OVERORDNET TILTAKSPLAN, ØVERLAND. Delområde 2-3 RAPPORT. Sendt til: Haslum Utvikling AS v/ Leif Rune Eide. Rapport nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERORDNET TILTAKSPLAN, ØVERLAND. Delområde 2-3 RAPPORT. Sendt til: Haslum Utvikling AS v/ Leif Rune Eide. Rapport nummer"

Transkript

1 RAPPORT OVERORDNET TILTAKSPLAN, ØVERLAND Delområde 2-3 Sendt til: Haslum Utvikling AS v/ Leif Rune Eide Rapport nummer

2 Rapportnavn: Overordnet tiltaksplan, Øverland; Delområde 2-3 Golder Associates AS prosjekt- og rapportnummer: Oppdragsgiver: Haslum Utvikling AS Referanse og kontaktperson hos oppdragsgiver: Cathrine Heneide Rapportdato: Saksbehandler: Kajsa Onshuus Sign.: Kvalitetssikring: Tonje I Krokaas Sign.: Referanse til rapporten: Golder Associates AS, 2016 Overordnet tiltaksplan, Øverland; Delområde 2-3 Rapportnummer: Spørsmål om denne tiltaksplanen rettes til: Navn: Kajsa Onshuus, prosjektleder Golder Associates AS Telefon: E-post: Rapport nr

3 SAMMENDRAG Haslum Utvikling AS planlegger utvikling av et nytt boligfelt i Gamle Ringeriksvei 122, på Øverland i Bærum kommune (se Figur 1). Prosjektet er i reguleringsfase. Utviklingsområdet overlapper til dels et tidligere kommunalt avfallsdeponi (Øverland II, lokalitetsnummer ). Golder Associates AS har fått i oppdrag å avklare forurensningsstatus på eiendommen; å kartlegge fyllingens sammensetning og forurensningsgrad, samt i hvilken grad deponiet strekker seg inn på arealet som planlegges utviklet. Bebyggelsen ønskes plassert slik at den i minst mulig grad kommer i konflikt med forurensede avfallsmasser, og at kostnadskrevende tiltak/masseutskiftning unngås i størst mulig grad. Resultatet fra undersøkelsen vil danne grunnlag for fastsettelse av reguleringsgrensene. Arealet nord for barnehagen (Del 1) ligger nord for avfallsfyllingen. Her foreligger ikke avfall, og det er ingen mistanke om forurensning i massene på dette delområdet. Dette arealet vil kunne benyttes til planlagt formål uten omfattende eller kostbare masseutskiftninger. Massene øst for barnehagen (Del 2) består til dels av avfallsmasser, spesielt i syd. I prøvene fra det arealet er det registrert forurensning tilsvarende tilstandsklasse 2-3 i øvre meter, som til dels er i konflikt med de generelle føringene for planlagt arealbruk. For å unngå kostnadskrevende tiltak/masseutskiftning kan det være et alternativ å begrense utviklingen til den nordre delen (del 2A og 2B). Massene syd for barnehagen (Del 3) inneholder i overveiende grad avfall, i en mektighet på 1-5 m, med økende mektighet østover. I prøvene fra det arealet er det registrert forurensning tilsvarende tilstandsklasse 2-5 i avfallet, som til dels er i konflikt med de generelle føringene for planlagt arealbruk både i øvre m og i dypereliggende masser. For å unngå kostnadskrevende tiltak/masseutskiftning kan det være et alternativ å begrense utviklingen til den vestre delen (del 3A). Deponimassenes volum er beregnet ved å ta utgangspunkt i registrert mektighet i massene, og interpolere dette med hjelp av ArcGis på et rutenett på 1 x 1 m utstrekning. Dette gir et grovt anslag på mengdene innenfor hvert delområde. Den totale mengden avfall innenfor vurderte arealer/delområder er beregnet til i størrelsesorden faste m 3, tilsvarende ca løse m 3. Avfallsmottaket til Lindum i Drammen har antydet en enhetspris på i størrelsesorden 500 kr/tonn for mottak av massene. Det antas at avfallet har en egenvekt på ca. 1,5 tonn/m 3. Det kan derved regnes med at kostnadene for oppgraving, transport og deponering av alle avfallsmassene registrert i denne undersøkelsen ville bli i størrelsesorden 33 MNOK (eks mva). Kostnader for tilbakefylling er anslått til i størrelsesorden 10 MNOK (eks mva). Det bemerkes at det kan være fullt forsvarlig med andre type tiltak enn masseutskiftning for å unngå eksponering og spredning av forurensning på eiendommen. Påvist forurensning er hovedsakelig lite flyktig, og direkte eksponering kan unngås ved tildekking. Avdamping fra ev. flyktig forurensning vil hovedsakelig være et problem innendørs, noe som kan unngås ved diffusjonstett betong eller membraner i kombinasjon med dreneringslag under gulv i første etasje. Dette bør uansett etableres for å unngå ev. opphopning av gass under bygningene (selv om det ikke er målt noe gass i forbindelse med undersøkelsene). Siden det er registrert forurensning på området skal det utarbeides tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn iht. kapittel 2 i forurensingsforskriften. Tiltaksplanen må tilpasses de faktiske forhold når utviklingen er detaljprosjektert. I denne overordnede planen er føringer for håndtering av forurenset grunn videre i prosessen skissert. Rapport nr

4 Innholdsregister 1.0 INNLEDNING GENERELT OM TILSTANDSKLASSER OG AKSEPTKRITERIER Tilstandsklasser Akseptkriterier OMRÅDEBESKRIVELSE Områdebeskrivelse Tidligere undersøkelser og analyseresultater FELTARBEID ANALYSERESULTATER UTBREDELSE OG MEKTIGHET AV AVFALLSFYLLING KONSEKVENSER FOR PLANLAGTE ARBEIDER MULIGE TILTAK FOR Å HINDRE SPREDNING OG EKSPONERING AV FORURENSING I FORBINDELSE MED UTBYGGING Oppgraving og sortering Mellomlagring og transport Vann Gass og støv Arbeidsmiljø Beredskap Disponering av forurensede masser Kontroll og overvåking under og etter terrenginngrep Dokumentasjon av bruk av godkjente foretak SLUTTRAPPORTERING REFERANSER VEDLEGG VEDLEGG 1 Feltlogg VEDLEGG 2 Kart over området, med tilstandsklasser og mektighet av avfallsmasser VEDLEGG 3 Analyseresultater Rapport nr

5 1.0 INNLEDNING Haslum Utvikling AS planlegger utvikling av et nytt boligfelt i Gamle Ringeriksvei 122, på Øverland i Bærum kommune (se Figur 1). Prosjektet er i reguleringsfase. Utviklingsområdet overlapper til dels et tidligere kommunalt avfallsdeponi (Øverland II, lokalitetsnummer ). Golder Associates AS har fått i oppdrag å avklare forurensningsstatus på eiendommen; å kartlegge fyllingens sammensetning og forurensningsgrad, samt i hvilken grad deponiet strekker seg inn på arealet som planlegges utviklet. Resultatet fra undersøkelsen vil danne grunnlag for fastsettelse av reguleringsgrensene. Siden det er registrert forurensning på området skal det utarbeides tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn iht. kapittel 2 i forurensingsforskriften. Tiltaksplanen må tilpasses de faktiske forhold når utviklingen er detaljprosjektert. I denne overordnede planen er føringer for håndtering av forurenset grunn videre i prosessen skissert. Forurensningsforholdene og behovene for tiltak i forbindelse med utvikling er vurdert ut fra føringene i Miljødirektoratets veileder 2553/2009 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn. Det er tidligere utført miljøtekniske grunnundersøkelser på deler av eiendommen i forbindelse med etablering av ny barnehage /4/. Det er også tidligere lagt ned en drensledning i østkanten av deponiet, for å samle opp forurenset sigevann /5/. Denne planen er hovedsakelig basert på resultatene fra Golders miljøtekniske grunnundersøkelser, men også noen resultater fra tidligere undersøkelser rundt barnehagen er inkludert. Figur 1. Rød sirkel viser Gamle Ringeriksvei 122, på Øverland i Bærum kommune ( Rapport nr

6 2.0 GENERELT OM TILSTANDSKLASSER OG AKSEPTKRITERIER 2.1 Tilstandsklasser I henhold til Miljødirektoratets veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn skal analyseresultater fra grunnundersøkelser sammenstilles mot helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn /1/. Veilederen deler forurenset grunn inn i 5 forskjellige tilstandsklasser, avhengig av påvist konsentrasjon av utvalgte miljøgifter. Inndelingen gir et uttrykk for hva myndighetene regner som god eller dårlig miljøtilstand, og bygger på en generell risikovurdering av human helse. Øvre grense i klasse 1 ( meget god ) tilsvarer normverdien for ren jord, mens øvre grense i klasse 5 ( svært dårlig ) tilsvarer grensen for farlig avfall. Tabell 1 Helsebaserte tilstandsklasser, inndeling 2.2 Akseptkriterier Veilederen fra Miljødirektoratet /1/ beskriver også grenseverdier for hva som kan aksepteres av forurensning i gjenliggende masser for ulike typer arealbruk. Det aktuelle området skal utvikles til boliger, og det er derfor tatt utgangspunkt i arealbruk for boligområder. Figur 2 viser at toppjorden (0-1 m) skal ha tilstandsklasse 2 eller lavere. Tilstandsklasse 4 kan aksepteres i dypereliggende jord dersom en risikovurdering dokumenterer at det er forsvarlig mht. både helse og spredning. Figur 2. Tilstandsklasser for arealbruk boligområde hvor også lekearealer inngår /2/. Rapport nr

