30% NS EN ISO Sink (Zn) 53 mg/kg TS 25% NS EN ISO BTEX Benzen Toluen Etylbenzen m,p-xylen <0.020 mg/kg TS ISO/DIS Mod 0.02 o-xylen Totale hydrocarboner (THC) THC >C5-C8 THC >C8-C10 THC >C10-C12 THC >C12-C16 THC >C16-C35 <20 mg/kg TS ISO/DIS Mod 20 SUM THC (>C5-C35) nd ISO/DIS Mod PAH 16 EPA Naftalen Acenaftylen Acenaften Fluoren Fenantren Antracen Fluoranten Pyren Benzo[a]antracen Krysen/Trifenylen Benzo[b]fluoranten Benzo[k]fluoranten Benzo[a]pyren Indeno[1,2,3-cd]pyren Dibenzo[a,h]antracen Benzo[ghi]perylen Sum PAH(16) EPA nd ISO/DIS Mod PCB 7 PCB 28 Tegnforklaring: (Ikke omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 10 av 11

41 AR-14-MM EUNOMO PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Sum 7 PCB nd ISO/DIS Mod BTEX Xylener (sum) nd ISO/DIS Mod Tørrstoff 77.6 % 5% EN Utførende laboratorium/ Underleverandør: ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Kopi til: Miljo Moss Inger Marie Johansen ASM, Kjemi ingeniør Tegnforklaring: (Ikke omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 11 av 11

42 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Rambøll Norge AS Postboks 9420 Sluppen 7493 TRONDHEIM Attn: Liv Marit Honne ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂEiFSÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Prosjektering riving - Etterbestilling * * Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Liv Marit Honne Prøvemerking: 13-1 (2-2,2m) Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Kromatogram Profil på THC-analysen Merknader: Profil utgår pga lite eller ingen hydrokarboner i prøven. Se vedlegg Se kommentar GC-FID GC-FID Utførende laboratorium/ Underleverandør: * Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Kopi til: Miljo Moss Stig Tjomsland ASM/Bachelor Kjemi Tegnforklaring: (Ikke omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 1

43 Brombenzen O-terphenyl pa FID2 B, ( \067B1701.D) min

44 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Rambøll Norge AS Postboks 9420 Sluppen 7493 TRONDHEIM Attn: Liv Marit Honne ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂElX?Î Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Prosjektering riving Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Avløpsvann Prøvetaker: Liv Marit Honne Prøvemerking: Kum 13 Analysestartdato: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Totale hydrokarboner (THC) THC >C5-C8 <5.0 µg/l Intern metode 5 THC >C8-C10 19 µg/l 35% Intern metode 5 THC >C10-C µg/l 35% Intern metode 5 THC >C12-C µg/l 35% Intern metode 5 THC >C16-C35 48 µg/l 35% Intern metode 20 SUM THC (>C5-C35) 800 µg/l 35% Intern metode * * Kromatogram Profil på THC-analysen Merknader: Profil: Diesel Se vedlegg Se kommentar GC-FID GC-FID Utførende laboratorium/ Underleverandør: * Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC SWEDAC 1125, Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Kopi til: Generell post Moss Stig Tjomsland ASM/Bachelor Kjemi Tegnforklaring: (Ikke omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 1

45 Brombenzen O-terphenyl pa FID1 A, (141020\ \023F2301.D) min

46 Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Rambøll Norge AS Postboks 9420 Sluppen 7493 TRONDHEIM Attn: Liv Marit Honne ANALYSERAPPORT Tlf: Fax: AR-14-MM EUNOMO Í%R5vÂÂE{YYÎ Prøvemottak: Temperatur: Analyseperiode: Referanse: Prosjektering riving - Etterbestilling * * Prøvenr.: Prøvetakingsdato: Prøvetype: Jord Prøvetaker: Liv Marit Honne Prøvemerking: Sjakt 1-2 (1-2 m) Analysestartdato: Etterbestilling: Analyse Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ: Kromatogram Profil på THC-analysen Merknader: Profil: Uspesifiserte hydrokarboner Se vedlegg Se kommentar GC-FID GC-FID Utførende laboratorium/ Underleverandør: * Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping Kopi til: Miljo Moss Stig Tjomsland ASM/Bachelor Kjemi Tegnforklaring: (Ikke omfattet av akkrediteringen * < :Mindre ) enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet. Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 1

