Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan"

Transkript

1 Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B

2 J For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 234, NO-8001 Bodø Konrad Klausens vei 8, NO-8003 Bodø Side 2 av 48

3 Innhold 1 Innledning Bakgrunn Lokalisering 5 2 Miljøteknisk grunnundersøkelse Kartlegging Områdebeskrivelse, naturgrunnlag og grunnforhold Tidligere aktivitet Metode Prøvetakingsplan og analyser Feltarbeid Klassifisering av miljøtilstand Kjemiske analyser Resultater Observasjoner under feltarbeid Analyseresultater Vurdering av resultater 18 3 Tiltaksplan Myndighetskontakt Planlagt arealbruk, Miljømål, og akseptkriterier Vurdering av forurensningsspredning under anleggsarbeidet Aktuelle tiltak Håndtering og disponering av massene Oppfølging og kontroll Oppfølging og kontroll-entreprenør Oppfølging og kontroll- tiltakshaver Overvåkning etter anleggsfase Sluttrapport Tidsplan 22 4 Referanser 23 5 Vedlegg Feltprotokoll Analyseresultater Side 3 av 48

4 Revisjon: Sammendrag Jensvoll eiendom AS har planlagt nytt boligfelt i Jensvolldalen. Da det er tilført masser av ukjent opprinnelse til området, er det mistanke om forurensning i grunnen. I den miljøtekniske undersøkelsen ble det påvist forurensning av krom tilsvarende tilstandsklasse 2 i 17 av 21 prøver. Det ble også funnet forurensning av PAH i nivå med tilstandsklasse 2 i et prøvepunkt. Da grunnen var konkludert forurenset er det utarbeidet en tiltaksplan. Det viktigeste tiltaket er at de forurensede massene ikke må brukes eller lagres på annet sted enn på eiendommen. Forurenset masse som ikke disponeres på eiendommen, skal leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven Side 4 av 48

5 1 Innledning 1.1 BAKGRUNN Jensvoll eiendom AS har planlagt nytt boligfelt i Jensvolldalen. Norconsult bistår med diverse rådgiving og som ansvarlig søkere. I henhold til forurensningsforskriften skal tiltakshaveren ved et terrengingrep gjøre en vurdering om det er mistanke om forurensning på tiltaksområdet. Hvis det er mistanke om forurensning i grunnen skal tiltakshavere sørge for at det blir utført tilstrekkelige undersøkelser av omfang og betydning av eventuell forurensning (Forurensningsforskriften, 2004). Eiendommen er tilført masser med ukjent opprinnelse og har også blitt brukt til mellomlagring av masser og rivemateriale. Ut fra dette er det mistanke om forurenset grunn på eiendommen. Norconsult har på oppdrag fra Jensvoll Eiendom AS utført grunnundersøkelser, og utarbeidet en tiltaksplan for det planlagte boligfeltet. Resultatet fra grunnundersøkelsen, med tilhørende tiltaksplan, gjelder tomten som den var den 3/ LOKALISERING Eiendommen med gårds- og bruksnummer 40/615 ligger i Jensvolldalen i utkanten av de bebygde delene av Bodø (Figur 1) Side 5 av 48

6 Figur 1 Geografisk plassering av undersøkelse-/tiltaksområdet i forhold til Bodø. Tomten er regulert til boligformål med tilhørende kjørevei og er totalt ,9 m 2. Den miljøtekniske undersøkelsen gjelder kun den del av eiendommen der det er antatt lagt fyllmasser av ukjent opprinnelse, og der tilførte masser og byggemateriale har blitt lagret. Arealet av dette området er estimert til 7000 m 2 (Figur 3). Resterende del av eiendommen er ett vegetasjonsdekket naturområde, der det ikke er kjent at det vært noen virksomhet og derfor ikke mistanke om forurensning(figur 2). Figur 2 Nordøstlig del av eiendommen. Her er ikke mistanke om forurensning Side 6 av 48

7 Figur 3 Kart over undersøkelsesområdet Side 7 av 48

8 2 Miljøteknisk grunnundersøkelse 2.1 KARTLEGGING Områdebeskrivelse, naturgrunnlag og grunnforhold Eiendommen er per i dag ikke bebygget. Tomten grenser til jernbane i sørvest og Soløvvannsveien i nordvest. Langs den sørøstlige kanten av eiendommen går en bekk. Mesteparten av eiendommen, og den del som denne miljøtekniske undersøkelse omfatter, er relativt flat og ligger på kote I Nordvest er det mer kupert med åser, og som høyest er marknivået 54.5 moh. På den sørvestlige delen av eiendommen ser det ut som at marken er fylt opp og jevnet ut. Ifølge Daniel Halvorsen (Betongarbeid og transport AS) er området sannsynligvis fylt opp med masser fra da Svartlia på andre siden Soløyvannsveien ble bygget. Originale løsmasser på stedet er ifølge NGU i hovedsak marin strandavseting, i utkanten av eiendommen antas løsmassene å bestå av forvitringsmateriale (NGU, 2008). Overflaten på området er til største delen sand og løsmasser som ikke er dekt over. Langs kantene av eiendommen er marken dekket av vegetasjon (Figur 4, Figur 5). Grunnvannsnivået på plassen er ukjent. Figur 4 Bilde av undersøkelse/tiltaksområdet sett fra sørvest. Bilde fra prøvetaking 3/ Side 8 av 48

9 Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 Figur 5 Sørvestlig hjørne av undersøkelsesområdet sett fra nordøst. Bilde fra prøvetaking 3/ Tidligere aktivitet Det er sannsynlig at området er fylt opp med masser som stammer fra annet sted. Det finnes ikke skriftlig dokumentasjon på omfang eller opprinnelse av tilførte masser Eiendommen brukes i dag av Betongarbeid og transport AS for mellomlagring av gravemasser, sprengstein og rivemateriale (Figur 6). Det finns ingen dokumentasjon på disse masser men mesteparten kommer ifølge Daniel Halvorsen (Betongarbeid og transport AS) fra KIWI-tomten på Rønvika. Største delen av mellomlagrede masser er stein. Det er også blitt lagret en del jord og riveavfall på området (Figur 7). Blant riveavfallet var en del malt betong og betong med puss. Dette er material som ofte er farlig avfall grunnet høyt innehold av miljøgifter. Riveavfallet var ved tidspunktet for prøvetakingen (3/7 2014) fjernet Side 9 av 48

10 Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 Figur 6 Bilde av undersøkelse/tiltaksområdet sett fra sørvest. Bilde fra befaring12/ Figur 7 Masser lagret på eiendommen. Bilde fra befaring 12/ Side 10 av 48