7 3.0 OMRÅDEBESKRIVELSE 3.1 Områdebeskrivelse Området ligger på Øverland, på søndre siden av Fv 168, mellom Bekkestua og Bærums verk. Eiendommen ligger på kote 95-85, og skråner ned mot/drenerer til Øverlandselva, som ligger i dalgangen i øst. Naturlig grunn i området utgjøres av tykk havavsetning (dvs. marin leire). Det er ingen grunnvannsutnyttelse på denne delen av Øverland, men det ligger noen energibrønner ca. 200 m oppstrøms (mot nordvest, på andre siden veien). Øverlandselva er registrert som et viktig bekkedrag i Naturbase.no. Utover dette er det ikke kjent at det er spesielle naturverdier i området. 3.2 Tidligere undersøkelser og analyseresultater Deler av eiendommen på Øverland har tidligere blitt brukt som kommunalt avfallsdeponi, for blant annet husholdningsavfall. Området som til dels overlapper det aktuelle reguleringsområdet ble kalt Øverland II, og ble opprettet i 1967, og avsluttet på midten av 1980-tallet. Bærum kommune utførte selv en miljøundersøkelse av området i oktober Fyllingens areal ble beregnet til ca m 2, og mektigheten på fyllingen ble vurdert til å variere fra 2 til 5 m med avfall som var godt bevart /5/. Multiconsult utførte en miljøteknisk grunnundersøkelse på deler av området i 2015, som beskriver håndtering av forurensede masser i forbindelse med oppføring av ny barnehage i vest. Det ble påvist masser med forurensningskonsentrasjoner fra tilstandsklasse 2 til farlig avfall, men alle masser som overskred akseptkriteriene for arealbruk bolig ble fjernet. Det er registrert gjenliggende forurensning i tilstandsklasse 2 til 4 /4/. 4.0 FELTARBEID Prøvetaking ble utført av Golder v / Ida-Marie Arnesen desember, med bistand til sjaktgraving fra Topaas & Haug. Det var regn og cirka 5 grader 2. desember, og sol med temperatur rundt 0 grader 3. desember. Arbeidene er utført iht. i Miljødirektoratets veileder TA 2553 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, Miljødirektoratets veileder 99:01 "Risikovurdering av forurenset grunn, samt Golders kvalitetssystem, med et noe tilpasset opplegg. Forurensningstilstanden i en avfallsfylling avhenger i stor grad av hva som er deponert i det enkelte punktet, og kan variere i betydelig grad på korte avstander. Det kan derfor ikke utelukkes at det foreligger forurensing som ikke er avdekket. Det ble gravd sjakter i 23 punkter på tomten, se fig. 3 og feltlogg i vedlegg 1. Prøvepunktene ble plassert for å prøve å kartlegge utbredelsen av fyllingen i den nordre delen (nord og øst for barnehagen, kalt Del 1 og Del 2), og for å avklare mektighet og sammensetning av avfallsmassene i den søndre delen (syd for barnehagen, kalt Del 3). Alle sjakter ble forsøkt gravd til fjell, men i noen punkter ble gravingen avsluttet i naturlig grunn (under avfallet) eller i fyllmasser, der graveren ikke nådde dypere. Alle sjakter ble forsvarlig gjenfylt og dekket til. Det ble ikke behov for å kjøre bort eller fylle på ekstra toppdekke i forbindelse med gjenfylling. Fjellet ligger tilnærmet i dagen i den vestre delen av tomta, og ble registrert fra 1-2 m under terreng i sjaktene lengst vest. I øst varierer avstanden til fjell fra 4 til mer enn 5 m under terreng. Mektigheten av fyllingen ble målt i de ulike sjaktene, og er vist på fig. 4. Avfallet var lite omdannet, og bestod hovedsakelig av bildekk, ulike glassflasker, plastikk og aviser. Det ble ikke målt gassutvikling i forbindelse med arbeidene. Det var lukt av olje i flere sjakter (8, 19 og 20). I området nord for barnehagen (Del 1) ble det registrert siltige masser (prøvepunkt 15 og 16). Dette stemmer godt med tidligere geotekniske prøvegravinger på denne delen av feltet, hvor det er gravd 11 sjakter tidligere, uten at det er registrert avfall i massene /8/. Multiconsults prøver fra den nordre begrensningen av barnehagen viser også at massene er rene nordover. Det var planlagt ytterligere noen prøver i overgangen Rapport nr

8 mellom Del 1 og Del 2, men disse lot seg ikke grave på grunn av konflikt med en vannledning. Det er tidligere gravd en sjakt for geoteknisk vurdering i dette området (PG4). Det ble ikke registrert avfall i dette punktet. Det skal heller ikke ha vært registrert avfall i massene i forbindelse med legging av vannledningen. I området øst for barnehagen (Del 2) ble det observert noe avfall i massene helt inn mot grensen til barnehagen, og det ble derfor gravd videre østover. Prøvepunkt 19 og 20 inneholdt også avfall, men prøvepunkt 21 bestod kun av siltige masser. Syd for barnehagen (Del 3) ble det observert avfall i nesten alle sjaktene. I punkt 12 i vest ble det kun observert litt plastikk, men søppelandelen i sjaktene økte mot øst, inntil begrensningen på avfallsfyllingen ble nådd (i punkt 17). Prøvepunkt 24 (helt i syd) innehold heller ikke avfall. Generelt var det ca. 0,5-1 m overdekningsmasse, over ca. 1-3 m avfall. Den største dybden på avfallet ble målt til 5 m, ned mot bekken sør på området. I et punkt sentralt i fyllingen var det mye vann. Det ble registrert oljeskimmer på vannet. For å undersøke om det var avfallsfylling/forurensning rundt den nyoppførte ballbanen og lekeplassen lenger syd på området, ble det prøvegravd i tre punkter tett innpå disse (prøvepunkt 11, 22 og 23). Det ble registrert siltige masser uten avfallsinnhold i disse sjaktene. Det ble tatt ut 17 prøver til analyse; 11 prøver fra avfallsmassene, 3 prøver fra overdekningslaget, og 3 prøver fra massene rundt ball-/lekeplassen. 5.0 ANALYSERESULTATER Analyseresultatene for de stoffer som det finnes tilstandsklasser for, er sammenstilt i tabell 2. Prøvene er merket med uttaksdybde. Prøve 27 (0-0,5 m) og 26 (0-0,5 m) er tatt av overdekningslaget. Prøve 19, 20, 8, 9, 13, 11, 10, 25, 27, 28, 29 og 30 er samleprøver tatt fra avfallslaget i den enkelte sjakten. Massene nord for barnehagen (Del 1) består av naturlig grunn, og det er ikke registrert avfall. Arealet ligger oppstrøms avfallsfyllingen, og det er ingen grunn til mistanke til forurensning i prøvene. Prøvene er ikke analysert. Av prøvene øst for barnehagen (Del 2) består prøve 21 av naturlig grunn. Denne har en mindre overkonsentrasjon av PCB (tilsvarende tilstandsklasse 2). Denne ligger nedstrøms avfallsfyllingen og kan være påvirket av avrenning. I avfallsmassene øst og syd for barnehagen (Del 2-3) er det registrert forurensning av tungmetaller, PCB, PAH og oljeprodukter. Konsentrasjonene varierer fra rent til tilstandsklasse 4-5. Den kraftigste forurensningen er registrert i form av oljeprodukter. Det er forholdsvis lave konsentrasjoner av tungmetaller i massene. Det er registrert beskjeden PAH-forurensning i overdekningslaget i punkt 26. I punkt 27 er overdekningslaget rent. Det ble ikke observert noe avfall i sjaktene ved ball/lekeplassen, og analyseresultatene viser at massene er rene. Rapport nr

