OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn"

Transkript

1 OBOS NYE HJEM AS Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn

2 RAPPORT Ladebyhagen BT1 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: , rev Kunde: OBOS Nye Hjem AS Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn Sammendrag: OBOS Nye Hjem AS planlegger nye boligblokker i prosjektet Ladebyhagen på eiendommer Gnr/Bnr 414/126, 414/389, 414/ , 414/ , 414/401 og 414/435 i Trondheim kommune. Eksisterende bygninger på tomtene skal rives for å gi plass til nye boligblokker. Prosjektet er delt opp i 7 byggetrinn, BT1-7. Sweco Norge AS har i forbindelse med dette prosjektet utført grunnundersøkelser og miljøtekniske grunnundersøkelser og vurdering av forurenset grunn. I denne rapporten er forurensningssituasjonen vurdert for byggetrinn 1, BT1, på eiendommer GNr/BNr 414/389 og 414/391. Det ble tatt opp prøver på fyllmasser og originale leirmasser i 6 punkter. Totalt ble det analysert 12 miljøprøver på 8 metaller, PAH, olje. Noen prøver ble analysert med screeningpakke for andre forurensningsparametre, bl.a. klorerte forbindelser, PCB, fenoler, BTEX og plantevernmidler. Analyseresultater viser oljeforurensning innen tilstandklasse 3, 4 og 5 i 3 punkter. Forurensningen er antatt å være begrenset til fyllmasser. Ikke forurenset fyllmasse kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet. Originale leirmasser betraktes som rene og kan disponeres fritt. Det må suppleres med prøver på fyllmasser og originale leirmasser under bygninger når disse er revet. Oljeforurensede masser må kjøres til godkjent deponi. Det skal gjennomføres kontroll av gjenstående masser etter opprydding for å sikre at det ikke ligger restforurensninger igjen Resultater fra supplerende prøver. Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. Utarbeidet av: Sign.: Shaima Ali Alnajim Kontrollert av: Margareta Viklund Sign.: rao4n Oppdragsansvarlig / avd.: Torbjørn Yri/251 Oppdragsleder / avd.: Margareta Viklund/251 Oppdrag ; p:\251\ ladebyhagen bt1, geoteknikk\08 rapporter\rapporter\ rev01\rapport rev01.docx

3 Innhold 1 Innledning Undersøkelser Tidligere undersøkelser Prøvetaking Kjemiske analyser Grunnforhold Resultater Konsentrasjoner av metaller Konsentrasjoner av PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) Konsentrasjoner av oljekomponenter Øvrige forurensningsparametre Konsekvenser av forurensningen Tiltaksplan Prøvetaking under bygninger Gjennomføring av tiltak Disponering av masser Håndtering av vann Kontroll Referanser... 5 Vedleggsliste 1. Tegning G03, plantegning miljøundersøkelser 2. Dokumentasjon fra skruprøvetaking 3. Sammenstilling analyseresultater 4. Analyserapporter rao4n , rev Ladebyhagen BT1 1 Oppdrag ; p:\251\ ladebyhagen bt1, geoteknikk\08 rapporter\rapporter\ rev01\rapport rev01.docx

4 1 Innledning OBOS Nye Hjem AS planlegger nye boligblokker i prosjektet Ladebyhagen på eiendommer Gnr/Bnr 414/126, 414/389, 414/ , 414/ , 414/401 og 414/435 i Trondheim kommune. Eksisterende bygninger på tomtene skal rives for å gi plass til nye boligblokker. Prosjektet er delt opp i 7 byggetrinn, BT1-7. Sweco Norge AS har i forbindelse med dette prosjektet utført geotekniske og miljøtekniske grunnundersøkelser og vurdering av forurenset grunn. I denne rapporten er forurensningssituasjonen vurdert for byggetrinn 1, BT1, på eiendommer GNr/BNr 414/389 og 414/ Undersøkelser 2.1 Tidligere undersøkelser Det finnes ingen tidligere utførte miljøtekniske undersøkelser på området for byggetrinn 1. Området er ikke markert på Trondheim kommunes aktsomhetskart for forurenset grunn. Det finnes heller ingen opplysning om forurensning i området i Klima- og forurensningsdirektoratets database for grunnforurensning, Derimot er flere naboeiendommer markert på aktsomhetskart med forurensende virksomheter, som bilverksted, renseri og vaskeri samt kjemisk industri, se figur 1. Byggetrinn 1 Figur 1. Utdrag fra Trondheim kommunes aktsomhetskart for forurensede områder. 2.2 Prøvetaking I løpet av uke 12/2012 ble det utført miljøgeotekniske undersøkelser på området for hele boligprosjektet Ladebyhagen. For området BT1 ble det tatt opp 13 skrueprøver i 6 punkter, punkter 9, 10, 11, 12, 14 og 15. Av 13 prøver ble 6 prøver tatt i fyllmasser på 0-1m dybde, 6 prøver i originale masser på 1-2 m dybde og en prøve i original masse fra 2-3 m dybde. Plassering av prøvetakingspunkter er vist i vedlegg 1 og dokumentasjon fra prøvegravingen fremgår av vedlegg 2. rao4n , rev Ladebyhagen BT1 Oppdrag ; p:\251\ ladebyhagen bt1, geoteknikk\08 rapporter\rapporter\ rev01\rapport rev01.docx

5 2.3 Kjemiske analyser 12 prøver ble sendt inn til akkreditert kjemisk laboratorium (ALS Laboratory Group Norge AS). Det ble analysert på 8 metaller (arsen, kadmium, krom, kobber, kvikksølv, nikkel, bly og sink), olje og PAH-forbindelser for alle prøver. I tillegg ble 4 prøver analysert med screeningpakke for andre forurensningsparametre, bl.a. klorerte forbindelser, PCB, fenoler, BTEX og plantevernmidler. Analyseresultatene er vurdert med farge ihht. Klifs tilstandsklassifisering for forurenset grunn gitt i tabell 1 (TA 2553/2009) nedenfor. Sammenstilling av analyseresultatene vises i vedlegg 3 og kopi av originale analyserapporter følger i vedlegg 4. Tabell 1. Klifs tilstandsklasser for forurenset grunn Tilstandsklasse Beskrivelse av tilstand Øvre grense styres av Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig Normverdi Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Helsebaserte akseptkriterier Nivå som anses å være farlig avfall Arsen (As) < Bly (Pb) < Kadmium (Cd) < 1,5 1, Krom, total (Cr) < Krom, (Cr 6+ ) < Kobber (Cu) < Kvikksølv (Hg) < Nikkel (Ni) < Sink (Zn) < THC, C8-C10 < THC, C10-C12 < THC, C12-C35 < Benzo(a)pyren < 0,1 0,1 0,5 0, Sum 16 PAH < Sum 7 PCB < 0,01 0,01 0,5 0, Grunnforhold Området heller svakt mot sørvest og Haakon Magnussons gate fra ca kote +22 til ca Grunnen består generelt av 1-1,5 m fyllmasser av sand, grus og stein over original leire. Det er ikke påtruffet vann ved prøvetaking. Grunnvann er antatt å ligge på 2-3 m dybde. rao4n Resultater 4.1 Konsentrasjoner av metaller Analyser av metaller viser at 7 av 12 kromkonsentrasjoner ligger i nedre del av tilstandsklasse 2, resten er i tilstandsklasse 1. Høy konsentrasjonen av krom kan skyldes naturlig bakgrunnsnivå. Det er fra før godt kjent at krom og nikkel har relativ høy bakgrunnskonsentrasjon i deler av Trøndelag , rev Ladebyhagen BT1 Oppdrag ; p:\251\ ladebyhagen bt1, geoteknikk\08 rapporter\rapporter\ rev01\rapport rev01.docx

