Rapport. Tordenskioldsgate Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE"

Transkript

1 Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: RIGm-RAP-001

2 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult. Innholdet eller deler av det må ikke benyttes til andre formål eller av andre enn det som fremgår av avtalen. Multiconsult har intet ansvar hvis dokumentet benyttes i strid med forutsetningene. Med mindre det er avtalt at dokumentet kan kopieres, kan dokumentet ikke kopieres uten tillatelse fra Multiconsult RIGm-RAP mars 2014 / Revisjon 00 Side 2 av 16

3 RAPPORT OPPDRAG Tordenskioldsgate 9-13 DOKUMENTKODE RIGm-RAP-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS OPPDRAGSLEDER Silje Røysland KONTAKTPERSON Cato Jansen SAKSBEH Aina Marie Nordskog ANSVARLIG ENHET 1013 Oslo Miljøgeologi SAMMENDRAG Multiconsult AS er engasjert av Sjøkanten AS for å gjennomføre miljøtekniske grunnundersøkelser (fase 1 og fase 2) for tre eiendommer i Tordenskioldsgate Formålet med undersøkelsene er å avklare forurensningssituasjonen på området. I den innledende miljøtekniske grunnundersøkelsen (fase 1) ble det funnet informasjon om at det har foregått lagring av bensin og etter hvert også bensinstasjonsdrift både på den sørlige og den midtre eiendommen siden hhv og Fase 1 undersøkelsen konkluderer på bakgrunn av dette med at det er mistanke om forurenset grunn på det aktuelle undersøkelsesområdet. I den miljøtekniske prøvetakningen (fase 2) ble det benyttet borerigg for undersøkelse og jordprøvetakning i totalt 11 prøvepunkter. Det ble boret ned til maksimalt 7 meters dyp. 22 jordprøver ble levert til kjemisk analyse for tungmetaller, olje og PAH, og resultatene ble vurdert mot helsebaserte tilstandsklasser i Miljødirektoratets veileder (TA-2553/2009). I 7 jordprøver fra 4 ulike prøvepunkt er det påvist innhold av tungmetaller i tilstandsklasse 2, og i to jordprøver fra samme prøvepunkt er det påvist arsen i tilstandsklasse 4 og bly i tilstandsklasse 5. Alle prøvepunktene med overskridelse av Miljødirektoratets normverdier for innhold av tungmetaller er fra den nordlige delen av området. Det er påvist innhold av olje over Miljødirektoratets normverdi i 14 av 22 jordprøver, og innhold av PAH over Miljødirektoratets normverdi i 13 av 22 jordprøver. Innhold av olje i jordprøvene er i tilstandsklasse 2 til tilstandsklasse 5. Innhold av PAH er i tilstandsklasse 2 og 3. Da det er påvist forurensning over Miljødirektoratets normverdier er det ved terrenginngrep krav om utarbeidelse av tiltaksplan for håndtering av forurensede masser ved gravearbeider, med tilhørende stedsspesifikk risikovurdering Datarapport - Miljøteknisk grunnundersøkelse A. M. Nordskog G. Olstad S. Røysland REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV MULTICONSULT Nedre Skøyen vei 2 Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo Tlf NO MVA

4 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse (fase 1) Undersøkelsesstrategi Områdebeskrivelse og grunnforhold Registreringer av forurenset grunn i området Gjennomgang av byggesaksmapper hos Fredrikstad kommune Følgende ble funnet for eiendommen i Tordenskioldsgate 9-11 (på den sørlige delen av undersøkelsesområdet): Følgende ble funnet for eiendommen i Tordenskioldsgate 13 (på den midtre delen av undersøkelsesområdet): Tidligere grunnundersøkelser utført av Multiconsult i nærområdet Flyfoto Konklusjon fase 1 grunnundersøkelse Miljøteknisk grunnundersøkelse (fase 2) Utførte undersøkelser Klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i jord Resultater kjemiske analyser av jordprøver Vurdering av forurensningssituasjonen Konklusjon Tegninger Vedlegg A Analyserapport Eurofins RIGm-RAP mars 2014 / Revisjon 00 Side 4 av 16