9 Tabell 2 Prøvesjakter på Øverland desember 2015, med tilstandsklassifisering /1/. Prøvenavn/ Element Enhet 8 0,5-4m 9 0,5-3m m 11 0,5-3,4m 13 0,5-3m m ,5m ,5m ,5 m ,5 m ,4m ,5m ,5m 27 0,5-1m 28 0,5-2m 29 0,5-1m 30 0,5-1m Tørrstoff % 60,3 70,1 79,5 89,2 66,6 75,3 66,9 79,8 74,4 74,4 77,5 89,4 80,9 76, ,8 75,6 Arsen mg/kg TS i.p. 11 i.p ,9 i.p. i.p. 6 i.p. i.p. Bly mg/kg TS 41, Kadmium mg/kg TS 0,55 0,84 i.p. i.p. 6,9 0, ,85 i.p. i.p. 0,15 0,22 i.p. 0,26 0,44 i.p. i.p. Kvikksølv mg/kg TS 0,38 0,11 0,04 i.p. 3,40 0,55 1,5 0,13 0,16 0,41 0,05 0,26 0,04 0,11 0,61 0,01 0,02 Kobber mg/kg TS Sink mg/kg TS Krom (III) mg/kg TS Nikkel mg/kg TS ΣPCB7 mg/kg TS 0,07 0,15 0,12 i.p. 1,11 0,07 0,4 0,05 i.p. i.p. 0,04 0,01 i.p. i.p. 0,12 0,02 i.p. ΣPAH16 mg/kg TS 1,68 5,74 0,65 i.p. 2,26 0,04 0,21 0,04 i.p. i.p. 0,09 3,09 0,85 0,09 1,83 0,04 i.p. Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,04 0,16 0,04 i.p. 0,16 i.p. 0,01 i.p. i.p. i.p. i.p. 0,28 0,06 i.p. 0,16 i.p. i.p. Alifater C8-C101) mg/kg TS i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. 170 i.p. Alifater > C10-C121) mg/kg TS i.p. 13 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. 220 i.p. Alifater > C12-C35 mg/kg TS i.p i.p. i.p i.p i.p. Benzen 1) mg/kg TS i.p. 0,04 i.p. i.p. 0,03 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. 0,02 i.p. i.p. Rapport nr

10 Figur 3. Høyeste registrerte tilstandsklasse i hvert punkt. Rapport nr

11 5.1 Utbredelse og mektighet av avfallsfylling Avfallsmassenes utbredelse og volum er beregnet ved å ta utgangspunkt i registrert mektighet i massene, og interpolere dette med hjelp av ArcGis på et rutenett på 1 x 1 m utstrekning. Dette gir et grovt anslag på utbredelsen, og mengden avfall. Beregningene er kun utført innenfor de arealer som er vurdert utviklet i forbindelse med reguleringssaken (nordre/vestre del av avfallsfyllingen) og gjelder ikke hele deponiet. Delarealer og beregnet mektighet framgår av figur 4. Den totale mengden avfall innenfor vurderte arealer/delområder er beregnet til i størrelsesorden faste m 3, tilsvarende ca løse m 3 (omregningsfaktor 1,3). Det antas at avfallet har en egenvekt på ca. 1,5 tonn/m 3. Avfallsmottaket på Lindum i Drammen har antydet en enhetspris på i størrelsesorden 500 kr/tonn for mottak av massene. Det kan derved regnes med at kostnadene for oppgraving, transport og deponering av alle avfallsmassene registrert i denne undersøkelsen ville bli i størrelsesorden 33 MNOK (eks. mva.). Kostnader for tilbakefylling er anslått til i størrelsesorden 10 MNOK (eks. mva.). Del 1 Figur 4. Beregnet mektighet av avfallsmassene. Rapport nr

12 6.0 KONSEKVENSER FOR UTVIKLING I utgangspunkt kan det iht. myndighetenes føringer aksepteres forurensning tilsvarende tilstandsklasse 2 i topplaget på et boligområde, mens det i dypere lag (> 1 m) kan aksepteres tilstandsklasse 4 dersom en risikovurdering dokumenterer at det er forsvarlig med hensyn til både helse og spredning, ref. kap 2. Det planlegges etablering av småhusbebyggelse på deler av arealene. Bebyggelsen ønskes plassert slik at den i minst mulig grad kommer i konflikt med forurensede avfallsmasser, og at kostnadskrevende tiltak/masseutskiftning unngås i størst mulig grad. Del 1 ligger nord for avfallsfyllingen. Her foreligger ikke avfall, og det er ingen mistanke om forurensning i massene på dette delområdet. Dette arealet vil kunne benyttes til planlagt formål uten omfattende eller kostbare masseutskiftninger. Del 2 berører i viss grad forurensede avfallsmasser, spesielt i syd. I prøvene fra det arealet er det registrert forurensning tilsvarende tilstandsklasse 2-3 i øvre meter, som til dels er i konflikt med de generelle føringene i øvre meter. I volumberegningene er feltet derfor splittet opp i flere delområder. For å unngå kostnadskrevende tiltak/masseutskiftning kan det være et alternativ å begrense utviklingen til del 2A og 2B. Massene syd for barnehagen (Del 3) inneholder i overveiende grad avfall, i en mektighet på 1-5 m, med økende mektighet østover. I prøvene fra det arealet er det registrert forurensning tilsvarende tilstandsklasse 2-5 i avfallet, som til dels er i konflikt med de generelle føringene både i øvre meter og i dypereliggende masser. I volumberegningene er feltet derfor splittet opp i to delområder. For å unngå kostnadskrevende tiltak/masseutskiftning kan det være et alternativ å begrense utviklingen til del 3A. Det bemerkes at det kan være fullt forsvarlig med andre type tiltak enn masseutskiftning for å unngå eksponering av forurensning på eiendommen. Påvist forurensning er hovedsakelig lite flyktig, og direkte eksponering kan unngås ved tildekking. Avdamping fra ev. flyktig forurensning vil hovedsakelig være et problem innendørs, noe som kan unngås ved diffusjonstett betong eller membraner i kombinasjon med dreneringslag under gulv i første etasje. Dette bør uansett etableres for å unngå ev. opphopning av gass under bygningene (selv om det ikke er målt noe gass i forbindelse med undersøkelsene). 7.0 MULIGE TILTAK FOR Å HINDRE SPREDNING OG EKSPONERING AV FORURENSING I FORBINDELSE MED UTBYGGING Når det er registrert forurensning i grunnen på et område som skal utvikles må det i henhold til Forurensningsforskriftens kap. 2 utarbeides en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn. Tiltaksplanen skal sikre at graving, håndtering og disponering av masser ikke fører til uønsket spredning og eksponering av forurensning. Det forventes ikke endrede spredningsforhold i gjenværende avfallsmasser som følge av utbyggingen. En tiltaksplan skal normalt redegjøre for følgende punkter: redegjørelse for de undersøkelser av forurensning i grunnen som er foretatt, jf. 2-4, redegjørelse for eventuelle akseptkriterier fastsatt etter 2-5 bokstav a, vurdering av risiko for forurensningsspredning under arbeidet som følge av terreng-inngrepet, jf. 2-5 bokstav b, redegjørelse for hvilke tiltak som skal gjennomføres for å oppfylle kravene i 2-5, samt tidsplan for gjennomføring, redegjørelse for hvordan forurenset masse skal disponeres, redegjørelse for hva som vil bli iverksatt av kontroll og overvåking under og etter terrenginngrepet, dersom det er behov for dette, dokumentasjon for at tiltakene vil bli gjennomført av godkjente foretak, jf. forskrift 22. januar 1997 nr. 35 om godkjenning av foretak for ansvarsrett og foretak med særlig faglig kompetanse dersom det er stilt krav om dette, jf Rapport nr

13 Planen må tilpasses utbyggingsplanene, og detaljeres når detaljreguleringen og grunnleggende planer ift massehåndtering er ferdigstilt. Den endelige tiltaksplanen skal godkjennes av Bærum kommune før gravearbeidene kan starte. Her er det gitt noen føringer for hvordan massehåndtering kan foregå for å redusere kostnader, og unngå spredning og eksponering. 7.1 Oppgraving og sortering Spredning av forurensning knyttet til anleggsarbeider foregår ved graving og uforsvarlig håndtering av oppgravde masser i forbindelse med mellomlagring, transport og disponering. Alle masser bør graves opp lagvis. Tildekningslag/bærelag, øvrig fyllmasse, avfallsfraksjoner og naturlig grunn holdes separat. Fyllmasser og tildekningslag/bærelag må prøvetas for å avklare forurensningsgrad, og mellomlagres systematisk i ranker/ hauger på ca. 200 m 3, i påvente av prøvetaking. Det antas at mesteparten av disse massene tilfredsstiller akseptkriteriene for øvre meter, og at de kan benyttes videre på tomta. Naturlig grunn (leire) som ikke er synlig tilgriset betraktes som ren, og kan disponeres fritt. Avfallsfraksjoner kan kjøres direkte til godkjent mottak hvis praktisk mulig. 7.2 Mellomlagring og transport Mellomlagring av avfallsfraksjoner og forurenset fyllmasse skal foregå slik at det ikke foregår spredning av forurensning til omgivelser eller underliggende grunn. Massene kan mellomlagres på egnede arealer på området. Ved langvarig lagring og risiko for store nedbørsmengder skal massene dekkes til. Ved mellomlagring av våte masser skal det etableres en sand/barkvoll rundt massene for å fange opp ev. avrenning. Ved ekstern transport på vei skal det brukes biler med tette kasser. Med mindre avfallsmassene inneholder mye lette fraksjoner som kan blåse av, er det ikke nødvendig med presenning/tildekking under transport. Bilene må ikke fylles helt slik at det er risiko for at masser faller av under transport. Tilgriset utstyr skal rengjøres før det fjernes fra området og benyttes andre steder. 7.3 Vann Ved undersøkelsene ble det observerte en del vann i sjaktene, særlig midt på fyllingen. Rundt prøvepunkt 30 var det myraktig grunn, med vann i overflaten. Ved eventuell oppgraving av masser vil det mest sannsynlig bli behov for tiltak for å unngå innstrømming av vann i byggegrop. Dersom det blir behov for å lense vann, må det foreligge beredskap for å håndtere forurenset vann. Vann som pumpes opp må sannsynligvis ledes via klaringstank/oljeutskiller/sandfilter eller lignende før videre håndtering. Det antas at vannet kan ledes til eksisterende system for håndtering av sigevann. Dette må avklares med aktuell myndighet. Dersom det blir aktuelt å lense vann fra byggegrop til kommunalt VA-nett, skal Bærum kommune kontaktes og avtale opprettes for påslipp. Vann skal ikke ledes direkte til overvannssystem eller bekk uten forutgående kontroll. 7.4 Gass og støv Massene er ikke vurdert å ha et stort potensiale for gassutvikling. Det er gjennomført gassmålinger ved undersøkelsene, uten at det er registrert gass. Fyllinger der det er deponert husholdningsavfall inneholder ellers ofte H 2 S og metan, som er giftige/eksplosive ved høye konsentrasjoner/gitte blandingsforhold. Under gravearbeider/ peling bør det derfor allikevel benyttes flergassmåler, som varsler dersom LEL overstiger 60 %. Flergassmåleren bør kunne måle minst H 2 S og LEL. Rapport nr