6 Bortsett fra én analyse av kobber og én analyse av arsen i tilstandsklasse 2 er det ikke påvist konsentrasjoner høyere enn tilstandsklasse 1 for noen av de andre metallene. 4.2 Konsentrasjoner av PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) Det er ikke påvist konsentrasjoner av PAH-komponenter høyere enn tilstandklasse Konsentrasjoner av oljekomponenter Oljeforurensning er påvist i 3 av 12 prøver. Alle prøver med påvist forurensning er tatt i fyllmasse fra 0-1 m dybde. I én prøve ble det funnet lette oljekomponenter (> C8 - C10), mens det i to prøver ble påvist tyngre komponenter (>C12 - C 35). Påviste lette oljekomponenter (> C8-C10), er i tilstandsklasse 5 i punkt M09 mens tyngre komponenter (>C12 - C 35) er i tilstandsklasse 3 i punkt M11 og i tilstandklasse 4 i punkt M10. Øvrige oljeanalyser viser tilstandsklasse 1 for alle prøver. 4.4 Øvrige forurensningsparametre For øvrige parametre er det funnet krom VI og xylener i én prøve og PAH i to prøver tilsvarende tilstandsklasse 1. Resultater for øvrige parametre har ikke overskredet rapporteringsgrense. 5 Konsekvenser av forurensningen Høyeste grense for aksept av forurensinger i forhold til arealbruk fremkommer av tabell 2 nedenfor (Veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn - SFT, TA- 2553/2009). Tabell 2. Aksepterte tilstandsklasser ihht arealbruk (s = spredning, h= helse) Arealbruk Toppjord (< 1 m) Dypere jord (> 1 m) Boligområder 2 eller lavere 3 eller lavere 4 etter risikovurdering (s) Sentrumsområder, Kontor og forretning Industri og trafikk 3 eller lavere 3 eller lavere 4 etter risikovurdering (s) 5 etter risikovurdering (h og s) 3 eller lavere 4 etter risikovurdering (s) 3 eller lavere 4 etter risikovurdering (s) 5 etter risikovurdering (h og s) rao4n , rev Ladebyhagen BT1 Oppdrag ; p:\251\ ladebyhagen bt1, geoteknikk\08 rapporter\rapporter\ rev01\rapport rev01.docx

7 Tabellen viser at oljeforurensingene i tilstandsklasse 4 og 5 i punkter M09 og M10 ikke kan ligge igjen på området. Forurensning i tilstandsklasse 3 i punkt M11 kan gjenbrukes på området hvis massene legges i fylling på minst 1 m dybde. Øvrige fyllmasser kan gjenbrukes på området som fyllmasser. Hvis øvrige fyllmasser skal kjøres vekk fra tomtene må massene dokumenteres rene med 1 prøve per 50 m 3 bortkjørte masser. Originale leirmasser kan betraktes som rene og kan disponeres fritt. 6 Tiltaksplan 6.1 Prøvetaking under bygninger Når bygninger er revet må det gjøres supplerende miljøgeotekniske undersøkelser av grunnen under bygninger. Prøver skal tas i fyllmasser samt i øvre del av originale leirlag. Det er observert oppstikk/avlufting fra mulig oljetank sør for bygning GNr/BNr 414/389, se vedlegg 1. Supplerende prøver må tas i dette området for å avgrense oljeforurensningen. Prøver skal analyseres på 8 metaller, olje og PAH. Prøvetaking skal utføres ihht Klifs veileder TA-2553/ Gjennomføring av tiltak Forurensning er ikke funnet i originale leirmasser, slik at forurensningene vil være begrenset til fyllingslaget, maks 1 m. Det vil være behov for supplerende prøvetaking for å avgrense forurensninger i plan rundt punkt 9, 10 og 11, alternativt kan feltinstrument (type PID) brukes for å avgrense forurensning i plan ved opprydding/utgraving. De forurensede massene må transporteres til godkjent deponi i containere eller lastebil. Det vurderes ingen fare for spredning av støv som kan medføre helsefare under utgravingen, men det kan være behov for tildekking av massene under transport. Ved behov for mellomlagring av forurensede masser på eiendommen, skal mellomlagringen etableres slik at det ikke forekommer spredning av forurensning til omgivelsene. Forurenset masse må legges på tett dekke og dekkes med pressenning for å unngå regntilførsel og avrenning til grunnen. Ved utgravingen må man være oppmerksom på muligheten for å finne mindre forurensede områder som ikke er registrert ved undersøkelsen. Disse må bli behandlet på samme måte som de andre forurensingene. Gravearbeider vil bli utført av entreprenør med de nødvendige tillatelser slik det fremgår av forurensingsforskriftens kapittel 2, 2.5, 7. ledd. rao4n Denne planen vil bli presentert for, og gjennomgått, sammen med entreprenørens anleggsleder ved oppstarten av arbeidet. 6.3 Disponering av masser Masser uten forurensninger av olje vil kunne disponeres fritt innenfor tiltaksområdet. Oljeforurensede masser ved punkt M09 og M10 må kjøres til godkjent deponi. Ingen , rev Ladebyhagen BT1 Oppdrag ; p:\251\ ladebyhagen bt1, geoteknikk\08 rapporter\rapporter\ rev01\rapport rev01.docx