11 Da denne miljøtekniske undersøkelse ble utført den 3/ informerte Norconsult, som ansvarlig søker, grunneier om at eiendommen ikke kan brukes til mellomlagring av masser, med mindre de er dokumentert rene. 2.2 METODE Prøvetakingsplan og analyser Det er utarbeidet en prøvetakingsplan med relativ jevn plassering av prøvepunkter på området. Prøvepunktenes plassering ble delvis påvirket av praktiske forhold som lagrede dunger av stein. Basert på Tabell 3 i KLIFs veileder Tilstandsklasser for forurenset grunn (TA-2553/2009), bør det tas minimum 20 overflateprøver på en 7000m 2 stor lokalitet med mulig diffus forurensing. Jordprøver er tatt ut etter følgende prinsipp: Det er tatt ut en jordprøve av toppjord, 0-1 meter, fra hvert prøvepunkt Feltarbeid Der det var tydelig skille i type masser ved ulike dyp, og det er mistanke om forurensning, analyseres det en prøve fra hvert sjikt. Der massene var forholdsvis ensartede nedover i sjakta, er det analysert en blandprøve for hver meter. Underliggendestedlige masser, som det ikke er mistanke om at er forurenset, prøvetas kun i enkelte punkter. Miljøtekniske undersøkelser med prøvetaking ble utført den 3/ av Tommy Trælnes for Betongarbeid og transport AS (graving) og Anna Gjörup, Norconsult (prøveuttak). Det ble gravet i 18 punkter. Det ble gravet med gravemaskin og det ble tatt ut jordprøve for 0-1 og 1-2 meters dybde. I prøvepunkt 2,4 og 11 ble det tatt en prøve for 2-3 meters dybde. Prøver på større dybde ble ikke gjennomført da det der var stedlige masser (sand og skjellsand)uten mistanke om forurensing. I tillegg ble det tatt tre blandeprøver fra hauger med masse som var lagret på eiendommen. Totalt ble det ble tatt ut 31 jordprøver. Prøvepunktene er vist på Figur 8 under Side 11 av 48

12 Figur 8 Prøvepunkter vist på kart. A, B og C viser sted for prøvetaking av opplagrede masser i hauger. Ved prøvetakingen ble det observert at omfanget av utfylling med tilførte masser ikke var så stort som først antatt. På grunn av dette ble antallet prøvepunkter redusert og i tillegg ble ikke alle prøver sendt til analyse. Logg fra prøvetakingen er vist i vedlegg Klassifisering av miljøtilstand Nivåer av miljøgifter i grunnen og i massene som er lagret på eiendommen er sammenlignet med normverdien for forurenset grunn (Vedlegg I forurensningsforskriftens kapittel 2). Masser som inneholder miljøgifter over normverdier regnes som forurensede. Nivåer av grunnforurensning er også klassifisert i forhold til de 5 helsebaserte tilstandsklassene som forurensningsmyndighetene har utarbeidet for forurenset grunn (Klima og forurensningsdirektoratet, 2009). Tilstandsklassene brukes for å gi føringer hvor høy forurensning som kan tillates innenfor et bestemt arealbruk. Tabell 1 viser de forskjellige tilstandsklassene med fargekode Side 12 av 48

13 Tabell 1Tilstandsklasser for forurenset grunn og beskrivelse av tilstand. Tilstandsklassene gir et uttrykk for helsefaren ved jordas innhold av miljøgifter. Innholdet av miljøgifter øker fra klasse 1 og opp til klasse 5. Med konsentrasjoner høyere enn tilstandsklasse 5 klassifiseres massene som farlig avfall. Tilstandsklassene knyttes dessuten til et områdes arealbruk når det bygges, graves eller ryddes opp på området. Med arealbruk menes arealbruk slik det framgår av kommuneplanen eller slik kommunen planlegger framtidig bruk av området. Dette tiltaksområdet går inn under boligareal i henhold til Miljødirektoratets veileder Kjemiske analyser Hører ikke dette hjemme under Prøver før analyse valtes ut ifra innehold og plassering. 21 jordprøver er analysert for tungmetaller, BTEX, THC, PAH16 og PCB7. Prøvene er analysert hos ALS Laboratory Group Norge. 2.3 RESULTATER Observasjoner under feltarbeid Grunnen på området besto til mesteparten av sand og var relativ lik over hele området. Overflaten så ut at være jevnet ut med maskin. Maskiner for knusing og sortering av material har blitt brukt og står oppstilte på tomten. På området er det lagret stein, grus og finere material i hauger (Figur 9). Figur 9 Bilde av undersøkelse/tiltaksområdet sett fra nordøst. Bilde fra prøvetaking 3/ Side 13 av 48

14 Allerede i den øverste meter ble det funnet skjellsand i mange av prøvepunktene. I den øverste halvmeter er det i flere punkter organisk material, humus og planterøtter. I en del punkter (3, 4, 9, 10, og 11) ble det funnet blandet material i den øverste meter (grus, stein, sand) som var ulik fra massene lengre ned, men lagdelingen var ikke tydelig. Det eneste punktet hvor det ble funnet ikke naturlig material var i prøvepunkt 3 der det var biter av tegl. Massene i prøvepunkt 5 var ulik andre masser da de var vesentlig mørkere til fargen. Prøve A, B, og C er tatt fra masser som lagres på plassen. I de hauger der prøve B og C er tatt var stein og grus sortert ut. Bilder av masser og prøvegroper er vist i vedlegg Analyseresultater Forurenset grunn Analyseresultatene for jordprøvene er gjengitt i Tabell 2 og Tabell 3. Analyseresultatene er sammenlignet med Miljødirektoratets helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (Klima og forurensningsdirektoratet, 2009) Side 14 av 48