14 Det forutsettes at entreprenør benytter personlig verneutstyr, og ved behov filtermaske. Sannsynligvis er massene noe fuktige i det de graves opp, og det er dermed ikke noen fare for spredning av støv. Ev. støvflukt kan dempes med lett vanning av massene. Alle bygninger over avfallsmasser bør prosjekteres med lovpålagt radonsikring, med drenerende masser og membran under bygningen. Dette vil sikre mot inntrengning av gass og ev. andre flyktige stoffer fra avfallsmassene, og sikre at det ikke dannes gasslommer i grunnen. Rørgjennomføringer inn i bygg bør tettes, og ha permeable tildekningsmasser, der ev. gass kan drenere ut. Utearealene bør også planlegges slik at ev. gass kan drenere ut. 7.5 Arbeidsmiljø For å unngå eksponering for forurensning anbefales det bruk av normalt verneutstyr, heldekkende klær og hansker. Ved hudkontakt med massene bør huden vaskes. Ellers anbefales normal personlig hygiene, med vask av hender og andre utsatte områder før spising/røyking, og etter arbeidsdagens slutt. Ved fare for støving anbefales lett vanning av massene. Dersom det i forbindelse med graving oppstår sjenerende lukt bør bruk av maske med gassfilter vurderes. Klær bør skiftes/vaskes ofte slik at man ikke drar med seg forurenset jord inn i bil etc. Alt personell som involveres med håndtering av forurenset masse skal være kjent med dette kapittelet i tiltaksplanen og retningslinjer for HMS. 7.6 Beredskap Dersom det i forbindelse med gravearbeidene påtreffes ukjent forurensning eller masser som i betydelig grad skiller seg fra øvrige masser (mht. lukt, farge, etc.) skal miljøteknisk konsulent sakkyndig kontaktes. 7.7 Disponering av forurensede masser Alle forurensede masser som graves ut og fjernes fra tomta må leveres godkjent mottak. Dette gjelder avfallsfraksjoner og masser som inneholder overveiende andel avfall. Tildekningslag/bærelag og øvrige fyllmasser skal prøvetas. Masser som tilfredsstiller tilstandsklasse 3 og 4, kan under gitte betingelser omdisponeres i dypere lag på tomta, ref. kapittel 2. Det antas at det er få muligheter til å omdisponere masser på større dyp (> 1 m). Overskuddsmasser hvor forurensningsgraden overstiger tilstandsklasse 2 vil derfor mest sannsynlig måtte leveres godkjent mottak. Naturlig grunn (leire) som ikke er synlig tilgriset kan betraktes som ren. Rene masser kan disponeres fritt dersom de ikke gjenbrukes i prosjektet. 7.8 Kontroll og overvåking under og etter terrenginngrep Dersom avfallsmasser skal bli liggende på de aktuelle delfeltene må det utføres kompletterende prøvetaking i forkant av utbygging, for å avklare at massene tilfredsstiller relevante akseptkriterier. For å tilfredsstille Miljødirektoratets krav til prøvetetthet må det tas i størrelsesorden 16 nye prøver på de deler av felt 2A og B hvor det foreligger avfall. På felt 3A bør det tas i størrelsesorden 20 nye prøver. Dersom avfallsmasser blir fjernet må det tas prøver av eventuelle gjenværende masser for å dokumentere at de tilfredsstiller kriteriene. Dersom alle avfallsmasser skal fjernes kan antallet prøver reduseres noe, Prøvene analyseres for innhold av tungmetaller, PCB, PAH og olje, samt flyktige organiske forbindelser Dersom det blir aktuelt å la forurensede masser som overstiger tilstandsklasse 3 bli liggende i underliggende masser (> 1m), må det utføres risikovurderinger som viser at dette er forsvarlig. For å avklare om fyllmasser kan gjenbrukes på området skal det tas ut min. 1 blandprøve pr. 200 m 3 oppgravd fyllmasse. Øvrig miljøoppfølging må avklares når det foreligger mer detaljerte planer. Rapport nr

15 7.9 Dokumentasjon av bruk av godkjente foretak Arbeidene skal utføres av entreprenør med relevant godkjenning og erfaring fro denne typen oppdrag. Miljøkontroll skal utføres av miljøteknisk konsulent med relevant godkjenning og relevant erfaring fra kontroll av opprydning av forurenset grunn. 8.0 SLUTTRAPPORTERING Alle arbeider knyttet til forurenset grunn skal rapporteres i en sluttrapport etter at arbeidene er avsluttet. Rapporten skal redegjøre for gjennomføring, eventuelle analyseresultater samt mengder disponert masse. Utførende entreprenør har ansvaret for å dokumentere massehåndteringen på byggeplass, levering til godkjent deponi samt å holde oversikt over masseregnskapet. All dokumentasjon av leverte masser til deponi skal være sporbar, ved bruk av veielapper, vektutskrift eller tilsvarende dokumentasjon. 9.0 REFERANSER /1/ Miljødirektoratet, Veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA2553/2009. /2/ Klima- og miljødepartementet, Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). /3/ Miljødirektoratet (1999). Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn. /4/ Multiconsult, Sluttrapport Trygge barnehager AS Øverland, Bærum. Dokumentkode RIGm-RAP-002, datert /5/ Bærum kommune, Miljøundersøkelse av nedlagte avfallsdeponi i Bærum kommune, oktober /6/ Multiconsult, Miljøtekniske grunnundersøkelser. Rapportnr , datert /7/ Multiconsult, Miljøtekniske grunnundersøkelser, sigevannsovervåking. Rapportnr , datert /8/ Grunnteknikk n1: Befaringsnotat Øverland felt O. datert Rapport nr

16 VEDLEGG 1 FELTLOGG OG BILDER FRA PRØVETAKING Sjaktnummer 8 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar 0-0, ,5 m Fyllmasser 0, ,5-4 m Fyllmasser Hovedsakelig avfall (plastikk, glass, bildekk etc.) i massene, men noe fyllmasser innimellom. Lukt av olje. Prøvepunkt 8 Masser fra prøvepunkt 8 Sjaktnummer 9 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar 0-0, ,5 m Fyllmasser med sand og stein m Fyllmasser Noe avfall i massene Hovedsakelig avfall (plastikk, glass, bildekk etc.) i massene, men noe fyllmasser innimellom. Gravde bort i betongrør med vann ved ca. 2 m. Prøvepunkt 9 Rapport nr

17 Sjaktnummer 10 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar m Fyllmasser Mye søppel i massene (plastikk, glassflasker, aviser etc.). Lukt av olje m Fyllmasser Mye søppel i massene (plastikk, glassflasker, aviser etc.). Lukt av olje. L 10 L Leire Prøvepunkt 10 Sjaktnummer 11 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar 0-0, ,5 m Myrmasser Lette og mørkebrune masser. 0,5-3,4 11 0,5-3,4 m Fyllmasser med sand og stein Vond lukt av massene. 3,4-3,8 11 3,4-3,8 m Leire Masser fra prøvepunkt 11 Rapport nr

18 Sjaktnummer 12 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar 0-0, ,5 m Myrmasser Mørkebrune og lette 0,5-1,5 12 0,5-1,5 m Siltige masser Innsig av vann ved 1 m. Fyllstein (skifer) ved 1,2 m. Prøvepunkt 12 Sjaktnummer 13 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar 0, ,5-3 m Fyllmasser m Leire Hovedsakelig avfall (plastikk, glass, bildekk, tømmerstokk, betong etc.) i massene, men noe fyllmasser innimellom Masser fra prøvepunkt 13 Rapport nr