5 1 Innledning 1 Innledning Multiconsult AS er engasjert av Sjøkanten AS til å utføre miljøtekniske grunnundersøkelser i Tordenskioldsgate 9-13 i Fredrikstad. Undersøkelsesområdet omfatter tre eiendommer, med gårdsnummer 300 og bruksnummer 1308, 1312 og Det er utført en fase 1 grunnundersøkelse, med hensikt å avdekke hvorvidt tidligere eller nåværende bruk av eiendommene gir grunn til mistanke om forurenset grunn. Ettersom fase 1 undersøkelsen ga mistanke om forurensning, blant annet på grunn av bensinstasjonsdrift på to av eiendommene, er det videre utført en fase 2 grunnundersøkelse. Denne omfattet prøvetakning av massene på eiendommene, og vurdering av kjemiske analyseresultater i henhold til Miljødirektoratets helsebaserte tilstandsklasser (TA-2553/2009). Denne rapporten inneholder en beskrivelse av undersøkelsesområdet og grunnforholdene, resultater fra de utførte grunnundersøkelsene og en vurdering av forurensningssituasjonen. 2 Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse (fase 1) 2.1 Undersøkelsesstrategi En innledende miljøteknisk grunnundersøkelse (fase 1) omfatter innsamling og gjennomgang av informasjon om en eiendom vedrørende lagring, bruk og mulig deponering av helse- eller miljøfarlige stoffer på eiendommen. I dette tilfellet har kartleggingen omfattet følgende aktiviteter: Søk i Miljødirektoratets database over lokaliteter med forurenset grunn eller mistanke om forurenset grunn, for å se om eiendommene eller naboeiendommer er registrert i databasen og eventuelt hvilke stoffer forurensningen omfatter. Gjennomgang av Fredrikstad kommunes byggesaksmapper for eiendommene. Søk i Multiconsults oppdrags- og rapportdatabase etter data fra geotekniske grunnundersøkelser og miljøgeologiske grunnundersøkelser i nabolaget. Gjennomgang av historiske flyfoto over området på finn.no 2.2 Områdebeskrivelse og grunnforhold De tre eiendommene i Tordenskioldsgate 9-13 er lokalisert langs Vesterelven i sentrum av Fredrikstad kommune, som vist med rød sirkel i figur 1. Flyfoto over Tordenskioldsgate 9-13 og nærområdet er vist i figur 2, undersøkelsesområdet er markert med rødt. På den sørligste eiendommen (g.nr/b.nr 300/1314) er det i dag en Shell bensinstasjon. På den midtre eiendommen (g.nr/b.nr 300/1312) er det et bygg som tidligere har vært en Statoil bensinstasjon, bensinstasjonslokalet benyttes nå av Beco reklame AS, og den nordre eiendommen (g.nr/b.nr 300/1308) er ubebygd. Det totale arealet av undersøkelsesområdet er i følge eiendomsmatrikkelen i underkant av 3000 m 2. Nærmeste resipient er Vesterelven som undersøkelsesområdet grenser til mot vest. Området er relativt flatt med svakt fall mot elva, og med tette dekker av asfalt på terrengoverflaten. Geotekniske undersøkelser ved Ankerløkken Verft Glommen (ca. 180 meter sør for Tordenskioldsgate 9) utført av Multiconsult i 1977 (rapport nummer ) viste at dybde til fjell RIGm-RAP mars 2014 / Revisjon 00 Side 5 av 16

6 2 Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse (fase 1) ved elvebredden varierte fra 4 til 15 meter. Løsmasser som ble undersøkt i en prøveserie på dette området bestod av 1,5 meter med humusholdig sand over siltig leire til 13 meters dyp. I følge informasjon fra NGUs kartdatabaser og geologiske kart, består berggrunnen i området av granitt og granodioritt, og løsmassene over berggrunn består av fyllmasser. Nord Figur 1: Oversiktskart over Fredrikstad, det aktuelle området i Tordenskioldsgate er markert med rød sirkel (kartgrunnlag fra Geodata) RIGm-RAP mars 2014 / Revisjon 00 Side 6 av 16

7 2 Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse (fase 1) Tordenskioldsgate 13 Tidligere Statoil stasjon Nord Tordenskioldsgate 9, 11 Shell bensinstasjon Figur 2: Flyfoto over Tordenskioldsgate 9-13, det aktuelle området med de tre eiendommene er markert med rødt. Området ligger helt inntil Vesterelven som ses mot vest i foto (kartgrunnlag fra Geodata). 2.3 Registreringer av forurenset grunn i området Eiendommen er ikke registrert i Miljødirektoratets database over lokaliteter med forurenset grunn eller mistanke om forurenset grunn. Den nærmeste registrerte lokaliteten i området er Nygaard Brygge III, lokalisert ca. 15 meter sør for Tordenskioldsgate Nygaard Brygge III er registrert med påvirkningsgrad 1; lite/ikke forurenset. Videre er det funnet registreringer for tre nærliggende lokaliteter, alle på motsatt side av Vesterelven: Vesterelven Brygge - Verkstedveien 6, Ankerløkken Verft Glommen og Kråkerøyveien 7. Vesterelven Brygge - Verkstedveien 6 som ligger ca. 150 meter nord for Tordenskioldsgate 9-13 er registret med påvirkningsgrad 3; Ikke akseptabel forurensning og behov for tiltak. Det er oppgitt at det ved analyse er påvist forurensning av olje, PAH og fire ulike metaller. Ankerløkken Verft Glommen som ligger ca. 180 meter sørvest for Tordenskioldsgate 9-13 er registret med påvirkningsgrad 2; Akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk. Kråkerøyveien 7 som ligger ca. 200 meter øst for Tordenskioldsgate 9-13 er registret med mistanke om forurensning. 2.4 Gjennomgang av byggesaksmapper hos Fredrikstad kommune Det ble utført en gjennomgang av kommunens byggesaksmapper for de to eiendommene Tordenskioldsgate 9-11 (gnr./bnr. 300/1308) og Tordenskioldsgate 13 (gnr./bnr. 300/1312), for den tredje eiendommen (gnr./bnr. 300/1314) var byggesaksmappen tom RIGm-RAP mars 2014 / Revisjon 00 Side 7 av 16