15 Tabell 2 Analyseresultater fra prøvetaking Farge indikerer tilstandsklasse (Tabell 1). Grå felt indikerer at nivåene er under normverdier. Hvite felt i tabellen viser miljøgifter som ikke er klassifisert av Miljødirektoratet eller at stoffet ikke er påvist i prøven. Parameter Enhet HA HB HC 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A Dybde m Tørrstoff (E) % 85,7 83,1 90, ,2 67,8 82,8 87,1 90,3 75,2 As mg/kg TS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 Pb mg/kg TS Cd mg/kg TS 0,2 0,43 0,34 0,34 0,21 0,47 0,22 0,29 0,44 0,5 Cu mg/kg TS , ,4 45 Cr mg/kg TS Hg mg/kg TS 0,02 0,03 0,03 <0.01 <0.01 0,03 <0.01 0,01 0,01 0,04 Ni mg/kg TS Zn mg/kg TS Bensen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Toluen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Etylbensen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 m,p-xylen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 o-xylen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Fraksjon C5-C8 mg/kg TS <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 Fraksjon >C8-C10 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Fraksjon >C10-C12 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Fraksjon >C12-C16 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Fraksjon >C12-C35 mg/kg TS n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12 Fraksjon >C16-C35 mg/kg TS < <10 <10 <10 <10 <10 <10 12 SUM THC (>C5-C35) mg/kg TS Naftalen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Acenaftylen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Acenaften mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Fluoren mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Fenantren mg/kg TS 0,019 0,032 0,013 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Antracen mg/kg TS < ,021 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Fluoranten mg/kg TS 0,076 0,12 0,062 <0.010 < ,026 <0.010 <0.010 < ,027 Pyren mg/kg TS 0,076 0,096 0,06 <0.010 < ,021 <0.010 <0.010 < ,023 Benso(a)antracen mg/kg TS 0,02 0,033 0,021 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Krysen mg/kg TS 0,043 0,069 0,044 <0.010 < ,036 <0.010 <0.010 < ,021 Benso(b)fluoranten mg/kg TS 0,033 0,068 0,031 <0.010 < ,044 0,01 <0.010 < ,02 Benso(k)fluoranten mg/kg TS 0,038 0,052 0,032 <0.010 < ,047 <0.010 <0.010 < ,022 Benso(a)pyren mg/kg TS 0,033 0,051 0,03 <0.010 < ,023 <0.010 <0.010 < ,016 Indeno(123cd)pyren mg/kg TS 0,024 0,043 0,031 <0.010 < ,039 <0.010 <0.010 < ,014 Dibenso(ah)antracen mg/kg TS < ,016 0,01 <0.010 < ,01 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Benso(ghi)perylen mg/kg TS 0,037 0,049 0,028 <0.010 < ,038 <0.010 <0.010 < ,019 Sum PAH-16 mg/kg TS 0,399 0,65 0,362 n.d. n.d. 0,284 0,01 n.d. n.d. 0,162 PCB 28 mg/kg TS < < < < < < < < < < PCB 52 mg/kg TS < < < < < < < < < < PCB 101 mg/kg TS < < < < < < < < < < PCB 118 mg/kg TS < < < < < < < < < < PCB 138 mg/kg TS < < < < < < < < < < PCB 153 mg/kg TS < < < < < < < < < < PCB 180 mg/kg TS < < < < < < < < < < Sum PCB-7 mg/kg TS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d Side 15 av 48

16 Tabell 3 Analyseresultater fra prøvetaking Farge indikerer tilstandsklasse (Tabell 1). Grå felt indikerer at nivåene er under normverdier. Hvite felt i tabellen viser miljøgifter som ikke er klassifisert av Miljødirektoratet eller at stoffet ikke er påvist i prøven. Parameter Enhet 5B 6A 7A 8A 8B 13A 15A 15B 17A 17B 18A Dybde m Tørrstoff (E) % 81, ,3 83,7 87,8 85,6 90,5 88,6 82,7 85,8 80,3 As mg/kg TS <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 Pb mg/kg TS < Cd mg/kg TS 0,45 0,39 0,35 0,39 0,27 0,42 0,39 0,19 0,31 0,44 0,12 Cu mg/kg TS ,3 21 3,7 3, Cr mg/kg TS Hg mg/kg TS 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 0,04 0,01 <0.01 0,02 0,03 0,01 Ni mg/kg TS Zn mg/kg TS Bensen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Toluen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Etylbensen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 m,p-xylen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 o-xylen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Fraksjon C5-C8 mg/kg TS <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 Fraksjon >C8-C10 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Fraksjon >C10-C12 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Fraksjon >C12-C16 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 Fraksjon >C12-C35 mg/kg TS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16 n.d. n.d. n.d. 11 n.d. Fraksjon >C16-C35 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 16 <10 <10 <10 11 <10 SUM THC (>C5-C35) mg/kg TS ,00 0,00 11,00 0,00 Naftalen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Acenaftylen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 < ,018 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Acenaften mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Fluoren mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Fenantren mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 < ,13 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Antracen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 < ,049 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Fluoranten mg/kg TS < ,015 < ,013 < ,4 <0.010 <0.010 < ,033 <0.010 Pyren mg/kg TS < ,013 <0.010 <0.010 < ,45 0,012 <0.010 < ,03 <0.010 Benso(a)antracen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 < ,089 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Krysen mg/kg TS < ,01 <0.010 <0.010 < ,23 <0.010 <0.010 < ,019 <0.010 Benso(b)fluoranten mg/kg TS 0,013 0,012 <0.010 <0.010 < ,15 <0.010 <0.010 < ,014 <0.010 Benso(k)fluoranten mg/kg TS 0,012 <0.010 <0.010 <0.010 < ,15 <0.010 <0.010 < ,017 <0.010 Benso(a)pyren mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 < ,17 <0.010 <0.010 < ,017 <0.010 Indeno(123cd)pyren mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 < ,13 <0.010 <0.010 < ,012 <0.010 Dibenso(ah)antracen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 < ,039 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Benso(ghi)perylen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 < ,19 <0.010 <0.010 < ,016 <0.010 Sum PAH-16 mg/kg TS 0,025 0,05 n.d. 0,013 n.d. 2,2 n.d. n.d. n.d. 0,158 n.d. PCB 28 mg/kg TS < < < < < < < < < < < PCB 52 mg/kg TS < < < < < < < < < < < PCB 101 mg/kg TS < < < < < < < < < < < PCB 118 mg/kg TS < < < < < < < < < < < PCB 138 mg/kg TS < < < < < < < < < < < PCB 153 mg/kg TS < < < < < < < < < < < PCB 180 mg/kg TS < < < < < < < < < < < Sum PCB-7 mg/kg TS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. I alle prøver utenom 3A, 15A og 18A, samt i prøve HA fra jordhaug, er det påvist krom tilsvarende tilstandsklasse 2. PAH er påvist i tolv prøver men bare prøve 13A har et nivå høyere enn normverdien. Oljeforurensning er påvist i fem prøver men av veldig lave konsentrasjoner. Prøvepunkter med tilstandsklasser for helsebasert miljøtilstand er vist på kart for toppjord i Figur 10 og underliggende masser i Figur Side 16 av 48

17 Figur 10 Prøvepunkter 1-2 meters dybde vist i farge etter tilstandsklasse, blå for tilstandsklasse1 og grønn for tilstandsklasse 2. Prøvepunkter vist i svart er ikke analysert. Figur 11 Prøvepunkter 1-2 meters dybde vist i farge etter tilstandsklasse, blå for tilstandsklasse1 og grønn for tilstandsklasse 2. Prøvepunkter vist i svart er ikke analysert Side 17 av 48