47 pa FID2 B, (141009\ \057B0701.D) min

48 VEDLEGG 4 Bilder av kummer og prøvesjakter

49 Vedlegg 4: Bilder av kummer og prøvesjakter Sjakt ved kum EK6

50 Vedlegg 4: Bilder av kummer og prøvesjakter Sjakt ved kum 13 Oljefilm på vann i sjakt ved kum 13

51 Vedlegg 4: Bilder av kummer og prøvesjakter Sjakt ved kum 14

52 Vedlegg 4: Bilder av kummer og prøvesjakter Sjakt ved kum 7

53 Vedlegg 4: Bilder av kummer og prøvesjakter Sjakt 1 ved pumpehus

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Bakkebruddet, Mjøndalen. Innledende grunnundersøkelse NHB SIS NHB Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Bakkebruddet, Mjøndalen Innledende grunnundersøkelse Miljøgeologi OBOS Dato: 13. september 2012 Oppdrag / Rapportnr. 813490 / 1 Tilgjengelighet

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA

Rissa kommune. Miljøteknisk undersøkelse Kvithyll RA Rissa kommune Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave: 1 Dato: 10.4.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapporttittel: Miljøteknisk uersøkelse Kvithyll RA Utgave/dato: 1/ 10.4.2017

Detaljer

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Lahelle Vest RAPPORT. JM Norge AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Lahelle Vest OPPDRAGSGIVER JM Norge AS EMNE Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 9. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 814260 RIGm RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING

DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING Oppdragsgiyer Rissa Utvikling KF Rapporttype Datarapport med miljøfaglig vurdering 2011-04-15 DATARAPPORT MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES RISSA UTVIKLING MILJØUNDERSØKELSE HAVNA HYSNES - RISSA UTVIKLING

Detaljer

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT

TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT Beregnet til Trondheim Havn IKS Dokumenttype DATARAPPORT Dato 2016-05-31 TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT TRONDHEIM HAVN, REGIONHAVN ORKANGER DATARAPPORT

Detaljer

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal

Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Gnr/bnr 47/13 Midtre Gauldal Geoteknisk prosjektering Soknes Leir Midtre Gauldal Side 1 av 18 Fylke: Kommune: Sted: Oppdrag: Sør-Trøndelag Midtre Gauldal 20160525G Tiltakshaver Oppdragsgiver: Oppdrag formidlet av: Bernt Midthjell,

Detaljer

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI

FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsgiver MM Karton FollaCell AS Rapporttype Tiltaksplan 2014-08-28 FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI FOLLAFOSS TILTAKSPLAN FOR OPPGRAVING AV SLAMDEPONI Oppdragsnr.: 1350000926 Oppdragsnavn:

Detaljer

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK

Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK Oppdragsgiver Peab Asfalt Norge AS Rapporttype Søknad Dato 2017-10-9 TILLER-RINGEN 168 SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK SØKNAD OM OPPRYDDING ETTER DRIFT AV ASFALTVERK 2 (6) TILLER-RINGEN

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG

KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG BERGEN KOMMUNE KILDEKARTLEGGING NORDNES FASE 1 - SANDFANG ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGNOTAT OPPDRAGSNR. A040590 DOKUMENTNR. A040950-2014-04 VERSJON

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

Leirberg,Sola Supplerendemiljøteknisk e grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T VedleggA Analyserapport er fra EurofinsEnvironmentTestingNorwayAS Vedlegg_analyserapport.docx 30.01.2013 EurofinsEnvironmentTestingNorway

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Rapportering fra miljøovervåkning 2016

Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Harstad kommune Rapportering fra miljøovervåkning 2016 Russevika og Seljestadfjæra Harstad kommune Flyfoto fra Russevika 1975 (kilde: Fjellanger Widerøe AS, via Sweco (2014)) Oppdragsnr.: 5155905 Dokumentnr.:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG. Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg Løvaas Maskin. Gjenbruk av strøsand Søknad om etablering av permanent sorteringsanlegg multiconsult.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Beskrivelse av anlegget... 4 3 Forurensningstilstand i strøsand

Detaljer

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

UTKAST Silje M. Skogvold Erling K. Ytterås Erling K. Ytterås REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Utbygging Ørla hovedflystasjon DOKUMENTKODE 415980-RIGm-NOT-011 EMNE Skvadronbygget. Miljøgeologisk oppfølging - sluttrapport TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Kampflybase

Detaljer

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3.

SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA INNHOLD. 1 Sammendrag. 1 Sammendrag 1. 2 Bakgrunn 2. 3 Undersøkelser 2. 4 Resultater 3. FORSVARSBYGG / SKIFTE EIENDOM SUPPLERENDE UNDERSØKELSE I OMRÅDE G, GURULIA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT INNHOLD 1 Sammendrag

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 25. august 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 615376-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT

SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Nord Rapporttype Datarapport 2015-07-13 SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT SEILINGSLED OG FERGEKAJ MINDTANGEN MILJØTEKNISK DATARAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001

Rapport. Sødra Cell Folla AS OPPDRAG. EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse. DOKUMENTKODE RIGm RAP 001 Rapport Sødra Cell Folla AS OPPDRAG Sødra Cell Folla AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse DOKUMENTKODE 415790 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette

Detaljer

Mjelstad restavfallsdeponi

Mjelstad restavfallsdeponi RAPPORT Mjelstad restavfallsdeponi OPPDRAGSGJEVAR Bir Avfallsenergi AS EMNE Overvaking av sigevatn - årsrapport for 2014 DATO / REVISJON: 19. februar 2015 / DOKUMENTKODE: 610004-RIGm-RAP-014 Denne rapporten

Detaljer

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN

FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN BERGEN KOMMUNE FORURENSNING I SANDFANGSEDIMENTER, LAKSEVÅG VED NORDREVÅGEN FAGRAPPORT RAP A040950-2015-08 Forurensning i sandfangsedimenter, Laksevåg ved Nordrevågen, 22.12.15, Versjon 1 2 Dokumentinformasjon

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Rapport_ Forsvarsbygg

Rapport_ Forsvarsbygg Rapport_ Forsvarsbygg OPPDRAG Kampflybase Plan og prosjekteringsgruppe EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn Suppleree uersøkelser i tomt for Skvadronbygget og Vedlikeholdsbygget DOKUMENTNUMMER REVISJON

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002

Kampflybase Ørland RAPPORT. Forsvarsbygg. Supplerende miljøgeologiske undersøkelser ved eksisterende og gammelt brannøvingsfelt RIGm-RAP-002 RAPPORT Kampflybase Ørla OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg EMNE Suppleree miljøgeologiske uersøkelser ved eksisteree og gammelt brannøvingsfelt DATO / REVISJON: 7. april 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 415980-RIGm-RAP-002

Detaljer

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992

Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA. Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 Foto: Harald Bjørnstad MELLOM-OG ØSTØYA Supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksvurdering FUTURA 2016/992 *** Denne siden er blank *** INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... II INNHOLD... IV 1

Detaljer

Trondheim fagskole, Byåsen

Trondheim fagskole, Byåsen RAPPORT Trondheim fagskole, Byåsen OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE DATO / REVISJON: 6. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416409-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER

Skjebergveien 218 RAPPORT. Mathisen Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse RIGm-RAP-001 OPPDRAGSGIVER RAPPORT Skjebergveien 218 OPPDRAGSGIVER Mathisen Eieom AS Miljøteknisk grunnuersøkelse DATO / REVISJON: 16.11.2015 / 00 DOKUMENTKODE: 512301-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIGm-RAP- 002_rev00 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Områdebeskrivelse... 3 1.3 Grenseverdier... 6 2. Utførte undersøkelser...

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3

SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 INNHOLD. 1 Innledning Bakgrunn Målsetting 3 AUCTUS AS SEDIMENTUNDERSØKELSER ADMIRAL BØRRESENS VEI 4 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK RAPPORT INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø Hva er en tiltaksplan? Tiltaksplanen skal beskrive håndtering av forurenset grunn ved terrenginngrep.