19 Sjaktnummer 14 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar 0-0, ,5 m Fyllmasser 0,5-1,1 - Søppel Plastikk, glass, bildekk, tømmerstokk, betong etc. Fjell ved 1.1 m. Prøvepunkt 14 Sjaktnummer 15 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar m Siltige masser 1-3, ,5 m Siltige masser Fjell ved 3,5 m. Prøvepunkt 15 Rapport nr

20 Sjaktnummer 16 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar m Siltige masser. 1-3, m Siltige masser. Fjell ved 3,5 m. Prøvepunkt 16 Sjaktnummer 17 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar m Sandige masser m Leire Fjell ved 4 m. 1-2 m Rapport nr

21 Sjaktnummer 18 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar m Fyllmasser med sand og stein m Leire Lag av avfall (plastikk, glass, bildekk, tømmerstokk, betong etc.) fra ca. 0,75 m til 1 m. Prøvepunkt 18 Sjaktnummer 19 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar m Fyllmasser Søppel Plastikk, glass, bildekk, tømmerstokk, betong etc. Lukt av olje. Prøvepunkt 19 Masser i prøvepunkt 19 Rapport nr

22 Sjaktnummer 20 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar 0-1, ,5 m Fyllmasser 1, ,5-2 m Leire Fyllmasser med sand og stein over fylling (plastikk, glass, bildekk, tømmerstokk, betong etc). Noe lukt av olje. Prøvepunkt 20 Sjaktnummer 21 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar 0-1, ,5, m Siltige masser 1-2 m Rapport nr

23 Sjaktnummer 22 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar 0-1, ,5 m Matjord over silt Prøvepunkt rundt ballbane i sør Prøvepunkt 22 Sjaktnummer 23 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar 0-1,5 m ,5 m Siltige masser Prøvepunkt rundt ballbane i sør Prøvepunkt 23 Rapport nr

24 Sjaktnummer 24 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar m Siltige masser 1-2, ,5 m Siltige masser Prøvepunkt 24 Sjaktnummer 25 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar m Fyllmasser Avfall i massene. 1-2, ,4 m Siltige masser Innsig av vann ved 1,5 m, oljeskimmer på vannet. Fjell ved 2,4 m. Prøvepunkt 25 Rapport nr

25 Sjaktnummer 26 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar 0-0,5 m ,5 m Fyllmasser 0,5-2 - Avfall Fylling (plastikk, glass, bildekk, tømmerstokk, betong etc.) Grus Ikke avfall i grusen. 1-2 m Sjaktnummer 27 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar 0-0, ,5 m Matjord 0, ,5-1 m Siltige masser 1-2,20 - Avfall Plastikk, glass, bildekk, tømmerstokk, betong etc. Fjell ved 2,2 m. Prøvepunkt 27 Rapport nr

26 Sjaktnummer 28 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar 0-0, ,5 m Fyllmasser med stein 0, ,5-2 m Fyllmasser i avfall Fylling (plastikk, glass, bildekk, tømmerstokk, betong etc.). Fjell ved 2 m. Prøvepunkt 28 Sjaktnummer 29 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar 0-0, ,5 m Fyllmasser 0, ,5-1 m Silt i avfall Fylling (plastikk, glass, bildekk, tømmerstokk, betong etc.). Innsig av vann m Fylling Hard masse ved 3 m som lukter vondt (kloakk/fjøs). Prøvepunkt 29 Rapport nr

27 Sjaktnummer 30 Dybde (m) Prøvenavn Masse Kommentar 0-0, ,5 m Fyllmasser 0, ,5-1 m Siltige masser Innsig av vann rett under 1 m Avfall Fylling (plastikk, glass, bildekk, tømmerstokk, betong etc.). Prøvepunkt 30 Rapport nr

28 VEDLEGG 2 KART MED TILSTANDSKLASSER, OG MEKTIGHET AV AVFALLSMASSER Rapport nr

29

30 Del 2B Del 2A Del 2C Del 2B Del 3A Del 3B 2A: 1343 m3 2B: 590 m3 2C: 5236 m3 3A: 4596 m3 3B: m3 ± Tegnforklaring Delområder Deponi Maksimum mektighet : m Minimum mektighet : 0 Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS Haslum Utvikling AS PROSJEKT Øverland PROSJEKTNUMMER INNHOLD Mektighet deponi Figur Oversikt ARK A4 SIGN IMA/HAS Rev. 00 DOKUMENT 1:1,250 Ilebergveien 3, 3011 Dramm en, NORGE Tel: [ GODKJENNING DATO

31 VEDLEGG 3 ANALYSERESULTATER Rapport nr

32 Rapport Side 1 (18) N CZSYKHR48S Registrert :05 Golder Associates AS Utstedt Ida-Marie Arnesen Prosjekt Øverland Bestnr Tomtegata 80 N-3012 Drammen Norge Analyse av faststoff Deres prøvenavn 8 0,5-4m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (DK) % 1 1 JIBJ As (Arsen) <0.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 28 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 118 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* 1.68 mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :55:40 Client Service

33 Rapport Side 2 (18) N CZSYKHR48S Deres prøvenavn 8 0,5-4m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Sum BTEX* 1.37 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum >C12-C35* 671 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :55:40 Client Service

34 Rapport Side 3 (18) N CZSYKHR48S Deres prøvenavn 9 0,5-3m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (DK) % 1 1 JIBJ As (Arsen) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 28 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* 5.74 mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum >C12-C35* 439 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :55:40 Client Service

35 Rapport Side 4 (18) N CZSYKHR48S Deres prøvenavn 13 0,5-3m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (DK) % 1 1 JIBJ As (Arsen) 20 4 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 28 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* 1.11 mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* 2.26 mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum >C12-C35* 574 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Kromatogram: Humus/annet organisk materiale kan ikke utelukkes ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :55:40 Client Service

36 Rapport Side 5 (18) N CZSYKHR48S Deres prøvenavn 11 0,5-3,4m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (DK) % 1 1 JIBJ As (Arsen) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) <0.01 mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb (Bly) 12 2 mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 28 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 52 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 101 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 118 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 138 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 153 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 180 < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum >C12-C35* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :55:40 Client Service

37 Rapport Side 6 (18) N CZSYKHR48S Deres prøvenavn m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (DK) % 1 1 JIBJ As (Arsen) <0.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 180 < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum >C12-C35* 151 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :55:40 Client Service

38 Rapport Side 7 (18) N CZSYKHR48S Deres prøvenavn ,4m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (DK) % 1 1 JIBJ As (Arsen) 5 1 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb (Bly) 14 2 mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 28 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum >C12-C35* 47.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Kromatogram: Humus/annet organisk materiale kan ikke utelukkes ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :55:40 Client Service

39 Rapport Side 8 (18) N CZSYKHR48S Deres prøvenavn 27 0,5-1m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (DK) % 1 1 JIBJ As (Arsen) <0.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 28 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 52 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 101 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 118 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 138 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 153 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 180 < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum >C12-C35* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :55:40 Client Service

40 Rapport Side 9 (18) N CZSYKHR48S Deres prøvenavn 28 0,5-2m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (DK) % 1 1 JIBJ As (Arsen) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* 1.83 mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum >C12-C35* 650 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Kromatogram: Humus/annet organisk materiale kan ikke utelukkes ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :55:40 Client Service

41 Rapport Side 10 (18) N CZSYKHR48S Deres prøvenavn 29 0,5-1m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (DK) % 1 1 JIBJ As (Arsen) <0.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb (Bly) 12 2 mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 52 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 101 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 118 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 138 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 153 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 180 < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum >C12-C35* 603 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :55:40 Client Service

42 Rapport Side 11 (18) N CZSYKHR48S Deres prøvenavn 30 0,5-1m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (DK) % 1 1 JIBJ As (Arsen) <0.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 28 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 52 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 101 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 118 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 138 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 153 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 180 < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum >C12-C35* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :55:40 Client Service

43 Rapport Side 12 (18) N CZSYKHR48S Deres prøvenavn ,5m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (DK) % 1 1 JIBJ As (Arsen) <0.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 28 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 52 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 101 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 118 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 138 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 153 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 180 < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum >C12-C35* 17.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :55:40 Client Service

44 Rapport Side 13 (18) N CZSYKHR48S Deres prøvenavn ,5m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (DK) % 1 1 JIBJ As (Arsen) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 52 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 101 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 118 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 138 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 153 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 180 < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* 3.09 mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum >C12-C35* 31.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :55:40 Client Service

45 Rapport Side 14 (18) N CZSYKHR48S Deres prøvenavn m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (DK) % 1 1 JIBJ As (Arsen) 2 1 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 101 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum >C12-C35* 59.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Kromatogram: Humus/annet organisk materiale kan ikke utelukkes ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :55:40 Client Service

46 Rapport Side 15 (18) N CZSYKHR48S Deres prøvenavn ,5m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (DK) % 1 1 JIBJ As (Arsen) 5 1 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum >C12-C35* 120 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 JIBJ Kromatogram: Humus/annet organisk materiale kan ikke utelukkes ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :55:40 Client Service