18 2.4 VURDERING AV RESULTATER Omfang av fylling med tilførte masser var ikke så stort som vurdert ut fra befaring den 12/ Sannsynligvis er tilførte masser lagt helt på toppen av de opprinnelige massene og overflaten jevnet ut. Hvis de tilførte massene kommer fra Svartlia, er det trolig at de ligner massene fra Jensvolldalen B17 der denne undersøkelsen er gjort og derfor vanskelige at avgrense. Den miljøtekniske undersøkelsen har vist at de tilførte massene inneholder miljøfarlige stoffer over normverdi hvilket betyr at de er tilført dit ulovlig. Forekomsten av skjellsand stemmer med opplysningene fra NGUs løsmassekart (NGU, 2008) som angir marin strandavsetting på plassen og tyder på stedlige masser. Det er påvist følgende i jordprøvene: Konsentrasjoner av krom over normverdi i 17 av 21 analyserte prøver. Nivået tilsvarer tilstandsklasse 2. I 9 av 11 prøver av toppjorden (0-1 meter) er nivåene av krom tilstandsklasse 2, og over normverdi. 6 av 7 underliggende prøver har krom over normverdi. Hele området karakteriseres å inneholde jord med krom. I samtlige (også de der normverdien ikke overskrids) prøver var nivået av krom nært normverdien. Utbredelsen kan dermed ikke avgrenses hverken i områder eller i dybden. PAH16 og benso(a)pyren over normverdi i 1 av 21 analyserte prøver. Konsentrasjonen tilsvarer tilstandsklasse 2 og ble funnet i toppjord ved prøvepunkt 18. PAH dannes ved ufullstendig forbrenning av organiske materialer. Forurensningen av PAH kan stamme fra den nåværende virksomheten på plassen med mellomlagring og sortering av ukjente masser. Det kan også være oljerelaterte PAHer fra maskiner. Forurensningen er ikke avgrenset. Rene masser, under normverdi, ble funnet i to prøvepunkter, 3 og 18 og i underliggende masser ved prøve 15. Samme gjelder prøven HA fra jord dungen ved kanten av eiendommen. Det er vanskelig å avgrense masser under normverdi for eventuell fri bruk utenfor eiendommen Side 18 av 48

19 3 Tiltaksplan Konklusjonen av den miljøtekniske grunnundersøkelsen på Jensvoldalen B17 er at grunnen er forurenset tilsvarende tilstandsklasse 2. En tiltaksplan har derfor blitt utarbeidet for grunnarbeider i dette området. Tiltaksplanen er bygget opp etter krav til tiltaksplan gitt i 2-6 i forurensningsforskriftens kapittel 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Kapittelet gjelder terrengingrep i områder hvor det er påvist eller er grunn til å tro at det er forurenset grunn. Entreprenøren plikter å sette seg inn i og følge tiltaksplanen som beskriver aktuelle tiltak og håndtering av massene samt avbøtende tiltak mot spredning av forurensning og menneskelig eksponering. Sentrale kapitler i tiltaksplanen for entreprenør er 3.4, og Det viktigeste tiltaket er at de forurensede massene som er påvist på eiendommen leveres til godkjent mottak for avfall dersom de ikke brukes på eiendommen. 3.1 MYNDIGHETSKONTAKT Tiltaksplanen skal behandles av Bodø kommune som er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriften i tilknytning til byggesaksbehandlingen for prosjektet. Tiltaksområdet begrenses til området der det skal gjøres terrengingrep på eiendommen 40/ PLANLAGT AREALBRUK, MILJØMÅL, OG AKSEPTKRITERIER Området som berøres er regulert til boligområde med tilhørende veier og gang-sykkelveier (Bodø kommune, 2014). Det finnes ikke spesielle miljømål for dette prosjektet men generelt gjelder at: Forurensning i grunnen skal ikke medføre helserisiko for brukere av området, verken under gravearbeider eller i ettertid. Forurensninger skal ikke spres unødvendig til grunnvann eller til omkringliggende områder. Iht. Klifs veileder TA-2553/2009 er jord i følgende tilstandsklasser er akseptabelt for boligområder: Toppjord (<1 m under bakkenivå): tilstandsklasse 2 eller lavere. Dypereliggende jord (>1 m under bakkenivå):tilstandsklasse 3 eller lavere Side 19 av 48

20 Da grunnforurensningen som er påvist på området er tilsvarende tilstandsklasse 2 betyr det at den er innenfor det som er akseptabelt for planlagt arealbruk for Jensvolldalen B VURDERING AV FORURENSNINGSSPREDNING UNDER ANLEGGSARBEIDET Da nivåene av forurensning er svært lave og innom det som er tillatt i boligområde anses risikoen for spredning i tiltaksfasen å være lav. Den største risikoen for spredning i anleggsarbeidet er hvis forurensede masser flyttes ut fra eiendommen. Tiltak for at forhindre spredning og fare for skade på helse eller miljø er beskrevet i 3.4. I henhold til veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn er det ikke krav til risikovurdering av spredning eller stedsspesifikk risikovurdering for helse, for grunn i tilstandsklasse 1, 2 og 3. I dette tilfelle er derfor ingen videre risikovurdering gjennomført. 3.4 AKTUELLE TILTAK Da den påviste forurensningen er innenfor det som er akseptabelt for boligområder kan masser i utgangspunktet ligge igjen på tiltaksområdet. Men siden masser er tilført området ulovlig er det opp til Bodø kommune som forurensningsmyndighet at beslutte hvis opprydding må skje. Då grunnen på området anses forurenset må masser som graves opp og fjernes fra tiltaksområdet leveres til godkjent mottak (Forurensningsforskriften, 2004). Mellomlagring av forurensede masser som stammer fra tiltaksområdet kan finne sted innenfor tiltaksområdet. Mellomlagring av forurensede masser som stammer fra tiltaksområdet må ikke skje utenfor tiltaksområdet uten tillatelse fra forurensningsmyndighet. Ved transport av forurensede masser skal det benyttes lastebiler med tettelasteplaner/containere. Dette gjelder både av våte og tørre masser. Rester av eventuell asfalt og betong, avfall, bygningsrester, jernskrap etc. sorteres og leveres til godkjent mottak. Avfallet fjernes av entreprenøren. Ved utgraving skal gravemaskinfører være oppmerksom. Dersom det oppdages uforutsette tilfeller av høy forurensning i gravemassene (søppel, sterk lukt, synlig forurensning e.l.), skal arbeidet stanses, byggherren varsles, og faglig ekspertise tilkalles. Vurdering av behov for eventuelle tiltak avgjøres på grunnlag av feltobservasjoner og analyser av massene. Dersom det påtreffes mindre mengder farlig avfall, tønner etc., skal arbeidet stanses og byggherren varsles. Avfallet fjernes av entreprenøren. Uvedkommende skal ikke ha adgang til anleggsområdet. Anleggsområdet skal holdes inngjerdet og sikres utenom arbeidstiden. Dette er en generell bestemmelse som bidrar at det f.eks. unngås at eiendommen benyttes til lagring av masser fra andre byggeprosjekter Side 20 av 48