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru

Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Statens vegvesen region Sør Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre miljø 2011-11-07 Oppdragsnr.: 5112256 Oppdragsnr.: 5112256 Dokument nr.: 01 Reguleringplan for E18 Ny Varoddbru Plan for ytre

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015

3 Vannprøvetaking utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 4 Vannovervåking utført av Multiconsult, fra sommeren 2015 Utbygging Ørla hovedflystasjon Vannprøvetaking - statusrapport multiconsult.no Resultatene fra prøvetakingene i 2013, 2014 og våren 2015 er tatt med i sammenstillingene av resultater fra vannovervåkingen

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER

GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER Oppdragsgiver: Rimfeldt Eiendom AS Oppdrag: 524010 Hagesenter - Kongsvinger Del: Dato: 2010-04-21 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll: Ola Nordal GRUNNUNDERSØKELSE ØVREBYEN PARK, KONGSVINGER

Detaljer

Forprosjekt Sjøfronten Molde

Forprosjekt Sjøfronten Molde Molde kommune Forprosjekt Sjøfronten Molde Miljøundersøkelser Forurensningssituasjon i sedimentet, overordnet risikovurdering og anbefalt tiltak 2015-06-25 D01 2015-06-25 For godkjennelse hos oppdragsgiver

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Tiltaksplan forurenset grunn

Tiltaksplan forurenset grunn Bodø kommune Tiltaksplan forurenset grunn Bodø Nye Rådhus Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 2016-04-04 Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 Oppdragsgiver: Bodø kommune Oppdragsgivers

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21

M01 Klassifisering av forurensningstilstanden -M10 t.o.m. M14 Sjaktprofiler for SK1 t.o.m. SK21 Nybygg Nedre Stragate, Stavanger Miljøtekniske grunnuersøkelser- Resultater og vurderinger MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 3

Detaljer

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE

Coop Fannrem RAPPORT. ON arkitekter og ingeniører AS. Miljøgeologisk rapport OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Coop Fannrem OPPDRAGSGIVER ON arkitekter og ingeniører AS EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 17. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 417666-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato:

ANALYSERAPPORT. Oppdragsgiver Prøvemerking: Oslo grense Analysestartdato: Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27 23 40 Ski kommune Pb. 3010 Idrettsv. 1402 Ski Attn: Sjur Holme AR-17-MM-015478-01

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken 02B Revidert tiltaksplan 21.02.2017 BELO MHE KKRO 01B Oppdatert tiltaksplan 01.02.2017 BELO MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

RAPPORT Gnr/bnr 81/71, Karmøy OPPDRAGSGIVER Petter J. Rasmussen AS EMNE Miljøgeologisk grunnundersøkelse på sjø DATO / REVISJON: 25. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 616199-RIGm-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg E6 Nordre avlastningsveg, Brattøra vest Miljøteknisk grunnundersøkelse- Krav til graving, håndtering og massedisponering MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Regelverk... 3 2. Utførte

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde:

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde: 2 Planlagt tiltak Planlagt tiltak vil omfatte etablering av et 0,15 m tykt betongdekke på et ca. 3,3 dekar stort område. For å redusere vanngjennomstrømning i massene under betongdekket, etableres ei ny

Detaljer

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6

1 Innleiing Skildring av lokaliteten Planlagt arbeid Miljømål Utførte undersøkingar... 6 Områdeplan Haugsværdalen, Masfjorden Miljøtekniske grunnundersøkingar knytta til planlagt utfylling i Haugsværvatnet multiconsult.no INNHALDSLISTE 1 Innleiing... 3 2 Skildring av lokaliteten... 3 3 Planlagt

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN

HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED TILTAKSPLAN Oppdragsgiver Stavsengs Ingeniørfirma AS Rapporttype Miljøtekniske grunnundersøkelser med tiltaksplan 26.11.2010 HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG (HIST) NYBYGG KALVSKINNET MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER MED

Detaljer