47 Rapport Side 16 (18) N CZSYKHR48S Deres prøvenavn ,5m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (DK) % 1 1 JIBJ As (Arsen) 2 1 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd (Kadmium) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 52 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum >C12-C35* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :55:40 Client Service

48 Rapport Side 17 (18) N CZSYKHR48S * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. n.d. betyr ikke påvist. n/a betyr ikke analyserbart. < betyr mindre enn. > betyr større enn. Metodespesifikasjon 1 Bestemmelse av Normpakke (liten) for jord. Metode: Metaller: DS259 Tørrstoff: DS 204 PCB-7: EN ISO 15308, EPA 3550C PAH: REFLAB 4:2008 BTEX: REFLAB 1: 2010 Hydrokarboner: >C5-C6 Intern metode >C6-C35 REFLAB 1: 2010 Måleprinsipp: Metaller: ICP PCB-7: GC/MS/SIM PAH: GC/MS/SIM BTEX: GC/MS/pentan Hydrokarboner: >C5-C6 GC/MS/SIM >C6-C35 GC/FID Rapporteringsgrenser: Metaller: LOD 0,01-5 mg/kg TS Tørrstoff: LOD 0,1 % PCB-7: LOD 0,001 mg/kg TS PAH: LOD 0,01-0,04 mg/kg TS Måleusikkerhet: Metaller: relativ usikkerhet 14 % Tørrstoff: relativ usikkerhet 10 % PCB-7: relativ usikkerhet 20 % PAH: relativ usikkerhet 40 % JIBJ Godkjenner Jan Inge Bjørnengen Underleverandør 1 1 Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark Akkreditering: DANAK, registreringsnr. 361 Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group Norway AS Web: Dokumentet er godkjent Jan-Inge Bjornengen PB 643 Skøyen E-post: og digitalt signert av :55:40 N-0214 Oslo Norway Tel: Fax: Client Service

49 Rapport Side 18 (18) N CZSYKHR48S Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :55:40 Client Service

50 Rapport Side 1 (5) N HUKD0H1QFN Mottatt dato Golder Associates AS Utstedt Ida-Marie Arnesen Prosjekt Øverland Bestnr Tomtegata 80 N-3012 Drammen Norge Analyse av faststoff Deres prøvenavn ,5 m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (DK) % 1 1 JIBJ As (Arsen) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb (Bly) mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 28 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 52 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 101 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 118 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 138 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 153 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 180 < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :19:24 Client Service

51 Rapport Side 2 (5) N HUKD0H1QFN Deres prøvenavn ,5 m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum >C12-C35* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C35 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :19:24 Client Service

52 Rapport Side 3 (5) N HUKD0H1QFN Deres prøvenavn ,5 m Jord Labnummer N Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (DK) % 1 1 JIBJ As (Arsen) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cd (Kadmium) <0.05 mg/kg TS 1 1 JIBJ Cr (Krom) mg/kg TS 1 1 JIBJ Cu (Kopper) mg/kg TS 1 1 JIBJ Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 1 1 JIBJ Ni (Nikkel) mg/kg TS 1 1 JIBJ Pb (Bly) 14 2 mg/kg TS 1 1 JIBJ Zn (Sink) mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 28 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 52 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 101 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 118 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 138 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 153 < mg/kg TS 1 1 JIBJ PCB 180 < mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PCB-7* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Naftalen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaftylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Acenaften <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fenantren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Antracen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fluoranten <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Pyren <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Krysen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(b+j)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(k)fluoranten^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(a)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Dibenso(ah)antracen^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Benso(ghi)perylen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Indeno(123cd)pyren^ <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum PAH-16* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Bensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Toluen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Etylbensen <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Xylener <0.010 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum BTEX* n.d. mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon C5-C6 <2.5 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C6-C8 <7.0 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C8-C10 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C10-C12 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C12-C16 <10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Sum >C12-C35* 10 mg/kg TS 1 1 JIBJ Fraksjon >C16-C mg/kg TS 1 1 JIBJ ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :19:24 Client Service

53 Rapport Side 4 (5) N HUKD0H1QFN * etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. n.d. betyr ikke påvist. n/a betyr ikke analyserbart. < betyr mindre enn. > betyr større enn. Metodespesifikasjon 1 Bestemmelse av Normpakke (liten) for jord. Metode: Metaller: DS259 Tørrstoff: DS 204 PCB-7: EN ISO 15308, EPA 3550C PAH: REFLAB 4:2008 BTEX: REFLAB 1: 2010 Hydrokarboner: >C5-C6 Intern metode >C6-C35 REFLAB 1: 2010 Måleprinsipp: Metaller: ICP PCB-7: GC/MS/SIM PAH: GC/MS/SIM BTEX: GC/MS/pentan Hydrokarboner: >C5-C6 GC/MS/SIM >C6-C35 GC/FID Rapporteringsgrenser: Metaller: LOD 0,01-5 mg/kg TS Tørrstoff: LOD 0,1 % PCB-7: LOD 0,001 mg/kg TS PAH: LOD 0,01-0,04 mg/kg TS Måleusikkerhet: Metaller: relativ usikkerhet 14 % Tørrstoff: relativ usikkerhet 10 % PCB-7: relativ usikkerhet 20 % PAH: relativ usikkerhet 40 % JIBJ Godkjenner Jan Inge Bjørnengen Underleverandør 1 1 Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark Akkreditering: DANAK, registreringsnr. 361 Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement, JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%. Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet. Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. 1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). ALS Laboratory Group Norway AS Web: Dokumentet er godkjent Jan-Inge Bjornengen PB 643 Skøyen E-post: og digitalt signert av :19:24 N-0214 Oslo Norway Tel: Fax: Client Service

54 Rapport Side 5 (5) N HUKD0H1QFN Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. ALS Laboratory Group Norway AS PB 643 Skøyen N-0214 Oslo Norway Web: E-post: Tel: Fax: Dokumentet er godkjent og digitalt signert av Jan-Inge Bjornengen :19:24 Client Service

55 Våre verdier Integritet Vi er ærlige, pålitelige, etiske og troverdige i vårt arbeid og i våre relasjoner. Fremragenhet Vi etterstreber fremragende tekniske løsninger og tjenester for våre kunder og kolleger. Samarbeid Vi er et samarbeidende fellesskap som aktivt deler kunnskap og erfaringer til nytte for våre kunder. Omsorg Vi respekterer og bryr oss om hverandre, kundene, samfunnet og miljøet der vi bor og arbeider. Eierskap Vi er stolte av arbeidet vi utfører for våre kunder, og føler personlig ansvar for selskapets utvikling og fremgang.

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr:

Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: RAPPORT Geotekniske undersøkelser RV.83 Harstadpakken, prosjekt nr: 501387 OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk rapport DATO / REVISJON: 2. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712150-RIGm-RAP-001

Detaljer

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

RAPPORT. Nedlagt bensinstasjon, Storforshei MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Nedlagt bensinstasjon, Storforshei Sendt til: Aas-Jakobsen v/hans-petter Hansen Hæhre Entreprenør v/ Arve Krogseth RAPPORT Rapportnummer 1540921 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Detaljer

Metode: Skovel Kote terreng: 2,9 Dato: 17.09.2014 PrПй vetaker: Astri SПй iland DYP (m) PRПймVE BESKRIVELSE 0-0,05 Asfalt 0,05-1,2 SK1-A Brun sand, grus, stein, humusholdig 1,2-2,2 SK1-B Brun sand, grus,

Detaljer

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS

GRUNNUNDERSØKELSE MILJØTEKNISK. Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS 25.04.2017 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sagtomta Mysen MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sendt til: Sagtomta Utvikling Mysen AS Rapportnummer 1776913_1 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE, SAGTOMTA MYSEN SAMMENDRAG

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN

BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN BERGEN KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN - SKEIEVEGEN A071713_Skeievegen Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan_24.06.2016 Dokumentinformasjon Tittel: COWI-kontor: Miljøteknisk

Detaljer

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser

R Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1701-2 Skjermvegen friområde Miljøundersøkelser 27.06.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune skal bygge et aktivitetsanlegg på Byåsen mellom

Detaljer

E6 Selli-Asphaugen-Trøa

E6 Selli-Asphaugen-Trøa RAPPORT E6 Selli-Asphaugen-Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE Miljøgeologisk undersøkelse av skytebane DATO / REVISJON: 12. januar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvoll Eiendom AS Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Jensvolldalen B17 2014-07-10 J01 2014-07-18 For bruk hos oppdragsgivere AnFGj BaKil AnFGj Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker

Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Peab AS Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368 og 376 2013-01-21 Oppdragsnr.: 5125019 Miljøteknisk grunnundersøkelse ved Ikea Nydalen, Ringsaker Gnr: 790 Bnr: 368

Detaljer

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Notat Madst Na Kej REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bragernes Kvartalet, Drammen DOKUMENTKODE 813540-RIGm-NOT-01 EMNE Miljøtekniske grunnundersøkelse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Vestaksen Sentrum AS OPPDRAGSLEDER Knut Espedal KONTAKTPERSON