21 3.4.1 Håndtering og disponering av massene Alle masser som graves opp i anleggsfasen er planlagt at gjenbrukes på eiendommen. Hvis det er behov for å fjerne masser fra eiendommen skal disse leveres til godkjent mottak. Mellomlagring skal kun skje innom tiltaksområdet. Stein >50 mm uten synlig belegg kan håndteres fritt som rene masser. 3.5 OPPFØLGING OG KONTROLL Oppfølging og kontroll-entreprenør Entreprenøren plikter å følge tiltaksplanen ved håndtering av forurensede masser. Det skal sikres at entreprenør innarbeider nødvendige rutiner for å sikre at forurensede masser ikke spres og blandes med de rene. Entreprenørs kontroll i tilknytning til tiltaksplanen vil bestå i: Å sette seg inn i og følge tiltaksplanen. Å utpeke ansvarlig person for oppfølging av tiltaksplan. Før gravearbeidene settes i gang, utpekes en faglig kvalifisert person som vil være tilgjengelig under arbeidene for å kunne vurdere eventuelle uforutsette avvik i forhold til den antatte forekomst av forurensninger. Vedkommende skal også påse at planen for arbeidene følges og at arbeidene dokumenteres i tilstrekkelig grad. Å dokumentere håndtering av masser. Opplysninger om mengde masser som fraktes ut av området, skal loggføres. Det samme gjelder eventuelle analyser av massene, fordeling mellom ulike massetyper og dokumentasjon fra mottaksplass. Å være observant ved graving. Hvis uforutsette situasjoner skulle oppstå, hvor det oppdages forurensede masser av en type som tidligere ikke er påvist i kartleggingen, eller sterk forurensning i gravemassene, må arbeidet stanses og faglig ekspertise tilkalles. Dette gjøres i samråd med byggherren. Å utarbeide beredskapsplan. Å gjennomføre avbøtende tiltak for å hindre spredning av forurensning. Å gjennomføre tiltak for å hindre menneskelig eksponering. Entreprenøren skal utarbeide en beredskapsplan for arbeidene. Beredskapsplanen skal bl.a. omfatte varsling til politimyndighet ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Det vises til Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning fastsatt av Miljøverndepartementet Oppfølging og kontroll- tiltakshaver Det er tiltakshaverens ansvar at tiltaksplanen forelegges entreprenør og de som skal utføre arbeidet. Dette gjøres kjent ved at planen oversendes skriftlig, samt at gjennomføringen gjennomgås Side 21 av 48

22 Det må dokumenteres at tiltakene blir gjennomført av godkjente foretak, i henhold til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett av 22. januar 1997 nr. 35. Tiltakshaver skal følge opp entreprenøren med hensyn til korrekt håndtering og disponering av masser. Ved behov kontaktes tiltakshavers miljøfaglige ansvarlige. Tiltakshavers kontroll i tilknytning til gravearbeidene vil bestå i: Å følge opp entreprenør med hensyn på at tiltaksplanen følges å sørge for supplerende prøvetaking på anlegget Å innhente dokumentasjon av eventuell levering til godkjent mottak Å sørge for sluttrapport for arbeidet Tiltakshaver skal på ethvert tidspunkt kunne dokumentere at arbeidene i grunnen skjer med godkjent tiltaksplan og etter bestemmelsene i Forurensningsforskriften kap Overvåkning etter anleggsfase Det anses at det ikke vil være behov for overvåkning etter at tiltakene er gjennomført Sluttrapport Gjennomførte tiltak skal dokumenteres i en sluttrapport, som blant annet skal inneholde: 3.6 TIDSPLAN Beskrivelse av tiltak og utført arbeid. Eventuelle endringer fra tiltaksplanen skal beskrives. Beskrivelse av hvordan oppgravde masser er håndtert fram til endelig disponering. Hvis det ikke skjer noe som gir mistanke om ytterligere forurensning i grunnen er det ikke behov for prøvetaking av eventuelt gjenværende masser på stedet etter gjennomført tiltak. Mottakssedler fra godkjent deponi. Mengder, evt. fordelt på ulike massetyper. Navn på endelig mottakssted. Eventuelle analyseresultater fra supplerende prøver/prøver på deponi. Forventet start for anleggsarbeidene er august Side 22 av 48

23 4 Referanser Bodø kommune. (2014). Regulerings-/bebyggelseplaner. Hentet 07 15, 2014 fra Bodø kommune-kart: Forurensningsforskriften. (2004). Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Hentet fra Lovdata: Klima og forurensningsdirektoratet. (2009). Veileder TA2553/2009 Helsebasert tilstandsklasser for forurenset grunn. Oslo: Statens forurensningstilsyn. NGU. (2008). Nasjonal løsmasse database Side 23 av 48

24 5 Vedlegg 5.1 FELTPROTOKOLL Side 24 av 48

25 PRØVEPUNKT: 1 Oppdrag: Jensvolldalen B17 Metode: Graver/liten spade Dybde sjakt/hull m: 2,5 Dybde grunnvann m: - Dybde fjell m: - Utført av: Anna Gjörup Dato: Værforhold: 14 C, lett skyet Dypde (m) Prøve Observasjoner Merknader 0-1 1A Organisk material(mørk) ved overflaten, sand (brun) 1-2,5 1B Sand (brun), skjellsand (lys) 1A 1B Side 25 av 48

26 PRØVEPUNKT: 2 Oppdrag: Jensvolldalen B17 Metode: Graver/liten spade Dybde sjakt/hull m: 3 Dybde grunnvann m: - Dybde fjell m: - Utført av: Anna Gjörup Dato: Værforhold: 14 C, lett skyet Dypde (m) Prøve Observasjoner Merknader 0-1 2A Organisk material(mørk) ved overflaten, sand (brun) 1-2 2B Sand (brun), skjellsand (lys) 2-3 2C Sand (brun) 2A 2B 2C Side 26 av 48

27 PRØVEPUNKT: 3 Oppdrag: Jensvolldalen B17 Metode: Graver/liten spade Dybde sjakt/hull m: 2 Dybde grunnvann m: - Dybde fjell m: - Utført av: Anna Gjörup Dato: Værforhold: 14 C, lett skyet Dypde (m) Prøve Observasjoner Merknader 0-1 3A Organisk material(mørk) ved overflaten, sand fylling (brun), små biter av tegl 1-2 3B Sand (brun), små biter av tegl fylling 3A 3B Side 27 av 48