8 2 Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse (fase 1) Følgende ble funnet for eiendommen i Tordenskioldsgate 9-11 (på den sørlige delen av undersøkelsesområdet): I perioden fra 1892 til 1910 ble eiendommen ble benyttet til blant annet kullbod, kontor, stallrom, og båtskur. I 1924 ble det gitt dispensasjon for lagring av bensin på eiendommen, og i 1925 var det et bensindepot på eiendommen. Bensin ble trolig lagret i overgrunns tanker. Det er ikke fremkommet informasjon om hvilket år det ble oppført bensinstasjon på eiendommen, men det fremkommer at den var oppført før I 1948 ble det installert et oljefyringsanlegg, og i 1958 søker daværende eier Brødrene Syversen om utførelse av moderniseringsarbeider på bensinstasjonen. Det er gitt en rekke dispensasjoner for lagring av bensin på eiendommen fra 1924 til Blant annet ble det gitt tillatelse for lagring av 10 m 3 bensin og 10 m 3 diesel for Fina sin bensinstasjon i Det er ikke fremkommet opplysninger om hvilket år Fina overtok bensinstasjonsdriften, men det har vært en brann på eiendommen den , og Fina AS ombygde eller utvidet sin bensinstasjon etter brannen. Samme år ble det nedlagt 8 undergrunns tanker: Det ble nedlagt 3 bensintanker (hver av dem rommet 10 m 3 ), 2 dieseltanker og 1 traktorbensintank (hver av dem rommet 12 m 3 ), en fyringsoljetank (6 m 3 ), en spilloljetank (3m 3 ), samt olje- og bensinutskiller av ukjent størrelse. I 1987 ble de 3 bensintankene fjernet, og det ble nedlagt nye bensintanker helt nord på eiendommen (hver av dem rommet 20 m 3 ). Fina bensinstasjonen hadde 2 smørehaller, 2 vaskehaller og ekspedisjon. I 1987 ble det bygget ett tilbygg for oppbevaring av bensin. Fina bensinstasjonen ble omprofilert til Shell-stasjon i Lokalisering av tanker i Tordenskioldsgate 9-11 er vist i vedlagte tegning nr Følgende ble funnet for eiendommen i Tordenskioldsgate 13 (på den midtre delen av undersøkelsesområdet): Det er ikke fremkommet informasjon om hvilket år det ble oppført bensinstasjon på eiendommen, men eiendommen har vært eid av Norsk Brændselolje AS siden før I 1953 ble bensinstasjonens smørehall og kontor utvidet, og i 1957 ble bensinstasjonen oppgradert med ny smørehall, vaskehall og kontorer. I 1960 søkte Norsk Brændselolje AS om rivning av eksisterende bensinstasjon og oppføring av ny. Det har også på denne eiendommen foregått lagring av bensin, og det har vært gitt en rekke dispensasjoner for lagring i årene fra 1948 til I 1948 ble det nedlagt to bensintanker på 3 m 3 og 6 m 3. Det ble utført flere utskiftninger av tanker i årene 1954, 1959 og I 1980 ble en 6 m 3 bensintank erstattet med en 20 m 3 bensintank, samt at det var en eksisterende 9 m 3 bensintank og en 3 m 3 dieseltank. Lokalisering av tanker i Tordenskioldsgate 13 er vist i vedlagte tegning nr Tidligere grunnundersøkelser utført av Multiconsult i nærområdet Multiconsult utførte i februar 1999 en miljøteknisk grunnundersøkelse i Tordenskioldsgate 13. Dette var i forbindelse med tankutskifting hos bensinstasjonen Kirkebryggen auto senter som da var på eiendommen. På det tidspunktet var det 5 tanker på stasjonen som var eid av Statoil. Det var blitt oppdaget lekkasje fra en 12 m 3 undergrunns bensintank av stål, og denne ble byttet ut med en 12 m 3 glassfiber (GUP) tank. Det ble fjernet ca. 30 m 3 med oljeforurensede masser, og deretter tatt to jordprøver i tankgropa, og en prøve av grunnvann som sto i gropa. Det ble påvist svak bensinforurensning i jord (100 mg/kg totale hydrokarboner), og betydelig bensinforurensning av grunnvann i tankgropa ( µg/l). Det ble utført tiltak i form av nedlegging av drenssløyfe for gassutluftning i gropa og oppfølgende gassmålinger. Multiconsult utførte i februar 2001 en ny miljøteknisk grunnundersøkelse i forbindelse med nedleggelse av Statoil service Kirkebryggen i Tordenskioldsgate 13. Alle bensintekniske installasjoner RIGm-RAP mars 2014 / Revisjon 00 Side 8 av 16

9 3 Miljøteknisk grunnundersøkelse (fase 2) ble fjernet, med unntak av spillolje/fyringsoljetank og oljeutskiller lokalisert under gulvet i servicehallen til bygget. Det ble påvist m 3 oljeforurensede fyllmasser som ble fjernet. 2.6 Flyfoto Historiske flyfoto viser ingen større endringer på det aktuelle området i årene fra 1997 til dagens situasjon. Det har imidlertid foregått endringer på de to eiendommene rett sør, hvor det tidligere har vært en parkeringsplass, og flere små bygninger/bolighus. På disse eiendommene er det oppført nybygg i årene 2007 til 2010, som følge eiendomsmatrikkelen er boligblokker. 2.7 Konklusjon fase 1 grunnundersøkelse Det har vært mye ulik aktivitet på to av de tre eiendommene siden de første registreringene i Fredrikstad kommunes byggesaksmapper i Undersøkelsesområdet har til stor del blitt benyttet for lagring av bensin og bensinstasjon virksomhet. Konklusjonen etter fase 1 grunnundersøkelsen er at det er stor sannsynlighet for at det er forurenset grunn på undersøkelsesområdet. 3 Miljøteknisk grunnundersøkelse (fase 2) 3.1 Utførte undersøkelser Tirsdag 14. januar ble det foretatt en fase 2 miljøteknisk grunnundersøkelse på undersøkelsesområdet. Undersøkelsen ble utført med borerigg, og miljøgeolog i felt var Silje Røysland. Det ble boret i totalt 11 av 12 planlagte prøvepunkter for visuell inspeksjon og jordprøvetakning av massene. Et planlagt prøvepunkt (SK 8) utgikk på grunn av drivstofftekniske installasjoner i grunnen. Maksimal boredybde i prøvepunktene var 7 meter. I 6 av prøvepunktene ble undersøkelsene avsluttet i sand eller siltig sand på mellom 4 til 7 meters dyp. I 5 av prøvepunktene ble undersøkelsen avsluttet i siltig leire eller leire på 2 til tre meters dyp. 22 representative jordprøver ble overført til egnet emballasje (rilsanposer) og levert til kjemisk analyse for tungmetaller, olje og PAH hos Eurofins laboratorier. Skovlprofiler for de undersøkte prøvepunktene fra SK1 til SK12 er vist i tegning nr. 10. En oversikt over plassering av prøvepunkter er vist i prøveplan i figur RIGm-RAP mars 2014 / Revisjon 00 Side 9 av 16

10 3 Miljøteknisk grunnundersøkelse (fase 2) Figur 3: Prøveplan som viser plassering av de 12 planlagte prøvepunktene. Det ble undersøkt og tatt jordprøver i 11 av 12 planlagte prøvepunkter. 3.2 Klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i jord For å kunne klassifisere forurensningsgrad i jord, har Miljødirektoratet (tidligere Klif) fastsatt helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, basert på konsentrasjon av miljøgifter. Dette er beskrevet i Miljødirektoratets veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA 2553/2009. Tilstandsklassene gir utrykk for hvilke nivåer av miljøgifter som aksepteres i jord ved ulik arealbruk. Tilstandsklassene er bygget på en risikovurdering av mulig virkning på menneskers helse. Tilstandsklassene er ment å brukes til å avklare hvor mye forurensning som kan tillates å ligge igjen på et område der det skal foretas terrenginngrep (ved å grave eller fylle opp), og er ikke ment som grenseverdier for å kreve oppryddingstiltak. Normverdiene for forurenset grunn er grenseverdien mellom klasse 1 og 2, og tilstandsklasse 1 representerer nivåer som ikke anses å utgjøre noen risiko for helse eller miljø. Jord med innhold av miljøgifter som overskrider klasse 5 er definert som farlig avfall. Fargekodene for de ulike tilstandsklassene er vist i tabell RIGm-RAP mars 2014 / Revisjon 00 Side 10 av 16

11 3 Miljøteknisk grunnundersøkelse (fase 2) Tabell 1: Fargekoder for klassifisering av helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009). Tilstandsklasse Beskrivelse Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Øvre grense styrt av Normverdi Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Grense for farlig avfall Det er planlagt oppføring av kontorbygg i Tordenskioldsgate 9-13, og fremtidig arealbruk sorterer derfor under «sentrumsområder, kontor og forretninger» i Miljødirektoratets veileder TA 2553/2009. I henhold til veilederen vil det kunne aksepteres inntil tilstandsklasse 3 eller lavere i både toppjord (0-1 meters dyp) og dypereliggende jord (>1 meters dyp). Det kan godtas forurensning i tilstandsklasse 5 dersom en stedsspesifikk risikovurdering av virkninger for human helse og spredning i miljøet viser at risikoen er akseptabel. 3.3 Resultater kjemiske analyser av jordprøver Innholdet av tungmetaller (syv metaller + arsen) samt organiske miljøgifter i de analyserte jordprøvene er vurdert mot Miljødirektoratets tilstandsklasser for jord (TA-2553/2009). Resultater for tungmetaller er vist i tabell 2, og resultater for olje og PAH er vist i tabell 3. Forurensningssituasjonen er også vist på tegning nr For komplette analyserapporter vises det til vedlegg A RIGm-RAP mars 2014 / Revisjon 00 Side 11 av 16

12 3 Miljøteknisk grunnundersøkelse (fase 2) Tabell 2: Innhold av tungmetaller (mg/kg TS) i prøver av jord vurdert mot Miljødirektoratets tilstandsklasser (angitt med fargekoder). TUNGMETALLER Prøvepunkt Dybde (m) Arsen Kadmium Krom Kobber Kvikksølv Nikkel Bly Sink SK , , SK , , SK , , SK , , SK , , SK , , SK , , SK , , SK , , SK ,6 1 0, , SK , , SK , , SK , , SK , , SK , , SK , , SK , , SK , , SK , , SK , , SK , , SK , , Tilstandsklasse 1 <8 <1,5 <50 <100 <1 <60 <60 < Det er påvist innhold av tungmetaller over Miljødirektoratets normverdi i 9 av 22 jordprøver. Alle jordprøvene med påvist forurensning er fra den nordlige delen av området. I prøvepunkt SK7,SK 9, SK10 og SK12 er det påvist innhold av tungmetaller i tilstandsklasse 2, og i prøvepunkt SK11 er det påvist innhold av bly i tilstandsklasse 5 fra 1-2 meters dyp, og arsen og bly i tilstandsklasse 4 fra 2-3 meters dyp RIGm-RAP mars 2014 / Revisjon 00 Side 12 av 16

13 3 Miljøteknisk grunnundersøkelse (fase 2) Tabell 3: Innhold av olje og PAH (mg/kg TS) i prøver av jord vurdert mot Miljødirektoratets tilstandsklasser (angitt med fargekoder). OLJE OG PAH Prøvepunkt Dybde (m) C8-C10 C10-C12 C12-C35 Benso(a)pyren PAH-16 SK <5 < ,68 6,9 SK <5 <5 79 <0,01 0,1 SK <5 <5 48 0,02 0,2 SK <5 <5 51 0,23 3,1 SK ,14 4,5 SK ,13 3,2 SK <5 <5 57 0,06 0,9 SK <5 <5 22 0,01 0,2 SK ,02 6,2 SK ,6 <5 <5 66 0,16 1,6 SK <5 < ,60 21 SK < ,06 0,9 SK <0,01 0,1 SK < ,01 0,2 SK <5 <5 83 0,60 7,8 SK <5 < ,20 23 SK ,30 31 SK ,70 23 SK ,28 4,1 SK <5 <5 98 0,27 2,5 SK < ,03 0,4 SK < <0,01 0,05 Tilstandsklasse 1 <10 <50 <100 <0,1 < , Det er påvist innhold av olje over Miljødirektoratets normverdi i 14 av 22 jordprøver, og innhold av PAH og benso(a)pyren over Miljødirektoratets normverdi i 13 av 22 jordprøver. Jordprøvene med påvist forurensning er spredt over hele området. I prøvepunkt SK11 lokalisert nordøst på området er det fra 1-2 og 2-3 meters dyp påvist innhold av olje i alle fraksjonene fra C8 til C35 i tilstandsklasse 5, og innhold av PAH og benso(a)pyren i tilstandsklasse 3. Også i prøvepunkt SK3 og SK5 som er lokalisert på den sørøstlige delen av området er det fra 2-3 meters dyp påvist innhold av lettere oljefraksjoner (C8-C10) i tilstandsklasse RIGm-RAP mars 2014 / Revisjon 00 Side 13 av 16

14 4 Konklusjon 3.4 Vurdering av forurensningssituasjonen Det er påvist innhold av olje og PAH som overskrider Miljødirektoratets normverdier for forurenset grunn i 18 av 22 jordprøver spredt over hele det undersøkte området. I 9 jordprøver fra den nordlige delen av området er det også påvist innhold av tungmetaller over normverdiene. Forurensningen på eiendommene har trolig sammenheng med blant annet bensinlagring og bensinstasjonsdrift. 4 Konklusjon Fase 2 miljøtekniske grunnundersøkelser viser at masser på den undersøkte eiendommen inneholder stoffer definert som miljøgifter over Miljødirektoratets normverdier, og derfor må regnes som forurenset. Da det er påvist masser med innhold av forurensning som overskrider de gjeldende normverdiene, må det i henhold til forurensningsforskriften (Kap 2) ved terrenginngrep på eiendommen utarbeides en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn ved gravearbeider, med tilhørende stedsspesifikk risikovurdering RIGm-RAP mars 2014 / Revisjon 00 Side 14 av 16

15 6 Tegninger 6 Tegninger RIGm-RAP mars 2014 / Revisjon 00 Side 15 av 16

16 7 Vedlegg A Analyserapport Eurofins 7 Vedlegg A Analyserapport Eurofins RIGm-RAP mars 2014 / Revisjon 00 Side 16 av 16

RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12

RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12 RAPPORTTITTEL: Kløfta sendestasjon RAPPORT NR (FORSVARSBYGG): FBSE-2014/12 OPPDRAGSGIVER Forsvarsbygg Skifte eiendom (FBSE) EMNE Tiltaksplan for forurenset grunn DATO / REVISJON: 4. juli 2014 / 00 DOKUMENTKODE:

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Utførelse av fase 1 undersøkelsen SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Utførelse av fase 1 undersøkelsen SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Bårliskogen bofellesskap - forprosjekt DOKUMENTKODE 127454-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS OPPDRAGSLEDER Gunnar Brønstad KONTAKTPERSON Leif Kirkholm SAKSBEHANDLER

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Rapport_. E18 GSV og rundkjøring Skøyen. Statens vegvesen Region øst. Miljøteknisk tiltaksplan OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. E18 GSV og rundkjøring Skøyen. Statens vegvesen Region øst. Miljøteknisk tiltaksplan OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ E18 GSV og rundkjøring Skøyen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region øst EMNE DATO: 8. NOVEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125230-RIGm-RAP-01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

Dette notatet gir en overordnet orientering om geotekniske forhold i planområdet. 1 Innledning...2 2 Innhentet informasjon om løsmasser og berg...

Dette notatet gir en overordnet orientering om geotekniske forhold i planområdet. 1 Innledning...2 2 Innhentet informasjon om løsmasser og berg... NOTAT OPPDRAG Lørenskog Vinterpark DOKUMENTKODE 125331-RIG-NOT-005 EMNE Geotekniske forhold TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Selvaag Gruppen AS OPPDRAGSLEDER Espen Thorn KONTAKTPERSON Lars P. Thorbjørnsen

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

KU VEDLEGG 05, NOTAT MILJØTEKNISK VURDERING AV POTENSIELL GRUNNFORURENSNING OG RADON

KU VEDLEGG 05, NOTAT MILJØTEKNISK VURDERING AV POTENSIELL GRUNNFORURENSNING OG RADON NY VIDEREGÅENDE SKOLE OG NY IDRETTSHALL I LYSTLUNDEN NORD GNR/BNR 125/335 OG DEL AV GNR/BNR 125/307 MED FLERE I HORTEN KOMMUNE DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING KU VEDLEGG 05, NOTAT MILJØTEKNISK

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

FOREØPIG. Rapport_ TAG Arkitekter AS. OPPDRAG Boligfelt Ekeberg Lier. EMNE Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 11.

FOREØPIG. Rapport_ TAG Arkitekter AS. OPPDRAG Boligfelt Ekeberg Lier. EMNE Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 11. Rapport_ TAG Arkitekter AS OPPDRAG Boligfelt Ekeberg Lier EMNE Grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 11. september 2013 DOKUMENTKODE 813795-RIG-RAP-001 FOREØPIG Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører

Detaljer

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften kapittel 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Anette Pettersen Fylkesmannen i Nordland Bakgrunn Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

GSV Grensevaktstasjon Nord

GSV Grensevaktstasjon Nord Rapport Oppdrag: Emne: GSV Grensevaktstasjon Nord Rapport: Fase 1 Oppdragsgiver: Barlindhaug Consult AS Dato: 21. mars 2012 Oppdrag / Rapportnr. 711341 / 1 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Iselin

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Torridal skole - Kristiansand

Torridal skole - Kristiansand Kristiansand kommune Torridal skole - Kristiansand Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse Fase 1 2014-09-22 Torridal skole - Kristiansand Innledende miljøteknisk grunnundersøkelse Fase 1 Innhold 1

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø Hva er en tiltaksplan? Tiltaksplanen skal beskrive håndtering av forurenset grunn ved terrenginngrep.

Detaljer

Håndtering av bunnrenskmasser på ny E39 Svegatjørn-Rådal. Miljøringens temamøte, november 2017

Håndtering av bunnrenskmasser på ny E39 Svegatjørn-Rådal. Miljøringens temamøte, november 2017 Håndtering av bunnrenskmasser på ny E39 Svegatjørn-Rådal Miljøringens temamøte, 8.-9. november 2017 Anne Kristine Søvik Multiconsult Norge AS - i samarbeid med Naomi Paulsen og Silje Skarsten Statens vegvesen

Detaljer

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen

Gretnes/Sundløkka. Vurdering av forurensninger i grunnen Gretnes/Sundløkka Vurdering av forurensninger i grunnen COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr 1 Revisjonsnr 2 Utgivelsesdato: 18092012

Detaljer

RAPPORT. Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse INNLEDENDE STUDIE Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile

RAPPORT. Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse INNLEDENDE STUDIE Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile RAPPORT INNLEDENDE STUDIE Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile Rapport nummer 13509130057-2 Rapportnavn: Innledende studie - Grev Wedelsplass, Drammen.

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om gjennomforing av tiltak i forurenset grunn på land for eiendommen gnr. 68, bnr. 14 - Eidsbotn, Karmøy kommune Dokid: 16041025 (14/3819-7) Brev fra Fylkesmannen i Rogaland til Kannsund Mantime Eide AS datert 12.082015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Deresref.: Ann Helen HystadVår dato: 12.08.2015 Vårref.: 2010/4211 Arkivnr.:

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Kurs i forurensningsforskriften kap. 2 og veileder TA-2553/2009 Fylkesmannen i Nordland, Bodø 20. november 2012 Kine Martinsen, seniorrådgiver Seksjon

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden Rene Listerfjorder et samarbeidsprosjekt om kartlegging og opprensking av forurenset sjøgrunn Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden 1. Innledning. Eramet Norway Kvinesdal AS,

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland

Forurensningsforskriften Kap 2. Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Forurensningsforskriften Kap 2 Louise Engan Fylkesmannen i Nordland Henvisninger Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kap. 2 - Vedtatt 1. juli 2004, revidert 1. juli 2009

Detaljer

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder

Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Forurenset sjøbunn En vurdering av miljøundersøkelser som beslutningsgrunnlag for og dokumentasjon av tiltak i norske havner og fjorder Eva K. Aakre Institutt for kjemi, NTNU Veiledere: Rolf Tore Ottesen,

Detaljer

Forurenset grunn Spredning og kartlegging. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forurenset grunn Spredning og kartlegging. Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Forurenset grunn Spredning og kartlegging Gunnhild Preus-Olsen, seksjon for avfall og grunnforurensning Tema for foredraget Hva og hvor? Spredning Hvorfor kartlegge? Miljøgifter og forurenset grunn Forurenset

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Nogva Svolvær AS - Vågan kommune

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Nogva Svolvær AS - Vågan kommune Nogva Svolvær AS H. Chr. Størmersgate 15 8305 Svolvær Saksb.: Anette Pettersen e-post: fmnoanp@fylkesmannen.no Tlf: 75531596 Vår ref: 2007/6583 Deres ref: Vår dato: 1.3.2013 Deres dato: Arkivkode: 461.3

Detaljer

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif

Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer. Per Erik Johansen, Klif Sanering av skytebaner/skytefelt - regler og retningslinjer Per Erik Johansen, Klif Generelt i grunnforurensningssaker Forurensningsloven 7. plikt til å unngå forurensning 8. begrensninger i 7, ikke medfører

Detaljer

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 15.1.2015 Utarbeidet TMP KAAA KAAA REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Taraldrud alunskiferdeponi DOKUMENTKODE 125868-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Øst Plan AS OPPDRAGSLEDER Inger Marie Bjølseth KONTAKTPERSON Terje Rønning SAKSBEH Truls

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde:

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde: 2 Planlagt tiltak Planlagt tiltak vil omfatte etablering av et 0,15 m tykt betongdekke på et ca. 3,3 dekar stort område. For å redusere vanngjennomstrømning i massene under betongdekket, etableres ei ny

Detaljer

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Store mengder framtidig BA avfall og forurensede masser som kan og bør deponeres Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Regnklærene inneholder mer enn 10000 mg/kg bly og 3000 mg/kg krom Farlig

Detaljer

Figur 1. Utsnitt av forslag til reguleringsplan. I områdene BB1 og BB2 som er vist i gul farge, er det planlagt blokkbebyggelse.

Figur 1. Utsnitt av forslag til reguleringsplan. I områdene BB1 og BB2 som er vist i gul farge, er det planlagt blokkbebyggelse. 1 Innledning Lier kommune skriver i reguleringsbestemmelsene for tomtene, Plan ID 504-905-05-02, i paragraf 2-2-1 b at det skal dokumenteres at det for områdene BB1 og BB2 er tilfredsstillende geotekniske

Detaljer

Geotekniske vurderinger Erling Romstad Arne Vik Arne Vik REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Geotekniske vurderinger Erling Romstad Arne Vik Arne Vik REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nedre Sandvik hytteområde på Otterøya DOKUMENTKODE 416609-rig-not-01 EMNE for reguleringsplan TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Arcon prosjekt as OPPDRAGSLEDER Erling Romstad KONTAKTPERSON

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

1 Innledning Dagens og Tidligere bruk av eiendommen Forventet forurensning Tiltak for planfase...3

1 Innledning Dagens og Tidligere bruk av eiendommen Forventet forurensning Tiltak for planfase...3 Oppdragsgiver: Oppdrag: 537324-01 Detaljreguleringsplan Zoarbakken 4 Dato: 31.01.17 Skrevet av: Nina Lønmo/Simen Berger Kvalitetskontroll: Rolf Egil Martinussen FORURENSET GRUNN INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 14.12.2014 Vår ref.: 2010/4211 Arkivnr.: 472 Karmsund Maritime Eide AS Postboks 484 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014 NOTAT OPPDRAG Hammerfest Havn DOKUMENTKODE 712956-RIG-NOT-001 EMNE Geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hammerfest kommune OPPDRAGSLEDER Elin Kramvik KONTAKTPERSON Tor Harry Bjørn SAKSBEH

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien Sakshandsamar, innvalstelefon Kjell Kvingedal, 5557 2317 Vår dato 26.08.2011 Dykkar dato 16.06.2011 Vår referanse 2010/117328 461.5 Dykkar referanse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Tillatelse

Detaljer

Klassifisering av jord som farlig avfall Håndtering av krøllete regelverk. Miljøringen14. mars 2016 Marianne Seland

Klassifisering av jord som farlig avfall Håndtering av krøllete regelverk. Miljøringen14. mars 2016 Marianne Seland Klassifisering av jord som farlig avfall Håndtering av krøllete regelverk Miljøringen14. mars 2016 Marianne Seland Forurenset jord? Hva trenger du for å finne ut om jord er forurenset? Når kan vi bruke

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnundersøkelse- Datarapport Fredlybekken, delstrekning 6-7 Miljøteknisk grunnuersøkelse- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Områdebeskrivelse... 3 1.2 Grenseverdier... 5 2. Utførte uersøkelser...

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

R.1510 rev.01 RANHEIM - BARNEHAGETOMTER

R.1510 rev.01 RANHEIM - BARNEHAGETOMTER R.1510 rev.01 RANHEIM - BARNEHAGETOMTER GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT RANHEIM VÆRE JAKOBSLI VIKÅSEN ESTENSTAD JONSVATNET 14.07.2011 2 1. INNLEDNING Prosjekt Trondheim kommune ved Eierskapsenheten vurderer

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser OPPDRAG Workinnmarka OPPDRAGSNUMMER 509305 OPPDRAGSLEDER Kjartan Kristoffersen OPPRETTET AV Sylvi Gaut DATO Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser Grunnlag I Workinnmarka

Detaljer

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26

Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole. Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole Utgave: 1 Dato: 2009-06-26 Grunnundersøkelser ved Levanger videregående skole 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Grunnundersøkelser ved

Detaljer

Rapport. Rv.110 Simo Ørebekk. Statens Vegvesen. Prosjektering av konstruksjonssikkerhet for rivning av Mosseveien 106 OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Rv.110 Simo Ørebekk. Statens Vegvesen. Prosjektering av konstruksjonssikkerhet for rivning av Mosseveien 106 OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Rv.110 Simo Ørebekk OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen EMNE Prosjektering av konstruksjonssikkerhet for rivning av Mosseveien 106 DATO: 17. NOVEMEBER 2014 DOKUMENTKODE: 511927 RIB RAP 002 Med mindre

Detaljer

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fjerdingby Sentrum OPPDRAGSGIVER Rælingen kommune EMNE Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport DATO / REVISJON: 27. april 2016 / 0 DOKUMENTKODE: 128744-G-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Paradis, Stavanger RAPPORT. Rom Eiendom AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Paradis, Stavanger RAPPORT. Rom Eiendom AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Paradis, Stavanger OPPDRAGSGIVER Rom Eiendom AS EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelser. Resultater og risikovurdering DATO / REVISJON: 7. november 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217404-RIGm-RAP-001 Denne

Detaljer

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern

Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Forsvarsbygg Risikovurdering MTB-Hangar, Haakonsvern Gjenbruk av lav-forurenset betong 2014-01-16 J02 2014-01-16 For oversendelse til oppdragsgiver kmull mnheg sao D01 2013-12-19 Foreløpig versjon for

Detaljer

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11

RIVNING AV NÆRBØ MEIERI Søknad om tillatelse til håndtering av betongavfall etter forurensningsloven 11 Multiconsult ASA Stokkamyrveien 13 4313 Sandnes Miljødirektoratet Att.: Per Martin Aakerøy sendt pr. e post DERES REF: VÅR REF: Sandnes, 11. juni 2015 DOKUMENTKODE: 217633 RIM BREV 01 TILGJENGELIGHET:

Detaljer

Forurenset grunn: Innledende studie

Forurenset grunn: Innledende studie Askim kommune Forurenset grunn: Innledende studie Områderegulering for to områder i Askim sentrum 2013-06-10 Oppdragsnr.: 5122124/5122123 02 10.6.2013 Revidert med ny planområdeavgrensning LiBoh Tosto

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Statsbygg Nord Miljøsaneringsbeskrivelse Fasadeutbedring Vardø Politihus 2015-05-07 J01 2015-05-07 Intern gjennomgang bakil kmull Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK

MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK 10/2013 SALTO EIENDOM AS MILJØUNDERSØKELSE OG FORSLAG TIL TILTAK ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com 10/2013 SALTO EIENDOM AS MILJØUNDERSØKELSE

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse DATARAPPORT Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER BORO BYGG AS EMNE Miljøgeologi DATO / REVISJON: 23. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 126629-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Borgundfjordvegen 70 ligger langs Åsefjorden i Ålesund kommune. Beliggenhet er vist på kart i Figur 1, og nærmere på flyfoto i Figur 2.

Borgundfjordvegen 70 ligger langs Åsefjorden i Ålesund kommune. Beliggenhet er vist på kart i Figur 1, og nærmere på flyfoto i Figur 2. Beliggenhet Borgundfjordvegen 70 ligger langs Åsefjorden i Ålesund kommune. Beliggenhet er vist på kart i Figur 1, og nærmere på flyfoto i Figur 2. Figur 1 Beliggenhet til Borgundfjordvegen 70 i Ålesund

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Breivika Nord DOKUMENTKODE 711865-RIG-NOT-002 EMNE Etablering av mudringsrenne TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Tromsø Havn OPPDRAGSLEDER Erlend B. Kristiansen KONTAKTPERSON Erling Bangsund

Detaljer

Norconsult (2015), Miljøtekniske grunnundersøkelse og tiltaksplan for forurenset grunn (oppdragsnr , doknr ) 2

Norconsult (2015), Miljøtekniske grunnundersøkelse og tiltaksplan for forurenset grunn (oppdragsnr , doknr ) 2 Til: Fra: Ringsaker kommune Norconsult AS v/ Jørn-Morten Dahl Dato/rev.: 2015-10-28 Kopi til: Notat 000-111 Grunnforurensningssituasjon innenfor tiltaksområdet til E2 Innledning Dette notatet er utarbeidet

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse

Miljøteknisk grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Slottsplassen Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport og tiltaksplan Link arkitektur AS Dato: 05. november 2012 Oppdrag /

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde NOTAT OPPDRAG Boliger i Risgropa, Steinkjer DOKUMENTKODE 416127-rig-not-01 EMNE og fundamentering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Prosjekt-partner Midt-Norge as ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser

Miljøtekniske Grunnundersøkelser Nordkapp Renovasjon AS Miljøtekniske Grunnundersøkelser Innledende undersøkelser og tilstandskartlegging 2013-06-25 Oppdragsnr.: 5132604 Miljøtekniske Grunnundersøkelser forurenset grunn Nordkapp Renovasjon

Detaljer

MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER, TILTAKS- OG GRAVEPLAN FOR FORURENSET GRUNN PÅ ØSTRE OG VESTRE EIDET

MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER, TILTAKS- OG GRAVEPLAN FOR FORURENSET GRUNN PÅ ØSTRE OG VESTRE EIDET Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Sør Rapporttype Miljøteknisk rapport/tiltaksplan/graveplan 2012-10-10 E18 BOMMESTAD-SKY MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER, TILTAKS- OG GRAVEPLAN FOR FORURENSET GRUNN

Detaljer

Forurensingsforskriften kapittel 2

Forurensingsforskriften kapittel 2 Forurensingsforskriften kapittel 2 Kommunens myndighet og plikter ved bygge- og gravearbeid i forurenset grunn Forurensingskonferanse for kommunene i Agder, 22. januar 2014 seniorrådgiver Kine Martinsen,

Detaljer

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga Reine og ureine massar og andre definisjonar Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga 1 Fylkesmannen Statens representant i fylket Følger opp vedtak, mål og retningslinjer fra

Detaljer