8 oljeforurensede masser kan disponeres utenfor området annet enn ved levering til godkjent deponi. Forurensede masser ved punkt M11 kan gjenbrukes på området hvis massene legges i fylling på minimum 1 m dybde. Fyllingsmasser som skal disponeres utenfor tiltaksområdet må dokumenteres rene med 1 blandprøve per 50 m 3 masse. Originale leirmasser kan disponeres fritt. 6.4 Håndtering av vann Ved prøvetakingen ble det ikke observert grunnvann. Det er antatt at grunnvann ligger på minst 2 m dybde. Vi anser at det er liten risiko at forurensningen er spredt til grunnvann. Ved utgraving er det nødvendig å ha beredskap for å håndtere vann, både grunnvann og regnvann, som har vært i kontakt med forurensede masser. Vann som har vært i kontakt med forurensede masser skal pumpes på oppsamlingstanker for senere analysering/rensing. 6.5 Kontroll Det vil bli gjennomført kontroll av gjenværende masser under og rundt forurensede områder ved punkt M09, M10 og M11 for å sikre at det ikke ligger igjen forurensinger med konsentrasjoner over akseptkriterier ihht tabell 2. Prøver for kontroll vil tas som blandprøver i sjaktvegg og sjaktbunn. Prøver analyseres for olje (fraksjoner > C12-C16, >C16-C 35). Det anses ikke å være nødvendig å følge opp med ytterligere kontroller etter at dette er gjort. Det vil bli utarbeidet sluttrapport fra tiltaket, med beskrivelser og dokumentasjon av hvordan masser ble avgrenset og håndtert og hvordan prøver ble tatt og analysert. Kvittering fra mottak på deponerte masser skal inngå i rapport. 7 Referanser Forurensningsforskriften, kap. 2: Opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider SFT, TA-2553/2009: Veileder for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn SFT: TA-1629/99 Veileder 99:01 A om Risikovurdering av forurenset grunn Trondheim kommune, Faktaark nr.63. Tilstandsklasser for forurenset grunn Trondheim kommune, Faktaark nr.50. Hva er rene masser? rao4n , rev Ladebyhagen BT1 Oppdrag ; p:\251\ ladebyhagen bt1, geoteknikk\08 rapporter\rapporter\ rev01\rapport rev01.docx

9

10 VEDLEGG 2 Dokumentasjon prøvegraving Oppdragsnummer Oppdrag Ladebyhagen.BT1 Punktnummer M09 Metode Ref.yta Dato Marknivå skruprøve Terreng Grunnvannobservasjoner (fri vann i prøvesjakt) Koordinater Euref89 sone 32 Dato Tid Dybde under terreng Blad Sign SHAL Dybde (m) under ref.yta Prøve Betegnelse Merknad 0 1,0 m 0 1,0 m 1,0 2,0 m 1,0 2,0 m Tørr fylling sand, grov silt, grus, stein og veldig fast leire Meget fast leire i øvre lag, fast leire i dybden. Grå og brun farge allmno M09. (0-1)m M09. (1-2)m SWECO NORGE Professor brochs gate Trondheim Telefon Telefaks Margareta Viklund Telefon SWECO Norge AS Org.nr NO MVA Et selskap i SWECO konsernet MV p:\251\ ladebyhagen bt1, geoteknikk\08 rapporter\rapporter\ miljø-02-bt1- miljøvurdering med vedlegg\vedlegg 2. skruprøvetaking-bt1.docx 1 (6)

11 Vedlegg 2 Oppdragsnummer Oppdrag Ladebyhagen-BT1 Punktnummer M10 Metode Ref.yta Dato Marknivå skruprøve Terreng Grunnvannobservasjoner (fri vann i prøvesjakt) Koordinater Euref89 sone 32 Dato Tid Dybde under terreng Dybde (m) under ref.yta Prøve Betegnelse Merknad 0 1,0 m 0 1,0 m Sand, grus og stein Blad Sign SHAL 1,0 2,0 m 1,0 2,0 m 2,0 3,0 m 2,0 3,0 m Fin sand og silt, grus og stein Meget fast leire i øvre lag, fast leire i dybden. NB! gammelt lag mellom 1 og 2 meter (kan være asfalt i forhold til området) Grå farge allmno M10.(0-1)m M10.(1-2)m M10.(2-3)m 2 (6) MV p:\251\ ladebyhagen bt1, geoteknikk\08 rapporter\rapporter\ miljø-02-bt1- miljøvurdering med vedlegg\vedlegg 2. skruprøvetaking-bt1.docx

12 Vedlegg 2 Oppdragsnummer Oppdrag Ladebyhagen-BT1 Punktnummer M11 Metode Ref.yta Dato Marknivå skruprøve Terreng Grunnvannobservasjoner (fri vann i prøvesjakt) Koordinater Euref89 sone 32 Dato Tid Dybde under terreng Dybde (m) under ref.yta Prøve Betegnelse Merknad 0 1,0 m 0 1,0 m Grov sand og grus Blad Sign SHAL 1,5 2,0 m 1,5 2,0 m Meget fast leire i øvre lag, fast leire i dybden. allmno M11. (0-1)m M11. (1,5-2))m 3 (6) MV p:\251\ ladebyhagen bt1, geoteknikk\08 rapporter\rapporter\ miljø-02-bt1- miljøvurdering med vedlegg\vedlegg 2. skruprøvetaking-bt1.docx

13 Vedlegg 2 Oppdragsnummer Oppdrag Ladebyhagen-BT1 Punktnummer M12 Metode Ref.yta Dato Marknivå skruprøve Terreng Grunnvannobservasjoner (fri vann i prøvesjakt) Koordinater Euref89 sone 32 Dato Tid Dybde under terreng Blad Sign SHAL Dybde (m) under ref.yta Prøve Betegnelse Merknad 0 1,0 m 0 1,0 m 1,0 2,0 m 1,0 2,0 m Tørr fylling sand, grus, fiber duk, stein og veldig fast leire Meget fast leire i øvre lag, fast leire i dybden. Grå og brun farge allmno M12.(0-1)m M12.(1-2)m 4 (6) MV p:\251\ ladebyhagen bt1, geoteknikk\08 rapporter\rapporter\ miljø-02-bt1- miljøvurdering med vedlegg\vedlegg 2. skruprøvetaking-bt1.docx

14 Vedlegg 2 Oppdragsnummer Oppdrag Ladebyhagen-BT1 Punktnummer M14 Metode Ref.yta Dato Marknivå skruprøve Terreng Grunnvannobservasjoner (fri vann i prøvesjakt) Koordinater Euref89 sone 32 Dato Tid Dybde under terreng Dybde (m) under ref.yta Prøve Betegnelse Merknad 0 0,5 m 0 0,5 m Sand, grus, stein og veldig fast leire Blad Sign SHAL 1,0 1,5 m 1,0 1,5 m Meget fast leire i øvre lag, fast leire i dybden. Grå og brun farge allmno M14. (0-0,5)m M14. (1-1,5)m 5 (6) MV p:\251\ ladebyhagen bt1, geoteknikk\08 rapporter\rapporter\ miljø-02-bt1- miljøvurdering med vedlegg\vedlegg 2. skruprøvetaking-bt1.docx