28 PRØVEPUNKT: 4 Oppdrag: Jensvolldalen B17 Metode: Graver/liten spade Dybde sjakt/hull m: 3 Dybde grunnvann m: - Dybde fjell m: - Utført av: Anna Gjörup Dato: Værforhold: 14 C, lett skyet Dypde (m) Prøve Observasjoner Merknader 0-1 4A Grus, sand, sten Grusfylling? 1-2 4B Sand(brun), skjellsand(lys) 2-3 4C Sand(brun), skjellsand(lys), leire 4A 4B 4C Side 28 av 48

29 PRØVEPUNKT: 5 Oppdrag: Jensvolldalen B17 Metode: Graver/liten spade Dybde sjakt/hull m: 2 Dybde grunnvann m: - Dybde fjell m: - Utført av: Anna Gjörup Dato: Værforhold: 14 C, lett skyet Dypde (m) Prøve Observasjoner Merknader 0-1 5A Sand, sten, grus. Mørkere masser 1-2 5B Sand, sten, grus. Mørkere masser 5A 5B Side 29 av 48

30 PRØVEPUNKT: 6 Oppdrag: Jensvolldalen B17 Metode: Graver/liten spade Dybde sjakt/hull m: 2 Dybde grunnvann m: - Dybde fjell m: - Utført av: Anna Gjörup Dato: Værforhold: 14 C, lett skyet Dypde (m) Prøve Observasjoner Merknader 0-1 6A Sand (brun), leire, organisk material ved overflate 1-2 6B Sand (brun), skjellsand (lys) 6A 6B Side 30 av 48

31 PRØVEPUNKT: 7 Oppdrag: Jensvolldalen B17 Metode: Graver/liten spade Dybde sjakt/hull m: 2 Dybde grunnvann m: - Dybde fjell m: - Utført av: Anna Gjörup Dato: Værforhold: 14 C, lett skyet Dypde (m) Prøve Observasjoner Merknader 0-1 7A Sand (lysbrun), organisk material ved overflate, stein 1-2 7B Sand (brun), skjellsand(lys) 7A 7B Side 31 av 48

32 PRØVEPUNKT: 8 Oppdrag: Jensvolldalen B17 Metode: Graver/liten spade Dybde sjakt/hull m: 2 Dybde grunnvann m: - Dybde fjell m: - Utført av: Anna Gjörup Dato: Værforhold: 14 C, lett skyet Dypde (m) Prøve Observasjoner Merknader 0-1 8A Sand (brun), organisk material ved overflate, grus, stein B Sand (brun), skjellsand (lys) 8A 8B Side 32 av 48

33 PRØVEPUNKT: 9 Oppdrag: Jensvolldalen B17 Metode: Graver/liten spade Dybde sjakt/hull m: 2 Dybde grunnvann m: - Dybde fjell m: - Utført av: Anna Gjörup Dato: Værforhold: 14 C, lett skyet Dypde (m) Prøve Observasjoner Merknader 0-1 9A Sand (brun), leire (mørk), stein 1-2 9B Sand (brun), Skjellsand (lys) 9A 9B Side 33 av 48

34 PRØVEPUNKT: 10 Oppdrag: Jensvolldalen B17 Metode: Graver/liten spade Dybde sjakt/hull m: 2 Dybde grunnvann m: - Dybde fjell m: - Utført av: Anna Gjörup Dato: Værforhold: 15 C, lett skyet Dypde (m) Prøve Observasjoner Merknader A Sand (brun), leire (mørk) B Sand (brun), Skjellsand (lys) Våte masser i bunnen 10A 10B Side 34 av 48

35 PRØVEPUNKT: 11 Oppdrag: Jensvolldalen B17 Metode: Graver/liten spade Dybde sjakt/hull m: 3 Dybde grunnvann m: - Dybde fjell m: - Utført av: Anna Gjörup Dato: Værforhold: 15 C, lett skyet Dypde (m) Prøve Observasjoner Merknader A Sand (brun), stein, leire(mørk) B Skjellsand, sand (brun) C Skjellsand, sand (brun) 11A 11B 11C Side 35 av 48

36 PRØVEPUNKT: 12 Oppdrag: Jensvolldalen B17 Metode: Graver/liten spade Dybde sjakt/hull m: 2 Dybde grunnvann m: - Dybde fjell m: - Utført av: Anna Gjörup Dato: Værforhold: 15 C, lett skyet Dypde (m) Prøve Observasjoner Merknader A Sand (brun), leire (mørk), organisk material ved overflate, røtter B Skjellsand (mørk), skjell, sand 8brun) 12A 12B Side 36 av 48

37 PRØVEPUNKT: 13 Oppdrag: Jensvolldalen B17 Metode: Graver/liten spade Dybde sjakt/hull m: 2 Dybde grunnvann m: - Dybde fjell m: - Utført av: Anna Gjörup Dato: Værforhold: 15 C, lett skyet Dypde (m) Prøve Observasjoner Merknader A Sand (brun), leire (mørk), stein B Skjellsand, sand (grå) 13A 13B Side 37 av 48

38 PRØVEPUNKT: 14 Oppdrag: Jensvolldalen B17 Metode: Graver/liten spade Dybde sjakt/hull m: 2 Dybde grunnvann m: - Dybde fjell m: - Utført av: Anna Gjörup Dato: Værforhold: 15 C, lett skyet Dypde (m) Prøve Observasjoner Merknader A San (brun), skjellsand(lys) Kun skjellsand fra 1 m og nedover Side 38 av 48

39 PRØVEPUNKT: 15 Oppdrag: Jensvolldalen B17 Metode: Graver/liten spade Dybde sjakt/hull m: 2 Dybde grunnvann m: - Dybde fjell m: - Utført av: Anna Gjörup Dato: Værforhold: 15 C, lett skyet Dypde (m) Prøve Observasjoner Merknader A Sand (brun), skjellsand (lys), leie (mørk) B Sand (brun), skjellsand (lys), leie (mørk) 15A 15B Side 39 av 48

40 PRØVEPUNKT: 16 Oppdrag: Jensvolldalen B17 Metode: Graver/liten spade Dybde sjakt/hull m: 2 Dybde grunnvann m: - Dybde fjell m: - Utført av: Anna Gjörup Dato: Værforhold: 15 C, lett skyet Dypde (m) Prøve Observasjoner Merknader A Sand (brun), skjellsand (lys) B Skjellsand (lys, sand(grå), sand (brun) 16A 16B Side 40 av 48