Detaljer

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Rapport. Statens Vegvesen avdeling Telemark. OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland. EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Rapport Statens Vegvesen avdeling Telemark OPPDRAG Fylkesveg 153 Folkestadjuvet Sommerland EMNE Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan DOKUMENTKODE 813918 RIGm RAP 001 Med mindre annet er skriftlig

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn

OBOS NYE HJEM AS. Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn OBOS NYE HJEM AS Ladebyhagen BT1 Miljøgeoteknisk rapport og tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn RAPPORT Ladebyhagen BT1 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 572102-02 572102 25.06.2012, rev 5.9.2012

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO

Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode Utført Sign Tørrstoff (E) % 1 1 HABO Vanninnhold % 1 1 HABO Side 1 (9) Mottatt dato 2017-02-23 Norconsult Utstedt 2017-03-07 Tonje Stokkan Ansattnr: 93122 Klæbuveien 127 B 7031 Trondheim Norge Prosjekt Fru Inger, Sistranda Bestnr 5152047 Analyse av sediment Deres

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

R.1570 Innherredsveien 96-106

R.1570 Innherredsveien 96-106 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1570 Innherredsveien 96-106 Dato: 02.09.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal utarbeides reguleringsplan for Innherredsveien 96-106. Det planlegges

Detaljer

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse

R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1678 Ravelsveita - miljøundersøkelse 23.05.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Ravelsveita ved Mikrobryggeriet skal det bygges park. På grøntområdet skal

Detaljer

Trondheim fagskole, Byåsen

Trondheim fagskole, Byåsen RAPPORT Trondheim fagskole, Byåsen OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE DATO / REVISJON: 6. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416409-RIGm-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen

Detaljer

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse

Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse DATARAPPORT Kringsjå skole miljøteknisk grunnundersøkelse OPPDRAGSGIVER BORO BYGG AS EMNE Miljøgeologi DATO / REVISJON: 23. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 126629-RIGm-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Tiltaksplan forurenset grunn

Tiltaksplan forurenset grunn Bodø kommune Tiltaksplan forurenset grunn Bodø Nye Rådhus Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 2016-04-04 Oppdragsnr.: 1472 Dokumentnr.: FG02 Versjon: E01 Oppdragsgiver: Bodø kommune Oppdragsgivers

Detaljer

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Overordnet tiltaksplan. Miljøteknisk rapport r

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Tistedal skole Overordnet tiltaksplan. Miljøteknisk rapport r RAPPORT Halden kommune Halden. Tistedal skole Overordnet tiltaksplan Miljøteknisk rapport 112868r2 RAPPORT Prosjekt: Halden. Tistedal skole Dokumentnavn: Overordnet tiltaksplan Dokumentnr: 112868r2 Dato:

Detaljer

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune

Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Kristiansand kommune Vurdering av gateoppsop i Kristiansand kommune Vurdering av forurensningstilstand med utgangpunkt i gateoppsop fra Kvadraturen, Lund, Eg og Gimlekollen 2014-07-31 Oppdragsnr.: 5141418

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser

NGU Rapport Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser NGU Rapport 2009.059 Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser INNHOLD VEDLEGG 1: Deponier: grenseverdier VEDLEGG 2: Tilstandsklasser: grenseverdier og arealbruk 1. INNLEDNING Denne veilederen er ment å

Detaljer

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø

multiconsult.no MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø MILJØMILA 2014 Hvordan utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn? Iselin Johnsen, Multiconsult Tromsø Hva er en tiltaksplan? Tiltaksplanen skal beskrive håndtering av forurenset grunn ved terrenginngrep.

Detaljer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer

SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD. Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg RAPPORT. Rapport nummer RAPPORT SLUTTRAPPORT DRAMMEN YARD Sendt til: Drammen Yard v/ Yngvar P. Berg Rapport nummer 08 509 13 0064-3 INNHOLDSREGISTER TABELLER... 1 1.0 INNLEDNING... 1 2.0 OPPFØLGING AV TILTAKSPLAN... 2 2.1 Grunnundersøkelser...

Detaljer

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato:

Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Dato: NOTAT Referanse: 1450910106-N1 Til: Kopi: Ida Arkitekter AS v/irmelin Muri, im@ida-arkitekter.no Obos v/kjell Haune, Kjell Haune, kjell.haune@obos.no Fra: Golder AS v/kajsa Onshuus Kajsa.onshuus@golder.no

Detaljer

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd

Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Verdal kommune Ressurssenter Helse, omsorg og velferd Oivind Holand pb 130 7601 Levanger Deres ref: Vår ref: KARI 2007/7139 Dato: 28.08.2007 Uttalelse fra kommunelege I: reguleringsplan Gartneriet, Håkon

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd

Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad (SMS) Tiltaksplan stasjonsområdet syd 01B Oppdatert tiltaksplan 24.02.2017 NOKMRL MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016 SLI MHE SYL Revisjon Revisjonen gjelder Dato

Detaljer

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN

TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE 1/6 FREDRIKSTAD KOMMUNE GUNNAR NILSENSGATE TILTAKSPLAN FOR GRAVING I FORURENSET GRUNN 2/6 TILTAKSPLAN GUNNAR NILSENSGATE INNHOLD 1 Innledning 3 2 Tiltaket 3 3 Gjennomførte

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Miljøtekniske grunnundersøkelser. Sæter bru (km 87,363)

ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT Miljøtekniske grunnundersøkelser. Sæter bru (km 87,363) ELEKTRIFISERING TRØNDER- OG MERÅKERBANEN PROSJEKT 960272 Miljøtekniske grunnundersøkelser Sæter bru (km 87,363) 00A Leveranse BANE NOR 15.05.17 ULHAU GUTUN LILUN Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

Rapport_. E18 GSV og rundkjøring Skøyen. Statens vegvesen Region øst. Miljøteknisk tiltaksplan OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. E18 GSV og rundkjøring Skøyen. Statens vegvesen Region øst. Miljøteknisk tiltaksplan OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ E18 GSV og rundkjøring Skøyen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region øst EMNE DATO: 8. NOVEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125230-RIGm-RAP-01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN VED KARIHOLA, KRISTIANSUND

MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN VED KARIHOLA, KRISTIANSUND Vedlegg: F.10.2 KRISTIANSUND KOMMUNE MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN VED KARIHOLA, KRISTIANSUND FAGRAPPORT Dokumentinformasjon Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan ved Karihola,

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255

Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Miljøteknisk grunnundersøkelse Haugenstien gnr./bnr. 106/255 Forurensingsseksjonen 2015 Sammendrag FUS foretok, på oppdrag av Omsorgsbygg Oslo KF, fjellkontrollboring samt miljøteknisk grunnundersøkelse

Detaljer

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen

Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen N o t a t 4 Oppdrag: NSB-skolen, Sundland Dato: 21. juni 2010 Emne: Tiltaksplan for gang- og sykkelvei ved nye NSB-skolen Oppdr.nr.: 812146 Til: OKK Entreprenør AS Reier Andre Sønju Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

RAVELSVEITA TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN

RAVELSVEITA TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver Trondheim kommune Rapporttype Tiltaksplan forurenset grunn 2016-6-6 RAVELSVEITA TILTAKSPLAN FORURENSET GRUNN SAMMENDRAG Trondheim kommune planlegger å oppgradere parken i Ravelsveita, gnr/bnr

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn

Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn Artec Miljøtekniske undersøkelser for forurenset grunn St. Johanneshjemme, Thormøhlens gate 5, Bergen Fagrapport 2013-12-18 Oppdragsnr.: 5136002 Oppdragsnr.: 5136002 D02 2013-12-18 Til godkjenning hos

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Verket Moss: Overordnet tiltaksplan Forurenset grunn RAPPORT. Sendt til: RMS Eiendom c/o Höegh Eiendom AS. Rapportnummer

Verket Moss: Overordnet tiltaksplan Forurenset grunn RAPPORT. Sendt til: RMS Eiendom c/o Höegh Eiendom AS. Rapportnummer Verket Moss: Overordnet tiltaksplan Forurenset grunn RAPPORT Sendt til: RMS Eiendom c/o Höegh Eiendom AS Rapportnummer 1534323-1 Rapportnavn: Golder Associates AS prosjekt- og rapportnummer: Verket Moss

Detaljer

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken

Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken Nytt dobbeltspor, SANDBUKTA MOSS SÅSTAD (SMS) Tiltaksplan Steinullbakken 02B Revidert tiltaksplan 21.02.2017 BELO MHE KKRO 01B Oppdatert tiltaksplan 01.02.2017 BELO MHE KKRO 00B Første utgave 18.05.2016

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING

TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING MAI 2017 ARENDAL INDUSTRIER AS TILTAKSPLAN I FORBINDELSE MED OMREGULERING BEHOV FOR NY TILTAKSPLAN NÅR OMRÅDET OMREGULERES FRA INDUSTRIOMRÅDE TIL BOLIGOMRÅDE ADRESSE COWI AS Tordenskjolds gate 9 4612

Detaljer

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING

OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Rapport nr. 527-2011 OPPDATERT RISIKOVURDERING AV OM GRUNNEN KAN VÆRE FORUREINA MED PRØVETAKING Knudsens Eiendomselskap AS Gnr. 22, Bnr. 579 Bergen kommune 6. Januar 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.:

Detaljer

Miljøtekniske Grunnundersøkelser

Miljøtekniske Grunnundersøkelser Nordkapp Renovasjon AS Miljøtekniske Grunnundersøkelser Innledende undersøkelser og tilstandskartlegging 2013-06-25 Oppdragsnr.: 5132604 Miljøtekniske Grunnundersøkelser forurenset grunn Nordkapp Renovasjon

Detaljer

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE GRILSTADFJÆRA BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE BILAG B1.1.10 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT MED TILTAKSPLAN Dato: 15.mai 2012 SAMMENDRAG Trondheim kommune

Detaljer

R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse

R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1698 Trapp ved Gamle Bybro miljøundersøkelse 13.03.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Kjøpmannsgata ved Gamle Bybro skal det etableres ny trapp mellom

Detaljer

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim

VERSJON UTGIVELSESDATO UTARBEIDET KONTROLLERT GODKJENT Halvor Saunes Hilde Rau Heien Fredrich Solheim UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF TILTAKSPLAN FOR FORURENSET GRUNN - BERG SKOLE BYGG 05 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE INNHOLD

Detaljer

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE

ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE ØRLAND FLYSTASJON NY HELIKOPTERBASE, MILJØTEKNISK RAPPORT OG TILTAKSPLAN 1 ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 MAI 2015 FORSVARSBYGG Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 15. juni Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-507-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

St. Olav VGS - Tilbygg og rehabilitering

St. Olav VGS - Tilbygg og rehabilitering RAPPORT St. Olav VGS - Tilbygg og rehabilitering OPPDRAGSGIVER Prosjektil AS EMNE Tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn DATO / REVISJON: 06. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 216664-RIGm-RAP-001

Detaljer

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Utvidelse av Rv 110 Ørebekk-Simo Miljøteknisk grunnundersøkelse 1 Statens vegvesen Utvidelse av rv 110 Ørebekk-Simo, Fredrikstad kommune Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan September 2011 Oppdrags

Detaljer

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL epost: fmavpost@fylkesmannen.no 08.04.2016 Deres ref.: 2008/1135/FMAAVSK Vår ref.: Stein Petter Næss Søknad om endring i tillatelse etter

Detaljer

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL

LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL Oppdragsgiver Kultur- og idrettsbygg Oslo KF Rapporttype Historisk kartlegging og innledende miljøtekniske grunnundersøkelser Dato 2016-04-08 LAMBERTSETER FLERBRUKSHALL HISTORSIK KARTLEGGING OG MILJØTEKNISK

Detaljer

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen

RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen RAPPORT Bussholdeplass ved Rema 1000 Lynghaugparken, Bergen OPPDRAGSGIVER Rambøll Norge AS EMNE Miljøgeologiske grunnuersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615788-RIGm-RAP-001

Detaljer

Vikersundgt. 2 og 4 (Nettbuss Vikersund) Modum i Buskerud

Vikersundgt. 2 og 4 (Nettbuss Vikersund) Modum i Buskerud Dato: 30.3.2012 MILJØTEKNISK UNDERSØKELSE OG TILTAKSPLAN FOR Vikersundgt. 2 og 4 (Nettbuss Vikersund) Modum i Buskerud Gnr./bnr. 95/415 Oppdragsgiver: Rom Eiendom AS Rapportnummer: 11509130277-1 Distribusjon:

Detaljer

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13

Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 10/11 vedlegg 13 N o t a t 214758-M01 Oppdrag: Sykkelstamveg Stavanger - Sandnes Dato: 9. desember 2010 Emne: Oppdr.nr.: 214758 Til: Statens vegvesen Kopi: Utarbeidet av:

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse

Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Miljøteknisk undersøkelse 20120531-01-R 30. januar 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Norsk Gjenvinning Metall AS, Drammen Dokumenttittel: Miljøteknisk undersøkelse

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt

Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelse til opprydning i grunnen på Skjelanger skyte- og øvingsfelt Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 23.

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde:

Figur 1 Flyfoto over Larsnes Mek. Verksted. Tiltaksområde er markert med sort omriss. (kilde: 2 Planlagt tiltak Planlagt tiltak vil omfatte etablering av et 0,15 m tykt betongdekke på et ca. 3,3 dekar stort område. For å redusere vanngjennomstrømning i massene under betongdekket, etableres ei ny

Detaljer

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk

Mottakskrav til jord- og gravemasser og rivingsmasser, Franzefoss Pukk Mottakskrav til jord- og gravemasser og, Franzefoss Pukk FORMÅL Franzefoss Pukk har gjennom sine tillatelser normalt kun lov å ta imot rene jord- og gravemasser og rent rivingsavfall (i forurensningsmessig

Detaljer

Hammerfest lufthavn, Grøtnes

Hammerfest lufthavn, Grøtnes Hammerfest lufthavn, Grøtnes Reguleringsplan med KU Orienterende miljøundersøkelse Utarbeidet av Multiconsult AS, Tromsø Utgave: 00 Dato: 2012-10-16 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdrag: Emne:

Detaljer

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING

KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING ADRESSE COWI AS Grensenveien 88 0663 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no KAMPEN SKOLE - GYMBYGNING Foreløpig grunnundersøkelse og tiltaksplan OKTOBER 2013 Undervisningsbygg Oslo KF OPPDRAGSNR. A044337 DOKUMENTNR.

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT

GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT Oppdragsgiver Norsk Gjenvinning AS Rapporttype Sluttrapport Dato 2013-01-16 GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40 SLUTTRAPPORT SLUTTRAPPORT 3 (11) GJENVINNINGSANLEGG ALNABRU- HARALDRUDVEIEN 40

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering

HAMMERFEST ENERGI. Miljøteknisk rapport og Risikovurdering HAMMERFEST ENERGI Miljøteknisk rapport og Risikovurdering 1.oktober 2010 Hammerfest Energi TITTEL HAMMERFEST ENERGI MILJØTEKNISK RAPPORT OG RISIKOVURDERING RÅDGIVER OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Jon Eirik

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes

Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Rissa kommune Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes Utgave:1 Dato: 10. desember 2013 Forenklet miljøteknisk undersøkelse - Lyskasterverksted ved Hysnes II DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn

NOTAT. Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn NOTAT Oppdrag 1110438-011 Kunde Kystverket Notat nr. 30 Dato 06-05-2014 Til Fra Kopi Eivind Edvardsen Tom Jahren Kristine Pedersen Rise og Ida Almvik Foreløpige volumberegninger grunner Borg havn Rambøll

Detaljer

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3

PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 INNHOLD. 1 Sammendrag 2. 2 Feltarbeid 3 BERGEN HAVN PRØVETAKING SANDFANG VÅGEN, 2012 ADRESSE COWI A/S Solheimsgaten 13 5058 Bergen TLF +45 2692 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Sammendrag 2 2 Feltarbeid 3 3 Resultater 4 3.1 Sammenstilling alle resultater

Detaljer

1 Tiltaksplan. Bakgrunn. Innledning

1 Tiltaksplan. Bakgrunn. Innledning Tiltaksplan 1 Tiltaksplan 1.1 1.2 Bakgrunn Miljøtekniske undersøkelser av den tidligere avfallsfyllingen Skittippen i Sør Varanger kommune har vist at store deler av denne er forurenset. I en risikovurdering

Detaljer

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4 BADELAND EIENDOM AS NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI AS Tordenskjods gate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Områdebeskrivelse 2 3 Planlagte tiltak

Detaljer

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2.

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2. TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, Bygg og eiendomsavdelingen Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Att.: Kristiansand Eiendom, Morten Stensrud Vår ref.: 201403530-2 (Bes oppgitt ved

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Oppdragsgiver Midtre Romerike avløpsselskap MIRA IKS Rapporttype Miljøteknisk grunnuersøkelse Dato 2014-09-01 DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE DETALJPROSJEKTERING RA MILJØTEKNISK

Detaljer

RAPPORT. Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse INNLEDENDE STUDIE Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile

RAPPORT. Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse INNLEDENDE STUDIE Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile RAPPORT INNLEDENDE STUDIE Grev Wedels plass, Drammen Miljøteknisk undersøkelse Sendt til: Glitre Eiendom v/ Sven Mile Rapport nummer 13509130057-2 Rapportnavn: Innledende studie - Grev Wedelsplass, Drammen.

Detaljer

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune

Herstua Grus AS. Miljøteknisk grunnundersøkelse. Herstua Grustak Nannestad kommune Herstua Grus AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Herstua Grustak Nannestad kommune RAPPORT Miljøteknisk grunnundersøkelse Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 146741 01.11.2012 Kunde: Herstua Grus AS Miljøteknisk

Detaljer

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen Ørland kampflybase endrede Vilkårene er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknaden til Forsvarsbygg samt tilleggsopplysninger innhentet under behandling av søknaden. Vilkårene forutsetter at andre

Detaljer