15 Vedlegg 2 Oppdragsnummer Oppdrag Ladebyhagen-BT1 Punktnummer M15 Metode Ref.yta Dato Marknivå skruprøve Terreng Grunnvannobservasjoner (fri vann i prøvesjakt) Koordinater Euref89 sone 32 Dato Tid Dybde under terreng Blad 6 (6) Sign SHAL Dybde (m) under ref.yta Prøve Betegnelse Merknad 0 1,0 m 0 1,0 m Sand, grus og stein 1,0 2,0 m 1,0 2,0 m Meget fast leire i øvre lag, fast leire i dybden. Grå og brun farge allmno M15. (0-1)m M15. (1-2)m 6 (6) MV p:\251\ ladebyhagen bt1, geoteknikk\08 rapporter\rapporter\ miljø-02-bt1- miljøvurdering med vedlegg\vedlegg 2. skruprøvetaking-bt1.docx

16 Ladebyhagen BT1 Sammenstilling miljøanalyser Vedlegg 3 M09 M10 M11 M12 M14 M15 M09 M10 M10 M11 M12 M14 Tilstandsklasser meter , , , jord Fylling/sand, stein Fylling/sand, Fylling/sand, Fylling/sand, stein, stein stein byggerester Fylling/sand, stein Fylling/sand, stein Fast leire Fylling/sand, stein Fast leire Fast leire Fast leire Fast leire dato Tørrstoff (E) % 92,2 93,8 95,1 93,9 84,3 89,5 80,2 83, ,8 79,5 79,1 As mg/kg TS 8,99 6,25 2,86 2,79 3,76 6,03 5,3 4,02 3,2 3,95 4,89 5, Cd mg/kg TS 0,18 0,56 0,17 0,12 0,16 0,19 0,21 <0.10 <0.10 0,15 0,27 0,22 1, Cr mg/kg TS 38,1 39, , ,6 65,6 52,4 65,3 70,1 68,2 62, Cu mg/kg TS ,4 25,2 35, ,9 72,7 40,7 35,7 38,1 35, Hg mg/kg TS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,22 0,38 0,44 <0,20 <0,20 <0.20 0,34 0, Ni mg/kg TS 31,9 25,9 37,2 32,8 43,8 38,4 49,5 35,2 48,4 47,6 50,3 48, Pb mg/kg TS 8 3,2 6 5,8 9,7 10,2 11, ,1 10,3 11,3 10, Zn mg/kg TS 35,2 71,2 31,5 39,3 55,5 55, ,3 67,7 64, Cr6+ mg/kg TS <0.060 <0.060 < , Cyanid-fri mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 PCB 28 mg/kg TS < < < < PCB 52 mg/kg TS < < < < PCB 101 mg/kg TS < < < < PCB 118 mg/kg TS < < < < PCB 138 mg/kg TS < < < < PCB 153 mg/kg TS < < < < PCB 180 mg/kg TS < < < < Sum PCB-7 mg/kg TS n.d. n.d. n.d. n.d. 0,01 0, g-hch (Lindan) mg/kg TS < < < < o,p'-ddt mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 p,p'-ddt mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 o,p'-ddd mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 p,p'-ddd mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 o,p'-dde mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 p,p'-dde mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Monoklorbensen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 < ,2-Diklorbensen mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 < ,4-Diklorbensen mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 < ,2,3-Triklorbensen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 < ,2,4-Triklorbensen mg/kg TS <0.030 <0.030 <0.030 < ,3,5-Triklorbensen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 < ,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 Pentaklorbensen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Heksaklorbensen mg/kg TS < < < < Diklormetan mg/kg TS <0.060 <0.060 <0.060 <0.060 Triklormetan (kloroform) mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 Trikloreten mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 < ,1 0,2 0,6 0, Tetraklormetan mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Tetrakloreten mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 < ,2-Dikloretan mg/kg TS < < < < ,1,1-Trikloretan mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 < ,2-Dibrometan mg/kg TS < < < < ,1,2-Trikloretan mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Naftalen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Acenaftylen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Acenaften mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Fluoren mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Fenantren mg/kg TS < ,044 <0.010 <0.010 < ,015 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Antracen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Fluoranten mg/kg TS < ,082 <0.010 <0.010 < ,021 < <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Pyren mg/kg TS < ,097 <0.010 <0.010 < ,024 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Benso(a)antracen^ mg/kg TS < ,041 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Krysen^ mg/kg TS < ,044 <0.010 <0.010 < ,012 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS < ,053 <0.010 <0.010 < ,013 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS < ,032 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Benso(a)pyren^ mg/kg TS < ,051 <0.010 <0.010 < ,011 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 < , Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS < ,015 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Benso(ghi)perylen mg/kg TS < ,04 <0.010 <0.010 < ,015 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS < ,028 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 Sum PAH-16 mg/kg TS n.d. 0,527 n.d. n.d. n.d. 0,111 n.d n.d. n.d. n.d. n.d Bensen mg/kg TS < < < < ,01 0,015 0,04 0, Toluen mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,01 Etylbensen mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 < ,3 Xylener mg/kg TS 0,1 < < < ,2 Sum BTEX mg/kg TS 0,1 n.d. n.d. n.d. 0,2 Fraksjon C5-C6 mg/kg TS <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 Fraksjon >C6-C8 mg/kg TS <7.0 <7.0 <7.0 <7.0 Fraksjon >C8-C10 mg/kg TS 52 <10 <10 <10 Fraksjon >C10-C12 mg/kg TS 16 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 < Fraksjon >C12-C16 mg/kg TS 4 8 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 Fraksjon >C12-C35 mg/kg TS < Fraksjon >C16-C35 mg/kg TS <10 55 <10 26 <10 <10 <10 <10 2-Monoklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 < Monoklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 < Monoklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 < ,3-Diklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 < ,4+2,5-Diklorfenol mg/kg TS <0.040 <0.040 <0.040 < ,6-Diklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 < ,4-Diklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 < ,5-Diklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 < ,3,4-Triklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 < ,3,5-Triklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 < ,3,6-Triklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 < ,4,5-Triklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 < ,4,6-Triklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 < ,4,5-Triklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 < ,3,4,5-Tetraklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 < ,3,4,6-Tetraklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 < ,3,5,6-Tetraklorfenol mg/kg TS <0.020 <0.020 <0.020 <0.020 Pentaklorfenol mg/kg TS <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 Sum PAH carcinogene^ mg/kg TS 0,264 0,036 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

17 Rapport Side 11 (33) N WX2SLE84I6 Deres prøvenavn M Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MORO As mg/kg TS 1 1 MORO Cd mg/kg TS 1 1 MORO Cr mg/kg TS 1 1 MORO Cu mg/kg TS 1 1 MORO Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 MORO Ni mg/kg TS 1 1 MORO Pb mg/kg TS 1 1 MORO Zn mg/kg TS 1 1 MORO Cr6+ <0.060 mg/kg TS 1 1 MORO Cyanid-fri <0.10 mg/kg TS 1 1 MORO PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MORO Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 MORO g-hch (Lindan) < mg/kg TS 1 1 MORO o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2-Diklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO 1,4-Diklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2,3-Triklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2,4-Triklorbensen <0.030 mg/kg TS 1 1 MORO 1,3,5-Triklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO Pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Heksaklorbensen < mg/kg TS 1 1 MORO Diklormetan <0.060 mg/kg TS 1 1 MORO Triklormetan (kloroform) <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO Trikloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2-Dikloretan < mg/kg TS 1 1 MORO 1,1,1-Trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2-Dibrometan < mg/kg TS 1 1 MORO 1,1,2-Trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Naftalen <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Acenaften <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Fluoren <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO ALS Laboratory Group Norway AS Web: Dokumentet er godkjent Monia Ronningen PB 643 Skøyen E-post: og digitalt signert av :13:38 N-0214 Oslo Norway Tel: Fax: Client Service

18 Rapport Side 12 (33) N WX2SLE84I6 Deres prøvenavn M Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Fenantren <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Antracen <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Fluoranten <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Pyren <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Krysen^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 2 1 MORO Bensen < mg/kg TS 2 1 MORO Toluen <0.10 mg/kg TS 2 1 MORO Etylbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO Xylener mg/kg TS 2 1 MORO Sum BTEX* mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon C5-C6 <7.0 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C8-C mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C10-C mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C12-C mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C12-C mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C16-C mg/kg TS 2 1 MORO 2-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 4-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,4+2,5-Diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 MORO 2,6-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3,4-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3,5-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,4-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,6-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,4,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,4,6-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3,4,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,4,5-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,4,6-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,5,6-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO Pentaklorfenol <0.006 mg/kg TS 2 1 MORO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Monia Ronningen :13:38 Client Service

19 Rapport Side 13 (33) N WX2SLE84I6 Deres prøvenavn M Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 3 1 MORO As mg/kg TS 3 1 MORO Cd mg/kg TS 3 1 MORO Cr mg/kg TS 3 1 MORO Cu mg/kg TS 3 1 MORO Hg <0.20 mg/kg TS 3 1 MORO Ni mg/kg TS 3 1 MORO Pb mg/kg TS 3 1 MORO Zn mg/kg TS 3 1 MORO Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 3 1 MORO Fraksjon >C12-C mg/kg TS 3 1 MORO Fraksjon >C16-C mg/kg TS 3 1 MORO Naftalen <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Acenaften <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Fluoren <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Fenantren mg/kg TS 3 1 MORO Antracen <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Fluoranten mg/kg TS 3 1 MORO Pyren mg/kg TS 3 1 MORO Benso(a)antracen^ mg/kg TS 3 1 MORO Krysen^ mg/kg TS 3 1 MORO Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 3 1 MORO Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 3 1 MORO Benso(a)pyren^ mg/kg TS 3 1 MORO Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 3 1 MORO Benso(ghi)perylen mg/kg TS 3 1 MORO Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 3 1 MORO Sum PAH-16* mg/kg TS 3 1 MORO Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 3 1 MORO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Monia Ronningen :13:38 Client Service

20 Rapport Side 14 (33) N WX2SLE84I6 Deres prøvenavn M Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MORO As mg/kg TS 1 1 MORO Cd mg/kg TS 1 1 MORO Cr mg/kg TS 1 1 MORO Cu mg/kg TS 1 1 MORO Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 MORO Ni mg/kg TS 1 1 MORO Pb mg/kg TS 1 1 MORO Zn mg/kg TS 1 1 MORO Cr6+ <0.060 mg/kg TS 1 1 MORO Cyanid-fri <0.10 mg/kg TS 1 1 MORO PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MORO Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 MORO g-hch (Lindan) < mg/kg TS 1 1 MORO o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2-Diklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO 1,4-Diklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2,3-Triklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2,4-Triklorbensen <0.030 mg/kg TS 1 1 MORO 1,3,5-Triklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO Pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Heksaklorbensen < mg/kg TS 1 1 MORO Diklormetan <0.060 mg/kg TS 1 1 MORO Triklormetan (kloroform) <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO Trikloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2-Dikloretan < mg/kg TS 1 1 MORO 1,1,1-Trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2-Dibrometan < mg/kg TS 1 1 MORO 1,1,2-Trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Naftalen <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Acenaften <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Fluoren <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO ALS Laboratory Group Norway AS Web: Dokumentet er godkjent Monia Ronningen PB 643 Skøyen E-post: og digitalt signert av :13:38 N-0214 Oslo Norway Tel: Fax: Client Service

21 Rapport Side 15 (33) N WX2SLE84I6 Deres prøvenavn M Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Fenantren <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Antracen <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Fluoranten <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Pyren <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Krysen^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 2 1 MORO Bensen < mg/kg TS 2 1 MORO Toluen <0.10 mg/kg TS 2 1 MORO Etylbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO Xylener < mg/kg TS 2 1 MORO Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon C5-C6 <7.0 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C12-C16 <3 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C12-C mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C16-C mg/kg TS 2 1 MORO 2-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 4-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,4+2,5-Diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 MORO 2,6-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3,4-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3,5-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,4-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,6-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,4,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,4,6-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3,4,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,4,5-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,4,6-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,5,6-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO Pentaklorfenol <0.006 mg/kg TS 2 1 MORO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Monia Ronningen :13:38 Client Service

22 Rapport Side 16 (33) N WX2SLE84I6 Deres prøvenavn M Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MORO As mg/kg TS 1 1 MORO Cd mg/kg TS 1 1 MORO Cr mg/kg TS 1 1 MORO Cu mg/kg TS 1 1 MORO Hg <0.20 mg/kg TS 1 1 MORO Ni mg/kg TS 1 1 MORO Pb mg/kg TS 1 1 MORO Zn mg/kg TS 1 1 MORO Cr6+ <0.060 mg/kg TS 1 1 MORO Cyanid-fri <0.10 mg/kg TS 1 1 MORO PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MORO Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 MORO g-hch (Lindan) < mg/kg TS 1 1 MORO o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2-Diklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO 1,4-Diklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2,3-Triklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2,4-Triklorbensen <0.030 mg/kg TS 1 1 MORO 1,3,5-Triklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO Pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Heksaklorbensen < mg/kg TS 1 1 MORO Diklormetan <0.060 mg/kg TS 1 1 MORO Triklormetan (kloroform) <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO Trikloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2-Dikloretan < mg/kg TS 1 1 MORO 1,1,1-Trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2-Dibrometan < mg/kg TS 1 1 MORO 1,1,2-Trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Naftalen <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Acenaften <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Fluoren <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO ALS Laboratory Group Norway AS Web: Dokumentet er godkjent Monia Ronningen PB 643 Skøyen E-post: og digitalt signert av :13:38 N-0214 Oslo Norway Tel: Fax: Client Service

23 Rapport Side 17 (33) N WX2SLE84I6 Deres prøvenavn M Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Fenantren <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Antracen <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Fluoranten <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Pyren <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Krysen^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 2 1 MORO Bensen < mg/kg TS 2 1 MORO Toluen <0.10 mg/kg TS 2 1 MORO Etylbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO Xylener < mg/kg TS 2 1 MORO Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon C5-C6 <7.0 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C12-C16 <3 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C12-C35 14 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C16-C mg/kg TS 2 1 MORO 2-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 4-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,4+2,5-Diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 MORO 2,6-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3,4-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3,5-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,4-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,6-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,4,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,4,6-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3,4,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,4,5-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,4,6-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,5,6-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO Pentaklorfenol <0.006 mg/kg TS 2 1 MORO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Monia Ronningen :13:38 Client Service

24 Rapport Side 19 (33) N WX2SLE84I6 Deres prøvenavn M14 0-0,5 Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 MORO As mg/kg TS 1 1 MORO Cd mg/kg TS 1 1 MORO Cr mg/kg TS 1 1 MORO Cu mg/kg TS 1 1 MORO Hg mg/kg TS 1 1 MORO Ni mg/kg TS 1 1 MORO Pb mg/kg TS 1 1 MORO Zn mg/kg TS 1 1 MORO Cr mg/kg TS 1 1 MORO Cyanid-fri <0.10 mg/kg TS 1 1 MORO PCB 28 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 52 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 101 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 118 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 138 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 153 < mg/kg TS 1 1 MORO PCB 180 < mg/kg TS 1 1 MORO Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 MORO g-hch (Lindan) < mg/kg TS 1 1 MORO o,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO p,p'-ddt <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO o,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO p,p'-ddd <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO o,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO p,p'-dde <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Monoklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2-Diklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO 1,4-Diklorbensen <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2,3-Triklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2,4-Triklorbensen <0.030 mg/kg TS 1 1 MORO 1,3,5-Triklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbense <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO Pentaklorbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Heksaklorbensen < mg/kg TS 1 1 MORO Diklormetan <0.060 mg/kg TS 1 1 MORO Triklormetan (kloroform) <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO Trikloreten <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Tetraklormetan <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Tetrakloreten <0.020 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2-Dikloretan < mg/kg TS 1 1 MORO 1,1,1-Trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO 1,2-Dibrometan < mg/kg TS 1 1 MORO 1,1,2-Trikloretan <0.010 mg/kg TS 1 1 MORO Naftalen <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Acenaften <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Fluoren <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO ALS Laboratory Group Norway AS Web: Dokumentet er godkjent Monia Ronningen PB 643 Skøyen E-post: og digitalt signert av :13:38 N-0214 Oslo Norway Tel: Fax: Client Service

25 Rapport Side 20 (33) N WX2SLE84I6 Deres prøvenavn M14 0-0,5 Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Fenantren <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Antracen <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Fluoranten <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Pyren <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Krysen^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 2 1 MORO Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 2 1 MORO Bensen < mg/kg TS 2 1 MORO Toluen <0.10 mg/kg TS 2 1 MORO Etylbensen <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO Xylener < mg/kg TS 2 1 MORO Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon C5-C6 <7.0 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C12-C16 <3 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C12-C35 <13 mg/kg TS 2 1 MORO Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 2 1 MORO 2-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 4-Monoklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,4+2,5-Diklorfenol <0.040 mg/kg TS 2 1 MORO 2,6-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3,4-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3,5-Diklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,4-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,6-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,4,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,4,6-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 3,4,5-Triklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,4,5-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,4,6-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO 2,3,5,6-Tetraklorfenol <0.020 mg/kg TS 2 1 MORO Pentaklorfenol <0.006 mg/kg TS 2 1 MORO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Monia Ronningen :13:38 Client Service

26 Rapport Side 21 (33) N WX2SLE84I6 Deres prøvenavn M Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 3 1 MORO As mg/kg TS 3 1 MORO Cd mg/kg TS 3 1 MORO Cr mg/kg TS 3 1 MORO Cu mg/kg TS 3 1 MORO Hg mg/kg TS 3 1 MORO Ni mg/kg TS 3 1 MORO Pb mg/kg TS 3 1 MORO Zn mg/kg TS 3 1 MORO Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 3 1 MORO Fraksjon >C12-C16 <3 mg/kg TS 3 1 MORO Fraksjon >C16-C mg/kg TS 3 1 MORO Naftalen <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Acenaften <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Fluoren <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Fenantren mg/kg TS 3 1 MORO Antracen <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Fluoranten mg/kg TS 3 1 MORO Pyren mg/kg TS 3 1 MORO Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Krysen^ mg/kg TS 3 1 MORO Benso(b)fluoranten^ mg/kg TS 3 1 MORO Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Benso(a)pyren^ mg/kg TS 3 1 MORO Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Benso(ghi)perylen mg/kg TS 3 1 MORO Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Sum PAH-16* mg/kg TS 3 1 MORO Sum PAH carcinogene^* mg/kg TS 3 1 MORO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Monia Ronningen :13:38 Client Service

27 Rapport Side 27 (33) N WX2SLE84I6 Deres prøvenavn M Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 3 1 MORO As mg/kg TS 3 1 MORO Cd mg/kg TS 3 1 MORO Cr mg/kg TS 3 1 MORO Cu mg/kg TS 3 1 MORO Hg mg/kg TS 3 1 MORO Ni mg/kg TS 3 1 MORO Pb mg/kg TS 3 1 MORO Zn mg/kg TS 3 1 MORO Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 3 1 MORO Fraksjon >C12-C16 <3 mg/kg TS 3 1 MORO Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 3 1 MORO Naftalen <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Acenaften <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Fluoren <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Fenantren <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Antracen <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Fluoranten <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Pyren <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Krysen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 3 1 MORO Sum PAH carcinogene^* n.d. mg/kg TS 3 1 MORO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Monia Ronningen :13:38 Client Service