41 PRØVEPUNKT: 17 Oppdrag: Metode: Jensvolldalen B17 Graver/liten spade Dybde sjakt/hull m: 2 Dybde grunnvann m: - Dybde fjell m: - Utført av: Anna Gjörup Dato: Værforhold: 15 C, lett skyet Dypde (m) Prøve Observasjoner Merknader A Sand (brun), organisk material (mørk), leire (mørk), sand (lys) B Sand (grå) Våte masser i bunnen av grop. 17A 17B Side 41 av 48

42 PRØVEPUNKT: 18 Oppdrag: Metode: Jensvolldalen B17 Graver/liten spade Dybde sjakt/hull m: 2 Dybde grunnvann m: - Dybde fjell m: - Utført av: Anna Gjörup Dato: Værforhold: 15 C, lett skyet Dypde (m) Prøve Observasjoner Merknader A Sand (brun), skjellsand (lys), grus B Sand (grå) 18A 18B Side 42 av 48

43 PRØVEPUNKT: A Oppdrag: Metode: Jensvolldalen B17 Overflateprøve, liten spade Dybde sjakt/hull m: - Dybde grunnvann m: - Dybde fjell m: - Utført av: Anna Gjörup Dato: Værforhold: 15 C, lett skyet Dypde (m) Prøve Observasjoner Merknader - A Sand, leire, organisk material Stikkprøve fra haug A Side 43 av 48

44 PRØVEPUNKT: B Oppdrag: Metode: Jensvolldalen B17 Overflateprøve, liten spade Dybde sjakt/hull m: - Dybde grunnvann m: - Dybde fjell m: - Utført av: Anna Gjörup Dato: Værforhold: 15 C, lett skyet Dypde (m) Prøve Observasjoner Merknader B Sand, organisk material Stikkprøve fra haug B Side 44 av 48

45 Side 45 av 48

46 PRØVEPUNKT: C Oppdrag: Metode: Jensvolldalen B17 Overflateprøve, liten spade Dybde sjakt/hull m: - Dybde grunnvann m: - Dybde fjell m: - Utført av: Anna Gjörup Dato: Værforhold: 15 C, lett skyet Dypde (m) Prøve Observasjoner Merknader C Sand, organisk material Stikkprøve fra haug C Side 46 av 48

47 Side 47 av 48

48 5.2 ANALYSERESULTATER Side 48 av 48

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Tiltaksplan forurenset grunn

Tiltaksplan forurenset grunn Bodø kommune Tiltaksplan forurenset grunn Bodø Nye Rådhus Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 2016-04-04 Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 Oppdragsgiver: Bodø kommune Oppdragsgivers

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser

Miljøtekniske Grunnundersøkelser Nordkapp Renovasjon AS Miljøtekniske Grunnundersøkelser Innledende undersøkelser og tilstandskartlegging 2013-06-25 Oppdragsnr.: 5132604 Miljøtekniske Grunnundersøkelser forurenset grunn Nordkapp Renovasjon

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Bakgrunn Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn Artec Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn St. Johanneshjemme, Thormøhlens gate 5, Bergen Fagrapport 2013-12-18 Oppdragsnr.: 5136002 Oppdragsnr.: 5136002 D02 2013-12-18 Til godkjenning hos

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE, MILJØTEKNISK RAPPORT OG TILTAKSPLAN 1 ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 MAI 2015 FORSVARSBYGG Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

1 Tiltaksplan. Bakgrunn. Innledning

1 Tiltaksplan. Bakgrunn. Innledning Tiltaksplan 1 Tiltaksplan 1.1 1.2 Bakgrunn Miljøtekniske undersøkelser av den tidligere avfallsfyllingen Skittippen i Sør Varanger kommune har vist at store deler av denne er forurenset. I en risikovurdering

Detaljer

Torridal skole - Kristiansand

Torridal skole - Kristiansand Kristiansand kommune Torridal skole - Kristiansand Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse Fase 1 2014-09-22 Torridal skole - Kristiansand Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse Fase 1 Innhold 1

Detaljer

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn OBOS NYE HJEM AS Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn RAPPORT Ladebyhagen BT1 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 572102-02 572102 25.06.2012, rev 5.9.2012

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Hellemyrhallen Kristiansand

Hellemyrhallen Kristiansand Kristiansand kommune Hellemyrhallen Kristiansand Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse Fase 1 2013-05-13 Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Lokalisering, avgrensning av tiltaksområdet og akseptkriterier

Detaljer

Trondheim fagskole, Byåsen

Trondheim fagskole, Byåsen RAPPORT Trondheim fagskole, Byåsen OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE DATO / REVISJON: 6. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416409-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften Kap 2 Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Henvisninger Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 2 - Vedtatt 1. juli 2004, revidert 1. juli 2009

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering HAMMERFEST ENERGI Miljøteknisk rapport og Risikovurdering 1.oktober 2010 Hammerfest Energi TITTEL HAMMERFEST ENERGI MILJØTEKNISK RAPPORT OG RISIKOVURDERING RÅDGIVER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Jon Eirik

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

Tiltaksplan for forurenset grunn

Tiltaksplan for forurenset grunn Hå kommune Tiltaksplan for forurenset grunn Hå sjukeheim GNR/BNR 21/264,265 Fjerning av oljetank mm. 2015-03-26 OPPDRAGSNR.: 5151549 E01 2015-02-26 Til godkjenning hos forurensningsmyndighet, Hå kommune

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 N o t a t 214758-M01 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger - Sandnes Dato: 9. desember 2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN A071713_Skeievegen Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan_24.06.2016 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Miljøteknisk

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø Hva er en tiltaksplan? Tiltaksplanen skal beskrive håndtering av forurenset grunn ved terrenginngrep.

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser OPPDRAG Workinnmarka OPPDRAGSNUMMER 509305 OPPDRAGSLEDER Kjartan Kristoffersen OPPRETTET AV Sylvi Gaut DATO Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser Grunnlag I Workinnmarka

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bragernes Kvartalet, Drammen DOKUMENTKODE 813540-RIGm-NOT-01 EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vestaksen Sentrum AS OPPDRAGSLEDER Knut Espedal KONTAKTPERSON

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser og tiltaksplan for forurenset grunn

Miljøtekniske Grunnundersøkelser og tiltaksplan for forurenset grunn Nesset kommune Miljøtekniske Grunnundersøkelser og tiltaksplan for forurenset grunn Kråkholmen, Eidsvåg 2012-11-23 Miljøtekniske Grunnundersøkelse og tiltaksplan Kråkholmen - Eidsvåg J03 2012-12-03 For

Detaljer

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune Dokid: 16041025 (14/3819-7) Brev fra Fylkesmannen i Rogaland til Kannsund Mantime Eide AS datert 12.082015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Deresref.: Ann Helen HystadVår dato: 12.08.2015 Vårref.: 2010/4211 Arkivnr.:

Detaljer

RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12

RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12 RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12 OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Skifte eiendom (FBSE) EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn DATO / REVISJON: 4. juli 2014 / 00 DOKUMENTKODE:

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende miljøundersøkelse Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: 00 Dato: 2012-10-16 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne:

Detaljer

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING MAI 2017 ARENDAL INDUSTRIER AS TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING BEHOV FOR NY TILTAKSPLAN NÅR OMRÅDET OMREGULERES FRA INDUSTRIOMRÅDE TIL BOLIGOMRÅDE ADRESSE COWI AS Tordenskjolds gate 9 4612

Detaljer

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2.