28 Rapport Side 28 (33) N WX2SLE84I6 Deres prøvenavn M11 1,5-2 Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 3 1 MORO As mg/kg TS 3 1 MORO Cd mg/kg TS 3 1 MORO Cr mg/kg TS 3 1 MORO Cu mg/kg TS 3 1 MORO Hg <0.20 mg/kg TS 3 1 MORO Ni mg/kg TS 3 1 MORO Pb mg/kg TS 3 1 MORO Zn mg/kg TS 3 1 MORO Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 3 1 MORO Fraksjon >C12-C16 <3 mg/kg TS 3 1 MORO Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 3 1 MORO Naftalen <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Acenaften <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Fluoren <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Fenantren <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Antracen <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Fluoranten <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Pyren <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Krysen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 3 1 MORO Sum PAH carcinogene^* n.d. mg/kg TS 3 1 MORO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Monia Ronningen :13:38 Client Service

29 Rapport Side 29 (33) N WX2SLE84I6 Deres prøvenavn M Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 3 1 MORO As mg/kg TS 3 1 MORO Cd mg/kg TS 3 1 MORO Cr mg/kg TS 3 1 MORO Cu mg/kg TS 3 1 MORO Hg mg/kg TS 3 1 MORO Ni mg/kg TS 3 1 MORO Pb mg/kg TS 3 1 MORO Zn mg/kg TS 3 1 MORO Fraksjon >C10-C12 <2 mg/kg TS 3 1 MORO Fraksjon >C12-C16 <3 mg/kg TS 3 1 MORO Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 3 1 MORO Naftalen <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Acenaften <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Fluoren <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Fenantren <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Antracen <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Fluoranten <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Pyren <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Krysen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Benso(b)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 3 1 MORO Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 3 1 MORO Sum PAH carcinogene^* n.d. mg/kg TS 3 1 MORO ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Monia Ronningen :13:38 Client Service

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Rapport nr. 527-2011 OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Knudsens Eiendomselskap AS Gnr. 22, Bnr. 579 Bergen kommune 6. Januar 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.:

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende miljøundersøkelse Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: 00 Dato: 2012-10-16 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne:

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

Overvannskummer og sediment Bjørvika og Pipervika Prøvetaking av overvannskummer og sediment i Pipervika og Bjørvika. Kontroll av miljøtilstand.

Overvannskummer og sediment Bjørvika og Pipervika Prøvetaking av overvannskummer og sediment i Pipervika og Bjørvika. Kontroll av miljøtilstand. Overvannskummer og sediment Bjørvika og Pipervika Prøvetaking av overvannskummer og sediment i Pipervika og Bjørvika. Kontroll av miljøtilstand. 20130671-01-R 16. desember 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt:

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen. Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Åsen Miljøtekniske Grunnundersøkelser Sweco Norge AS Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse 23.05.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Ravelsveita ved Mikrobryggeriet skal det bygges park. På grøntområdet skal

Detaljer

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN A071713_Skeievegen Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan_24.06.2016 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Miljøteknisk

Detaljer

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Vikersundgt. 2 og 4 (Nettbuss Vikersund) Modum i Buskerud

Vikersundgt. 2 og 4 (Nettbuss Vikersund) Modum i Buskerud Dato: 30.3.2012 MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR Vikersundgt. 2 og 4 (Nettbuss Vikersund) Modum i Buskerud Gnr./bnr. 95/415 Oppdragsgiver: Rom Eiendom AS Rapportnummer: 11509130277-1 Distribusjon:

Detaljer

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse DATARAPPORT Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER BORO BYGG AS EMNE Miljøgeologi DATO / REVISJON: 23. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 126629-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bragernes Kvartalet, Drammen DOKUMENTKODE 813540-RIGm-NOT-01 EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vestaksen Sentrum AS OPPDRAGSLEDER Knut Espedal KONTAKTPERSON

Detaljer

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Kristiansand kommune Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Vurdering av forurensningstilstand med utgangpunkt i gateoppsop fra Kvadraturen, Lund, Eg og Gimlekollen 2014-07-31 Oppdragsnr.: 5141418

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-507-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune Herstua Grus AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Herstua Grustak Nannestad kommune RAPPORT Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 146741 01.11.2012 Kunde: Herstua Grus AS Miljøteknisk

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken 02B Revidert tiltaksplan 21.02.2017 BELO MHE KKRO 01B Oppdatert tiltaksplan 01.02.2017 BELO MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Miljøtekniske grunnundersøkelser. Sæter bru (km 87,363)

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Miljøtekniske grunnundersøkelser. Sæter bru (km 87,363) ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT 960272 Miljøtekniske grunnundersøkelser Sæter bru (km 87,363) 00A Leveranse BANE NOR 15.05.17 ULHAU GUTUN LILUN Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser

Miljøtekniske Grunnundersøkelser Nordkapp Renovasjon AS Miljøtekniske Grunnundersøkelser Innledende undersøkelser og tilstandskartlegging 2013-06-25 Oppdragsnr.: 5132604 Miljøtekniske Grunnundersøkelser forurenset grunn Nordkapp Renovasjon

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn Artec Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn St. Johanneshjemme, Thormøhlens gate 5, Bergen Fagrapport 2013-12-18 Oppdragsnr.: 5136002 Oppdragsnr.: 5136002 D02 2013-12-18 Til godkjenning hos

Detaljer

R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse

R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse 13.03.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Kjøpmannsgata ved Gamle Bybro skal det etableres ny trapp mellom

Detaljer

Beregningsverktøy SFT veiledning 99:01 vers.1.0 - Fil: Deponi_LNF - Ark:Konsentrasjon Vedlegg 3 Antall prøver Beregnet Max C s, max (mg/kg) Middel C s, middel (mg/kg) INPUT: Målt jordkonsentrasjon P1-1

Detaljer

Tiltaksplan forurenset grunn

Tiltaksplan forurenset grunn Bodø kommune Tiltaksplan forurenset grunn Bodø Nye Rådhus Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 2016-04-04 Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 Oppdragsgiver: Bodø kommune Oppdragsgivers

Detaljer

RAPPORT. A J Horgens vei 10, Krokstadelven TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN Sendt til: Steen & Lund AS v/ Ole Kristian Borge

RAPPORT. A J Horgens vei 10, Krokstadelven TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN Sendt til: Steen & Lund AS v/ Ole Kristian Borge 13.01.2016 TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN A J Horgens vei 10, Krokstadelven Sendt til: Steen & Lund AS v/ Ole Kristian Borge RAPPORT Rapportnummer 15046506-1 TILTAKSPLAN, KROKSTADELVEN SAMMENDRAG Steen &

Detaljer

Larvik kommune, kommunalteknikk

Larvik kommune, kommunalteknikk A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Larvik kommune, kommunalteknikk Miljøteknisk grunnundersøkelse Bukta, Stavern RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 169160 20/12/2011

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 9. november 2010. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 19. november 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-532-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

OVERORDNET TILTAKSPLAN, ØVERLAND. Delområde 2-3 RAPPORT. Sendt til: Haslum Utvikling AS v/ Leif Rune Eide. Rapport nummer

OVERORDNET TILTAKSPLAN, ØVERLAND. Delområde 2-3 RAPPORT. Sendt til: Haslum Utvikling AS v/ Leif Rune Eide. Rapport nummer RAPPORT OVERORDNET TILTAKSPLAN, ØVERLAND Delområde 2-3 Sendt til: Haslum Utvikling AS v/ Leif Rune Eide Rapport nummer 1544480-2 Rapportnavn: Overordnet tiltaksplan, Øverland; Delområde 2-3 Golder Associates

Detaljer

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato:

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato: NOTAT Referanse: 1450910106-N1 Til: Kopi: Ida Arkitekter AS v/irmelin Muri, im@ida-arkitekter.no Obos v/kjell Haune, Kjell Haune, kjell.haune@obos.no Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Kajsa.onshuus@golder.no

Detaljer

Akvaplan-niva rapport

Akvaplan-niva rapport Undersøkelse av miljøgifter i jordprøver fra eiendom nr 58/763, tidligere Danielsen Skraphandel, i Harstad Akvaplan-niva rapport Rapport APN-411.2972 NOTEBY NOTEBY 9296 Tromsø, Norway Tel. +47 77 75 03

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

RAVELSVEITA TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN

RAVELSVEITA TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver Trondheim kommune Rapporttype Tiltaksplan forurenset grunn 2016-6-6 RAVELSVEITA TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN SAMMENDRAG Trondheim kommune planlegger å oppgradere parken i Ravelsveita, gnr/bnr

Detaljer

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING MAI 2017 ARENDAL INDUSTRIER AS TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING BEHOV FOR NY TILTAKSPLAN NÅR OMRÅDET OMREGULERES FRA INDUSTRIOMRÅDE TIL BOLIGOMRÅDE ADRESSE COWI AS Tordenskjolds gate 9 4612

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN VED KARIHOLA, KRISTIANSUND

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN VED KARIHOLA, KRISTIANSUND Vedlegg: F.10.2 KRISTIANSUND KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN VED KARIHOLA, KRISTIANSUND FAGRAPPORT Dokumentinformasjon Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan ved Karihola,

Detaljer

Miljøundersøkelse ved Huken pukkverk i Oslo.

Miljøundersøkelse ved Huken pukkverk i Oslo. www.bioforsk.no Bioforsk Rapport Vol. 8 (66), 2013 Miljøundersøkelse ved Huken pukkverk i Oslo. Ketil Haarstad Bioforsk Jord og Miljø Sett inn bilde her 20 x 7,5-8 cm Hovedkontor Frederik A. Dahls vei

Detaljer

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering HAMMERFEST ENERGI Miljøteknisk rapport og Risikovurdering 1.oktober 2010 Hammerfest Energi TITTEL HAMMERFEST ENERGI MILJØTEKNISK RAPPORT OG RISIKOVURDERING RÅDGIVER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Jon Eirik

Detaljer

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø Hva er en tiltaksplan? Tiltaksplanen skal beskrive håndtering av forurenset grunn ved terrenginngrep.

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr.

TILTAKSPLAN, miljø. Mikkel Revs vei 2, Oslo. DMR Miljø. Vann- og avløpsetaten. Saksnr.: 12/ Dato: DMR-saksnr. TILTAKSPLAN, miljø Mikkel Revs vei 2, Oslo Rekvirent: Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Saksnr.: 12/04378 Prosjektnr.: Mikkel Revs vei 2, Oslo Dato: 4.7.2013 DMR-saksnr.: 2013-0358 DMR Miljø Smedgata

Detaljer

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE, MILJØTEKNISK RAPPORT OG TILTAKSPLAN 1 ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 MAI 2015 FORSVARSBYGG Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

St. Olav VGS - Tilbygg og rehabilitering

St. Olav VGS - Tilbygg og rehabilitering RAPPORT St. Olav VGS - Tilbygg og rehabilitering OPPDRAGSGIVER Prosjektil AS EMNE Tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn DATO / REVISJON: 06. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 216664-RIGm-RAP-001

Detaljer

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Overordnet tiltaksplan. Miljøteknisk rapport r

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Overordnet tiltaksplan. Miljøteknisk rapport r RAPPORT Halden kommune Halden. Tistedal skole Overordnet tiltaksplan Miljøteknisk rapport 112868r2 RAPPORT Prosjekt: Halden. Tistedal skole Dokumentnavn: Overordnet tiltaksplan Dokumentnr: 112868r2 Dato:

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

Trondheim fagskole, Byåsen

Trondheim fagskole, Byåsen RAPPORT Trondheim fagskole, Byåsen OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE DATO / REVISJON: 6. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416409-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest

Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest Analyser fra sigevannsbrønner Akvaplan-niva AS Rapport: 5175-01 Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

Betong Sør - supplerende undersøkelse

Betong Sør - supplerende undersøkelse R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1 bmemne1 Rapport: Supplerende miljøteknisk undersøkelse av betong i grunnen bminit1 Oppdragsgiver: Betong Sør 17. oktober 2012 Betong Sør - supplerende undersøkelse

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Tildekking ved Revierkaia Overvåking av tiltaksarbeider - sluttrapport

Tildekking ved Revierkaia Overvåking av tiltaksarbeider - sluttrapport Tildekking ved Revierkaia Overvåking av tiltaksarbeider - sluttrapport 20110489-9-R 6. mars 2014 Rev. nr.: 01 Prosjekt Prosjekt: Mudring ved Revierkaia Dokumentnr.: 20110489-9-R Dokumenttittel: Overvåking

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Silokaia i Kristiansand Havn Miljøtekniske grunnundersøkelser, tidlig fase- Datarapport

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Silokaia i Kristiansand Havn Miljøtekniske grunnundersøkelser, tidlig fase- Datarapport Silokaia i Kristiansand Havn MULTICNSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning...4 2. Situasjonsbeskrivelse...4 2.1 mrådebeskrivelse...4 2.2 Historikk...6 2.2.1 Prosjektområdet hvor boliger og nye næringsvirksomheter

Detaljer

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4 BADELAND EIENDOM AS NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI AS Tordenskjods gate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Områdebeskrivelse 2 3 Planlagte tiltak

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

Rapport_. Støodden Utvikling AS. OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden. EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden

Rapport_. Støodden Utvikling AS. OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden. EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden Rapport_ Støodden Utvikling AS OPPDRAG Planprogram og konsekvensutredning Stødden EMNE Miljøundersøkelse av sjøsedimentene ved Støodden DOKUMENTKODE 312941-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt,

Detaljer