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2. TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, Bygg og eiendomsavdelingen Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Att.: Kristiansand Eiendom, Morten Stensrud Vår ref.: 201403530-2 (Bes oppgitt ved

Detaljer

Forurensingsforskriften kapittel 2

Forurensingsforskriften kapittel 2 Forurensingsforskriften kapittel 2 Kommunens myndighet og plikter ved bygge- og gravearbeid i forurenset grunn Forurensingskonferanse for kommunene i Agder, 22. januar 2014 seniorrådgiver Kine Martinsen,

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken 02B Revidert tiltaksplan 21.02.2017 BELO MHE KKRO 01B Oppdatert tiltaksplan 01.02.2017 BELO MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016

Detaljer

Norconsult (2015), Miljøtekniske grunnundersøkelse og tiltaksplan for forurenset grunn (oppdragsnr , doknr ) 2

Norconsult (2015), Miljøtekniske grunnundersøkelse og tiltaksplan for forurenset grunn (oppdragsnr , doknr ) 2 Til: Fra: Ringsaker kommune Norconsult AS v/ Jørn-Morten Dahl Dato/rev.: 2015-10-28 Kopi til: Notat 000-111 Grunnforurensningssituasjon innenfor tiltaksområdet til E2 Innledning Dette notatet er utarbeidet

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Statsbygg Nord Miljøsaneringsbeskrivelse Fasadeutbedring Vardø Politihus 2015-05-07 J01 2015-05-07 Intern gjennomgang bakil kmull Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune Herstua Grus AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Herstua Grustak Nannestad kommune RAPPORT Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 146741 01.11.2012 Kunde: Herstua Grus AS Miljøteknisk

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Kreosotforurensning under båthallen på Nygården, Malvik

Kreosotforurensning under båthallen på Nygården, Malvik RAPPORT Kreosotforurensning under båthallen på Nygården, Malvik OPPDRAGSGIVER Jernbaneverket EMNE Sluttrapport for håndtering av forurenset grunn DATO / REVISJON: 2. mai 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 415257-RIGm-RAP-003

Detaljer

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse DATARAPPORT Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER BORO BYGG AS EMNE Miljøgeologi DATO / REVISJON: 23. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 126629-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 Nyttiggjøring av avfall Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 - Om forurensningsloven 32 og nyttiggjøring av avfall - Krav om tillatelse? - Avfall

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Larvik kommune, kommunalteknikk

Larvik kommune, kommunalteknikk A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Larvik kommune, kommunalteknikk Miljøteknisk grunnundersøkelse Bukta, Stavern RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 169160 20/12/2011

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr.

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr. TILTAKSPLAN, miljø Mikkel Revs vei 2, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Saksnr.: 12/04378 Prosjektnr.: Mikkel Revs vei 2, Oslo Dato: 4.7.2013 DMR-saksnr.: 2013-0358 DMR Miljø Smedgata

Detaljer

Hvilke muligheter gir regelverket for disponering av forurenset grunn og avfall?

Hvilke muligheter gir regelverket for disponering av forurenset grunn og avfall? Hvilke muligheter gir regelverket for disponering av forurenset grunn og avfall? Hva følger av forurensningsloven med forskrifter? Thomas Hartnik Miljøringen temamøte, 11. juni 2013 Forurensete og uforurensete

Detaljer

MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK

MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK 10/2013 SALTO EIENDOM AS MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com 10/2013 SALTO EIENDOM AS MILJØUNDERSØKELSE

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde:

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde: 2 Planlagt tiltak Planlagt tiltak vil omfatte etablering av et 0,15 m tykt betongdekke på et ca. 3,3 dekar stort område. For å redusere vanngjennomstrømning i massene under betongdekket, etableres ei ny

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN VED KARIHOLA, KRISTIANSUND

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN VED KARIHOLA, KRISTIANSUND Vedlegg: F.10.2 KRISTIANSUND KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN VED KARIHOLA, KRISTIANSUND FAGRAPPORT Dokumentinformasjon Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan ved Karihola,

Detaljer

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse 23.05.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Ravelsveita ved Mikrobryggeriet skal det bygges park. På grøntområdet skal

Detaljer

Dette notatet gir en overordnet orientering om geotekniske forhold i planområdet. 1 Innledning...2 2 Innhentet informasjon om løsmasser og berg...

Dette notatet gir en overordnet orientering om geotekniske forhold i planområdet. 1 Innledning...2 2 Innhentet informasjon om løsmasser og berg... NOTAT OPPDRAG Lørenskog Vinterpark DOKUMENTKODE 125331-RIG-NOT-005 EMNE Geotekniske forhold TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Selvaag Gruppen AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Lars P. Thorbjørnsen

Detaljer

OVERORDNET TILTAKSPLAN, ØVERLAND. Delområde 2-3 RAPPORT. Sendt til: Haslum Utvikling AS v/ Leif Rune Eide. Rapport nummer

OVERORDNET TILTAKSPLAN, ØVERLAND. Delområde 2-3 RAPPORT. Sendt til: Haslum Utvikling AS v/ Leif Rune Eide. Rapport nummer RAPPORT OVERORDNET TILTAKSPLAN, ØVERLAND Delområde 2-3 Sendt til: Haslum Utvikling AS v/ Leif Rune Eide Rapport nummer 1544480-2 Rapportnavn: Overordnet tiltaksplan, Øverland; Delområde 2-3 Golder Associates

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016

multiconsult.no Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Håndtering av betong Silje Skogvold Miljøringen 3. november 2016 Miljøkartlegging av bygg multiconsult.no Forberedelse før kartlegging - Samle info om bygget - Flyfoto - Byarkiv gamle tegninger - Info

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Nogva Svolvær AS - Vågan kommune

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Nogva Svolvær AS - Vågan kommune Nogva Svolvær AS H. Chr. Størmersgate 15 8305 Svolvær Saksb.: Anette Pettersen e-post: fmnoanp@fylkesmannen.no Tlf: 75531596 Vår ref: 2007/6583 Deres ref: Vår dato: 1.3.2013 Deres dato: Arkivkode: 461.3

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer